בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

33

heוַיִּשָּׂ֨א יַעֲקֹ֜ב עֵינָ֗יו וַיַּרְא֙ וְהִנֵּ֣ה עֵשָׂ֣ו בָּ֔א וְעִמּ֕וֹ אַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת אִ֑ישׁ וַיַּ֣חַץ אֶת־הַיְלָדִ֗ים עַל־לֵאָה֙ וְעַל־רָחֵ֔ל וְעַ֖ל שְׁתֵּ֥י הַשְּׁפָחֽוֹת׃
gr᾿Αναβλέψας δὲ Ιακωβ εἶδεν καὶ ἰδοὺ Ησαυ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐρχόμενος καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐπιδιεῖλεν Ιακωβ τὰ παιδία ἐπὶ Λειαν καὶ Ραχηλ καὶ τὰς δύο παιδίσκας
lalevans autem Iacob oculos suos vidit venientem Esau et cum eo quadringentos viros divisitque filios Liae et Rahel ambarumque famularum
itPoi Giacobbe alzň gli occhi e vide arrivare Esaů che aveva con sé quattrocento uomini. Allora distribuě i figli tra Lia, Rachele e le due schiave;
frJacob leva les yeux, et regarda; et voici, Ésaü arrivait, avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes.
esY ALZANDO Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él: entonces repartió él los nińos entre Lea y Rachęl y las dos siervas.
gbJacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau was coming, and with him four hundred men. He divided the children between Leah, Rachel, and the two servants.
deJakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit vierhundert Mann. Und er teilte seine Kinder zu Lea und Rahel und zu den beiden Mägden
dkDa Jakob sĺ op, fik han Řje pĺ Esau, der kom fulgt af 400 Mand. Sĺ delte han Břrnene mellem Lea, Rakel og de to Trćlkvinder,
seOch Jakob lyfte upp sina ögon och fick se Esau komma med fyra hundra man. Dĺ fördelade han sina barn pĺ Lea och Rakel och de bĺda tjänstekvinnorna.
noDa Jakob sĺ op, fikk han se Esau som kom med fire hundre mann. Da delte han barna mellem Lea og Rakel og begge trćlkvinnene,
fiKun Jaakob nosti silmänsä ja katseli, niin katso, Eesau oli tulossa, neljäsataa miestä mukanaan. Silloin hän jakoi lapset Leealle, Raakelille ja molemmille orjattarille.
huJákób pedig felemelé szemeit és látá, hogy ímé Ézsaú jő vala, és négyszáz férfiú ő vele; megosztá azért a gyermekeket Lea mellé, Rákhel mellé, és két szolgálója mellé.
2
heוַיָּ֧שֶׂם אֶת־הַשְּׁפָח֛וֹת וְאֶת־יַלְדֵיהֶ֖ן רִֽאשֹׁנָ֑ה וְאֶת־לֵאָ֤ה וִֽילָדֶ֙יהָ֙ אַחֲרֹנִ֔ים וְאֶת־רָחֵ֥ל וְאֶת־יוֹסֵ֖ף אַחֲרֹנִֽים׃
grκαὶ ἐποίησεν τὰς δύο παιδίσκας καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πρώτοις καὶ Λειαν καὶ τὰ παιδία αὐτῆς ὀπίσω καὶ Ραχηλ καὶ Ιωσηφ ἐσχάτους.
laet posuit utramque ancillam et liberos earum in principio Liam vero et filios eius in secundo loco Rahel autem et Ioseph novissimos
itmise in testa le schiave con i loro figli, piů indietro Lia con i suoi figli e piů indietro Rachele e Giuseppe.
frIl plaça en tęte les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph.
esY puso las siervas y sus nińos delante; luego á Lea y á sus nińos; y á Rachęl y á José los postreros.
gbHe put the servants and their children in front, Leah and her children after, and Rachel and Joseph at the rear.
deund stellte die Mägde mit ihren Kindern vornean und Lea mit ihren Kindern hernach und Rahel mit Joseph zuletzt.
dkidet han stillede Trćlkvinderne med deres Břrn forrest, Lea med hendes Břrn lćngere tilbage og bagest Rakel med Josef;
seOch han lät tjänstekvinnorna med deras barn gĺ främst, Lea med hennes barn därnäst, och Rakel med Josef sist.
noog han satte trćlkvinnene med sine barn fremst og Lea med sine barn bakenfor dem og Rakel med Josef bakerst.
fiJa hän asetti orjattaret lapsineen ensimmäisiksi, niiden jälkeen Leean lapsineen ja Raakelin Joosefin kanssa viimeiseksi.
huÉs előreállítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul.
3
heוְה֖וּא עָבַ֣ר לִפְנֵיהֶ֑ם וַיִּשְׁתַּ֤חוּ אַ֙רְצָה֙ שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֔ים עַד־גִּשְׁתּ֖וֹ עַד־אָחִֽיו׃
grαὐτὸς δὲ προῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις ἕως τοῦ ἐγγίσαι τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
laet ipse praegrediens adoravit pronus in terram septies donec adpropinquaret frater eius
itEgli passň davanti a loro e si prostrň sette volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello.
frLui-męme passa devant eux; et il se prosterna en terre sept fois, jusqu'ŕ ce qu'il fűt prčs de son frčre.
esY él pasó delante de ellos, é inclinóse á tierra siete veces, hasta que llegó á su hermano.
gbHe himself passed over in front of them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.
deUnd er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam.
dkselv gik han frem foran dem og kastede sig syv Gange til Jorden, fřr han nćrmede sig sin Broder.
seOch själv gick han framför dem och bugade sig sju gĺnger ned till jorden, till dess han kom fram till sin broder.
noOg selv gikk han foran dem og břide sig syv ganger til jorden, inntil han kom frem til sin bror.
fiMutta itse hän astui heidän edellänsä ja kumartui maahan seitsemän kertaa, kunnes oli saapunut veljensä eteen.
huMaga pedig előttök megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.
4
heוַיָּ֨רָץ עֵשָׂ֤ו לִקְרָאתוֹ֙ וַֽיְחַבְּקֵ֔הוּ וַיִּפֹּ֥ל עַל־צַוָּארָ֖ו וַׄיִּׄשָּׁׄקֵ֑ׄהׄוּׄ וַיִּבְכּֽוּ׃
grκαὶ προσέδραμεν Ησαυ εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι.
lacurrens itaque Esau obviam fratri suo amplexatus est eum stringensque collum et osculans flevit
itMa Esaů gli corse incontro, lo abbracciň, gli si gettň al collo, lo baciň e piansero.
frÉsaü courut ŕ sa rencontre; il l'embrassa, se jeta ŕ son cou, et le baisa. Et ils pleurčrent.
esY Esaú corrió á su encuentro, y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y le besó; y lloraron.
gbEsau ran to meet him, embraced him, fell on his neck, kissed him, and they wept.
deEsau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küßte ihn; und sie weinten.
dkMen Esau lřb ham i Mřde og omfavnede ham, faldt ham om Halsen og kyssede ham, og de grćd;
seMen Esau skyndade emot honom och tog honom i famn och föll honom om halsen och kysste honom; och de gräto.
noMen Esau lřp ham i mřte og omfavnet ham og falt ham om halsen og kysset ham, og de grĺt.
fiMutta Eesau riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä; ja he itkivät.
huÉzsaú pedig eleibe futamodék és megölelé őt, nyakába borúla, s megcsókolá őt, és sírának.
5
heוַיִּשָּׂ֣א אֶת־עֵינָ֗יו וַיַּ֤רְא אֶת־הַנָּשִׁים֙ וְאֶת־הַיְלָדִ֔ים וַיֹּ֖אמֶר מִי־אֵ֣לֶּה לָּ֑ךְ וַיֹּאמַ֕ר הַיְלָדִ֕ים אֲשֶׁר־חָנַ֥ן אֱלֹהִ֖ים אֶת־עַבְדֶּֽךָ׃
grκαὶ ἀναβλέψας εἶδεν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν Τὰ παιδία, οἷς ἠλέησεν ὁ θεὸς τὸν παῖδά σου.
lalevatisque oculis vidit mulieres et parvulos earum et ait quid sibi volunt isti et si ad te pertinent respondit parvuli sunt quos donavit mihi Deus servo tuo
itPoi alzň gli occhi e vide le donne e i fanciulli e disse: Chi sono questi con te?. Rispose: Sono i figli di cui Dio ha favorito il tuo servo.
frÉsaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as lŕ? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés ŕ ton serviteur.
esY alzó sus ojos, y vió las mujeres y los nińos, y dijo: żQué te tocan éstos? Y él respondió: Son los nińos que Dios ha dado á tu siervo.
gbHe lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are these with you? He said, The children whom God has graciously given your servant.
deUnd er hob seine Augen auf und sah die Weiber mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es sind Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat.
dkog da han sĺ op og fik Řje pĺ Kvinderne og Břrnene, sagde han: Hvem er det, du har der? Han svarede: Det er de Břrn, Gud nĺdig har givet din Trćl.
seOch när han lyfte upp sina ögon och fick se kvinnorna och barnen, sade han: Vilka äro dessa som du har med dig? Han svarade: Det är barnen som Gud har beskärt din tjänare.
noDa han sĺ op, fikk han řie pĺ kvinnene og barna; da sa han: Hvem er det du har der? Han svarte: Det er de barn som Gud har unt din tjener.
fiJa hän nosti silmänsä ja näki vaimot ja lapset ja kysyi: Keitä ovat nämä, jotka ovat sinun seurassasi? Hän vastasi: Ne ovat minun lapseni, jotka Jumala on palvelijallesi lahjoittanut.
huÉs felemelé szemeit s látá az asszonyokat és a gyermekeket, és monda: Kicsodák ezek teveled? Ő pedig monda: A gyermekek, kikkel Isten megajándékozta a te szolgádat.
6
heוַתִּגַּ֧שְׁןָ הַשְּׁפָח֛וֹת הֵ֥נָּה וְיַלְדֵיהֶ֖ן וַתִּֽשְׁתַּחֲוֶֽיןָ׃
grκαὶ προσήγγισαν αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν,
laet adpropinquantes ancillae et filii earum incurvati sunt
itAllora si fecero avanti le schiave con i loro figli e si prostrarono.
frLes servantes s'approchčrent, elles et leurs enfants, et se prosternčrent;
esY se llegaron las siervas, ellas y sus nińos, é inclináronse.
gbThen the servants came near with their children, and they bowed themselves.
deUnd die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm.
dkSĺ nćrmede Trćlkvinderne sig med deres Břrn og kastede sig til Jorden,
seOch tjänstekvinnorna gingo fram med sina barn och bugade sig.
noSĺ gikk trćlkvinnene frem med sine barn og břide sig,
fiNiin orjattaret lähestyivät lapsineen ja kumartuivat maahan.
huÉs közelítének a szolgálók, ők és gyermekeik és meghajták magokat.
7
heוַתִּגַּ֧שׁ גַּם־לֵאָ֛ה וִילָדֶ֖יהָ וַיִּֽשְׁתַּחֲו֑וּ וְאַחַ֗ר נִגַּ֥שׁ יוֹסֵ֛ף וְרָחֵ֖ל וַיִּֽשְׁתַּחֲוֽוּ׃
grκαὶ προσήγγισεν Λεια καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ προσεκύνησαν, καὶ μετὰ ταῦτα προσήγγισεν Ραχηλ καὶ Ιωσηφ καὶ προσεκύνησαν.
laaccessitque Lia cum liberis suis et cum similiter adorassent extremi Ioseph et Rahel adoraverunt
itPoi si fecero avanti anche Lia e i suoi figli e si prostrarono e infine si fecero avanti Rachele e Giuseppe e si prostrarono.
frLéa et ses enfants s'approchčrent aussi, et se prosternčrent; ensuite Joseph et Rachel s'approchčrent, et se prosternčrent.
esY llegóse Lea con sus nińos, é inclináronse: y después llegó José y Rachęl, y también se inclinaron.
gbLeah also and her children came near, and bowed themselves. After them, Joseph came near with Rachel, and they bowed themselves.
deLea trat auch herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Darnach trat Joseph und Rahel herzu und neigten sich auch vor ihm.
dkderefter nćrmede Lea sig med sine Břrn og kastede sig til Jorden, og til sidst nćrmede Josef og Rakel sig og kastede sig til Jorden.
seDärefter gick ock Lea fram med sina barn, och de bugade sig. Slutligen gingo Josef och Rakel fram och bugade sig.
noog Lea gikk ogsĺ frem med sine barn, og de břide sig, og derefter gikk Josef og Rakel frem og břide sig.
fiMyöskin Leea lapsineen lähestyi, ja he kumartuivat maahan. Viimein lähestyivät Joosef ja Raakel ja kumartuivat maahan.
huElérkezék Lea is az ő gyermekeivel, és meghajták magokat; utoljára érkezék József és Rákhel, és ők is meghajták magokat.
8
heוַיֹּ֕אמֶר מִ֥י לְךָ֛ כָּל־הַמַּחֲנֶ֥ה הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֣ר פָּגָ֑שְׁתִּי וַיֹּ֕אמֶר לִמְצֹא־חֵ֖ן בְּעֵינֵ֥י אֲדֹנִֽי׃
grκαὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν, πᾶσαι αἱ παρεμβολαὶ αὗται, αἷς ἀπήντηκα; ὁ δὲ εἶπεν ῞Ινα εὕρῃ ὁ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου, κύριε.
laquaenam sunt inquit istae turmae quas obvias habui respondit ut invenirem gratiam coram domino meo
itDomandň ancora: Che č tutta questa carovana che ho incontrata?. Rispose: E' per trovar grazia agli occhi del mio signore.
frÉsaü dit: A quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: A trouver grâce aux yeux de mon seigneur.
esY él dijo: żQué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió: El hallar gracia en los ojos de mi seńor.
gbEsau said, What do you mean by all this company which I met?
deUnd er sprach: Was willst du mit all dem Heere, dem ich begegnet bin? Er antwortete: Daß ich Gnade fände vor meinem Herrn.
dkNu spurgte han: Hvad vilde du med hele den Lejr, jeg traf pĺ? Han svarede: Finde Nĺde for min Herres Řjne!
seSedan frĺgade han: Vad ville du med hela den skara som jag mötte? Han svarade: Jag ville finna nĺd för min herres ögon.
noDa sa han: Hvad vilde du med hele den leir som jeg mřtte? Han svarte: Jeg vilde finne nĺde for min herres řine.
fiSitten hän kysyi: Mitä tarkoitit kaikella sillä joukolla, jonka minä kohtasin? Hän vastasi: Saada armon herrani silmien edessä.
huÉs monda [Ézsaú:] Mire való ez az egész sereg, melyet előltalálék? És felele: Hogy kedvet találjak az én uram szemei előtt.
9
heוַיֹּ֥אמֶר עֵשָׂ֖ו יֶשׁ־לִ֣י רָ֑ב אָחִ֕י יְהִ֥י לְךָ֖ אֲשֶׁר־לָֽךְ׃
grεἶπεν δὲ Ησαυ ῎Εστιν μοι πολλά, ἄδελφε· ἔστω σοι τὰ σά.
laet ille habeo ait plurima frater mi sint tua tibi
itEsaů disse: Ne ho abbastanza del mio, fratello, resti per te quello che č tuo!.
frÉsaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frčre; garde ce qui est ŕ toi.
esY dijo Esaú: Harto tengo yo, hermano mío: sea para ti lo que es tuyo.
gbJacob said, To find favor in the sight of my lord. Esau said, I have enough, my brother; let that which you have be yours.
deEsau sprach: Ich habe genug, mein Bruder; behalte was du hast.
dkMen Esau sagde: Jeg har nok, Broder; behold du, hvad dit er!
seMen Esau sade: Jag har nog; behĺll du vad du har, min broder.
noDa sa Esau: Jeg har nok; ha du selv, min bror, det som ditt er!
fiMutta Eesau sanoi: Minulla on itselläni kyllin; pidä, veljeni, omasi!
huÉs monda Ézsaú: Van nekem elég, jó öcsém, legyen tiéd, a mi a tiéd.
10
heוַיֹּ֣אמֶר יַעֲקֹ֗ב אַל־נָא֙ אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ וְלָקַחְתָּ֥ מִנְחָתִ֖י מִיָּדִ֑י כִּ֣י עַל־כֵּ֞ן רָאִ֣יתִי פָנֶ֗יךָ כִּרְאֹ֛ת פְּנֵ֥י אֱלֹהִ֖ים וַתִּרְצֵֽנִי׃
grεἶπεν δὲ Ιακωβ Εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, δέξαι τὰ δῶρα διὰ τῶν ἐμῶν χειρῶν· ἕνεκεν τούτου εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, ὡς ἄν τις ἴδοι πρόσωπον θεοῦ, καὶ εὐδοκήσεις με·
ladixit Iacob noli ita obsecro sed si inveni gratiam in oculis tuis accipe munusculum de manibus meis sic enim vidi faciem tuam quasi viderim vultum Dei esto mihi propitius
itMa Giacobbe disse: No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza, come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai gradito.
frEt Jacob répondit: Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce ŕ tes yeux, accepte de ma main mon présent; car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement.
esY dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios; y hazme placer.
gbJacob said, Please, no, if I have now found favor in your sight, then receive my present at my hand, because I have seen your face, as one sees the face of God, and you were pleased with me.
deJakob antwortete: Ach, nicht! Habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand; denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht; und laß dir's wohl gefallen von mir.
dkDa svarede Jakob: Nej, hvis jeg har fundet Nĺde for dine Řjne, sĺ tag imod min Gave! Da jeg sĺ dit Ĺsyn, var det jo som Guds Ĺsyn, og du har taget venligt imod mig!
seJakob svarade: Ack nej; om jag har funnit nĺd för dina ögon, sĺ tag emot skänkerna av mig, eftersom jag har fĺtt se ditt ansikte, likasom sĺge jag ett gudaväsens ansikte, dĺ du nu sĺ gunstigt har tagit emot mig.
noJakob svarte: Nei, kjćre! Dersom jeg har funnet nĺde for dine řine, sĺ ta imot min gave! For da jeg sĺ ditt ansikt, var det som om jeg sĺ Guds ansikt, siden du var sĺ vennlig mot mig.
fiJaakob vastasi: Ei niin; jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ota minulta vastaan lahjani; sillä olenhan saanut nähdä sinun kasvosi, niinkuin nähdään Jumalan kasvot, ja sinä olet ottanut minut suosiollisesti vastaan.
huMonda pedig Jákób: Ne úgy, kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el ajándékomat az én kezemből; mert a te orczádat úgy néztem, mintha az Isten orczáját látnám, és te kegyesen fogadál engem.
11
esToma, te ruego, mi dádiva que te es traída; porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomóla.
gbPlease take the gift that I brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough. He urged him, and he took it.
deNimm doch den Segen von mir an, den ich dir zugebracht habe; denn Gott hat mir's beschert, und ich habe alles genug. Also nötigte er ihn, daß er's nahm.
dkTag dog den Velsignelse, som er dig bragt, thi Gud har vćret mig nĺdig, og jeg har fuldt op! Sĺledes nřdte han ham, til han tog det.
seTag hälsningsskänkerna som jag har skickat emot dig; ty Gud har varit mig nĺdig, och jag har allt fullt upp. Och han bad honom sĺ enträget, att han tog emot dem.
noKjćre, ta imot gaven som jeg sendte dig! For Gud har vćrt mig nĺdig, og jeg har nok av alle ting. Og han nřdde ham til han tok imot det.
fiOta siis tervehdyslahjani, joka sinulle tuotiin, sillä Jumala on ollut minulle armollinen, ja minulla on yllin kyllin kaikkea. Ja hän pyysi häntä pyytämällä, kunnes hän otti sen.
huVedd el kérlek az én ajándékomat, melyet hoztam néked, mivelhogy az Isten kegyelmesen cselekedett én velem, és mindenem van nékem. És unszolá őt, és elvevé.
heקַח־נָ֤א אֶת־בִּרְכָתִי֙ אֲשֶׁ֣ר הֻבָ֣את לָ֔ךְ כִּֽי־חַנַּ֥נִי אֱלֹהִ֖ים וְכִ֣י יֶשׁ־לִי־כֹ֑ל וַיִּפְצַר־בּ֖וֹ וַיִּקָּֽח׃
grλαβὲ τὰς εὐλογίας μου, ἃς ἤνεγκά σοι, ὅτι ἠλέησέν με ὁ θεὸς καὶ ἔστιν μοι πάντα. καὶ ἐβιάσατο αὐτόν, καὶ ἔλαβεν.
laet suscipe benedictionem quam adtuli tibi et quam donavit mihi Deus tribuens omnia vix fratre conpellente suscipiens
itAccetta il mio dono augurale che ti č stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto!. Cosě egli insistette e quegli accettň.
frAccepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâces, et que je ne manque de rien. Il insista auprčs de lui, et Ésaü accepta.
12
heוַיֹּ֖אמֶר נִסְעָ֣ה וְנֵלֵ֑כָה וְאֵלְכָ֖ה לְנֶגְדֶּֽךָ׃
grκαὶ εἶπεν ᾿Απάραντες πορευσόμεθα ἐπ᾽ εὐθεῖαν.
laait gradiamur simul eroque socius itineris tui
itPoi Esaů disse: Leviamo l'accampamento e mettiamoci in viaggio: io camminerň davanti a te.
frÉsaü dit: Partons, mettons-nous en route; j'irai devant toi.
esY dijo: Anda, y vamos; y yo iré delante de ti.
gbEsau said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before you.
deUnd er sprach: Laß uns fortziehen und reisen, ich will mit dir ziehen.
dkDerpĺ sagde Esau: Lad os nu bryde op og drage af Sted, og jeg vil drage foran dig!
seOch Esau sade: Lĺt oss bryta upp och draga vidare; jag vill gĺ framför dig.
noDa sa Esau: La oss bryte op og dra videre, og la mig dra side om side med dig!
fiSitten Eesau sanoi: Lähtekäämme liikkeelle ja vaeltakaamme eteenpäin; minä vaellan sinun edelläsi.
huÉs monda: Induljunk, menjünk el, és én előtted megyek.
13
heוַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו אֲדֹנִ֤י יֹדֵ֙עַ֙ כִּֽי־הַיְלָדִ֣ים רַכִּ֔ים וְהַצֹּ֥אן וְהַבָּקָ֖ר עָל֣וֹת עָלָ֑י וּדְפָקוּם֙ י֣וֹם אֶחָ֔ד וָמֵ֖תוּ כָּל־הַצֹּֽאן׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ ῾Ο κύριός μου γινώσκει ὅτι τὰ παιδία ἁπαλώτερα καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες λοχεύονται ἐπ᾽ ἐμέ· ἐὰν οὖν καταδιώξω αὐτοὺς ἡμέραν μίαν, ἀποθανοῦνται πάντα τὰ κτήνη.
ladixit Iacob nosti domine mi quod parvulos habeam teneros et oves ac boves fetas mecum quas si plus in ambulando fecero laborare morientur una die cuncti greges
itGli rispose: Il mio signore sa che i fanciulli sono delicati e che ho a mio carico i greggi e gli armenti che allattano: se si affaticano anche un giorno solo, tutte le bestie moriranno.
frJacob lui répondit: Mon seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent; si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait.
esY él le dijo: Mi seńor sabe que los nińos son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas; y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas.
gbJacob said to him, My lord knows that the children are tender, and that the flocks and herds with me have their young, and if they overdrive them one day, all the flocks will die.
deEr aber sprach zu ihm: Mein Herr, du erkennest, daß ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe; wenn sie einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben.
dkMen Jakob svarede: Min Herre ved jo, at jeg mĺ tage Hensyn til de spćde Břrn og de Fĺr og Křer, som giver Die; overanstrenger jeg dem blot en eneste Dag, dřr alt Smĺkvćget.
seMen han svarade honom: Min herre ser själv att barnen äro späda, och att jag har med mig fĺr och kor som giva di; driver man dessa för starkt en enda dag, sĺ dör hela hjorden.
noMen han svarte ham: Min herre vet at barna er svake, og smĺfeet og storfeet har nylig bĺret hos mig; og driver en dem bare en eneste dag for sterkt, sĺ dřr alt smĺfeet.
fiMutta Jaakob sanoi hänelle: Herrani näkee itse, että lapset ovat pieniä ja että minulla on imettäviä lampaita ja lehmiä mukanani; jos näitä ajaa kiivaasti päivänkään, kuolee koko lauma.
huFelele néki [Jákób]: Az én uram jól tudja, hogy e gyermekek gyengék, és hogy szoptatós juhokkal és barmokkal vagyok körűl, a melyeket ha csak egy napig zaklatnak is, a nyájak mind elhullanak.
14
heיַעֲבָר־נָ֥א אֲדֹנִ֖י לִפְנֵ֣י עַבְדּ֑וֹ וַאֲנִ֞י אֶֽתְנָהֲלָ֣ה לְאִטִּ֗י לְרֶ֨גֶל הַמְּלָאכָ֤ה אֲשֶׁר־לְפָנַי֙ וּלְרֶ֣גֶל הַיְלָדִ֔ים עַ֛ד אֲשֶׁר־אָבֹ֥א אֶל־אֲדֹנִ֖י שֵׂעִֽירָה׃
grπροελθέτω ὁ κύριός μου ἔμπροσθεν τοῦ παιδός, ἐγὼ δὲ ἐνισχύσω ἐν τῇ ὁδῷ κατὰ σχολὴν τῆς πορεύσεως τῆς ἐναντίον μου καὶ κατὰ πόδα τῶν παιδαρίων ἕως τοῦ με ἐλθεῖν πρὸς τὸν κύριόν μου εἰς Σηιρ.
lapraecedat dominus meus ante servum suum et ego sequar paulatim vestigia eius sicut videro posse parvulos meos donec veniam ad dominum meum in Seir
itIl mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterň a tutto mio agio, al passo di questo bestiame che mi precede e al passo dei fanciulli, finché arriverň presso il mio signore a Seir.
frQue mon seigneur prenne les devants sur son serviteur; et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'ŕ ce que j'arrive chez mon seigneur, ŕ Séir.
esPase ahora mi seńor delante de su siervo, y yo me iré poco á poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los nińos, hasta que llegue á mi seńor á Seir.
gbPlease let my lord pass over before his servant, and I will lead on gently, according to the pace of the livestock that are before me and according to the pace of the children, until I come to my lord to Seir.
deMein Herr ziehe vor seinem Knechte hin. Ich will gemächlich hintennach treiben, nach dem das Vieh und die Kinder gehen können, bis daß ich komme zu meinem Herrn nach Seir.
dkVil min Herre drage forud for sin Trćl, kommer jeg efter i Ro og Mag, som det passer sig for Kvćget, jeg har med, og for Břrnene, til jeg kommer til min Herre i Seir.
seMĺ därför min herre draga ĺstad före sin tjänare, sĺ vill jag komma efter i sakta mak, i den mĺn boskapen, som drives framför mig, och barnen orka följa med, till dess jag kommer till min herre i Seir.
noVil ikke min herre dra foran. sin tjener, sĺ vil jeg dra langsomt efter, som det kan passe for buskapen som drives foran mig, og for barna, inntil jeg kommer til min herre i Se'ir.
fiKulkekoon siis herrani palvelijansa edellä; minä seuraan hiljalleen jäljessä, sen mukaan kuin karja, jota kuljetan, ja lapset jaksavat käydä, kunnes saavun herrani luo Seiriin.
huMenjen el azért az én uram az ő szolgája előtt, én is elballagok lassan, a jószág lépése szerint, a mely előttem van, és a gyermekek lépése szerint, míg eljutok az én uramhoz Széirbe.
15
heוַיֹּ֣אמֶר עֵשָׂ֔ו אַצִּֽיגָה־נָּ֣א עִמְּךָ֔ מִן־הָעָ֖ם אֲשֶׁ֣ר אִתִּ֑י וַיֹּ֙אמֶר֙ לָ֣מָּה זֶּ֔ה אֶמְצָא־חֵ֖ן בְּעֵינֵ֥י אֲדֹנִֽי׃
grεἶπεν δὲ Ησαυ Καταλείψω μετὰ σοῦ ἀπὸ τοῦ λαοῦ τοῦ μετ᾽ ἐμοῦ. ὁ δὲ εἶπεν ῞Ινα τί τοῦτο; ἱκανὸν ὅτι εὗρον χάριν ἐναντίον σου, κύριε.
larespondit Esau oro te ut de populo qui mecum est saltem socii remaneant viae tuae non est inquit necesse hoc uno indigeo ut inveniam gratiam in conspectu domini mei
itDisse allora Esaů: Almeno possa lasciare con te una parte della gente che ho con me!. Rispose: Ma perché? Possa io solo trovare grazia agli occhi del mio signore!.
frÉsaü dit: Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur!
esY Esaú dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo: żPara qué esto? halle yo gracia en los ojos de mi seńor.
gbEsau said, Let me now leave with you some of the folk who are with me. He said, Why? Let me find favor in the sight of my lord.
deEsau sprach: So will ich doch etliche bei dir lassen vom Volk, das mit mir ist. Er antwortete: Was ist's vonnöten? Laß mich nur Gnade vor meinem Herrn finden.
dkDa sagde Esau: Sĺ vil jeg i alt Fald lade nogle af mine Folk ledsage dig! Men han svarede: Hvorfor dog det mĺtte jeg blot finde Nĺde for min Herres Řjne!:
seDĺ sade Esau: Sĺ vill jag ĺtminstone lämna kvar hos dig en del av mitt folk. Men han svarade: Varför sĺ? Mĺ jag allenast finna nĺd för min herres ögon.
noDa sa Esau: Sĺ vil jeg fĺ lov til ĺ la nogen av de folk jeg har med, bli hos dig. Men han svarte: Hvorfor det? La mig bare finne nĺde for min herres řine!
fiEesau vastasi: Minä jätän luoksesi osan väestäni. Hän sanoi: Minkätähden niin? Kunhan vain saan armon herrani silmien edessä!
huÉs monda Ézsaú: Hadd rendeljek melléd néhányat a nép közűl, mely velem van. S ez monda: Minek az? csak kedvet találjak az én uram szemei előtt.
16
heוַיָּשָׁב֩ בַּיּ֨וֹם הַה֥וּא עֵשָׂ֛ו לְדַרְכּ֖וֹ שֵׂעִֽירָה׃
grἀπέστρεψεν δὲ Ησαυ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς Σηιρ.
lareversus est itaque illo die Esau itinere quo venerat in Seir
itCosě in quel giorno stesso Esaů ritornň sul suo cammino verso Seir.
frLe męme jour, Ésaü reprit le chemin de Séir.
esAsí se volvió Esaú aquel día por su camino á Seir.
gbSo Esau returned that day on his way to Seir.
deAlso zog des Tages Esau wiederum seines Weges gen Seir.
dkSĺ drog Esau samme Dag tilbage til Seir.
seSĺ vände Esau om, samma dag, och tog vägen till Seir.
noSĺ drog Esau samme dag sin vei tilbake til Se'ir
fiNiin Eesau sinä päivänä kääntyi takaisin ja meni sitä tietään Seiriin.
huVisszatére tehát Ézsaú még az nap az ő útján Széir felé.
17
heוְיַעֲקֹב֙ נָסַ֣ע סֻכֹּ֔תָה וַיִּ֥בֶן ל֖וֹ בָּ֑יִת וּלְמִקְנֵ֙הוּ֙ עָשָׂ֣ה סֻכֹּ֔ת עַל־כֵּ֛ן קָרָ֥א שֵׁם־הַמָּק֖וֹם סֻכּֽוֹת׃ ס
grΚαὶ Ιακωβ ἀπαίρει εἰς Σκηνάς· καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ οἰκίας καὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτοῦ ἐποίησεν σκηνάς· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Σκηναί.
laet Iacob venit in Soccoth ubi aedificata domo et fixis tentoriis appellavit nomen loci illius Soccoth id est Tabernacula
itGiacobbe invece si trasportň a Succot, dove costruě una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamň quel luogo Succot.
frJacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Succoth.
esY Jacob se partió á Succoth, y edificó allí casa para sí, é hizo cabańas para su ganado: por tanto llamó el nombre de aquel lugar Succoth.
gbJacob traveled to Succoth, built himself a house, and made shelters for his livestock. Therefore the name of the place is called Succoth.
deUnd Jakob zog gen Sukkoth und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten; daher heißt die Stätte Sukkoth.
dkMen Jakob brřd op og drog til Sukkot, hvor han byggede sig et Hus og indrettede Hytter til sit Kvćg; derfor gav han Stedet Navnet Sukkot.
seMen Jakob bröt upp och drog till Suckot och byggde sig där ett hus. Och ĺt sin boskap gjorde han lövhyddor; därav fick platsen namnet Suckot.
noOg Jakob drog til Sukkot og bygget sig et hus og gjorde lřvhytter til sin buskap; derfor kalte de stedet Sukkot.
fiMutta Jaakob lähti Sukkotiin ja rakensi siellä itsellensä majan. Ja karjallensa hän teki tarhoja. Siitä tuli sen paikan nimeksi Sukkot.
huJákób pedig méne Szukkóthba és építe magának házat, barmainak pedig hajlékokat csinála, s azért nevezé a hely nevét Szukkóthnak.
18
heוַיָּבֹא֩ יַעֲקֹ֨ב שָׁלֵ֜ם עִ֣יר שְׁכֶ֗ם אֲשֶׁר֙ בְּאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן בְּבֹא֖וֹ מִפַּדַּ֣נ אֲרָ֑ם וַיִּ֖חַן אֶת־פְּנֵ֥י הָעִֽיר׃
grκαὶ ἦλθεν Ιακωβ εἰς Σαλημ πόλιν Σικιμων, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ὅτε ἦλθεν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας Συρίας, καὶ παρενέβαλεν κατὰ πρόσωπον τῆς πόλεως.
latransivitque in Salem urbem Sycimorum quae est in terra Chanaan postquam regressus est de Mesopotamiam Syriae et habitavit iuxta oppidum
itGiacobbe arrivň sano e salvo alla cittŕ di Sichem, che č nel paese di Canaan, quando tornň da Paddan-Aram e si accampň di fronte alla cittŕ.
frA son retour de Paddan Aram, Jacob arriva heureusement ŕ la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville.
esY vino Jacob sano á la ciudad de Sichęm, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan-aram; y acampó delante de la ciudad.
gbJacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan Aram; and encamped before the city.
deDarnach zog Jakob mit Frieden zu der Stadt Sichems, die im Lande Kanaan liegt (nachdem er aus Mesopotamien gekommen war), und machte sein Lager vor der Stadt
dkOg Jakob kom pĺ sin Vandring fra Paddan Aram uskadt til Sikems By i Kana'ans Land og slog Lejr uden for Byen;
seOch Jakob kom pĺ sin färd ifrĺn Paddan-Aram välbehĺllen till Sikems stad i Kanaans land och slog upp sitt läger utanför staden.
noOg Jakob kom lykkelig frem til byen Sikem, som ligger i Kana'ans land, da han kom fra Mesopotamia; og han slo leir utenfor byen.
fiJa Jaakob saapui matkallansa Mesopotamiasta onnellisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja leiriytyi kaupungin edustalle.
huAnnakutána minden bántás nélkül méne Jákób Mésopotámiából jövet Sekhem városába, mely vala a Kanaán földén, és letelepedék a város előtt.
19
heוַיִּ֜קֶן אֶת־חֶלְקַ֣ת הַשָּׂדֶ֗ה אֲשֶׁ֤ר נָֽטָה־שָׁם֙ אָהֳל֔וֹ מִיַּ֥ד בְּנֵֽי־חֲמ֖וֹר אֲבִ֣י שְׁכֶ֑ם בְּמֵאָ֖ה קְשִׂיטָֽה׃
grκαὶ ἐκτήσατο τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, παρὰ Εμμωρ πατρὸς Συχεμ ἑκατὸν ἀμνῶν
laemitque partem agri in qua fixerat tabernaculum a filiis Emor patris Sychem centum agnis
itPoi acquistň dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d'argento, quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda.
frIl acheta la portion du champ oů il avait dressé sa tente, des fils d'Hamor, pčre de Sichem, pour cent kesita.
esY compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Sichęm, por cien piezas de moneda.
gbHe bought the parcel of ground where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for one hundred pieces of money.
deund kaufte ein Stück Acker von den Kindern Hemors, des Vaters Sichems, um hundert Groschen; daselbst richtete er seine Hütte auf.
dkog han křbte det Stykke Jord, hvor han havde rejst sit Telt, af Sikems Pader Hamors Sřnner for 100 Kesita
seOch det jordstycke där han hade slagit upp sitt tält köpte han av Hamors, Sikems faders, barn för hundra kesitor.
noOg det stykke mark hvor han hadde slĺtt op sitt telt, kjřpte han av sřnnene til Hemor, Sikems far, for hundre kesitter.
fiJa hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla.
huÉs megvevé a mezőnek azt a részét, a hol sátorát felvonta vala, Khámornak a Sekhem atyjának fiaitól száz pénzen.
20
heוַיַּצֶּב־שָׁ֖ם מִזְבֵּ֑חַ וַיִּ֨קְרָא־ל֔וֹ אֵ֖ל אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
grκαὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν θεὸν Ισραηλ.
laet erecto ibi altari invocavit super illud Fortissimum Deum Israhel
itIvi eresse un altare e lo chiamň El, Dio d'Israele.
frEt lŕ, il éleva un autel, qu'il appela El Élohé Israël.
esY erigió allí un altar, y llamóle: El Dios de Israel.
gbHe erected an altar there, and called it El Elohe Israel.
deUnd er richtete daselbst einen Altar zu und rief an den Namen des starken Gottes Israels.
dkog byggede der et Alter, som han kaldte: Gud, Israels Gud.
seOch han reste där ett altare och kallade det El-Elohe-Israel.
noDer reiste han et alter og kalte det El Elohe Israel.
fiJa hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen Eel, Israelin Jumala.
huÉs oltárt állíta ott, és nevezé azt [ily névvel:] Isten, Izráel Istene.

<<< operone list >>>