בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

28

heוַיִּקְרָ֥א יִצְחָ֛ק אֶֽל־יַעֲקֹ֖ב וַיְבָ֣רֶךְ אֹת֑וֹ וַיְצַוֵּ֙הוּ֙ וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ לֹֽא־תִקַּ֥ח אִשָּׁ֖ה מִבְּנ֥וֹת כְּנָֽעַן׃
grπροσκαλεσάμενος δὲ Ισαακ τὸν Ιακωβ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χανααν·
lavocavit itaque Isaac Iacob et benedixit praecepitque ei dicens noli accipere coniugem de genere Chanaan
itAllora Isacco chiamň Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan.
frIsaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan.
esENTONCES Isaac llamó á Jacob, y bendíjolo, y mandóle diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán.
gbIsaac called Jacob, blessed him, and commanded him, You shall not take a wife of the daughters of Canaan.
deDa rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm nicht ein Weib von den Töchtern Kanaans;
dkDa kaldte Isak Jakob til sig og velsignede ham, idet han břd ham: Du mĺ ikke tage dig en Hustru blandt Kana'ans Dřtre.
seDĺ kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom; och han bjöd honom och sade till honom: Tag dig icke till hustru nĺgon av Kanaans döttrar,
noDa kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham og břd ham og sa til ham: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans dřtre til hustru.
fiSilloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet; hän käski häntä ja sanoi hänelle: Älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä,
huElőhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl.
2
heק֥וּם לֵךְ֙ פַּדֶּ֣נָֽה אֲרָ֔ם בֵּ֥יתָה בְתוּאֵ֖ל אֲבִ֣י אִמֶּ֑ךָ וְקַח־לְךָ֤ מִשָּׁם֙ אִשָּׁ֔ה מִבְּנ֥וֹת לָבָ֖ן אֲחִ֥י אִמֶּֽךָ׃
grἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὸν οἶκον Βαθουηλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου καὶ λαβὲ σεαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός σου.
lased vade et proficiscere in Mesopotamiam Syriae ad domum Bathuel patrem matris tuae et accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban avunculi tui
itSu, vŕ in Paddan-Aram, nella casa di Betučl, padre di tua madre, e prenditi di lŕ la moglie tra le figlie di Lŕbano, fratello di tua madre.
frLčve-toi, va ŕ Paddan Aram, ŕ la maison de Bethuel, pčre de ta mčre, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frčre de ta mčre.
esLevántate, ve á Padan-aram, á casa de Bethuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
gbArise, go to Paddan Aram, to the house of Bethuel your mother's father. Take a wife from there from the daughters of Laban, your mother's brother.
desondern mache dich auf und ziehe nach Mesopotamien zum Hause Bethuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir ein Weib daselbst von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter.
dkDrag til Paddan-Aram, til din Morfader Betuels Hus, og tag dig der en af din Morbroder Labans Dřtre til Hustru!
seutan stĺ upp och begiv dig till Paddan-Aram, till Betuels, din morfaders, hus, och tag dig en hustru därifrĺn, nĺgon av Labans, din morbroders, döttrar.
noGjřr dig rede og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent dig en hustru derfra, en av din morbror Labans dřtre!
fivaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä.
huKelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek a te anyád atyjának házához, és onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak a te anyád bátyjának leányai közűl.
3
heוְאֵ֤ל שַׁדַּי֙ יְבָרֵ֣ךְ אֹֽתְךָ֔ וְיַפְרְךָ֖ וְיַרְבֶּ֑ךָ וְהָיִ֖יתָ לִקְהַ֥ל עַמִּֽים׃
grὁ δὲ θεός μου εὐλογήσαι σε καὶ αὐξήσαι σε καὶ πληθύναι σε, καὶ ἔσῃ εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν·
laDeus autem omnipotens benedicat tibi et crescere te faciat atque multiplicet ut sis in turbas populorum
itTi benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sě che tu divenga una assemblea di popoli.
frQue le Dieu tout puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples!
esY el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique, hasta venir á ser congregación de pueblos;
gbMay God Almighty bless you, and make you fruitful, and multiply you, that you may be a company of peoples,
deAber der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, daß du werdest ein Haufe Völker,
dkGud den Almćgtige velsigne dig og gřre dig frugtbar og give dig et talrigt Afkom, sĺ du bliver til Stammer i Hobetal.
seOch mĺ Gud den Allsmäktige välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig, sĺ att skaror av folk komma av dig;
noOg Gud den allmektige velsigne dig og gjřre dig fruktbar og gi dig en tallrik ćtt, sĺ du blir til en hel skare av folkeslag,
fiJa Jumala, Kaikkivaltias, siunatkoon sinua ja antakoon sinun tulla hedelmälliseksi ja lisääntyä, niin että sinusta tulee suuri kansojen joukko.
huA mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy;
4
heוְיִֽתֶּן־לְךָ֙ אֶת־בִּרְכַּ֣ת אַבְרָהָ֔ם לְךָ֖ וּלְזַרְעֲךָ֣ אִתָּ֑ךְ לְרִשְׁתְּךָ֙ אֶת־אֶ֣רֶץ מְגֻרֶ֔יךָ אֲשֶׁר־נָתַ֥ן אֱלֹהִ֖ים לְאַבְרָהָֽם׃
grκαὶ δῴη σοι τὴν εὐλογίαν Αβρααμ τοῦ πατρός μου, σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ, κληρονομῆσαι τὴν γῆν τῆς παροικήσεώς σου, ἣν ἔδωκεν ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ.
laet det tibi benedictiones Abraham et semini tuo post te ut possideas terram peregrinationis tuae quam pollicitus est avo tuo
itConceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda il paese dove sei stato forestiero, che Dio ha dato ad Abramo.
frQu'il te donne la bénédiction d'Abraham, ŕ toi et ŕ ta postérité avec toi, afin que tu possčdes le pays oů tu habites comme étranger, et qu'il a donné ŕ Abraham!
esY te dé la bendición de Abraham, y á tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, que Dios dió á Abraham.
gband give you the blessing of Abraham, to you, and to your offspring with you, that you may inherit the land where you travel, which God gave to Abraham.
deund gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, daß du besitzest das Land, darin du ein Fremdling bist, das Gott Abraham gegeben hat.
dkHan give dig og dit Afkom med dig Abrahams Velsignelse, sĺ du fĺr din Udlćndigheds Land i Eje, det,Gud skćnkede Abraham!
semĺ han giva ĺt dig Abrahams välsignelse, ĺt dig och din säd med dig, sĺ att du fĺr taga i besittning det land som Gud har givit ĺt Abraham, och där du nu bor sĺsom främling.
nohan gi dig Abrahams velsignelse, bĺde dig og din ćtt, sĺ du kommer til ĺ eie det land hvor du nu bor som fremmed, det som Gud gav Abraham!
fiJa hän suokoon sinulle Aabrahamin siunauksen, sinulle ynnä sinun jälkeläisillesi, että saisit omaksesi maan, jossa sinä muukalaisena asut ja jonka Jumala on antanut Aabrahamille.
huÉs adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott vala Ábrahámnak.
5
heוַיִּשְׁלַ֤ח יִצְחָק֙ אֶֽת־יַעֲקֹ֔ב וַיֵּ֖לֶךְ פַּדֶּ֣נָֽה אֲרָ֑ם אֶל־לָבָ֤ן בֶּן־בְּתוּאֵל֙ הָֽאֲרַמִּ֔י אֲחִ֣י רִבְקָ֔ה אֵ֥ם יַעֲקֹ֖ב וְעֵשָֽׂו׃
grκαὶ ἀπέστειλεν Ισαακ τὸν Ιακωβ, καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας τῆς μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ.
lacumque dimisisset eum Isaac profectus venit in Mesopotamiam Syriae ad Laban filium Bathuel Syri fratrem Rebeccae matris suae
itCosě Isacco fece partire Giacobbe, che andň in Paddan-Aram presso Lŕbano, figlio di Betučl, l'Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaů.
frEt Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla ŕ Paddan Aram, auprčs de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frčre de Rebecca, mčre de Jacob et d'Ésaü.
esAsí envió Isaac á Jacob, el cual fué á Padan-aram, á Labán, hijo de Bethuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú.
gbIsaac sent Jacob away. He went to Paddan Aram to Laban, son of Bethuel the Syrian, Rebekah's brother, Jacob's and Esau's mother.
deAlso fertigte Isaak den Jakob ab, daß er nach Mesopotamien zog zu Laban, Bethuels Sohn, in Syrien, dem Bruder Rebekkas, seiner und Esaus Mutter.
dkSĺ lod Isak Jakob fare, og han drog til Paddan-Aram, til Aramćeren Laban, Betuels Sřn, som var Broder til Rebekka, Jakobs og Esaus Moder.
seSĺ sände Isak ĺstad Jakob, och denne begav sig till Paddan-Aram, till araméen Laban, Betuels son, som var broder till Rebecka, Jakobs och Esaus moder.
noSĺ lot Isak Jakob reise; og han drog til Mesopotamia, til arameeren Laban, Betuels sřnn, som var bror til Rebekka, Jakobs og Esaus mor.
fiNiin Iisak lähetti Jaakobin matkalle, ja hän lähti Mesopotamiaan Laabanin luo, joka oli aramilaisen Betuelin poika ja Rebekan, Jaakobin ja Eesaun äidin, veli.
huElbocsátá azért Izsák Jákóbot, hogy menjen Mésopotámiába Lábánhoz a Siriabeli Bethuél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsaú anyjának bátyjához.
6
heוַיַּ֣רְא עֵשָׂ֗ו כִּֽי־בֵרַ֣ךְ יִצְחָק֮ אֶֽת־יַעֲקֹב֒ וְשִׁלַּ֤ח אֹתוֹ֙ פַּדֶּ֣נָֽה אֲרָ֔ם לָקַֽחַת־ל֥וֹ מִשָּׁ֖ם אִשָּׁ֑ה בְּבָרֲכ֣וֹ אֹת֔וֹ וַיְצַ֤ו עָלָיו֙ לֵאמֹ֔ר לֹֽא־תִקַּ֥ח אִשָּׁ֖ה מִבְּנ֥וֹת כְּנָֽעַן׃
grΕἶδεν δὲ Ησαυ ὅτι εὐλόγησεν Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ ἀπῴχετο εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας λαβεῖν ἑαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Χανααν,
lavidens autem Esau quod benedixisset pater suus Iacob et misisset eum in Mesopotamiam Syriae ut inde uxorem duceret et quod post benedictionem praecepisset ei dicens non accipies coniugem de filiabus Chanaan
itEsaů vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Paddan-Aram per prendersi una moglie di lŕ e che, mentre lo benediceva, gli aveva dato questo comando: Non devi prender moglie tra le Cananee.
frÉsaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé ŕ Paddan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant il lui avait donné cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan.
esY vió Esaú cómo Isaac había bendecido á Jacob, y le había enviado á Padan-aram, para tomar para sí mujer de allí; y que cuando le bendijo, le había mandado, diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán;
gbNow Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan Aram, to take him a wife from there, and that as he blessed him he gave him a command, saying, You shall not take a wife of the daughters of Canaan,
deAls nun Esau sah, daß Isaak Jakob gesegnet hatte und abgefertigt nach Mesopotamien, daß er daselbst ein Weib nähme, und daß er, indem er ihn segnete, ihm gebot und sprach: Du sollst nicht ein Weib nehmen von den Töchtern Kanaans,
dkMen Esau fik at vide, at Isak havde velsignet Jakob og sendt ham til Paddan-Aram for at tage sig en Hustru der, og at han, da han velsignede ham, havde pĺlagt ham ikke at tage sig en Hustru blandt Kana'ans Dřtre,
seNär nu Esau sĺg att Isak hade välsignat Jakob och sänt honom till Paddan-Aram för att därifrĺn taga sig hustru - ty han hade välsignat honom och bjudit honom och sagt: Du skall icke taga till hustru nĺgon av Kanaans döttrar -
noDa Esau sĺ at Isak hadde velsignet Jakob og sendt ham til Mesopotamia for ĺ hente sig en hustru derfra - at han hadde velsignet ham og gitt ham den befaling: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans dřtre til hustru -
fiKun Eesau näki, että Iisak oli siunannut Jaakobin ja lähettänyt hänet Mesopotamiaan ottamaan sieltä itselleen vaimoa - sillä hän oli siunannut hänet, käskenyt häntä ja sanonut: Älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä -
huÉs látá Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mésopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl;
7
heוַיִּשְׁמַ֣ע יַעֲקֹ֔ב אֶל־אָבִ֖יו וְאֶל־אִמּ֑וֹ וַיֵּ֖לֶךְ פַּדֶּ֥נָֽה אֲרָֽם׃
grκαὶ ἤκουσεν Ιακωβ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας,
laquodque oboediens Iacob parentibus isset in Syriam
itGiacobbe aveva obbedito al padre e alla madre ed era partito per Paddan-Aram.
frIl vit que Jacob avait obéi ŕ son pčre et ŕ sa mčre, et qu'il était parti pour Paddan Aram.
esY que Jacob había obedecido á su padre y á su madre, y se había ido á Padan-aram.
gband that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Paddan Aram.
deund daß Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog,
dkog at Jakob havde adlydt sin Fader og Moder og var draget til Paddan-Aram.
seoch när han sĺg att Jakob hade lytt sin fader och moder och begivit sig till Paddan-Aram,
noog at Jakob hadde adlydt sin far og sin mor og var reist til Mesopotamia,
fija että Jaakob oli totellut isäänsä ja äitiänsä ja lähtenyt Mesopotamiaan,
huÉs hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába;
8
heוַיַּ֣רְא עֵשָׂ֔ו כִּ֥י רָע֖וֹת בְּנ֣וֹת כְּנָ֑עַן בְּעֵינֵ֖י יִצְחָ֥ק אָבִֽיו׃
grκαὶ εἶδεν Ησαυ ὅτι πονηραί εἰσιν αἱ θυγατέρες Χανααν ἐναντίον Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
laprobans quoque quod non libenter aspiceret filias Chanaan pater suus
itEsaů comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco.
frÉsaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient ŕ Isaac, son pčre.
esVió asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal á Isaac su padre;
gbEsau saw that the daughters of Canaan didn't please Isaac, his father.
desah auch, daß Isaak, sein Vater, nicht gerne sah die Töchter Kanaans:
dkDa skřnnede Esau, at Kana'aos Dřtre vakte hans Fader Isaks Mishag,
sedĺ märkte Esau att Kanaans döttrar misshagade hans fader Isak;
noog da Esau sĺ at Kana'ans dřtre mishaget Isak, hans far,
fisilloin hän huomasi, että Kanaanin tyttäret olivat hänen isälleen Iisakille vastenmieliset;
huÉs látá Ézsaú, hogy a Kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak az ő atyjának:
9
heוַיֵּ֥לֶךְ עֵשָׂ֖ו אֶל־יִשְׁמָעֵ֑אל וַיִּקַּ֡ח אֶֽת־מָחֲלַ֣ת׀ בַּת־יִשְׁמָעֵ֨אל בֶּן־אַבְרָהָ֜ם אֲח֧וֹת נְבָי֛וֹת עַל־נָשָׁ֖יו ל֥וֹ לְאִשָּֽׁה׃ ס
grκαὶ ἐπορεύθη Ησαυ πρὸς Ισμαηλ καὶ ἔλαβεν τὴν Μαελεθ θυγατέρα Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ ἀδελφὴν Ναβαιωθ πρὸς ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ γυναῖκα.
laivit ad Ismahelem et duxit uxorem absque his quas prius habebat Maeleth filiam Ismahel filii Abraham sororem Nabaioth
itAllora si recň da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in moglie Macalat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiňt.
frEt Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et soeur de Nebajoth.
esY fuése Esaú á Ismael, y tomó para sí por mujer á Mahaleth, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaioth, además de sus otras mujeres.
gbEsau went to Ishmael, and took, besides the wives that he had, Mahalath the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife.
deging er hin zu Ismael und nahm zu den Weibern, die er zuvor hatte, Mahalath, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajoths, zum Weibe.
dkog han gik til Ismael og tog Mahalat, en Datter af Abrahams Sřn Ismael og Sřster til Nebajot, til Hustru ved Siden af sine andre Hustruer.
seoch Esau gick bort till Ismael och tog Mahalat, Abrahams son Ismaels dotter, Nebajots syster, till hustru ĺt sig, utöver de hustrur han förut hade.
nosĺ gikk han til Ismael og tok Mahalat, datter til Abrahams sřnn Ismael, Nebajots sřster, til hustru foruten sine andre hustruer.
fija niin Eesau meni Ismaelin luo ja otti Mahalatin, Aabrahamin pojan Ismaelin tyttären, Nebajotin sisaren, vaimokseen entisten lisäksi.
huElméne Ézsaú Ismáelhez, és feleségűl vevé még az ő feleségeihez Ismáelnek az Ábrahám fiának leányát Mahaláthot, Nebajóthnak húgát.
10
heוַיֵּצֵ֥א יַעֲקֹ֖ב מִבְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע וַיֵּ֖לֶךְ חָרָֽנָה׃
grΚαὶ ἐξῆλθεν Ιακωβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου καὶ ἐπορεύθη εἰς Χαρραν.
laigitur egressus Iacob de Bersabee pergebat Haran
itGiacobbe partě da Bersabea e si diresse verso Carran.
frJacob partit de Beer Schéba, et s'en alla ŕ Charan.
esY salió Jacob de Beer-seba, y fué á Harán;
gbJacob went out from Beersheba, and went toward Haran.
deAber Jakob zog aus von Beer-Seba und reiste gen Haran
dkSĺ drog Jakob bort fra Be'ersjeba og vandrede ad Karan til.
seMen Jakob begav sig frĺn Beer-Seba pĺ väg till Haran.
noJakob tok ut fra Be'erseba og gav sig pĺ veien til Karan.
fiNiin Jaakob lähti Beersebasta mennäksensä Harraniin.
huJákób pedig kiindula Beérsebából, és Hárán felé tartott.
11
heוַיִּפְגַּ֨ע בַּמָּק֜וֹם וַיָּ֤לֶן שָׁם֙ כִּי־בָ֣א הַשֶּׁ֔מֶשׁ וַיִּקַּח֙ מֵאַבְנֵ֣י הַמָּק֔וֹם וַיָּ֖שֶׂם מְרַֽאֲשֹׁתָ֑יו וַיִּשְׁכַּ֖ב בַּמָּק֥וֹם הַהֽוּא׃
grκαὶ ἀπήντησεν τόπῳ καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος· καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου καὶ ἔθηκεν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ.
lacumque venisset ad quendam locum et vellet in eo requiescere post solis occubitum tulit de lapidibus qui iacebant et subponens capiti suo dormivit in eodem loco
itCapitň cosě in un luogo, dove passň la notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricň in quel luogo.
frIl arriva dans un lieu oů il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-lŕ.
esY encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto: y tomó de las piedras de aquel paraje y puso á su cabecera, y acostóse en aquel lugar.
gbHe came to a certain place, and stayed there all night, because the sun had set. He took one of the stones of the place, and put it under his head, and lay down in that place to sleep.
deund kam an einen Ort, da blieb er über Nacht; denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein des Orts und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an dem Ort schlafen.
dkPĺ sin Vandring kom han til det hellige Sted og overnattede der, da Solen var gĺet ned; og han tog en af Stenene pĺ Stedet og brugte den som Hovedgćrde og lagde sig til, Hvile der.
seOch han kom dĺ till den heliga platsen och stannade där över natten, ty solen hade gĺtt ned; och han tog en av stenarna pĺ platsen för att hava den till huvudgärd och lade sig att sova där.
noOg han kom til et sted hvor han blev natten over, for solen var gĺtt ned; og han tok en av stenene som lĺ der, og la den under sitt hode, og sĺ la han sig til ĺ sove der.
fiJa hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut; ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan.
huÉs juta egy helyre, holott meghála, mivelhogy a nap lement vala: és vőn egyet annak a helynek kövei közűl, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen.
12
heוַֽיַּחֲלֹ֗ם וְהִנֵּ֤ה סֻלָּם֙ מֻצָּ֣ב אַ֔רְצָה וְרֹאשׁ֖וֹ מַגִּ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יְמָה וְהִנֵּה֙ מַלְאֲכֵ֣י אֱלֹהִ֔ים עֹלִ֥ים וְיֹרְדִ֖ים בּֽוֹ׃
grκαὶ ἐνυπνιάσθη, καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ᾽ αὐτῆς.
laviditque in somnis scalam stantem super terram et cacumen illius tangens caelum angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per eam
itFece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa.
frIl eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
esY sońó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo: y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
gbHe dreamed. Behold, a stairway set upon the earth, and its top reached to heaven. Behold, the angels of God ascending and descending on it.
deUnd ihm träumte; und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder;
dkDa drřmte han, og se, pĺ Jorden stod en Stige, hvis Top nĺede til Himmelen, og se, Guds Engle steg op og ned ad den;
seDĺ hade han en dröm. Han sĺg en stege vara rest pĺ jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned pĺ den.
noDa drřmte han og sĺ en stige som var stilt op pĺ jorden, og hvis topp nĺdde til himmelen, og se, Guds engler steg op og steg ned pĺ den.
fiNiin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas.
huÉs álmot láta: Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel- és alájárnak vala azon.
13
heוְהִנֵּ֨ה יְהוָ֜ה נִצָּ֣ב עָלָיו֮ וַיֹּאמַר֒ אֲנִ֣י יְהוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ אַבְרָהָ֣ם אָבִ֔יךָ וֵאלֹהֵ֖י יִצְחָ֑ק הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ שֹׁכֵ֣ב עָלֶ֔יהָ לְךָ֥ אֶתְּנֶ֖נָּה וּלְזַרְעֶֽךָ׃
grὁ δὲ κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ εἶπεν ᾿Εγὼ κύριος ὁ θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου καὶ ὁ θεὸς Ισαακ· μὴ φοβοῦ· ἡ γῆ, ἐφ᾽ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ᾽ αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου.
laet Dominum innixum scalae dicentem sibi ego sum Dominus Deus Abraham patris tui et Deus Isaac terram in qua dormis tibi dabo et semini tuo
itEcco il Signore gli stava davanti e disse: Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darň a te e alla tua discendenza.
frEt voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle; et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton pčre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai ŕ toi et ŕ ta postérité.
esY he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac: la tierra en que estás acostado te la daré á ti y á tu simiente.
gbBehold, Yahweh stood above it, and said, I am Yahweh, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land whereon you lie, to you will I give it, and to your offspring.
deund der HERR stand obendarauf und sprach: Ich bin der HERR, Abrahams, deines Vaters, Gott und Isaaks Gott; das Land darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben.
dkog Herren stod foran ham og sagde: Jeg er Herren, din Fader Abrahams og Isaks Gud! Det Land, du hviler pĺ, giver jeg dig og dit Afkom;
seOch se, HERREN stod framför honom och sade: Jag är HERREN, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag giva ĺt dig och din säd.
noOg se, Herren stod řverst pĺ den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud; det land som du nu ligger i, det vil jeg gi dig og din ćtt.
fiJa katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.
huÉs ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én [vagyok] az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és a te magodnak.
14
heוְהָיָ֤ה זַרְעֲךָ֙ כַּעֲפַ֣ר הָאָ֔רֶץ וּפָרַצְתָּ֛ יָ֥מָּה וָקֵ֖דְמָה וְצָפֹ֣נָה וָנֶ֑גְבָּה וְנִבְרֲכ֥וּ בְךָ֛ כָּל־מִשְׁפְּחֹ֥ת הָאֲדָמָ֖ה וּבְזַרְעֶֽךָ׃
grκαὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς καὶ πλατυνθήσεται ἐπὶ θάλασσαν καὶ ἐπὶ λίβα καὶ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἐπ᾽ ἀνατολάς, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου.
laeritque germen tuum quasi pulvis terrae dilataberis ad occidentem et orientem septentrionem et meridiem et benedicentur in te et in semine tuo cunctae tribus terrae
itLa tua discendenza sarŕ come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte le nazioni della terra.
frTa postérité sera comme la poussičre de la terre; tu t'étendras ŕ l'occident et ŕ l'orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.
esY será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
gbYour offspring will be as the dust of the earth, and you will spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. In you and in your offspring will all the families of the earth be blessed.
deUnd dein Same soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag; und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.
dkdit Afkom skal blive som Jordens Střv, og du skal brede dig mod Vest og Řst, mod Nord og Syd; og i dig og i din Sćd skal alle Jordens Slćgter velsignes;
seOch din säd skall bliva sĺsom stoftet pĺ jorden, och du skall utbreda dig ĺt väster och öster och norr och söder, och alla släkter pĺ jorden skola varda välsignade i dig och i din säd.
noOg din ćtt skal bli som střvet pĺ jorden, og du skal utbrede dig mot vest og mot řst og mot nord og mot syd, og i dig og i din ćtt skal alle jordens slekter velsignes
fiJa sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
huÉs a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.
15
laet ero custos tuus quocumque perrexeris et reducam te in terram hanc nec dimittam nisi conplevero universa quae dixi
itEcco io sono con te e ti proteggerň dovunque tu andrai; poi ti farň ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerň senza aver fatto tutto quello che t'ho detto.
frVoici, je suis avec toi, je te garderai partout oů tu iras, et je te ramčnerai dans ce pays; car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis.
esY he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré á esta tierra; porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho.
gbBehold, I am with you, and will keep you, wherever you go, and will bring you again into this land. For I will not leave you, until I have done that which I have spoken of to you.
deUnd siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hin ziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht lassen, bis daß ich tue alles, was ich dir geredet habe.
dkse, jeg vil vćre med dig og vogte dig, hvorhen du end gĺr og fřre dig tilbage til dette Land; thi jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad jeg har lovet dig!
seOch se, jag är med dig och skall bevara dig, varthelst du gĺr, och jag skall föra dig tillbaka till detta land; ty jag skall icke övergiva dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig.
noOg se, jeg er med dig og vil bevare dig hvor du sĺ gĺr, og jeg vil fřre dig tilbake til dette land; jeg vil ikke forlate dig fřr jeg har gjort det jeg har lovt dig.
fiJa katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut.
huÉs ímé én veled [vagyok], hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam.
heוְהִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י עִמָּ֗ךְ וּשְׁמַרְתִּ֙יךָ֙ בְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־תֵּלֵ֔ךְ וַהֲשִׁ֣בֹתִ֔יךָ אֶל־הָאֲדָמָ֖ה הַזֹּ֑את כִּ֚י לֹ֣א אֶֽעֱזָבְךָ֔ עַ֚ד אֲשֶׁ֣ר אִם־עָשִׂ֔יתִי אֵ֥ת אֲשֶׁר־דִּבַּ֖רְתִּי לָֽךְ׃
grκαὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν πορευθῇς, καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπω ἕως τοῦ ποιῆσαί με πάντα, ὅσα ἐλάλησά σοι.
16
heוַיִּיקַ֣ץ יַעֲקֹב֮ מִשְּׁנָתוֹ֒ וַיֹּ֕אמֶר אָכֵן֙ יֵ֣שׁ יְהוָ֔ה בַּמָּק֖וֹם הַזֶּ֑ה וְאָנֹכִ֖י לֹ֥א יָדָֽעְתִּי׃
grκαὶ ἐξηγέρθη Ιακωβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν ὅτι ῎Εστιν κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν.
lacumque evigilasset Iacob de somno ait vere Dominus est in loco isto et ego nesciebam
itAllora Giacobbe si svegliň dal sonno e disse: Certo, il Signore č in questo luogo e io non lo sapevo.
frJacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas!
esY despertó Jacob de su sueńo dijo: Ciertamente Jehové está en este lugar, y yo no lo sabía.
gbJacob awakened out of his sleep, and he said, Surely Yahweh is in this place, and I didn't know it.
deDa nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Gewiß ist der HERR an diesem Ort, und ich wußte es nicht;
dkDa Jakob vĺgnede af sin Sřvn, sagde han: Sandelig, Herren er pĺ dette Sted, og jeg vidste det ikke!
seNär Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: HERREN är sannerligen pĺ denna plats, och jag visste det icke!
noDa Jakob vĺknet av sin sřvn, sa han: Sannelig, Herren er pĺ dette sted, og jeg visste det ikke.
fiSilloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi: Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt.
huJákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam.
17
heוַיִּירָא֙ וַיֹּאמַ֔ר מַה־נּוֹרָ֖א הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה אֵ֣ין זֶ֗ה כִּ֚י אִם־בֵּ֣ית אֱלֹהִ֔ים וְזֶ֖ה שַׁ֥עַר הַשָּׁמָֽיִם׃
grκαὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν ῾Ως φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστιν τοῦτο ἀλλ᾽ ἢ οἶκος θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ.
lapavensque quam terribilis inquit est locus iste non est hic aliud nisi domus Dei et porta caeli
itEbbe timore e disse: Quanto č terribile questo luogo! Questa č proprio la casa di Dio, questa č la porta del cielo.
frIl eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux!
esY tuvo miedo, y dijo: ­Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.
gbHe was afraid, and said, How dreadful is this place! This is none other than God's house, and this is the gate of heaven.
deund fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.
dkOg han blev angst og sagde: Hvor forfćrdeligt er dog dette Sted! Visselig, her er Guds Hus, her er Himmelens Port!
seOch han betogs av fruktan och sade: Detta mĺste vara en helig plats, här bor förvisso Gud, och här är himmelens port.
noOg det kom en frykt over ham, og han sa: Hvor forferdelig er ikke dette sted ! Her er visselig Guds hus, her er himmelens port.
fiJa pelko valtasi hänet, ja hän sanoi: Kuinka peljättävä onkaan tämä paikka! Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti.
huMegrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.
18
heוַיַּשְׁכֵּ֨ם יַעֲקֹ֜ב בַּבֹּ֗קֶר וַיִּקַּ֤ח אֶת־הָאֶ֙בֶן֙ אֲשֶׁר־שָׂ֣ם מְרַֽאֲשֹׁתָ֔יו וַיָּ֥שֶׂם אֹתָ֖הּ מַצֵּבָ֑ה וַיִּצֹ֥ק שֶׁ֖מֶן עַל־רֹאשָֽׁהּ׃
grκαὶ ἀνέστη Ιακωβ τὸ πρωὶ καὶ ἔλαβεν τὸν λίθον, ὃν ὑπέθηκεν ἐκεῖ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν στήλην καὶ ἐπέχεεν ἔλαιον ἐπὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς.
lasurgens ergo mane tulit lapidem quem subposuerat capiti suo et erexit in titulum fundens oleum desuper
itAlla mattina presto Giacobbe si alzň, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versň olio sulla sua sommitŕ.
frEt Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet.
esY levantóse Jacob de mańana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella.
gbJacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put under his head, and set it up for a pillar, and poured oil on its top.
deUnd Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Mal und goß Öl obendarauf
dkTidligt nćste Morgen tog Jakob den Sten, han havde brugt som Hovedgćrde rejste den som en Stenstřtte og gřd Olie over den.
seOch bittida om morgonen stod Jakob upp och tog stenen som han hade haft till huvudgärd och reste den till en stod och göt olja därovanpĺ.
noMorgenen efter stod Jakob tidlig op og tok den sten han hadde lagt under sitt hode, og reiste den op som en minnesten, og han helte olje over den.
fiJa Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi, ja nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle.
huÉs felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;
19
heוַיִּקְרָ֛א אֶת־שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא בֵּֽית־אֵ֑ל וְאוּלָ֛ם ל֥וּז שֵׁם־הָעִ֖יר לָרִאשֹׁנָֽה׃
grκαὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Οἶκος θεοῦ· καὶ Ουλαμλους ἦν ὄνομα τῇ πόλει τὸ πρότερον.
laappellavitque nomen urbis Bethel quae prius Luza vocabatur
itE chiamň quel luogo Betel, mentre prima di allora la cittŕ si chiamava Luz.
frIl donna ŕ ce lieu le nom de Béthel; mais la ville s'appelait auparavant Luz.
esY llamó el nombre de aquel lugar Beth-el, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero.
gbHe called the name of that place Bethel, but the name of the city was Luz at the first.
deund hieß die Stätte Beth-El; zuvor aber hieß die Stadt Lus.
dkOg han kaldte dette Sted Betel; fřr hed Byen Luz.
seOch han gav den platsen namnet Betel; förut hade staden hetat Lus.
noOg han kalte dette sted Betel; fřr hette byen Luz.
fiJa hän kutsui paikan Beeteliksi; mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus.
huÉs nevezé annak a helynek nevét Béthelnek, az előtt pedig Lúz vala annak a városnak neve.
20
heוַיִּדַּ֥ר יַעֲקֹ֖ב נֶ֣דֶר לֵאמֹ֑ר אִם־יִהְיֶ֨ה אֱלֹהִ֜ים עִמָּדִ֗י וּשְׁמָרַ֙נִי֙ בַּדֶּ֤רֶךְ הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר אָנֹכִ֣י הוֹלֵ֔ךְ וְנָֽתַן־לִ֥י לֶ֛חֶם לֶאֱכֹ֖ל וּבֶ֥גֶד לִלְבֹּֽשׁ׃
grκαὶ ηὔξατο Ιακωβ εὐχὴν λέγων ᾿Εὰν ᾖ κύριος ὁ θεὸς μετ᾽ ἐμοῦ καὶ διαφυλάξῃ με ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐγὼ πορεύομαι, καὶ δῷ μοι ἄρτον φαγεῖν καὶ ἱμάτιον περιβαλέσθαι
lavovit etiam votum dicens si fuerit Deus mecum et custodierit me in via per quam ambulo et dederit mihi panem ad vescendum et vestem ad induendum
itGiacobbe fece questo voto: Se Dio sarŕ con me e mi proteggerŕ in questo viaggio che sto facendo e mi darŕ pane da mangiare e vesti per coprirmi,
frJacob fit un voeu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain ŕ manger et des habits pour me vętir,
esE hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
gbJacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and clothing to put on,
deUnd Jakob tat ein Gelübde und sprach: So Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen
dkDerpĺ gjorde Jakob fřlgende Lřfte: Hvis Gud er med mig og vogter mig pĺ den Vej, jeg skal vandre, og giver mig Brřd at spise og Klćder at ifřre mig,
seOch Jakob gjorde ett löfte och sade: Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu är stadd pĺ och giver mig bröd till att äta och kläder till att kläda mig med,
noOg Jakob gjorde et lřfte og sa: Dersom Gud vil vćre med mig og bevare mig pĺ denne min ferd og gi mig brřd ĺ ete og klćr ĺ klć mig med,
fiJa Jaakob teki lupauksen, sanoen: Jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni,
huÉs fogadást tőn Jákób, mondá: Ha az Isten velem leénd, és megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem;
21
heוְשַׁבְתִּ֥י בְשָׁל֖וֹם אֶל־בֵּ֣ית אָבִ֑י וְהָיָ֧ה יְהוָ֛ה לִ֖י לֵאלֹהִֽים׃
grκαὶ ἀποστρέψῃ με μετὰ σωτηρίας εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ ἔσται μοι κύριος εἰς θεόν,
lareversusque fuero prospere ad domum patris mei erit mihi Dominus in Deum
itse ritornerň sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarŕ il mio Dio.
fret si je retourne en paix ŕ la maison de mon pčre, alors l'Éternel sera mon Dieu;
esY si tornare en paz á casa de mi padre, Jehová será mi Dios,
gbso that I come again to my father's house in peace, and Yahweh will be my God,
deund mich in Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der HERR mein Gott sein;
dkog hvis jeg kommer uskadt tilbage til min Faders Hus, sĺ skal Herren vćre min Gud,
sesĺ att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus, dĺ skall HERREN vara min Gud;
noog jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, sĺ skal Herren vćre min Gud,
finiin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani;
huÉs békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr leénd az én Istenem;
22
heוְהָאֶ֣בֶן הַזֹּ֗את אֲשֶׁר־שַׂ֙מְתִּי֙ מַצֵּבָ֔ה יִהְיֶ֖ה בֵּ֣ית אֱלֹהִ֑ים וְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּתֶּן־לִ֔י עַשֵּׂ֖ר אֲעַשְּׂרֶ֥נּוּ לָֽךְ׃
grκαὶ ὁ λίθος οὗτος, ὃν ἔστησα στήλην, ἔσται μοι οἶκος θεοῦ, καὶ πάντων, ὧν ἐάν μοι δῷς, δεκάτην ἀποδεκατώσω αὐτά σοι.
laet lapis iste quem erexi in titulum vocabitur Domus Dei cunctorumque quae dederis mihi decimas offeram tibi
itQuesta pietra, che io ho eretta come stele, sarŕ una casa di Dio; di quanto mi darai io ti offrirň la decima.
frcette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
esY esta piedra que he puesto por título, será casa de Dios: y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti.
gbthen this stone, which I have set up for a pillar, will be God's house. Of all that you will give me I will surely give a tenth to you.
deund dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mal, soll ein Gotteshaus werden; und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben.
dkog denne Sten, som jeg har rejst som en Střtte, skal vćre Guds Hus, og af alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig Tiende!
seoch denna sten som jag har rest till en stod skall bliva ett Guds hus, och av allt vad du giver mig skall jag giva dig tionde.
noog denne sten som jeg har reist op som en minnesten, skal vćre et Guds hus, og av alt det du gir mig, vil jeg gi dig tiende.
fija tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset.
huÉs ez a kő, a melyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.

<<< operone list >>>