בראשית / ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis / Genesi / Genèse / Génesis / Zanafilla
1 Mose / Mosebog / Mosebok / Mooseksen / Mózes / Mojžíšova

<<< 19 >>>

1
01 hebrew וַ֠יָּבֹאוּ שְׁנֵ֨י הַמַּלְאָכִ֤ים סְדֹ֙מָה֙ בָּעֶ֔רֶב וְל֖וֹט יֹשֵׁ֣ב בְּשַֽׁעַר־סְדֹ֑ם וַיַּרְא־לוֹט֙ וַיָּ֣קָם לִקְרָאתָ֔ם וַיִּשְׁתַּ֥חוּ אַפַּ֖יִם אָֽרְצָה׃
02 greek ῏Ηλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σοδομα ἑσπέρας· Λωτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδομων. ἰδὼν δὲ Λωτ ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν
03 latin Veneruntque duo angeli Sodomam vespere, et sedente Lot in foribus civitatis. Qui cum vidisset eos, surrexit, et ivit obviam eis: adoravitque pronus in terram,
04 italian I due angeli arrivarono a Sdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alz, and loro incontro e si prostr con la faccia a terra.
05 spanish LLEGARON, pues, los dos ngeles Sodoma la cada de la tarde: y Lot estaba sentado la puerta de Sodoma. Y vindolos Lot, levantse recibirlos, inclinse hacia el suelo;
06 french Or, sur le soir les deux anges arrivrent Sodome; et Lot tait assis la porte de Sodome. Et Lot les vit, et il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna le visage contre terre.
07 french Les deux anges arrivrent Sodome sur le soir; et Lot tait assis la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre.
08 english And at nightfall the two angels came to Sodom; and Lot was seated at the way into the town: and when he saw them he got up and came before them, falling down on his face to the earth.
09 english And the two angels came to Sodom at evening. And Lot sat by the gate of Sodom, and Lot having seen them, rose up to meet them, and he worshipped with his face to the ground, and said,
10 english And the two angels came to Sodom at evening. And Lot sat by the gate of Sodom, and Lot having seen them, rose up to meet them, and he worshipped with his face to the ground, and said,
11 english And the two angels came to Sodom at even. And Lot was sitting in the gate of Sodom. And Lot saw them, and rose up to meet them; and he bowed down, the face toward the ground,
12 english And the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of the city. And seeing them, he rose up and went to meet them: and worshipped prostrate to the ground,
13 english And in the euening there came two Angels to Sodom: and Lot sate at the gate of Sodom, and Lot sawe them, and rose vp to meete them, and he bowed himselfe with his face to the ground.
14 english And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground;
15 english The two angels came to Sodom at evening. Lot sat in the gate of Sodom. Lot saw them, and rose up to meet them. He bowed himself with his face to the earth,
21 english And two of the messengers come towards Sodom at even, and Lot is sitting at the gate of Sodom, and Lot seeth, and riseth to meet them, and boweth himself -- face to the earth,
22 english And the two angels came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot saw them, and rose up to meet them; and he bowed himself with his face to the earth;
26 german Die zwei Engel kamen gen Sodom des Abends; Lot aber sa zu Sodom unter dem Tor. Und da er sie sah, stand er auf, ihnen entgegen, und bckte sich mit seinem Angesicht zur Erde
28 german Als nun die beiden Engel am Abend nach Sodom kamen, sa Lot gerade am Tor von Sodom. Sobald Lot sie erblickte, erhob er sich vor ihnen, verneigte sich mit dem Angesicht bis zur Erde
31 danish De to Engle kom nu til Sodoma ved Aftenstid. Lot sad i Sodomas Port, og da han fik je p dem, stod han op og gik dem i Mde, bjede sig til Jorden
32 swedish Och de tv nglarna kommo om aftonen till Sodom, och Lot satt d i Sodoms port. Nr Lot fick se dem, stod han upp och gick emot dem och fll ned till jorden p sitt ansikte
33 norwegian Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port; og da Lot s dem, stod han op og gikk dem i mte og bide sig med sitt ansikt til jorden
34 finnish Ja ne kaksi enkeli tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nhtyns heidt Loot nousi heit vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
36 czech Přišli pak dva anděl do Sodomy u večer, a Lot seděl v brně Sodomsk. Kteržto když uzřel, vstav, šel jim v cestu a sklonil se tvř až k zemi.
37 hungarian Mikor a kt angyal estre Sodomba jutott, Lt Sodoma kapujban l vala, s a mint meglt ket Lt, felkele eljk, s arczczal a fldre borla.
2
01 hebrew וַיֹּ֜אמֶר הִנֶּ֣ה נָּא־אֲדֹנַ֗י ס֣וּרוּ נָ֠א אֶל־בֵּ֨ית עַבְדְּכֶ֤ם וְלִ֙ינוּ֙ וְרַחֲצ֣וּ רַגְלֵיכֶ֔ם וְהִשְׁכַּמְתֶּ֖ם וַהֲלַכְתֶּ֣ם לְדַרְכְּכֶ֑ם וַיֹּאמְר֣וּ לֹּ֔א כִּ֥י בָרְח֖וֹב נָלִֽין׃
02 greek καὶ εἶπεν ᾿Ιδού, κύριοι, ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. εἶπαν δέ Οὐχί, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν.
03 latin et dixit: Obsecro, domini, declinate in domum pueri vestri, et manete ibi: lavate pedes vestros, et mane proficiscemini in viam vestram. Qui dixerunt: Minime, sed in platea manebimus.
04 italian E disse: Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada. Quelli risposero: No, passeremo la notte sulla piazza.
05 spanish Y dijo: Ahora, pues, mis seores, os ruego que vengis casa de vuestro siervo y os hospedis, y lavaris vuestros pies: y por la maana os levantaris, y seguiris vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche.
06 french Et il dit: Voici, je vous prie, mes seigneurs, venez loger dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit et lavez vos pieds; et demain matin vous vous lverez, et vous continuerez votre chemin. Mais ils dirent: Non, nous passerons la nuit dans la rue.
07 french Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, rpondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue.
08 english And he said, My masters, come now into your servant's house and take your rest there for the night, and let your feet be washed; and early in the morning you may go on your way. And they said, Not so, but we will take our night's rest in the street.
09 english Lo! my lords, turn aside to the house of your servant, and rest from your journey, and wash your feet, and having risen early in the morning ye shall depart on your journey. And they said, Nay, but we will lodge in the street.
10 english Behold! my lords, turn aside to the house of your servant, and rest from your journey, and wash your feet, and having risen early in the morning you shall depart on your journey. And they said, Nay, but we will lodge in the street.
11 english and he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and lodge, and wash your feet; and ye shall rise up early, and go on your way. And they said, No; but we will pass the night in the open place.
12 english And said: I beseech you, my lords, turn in to the house of your servant, and lodge there: wash your feet, and in the morning you shall go on your way. And they said: No, but we will abide in the street.
13 english And he saide, See my Lords, I pray you turne in nowe into your seruants house, and tarie all night, and wash your feete, & ye shall rise vp early and goe your wayes. Who saide, Nay, but we will abide in the streete all night.
14 english And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.
15 english and he said, "See now, my lords, please come into your servant's house, stay all night, wash your feet, and you can rise up early, and go on your way." They said, "No, but we will stay in the street all night."
21 english and he saith, 'Lo, I pray you, my lords, turn aside, I pray you, unto the house of your servant, and lodge, and wash your feet -- then ye have risen early and gone on your way;' and they say, 'Nay, but in the broad place we do lodge.'
22 english and he said, Behold now, my lords, turn aside, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your way. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.
26 german und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein zum Hause eures Knechtes und bleibt ber Nacht; lat eure Fe waschen, so steht ihr morgens frh auf und zieht eure Strae. Aber sie sprachen: Nein, sondern wir wollen ber Nacht auf der Gasse bleiben.
28 german und sagte: Bitte, meine Herren! Kehrt doch im Hause eures Knechtes ein, um dort zu bernachten, und wascht euch die Fe; morgen frh mgt ihr euch dann wieder aufmachen und eures Weges ziehen. Sie aber antworteten: Nein, wir wollen hier im Freien bernachten.
31 danish og sagde: "Kre Herrer, tag dog ind og overnat i eders Trls Hus og tvt eders Fdder; i Morgen tidlig kan I drage videre!" Men de sagde: "Nej, vi vil overnatte p Gaden."
32 swedish och sade: I herrar, tagen hrbrge i eder tjnares hus och stannen dr ver natten, och tvn edra ftter; sedan kunnen I i morgon bittida fortstta eder frd. De svarade: Nej, vi vilja stanna p gatan ver natten.
33 norwegian og sa: I herrer! Ta inn i eders tjeners hus og bli der inatt, og tvett eders ftter! S kan I st tidlig op imorgen og dra videre. Men de sa: Nei, vi vil bli p gaten inatt.
34 finnish Ja hn sanoi: "Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yksi ja pesk jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne." He sanoivat: "Emme, vaan me jmme yksi taivasalle".
36 czech A řekl: Aj, prosm pni moji, uchylte se nyn do domu služebnka svho, a zůstaňte přes noc; umyjete tak nohy sv a rno vstanouce, půjdete cestou svou. Oni pak odpověděli: Nikoli, ale přenocujeme na ulici.
37 hungarian s monda: m n Uraim krlek, trjetek be a ti szolgtok hzhoz, s hljatok ott, s mosstok meg lbaitokat; reggel korn felkelhettek s indulhattok tatokra. Azok pedig mondnak: Nem, hanem az utczn hlunk meg.
3
01 hebrew וַיִּפְצַר־בָּ֣ם מְאֹ֔ד וַיָּסֻ֣רוּ אֵלָ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־בֵּית֑וֹ וַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וּמַצּ֥וֹת אָפָ֖ה וַיֹּאכֵֽלוּ׃
02 greek καὶ κατεβιάζετο αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον, καὶ ἀζύμους ἔπεψεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον.
03 latin Compulit illos oppido ut diverterent ad eum: ingressisque domum illius fecit convivium, et coxit azyma, et comederunt.
04 italian Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli prepar per loro un banchetto, fece cuocere gli azzimi e cos mangiarono.
05 spanish Mas l porfi con ellos mucho, y se vinieron con l, y entraron en su casa; hzoles banquete, y coci panes sin levadura y comieron.
06 french Mais il les pressa tellement qu'ils allrent loger chez lui et entrrent dans sa maison. Et il leur fit un festin, et fit cuire des pains sans levain, et ils mangrent.
07 french Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangrent.
08 english But he made his request more strongly, so they went with him into his house; and he got food ready for them, and made unleavened bread, of which they took.
09 english And he constrained them, and they turned aside to him, and they entered into his house, and he made a feast for them, and baked unleavened cakes for them, and they did eat.
10 english And he constrained them, and they turned aside to him, and they entered into his house, and he made a feast for them, and baked unleavened cakes for them, and they did eat.
11 english And he urged them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house. And he made them a repast, and baked unleavened cakes; and they ate.
12 english He pressed them very much to turn in unto him: and when they were come into his house, he made them a feast, and baked unleavened bread and they ate:
13 english Then he preassed vpon them earnestly, and they turned in to him, and came to his house, and he made them a feast, and did bake vnleauened bread, and they did eate.
14 english And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
15 english He urged them greatly, and they came in with him, and entered into his house. He made them a feast, and baked unleavened bread, and they ate.
21 english And he presseth on them greatly, and they turn aside unto him, and come in unto his house; and he maketh for them a banquet, and hath baked unleavened things; and they do eat.
22 english And he urged them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
26 german Da ntigte er sie sehr; und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und buk ungesuerte Kuchen; und sie aen.
28 german Da ntigte er sie dringend, bis sie bei ihm einkehrten und in sein Haus eintraten. Dann bereitete er ihnen ein Mahl und lie ungesuerte Kuchen backen, die sie aen.
31 danish Da ndte han dem strkt, og de tog ind i hans Hus; derp tilberedte han dem et Mltid og bagte usyrede Kager, og de spiste.
32 swedish Men han bad dem s entrget, att de togo hrbrge hos honom och kommo in i hans hus. Och han tillredde en mltid t dem och bakade osyrat brd, och de to.
33 norwegian Da ndde han dem meget, og de tok inn hos ham i hans hus; og han gjorde i stand et mltid for dem og bakte usyrede brd, og de t.
34 finnish Mutta hn pyysi heit pyytmll, ja he poikkesivat hnen luoksensa ja tulivat hnen taloonsa. Ja hn valmisti heille aterian ja leipoi happamattomia leipi, ja he sivt.
36 czech Ale když on je velmi nutil, obrtivše se k němu, vešli do domu jeho. I udělal jim hody, a napekl chlebů přesnch, i jedli.
37 hungarian De nagyon unszol ket, s betrnek hozz, s bemennek az hzba; pedig szerze nkik vendgsget, s pogcst is ste, s evnek.
4
01 hebrew טֶרֶם֮ יִשְׁכָּבוּ֒ וְאַנְשֵׁ֨י הָעִ֜יר אַנְשֵׁ֤י סְדֹם֙ נָסַ֣בּוּ עַל־הַבַּ֔יִת מִנַּ֖עַר וְעַד־זָקֵ֑ן כָּל־הָעָ֖ם מִקָּצֶֽה׃
02 greek πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι καὶ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα,
03 latin Prius autem quam irent cubitum, viri civitatis vallaverunt domum a puero usque ad senem, omnis populus simul.
04 italian Non si erano ancora coricati, quand'ecco gli uomini della citt, cio gli abitanti di Sdoma, si affollarono intorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo.
05 spanish Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el ms joven hasta el ms viejo;
06 french Ils n'taient pas encore couchs, que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble.
07 french Ils n'taient pas encore couchs que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards; toute la population tait accourue.
08 english But before they had gone to bed, the men of the town, all the men of Sodom, came round the house, young and old, from every part of the town;
09 english But before they went to sleep, the men of the city, the Sodomites, compassed the house, both young and old, all the people together.
10 english But before they went to sleep, the men of the city, the Sodomites, compassed the house, both young and old, all the people together.
11 english Before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, surrounded the house, from the youngest to the oldest- all the people from every quarter.
12 english But before they went to bed, the men of the city beset the house both young and old, all the people together.
13 english But before they went to bed, the men of the citie, euen the men of Sodom compassed the house rounde about from the yong euen to the olde, all the people from all quarters.
14 english But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter:
15 english But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter.
21 english Before they lie down, the men of the city -- men of Sodom -- have come round about against the house, from young even unto aged, all the people from the extremity;
22 english But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both young and old, all the people from every quarter;
26 german Aber ehe sie sich legten, kamen die Leute der Stadt Sodom und umgaben das ganze Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden,
28 german Noch hatten sie sich aber nicht schlafen gelegt, als die Mnner der Stadt, die Brger von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, die ganze Bevlkerung bis auf den letzten Mann.
31 danish Men endnu fr de havde lagt sig, stimlede Byens Folk, Indbyggerne i Sodoma, sammen omkring Huset, bde gamle og unge, alle uden Undtagelse,
32 swedish Men innan de hade lagt sig, omringades huset av mnnen i staden, Sodoms mn, bde unga och gamla, allt folket, s mnga de voro.
33 norwegian Fr de ennu hadde lagt sig, kom byens folk, mennene i Sodoma, bde unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset.
34 finnish Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivt kaupungin miehet, sodomalaiset, sek nuoret ett vanhat, koko kansa kaikkialta, talon.
36 czech Prv pak než lehli, muži města toho, muži Sodomšt, osuli se vůkol domu toho, od mladho až do starho, všecken lid odevšad.
37 hungarian Lefekvsk eltt a vros frfiai, Sodoma frfiai krlvevk a hzat, ifja, rege, mind az egsz kzsg egytl egyig.
5
01 hebrew וַיִּקְרְא֤וּ אֶל־לוֹט֙ וַיֹּ֣אמְרוּ ל֔וֹ אַיֵּ֧ה הָאֲנָשִׁ֛ים אֲשֶׁר־בָּ֥אוּ אֵלֶ֖יךָ הַלָּ֑יְלָה הוֹצִיאֵ֣ם אֵלֵ֔ינוּ וְנֵדְעָ֖ה אֹתָֽם׃
02 greek καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λωτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν Ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.
03 latin Vocaveruntque Lot, et dixerunt ei: Ubi sunt viri qui introierunt ad te nocte? educ illos huc, ut cognoscamus eos.
04 italian Chiamarono Lot e gli dissero: Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perch possiamo abusarne!.
05 spanish Y llamaron Lot, y le dijeron: Dnde estn los varones que vinieron ti esta noche? scanoslos, para que los conozcamos.
06 french Et appelant Lot, ils lui dirent: O sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, que nous les connaissions.
07 french Ils appelrent Lot, et lui dirent: O sont les hommes qui sont entrs chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions.
08 english And crying out to Lot, they said, Where are the men who came to your house this night? Send them out to us, so that we may take our pleasure with them.
09 english And they called out Lot, and said to him, Where are the men that went in to thee this night? bring them out to us that we may be with them.
10 english And they called out Lot, and said to him, Where are the men that went in to you this night? bring them out to us that we may be with them.
11 english And they called to Lot, and said to him, Where are the men that have come in to thee to-night? bring them out to us that we may know them.
12 english And they called Lot, and said to him: Where are the men that came in to thee at night? bring them out hither that we may know them:
13 english Who crying vnto Lot said to him, Where are the men, which came to thee this night? bring them out vnto vs that we may knowe them.
14 english And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.
15 english They called to Lot, and said to him, "Where are the men who came in to you this night? Bring them out to us, that we may have sex with them."
21 english and they call unto Lot and say to him, 'Where [are] the men who have come in unto thee to-night? bring them out unto us, and we know them.'
22 english and they called unto Lot, and said unto him, Where are the men that came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.
26 german und forderten Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Mnner, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Fhre sie heraus zu uns, da wir sie erkennen.
28 german Die riefen nach Lot und sagten zu ihm: Wo sind die Mnner, die heute abend zu dir gekommen sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie machen!
31 danish og de rbte til Lot: "Hvor er de Mnd, der kom til dig i Nat Kom herud med dem, for at vi kan stille vor Lyst p dem!"
32 swedish Dessa kallade p Lot och sade till honom: Var ro de mn som hava kommit till dig i natt? Fr dem ut till oss, s att vi f knna dem.
33 norwegian Og de ropte p Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til dig inatt? Fr dem ut til oss, s vi kan f vr vilje med dem!
34 finnish Ja he huusivat Lootia sanoen hnelle: "Miss ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yll? Tuo heidt tnne meidn luoksemme, ryhtyksemme heihin."
36 czech I volali na Lota, a řekli jemu: Kde jsou ti muži, kteřž přišli k tobě v noci? Vyveď je k nm, ať je poznme.
37 hungarian s szltk Ltot, mondvn nki: Hol vannak a frfiak, a kik te hozzd jvnek az jjel? Hozd ki azokat mi hozznk, hadd ismerjk ket.
6
01 hebrew וַיֵּצֵ֧א אֲלֵהֶ֛ם ל֖וֹט הַפֶּ֑תְחָה וְהַדֶּ֖לֶת סָגַ֥ר אַחֲרָֽיו׃
02 greek ἐξῆλθεν δὲ Λωτ πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον, τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ.
03 latin Egressus ad eos Lot, post tergum occludens ostium, ait:
04 italian Lot usc verso di loro sulla porta e, dopo aver chiuso il battente dietro di s,
05 spanish Entonces Lot sali ellos la puerta, y cerr las puertas tras s,
06 french Alors Lot sortit vers eux l'entre de la maison, et il ferma la porte aprs lui,
07 french Lot sortit vers eux l'entre de la maison, et ferma la porte derrire lui.
08 english And Lot went out to them in the doorway, shutting the door after him.
09 english And Lot went out to them to the porch, and he shut the door after him,
10 english And Lot went out to them to the porch, and he shut the door after him,
11 english And Lot went out to them to the entrance, and shut the door after him,
12 english Lot went out to them, and shut the door after him, and said:
13 english Then Lot went out at the doore vnto them, and shut the doore after him,
14 english And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him,
15 english Lot went out to them through the door, and shut the door after himself.
21 english And Lot goeth out unto them, to the opening, and the door hath shut behind him,
22 english And Lot went out unto them to the door, and shut the door after him.
26 german Lot ging heraus zu ihnen vor die Tr und schlo die Tr hinter sich zu
28 german Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang des Hauses, schlo aber die Tr hinter sich zu
31 danish Da gik Lot ud til dem i Porten, men Dren lukkede han efter sig.
32 swedish D gick Lot ut till dem i porten och stngde drren efter sig
33 norwegian Da gikk Lot ut til dem i dren og lukket den efter sig
34 finnish Silloin Loot meni ulos heidn luokseen portille ja sulki oven jlkeens
36 czech I vyšel k nim Lot ven, a zavřel po sobě dvře.
37 hungarian s kimne Lt hozzjok az ajt eleibe, s bezr maga utn az ajtt.
7
01 hebrew וַיֹּאמַ֑ר אַל־נָ֥א אַחַ֖י תָּרֵֽעוּ׃
02 greek εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Μηδαμῶς, ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε.
03 latin Nolite, quaeso, fratres mei, nolite malum hoc facere.
04 italian disse: No, fratelli miei, non fate del male!
05 spanish Y dijo: Os ruego, hermanos mos, que no hagis tal maldad.
06 french Et il leur dit: Je vous prie, mes frres, ne faites point le mal!
07 french Et il dit: Mes frres, je vous prie, ne faites pas le mal!
08 english And he said, My brothers, do not this evil.
09 english and said to them, By no means, brethren, do not act villanously.
10 english and said to them, By no means, brethren, do not act villanously.
11 english and said, I pray you, my brethren, do not wickedly!
12 english Do not so, I beseech you, my brethren, do not commit this evil.
13 english And said, I pray you, my brethren, do not so wickedly.
14 english And said, I pray you, brethren, do not so wickedly.
15 english He said, "Please, my brothers, don't act so wickedly.
21 english and saith, 'Do not, I pray you, my brethren, do evil;
22 english And he said, I pray you, my brethren, do not so wickedly.
26 german und sprach: Ach, liebe Brder, tut nicht so bel!
28 german und sagte: Meine Brder, vergeht euch doch nicht so arg!
31 danish Og han sagde: "Gr dog ikke noget ondt, mine Brdre!
32 swedish och sade: Mina brder, gren icke s illa.
33 norwegian og sa: Mine brdre, gjr da ikke s ond en gjerning!
34 finnish ja sanoi: "lk, veljeni, tehk niin pahoin.
36 czech A řekl: Prosm, bratř moji, nečiňte zlho.
37 hungarian s monda: Krlek atymfiai, ne cselekedjetek gonoszsgot.
8
01 hebrew הִנֵּה־נָ֨א לִ֜י שְׁתֵּ֣י בָנ֗וֹת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יָדְעוּ֙ אִ֔ישׁ אוֹצִֽיאָה־נָּ֤א אֶתְהֶן֙ אֲלֵיכֶ֔ם וַעֲשׂ֣וּ לָהֶ֔ן כַּטּ֖וֹב בְּעֵינֵיכֶ֑ם רַ֠ק לָֽאֲנָשִׁ֤ים הָאֵל֙ אַל־תַּעֲשׂ֣וּ דָבָ֔ר כִּֽי־עַל־כֵּ֥ן בָּ֖אוּ בְּצֵ֥ל קֹרָתִֽי׃
02 greek εἰσὶν δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρήσασθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ ποιήσητε μηδὲν ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.
03 latin Habeo duas filias, quae necdum cognoverunt virum: educam eas ad vos, et abutimini eis sicut vobis placuerit, dummodo viris istis nihil mali faciatis, quia ingressi sunt sub umbra culminis mei.
04 italian Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purch non facciate nulla a questi uomini, perch sono entrati all'ombra del mio tetto.
05 spanish He aqu ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varn; os las sacar afuera, y haced de ellas como bien os pareciere: solamente estos varones no hagis nada, pues que vinieron la sombra de mi tejado.
06 french Voici, j'ai deux filles, qui n'ont point connu d'homme; je vous les amnerai, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira; seulement ne faites rien ces hommes, puisqu'ils sont venus l'ombre de mon toit.
07 french Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme; je vous les amnerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien ces hommes puisqu'ils sont venus l'ombre de mon toit.
08 english See now, I have two unmarried daughters; I will send them out to you so that you may do to them whatever seems good to you: only do nothing to these men, for this is why they have come under the shade of my roof.
09 english But I have two daughters, who have not known a man. I will bring them out to you, and do ye use them as it may please you, only do not injury to these men, to avoid which they came under the shelter of my roof.
10 english But I have two daughters, who have not known a man. I will bring them out to you, and do you use them as it may please you, only do not injury to these men, to avoid which they came under the shelter of my roof.
11 english Behold now, I have two daughters who have not known a man: let me now bring them out to you; and do to them as is good in your sight: only, to these men do nothing; for therefore have they come under the shadow of my roof.
12 english I have two daughters who as yet have not known man: I will bring them out to you, and abuse you them as it shall please you, so that you do no evil to these men, because they are come in under the shadow of my roof.
13 english Beholde nowe, I haue two daughters, which haue not knowen man: them will I bring out now vnto you, and doe to them as seemeth you good: onely vnto these men doe nothing: for therefore are they come vnder the shadowe of my roofe.
14 english Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof.
15 english See now, I have two virgin daughters. Please let me bring them out to you, and you may do to them what seems good to you. Only don't do anything to these men, because they have come under the shadow of my roof."
21 english lo, I pray you, I have two daughters, who have not known any one; let me, I pray you, bring them out unto you, and do to them as [is] good in your eyes; only to these men do not anything, for therefore have they come in within the shadow of my roof.'
22 english Behold now, I have two daughters that have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing, forasmuch as they are come under the shadow of my roof.
26 german Siehe, ich habe zwei Tchter, die haben noch keinen Mann erkannt, die will ich herausgeben unter euch, und tut mit ihnen, was euch gefllt; allein diesen Mnnern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Daches eingegangen.
28 german Hrt: ich habe zwei Tchter, die noch mit keinem Manne zu tun gehabt haben; die will ich zu euch herausbringen: macht dann mit ihnen, was euch beliebt. Nur diesen Mnnern tut nichts zuleide, nachdem sie einmal unter den Schatten meines Daches getreten sind!
31 danish Se, jeg har to Dtre, der ikke har kendt Mand; dem vil jeg bringe ud til eder, og med dem kan I gre, hvad I lyster; men disse Mnd m I ikke gre noget, siden de nu engang er kommet ind under mit Tags Skygge!"
32 swedish Se, jag har tv dttrar, som nnu icke veta av ngon man. Dem vill jag fra ut till eder, s kunnen I gra med dem vad I finnen fr gott. Gren allenast icke ngot mot dessa mn, eftersom de nu hava gtt in under skuggan av mitt tak.
33 norwegian Se, jeg har to dtre som ikke har hatt med nogen mann gjre; la mig f fre dem ut til eder, og gjr med dem som I synes! Gjr bare ikke disse menn noget, siden de er kommet inn under skyggen av mitt tak!
34 finnish Katsokaa, minulla on kaksi tytrt, jotka eivt viel miehest tied. Ne min tuon teille, tehk heille, mit tahdotte. lk vain tehk nille miehille mitn pahaa, sill he ovat tulleet minun kattoni suojaan."
36 czech Aj, mm teď dvě dcery, kteržto nepoznaly muže; vyvedu je nyn k vm, čiňte s nimi, jak se vm lb; toliko mužům těmto nic nečiňte, poněvadž vešli pod stn střechy m.
37 hungarian m van nnkem kt lenyom, a kik mg nem ismertek frfiat, kihozom azokat ti hozztok, s cselekedjetek velk a mint nktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csinljatok semmit, mivelhogy az n hajlkom rnyka al jttenek.
9
01 hebrew וַיֹּאמְר֣וּ׀ גֶּשׁ־הָ֗לְאָה וַיֹּֽאמְרוּ֙ הָאֶחָ֤ד בָּֽא־לָגוּר֙ וַיִּשְׁפֹּ֣ט שָׁפ֔וֹט עַתָּ֕ה נָרַ֥ע לְךָ֖ מֵהֶ֑ם וַיִּפְצְר֨וּ בָאִ֤ישׁ בְּלוֹט֙ מְאֹ֔ד וַֽיִּגְּשׁ֖וּ לִשְׁבֹּ֥ר הַדָּֽלֶת׃
02 greek εἶπαν δέ ᾿Απόστα ἐκεῖ. εἷς ἦλθες παροικεῖν· μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους. καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λωτ σφόδρα καὶ ἤγγισαν συντρῖψαι τὴν θύραν.
03 latin At illi dixerunt: Recede illuc. Et rursus: Ingressus es, inquiunt, ut advena; numquid ut judices? te ergo ipsum magis quam hos affligemus. Vimque faciebant Lot vehementissime: jamque prope erat ut effringerent fores.
04 italian Ma quelli risposero: Tirati via! Quest'individuo venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo a te peggio che a loro!. E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cio contro Lot, si avvicinarono per sfondare la porta.
05 spanish Y ellos respondieron: Quita all: y aadieron: Vino ste aqu para habitar como un extrao, y habr de erigirse en juez? Ahora te haremos ms mal que ellos. Y hacan gran violencia al varn, Lot, y se acercaron para romper las puertas.
06 french Mais ils lui dirent: Retire-toi de l! Puis ils dirent: Cet homme-l est venu ici comme tranger, et il se mle de juger! Eh bien, nous te traiterons plus mal qu'eux. Et, pressant Lot violemment, ils s'approchrent pour enfoncer la porte.
07 french Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme tranger, et il veut faire le juge! Eh bien, nous te ferons pis qu' eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancrent pour briser la porte.
08 english And they said, Give way there. This one man, they said, came here from a strange country, and will he now be our judge? now we will do worse to you than to them; and pushing violently against Lot, they came near to get the door broken in.
09 english And they said to him, Stand back there, thou camest in to sojourn, was it also to judge? Now then we would harm thee more than them. And they pressed hard on the man, even Lot, and they drew nigh to break the door.
10 english And they said to him, Stand back there, you came in to sojourn, was it also to judge? Now then we would harm you more than them. And they pressed hard on the man, even Lot, and they drew near to break the door.
11 english And they said, Back there! And they said [again], This one came to sojourn, and he must be a judge? Now we will deal worse with thee than with them. And they pressed hard on the man- on Lot; and drew near to break the door.
12 english But they said: Get thee back thither. And again: Thou camest in, said they, as a, stranger, was it to be a judge? therefore we will afflict thee more than them. And they pressed very violently upon Lot: and they were even at the point of breaking open the doors.
13 english Then they said, Away hence, and they said, He is come alone as a stranger, and shall he iudge and rule? we will nowe deale worse with thee then with them. So they preassed sore vpon Lot himselfe, and came to breake the doore.
14 english And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door.
15 english They said, "Stand back!" Then they said, "This one fellow came in to live as a foreigner, and he appoints himself a judge. Now we will deal worse with you than with them!" They pressed hard on the man Lot, and came near to break the door.
21 english And they say, 'Come nigh hither;' they say also, 'This one hath come in to sojourn, and he certainly judgeth! now, we do evil to thee more than [to] them;' and they press against the man, against Lot greatly, and come nigh to break the door.
22 english And they said, Stand back. And they said, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and drew near to break the door.
26 german Sie aber sprachen: Geh hinweg! und sprachen auch: Du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren? Wohlan, wir wollen dich bler plagen denn jene. Und sie drangen hart auf den Mann Lot. Und da sie hinzuliefen und wollten die Tr aufbrechen,
28 german Doch sie antworteten: Zurck da!, und weiter sagten sie: Der ist der einzige Fremde, der gekommen ist, um hier zu wohnen, und will nun den Herrn spielen! Warte nur, wir wollen es mit dir noch schlimmer machen als mit jenen! So drangen sie denn auf den Mann, auf Lot, mit Gewalt ein und gingen daran, die Tr zu erbrechen;
31 danish Men de sagde: "Bort med dig! Her er den ene Mand kommet og bor som fremmed, og nu vil han spille Dommer! Kom, lad os handle vrre med ham end med dem!" Og de trngte ind p Manden, p Lot, og nrmede sig Dren for at sprnge den.
32 swedish Men de svarade: Bort med dig! Och de sade ytterligare: Denne, en ensam man, har kommit hit och bor hr ssom frmling, och han vill dock stndigt upphva sig som domare. Men nu skola vi gra dig mer ont n dem. Och de trngde med vld in p mannen Lot och stormade fram fr att sprnga drren.
33 norwegian Men de ropte: G av veien! Og s sa de: Her er denne ene mann kommet for bo som fremmed her, og s vil han alltid opkaste sig til dommer! Nu vil vi fare verre med dig enn med dem. S trengte de hrdt inn p mannen, p Lot, og stormet frem for sprenge dren.
34 finnish Mutta he vastasivat: "Mene tiehesi!" Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tnne asumaan muukalaisena, ja yhtkaikki hn alati pyrkii hallitsemaan. Nytp me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heit." Ja he tunkeutuivat vkivaltaisesti miehen, Lootin, kimppuun ja kvivt murtamaan ovea.
36 czech I řekli: Odejdi tam! A mluvili: Sm se dostal sem pohostinu, a chce ns souditi? Nyn tobě hůř udělme, než jim. I obořili se nsilně na muže toho, totiž na Lota, a přistoupili, aby vylomili dvře.
37 hungarian Azok pedig mondnak: Eredj el innen. Ismt mondnak: Ez egy maga nlunk a jvevny s szabja a trvnyt? Majd gonoszbul cseleksznk veled, hogy nem azokkal. s re rohannak a frfira, Ltra, felette igen, s azon valnak, hogy betrik az ajtt.
10
01 hebrew וַיִּשְׁלְח֤וּ הָֽאֲנָשִׁים֙ אֶת־יָדָ֔ם וַיָּבִ֧יאוּ אֶת־ל֛וֹט אֲלֵיהֶ֖ם הַבָּ֑יְתָה וְאֶת־הַדֶּ֖לֶת סָגָֽרוּ׃
02 greek ἐκτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λωτ πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον καὶ τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν·
03 latin Et ecce miserunt manum viri, et introduxerunt ad se Lot, clauseruntque ostium:
04 italian Allora dall'interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero il battente;
05 spanish Entonces los varones alargaron la mano, y metieron Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas.
06 french Mais ces hommes, avanant leurs mains, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermrent la porte.
07 french Les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermrent la porte.
08 english But the men put out their hands and took Lot into the house to them, shutting the door again.
09 english And the men stretched forth their hands and drew Lot in to them into the house, and shut the door of the house.
10 english And the men stretched forth their hands and drew Lot in to them into the house, and shut the door of the house.
11 english And the men stretched out their hand, and brought Lot into the house to them, and shut the door.
12 english And behold the men put out their hand, and drew in Lot unto them, and shut the door:
13 english But the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them & shut to ye doore.
14 english But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door.
15 english But the men reached out their hand, and brought Lot into the house to them, and shut the door.
21 english And the men put forth their hand, and bring in Lot unto them, into the house, and have shut the door;
22 english But the men put forth their hand, and brought Lot into the house to them, and shut to the door.
26 german griffen die Mnner hinaus und zogen Lot hinein zu sich ins Haus und schlossen die Tr zu.
28 german doch die Mnner griffen mit ihren Hnden hinaus, zogen Lot zu sich ins Haus herein und verschlossen die Tr;
31 danish Da rakte Mndene Hnden ud og trak Lot ind til sig og lukkede Dren;
32 swedish D rckte mnnen ut sina hnder och togo Lot in till sig i huset och stngde drren.
33 norwegian Da strakte mennene hnden ut og tok Lot inn til sig i huset og lukket dren.
34 finnish Silloin miehet ojensivat ktens, vetivt Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven.
36 czech Tedy muži ti vzthli ven ruku svou, a uvedli Lota k sobě do domu, a dvře zavřeli.
37 hungarian De kinyjtk azok a frfiak kezeiket, s bevonk Ltot magokhoz a hzba s bezrk az ajtt.
11
01 hebrew וְֽאֶת־הָאֲנָשִׁ֞ים אֲשֶׁר־פֶּ֣תַח הַבַּ֗יִת הִכּוּ֙ בַּסַּנְוֵרִ֔ים מִקָּטֹ֖ן וְעַד־גָּד֑וֹל וַיִּלְא֖וּ לִמְצֹ֥א הַפָּֽתַח׃
02 greek τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἀορασίᾳ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν.
03 latin et eos, qui foris erant, percusserunt caecitate a minimo usque ad maximum, ita ut ostium invenire non possent.
04 italian quanto agli uomini che erano alla porta della casa, essi li colpirono con un abbaglio accecante dal pi piccolo al pi grande, cos che non riuscirono a trovare la porta.
05 spanish Y los hombres que estaban la puerta de la casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera; mas ellos se fatigaban por hallar la puerta.
06 french Puis ils frapprent d'blouissement les hommes qui taient l'entre de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand; de sorte qu'ils se lassrent chercher la porte.
07 french Et ils frapprent d'aveuglement les gens qui taient l'entre de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnrent une peine inutile pour trouver la porte.
08 english But the men who were outside the door they made blind, all of them, small and great, so that they were tired out with looking for the door.
09 english And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, and they were wearied with seeking the door.
10 english And they struck the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, and they were wearied with seeking the door.
11 english And they smote the men that were at the entrance of the house with blindness, from the smallest to the greatest; and they wearied themselves to find the entrance.
12 english And them that were without, they struck with blindness from the least to the greatest, so that they could not find the door.
13 english Then they smote the men that were at the doore of the house with blindnes both small and great, so that they were wearie in seeking the doore.
14 english And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door.
15 english They struck the men who were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door.
21 english and the men who [are] at the opening of the house they have smitten with blindness, from small even unto great, and they weary themselves to find the opening.
22 english And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door.
26 german Und die Mnner vor der Tr wurden mit Blindheit geschlagen, klein und gro, bis sie mde wurden und die Tr nicht finden konnten.
28 german dann schlugen sie die Mnner vor dem Eingang des Hauses mit Blindheit, klein und gro, so da sie sich vergebens bemhten, den Eingang zu finden.
31 danish men Mndene uden for Porten til Huset slog de med Blindhed, bde store og sm, s de forgves sgte at finde Porten.
32 swedish Och de mn som stodo utanfr husets port slogo de med blindhet, bde sm och stora, s att de frgves skte finna porten.
33 norwegian Og de folk som stod utenfor dren til huset, slo de med blindhet, bde sm og store, s de forgjeves skte finne dren.
34 finnish Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sek nuoret ett vanhat, niin ett he turhaan koettivat lyt ovea.
36 czech A ty muže, kteřž byli přede dveřmi domu, ranili slepotou velikou, od nejmenšho až do největšho, tak že ustali, hledajce dveř.
37 hungarian Az embereket pedig, kik a hz ajtaja eltt valnak, vaksggal verk meg kicsinytl nagyig, annyira, hogy elfradnak az ajt keressben.
12
01 hebrew וַיֹּאמְר֨וּ הָאֲנָשִׁ֜ים אֶל־ל֗וֹט עֹ֚ד מִֽי־לְךָ֣ פֹ֔ה חָתָן֙ וּבָנֶ֣יךָ וּבְנֹתֶ֔יךָ וְכֹ֥ל אֲשֶׁר־לְךָ֖ בָּעִ֑יר הוֹצֵ֖א מִן־הַמָּקֽוֹם׃
02 greek Εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες πρὸς Λωτ ῎Εστιν τίς σοι ὧδε, γαμβροὶ ἢ υἱοὶ ἢ θυγατέρες; ἢ εἴ τίς σοι ἄλλος ἔστιν ἐν τῇ πόλει, ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου·
03 latin Dixerunt autem ad Lot: Habes hic quempiam tuorum? generum, aut filios, aut filias, omnes, qui tui sunt, educ de urbe hac:
04 italian Quegli uomini dissero allora a Lot: Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti hai in citt, falli uscire da questo luogo.
05 spanish Y dijeron los varones Lot: Tienes aqu alguno ms? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, scalo de este lugar:
06 french Alors ces hommes dirent Lot: Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, filles, et tout ce qui est toi dans la ville, fais tout sortir de ce lieu.
07 french Les hommes dirent Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu.
08 english Then the men said to Lot, Are there any others of your family here? sons-in-law or sons or daughters, take them all out of this place;
09 english And the men said to Lot, Hast thou here sons-in-law, or sons or daughters, or if thou hast any other friend in the city, bring them out of this place.
10 english And the men said to Lot, Hast you here sons- in- law, or sons or daughters, or if you have any other friend in the city, bring them out of this place.
11 english And the men said to Lot, Whom hast thou here besides? a son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and all whom thou hast in the city- bring [them] out of the place.
12 english And they said to Lot: Hast thou here any of thine? son in law, or sons, or daughters, all that are thine bring them out of this city:
13 english Then the men said vnto Lot, Whom hast thou yet here? either sonne in lawe, or thy sonnes, or thy daughters, or whatsoeuer thou hast in the citie, bring it out of this place.
14 english And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place:
15 english The men said to Lot, "Do you have anybody else here? Sons-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city, bring them out of the place:
21 english And the men say unto Lot, 'Whom hast thou here still? son-in-law, thy sons also, and thy daughters, and all whom thou hast in the city, bring out from this place;
22 english And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whomsoever thou hast in the city, bring them out of the place:
26 german Und die Mnner sprachen zu Lot: Hast du noch irgend hier einen Eidam und Shne und Tchter, und wer dir angehrt in der Stadt, den fhre aus dieser Sttte.
28 german Darauf sagten die Mnner zu Lot: Wen du sonst noch hier hast - einen Schwiegersohn sowie deine Shne und Tchter und wer dir sonst noch in der Stadt angehrt -, die la aus diesem Orte weggehen;
31 danish Derp sagde Mndene til Lot: "Hvem der ellers hrer dig til her, dine Svigersnner, dine Snner og Dtre, alle, som hrer dig til i Byen, m du fre bort fra dette Sted;
32 swedish Och mnnen sade till Lot: Har du ngon mer hr, ngon mg, eller ngra sner eller dttrar, eller ngon annan som tillhr dig i staden, s fr dem bort ifrn detta stlle.
33 norwegian Da sa mennene til Lot: Har du ennu nogen her, enten svigersnn eller snner eller dtre eller nogen annen som hrer dig til i byen, s fr dem bort fra dette sted!
34 finnish Ja miehet sanoivat Lootille: "Vielk sinulla on ketn omaista tll? Vie pois tlt vvysi, poikasi, tyttresi ja kaikki, keit sinulla kaupungissa on,
36 czech I řekli muži k Lotovi: Mš-li ještě zde koho, buď zetě neb syny sv, neb dcery sv, i všecko, což mš v městě, vyveď z msta tohoto.
37 hungarian s mondnak a frfiak Ltnak: Ki van mg itt hozzd tartoz? vdet, fiaidat s lenyaidat, s mindenedet, a mi a tied a vrosban, vidd ki e helybl.
13
01 hebrew כִּֽי־מַשְׁחִתִ֣ים אֲנַ֔חְנוּ אֶת־הַמָּק֖וֹם הַזֶּ֑ה כִּֽי־גָֽדְלָ֤ה צַעֲקָתָם֙ אֶת־פְּנֵ֣י יְהוָ֔ה וַיְשַׁלְּחֵ֥נוּ יְהוָ֖ה לְשַׁחֲתָֽהּ׃
02 greek ὅτι ἀπόλλυμεν ἡμεῖς τὸν τόπον τοῦτον, ὅτι ὑψώθη ἡ κραυγὴ αὐτῶν ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέστειλεν ἡμᾶς κύριος ἐκτρῖψαι αὐτήν.
03 latin delebimus enim locum istum, eo quod increverit clamor eorum coram Domino, qui misit nos ut perdamus illos.
04 italian Perch noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al Signore grande e il Signore ci ha mandati a distruggerli.
05 spanish Porque vamos destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehov; por tanto Jehov nos ha enviado para destruirlo.
06 french Car nous allons dtruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'ternel, et l'ternel nous a envoys pour le dtruire.
07 french Car nous allons dtruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'ternel. L'ternel nous a envoys pour le dtruire.
08 english For we are about to send destruction on this place, because a great outcry against them has come to the ears of the Lord; and the Lord has sent us to put an end to the town.
09 english For we are going to destroy this place; for their cry has been raised up before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it.
10 english For we are going to destroy this place; for their cry has been raised up before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it.
11 english For we are going to destroy this place, because the cry of them is great before Jehovah, and Jehovah has sent us to destroy it.
12 english For we will destroy this place, because their cry is grown loud before the Lord, who hath sent us to destroy them.
13 english For we will destroy this place, because the crye of them is great before the Lorde, and the Lord hath sent vs to destroy it.
14 english For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord; and the Lord hath sent us to destroy it.
15 english for we will destroy this place, because the outcry against them has grown so great before Yahweh that Yahweh has sent us to destroy it."
21 english for we are destroying this place, for their cry hath been great [before] the face of Jehovah, and Jehovah doth send us to destroy it.'
22 english for we will destroy this place, because the cry of them is waxed great before Jehovah; and Jehovah hath sent us to destroy it.
26 german Denn wir werden diese Sttte verderben, darum da ihr Geschrei gro ist vor dem HERRN; der hat uns gesandt, sie zu verderben.
28 german denn wir wollen diesen Ort zerstren, weil schlimme Klagen ber ihn vor dem HERRN laut geworden sind; daher hat der HERR uns gesandt, die Stadt zu zerstren.
31 danish thi vi str i Begreb med at delgge Stedet her, fordi Skriget over dem er blevet s stort for Herren, at Herren har sendt os for at delgge dem."
32 swedish Ty vi skola frdrva detta stlle; ropet frn dem har blivit s stort infr HERREN, att HERREN har utsnt oss till att frdrva dem.
33 norwegian For nu skal vi delegge dette sted, fordi et sterkt klagerop over dem er ndd op til Herren, og Herren har sendt oss for delegge det.
34 finnish sill me hvitmme tmn paikan. Koska huuto heist on kynyt suureksi Herran edess, lhetti Herra meidt hvittmn sen."
36 czech Nebo zkazme msto toto, proto že se velmi rozmohl křik jejich před Hospodinem, a poslal ns Hospodin, abychom zkazili je.
37 hungarian Mert mi elvesztjk e helyet, mivelhogy ezek kiltsa nagyra ntt az r eltt; s az r kldtt minket, hogy elvesztsk ezt.
14
01 hebrew וַיֵּצֵ֨א ל֜וֹט וַיְדַבֵּ֣ר׀ אֶל־חֲתָנָ֣יו׀ לֹקְחֵ֣י בְנֹתָ֗יו וַיֹּ֙אמֶר֙ ק֤וּמוּ צְּאוּ֙ מִן־הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֔ה כִּֽי־מַשְׁחִ֥ית יְהוָ֖ה אֶת־הָעִ֑יר וַיְהִ֥י כִמְצַחֵ֖ק בְּעֵינֵ֥י חֲתָנָֽיו׃
02 greek ἐξῆλθεν δὲ Λωτ καὶ ἐλάλησεν πρὸς τοὺς γαμβροὺς αὐτοῦ τοὺς εἰληφότας τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εἶπεν ᾿Ανάστητε καὶ ἐξέλθατε ἐκ τοῦ τόπου τούτου, ὅτι ἐκτρίβει κύριος τὴν πόλιν. ἔδοξεν δὲ γελοιάζειν ἐναντίον τῶν γαμβρῶν αὐτοῦ.
03 latin Egressus itaque Lot, locutus est ad generos suos qui accepturi erant filias ejus, et dixit: Surgite, egredimini de loco isto: quia delebit Dominus civitatem hanc. Et visus est eis quasi ludens loqui.
04 italian Lot usc a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: Alzatevi, uscite da questo luogo, perch il Signore sta per distruggere la citt!. Ma parve ai suoi generi che egli volesse scherzare.
05 spanish Entonces sali Lot, y habl sus yernos, los que haban de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque Jehov va destruir esta ciudad. Mas pareci sus yernos como que se burlaba.
06 french Alors Lot sortit et parla ses gendres, qui avaient pris ses filles, et leur dit: Levez-vous, sortez de ce lieu; car l'ternel va dtruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il se moquait.
07 french Lot sortit, et parla ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu; car l'ternel va dtruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter.
08 english And Lot went out and said to his sons-in-law, who were married to his daughters, Come, let us go out of this place, for the Lord is about to send destruction on the town. But his sons-in-law did not take him seriously.
09 english And Lot went out, and spoke to his sons-in-law who had married his daughters, and said, Rise up, and depart out of this place, for the Lord is about to destroy the city; but he seemed to be speaking absurdly before his sons-in-law.
10 english And Lot went out, and spoke to his sons- in- law who had married his daughters, and said, Rise up, and depart out of this place, for the Lord is about to destroy the city; but he seemed to be speaking absurdly before his sons- in- law.
11 english And Lot went out, and spoke to his sons-in-law, who had married his daughters, and said, Up, go out of this place, for Jehovah will destroy the city. But he was as if he jested, in the sight of his sons-in-law.
12 english So Lot went out, and spoke to his sons in law that were to have his daughters, and said: Arise: get you out of this place, because the Lord will destroy this city. And he seemed to them to speak as it were in jest.
13 english Then Lot went out and spake vnto his sonnes in lawe, which maried his daughters, and said, Arise, get you out of this place: for the Lord will destroy the citie: but he seemed to his sonnes in lawe as though he had mocked.
14 english And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law.
15 english Lot went out, and spoke to his sons-in-law, who were pledged to marry his daughters, and said, "Get up! Get out of this place, for Yahweh will destroy the city!" But he seemed to his sons-in-law to be joking.
21 english And Lot goeth out, and speaketh unto his sons-in-law, those taking his daughters, and saith, 'Rise, go out from this place, for Jehovah is destroying the city;' and he is as [one] mocking in the eyes of his sons-in-law.
22 english And Lot went out, and spake unto his sons-in-law, who married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for Jehovah will destroy the city. But he seemed unto his sons-in-law as one that mocked.
26 german Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Eidamen, die seine Tchter nehmen sollten: Macht euch auf und geht aus diesem Ort; denn der HERR wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lcherlich.
28 german Da ging Lot aus dem Hause hinaus und sagte zu seinen Schwiegershnen, die seine Tchter geheiratet hatten: Macht euch auf und verlat diesen Ort! Denn der HERR will die Stadt zerstren. Aber er kam seinen Schwiegershnen vor wie einer, der Scherz (mit ihnen) trieb.
31 danish Da gik Lot ud og sagde til sine Svigersnner, der skulde gte hans Dtre: "St op, g bort herfra, thi Herren vil delgge Byen!" Men hans Svigersnner troede, at han drev Spg med dem.
32 swedish D gick Lot ut och talade till sina mgar, som skulle f hans dttrar, och sade: Stn upp och gn bort ifrn detta stlle; ty HERREN skall frdrva staden. Men hans mgar menade att han skmtade.
33 norwegian Da gikk Lot ut og talte til sine svigersnner, dem som skulde ha hans dtre. og sa: St op og g bort fra dette sted! For Herren vil delegge byen. Men hans svigersnner tenkte at han bare spkte.
34 finnish Silloin Loot meni puhuttelemaan vvyjns, joiden oli aikomus ottaa hnen tyttrens, ja sanoi: "Nouskaa, lhtek pois tst paikasta, sill Herra hvitt tmn kaupungin". Mutta hnen vvyns luulivat hnen laskevan leikki.
36 czech Vyšed tedy Lot, mluvil k zeťům svm, kteřž již měli pojmati dcery jeho, a řekl: Vstaňte, vyjděte z msta tohoto, nebo zkaz Hospodin město toto. Ale zdlo se zeťům jeho, jako by žertoval.
37 hungarian Kimne azrt Lt, s szla az vinek, kik az lenyait elvettk vala, s monda: Keljetek fel, menjetek ki e helybl, mert elveszti az r e vrost; de az vinek gy tetszk, mintha trflna.
15
01 hebrew וּכְמוֹ֙ הַשַּׁ֣חַר עָלָ֔ה וַיָּאִ֥יצוּ הַמַּלְאָכִ֖ים בְּל֣וֹט לֵאמֹ֑ר קוּם֩ קַ֨ח אֶֽת־אִשְׁתְּךָ֜ וְאֶת־שְׁתֵּ֤י בְנֹתֶ֙יךָ֙ הַנִּמְצָאֹ֔ת פֶּן־תִּסָּפֶ֖ה בַּעֲוֺ֥ן הָעִֽיר׃
02 greek ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο, ἐπεσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λωτ λέγοντες ᾿Αναστὰς λαβὲ τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου, ἃς ἔχεις, καὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως.
03 latin Cumque esset mane, cogebant eum angeli, dicentes: Surge, tolle uxorem tuam, et duas filias quas habes: ne et tu pariter pereas in scelere civitatis.
04 italian Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: Su, prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui ed esci per non essere travolto nel castigo della citt.
05 spanish Y al rayar el alba, los ngeles daban prisa Lot, diciendo: Levntate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aqu, porque no perezcas en el castigo de la ciudad.
06 french Et ds que l'aurore se leva, les anges pressrent Lot, en disant: Lve-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne prisses dans le chtiment de la ville.
07 french Ds l'aube du jour, les anges insistrent auprs de Lot, en disant: Lve-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne prisses dans la ruine de la ville.
08 english And when morning came, the angels did all in their power to make Lot go, saying, Get up quickly and take your wife and your two daughters who are here, and go, for fear that you come to destruction in the punishment of the town.
09 english But when it was morning, the angels hastened Lot, saying, Arise and take thy wife, and thy two daughters whom thou hast, and go forth; lest thou also be destroyed with the iniquities of the city.
10 english But when it was morning, the angels hastened Lot, saying, Arise and take your wife, and your two daughters whom you have, and go forth; lest you also be destroyed with the iniquities of the city.
11 english And as the dawn arose, the angels urged Lot, saying, Up, take thy wife and thy two daughters who are present, lest thou perish in the iniquity of the city.
12 english And when it was morning, the angels pressed him, saying: Arise, take thy wife, and the two daughters which thou hast: lest thou also perish in the wickedness of the city.
13 english And when the morning arose, the Angels hasted Lot, saying, Arise, take thy wife and thy two daughters which are here, lest thou be destroyed in the punishment of the citie.
14 english And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city.
15 english When the morning came, then the angels hurried Lot, saying, "Get up! Take your wife and your two daughters who are here, lest you be consumed in the iniquity of the city."
21 english And when the dawn hath ascended, then the messengers press upon Lot, saying, 'Rise, take thy wife, and thy two daughters who are found present, lest thou be consumed in the iniquity of the city.'
22 english And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters that are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city.
26 german Da nun die Morgenrte aufging, hieen die Engel den Lot eilen und sprachen: Mache dich auf, nimm dein Weib und deine zwei Tchter, die vorhanden sind, da du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt.
28 german Als dann die Morgenrte aufstieg, drngten die Engel Lot zur Eile mit den Worten: Auf! Nimm deine Frau und deine beiden Tchter, die hier bei dir anwesend sind, damit du nicht auch wegen der Sndhaftigkeit der Stadt ums Leben kommst.
31 danish Da Morgenen s gryede, skyndede Englene p Lot og sagde: "Tag din Hustru og dine to Dtre, som bor hos dig, og drag bort, for at du ikke skal rives bort ved Byens Syndeslkyld!"
32 swedish Nr nu morgonrodnaden gick upp, manade nglarna p Lot och sade: St upp och tag med dig din hustru och dina bda dttrar, som du har hos dig, p det att du icke m frgs genom stadens missgrning.
33 norwegian Da nu morgenen grydde, skyndte englene p Lot og sa: St op, ta din hustru og dine to dtre som er her, forat du ikke skal bli revet bort p grunn av alt det onde som er gjort her i byen!
34 finnish Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivt Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan thden".
36 czech A když zasvitvalo, nutili anděl Lota, řkouce: Vstaň, vezmi ženu svou a dvě dcery sv, kterž tu jsou, abys nezahynul v pomstě města.
37 hungarian s mikor a hajnal feljtt, srgetik vala az Angyalok Ltot, mondvn: Kelj fel, vedd a te felesgedet s jelenlev kt lenyodat, hogy el ne veszsz a vrosnak bne miatt.
16
01 hebrew וַֽיִּתְמַהְמָ֓הּ׀ וַיַּחֲזִ֨קוּ הָאֲנָשִׁ֜ים בְּיָד֣וֹ וּבְיַד־אִשְׁתּ֗וֹ וּבְיַד֙ שְׁתֵּ֣י בְנֹתָ֔יו בְּחֶמְלַ֥ת יְהוָ֖ה עָלָ֑יו וַיֹּצִאֻ֥הוּ וַיַּנִּחֻ֖הוּ מִח֥וּץ לָעִֽיר׃
02 greek καὶ ἐταράχθησαν· καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ φείσασθαι κύριον αὐτοῦ.
03 latin Dissimulante illo, apprehenderunt manum ejus, et manum uxoris, ac duarum filiarum ejus, eo quod parceret Dominus illi.
04 italian Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della citt.
05 spanish Y detenindose l, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas segn la misericordia de Jehov para con l; y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad.
06 french Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main; ils prirent aussi par la main sa femme et ses deux filles, parce que l'ternel voulait l'pargner; et ils l'emmenrent, et le mirent hors de la ville.
07 french Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'ternel voulait l'pargner; ils l'emmenrent, et le laissrent hors de la ville.
08 english But while he was waiting, the men took him and his wife and his daughters by the hand, for the Lord had mercy on them, and put them outside the town.
09 english And they were troubled, and the angels laid hold on his hand, and the hand of his wife, and the hands of his two daughters, in that the Lord spared him.
10 english And they were troubled, and the angels laid hold on his hand, and the hand of his wife, and the hands of his two daughters, in that the Lord spared him.
11 english And as he lingered, the men laid hold on his hand, and on the hand of his wife, and on the hand of his two daughters, Jehovah being merciful to him; and they led him out, and set him without the city.
12 english And as he lingered, they took his hand, and the hand of his wife, and of his two daughters, because the Lord spared him.
13 english And as he prolonged the time, the men caught both him and his wife, and his two daughters by the hands (the Lord being mercifull vnto him) and they brought him foorth, and set him without the citie.
14 english And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the Lord being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.
15 english But he lingered; and the men grabbed his hand, his wife's hand, and his two daughters' hands, Yahweh being merciful to him; and they took him out, and set him outside of the city.
21 english And he lingereth, and the men lay hold on his hand, and on the hand of his wife, and on the hand of his two daughters, through the mercy of Jehovah unto him, and they bring him out, and cause him to rest without the city.
22 english But he lingered; and the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, Jehovah being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.
26 german Da er aber verzog, ergriffen die Mnner ihn und sein Weib und seine zwei Tchter bei der Hand, darum da der HERR ihn verschonte, und fhrten ihn hinaus und lieen ihn drauen vor der Stadt.
28 german Als er aber immer noch zgerte, faten die Mnner ihn und seine Frau und seine beiden Tchter bei der Hand, weil der HERR ihn verschonen wollte; sie fhrten ihn hinaus und lieen ihn erst drauen vor der Stadt wieder los.
31 danish Og da han tvede, greb Mndene ham,.hans Hustru og hans to Dtre ved Hnden, thi Herren vilde skne ham, og de frte ham bort og bragte ham i Sikkerhed uden for Byen.
32 swedish Och d han nnu drjde, togo mnnen honom vid handen jmte hans hustru och hans bda dttrar, ty HERREN ville skona honom; och de frde honom ut, och nr de voro utanfr staden, slppte de honom.
33 norwegian Og da han nlte, tok mennene ham og hans hustru og hans to dtre ved hnden, fordi Herren vilde spare ham; og de frte ham ut og slapp ham ikke fr de var ute av byen.
34 finnish Ja kun hn viel vitkasteli, tarttuivat miehet hnen kteens sek hnen vaimonsa ja molempien tyttriens kteen, sill Herra tahtoi sst hnet, ja veivt hnet ulos ja jttivt hnet ulkopuolelle kaupunkia.
36 czech A když prodlval, chopili muži ruku jeho, a ruku ženy jeho, a ruku dvou dcer jeho, nebo se slitoval nad nm Hospodin; i vyvedli jej, a pustili za městem.
37 hungarian Mikor pedig ksedelmeskedk, megragadk a frfiak az kezt s az felesgnek kezt s kt lenya kezt, az rnak irnta val irgalmbl, s kivivk t: s ott hagyk a vroson kvl.
17
01 hebrew וַיְהִי֩ כְהוֹצִיאָ֨ם אֹתָ֜ם הַח֗וּצָה וַיֹּ֙אמֶר֙ הִמָּלֵ֣ט עַל־נַפְשֶׁ֔ךָ אַל־תַּבִּ֣יט אַחֲרֶ֔יךָ וְאַֽל־תַּעֲמֹ֖ד בְּכָל־הַכִּכָּ֑ר הָהָ֥רָה הִמָּלֵ֖ט פֶּן־תִּסָּפֶֽה׃
02 greek καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω. καὶ εἶπαν Σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραλημφθῇς.
03 latin Eduxeruntque eum, et posuerunt extra civitatem: ibique locuti sunt ad eum, dicentes: Salva animam tuam: noli respicere post tergum, nec stes in omni circa regione: sed in monte salvum te fac, ne et tu simul pereas.
04 italian Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!.
05 spanish Y fu que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.
06 french Or, ds qu'ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve ta vie; ne regarde point derrire toi, et ne t'arrte en aucun endroit de la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne prisses.
07 french Aprs les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrire toi, et ne t'arrte pas dans toute la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne prisses.
08 english And when they had put them out, he said, Go for your life, without looking back or waiting in the lowland; go quickly to the mountain or you will come to destruction.
09 english And it came to pass when they brought them out, that they said, Save thine own life by all means; look not round to that which is behind, nor stay in all the country round about, escape to the mountain, lest perhaps thou be overtaken together with them.
10 english And it came to pass when they brought them out, that they said, Save your own life by all means; look not round to that which is behind, nor stay in all the country round about, escape to the mountain, lest perhaps you be overtaken together with them.
11 english And it came to pass when they had brought them outside, that he said, Escape for thy life: look not behind thee, neither stay thou in all the plain: escape to the mountain, lest thou perish.
12 english And they brought him forth, and set him without the city: and there they spoke to him, saying: Save thy life: look not back, neither stay thou in all the country about: but save thyself in the mountain, lest thou be also consumed.
13 english And when they had brought them out, the Angel said, Escape for thy life: looke not behinde thee, neither tarie thou in all the plaine: escape into ye mountaine, least thou be destroyed.
14 english And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.
15 english It came to pass, when they had taken them out, that he said, "Escape for your life! Don't look behind you, and don't stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be consumed!"
21 english And it cometh to pass when he hath brought them out without, that he saith, 'Escape for thy life; look not expectingly behind thee, nor stand thou in all the circuit; to the mountain escape, lest thou be consumed.'
22 english And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the Plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.
26 german Und als sie ihn hatten hinausgebracht, sprach er: Errette dein Seele und sieh nicht hinter dich; auch stehe nicht in dieser ganzen Gegend. Auf den Berg rette dich, da du nicht umkommst.
28 german Als sie nun mit ihnen drauen im Freien waren, sagte der eine: Rette dich: es gilt dein Leben! Sieh dich nicht um und bleibe nirgends in der Jordan-Ebene stehen! Rette dich in das Gebirge, damit du nicht auch ums Leben kommst!
31 danish Og idet de frte dem uden for Byen, sagde de: "Det glder dit Liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogensteds i Jordanegnen, men red dig op i Bjergene, for at du ikke skal omkomme!"
32 swedish Och medan de frde dem ut, sade den ene: Fly fr ditt livs skull; se dig icke tillbaka, och drj ingenstdes p Sltten. Fly undan till bergen, s att du icke frgs.
33 norwegian Da de hadde frt dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke p hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!
34 finnish Ja viedessn heit ulos sanoi mies: "Pakene henkesi thden, l katso taaksesi lk pyshdy mihinkn lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi."
36 czech A stalo se, když je vedli ven, řekl jeden: Zachovejž život svůj, neohldej se zpět, ani se zastavuj na vš tto rovině; ujdi na horu, abys nezahynul.
37 hungarian s ln mikor kivivk ket, monda az [egyik:] Mentsd meg a te letedet, htra ne tekints, s meg ne llj a krnyken; a hegyre meneklj, hogy el ne veszsz.
18
01 hebrew וַיֹּ֥אמֶר ל֖וֹט אֲלֵהֶ֑ם אַל־נָ֖א אֲדֹנָֽי׃
02 greek εἶπεν δὲ Λωτ πρὸς αὐτούς Δέομαι, κύριε·
03 latin Dixitque Lot ad eos: Quaeso, domine mi,
04 italian Ma Lot gli disse: No, mio Signore!
05 spanish Y Lot les dijo: No, yo os ruego, seores mos;
06 french Et Lot leur rpondit: Non, Seigneur, je te prie;
07 french Lot leur dit: Oh! non, Seigneur!
08 english And Lot said to them, Not so, O my Lord;
09 english And Lot said to them, I pray, Lord,
10 english And Lot said to them, I pray, Lord,
11 english And Lot said to them, Not [so], I pray thee, Lord;
12 english And Lot said to them: I beseech thee my Lord,
13 english And Lot saide vnto them, Not so, I pray thee, my Lord.
14 english And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord:
15 english Lot said to them, "Oh, not so, my lord.
21 english And Lot saith unto them, 'Not [so], I pray thee, my lord;
22 english And Lot said unto them, Oh, not so, my lord:
26 german Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, Herr!
28 german Da antwortete ihnen Lot: Ach nein, mein Herr!
31 danish Men Lot sagde til dem: "Ak nej, Herre!
32 swedish Men Lot sade till dem: Ack nej, Herre.
33 norwegian Da sa Lot til dem: nei, Herre!
34 finnish Mutta Loot sanoi heille: "Oi herrani, ei niin!
36 czech I řekl jim Lot: Ne tak, prosm, pni moji.
37 hungarian s monda Lt nkik: Ne oh Uram!
19
01 hebrew הִנֵּה־נָ֠א מָצָ֨א עַבְדְּךָ֣ חֵן֮ בְּעֵינֶיךָ֒ וַתַּגְדֵּ֣ל חַסְדְּךָ֗ אֲשֶׁ֤ר עָשִׂ֙יתָ֙ עִמָּדִ֔י לְהַחֲי֖וֹת אֶת־נַפְשִׁ֑י וְאָנֹכִ֗י לֹ֤א אוּכַל֙ לְהִמָּלֵ֣ט הָהָ֔רָה פֶּן־תִּדְבָּקַ֥נִי הָרָעָ֖ה וָמַֽתִּי׃
02 greek ἐπειδὴ εὗρεν ὁ παῖς σου ἔλεος ἐναντίον σου καὶ ἐμεγάλυνας τὴν δικαιοσύνην σου, ὃ ποιεῖς ἐπ᾽ ἐμέ, τοῦ ζῆν τὴν ψυχήν μου, ἐγὼ δὲ οὐ δυνήσομαι διασωθῆναι εἰς τὸ ὄρος, μὴ καταλάβῃ με τὰ κακὰ καὶ ἀποθάνω,
03 latin quia invenit servus tuus gratiam coram te, et magnificasti misericordiam tuam quam fecisti mecum, ut salvares animam meam, nec possum in monte salvari, ne forte apprehendat me malum, et moriar:
04 italian Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato una grande misericordia verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscir a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia.
05 spanish He aqu ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dndome la vida; mas yo no podr escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera.
06 french Voici, ton serviteur a trouv grce devant tes yeux, et tu as signal ta misricorde envers moi, en me sauvant la vie. Mais moi, je ne puis me sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne, et que je ne meure.
07 french Voici, j'ai trouv grce tes yeux, et tu as montr la grandeur de ta misricorde mon gard, en me conservant la vie; mais je ne puis me sauver la montagne, avant que le dsastre m'atteigne, et je prirai.
08 english See now, your servant has had grace in your eyes and great is your mercy in keeping my life from destruction, but I am not able to get as far as the mountain before evil overtakes me and death;
09 english since thy servant has found mercy before thee, and thou hast magnified thy righteousness, in what thou doest towards me that my soul may live, ?but I shall not be able to escape to the mountain, lest perhaps the calamity overtake me and I die.
10 english since your servant has found mercy before you, and you have magnified your righteousness, in what you do towards me that my soul may live, - but I shall not be able to escape to the mountain, lest perhaps the calamity overtake me and I die.
11 english behold now, thy servant has found favour in thine eyes, and thou hast magnified thy goodness, which thou hast shewn to me in preserving my soul alive; but I cannot escape to the mountain, lest calamity lay hold on me, that I die.
12 english Because thy servant hath found grace before thee, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewn to me, in saving my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil seize me, and I die:
13 english Behold now, thy seruant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercie, which thou hast shewed vnto me in sauing my life: and I cannot escape in the mountaine, least some euill take me, and I die.
14 english Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:
15 english See now, your servant has found favor in your sight, and you have magnified your loving kindness, which you have shown to me in saving my life. I can't escape to the mountain, lest evil overtake me, and I die.
21 english lo, I pray thee, thy servant hath found grace in thine eyes, and thou dost make great thy kindness which thou hast done with me by saving my life, and I am unable to escape to the mountain, lest the evil cleave [to] me, and I have died;
22 english behold now, thy servant hath found favor in thy sight, and thou hast magnified thy lovingkindness, which thou hast showed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest evil overtake me, and I die:
26 german Siehe, dieweil dein Knecht Gnade gefunden hat vor deinen Augen, so wollest du deine Barmherzigkeit gro machen, die du an mir getan hast, da du meine Seele am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf den Berg retten; es mchte mich ein Unfall ankommen, da ich strbe.
28 german Bedenke doch: dein Knecht hat (nun einmal) Gnade in deinen Augen gefunden, und du hast mir die groe Barmherzigkeit erwiesen, mich am Leben zu erhalten; aber ich vermag mich nicht in das Gebirge zu retten: das Verderben wrde mich ereilen, so da ich sterben mte!
31 danish Din Trl har jo fundet Nde for dine jne, og du har vist mig stor Godhed og frelst mit Liv; men jeg kan ikke n op i Bjergene og undfly Ulykken; den indhenter mig s jeg mister Livet.
32 swedish Se, din tjnare har ju funnit nd fr dina gon, och stor r den barmhrtighet som du gr med mig, d du vill rdda mitt liv; men jag frmr icke fly undan till bergen; jag rdes att olyckan hinner mig, s att jag omkommer.
33 norwegian Se, din tjener har funnet nde for dine ine, og stor er den miskunnhet du har vist mig ved frelse mitt liv. Men jeg kan ikke fly op i fjellene; for da kunde ulykken n mig, s jeg dde.
34 finnish Katso, palvelijasi on saanut armon sinun silmiesi edess, ja suuri on sinun laupeutesi, jota olet minulle osoittanut pelastaaksesi henkeni, mutta min en voi pst pakoon vuorille; pelkn, ett onnettomuus saavuttaa minut ja min kuolen.
36 czech Aj, nyn nalezl služebnk tvůj milost před očima tvma, a velik jest milosrdenstv tv, kterž jsi učinil se mnou, když jsi zachoval duši mou; ale jť nebudu moci ujti na tu horu, aby mne nepostihlo to zl, a umřel bych.
37 hungarian m a te szolgd kegyelmet tallt te eltted, s nagy a te irgalmassgod, melyet mutattl irntam, hogy letemet megtartotta: de n nem meneklhetek a hegyre, nehogy utlrjen a veszedelem, s meghaljak.
20
01 hebrew הִנֵּה־נָ֠א הָעִ֨יר הַזֹּ֧את קְרֹבָ֛ה לָנ֥וּס שָׁ֖מָּה וְהִ֣יא מִצְעָ֑ר אִמָּלְטָ֨ה נָּ֜א שָׁ֗מָּה הֲלֹ֥א מִצְעָ֛ר הִ֖וא וּתְחִ֥י נַפְשִֽׁי׃
02 greek ἰδοὺ ἡ πόλις αὕτη ἐγγὺς τοῦ καταφυγεῖν με ἐκεῖ, ἥ ἐστιν μικρά, ἐκεῖ σωθήσομαι· οὐ μικρά ἐστιν; καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου.
03 latin est civitas haec juxta, ad quam possum fugere, parva, et salvabor in ea: numquid non modica est, et vivet anima mea?
04 italian Vedi questa citt: abbastanza vicina perch mi possa rifugiare l ed piccola cosa! Lascia che io fugga lass - non una piccola cosa? - e cos la mia vita sar salva.
05 spanish He aqu ahora esta ciudad est cerca para huir all, la cual es pequea; escapar ahora all, (no es ella pequea?) y vivir mi alma.
06 french Voici, je te prie, cette ville est assez proche pour s'y enfuir, et elle est petite; que je m'y sauve, je te prie, - n'est-elle pas petite? - et que mon me vive.
07 french Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y rfugie, et elle est petite. Oh! que je puisse m'y sauver,... n'est-elle pas petite?... et que mon me vive!
08 english This town, now, is near, and it is a little one: O, let me go there (is it not a little one?) so that my life may be safe.
09 english Behold this city is near for me to escape thither, which is a small one, and there shall I be preserved, is it not little? and my soul shall live because of thee.
10 english Behold this city is near for me to escape there, which is a small one, and there shall I be preserved, is it not little? and my soul shall live because of you.
11 english Behold now, this city is near to flee to, and it is small: I pray thee, let me escape thither- is it not small?- and my soul shall live.
12 english There is this city here at hand, to which I may flee, it is a little one, and I shall be saved in it: is it not a little one, and my soul shall live?
13 english See nowe this citie hereby to flee vnto, which is a litle one: Oh let me escape thither: is it not a litle one, and my soule shall liue?
14 english Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one: Oh, let me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live.
15 english See now, this city is near to flee to, and it is a little one. Oh let me escape there (isn't it a little one?), and my soul will live."
21 english lo, I pray thee, this city [is] near to flee thither, and it [is] little; let me escape, I pray thee, thither, (is it not little?) and my soul doth live.'
22 english behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh let me escape thither (is it not a little one?), and my soul shall live.
26 german Siehe, da ist eine Stadt nahe, darein ich fliehen kann, und sie ist klein; dahin will ich mich retten (ist sie doch klein), da meine Seele lebendig bleibe.
28 german Siehe, dort ist eine Ortschaft in der Nhe, so da ich dahin fliehen knnte, und sie ist ja ganz klein: dorthin mchte ich mich retten; sie ist ja doch ganz klein; dann knnte ich am Leben bleiben!
31 danish Se, den By der er nr nok til at jeg kan flygte derhen; den betyder jo ikke stort, lad mig redde mig derhen, den betyder jo ikke stort, og mit Liv er frelst!"
32 swedish Se, staden drborta ligger helt nra, och det r ltt att fly dit, och den r liten; lt mig fly undan dit -- den r ju s liten -- p det att jag m bliva vid liv.
33 norwegian Se, byen der borte er nr og lett fly til, og den er liten; la mig da fly dit - er den ikke liten? - s jeg kan berge livet!
34 finnish Katso, tuolla on kaupunki lhell, vhn matkan pss, paetakseni sinne; salli minun pelastua sinne - onhan se vhn matkan pss - jdkseni eloon."
36 czech Hle, teď jest toto město blzko, do něhož bych utekl, a toť jest mal; prosm, nechť tam ujdu; však pak nevelik jest, a živa bude duše m.
37 hungarian mhol az a vros kzel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd menekljek krlek oda, lm kicsiny az; s n letben maradok.
21
01 hebrew וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו הִנֵּה֙ נָשָׂ֣אתִי פָנֶ֔יךָ גַּ֖ם לַדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה לְבִלְתִּ֛י הָפְכִּ֥י אֶת־הָעִ֖יר אֲשֶׁ֥ר דִּבַּֽרְתָּ׃
02 greek καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἐθαύμασά σου τὸ πρόσωπον καὶ ἐπὶ τῷ ῥήματι τούτῳ τοῦ μὴ καταστρέψαι τὴν πόλιν, περὶ ἧς ἐλάλησας·
03 latin Dixitque ad eum: Ecce etiam in hoc suscepi preces tuas, ut non subvertam urbem pro qua locutus es.
04 italian Gli rispose: Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la citt di cui hai parlato.
05 spanish Y le respondi: He aqu he recibido tambin tu splica sobre esto, y no destruir la ciudad de que has hablado.
06 french Et il lui dit: Voici, je t'accorde encore cette grce, de ne point dtruire la ville dont tu as parl.
07 french Et il lui dit: Voici, je t'accorde encore cette grce, et je ne dtruirai pas la ville dont tu parles.
08 english And he said, See, I have given you your request in this one thing more: I will not send destruction on this town.
09 english And he said to him, Behold, I have had respect to thee also about this thing, that I should not overthrow the city about which thou hast spoken.
10 english And he said to him, Behold, I have had respect to you also about this thing, that I should not overthrow the city about which you have spoken.
11 english And he said to him, Behold, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which thou hast spoken.
12 english And he said to him: Behold also in this, I have heard thy prayers, not to destroy the city for which thou hast spoken.
13 english Then he said vnto him, Beholde, I haue receiued thy request also concerning this thing, that I will not ouerthrow this citie, for the which thou hast spoken.
14 english And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken.
15 english He said to him, "Behold, I have granted your request concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which you have spoken.
21 english And he saith unto him, 'Lo, I have accepted thy face also for this thing, without overthrowing the city [for] which thou hast spoken;
22 english And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which thou hast spoken.
26 german Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe auch in diesem Stck dich angesehen, da ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast.
28 german Da antwortete er ihm: Nun gut, ich will dir auch in diesem Stck zu Willen sein, indem ich den Ort, von dem du sprichst, nicht mit zerstre.
31 danish Da svarede han: "Ogs i det Stykke har jeg bnhrt dig; jeg vil ikke delgge den By, du nvner;
32 swedish D svarade han honom: Vlan, jag skall ock hri gra dig till viljes; jag skall icke omstrta den stad som du talar om.
33 norwegian Da sa han til ham: Vel, jeg har ogs bnnhrt dig i dette stykke; jeg skal ikke delegge den by du taler om.
34 finnish Ja hn sanoi hnelle: "Katso, min teen sinulle mieliksi tsskin kohden; en hvit kaupunkia, josta puhut.
36 czech I řekl k němu: Aj, uslyšel jsem ždost tvou i v tto věci, abych nepodvrtil města toho, o němž jsi mluvil.
37 hungarian Monda azrt nki: m tekintek rd e dologban is, s nem puszttom el a vrost, a melyrl szlottl.
22
01 hebrew מַהֵר֙ הִמָּלֵ֣ט שָׁ֔מָּה כִּ֣י לֹ֤א אוּכַל֙ לַעֲשׂ֣וֹת דָּבָ֔ר עַד־בֹּאֲךָ֖ שָׁ֑מָּה עַל־כֵּ֛ן קָרָ֥א שֵׁם־הָעִ֖יר צֽוֹעַר׃
02 greek σπεῦσον οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ· οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα ἕως τοῦ σε εἰσελθεῖν ἐκεῖ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγωρ.
03 latin Festina, et salvare ibi: quia non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc. Idcirco vocatum est nomen urbis illius Segor.
04 italian Presto, fuggi l perch io non posso far nulla, finch tu non vi sia arrivato. Perci quella citt si chiam Zoar.
05 spanish Date priesa, escpate all; porque nada podr hacer hasta que all hayas llegado. Por esto fu llamado el nombre de la ciudad, Zoar.
06 french Hte-toi de t'y sauver; car je ne puis rien faire jusqu' ce que tu y sois entr. C'est pour cela qu'on appela cette ville Tsoar (petite).
07 french Hte-toi de t'y rfugier, car je ne puis rien faire jusqu' ce que tu y sois arriv. C'est pour cela que l'on a donn cette ville le nom de Tsoar.
08 english Go there quickly, for I am not able to do anything till you have come there. For this reason, the town was named Zoar.
09 english Hasten therefore to escape thither, for I shall not be able to do anything until thou art come thither; therefore he called the name of that city, Segor.
10 english Hasten therefore to escape there, for I shall not be able to do anything until you are come there; therefore he called the name of that city, Segor.
11 english Haste, escape thither; for I cannot do anything until thou art come there. Therefore the name of the city is called Zoar.
12 english Make haste and be saved there, because I cannot do any thing till thou go in thither. Therefore the name of that city was called Segor.
13 english Haste thee, saue thee there: for I can doe nothing till thou be come thither. Therefore the name of the citie was called Zoar.
14 english Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.
15 english Hurry, escape there, for I can't do anything until you get there." Therefore the name of the city was called Zoar.
21 english haste, escape thither, for I am not able to do anything till thine entering thither;' therefore hath he calleth the name of the city Zoar.
22 english Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.
26 german Eile und rette dich dahin; denn ich kann nichts tun, bis da du hineinkommst. Daher ist diese Stadt genannt Zoar.
28 german Flchte dich eilends dorthin! denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher hat der Ort den Namen Zoar erhalten.
31 danish men red dig hurtigt derhen, thi jeg kan intet gre, fr du nr derhen!" Derfor kaldte man Byen Zoar.
32 swedish Men skynda att fly undan dit; ty jag kan intet gra, frrn du har kommit dit. Drav fick staden namnet Soar.
33 norwegian Skynd dig, fly dit! For jeg kan intet gjre fr du kommer dit. Derfor kaller de den by Soar[a].
34 finnish Pakene nopeasti sinne, sill min en voi tehd mitn, ennenkuin olet sinne saapunut." Siit kaupunki sai nimekseen Sooar.
36 czech Pospěšiž, ujdi tam; neboť nebudu moci učiniti ničehož, dokudž tam nedojdeš. A z t přčiny nazvno jest jmno města toho Sgor.
37 hungarian Siess, meneklj oda, mert semmit sem tehetek addig, mg oda nem rsz. Azrt neveztk annak a vrosnak nevt Czrnak.
23
01 hebrew הַשֶּׁ֖מֶשׁ יָצָ֣א עַל־הָאָ֑רֶץ וְל֖וֹט בָּ֥א צֹֽעֲרָה׃
02 greek ὁ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Λωτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγωρ,
03 latin Sol egressus est super terram, et Lot ingressus est Segor.
04 italian Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar,
05 spanish El sol sala sobre la tierra, cuando Lot lleg Zoar.
06 french Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Tsoar.
07 french Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar.
08 english The sun was up when Lot came to Zoar.
09 english The sun was risen upon the earth, when Lot entered into Segor.
10 english The sun was risen upon the earth, when Lot entered into Segor.
11 english The sun rose upon the earth when Lot came to Zoar.
12 english The sun was risen upon the earth, and Lot entered into Segor.
13 english The sunne did rise vpon the earth, when Lot entred into Zoar.
14 english The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar.
15 english The sun had risen on the earth when Lot came to Zoar.
21 english The sun hath gone out on the earth, and Lot hath entered into Zoar,
22 english The sun was risen upon the earth when Lot came unto Zoar.
26 german Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, da Lot nach Zoar kam.
28 german Als dann die Sonne ber der Erde aufgegangen und Lot in Zoar angekommen war,
31 danish Da Solen steg op over Landet og Lot var net til Zoar,
32 swedish D nu solen hade gtt upp ver jorden och Lot hade kommit till Soar,
33 norwegian Solen var gtt op over jorden da Lot kom til Soar.
34 finnish Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Sooariin.
36 czech Slunce vzchzelo nad zemi, když Lot všel do Sgor.
37 hungarian A nap feljtt vala a fldre, mikor Lt Czrba re.
24
01 hebrew וַֽיהוָ֗ה הִמְטִ֧יר עַל־סְדֹ֛ם וְעַל־עֲמֹרָ֖ה גָּפְרִ֣ית וָאֵ֑שׁ מֵאֵ֥ת יְהוָ֖ה מִן־הַשָּׁמָֽיִם׃
02 greek καὶ κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σοδομα καὶ Γομορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
03 latin Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino de caelo:
04 italian quand'ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal Signore.
05 spanish Entonces llovi Jehov sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehov desde los cielos;
06 french Alors l'ternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de la part de l'ternel, du haut des cieux.
07 french Alors l'ternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'ternel.
08 english Then the Lord sent fire and flaming smoke raining down from heaven on Sodom and Gomorrah.
09 english And the Lord rained on Sodom and Gomorrha brimstone and fire from the Lord out of heaven.
10 english And the Lord rained on Sodom and Gomorrha brimstone and fire from the Lord out of heaven.
11 english And Jehovah rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven,
12 english And the Lord rained upon Sodom and Gomorrha brimstone and fire from the Lord out of heaven.
13 english Then the Lord rained vpon Sodom and vpon Gomorah brimstone, & fire from the Lord out of heauen,
14 english Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven;
15 english Then Yahweh rained on Sodom and on Gomorrah sulfur and fire from Yahweh out of the sky.
21 english and Jehovah hath rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from Jehovah, from the heavens;
22 english Then Jehovah rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven;
26 german Da lie der HERR Schwefel und Feuer regnen von Himmel herab auf Sodom und Gomorra
28 german lie der HERR Schwefel und Feuer vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrha regnen
31 danish lod Herren Svovl og Ild regne over Sodoma og Gomorra fra Herren, fra Himmelen;
32 swedish lt HERREN svavel och eld regna frn himmelen, frn HERREN, ver Sodom och Gomorra;
33 norwegian Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra.
34 finnish Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran plle tulikive ja tulta, Herran tyk taivaasta,
36 czech A Hospodin dštil na Sodomu a naGomoru sirou a ohněm od Hospodina s nebe.
37 hungarian s bocsta az r Sodomra s Gomorra knkves s tzes est az rtl az gbl.
25
01 hebrew וַֽיַּהֲפֹךְ֙ אֶת־הֶעָרִ֣ים הָאֵ֔ל וְאֵ֖ת כָּל־הַכִּכָּ֑ר וְאֵת֙ כָּל־יֹשְׁבֵ֣י הֶעָרִ֔ים וְצֶ֖מַח הָאֲדָמָֽה׃
02 greek καὶ κατέστρεψεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίοικον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσιν καὶ πάντα τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.
03 latin et subvertit civitates has, et omnem circa regionem, universos habitatores urbium, et cuncta terrae virentia.
04 italian Distrusse queste citt e tutta la valle con tutti gli abitanti delle citt e la vegetazione del suolo.
05 spanish Y destruy las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.
06 french Et il dtruisit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les germes de la terre.
07 french Il dtruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre.
08 english And he sent destruction on those towns, with all the lowland and all the people of those towns and every green thing in the land.
09 english And he overthrew these cities, and all the country round about, and all that dwelt in the cities, and the plants springing out of the ground.
10 english And he overthrew these cities, and all the country round about, and all that lived in the cities, and the plants springing out of the ground.
11 english and overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and what grew upon the ground.
12 english And he destroyed these cities, and all the country about, all the inhabitants of the cities, and all things that spring from the earth.
13 english And ouerthrewe those cities and all the plaine, and all the inhabitants of the cities; and that that grewe vpon the earth.
14 english And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.
15 english He overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and that which grew on the ground.
21 english and He overthroweth these cities, and all the circuit, and all the inhabitants of the cities, and that which is shooting up from the ground.
22 english and he overthrew those cities, and all the Plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.
26 german und kehrte die Stdte um und die ganze Gegend und alle Einwohner der Stdte und was auf dem Lande gewachsen war.
28 german und vernichtete diese Stdte und die ganze Jordan-Ebene samt allen Bewohnern der Ortschaften und allem, was auf den Fluren gewachsen war.
31 danish og han delagde disse Byer og hele Jordanegnen og alle Byernes Indbyggere og Landets Afgrde.
32 swedish och han omstrtade dessa stder med hela Sltten och alla dem som bodde i stderna och det som vxte p marken.
33 norwegian Og han dela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste p marken.
34 finnish ja hvitti nm kaupungit ynn koko lakeuden sek kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden.
36 czech A podvrtil ta města i všecku tu rovinu, všecky tak obyvatele těch měst, i všecko, což roste z země.
37 hungarian s elslyeszt ama vrosokat, s azt az egsz vidket, s a vrosok minden lakosait, s a fld nvnyeit is.
26
01 hebrew וַתַּבֵּ֥ט אִשְׁתּ֖וֹ מֵאַחֲרָ֑יו וַתְּהִ֖י נְצִ֥יב מֶֽלַח׃
02 greek καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός.
03 latin Respiciensque uxor ejus post se, versa est in statuam salis.
04 italian Ora la moglie di Lot guard indietro e divenne una statua di sale.
05 spanish Entonces la mujer de Lot mir atrs, espaldas de l, y se volvi estatua de sal.
06 french Mais la femme de Lot regarda derrire elle, et elle devint une statue de sel.
07 french La femme de Lot regarda en arrire, et elle devint une statue de sel.
08 english But Lot's wife, looking back, became a pillar of salt.
09 english And his wife looked back, and she became a pillar of salt.
10 english And his wife looked back, and she became a pillar of salt.
11 english And his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
12 english And his wife looking behind her, was turned into a statue of salt.
13 english Now his wife behind him looked backe, and she became a pillar of salt.
14 english But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
15 english But Lot's wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
21 english And his wife looketh expectingly from behind him, and she is -- a pillar of salt!
22 english But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
26 german Und sein Weib sah hinter sich und ward zur Salzsule.
28 german Lots Frau aber hatte sich hinter ihm umgeschaut; da wurde sie zu einer Salzsule.
31 danish Men hans Hustru, som gik efter ham, s sig tilbage og blev til en Saltsttte.
32 swedish Och Lots hustru, som fljde efter honom, sg sig tillbaka; d blev hon en saltstod.
33 norwegian Men Lots hustru, som fulgte efter ham, s sig tilbake; da blev hun til en saltsttte.
34 finnish Ja Lootin vaimo, joka tuli hnen jljessn, katsoi taaksensa, ja niin hn muuttui suolapatsaaksi.
36 czech I ohldla se žena jeho, jduc za nm, a obrcena jest v sloup soln.
37 hungarian s htra tekinte az felesge, s sblvnyny ln.
27
01 hebrew וַיַּשְׁכֵּ֥ם אַבְרָהָ֖ם בַּבֹּ֑קֶר אֶל־הַ֨מָּק֔וֹם אֲשֶׁר־עָ֥מַד שָׁ֖ם אֶת־פְּנֵ֥י יְהוָֽה׃
02 greek ῎Ωρθρισεν δὲ Αβρααμ τὸ πρωὶ εἰς τὸν τόπον, οὗ εἱστήκει ἐναντίον κυρίου,
03 latin Abraham autem consurgens mane, ubi steterat prius cum Domino,
04 italian Abramo and di buon mattino al luogo dove si era fermato davanti al Signore;
05 spanish Y subi Abraham por la maana al lugar donde haba estado delante de Jehov:
06 french Et Abraham se leva de bon matin, et vint au lieu o il s'tait tenu devant l'ternel.
07 french Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu o il s'tait tenu en prsence de l'ternel.
08 english And Abraham got up early in the morning and went to the place where he had been talking with the Lord:
09 english And Abraam rose up early to go to the place, where he had stood before the Lord.
10 english And Abraam rose up early to go to the place, where he had stood before the Lord.
11 english And Abraham rose early in the morning [and went] to the place where he had stood before Jehovah;
12 english And Abraham got up early in the morning and in the place where he had stood before with the Lord,
13 english And Abraham rising vp earely in ye morning went to the place, where he had stand before the Lord,
14 english And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the Lord:
15 english Abraham went up early in the morning to the place where he had stood before Yahweh.
21 english And Abraham riseth early in the morning, unto the place where he hath stood [before] the face of Jehovah;
22 english And Abraham gat up early in the morning to the place where he had stood before Jehovah:
26 german Abraham aber machte sich des Morgens frh auf an den Ort, da er gestanden vor dem HERRN,
28 german Als Abraham sich nun am folgenden Morgen in der Frhe an den Ort begab, wo er vor dem HERRN gestanden hatte,
31 danish Nste Morgen, da Abraham gik hen til det Sted, hvor han havde stet hos Herren,
32 swedish Och nr Abraham bittida fljande morgon gick till den plats dr han hade sttt infr HERREN,
33 norwegian Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde sttt for Herrens syn.
34 finnish Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hn oli seisonut Herran edess,
36 czech Vstav pak Abraham rno, pospšil k mstu tomu, kdež byl stl před Hospodinem.
37 hungarian brahm pedig reggel arra a helyre indla, a hol az r szne eltt llott vala.
28
01 hebrew וַיַּשְׁקֵ֗ף עַל־פְּנֵ֤י סְדֹם֙ וַעֲמֹרָ֔ה וְעַֽל־כָּל־פְּנֵ֖י אֶ֣רֶץ הַכִּכָּ֑ר וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה עָלָה֙ קִיטֹ֣ר הָאָ֔רֶץ כְּקִיטֹ֖ר הַכִּבְשָֽׁן׃
02 greek καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας καὶ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς τῆς περιχώρου καὶ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινεν φλὸξ τῆς γῆς ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου.
03 latin intuitus est Sodomam et Gomorrham, et universam terram regionis illius: viditque ascendentem favillam de terra quasi fornacis fumum.
04 italian contempl dall'alto Sdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace.
05 spanish Y mir hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura mir; y he aqu que el humo suba de la tierra como el humo de un horno.
06 french Et il regarda vers Sodome et Gomorrhe, et sur toute la surface du pays de la plaine, et il vit monter de la terre une fume comme la fume d'une fournaise.
07 french Il porta ses regards du ct de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine; et voici, il vit s'lever de la terre une fume, comme la fume d'une fournaise.
08 english And looking in the direction of Sodom and Gomorrah and the lowland, he saw the smoke of the land going up like the smoke of an oven.
09 english And he looked towards Sodom and Gomorrha, and towards the surrounding country, and saw, and behold a flame went up from the earth, as the smoke of a furnace.
10 english And he looked towards Sodom and Gomorrha, and towards the surrounding country, and saw, and behold a flame went up from the earth, as the smoke of a furnace.
11 english and he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and lo, a smoke went up from the land as the smoke of a furnace.
12 english He looked towards Sodom and Gomorrha, and the whole land of that country: and he saw the ashes rise up from the earth as the smoke of a furnace.
13 english And looking towarde Sodom and Gomorah and toward all the land of the plaine, behold, he sawe the smoke of the lande mounting vp as the smoke of a fornace.
14 english And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace.
15 english He looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and saw that the smoke of the land went up as the smoke of a furnace.
21 english and he looketh on the face of Sodom and Gomorrah, and on all the face of the land of the circuit, and seeth, and lo, the smoke of the land went up as smoke of the furnace.
22 english and he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the Plain, and beheld, and, lo, the smoke of the land went up as the smoke of a furnace.
26 german und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land der Gegend und schaute; und siehe, da ging Rauch auf vom Lande wie ein Rauch vom Ofen.
28 german und nach Sodom und Gomorrha hinabschaute und die ganze Flche der Jordan-Ebene berblickte, da sah er, wie der Rauch vom Lande aufstieg gleich dem Rauch von einem Schmelzofen.
31 danish og vendte sit Blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordanegnen. s han Rg stige til Vejrs fra Landet som Rgen fra en Smelteovn.
32 swedish och blickade ned ver Sodom och Gomorra och ver hela Slttlandet, d fick han se en rk stiga upp frn landet, lik rken frn en smltugn.
33 norwegian Og han s utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet p sletten; da fikk han se at rken steg op fra landet som rken fra en smelteovn.
34 finnish katseli Sodomaan ja Gomorraan pin ja yli koko lakeuden, ja katso, maasta nousi savu niinkuin ptsin savu.
36 czech A pohleděv k Sodomě a Gomoře,i na všecku zemi t roviny, uzřel, a aj, vystupoval dm z země t, jako dm z vpenice.
37 hungarian s tekinte Sodoma s Gomora fel, s az egsz krnyk fldje fel; s lt, s m felszlla a fldnek fstje, mint a kemencze fstje.
29
01 hebrew וַיְהִ֗י בְּשַׁחֵ֤ת אֱלֹהִים֙ אֶת־עָרֵ֣י הַכִּכָּ֔ר וַיִּזְכֹּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶת־אַבְרָהָ֑ם וַיְשַׁלַּ֤ח אֶת־לוֹט֙ מִתּ֣וֹךְ הַהֲפֵכָ֔ה בַּהֲפֹךְ֙ אֶת־הֶ֣עָרִ֔ים אֲשֶׁר־יָשַׁ֥ב בָּהֵ֖ן לֽוֹט׃
02 greek καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐκτρῖψαι κύριον πάσας τὰς πόλεις τῆς περιοίκου ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ Αβρααμ καὶ ἐξαπέστειλεν τὸν Λωτ ἐκ μέσου τῆς καταστροφῆς ἐν τῷ καταστρέψαι κύριον τὰς πόλεις, ἐν αἷς κατῴκει ἐν αὐταῖς Λωτ.
03 latin Cum enim subverteret Deus civitates regionis illius, recordatus Abrahae, liberavit Lot de subversione urbium in quibus habitaverat.
04 italian Cos, quando Dio distrusse le citt della valle, Dio si ricord di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le citt nelle quali Lot aveva abitato.
05 spanish As fu que, cuando destruy Dios las ciudades de la llanura, acordse Dios de Abraham, y envi fuera Lot de en medio de la destruccin, al asolar las ciudades donde Lot estaba.
06 french Or, lorsque Dieu dtruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham, et il fit partir Lot du milieu de la ruine, quand il renversa les villes o Lot avait habit.
07 french Lorsque Dieu dtruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham; et il fit chapper Lot du milieu du dsastre, par lequel il bouleversa les villes o Lot avait tabli sa demeure.
08 english So it came about that when God sent destruction on the towns of the lowland, he kept his word to Abraham, and sent Lot safely away when he put an end to the towns where he was living.
09 english And it came to pass that when God destroyed all the cities of the region round about, God remembered Abraam, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when the Lord overthrew those cities in which Lot dwelt.
10 english And it came to pass that when God destroyed all the cities of the region round about, God remembered Abraam, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when the Lord overthrew those cities in which Lot lived.
11 english And it came to pass when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot dwelt.
12 english Now when God destroyed the cities of that country, remembering Abraham, he delivered Lot out of the destruction of the cities wherein he had dwelt.
13 english But yet when God destroyed the cities of the plaine, God thought vpon Abraham, and sent Lot out from the middes of the destruction, when he ouerthrewe the cities, wherein Lot dwelled.
14 english And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt.
15 english When God destroyed the cities of the plain, God remembered Abraham, and sent Lot out of the middle of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot lived.
21 english And it cometh to pass, in God's destroying the cities of the circuit, that God remembereth Abraham, and sendeth Lot out of the midst of the overthrow in the overthrowing of the cities in which Lot dwelt.
22 english And it came to pass, when God destroyed the cities of the Plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot dwelt.
26 german Und es geschah, da Gott die Stdte in der Gegend verderbte, gedachte er an den Abraham und geleitete Lot aus den Stdten, die er umkehrte, darin Lot wohnte.
28 german Gott aber hatte, als er die Stdte in der Jordan-Ebene zerstrte, an Abraham gedacht und Lot mitten aus der Zerstrung hinausgefhrt, als er die Stdte zerstrte, in denen Lot gewohnt hatte.
31 danish Da Gud tilintetgjorde Jordanegnens Byer, kom han Abraham i Hu og frte Lot ud af delggelsen, som han lod komme over de Byer, Lot boede i.
32 swedish S skedde d, att nr Gud frdrvade stderna p Sltten, tnkte han p Abraham och lt Lot komma undan omstrtningen, d han omstrtade stderna dr Lot hade bott.
33 norwegian Sledes gikk det til at da Gud dela byene p sletten, da kom Gud Abraham i hu og frte Lot midt ut av deleggelsen - dengang han dela de byer som Lot hadde bodd i.
34 finnish Kun Jumala tuhosi sen lakeuden kaupungit, muisti Jumala Aabrahamia ja johdatti Lootin pois hvityksen keskelt, hvittessn ne kaupungit, joissa Loot oli asunut.
36 czech Stalo se tedy, když kazil Bůh města t roviny, že se rozpomenul Bůh na Abrahama, a vytrhl Lota z prostředku podvrcen, když podvracel města, v nichž bydlil Lot.
37 hungarian s ln mikor elveszt Isten annak a krnyknek vrosait, megemlkezk az Isten brahmrl, s kikld Ltot a veszedelembl, mikor elslyeszt a vrosokat, a melyekben lakott vala Lt.
30
01 hebrew וַיַּעַל֩ ל֨וֹט מִצּ֜וֹעַר וַיֵּ֣שֶׁב בָּהָ֗ר וּשְׁתֵּ֤י בְנֹתָיו֙ עִמּ֔וֹ כִּ֥י יָרֵ֖א לָשֶׁ֣בֶת בְּצ֑וֹעַר וַיֵּ֙שֶׁב֙ בַּמְּעָרָ֔ה ה֖וּא וּשְׁתֵּ֥י בְנֹתָֽיו׃
02 greek ᾿Ανέβη δὲ Λωτ ἐκ Σηγωρ καὶ ἐκάθητο ἐν τῷ ὄρει καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ· ἐφοβήθη γὰρ κατοικῆσαι ἐν Σηγωρ. καὶ ᾤκησεν ἐν τῷ σπηλαίῳ, αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ.
03 latin Ascenditque Lot de Segor, et mansit in monte, duae quoque filiae ejus cum eo (timuerat enim manere in Segor) et mansit in spelunca ipse, et duae filiae ejus cum eo.
04 italian Poi Lot part da Zoar e and ad abitare sulla montagna, insieme con le due figlie, perch temeva di restare in Zoar, e si stabil in una caverna con le sue due figlie.
05 spanish Empero Lot subi de Zoar, y asent en el monte, y sus dos hijas con l; porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se aloj en una cueva l y sus dos hijas.
06 french Et Lot monta de Tsoar, et habita dans la montagne avec ses deux filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar; et il demeura dans une caverne, lui et ses deux filles.
07 french Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait de rester Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles.
08 english Then Lot went up out of Zoar to the mountain, and was living there with his two daughters, for fear kept him from living in Zoar: and he and his daughters made their living-place in a hole in the rock.
09 english And Lot went up out of Segor, and dwelt in the mountain, he and his two daughters with him, for he feared to dwell in Segor; and he dwelt in a cave, he and his two daughters with him.
10 english And Lot went up out of Segor, and lived in the mountain, he and his two daughters with him, for he feared to dwell in Segor; and he lived in a cave, he and his two daughters with him.
11 english And Lot went up from Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar. And he dwelt in a cave, he and his two daughters.
12 english And Lot went up out of Segor, and abode in the mountain, and his two daughters with him, (for he was afraid to stay in Segor,) and he dwelt in a cave, he and his two daughters with him.
13 english Then Lot went vp from Zoar, & dwelt in the mountaine with his two daughters: for he feared to tarie in Zoar, but dwelt in a caue, he, and his two daughters.
14 english And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.
15 english Lot went up out of Zoar, and lived in the mountain, and his two daughters with him; for he was afraid to live in Zoar. He lived in a cave with his two daughters.
21 english And Lot goeth up out of Zoar, and dwelleth in the mountain, and his two daughters with him, for he hath been afraid of dwelling in Zoar, and he dwelleth in a cave, he and his two daughters.
22 english And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.
26 german Und Lot zog aus Zoar und blieb auf dem Berge mit seinen beiden Tchtern; denn er frchtete sich, zu Zoar zu bleiben; und blieb also in einer Hhle mit seinen beiden Tchtern.
28 german Lot aber zog aus Zoar weiter aufwrts und nahm seinen Wohnsitz zusammen mit seinen beiden Tchtern im Gebirge, denn er frchtete sich, in Zoar zu bleiben; er lie sich vielmehr mit seinen beiden Tchtern in einer Hhle nieder.
31 danish Men Lot drog op fra Zoar og slog sig ned i Bjergene med sine Dtre, thi han turde ikke blive i Zoar; og han boede i en Hule med sine to Dtre.
32 swedish Och Lot drog upp frn Soar till bergsbygden och bodde dr med sina bda dttrar, ty han fruktade fr att bo kvar i Soar; och han bodde med sina bda dttrar i en grotta.
33 norwegian Og Lot drog fra Soar op i fjellene og blev boende der, og hans to dtre med ham, for han torde ikke bo i Soar. Og han bodde i en hule, han og hans to dtre.
34 finnish Ja Loot lhti Sooarista ja asettui vuoristoon molempien tyttriens kanssa, sill hn pelksi asua Sooarissa; ja hn asui luolassa, hn ja hnen molemmat tyttrens.
36 czech Potom vyšel Lot z Sgor, a bydlil na hoře t, a obě dvě dcery jeho s nm; nebo nesměl bydliti v Sgor. I bydlil v jeskyni s oběma dcerami svmi.
37 hungarian Lt pedig felmne Czrbl, s letelepedk a hegyen, s vele egytt az kt lenya is, mert fl vala Czrban lakni; lakozk teht egy barlangban s az kt lenya.
31
01 hebrew וַתֹּ֧אמֶר הַבְּכִירָ֛ה אֶל־הַצְּעִירָ֖ה אָבִ֣ינוּ זָקֵ֑ן וְאִ֨ישׁ אֵ֤ין בָּאָ֙רֶץ֙ לָב֣וֹא עָלֵ֔ינוּ כְּדֶ֖רֶךְ כָּל־הָאָֽרֶץ׃
02 greek εἶπεν δὲ ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν ῾Ο πατὴρ ἡμῶν πρεσβύτερος, καὶ οὐδείς ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς ἡμᾶς, ὡς καθήκει πάσῃ τῇ γῇ·
03 latin Dixitque major ad minorem: Pater noster senex est, et nullus virorum remansit in terra, qui possit ingredi ad nos juxta morem universae terrae.
04 italian Ora la maggiore disse alla pi piccola: Il nostro padre veccho e non c' nessuno in questo territorio per unirsi a noi, secondo l'uso di tutta la terra.
05 spanish Entonces la mayor dijo la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varn en la tierra que entre nosotras conforme la costumbre de toda la tierra:
06 french Et l'ane dit la plus jeune: Notre pre est vieux, et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays.
07 french L'ane dit la plus jeune: Notre pre est vieux; et il n'y a point d'homme dans la contre, pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays.
08 english And the older daughter said to her sister, Our father is old, and there is no man to be a husband to us in the natural way:
09 english And the elder said to the younger, Our father is old, and there is no one on the earth who shall come in to us, as it is fit in all the earth.
10 english And the elder said to the younger, Our father is old, and there is no one on the earth who shall come in to us, as it is fit in all the earth.
11 english And the first-born said to the younger, Our father is old, and there is not a man in the land to come in to us after the manner of all the earth:
12 english And the elder said to the younger Our father is old, and there is no man left on the earth, to come in unto us after the manner of the whole earth.
13 english And the elder saide vnto the yonger, Our father is old, and there is not a man in the earth, to come in vnto vs after the maner of all ye earth.
14 english And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:
15 english The firstborn said to the younger, "Our father is old, and there is not a man in the earth to come in to us in the way of all the earth.
21 english And the first-born saith unto the younger, 'Our father [is] old, and a man there is not in the earth to come in unto us, as [is] the way of all the earth;
22 english And the first-born said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:
26 german Da sprach die ltere zu der jngeren: Unser Vater ist alt, und ist kein Mann mehr auf Erden der zu uns eingehen mge nach aller Welt Weise;
28 german Da sagte die ltere zu der jngeren: Unser Vater ist alt, und kein Mann ist sonst im Lande, der Umgang mit uns haben knnte, wie es in aller Welt Brauch ist.
31 danish Da sagde den ldste til den yngste: "Vor Fader er gammel, og der findes ingen Mnd her i Landet, som kunde komme til os p vanlig Vis.
32 swedish D sade den ldre till den yngre: Vr fader r gammal, och ingen man finnes i landet, som kan g in till oss efter all vrldens sedvnja.
33 norwegian Da sa den eldste til den yngste: Vr far er gammel, og det finnes ingen mann her i landet som kan g inn til oss efter all verdens vis.
34 finnish Niin vanhempi sanoi nuoremmalle: "Ismme on vanha, eik tss maassa ole ketn miest, joka voisi tulla luoksemme siten, kuin on kaiken maan tapa.
36 czech I řekla prvorozen k mladš: Otec nš jest již star, a nen ždnho muže na zemi, ješto by všel k nm podl obyčeje vš země.
37 hungarian s monda a nagyobbik a kisebbiknek: A mi atynk megvnhedett, s nincsen a fldn frfi, a ki mi hozznk bejhetne az egsz fld szoksa szerint.
32
01 hebrew לְכָ֨ה נַשְׁקֶ֧ה אֶת־אָבִ֛ינוּ יַ֖יִן וְנִשְׁכְּבָ֣ה עִמּ֑וֹ וּנְחַיֶּ֥ה מֵאָבִ֖ינוּ זָֽרַע׃
02 greek δεῦρο καὶ ποτίσωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν οἶνον καὶ κοιμηθῶμεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα.
03 latin Veni, inebriemus eum vino, dormiamusque cum eo, ut servare possimus ex patre nostro semen.
04 italian Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, cos faremo sussistere una discendenza da nostro padre.
05 spanish Ven, demos beber vino nuestro padre, y durmamos con l, y conservaremos de nuestro padre generacin.
06 french Viens, faisons boire du vin notre pre, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre pre.
07 french Viens, faisons boire du vin notre pre, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre pre.
08 english Come, let us give our father much wine, and we will go into his bed, so that we may have offspring by our father,
09 english Come and let us make our father drink wine, and let us sleep with him, and let us raise up seed from our father.
10 english Come and let us make our father drink wine, and let us sleep with him, and let us raise up seed from our father.
11 english come, let us give our father wine to drink, and let us lie with him, that we may preserve seed alive of our father.
12 english Come, let us make him drunk with wine, and let us lie with him, that we may preserve seed of our father.
13 english Come, wee will make our father drinke wine, and lie with him, that we may preserue seede of our father.
14 english Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.
15 english Come, let's make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve our father's family line."
21 english come, we cause our father to drink wine, and lie with him, and preserve from our father -- a seed.'
22 english come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.
26 german so komm, la uns unserm Vater Wein zu trinken geben und bei ihm schlafen, da wir Samen von unserm Vater erhalten.
28 german Komm, wir wollen unserm Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, damit wir von unserm Vater Nachkommenschaft ins Leben rufen.
31 danish Kom, lad os give vor Fader Vin at drikke og ligge hos ham for at f Afkom ved vor Fader!"
32 swedish Kom, lt oss giva vr fader vin att dricka och lgga oss hos honom, fr att vi m skaffa oss livsfrukt genom vr fader.
33 norwegian Kom, la oss gi vr far vin drikke og legge oss hos ham, s vi kan holde tten i live ved vr far!
34 finnish Tule, juottakaamme isllemme viini ja maatkaamme hnen kanssaan, saadaksemme isstmme jlkelisen."
36 czech Poď, dejme pti otci našemu vna, a spěme s nm, abychom zachovaly z otce našeho smě.
37 hungarian Jer, adjunk bort inni a mi atynknak, s hljunk vele, s tmaszszunk magot a mi atynktl.
33
01 hebrew וַתַּשְׁקֶ֧יןָ אֶת־אֲבִיהֶ֛ן יַ֖יִן בַּלַּ֣יְלָה ה֑וּא וַתָּבֹ֤א הַבְּכִירָה֙ וַתִּשְׁכַּ֣ב אֶת־אָבִ֔יהָ וְלֹֽא־יָדַ֥ע בְּשִׁכְבָ֖הּ וּבְקוּׄמָֽהּ׃
02 greek ἐπότισαν δὲ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ πρεσβυτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τὴν νύκτα ἐκείνην, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὴν καὶ ἀναστῆναι.
03 latin Dederunt itaque patri suo bibere vinum nocte illa. Et ingressa est major, dormivitque cum patre; at ille non sensit, nec quando accubuit filia, nec quando surrexit.
04 italian Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore and a coricarsi con il padre; ma egli non se ne accorse, n quando essa si coric, n quando essa si alz.
05 spanish Y dieron beber vino su padre aquella noche: y entr la mayor, y durmi con su padre; mas l no sinti cundo se acost ella, ni cundo se levant.
06 french Elles firent donc boire du vin leur pre cette nuit-l. Et l'ane vint, et coucha avec son pre; mais il ne s'aperut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
07 french Elles firent donc boire du vin leur pre cette nuit-l; et l'ane alla coucher avec son pre: il ne s'aperut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
08 english And that night they made their father take much wine; and the older daughter went into his bed; and he had no knowledge of when she went in or when she went away.
09 english So they made their father drink wine in that night, and the elder went in and lay with her father that night, and he knew not when he slept and when he rose up.
10 english So they made their father drink wine in that night, and the elder went in and lay with her father that night, and he knew not when he slept and when he rose up.
11 english And they gave their father wine to drink that night. And the first-born went in, and lay with her father, and he did not know of her lying down, nor of her rising.
12 english And they made their father drink wine that night: and the elder went in and lay with her father: but he perceived not neither when his daughter lay down, nor when she rose up.
13 english So they made their father drinke wine that night, and the elder went and lay with her father: but he perceiued not, neither whe she lay downe, neither when she rose vp.
14 english And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
15 english They made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father. He didn't know when she lay down, nor when she arose.
21 english And they cause their father to drink wine on that night; and the first-born goeth in, and lieth with her father, and he hath not known in her lying down, or in her rising up.
22 english And they made their father drink wine that night: and the first-born went in, and lay with her father; and he knew not when she lay down, nor when she arose.
26 german Also gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater; und der ward's nicht gewahr, da sie sich legte noch da sie aufstand.
28 german So gaben sie denn ihrem Vater an jenem Abend Wein zu trinken, und die ltere ging dann hinein und legte sich zu ihrem Vater; er aber merkte nichts davon, weder wie sie sich hinlegte, noch als sie aufstand.
31 danish De gav ham da Vin at drikke samme Nat; og den ldste lagde sig hos sin Fader, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op.
32 swedish S gvo de sin fader vin att dricka den natten, och den ldre gick in och lade sig hos sin fader, och han mrkte icke nr hon lade sig, ej heller nr hon stod upp.
33 norwegian S gav de sin far vin drikke den natt; og den eldste gikk inn og la sig hos sin far, og han merket det ikke, hverken da hun la sig, eller da hun stod op.
34 finnish Niin he juottivat sin yn isllens viini. Ja vanhempi meni ja makasi hnen kanssaan, eik tm huomannut, milloin hn tuli hnen viereens ja milloin hn nousi.
36 czech I daly pti otci svmu vna t noci; a všedši prvorozen, spala s otcem svm, kteržto nectil, ani když lehla, ani když vstala.
37 hungarian Adnak azrt inni bort az atyjoknak azon jszaka, s bemne a nagyobbik, s hla az atyjval, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvsrl, sem flkelsrl.
34
01 hebrew וַֽיְהִי֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַתֹּ֤אמֶר הַבְּכִירָה֙ אֶל־הַצְּעִירָ֔ה הֵן־שָׁכַ֥בְתִּי אֶ֖מֶשׁ אֶת־אָבִ֑י נַשְׁקֶ֨נּוּ יַ֜יִן גַּם־הַלַּ֗יְלָה וּבֹ֙אִי֙ שִׁכְבִ֣י עִמּ֔וֹ וּנְחַיֶּ֥ה מֵאָבִ֖ינוּ זָֽרַע׃
02 greek ἐγένετο δὲ τῇ ἐπαύριον καὶ εἶπεν ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν ᾿Ιδοὺ ἐκοιμήθην ἐχθὲς μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· ποτίσωμεν αὐτὸν οἶνον καὶ τὴν νύκτα ταύτην, καὶ εἰσελθοῦσα κοιμήθητι μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα.
03 latin Altera quoque die dixit major ad minorem: Ecce dormivi heri cum patre meo, demus ei bibere vinum etiam hac nocte, et dormies cum eo, ut salvemus semen de patre nostro.
04 italian All'indomani la maggiore disse alla pi piccola: Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e v tu a coricarti con lui; cos faremo sussistere una discendenza da nostro padre.
05 spanish El da siguiente dijo la mayor la menor: He aqu yo dorm la noche pasada con mi padre; dmosle beber vino tambin esta noche, y entra y duerme con l, para que conservemos de nuestro padre generacin.
06 french Et le lendemain, l'ane dit la plus jeune: Voici, j'ai couch la nuit passe avec mon pre; faisons-lui boire du vin encore cette nuit; puis va, couche avec lui, et nous conserverons la race de notre pre.
07 french Le lendemain, l'ane dit la plus jeune: Voici, j'ai couch la nuit dernire avec mon pre; faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre pre.
08 english And on the day after, the older daughter said to the younger, Last night I was with my father; let us make him take much wine this night again, and do you go to him, so that we may have offspring by our father.
09 english And it came to pass on the morrow, that the elder said to the younger, Behold, I slept yesternight with our father, let us make him drink wine in this night also, and do thou go in and sleep with him, and let us raise up seed of our father.
10 english And it came to pass on the morrow, that the elder said to the younger, Behold, I slept yesternight with our father, let us make him drink wine in this night also, and do you go in and sleep with him, and let us raise up seed of our father.
11 english And it came to pass on the next day that the first-born said to the younger, Lo, I lay last night with my father: let us give him wine to drink to-night also, and go thou in, lie with him, that we may preserve seed alive of our father.
12 english And the next day the elder said to the younger: Behold I lay last night with my father, let us make him drink wine also to night, and thou shalt lie with him, that we may save seed of our father.
13 english And on the morowe the elder saide to the yonger, Behold, yester night lay I with my father: let vs make him drinke wine this night also, and goe thou and lie with him, that we may preserue seede of our father.
14 english And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.
15 english It came to pass on the next day, that the firstborn said to the younger, "Behold, I lay last night with my father. Let's make him drink wine again tonight. You go in, and lie with him, that we may preserve our father's family line."
21 english And it cometh to pass, on the morrow, that the first-born saith unto the younger, 'Lo, I have lain yesterday-night with my father: we cause him to drink wine also to-night, and go thou in, lie with him, and we preserve from our father -- a seed.'
22 english And it came to pass on the morrow, that the first-born said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.
26 german Des Morgens sprach die ltere zu der jngeren: Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. La uns ihm diese Nacht auch Wein zu trinken geben, da du hineingehst und legst dich zu ihm, da wir Samen von unserm Vater erhalten.
28 german Am andern Morgen sagte dann die ltere zu der jngeren: Siehst du, ich habe in der vorigen Nacht bei meinem Vater gelegen. Wir wollen ihm nun auch heute abend Wein zu trinken geben; dann gehst du hinein und legst dich zu ihm, damit wir von unserm Vater Nachkommenschaft ins Leben rufen.
31 danish Nste Dag sagde den ldste til den yngste: "Jeg l i Gr Nat hos min Fader; nu vil vi ogs give ham Vin at drikke i Nat, og g du s ind og lg dig hos ham, for at vi kan f Afkom ved vor Fader!"
32 swedish Dagen drefter sade den ldre till den yngre: Se, jag lg i natt hos min fader; lt oss ocks denna natt giva honom vin att dricka, och g du in och lgg dig hos honom, fr att vi m skaffa oss livsfrukt genom vr fader.
33 norwegian Dagen efter sa den eldste til den yngste: Se, inatt l jeg hos min far; la oss ogs denne natt gi ham vin drikke, og g s du inn og legg dig hos ham, s vi kan holde tten i live ved vr far!
34 finnish Seuraavana pivn sanoi vanhempi nuoremmalle: "Katso, min makasin viime yn isni kanssa; juottakaamme hnelle tnkin yn viini, ja mene sin ja makaa hnen kanssaan, saadaksemme isstmme jlkelisen".
36 czech Nazejtř pak řekla prvorozen k mladš: Aj, spala jsem včerejš noci s otcem svm; dejme mu pti vna ještě tto noci; potom vejduc, spi s nm, a zachovejme smě z otce našeho.
37 hungarian s ln msodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: m a mult jjel n hltam atymmal, adjunk nki bort inni ez jjel is, s menj be te, hlj vele, s tmaszszunk magot a mi atynktl.
35
01 hebrew וַתַּשְׁקֶ֜יןָ גַּ֣ם בַּלַּ֧יְלָה הַה֛וּא אֶת־אֲבִיהֶ֖ן יָ֑יִן וַתָּ֤קָם הַצְּעִירָה֙ וַתִּשְׁכַּ֣ב עִמּ֔וֹ וְלֹֽא־יָדַ֥ע בְּשִׁכְבָ֖הּ וּבְקֻמָֽהּ׃
02 greek ἐπότισαν δὲ καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ νεωτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὴν καὶ ἀναστῆναι.
03 latin Dederunt etiam et illa nocte patri suo bibere vinum, ingressaque minor filia, dormivit cum eo: et ne tunc quidem sensit quando concubuerit, vel quando illa surrexerit.
04 italian Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la pi piccola and a coricarsi con lui; ma egli non se ne accorse, n quando essa si coric, n quando essa si alz.
05 spanish Y dieron beber vino su padre tambin aquella noche: y levantse la menor, y durmi con l; pero no ech de ver cundo se acost ella, ni cundo se levant.
06 french Elles firent donc, encore cette nuit-l, boire du vin leur pre. Et la plus jeune se leva et coucha avec lui; mais il ne s'aperut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
07 french Elles firent boire du vin leur pre encore cette nuit-l; et la cadette alla coucher avec lui: il ne s'aperut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
08 english And that night again they made their father take much wine; and the younger daughter went into his bed; and he had no knowledge of when she went in or when she went away.
09 english So they made their father drink wine in that night also, and the younger went in and slept with her father, and he knew not when he slept, nor when he arose.
10 english So they made their father drink wine in that night also, and the younger went in and slept with her father, and he knew not when he slept, nor when he arose.
11 english And they gave their father wine to drink that night also. And the younger arose, and lay with him; and he did not know of her lying down, nor of her rising.
12 english They made their father drink wine that night also, and the younger daughter went in, and lay with him: and neither then did he perceive when she lay down, nor when she rose up.
13 english So they made their father drinke wine that night also, and the yonger arose, & lay with him, but he perceiued not, when she lay downe, neither when she rose vp.
14 english And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.
15 english They made their father drink wine that night also. The younger went and lay with him. He didn't know when she lay down, nor when she got up.
21 english And they cause their father to drink wine on that night also, and the younger riseth and lieth with him, and he hath not known in her lying down, or in her rising up.
22 english And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he knew not when she lay down, nor when she arose.
26 german Also gaben sie ihrem Vater die Nacht auch Wein zu trinken. Und die jngere machte sich auf und legte sich zu ihm; und er ward's nicht gewahr, da sie sich legte noch da sie aufstand.
28 german So gaben sie denn ihrem Vater auch an diesem Abend Wein zu trinken, und die jngere stand auf und legte sich zu ihm; er aber merkte nichts davon, weder als sie sich hinlegte, noch als sie aufstand.
31 danish S gav de atter den Nat deres Fader Vin at drikke, og den yngste lagde sig hos ham, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op.
32 swedish S gvo de ocks den natten sin fader vin att dricka; och den yngre gick och lade sig hos honom, och han mrkte icke nr hon lade sig, ej heller nr hon stod upp.
33 norwegian S gav de ogs den natt sin far vin drikke; og den yngste gikk og la sig hos ham, og han merket det ikke, hverken da hun la sig, eller da hun stod op.
34 finnish Niin he juottivat sinkin yn isllens viini; ja nuorempi meni ja makasi hnen kanssaan, eik tm huomannut, milloin hn tuli hnen viereens ja milloin hn nousi.
36 czech I daly pti ještě t noci otci svmu vna; a vstala ta mladš, a spala s nm; on pak nectil, ani když ona lehla, ani když vstala.
37 hungarian Adnak azrt azon jszaka is az atyjoknak bort inni, s felkele a kisebbik is s vele hla; pedig semmit sem tuda annak sem lefekvsrl, sem flkelsrl.
36
01 hebrew וַֽתַּהֲרֶ֛יןָ שְׁתֵּ֥י בְנֽוֹת־ל֖וֹט מֵאֲבִיהֶֽן׃
02 greek καὶ συνέλαβον αἱ δύο θυγατέρες Λωτ ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
03 latin Conceperunt ergo duae filiae Lot de patre suo.
04 italian Cos le due figlie di Lot concepirono dal loro padre.
05 spanish Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre.
06 french Et les deux filles de Lot conurent de leur pre.
07 french Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur pre.
08 english And so the two daughters of Lot were with child by their father.
09 english And the two daughters of Lot conceived by their father.
10 english And the two daughters of Lot conceived by their father.
11 english And both the daughters of Lot were with child by their father.
12 english So the two daughters of Lot were with child by their father.
13 english Thus were both the daughters of Lot with childe by their father.
14 english Thus were both the daughters of Lot with child by their father.
15 english Thus both of Lot's daughters were with child by their father.
21 english And the two daughters of Lot conceive from their father,
22 english Thus were both the daughters of Lot with child by their father.
26 german Also wurden beide Tchter Lots schwanger von ihrem Vater.
28 german So wurden denn die beiden Tchter Lots von ihrem Vater schwanger.
31 danish Sledes blev begge Lots Dtre frugtsommelige ved deres Fader;
32 swedish S blevo Lots bda dttrar havande genom sin fader.
33 norwegian Og begge Lots dtre blev fruktsommelige ved sin far.
34 finnish Ja niin Lootin molemmat tyttret tulivat isstns raskaiksi.
36 czech A tak počaly obě dcery Lotovy z otce svho.
37 hungarian s teherbe esnek Lt lenyai mindketten az atyjoktl.
37
01 hebrew וַתֵּ֤לֶד הַבְּכִירָה֙ בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ מוֹאָ֑ב ה֥וּא אֲבִֽי־מוֹאָ֖ב עַד־הַיּֽוֹם׃
02 greek καὶ ἔτεκεν ἡ πρεσβυτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωαβ λέγουσα ᾿Εκ τοῦ πατρός μου· οὗτος πατὴρ Μωαβιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
03 latin Peperitque major filium, et vocavit nomen ejus Moab: ipse est pater Moabitarum usque in praesentem diem.
04 italian La maggiore partor un figlio e lo chiam Moab. Costui il padre dei Moabiti che esistono fino ad oggi.
05 spanish Y pari la mayor un hijo, y llam su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy.
06 french Et l'ane enfanta un fils, et l'appela du nom de Moab (issu d'un pre); c'est le pre des Moabites jusqu' ce jour.
07 french L'ane enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab: c'est le pre des Moabites, jusqu' ce jour.
08 english And the older daughter had a son, and she gave him the name Moab: he is the father of the Moabites to this day.
09 english And the elder bore a son and called his name Moab, saying, He is of my father. This is the father of the Moabites to this present day.
10 english And the elder bore a son and called his name Moab, saying, He is of my father. This is the father of the Moabites to this present day.
11 english And the first-born bore a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites to this day.
12 english And the elder bore a son, and she called his name Moab: he is the father of the Moabites unto this day.
13 english And the elder bare a sonne, and she called his name Moab: the same is the father of the Moabites vnto this day.
14 english And the first born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.
15 english The firstborn bore a son, and named him Moab. He is the father of the Moabites to this day.
21 english and the first-born beareth a son, and calleth his name Moab; he [is] father of Moab unto this day;
22 english And the first-born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.
26 german Und die ltere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Von dem kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag.
28 german Und die ltere gebar einen Sohn und nannte ihn Moab; der ist der Stammvater der heutigen Moabiter.
31 danish og den ldste fdte en Sn, som hun kaldte Moab; han er Moabs Stamfader den Dag i Dag.
32 swedish Och den ldre fdde en son, och hon gav honom namnet Moab; frn honom hrstamma moabiterna nda till denna dag.
33 norwegian Og den eldste fdte en snn og kalte ham Moab; han er stamfar til moabittene, som er til den dag idag.
34 finnish Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hnelle nimen Mooab; hnest polveutuvat mooabilaiset aina thn pivn saakka.
36 czech I porodila prvorozen syna, a nazvala jmno jeho Mob; onť jest otec Mobskch až do dnešnho dne.
37 hungarian s szle a nagyobbik fiat, s nevez annak nevt Mobnak; ez a Mobitk atyja mind e mai napig.
38
01 hebrew וְהַצְּעִירָ֤ה גַם־הִוא֙ יָ֣לְדָה בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ בֶּן־עַמִּ֑י ה֛וּא אֲבִ֥י בְנֵֽי־עַמּ֖וֹן עַד־הַיּֽוֹם׃ ס
02 greek ἔτεκεν δὲ καὶ ἡ νεωτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αμμαν υἱὸς τοῦ γένους μου· οὗτος πατὴρ Αμμανιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
03 latin Minor quoque peperit filium, et vocavit nomen ejus Ammon, id est, Filius populi mei: ipse est pater Ammonitarum usque hodie.
04 italian Anche la pi piccola partor un figlio e lo chiam Figlio del mio popolo. Costui il padre degli Ammoniti che esistono fino ad oggi.
05 spanish La menor tambin pari un hijo, y llam su nombre Ben-amm, el cual es padre de los Ammonitas hasta hoy.
06 french Et la plus jeune aussi enfanta un fils, et l'appela du nom de Ben-Ammi (fils de mon peuple). C'est le pre des enfants d'Ammon jusqu' ce jour.
07 french La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben Ammi: c'est le pre des Ammonites, jusqu' ce jour.
08 english And the younger had a son and gave him the name Ben-ammi: from him come the children of Ammon to this day.
09 english And the younger also bore a son, and called his name Amman, saying, The son of my family. This is the father of the Ammanites to this present day.
10 english And the younger also bore a son, and called his name Amman, saying, The son of my family. This is the father of the Ammanites to this present day.
11 english And the younger, she also bore a son, and called his name Ben-ammi; the same is the father of the children of Ammon to this day.
12 english The younger also bore a son, and she called his name Ammon, that is, the son of my people: he is the father of the Ammonites unto this day.
13 english And the yonger bare a sonne also, and she called his name Ben-ammi: the same is the father of the Ammonites vnto this day.
14 english And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.
15 english The younger also bore a son, and called his name Ben Ammi. He is the father of the children of Ammon to this day.
21 english as to the younger, she also hath born a son, and calleth his name Ben-Ammi: he [is] father of the Beni-Ammon unto this day.
22 english And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-ammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.
26 german Und die jngere gebar auch einen Sohn, den hie sie das Kind Ammi. Von dem kommen die Kinder Ammon bis auf den heutigen Tag.
28 german Die jngere gebar auch einen Sohn und gab ihm den Namen Ben-Ammi; der ist der Stammvater der heutigen Ammoniter.
31 danish Liges fdte den yngste en Sn, som hun kaldte Ben Ammi; han er Ammoniternes Stamfader den Dag i Dag.
32 swedish Den yngre fdde ock en son, och hon gav honom namnet Ben-Ammi; frn honom hrstamma Ammons barn nda till denna dag.
33 norwegian Den yngste fdte ogs en snn og kalte ham Ben-Ammi; han er stamfar til ammonittene, som ogs er til den dag idag.
34 finnish Ja myskin nuorempi synnytti pojan ja antoi hnelle nimen Ben-Ammi; hnest polveutuvat ammonilaiset aina thn pivn saakka.
36 czech I mladš tak porodila syna, a nazvala jmno jeho Ben Ammon; onť jest otcem Ammonitskch až do dnešnho dne.
37 hungarian A kisebbik is fiat szle s nevez annak nevt Benamminak. Ez az Ammonitk atyja mind a mai napig.

<<< 19 >>>