בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

5

heזֶ֣ה סֵ֔פֶר תּוֹלְדֹ֖ת אָדָ֑ם בְּי֗וֹם בְּרֹ֤א אֱלֹהִים֙ אָדָ֔ם בִּדְמ֥וּת אֱלֹהִ֖ים עָשָׂ֥ה אֹתֽוֹ׃
grΑὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Αδαμ, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν·
lahic est liber generationis Adam in die qua creavit Deus hominem ad similitudinem Dei fecit illum
itQuesto č il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creň l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio;
frVoici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit ŕ la ressemblance de Dieu.
esESTE es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo;
gbThis is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, he made him in God's likeness.
deDies ist das Buch von des Menschen Geschlecht. Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes;
seDetta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.
noDette er boken om Adams ćtt: Pĺ den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.
fiTämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi.
huEz az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.
dkDette er Adams Slćgtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede;
2
heזָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בְּרָאָ֑ם וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָ֗ם וַיִּקְרָ֤א אֶת־שְׁמָם֙ אָדָ֔ם בְּי֖וֹם הִבָּֽרְאָֽם׃ ס
grἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Αδαμ, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς.
lamasculum et feminam creavit eos et benedixit illis et vocavit nomen eorum Adam in die qua creati sunt
itmaschio e femmina li creň, li benedisse e li chiamň uomini quando furono creati.
frIl créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés.
esVarón y hembra los crió; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que fueron criados.
gbHe created them male and female, and blessed them. On the day they were created, he named them Adam.
deund schuf sie einen Mann und ein Weib und segnete sie und hieß ihren Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden.
dksom Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet Menneske, da de blev skabt.
seTill man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.
noTil mann og kvinne skapte han dem; og han velsignet dem og gav dem navnet menneske pĺ den dag de blev skapt.
fiMieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.
huFérfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.
3
heוַֽיְחִ֣י אָדָ֗ם שְׁלֹשִׁ֤ים וּמְאַת֙ שָׁנָ֔ה וַיּ֥וֹלֶד בִּדְמוּת֖וֹ כְּצַלְמ֑וֹ וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ שֵֽׁת׃
grἔζησεν δὲ Αδαμ διακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ.
lavixit autem Adam centum triginta annis et genuit ad similitudinem et imaginem suam vocavitque nomen eius Seth
itAdamo aveva centotrenta anni quando generň a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamň Set.
frAdam, âgé de cent trente ans, engendra un fils ŕ sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth.
esY vivió Adam ciento y treinta ańos, y engendró un hijo á su semejanza, conforme á su imagen, y llamó su nombre Seth.
gbAdam lived one hundred thirty years, and became the father of a son in his own likeness, after his image, and named him Seth.
deUnd Adam war hundertunddreißig Jahre alt und zeugte einen Sohn, der seinem Bild ähnlich war und hieß ihn Seth
dkDa Adam havde levet i I30 Ĺr, avlede han en Sřn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set;
seNär Adam var ett hundra trettio ĺr gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.
noDa Adam var hundre og tretti ĺr gammel, fikk han en sřnn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.
fiKun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet.
huÉlt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze [fiat] az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.
4
heוַיִּֽהְי֣וּ יְמֵי־אָדָ֗ם אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־שֵׁ֔ת שְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Αδαμ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σηθ ἑπτακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
laet facti sunt dies Adam postquam genuit Seth octingenti anni genuitque filios et filias
itDopo aver generato Set, Adamo visse ancora ottocento anni e generň figli e figlie.
frLes jours d'Adam, aprčs la naissance de Seth, furent de huit cents ans; et il engendra des fils et des filles.
esY fueron los días de Adam, después que engendró á Seth, ochocientos ańos: y engendró hijos é hijas.
gbThe days of Adam after he became the father of Seth were eight hundred years, and he became the father of other sons and daughters.
deund lebte darnach achthundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch sedan Adam hade fött Set, levde han ĺtta hundra ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Adam hadde fĺtt Set, levde han ennu ĺtte hundre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
5
heוַיִּֽהְי֞וּ כָּל־יְמֵ֤י אָדָם֙ אֲשֶׁר־חַ֔י תְּשַׁ֤ע מֵאוֹת֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Αδαμ, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
laet factum est omne tempus quod vixit Adam anni nongenti triginta et mortuus est
itL'intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morě.
frTous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans; puis il mourut.
esY fueron todos los días que vivió Adam novecientos y treinta ańos, y murió.
gbAll the days that Adam lived were nine hundred thirty years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward neunhundertunddreißig Jahre, und starb.
dksĺledes blev hans fulde Levetid 930 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Adams hela levnadsĺlder nio hundra trettio ĺr; därefter dog han.
noOg alle Adams levedager blev ni hundre og tretti ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.
6
heוַֽיְחִי־שֵׁ֕ת חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־אֱנֽוֹשׁ׃
gr῎Εζησεν δὲ Σηθ διακόσια καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενως.
lavixit quoque Seth centum quinque annos et genuit Enos
itSet aveva centocinque anni quando generň Enos;
frSeth, âgé de cent cinq ans, engendra Énosch.
esY vivió Seth ciento y cinco ańos, y engendró á Enós.
gbSeth lived one hundred five years, then became the father of Enosh.
deSeth war hundertundfünf Jahre alt und zeugte Enos
dkDa Set havde levet 105 Ĺr, avlede han Enosj;
seNär Set var ett hundra fem ĺr gammal, födde han Enos.
noDa Set var hundre og fem ĺr gammel, fikk han sřnnen Enos.
fiKun Seet oli sadan viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Enos.
huÉle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
7
heוַֽיְחִי־שֵׁ֗ת אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־אֱנ֔וֹשׁ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grκαὶ ἔζησεν Σηθ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενως ἑπτακόσια καὶ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
lavixitque Seth postquam genuit Enos octingentis septem annis genuitque filios et filias
itdopo aver generato Enos, Set visse ancora ottocentosette anni e generň figli e figlie.
frSeth vécut, aprčs la naissance d'Énosch, huit cent sept ans; et il engendra des fils et des filles.
esY vivió Seth, después que engendró á Enós, ochocientos y siete ańos: y engendró hijos é hijas.
gbSeth lived after he became the father of Enosh eight hundred seven years, and became the father of other sons and daughters.
deund lebte darnach achthundertundsieben Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch sedan Set hade fött Enos, levde han ĺtta hundra sju ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Set hadde fĺtt Enos, levde han ennu ĺtte hundre og syv ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Seet eli Enoksen syntymän jälkeen kahdeksansataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
8
heוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵי־שֵׁ֔ת שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Σηθ ἐννακόσια καὶ δώδεκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
laet facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim annorum et mortuus est
itL'intera vita di Set fu di novecentododici anni; poi morě.
frTous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans; puis il mourut.
esY fueron todos los días de Seth novecientos y doce ańos; y murió.
gbAll of the days of Seth were nine hundred twelve years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward neunhundertundzwölf Jahre, und starb.
dksĺledes blev Sets fulde Levetid 912 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Sets hela ĺlder nio hundra tolv ĺr; därefter dog han.
noOg alle Sets dager blev ni hundre og tolv ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Seetin koko elinaika yhdeksänsataa kaksitoista vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.
9
heוַֽיְחִ֥י אֱנ֖וֹשׁ תִּשְׁעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־קֵינָֽן׃
grΚαὶ ἔζησεν Ενως ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.
lavixit vero Enos nonaginta annis et genuit Cainan
itEnos aveva novanta anni quando generň Kenan;
frÉnosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan.
esY vivió Enós noventa ańos, y engendró á Cainán.
gbEnosh lived ninety years, and became the father of Kenan.
deEnos war neunzig Jahre alt und zeugte Kenan
dkDa Enosj havde levet 90 Ĺr, avlede han Henan;
seNär Enos var nittio ĺr gammal, födde han Kenan.
noDa Enos var nitti ĺr gammel, fikk han sřnnen Kenan.
fiKun Enos oli yhdeksänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Keenan.
huÉle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.
10
heוַֽיְחִ֣י אֱנ֗וֹשׁ אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־קֵינָ֔ן חֲמֵ֤שׁ עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grκαὶ ἔζησεν Ενως μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἑπτακόσια καὶ δέκα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
lapost cuius ortum vixit octingentis quindecim annis et genuit filios et filias
itEnos, dopo aver generato Kenan, visse ancora ottocentoquindici anni e generň figli e figlie.
frÉnosch vécut, aprčs la naissance de Kénan, huit cent quinze ans; et il engendra des fils et des filles.
esY vivió Enós después que engendró á Cainán, ochocientos y quince ańos: y engendró hijos é hijas.
gbEnosh lived after he became the father of Kenan, eight hundred fifteen years, and became the father of other sons and daughters.
deund lebte darnach achthundertundfünzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch sedan Enos hade fött Kenan, levde han ĺtta hundra femton ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Enos hadde fĺtt Kenan, levde han ennu ĺtte hundre og femten ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Enos eli Keenanin syntymän jälkeen kahdeksansataa viisitoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
11
heוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י אֱנ֔וֹשׁ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενως ἐννακόσια καὶ πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
lafactique sunt omnes dies Enos nongentorum quinque annorum et mortuus est
itL'intera vita di Enos fu di novecentocinque anni; poi morě.
frTous les jours d'Énosch furent de neuf cent cinq ans; puis il mourut.
esY fueron todos los días de Enós novecientos y cinco ańos; y murió.
gbAll of the days of Enosh were nine hundred five years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward neunhundertundfünf Jahre, und starb.
dksĺledes blev Enosjs fulde Levetid 905 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Enos' hela ĺlder nio hundra fem ĺr; därefter dog han.
noOg alle Enos' dager blev ni hundre og fem ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Enoksen koko elinaika yhdeksänsataa viisi vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.
12
heוַֽיְחִ֥י קֵינָ֖ן שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־מַֽהֲלַלְאֵֽל׃
grΚαὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαλελεηλ.
lavixit quoque Cainan septuaginta annis et genuit Malalehel
itKenan aveva settanta anni quando generň Maalalečl;
frKénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel.
esY vivió Cainán setenta ańos, y engendró á Mahalaleel.
gbKenan lived seventy years, then became the father of Mahalalel.
deKenan war siebzig Jahre alt und zeugte Mahalaleel
dkDa Kenan havde levet 70 Ĺr, avlede han Mahalal'el;
seNär Kenan var sjuttio ĺr gammal, födde han Mahalalel.
noDa Kenan var sytti ĺr gammel, fikk han sřnnen Mahalalel.
fiKun Keenan oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Mahalalel.
huÉle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
13
heוַיְחִ֣י קֵינָ֗ן אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־מַֽהֲלַלְאֵ֔ל אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grκαὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαλελεηλ ἑπτακόσια καὶ τεσσαράκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
laet vixit Cainan postquam genuit Malalehel octingentos quadraginta annos genuitque filios et filias
itKenan dopo aver generato Maalalečl visse ancora ottocentoquaranta anni e generň figli e figlie.
frKénan vécut, aprčs la naissance de Mahalaleel, huit cent quarante ans; et il engendra des fils et des filles.
esY vivió Cainán, después que engendró á Mahalaleel, ochocientos y cuarenta ańos: y engendró hijos é hijas.
gbKenan lived after he became the father of Mahalalel eight hundred forty years, and became the father of other sons and daughters
deund lebte darnach achthundertundvierzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch sedan Kenan fött Mahalalel, levde han ĺtta hundra fyrtio ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Kenan hadde fĺtt Mahalalel, levde han ennu ĺtte hundre og firti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Keenan eli Mahalalelin syntymän jälkeen kahdeksansataa neljäkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
14
heוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י קֵינָ֔ן עֶ֣שֶׂר שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καιναν ἐννακόσια καὶ δέκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
laet facti sunt omnes dies Cainan nongenti decem anni et mortuus est
itL'intera vita di Kenan fu di novecentodieci anni; poi morě.
frTous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans; puis il mourut.
esY fueron todos los días de Cainán novecientos y diez ańos; y murió.
gband all of the days of Kenan were nine hundred ten years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward neunhundertundzehn Jahre, und starb.
dksĺledes blev Kenans fulde Levetid 910 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Kenans hela ĺlder nio hundra tio ĺr; därefter dog han.
noOg alle Kenans dager blev ni hundre og ti ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Keenanin koko elinaika yhdeksänsataa kymmenen vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.
15
heוַֽיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וְשִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־יָֽרֶד׃
grΚαὶ ἔζησεν Μαλελεηλ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ιαρεδ.
lavixit autem Malalehel sexaginta quinque annos et genuit Iared
itMaalalečl aveva sessantacinque anni quando generň Iared;
frMahalaleel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jéred.
esY vivió Mahalaleel sesenta y cinco ańos, y engendró á Jared.
gbMahalalel lived sixty-five years, then became the father of Jared.
deMahalaleel war fünfundsechzig Jahre und zeugte Jared
dkDa Mahalal'el havde levet 65 Ĺr, avlede han Jered;
seNär Mahalalel var sextiofem ĺr gammal, födde han Jered.
noDa Mahalalel var fem og seksti ĺr gammel, fikk han sřnnen Jared.
fiKun Mahalalel oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Jered.
huÉle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.
16
heוַֽיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֗ל אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־יֶ֔רֶד שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grκαὶ ἔζησεν Μαλελεηλ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ιαρεδ ἑπτακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
laet vixit Malalehel postquam genuit Iared octingentis triginta annis et genuit filios et filias
itMaalalečl dopo aver generato Iared, visse ancora ottocentrenta anni e generň figli e figlie.
frMahalaleel vécut, aprčs la naissance de Jéred, huit cent trente ans; et il engendra des fils et des filles.
esY vivió Mahalaleel, después que engendró á Jared, ochocientos y treinta ańos: y engendró hijos é hijas.
gbMahalalel lived after he became the father of Jared eight hundred thirty years, and became the father of other sons and daughters.
deund lebte darnach achthundertunddreißig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 Ĺr og avlede Sřnner. og Dřtre;
seOch sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han ĺtta hundra trettio ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Mahalalel hadde fĺtt Jared, levde han ennu ĺtte hundre og tretti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Mahalalel eli Jeredin syntymän jälkeen kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
17
heוַיִּהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י מַהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαλελεηλ ὀκτακόσια καὶ ἐνενήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
laet facti sunt omnes dies Malalehel octingenti nonaginta quinque anni et mortuus est
itL'intera vita di Maalalečl fu di ottocentonovantacinque anni; poi morě.
frTous les jours de Mahalaleel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans; puis il mourut.
esY fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco ańos; y murió.
gbAll of the days of Mahalalel were eight hundred ninety-five years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward achthundert und fünfundneunzig Jahre, und starb.
dksĺledes blev Mahalal'els fulde Levetid 895 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Mahalalels hela ĺlder ĺtta hundra nittiofem ĺr; därefter dog han.
noOg alle Mahalalels dager blev ĺtte hundre og fem og nitti ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Mahalalelin koko elinaika kahdeksansataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.
18
heוַֽיְחִי־יֶ֕רֶד שְׁתַּ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־חֲנֽוֹךְ׃
grΚαὶ ἔζησεν Ιαρεδ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενωχ.
lavixitque Iared centum sexaginta duobus annis et genuit Enoch
itIared aveva centosessantadue anni quando generň Enoch;
frJéred, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Hénoc.
esY vivió Jared ciento sesenta y dos ańos, y engendró á Henoch.
gbJared lived one hundred sixty-two years, then became the father of Enoch.
deJared war hundertzweiundsechzig Jahre alt und zeugte Henoch
dkDa Jered havde levet 162 Ĺr, avlede han Enok;
seNär Jered var ett hundra sextiotvĺ ĺr gammal, födde han Hanok.
noDa Jared var hundre og to og seksti ĺr gammel, fikk han sřnnen Enok.
fiKun Jered oli sadan kuudenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Hanok.
huÉle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.
19
heוַֽיְחִי־יֶ֗רֶד אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־חֲנ֔וֹךְ שְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grκαὶ ἔζησεν Ιαρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενωχ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
laet vixit Iared postquam genuit Enoch octingentos annos et genuit filios et filias
itIared, dopo aver generato Enoch, visse ancora ottocento anni e generň figli e figlie.
frJéred vécut, aprčs la naissance d'Hénoc, huit cents ans; et il engendra des fils et des filles.
esY vivió Jared, después que engendró á Henoch, ochocientos ańos: y engendró hijos é hijas.
gbJared lived after he became the father of Enoch eight hundred years, and became the father of other sons and daughters.
deund er lebte darnach achthundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch sedan Jered hade fött Hanok, levde han ĺtta hundra ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Jared hadde fĺtt Enok, levde han ennu ĺtte hundre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Jered eli Hanokin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
20
heוַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵי־יֶ֔רֶד שְׁתַּ֤יִם וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ פ
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ιαρεδ ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
laet facti sunt omnes dies Iared nongenti sexaginta duo anni et mortuus est
itL'intera vita di Iared fu di novecentosessantadue anni; poi morě.
frTous les jours de Jéred furent de neuf cent soixante-deux ans; puis il mourut.
esY fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos ańos; y murió.
gbAll of the days of Jared were nine hundred sixty-two years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward neunhundert und zweiundsechzig Jahre, und starb.
dksĺledes blev Jereds fulde Levetid 962 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Jereds hela ĺlder nio hundra sextiotvĺ ĺr; därefter dog han.
noOg alle Jareds dager blev ni hundre og to og seksti ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Jeredin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä kaksi vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.
21
heוַֽיְחִ֣י חֲנ֔וֹךְ חָמֵ֥שׁ וְשִׁשִּׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־מְתוּשָֽׁלַח׃
grΚαὶ ἔζησεν Ενωχ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα.
laporro Enoch vixit sexaginta quinque annis et genuit Mathusalam
itEnoch aveva sessantacinque anni quando generň Matusalemme.
frHénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah.
esY vivió Henoch sesenta y cinco ańos, y engendró á Mathusalam.
gbEnoch lived sixty-five years, then became the father of Methuselah.
deHenoch war fünfundsechzig Jahre alt und zeugte Methusalah.
dkDa Enok havde levet 65 Ĺr, avlede han Metusalem,
seNär Hanok var sextiofem ĺr gammal, födde han Metusela.
noDa Enok var fem og seksti ĺr gammel, fikk han sřnnen Metusalah.
fiKun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah.
huÉle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.
22
heוַיִּתְהַלֵּ֨ךְ חֲנ֜וֹךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֗ים אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־מְתוּשֶׁ֔לַח שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grεὐηρέστησεν δὲ Ενωχ τῷ θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσαλα διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
laet ambulavit Enoch cum Deo postquam genuit Mathusalam trecentis annis et genuit filios et filias
itEnoch camminň con Dio; dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per trecento anni e generň figli e figlie.
frHénoc, aprčs la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il engendra des fils et des filles.
esY caminó Henoch con Dios, después que engendró á Mathusalam, trescientos ańos: y engendró hijos é hijas.
gbAfter Methuselah's birth, Enoch walked with God for three hundred years, and became the father of more sons and daughters.
deUnd nachdem er Methusalah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben dreihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra ĺr, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.
noOg Enok vandret med Gud i tre hundre ĺr, efterat han hadde fĺtt Metusalah; og han fikk sřnner og dřtre.
fiJa Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
23
itL'intera vita di Enoch fu di trecentosessantacique anni.
frTous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.
esY fueron todos los días de Henoch trescientos sesenta y cinco ańos.
gbAll the days of Enoch were three hundred sixty-five years.
dedaß sein ganzes Alter ward dreihundertfünfundsechzig Jahre.
dksĺledes blev Enoks fulde Levetid 365 Ĺr;
seAlltsĺ blev Hanoks hela ĺlder tre hundra sextiofem ĺr.
noOg alle Enoks dager blev tre hundre og fem og seksti ĺr.
fiNiin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta.
huÉs lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.
heוַיְהִ֖י כָּל־יְמֵ֣י חֲנ֑וֹךְ חָמֵ֤שׁ וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָֽה׃
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενωχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη.
laet facti sunt omnes dies Enoch trecenti sexaginta quinque anni
24
heוַיִּתְהַלֵּ֥ךְ חֲנ֖וֹךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְאֵינֶ֕נּוּ כִּֽי־לָקַ֥ח אֹת֖וֹ אֱלֹהִֽים׃ פ
grκαὶ εὐηρέστησεν Ενωχ τῷ θεῷ καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός.
laambulavitque cum Deo et non apparuit quia tulit eum Deus
itPoi Enoch cammino con Dio e non fu piů perché Dio l'aveva preso.
frHénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
esCaminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
gbEnoch walked with God, and he was not found, for God took him.
deUnd dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen.
dkog Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.
seSedan Hanok sĺ hade vandrat i umgängelse med Gud, sĺg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.
noOg Enok vandret med Gud; sĺ blev han borte, for Gud tok ham til sig.
fiJa kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.
huÉs mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.
25
heוַיְחִ֣י מְתוּשֶׁ֔לַח שֶׁ֧בַע וּשְׁמֹנִ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־לָֽמֶךְ׃
grΚαὶ ἔζησεν Μαθουσαλα ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
lavixit quoque Mathusalam centum octoginta septem annos et genuit Lamech
itMatusalemme aveva centottantasette anni quando generň Lamech;
frMetuschélah, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec.
esY vivió Mathusalam ciento ochenta y siete ańos, y engendró á Lamech.
gbMethuselah lived one hundred eighty-seven years, then became the father of Lamech.
deMethusalah war hundertsiebenundachtzig Jahre alt und zeugte Lamech
dkDa Metusalem havde levet l87 Ĺr, avlede han Lemek;
seNär Metusela var ett hundra ĺttiosju ĺr gammal, födde han Lemek.
noDa Metusalah var hundre og syv og ĺtti ĺr gammel, fikk han sřnnen Lamek.
fiKun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek.
huÉle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.
26
heוַֽיְחִ֣י מְתוּשֶׁ֗לַח אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־לֶ֔מֶךְ שְׁתַּ֤יִם וּשְׁמוֹנִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grκαὶ ἔζησεν Μαθουσαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λαμεχ ὀκτακόσια δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
laet vixit Mathusalam postquam genuit Lamech septingentos octoginta duos annos et genuit filios et filias
itMatusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora settecentottantadue anni e generň figli e figlie.
frMetuschélah vécut, aprčs la naissance de Lémec, sept cent quatre-vingt deux ans; et il engendra des fils et des filles.
esY vivió Mathusalam, después que engendró á Lamech, setecientos ochenta y dos ańos: y engendró hijos é hijas.
gbMethuselah lived after he became the father of Lamech seven hundred eighty-two years, and became the father of other sons and daughters.
deund lebte darnach siebenhundert und zweiundachtzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkog efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra ĺttiotvĺ ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Metusalah hadde fĺtt Lamek, levde han ennu syv hundre og to og ĺtti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
27
heוַיִּהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י מְתוּשֶׁ֔לַח תֵּ֤שַׁע וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ פ
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσαλα, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
laet facti sunt omnes dies Mathusalae nongenti sexaginta novem anni et mortuus est
itL'intera vita di Matusalemme fu di novecentosessantanove anni; poi morě.
frTous les jours de Metuschélah furent de neuf cent soixante-neuf ans; puis il mourut.
esFueron, pues, todos los días de Mathusalam, novecientos sesenta y nueve ańos; y murió.
gbAll the days of Methuselah were nine hundred sixty-nine years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward neunhundert und neunundsechzig Jahre, und starb.
dksĺledes blev Metusalems fulde Levetid 969 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Metuselas hela ĺlder nio hundra sextionio ĺr; därefter dog han.
noOg alle Metusalahs dager blev ni hundre og ni og seksti ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.
28
heוַֽיְחִי־לֶ֕מֶךְ שְׁתַּ֧יִם וּשְׁמֹנִ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד בֵּֽן׃
grΚαὶ ἔζησεν Λαμεχ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ὀκτὼ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱὸν
lavixit autem Lamech centum octoginta duobus annis et genuit filium
itLamech aveva centottantadue anni quando generň un figlio
frLémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils.
esY vivió Lamech ciento ochenta y dos ańos, y engendró un hijo:
gbLamech lived one hundred eighty-two years, then became the father of a son.
deLamech war hundertzweiundachtzig Jahre alt und zeugte einen Sohn
dkDa Lemek havde levet 182 Ĺr, avlede han en Sřn,
seNär Lemek var ett hundra ĺttiotvĺ ĺr gammal, födde han en son.
noDa Lamek var hundre og to og ĺtti ĺr gammel, fikk han en sřnn,
fiKun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika.
huÉle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.
29
heוַיִּקְרָ֧א אֶת־שְׁמ֛וֹ נֹ֖חַ לֵאמֹ֑ר זֶ֠֞ה יְנַחֲמֵ֤נוּ מִֽמַּעֲשֵׂ֙נוּ֙ וּמֵעִצְּב֣וֹן יָדֵ֔ינוּ מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אֵֽרְרָ֖הּ יְהוָֽה׃
grκαὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νωε λέγων Οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο κύριος ὁ θεός.
lavocavitque nomen eius Noe dicens iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum in terra cui maledixit Dominus
ite lo chiamň Noč, dicendo: Costui ci consolerŕ del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto.
frIl lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite.
esY llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, y del tabajo de nuestras manos, á causa de la tierra que Jehová maldijo.
gbHe named him Noah, saying, This one will comfort us in our work and in the toil of our hands, caused by the ground which Yahweh has cursed.
deund hieß ihn Noah und sprach: Der wird uns trösten in unsrer Mühe und Arbeit auf der Erde, die der HERR verflucht hat.
dksom han gav Navnet Noa, idet, han sagde: Han skal skaffe os. Trřst i vort mřjefulde Arbejde med Jorden, som Herren har forbandet.
seOch han gav honom namnet Noa, i det han sade: Denne skall trösta oss vid vĺrt arbete och vĺra händers möda, när vi bruka jorden, som HERREN har förbannat.
noog han kalte ham Noah og sa: Han skal trřste oss under vĺrt arbeid og vĺre henders mřie pĺ den jord som Herren har forbannet.
fiJa hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut.
huÉs nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
30
heוַֽיְחִי־לֶ֗מֶךְ אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־נֹ֔חַ חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙ שָׁנָ֔ה וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֹ֖ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃
grκαὶ ἔζησεν Λαμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νωε πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
lavixitque Lamech postquam genuit Noe quingentos nonaginta quinque annos et genuit filios et filias
itLamech, dopo aver generato Noč, visse ancora cinquecentonovantacinque anni e generň figli e figlie.
frLémec vécut, aprčs la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; et il engendra des fils et des filles.
esY vivió Lamech, después que engendró á Noé, quinientos noventa y cinco ańos: y engendró hijos é hijas.
gbLamech lived after he became the father of Noah five hundred ninety-five years, and became the father of other sons and daughters.
deDarnach lebte er fünfhundert und fünfundneunzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
dkOg efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
seOch sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem ĺr och födde söner och döttrar.
noOg efterat Lamek hadde fĺtt Noah, levde han ennu fem hundre og fem og nitti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
fiJa Lemek eli Nooan syntymän jälkeen viisisataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
huÉs éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
31
heוַֽיְהִי֙ כָּל־יְמֵי־לֶ֔מֶךְ שֶׁ֤בַע וְשִׁבְעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
grκαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λαμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
laet facti sunt omnes dies Lamech septingenti septuaginta septem anni et mortuus est
itL'intera vita di Lamech fu di settecentosettantasette anni; poi morě.
frTous les jours de Lémec furent de sept cent soixante-dix sept ans; puis il mourut.
esY fueron todos los días de Lamech setecientos setenta y siete ańos; y murió.
gbAll the days of Lamech were seven hundred seventy-seven years, then he died.
dedaß sein ganzes Alter ward siebenhundert siebenundsiebzig Jahre, und starb.
dksĺledes blev Lemeks fulde Levetid 777 Ĺr, og derpĺ dřde han.
seAlltsĺ blev Lemeks hela ĺlder sju hundra sjuttiosju ĺr; därefter dog han.
noOg alle Lameks dager blev syv hundre og syv og sytti ĺr; sĺ dřde han.
fiNiin oli Lemekin koko elinaika seitsemänsataa seitsemänkymmentä seitsemän vuotta; sitten hän kuoli.
huÉs lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
32
heוַֽיְהִי־נֹ֕חַ בֶּן־חֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֣וֹלֶד נֹ֔חַ אֶת־שֵׁ֖ם אֶת־חָ֥ם וְאֶת־יָֽפֶת׃
grΚαὶ ἦν Νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν Νωε τρεῖς υἱούς, τὸν Σημ, τὸν Χαμ, τὸν Ιαφεθ.
laNoe vero cum quingentorum esset annorum genuit Sem et Ham et Iafeth
itNoč aveva cinquecento anni quando generň Sem, Cam e Iafet.
frNoé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet.
esY siendo Noé de quinientos ańos, engendró á Sem, Châm, y á Japhet.
gbNoah was five hundred years old, then Noah became the father of Shem, Ham, and Japheth.
deNoah war fünfhundert Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth.
dkDa Noa var 500 Ĺr gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.
seNär Noa var fem hundra ĺr gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.
noDa Noah var fem hundre ĺr gammel, fikk han sřnnene Sem, Kam og Jafet.
fiKun Nooa oli viidensadan vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem, Haam ja Jaafet.
huÉs mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.

<<< operone list >>>