בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

3

heוְהַנָּחָשׁ֙ הָיָ֣ה עָר֔וּם מִכֹּל֙ חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֔ה אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־הָ֣אִשָּׁ֔ה אַ֚ף כִּֽי־אָמַ֣ר אֱלֹהִ֔ים לֹ֣א תֹֽאכְל֔וּ מִכֹּ֖ל עֵ֥ץ הַגָּֽן׃
gr῾Ο δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός· καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί Τί ὅτι εἶπεν ὁ θεός Οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ;
lased et serpens erat callidior cunctis animantibus terrae quae fecerat Dominus Deus qui dixit ad mulierem cur praecepit vobis Deus ut non comederetis de omni ligno paradisi
itIl serpente era la piů astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?.
frLe serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit ŕ la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
esEMPERO la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo á la mujer: żConque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
gbNow the serpent was more subtle than any animal of the field which Yahweh God had made. He said to the woman, Has God really said, 'You shall not eat of any tree of the garden?'
deUnd die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten?
seMen ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: Skulle dĺ Gud hava sagt: 'I skolen icke äta av nĺgot träd i lustgĺrden'?
noMen slangen var listigere enn alle dyr pĺ marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?
fiMutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?
huA kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
dkMen Slangen var trćskere end alle Markens andre Dyr, som Gud Herren havde gjort og den sagde til Kvinden: Mon Gud virkelig ham sagt: I mĺ ikke spise af noget Trć i Haven?
2
heוַתֹּ֥אמֶר הָֽאִשָּׁ֖ה אֶל־הַנָּחָ֑שׁ מִפְּרִ֥י עֵֽץ־הַגָּ֖ן נֹאכֵֽל׃
grκαὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει ᾿Απὸ καρποῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγόμεθα,
lacui respondit mulier de fructu lignorum quae sunt in paradiso vescemur
itRispose la donna al serpente: Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare,
frLa femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
esY la mujer respondió á la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos;
gbThe woman said to the serpent, We may eat fruit from the trees of the garden,
deDa sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten;
dkKvinden svarede: Vi har Lov at spise af Frugten pĺ Havens Trćer;
seKvinnan svarade ormen: Vi fĺ äta av frukten pĺ de andra träden i lustgĺrden,
noOg kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten pĺ trćrne i haven;
fiNiin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,
huÉs monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
3
heוּמִפְּרִ֣י הָעֵץ֮ אֲשֶׁ֣ר בְּתוֹךְ־הַגָּן֒ אָמַ֣ר אֱלֹהִ֗ים לֹ֤א תֹֽאכְלוּ֙ מִמֶּ֔נּוּ וְלֹ֥א תִגְּע֖וּ בּ֑וֹ פֶּן־תְּמֻתֽוּן׃
grἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ θεός Οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.
lade fructu vero ligni quod est in medio paradisi praecepit nobis Deus ne comederemus et ne tangeremus illud ne forte moriamur
itma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete.
frMais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
esMas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis.
gbbut not the fruit of the tree which is in the middle of the garden. God has said, 'You shall not eat of it. You shall not touch it, lest you die.'
deaber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Eßt nicht davon, rührt's auch nicht an, daß ihr nicht sterbt.
dkkun af Frugten fra Trćet midt i Haven, sagde Gud, mĺ I ikke spise, ja, I mĺ ikke rřre derved, thi sĺ skal I dř!
semen om frukten pĺ det träd som stĺr mitt i lustgĺrden har Gud sagt: 'I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, pĺ det att I icke mĺn dö.'
nomen om frukten pĺ det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke rřre ved den, for da skal I dř.
fimutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'.
huDe annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
4
heוַיֹּ֥אמֶר הַנָּחָ֖שׁ אֶל־הָֽאִשָּׁ֑ה לֹֽא־מ֖וֹת תְּמֻתֽוּן׃
grκαὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί Οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε·
ladixit autem serpens ad mulierem nequaquam morte moriemini
itMa il serpente disse alla donna: Non morirete affatto!
frAlors le serpent dit ŕ la femme: Vous ne mourrez point;
esEntonces la serpiente dijo á la mujer: No moriréis;
gbThe serpent said to the woman, You won't surely die,
deDa sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben;
dkDa sagde Slangen til Kvinden: I skal ingenlunde dř;
seDĺ sade ormen till kvinnan: Ingalunda skolen I dö;
noDa sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dř;
fiNiin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole;
huÉs monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5
heכִּ֚י יֹדֵ֣עַ אֱלֹהִ֔ים כִּ֗י בְּיוֹם֙ אֲכָלְכֶ֣ם מִמֶּ֔נּוּ וְנִפְקְח֖וּ עֵֽינֵיכֶ֑ם וִהְיִיתֶם֙ כֵּֽאלֹהִ֔ים יֹדְעֵ֖י ט֥וֹב וָרָֽע׃
grᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν.
lascit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo aperientur oculi vestri et eritis sicut dii scientes bonum et malum
itAnzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male.
frmais Dieu sait que, le jour oů vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
esMas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.
gbfor God knows that in the day you eat it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
desondern Gott weiß, daß, welches Tages ihr davon eßt, so werden eure Augen aufgetan, und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
dkmen Gud ved, at nĺr I spiser deraf, ĺbnes eders Řjne, sĺ I blive som Gud til at kende godt og ondt!
semen Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, sĺ att I bliven sĺsom Gud och förstĺn vad gott och ont är.
nofor Gud vet at pĺ den dag I eter av det, skal eders řine ĺpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.
fivaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.
huHanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
6
heוַתֵּ֣רֶא הָֽאִשָּׁ֡ה כִּ֣י טוֹב֩ הָעֵ֨ץ לְמַאֲכָ֜ל וְכִ֧י תַֽאֲוָה־ה֣וּא לָעֵינַ֗יִם וְנֶחְמָ֤ד הָעֵץ֙ לְהַשְׂכִּ֔יל וַתִּקַּ֥ח מִפִּרְי֖וֹ וַתֹּאכַ֑ל וַתִּתֵּ֧ן גַּם־לְאִישָׁ֛הּ עִמָּ֖הּ וַיֹּאכַֽל׃
grκαὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν· καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον.
lavidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum et pulchrum oculis aspectuque delectabile et tulit de fructu illius et comedit deditque viro suo qui comedit
itAllora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiň, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiň.
frLa femme vit que l'arbre était bon ŕ manger et agréable ŕ la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi ŕ son mari, qui était auprčs d'elle, et il en mangea.
esY vió la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable á los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dió también á su marido, el cual comió así como ella.
gbWhen the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took some of its fruit, and ate; and she gave some to her husband with her, and he ate it, too.
deUnd das Weib schaute an, daß von dem Baum gut zu essen wäre und daß er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte; und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon, und er aß.
dkKvinden blev nu var, at Trćet var godt at spise af, en Lyst for Řjnene og godt at fĺ Forstand af; og hun tog af dets Frugt og spiste og gav ogsĺ sin Mand, der stod hos hende, og han spiste.
seOch kvinnan sĺg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstĺnd, och hon tog av dess frukt och ĺt; och hon gav jämväl ĺt sin man, som var med henne, och han ĺt.
noOg kvinnen sĺ at treet var godt ĺ ete av, og at det var en lyst for řinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde fĺ forstand av det, og hun tok av frukten og ĺt; og hun gav sin mann med sig, og han ĺt.
fiJa vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
huÉs látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
7
heוַתִּפָּקַ֙חְנָה֙ עֵינֵ֣י שְׁנֵיהֶ֔ם וַיֵּ֣דְע֔וּ כִּ֥י עֵֽירֻמִּ֖ם הֵ֑ם וַֽיִּתְפְּרוּ֙ עֲלֵ֣ה תְאֵנָ֔ה וַיַּעֲשׂ֥וּ לָהֶ֖ם חֲגֹרֹֽת׃
grκαὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
laet aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent esse se nudos consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomata
itAllora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
frLes yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
esY fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos: entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
gbTheir eyes were opened, and they both knew that they were naked. They sewed fig leaves together, and made coverings for themselves.
deDa wurden ihrer beiden Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, daß sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze.
dkDa ĺbnedes begges Řjne, og de kendte, at de var nřgne. Derfor syede de Figenblade sammen og bandt dem om sig.
seDĺ öppnades bĺdas ögon, och de blevo varse att de voro nakna; och de fäste ihop fikonlöv och bundo omkring sig.
noDa blev begges řine ĺpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet.
fiSilloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.
huÉs megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
8
heוַֽיִּשְׁמְע֞וּ אֶת־ק֨וֹל יְהוָ֧ה אֱלֹהִ֛ים מִתְהַלֵּ֥ךְ בַּגָּ֖ן לְר֣וּחַ הַיּ֑וֹם וַיִּתְחַבֵּ֨א הָֽאָדָ֜ם וְאִשְׁתּ֗וֹ מִפְּנֵי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֔ים בְּת֖וֹךְ עֵ֥ץ הַגָּֽן׃
grΚαὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου.
laet cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem abscondit se Adam et uxor eius a facie Domini Dei in medio ligni paradisi
itPoi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino.
frAlors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachčrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
esY oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día: y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
gbThey heard Yahweh God's voice walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of Yahweh God among the trees of the garden.
deUnd sie hörten die Stimme Gottes des HERRN, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des HERRN unter die Bäume im Garten.
dkDa Dagen blev sval, hřrte de Gud Herren vandre i Haven, og Adam og hans Hustru skjulte sig for ham inde mellem Havens Trćer.
seOch de hörde HERREN Gud vandra i lustgĺrden, när dagen begynte svalkas; dĺ gömde sig mannen med sin hustru för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgĺrden.
noOg de hřrte Gud Herren som vandret i haven, da dagen var blitt kjřlig; og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud Herrens ĺsyn mellem trćrne i haven.
fiJa he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.
huÉs meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
9
heוַיִּקְרָ֛א יְהוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים אֶל־הָֽאָדָ֑ם וַיֹּ֥אמֶר ל֖וֹ אַיֶּֽכָּה׃
grκαὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδαμ, ποῦ εἶ;
lavocavitque Dominus Deus Adam et dixit ei ubi es
itMa il Signore Dio chiamň l'uomo e gli disse: Dove sei?.
frMais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Oů es-tu?
esY llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: żDónde estás tú?
gbYahweh God called to the man, and said to him, Where are you?
deUnd Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?
dkDa kaldte Gud Herren pĺ Adam og rĺbte: Hvor er du?
seMen HERREN Gud kallade pĺ mannen och sade till honom: Var är du?
noDa kalte Gud Herren pĺ Adam og sa til ham: Hvor er du?
fiMutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: Missä olet?
huSzólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
10
heוַיֹּ֕אמֶר אֶת־קֹלְךָ֥ שָׁמַ֖עְתִּי בַּגָּ֑ן וָאִירָ֛א כִּֽי־עֵירֹ֥ם אָנֹ֖כִי וָאֵחָבֵֽא׃
grκαὶ εἶπεν αὐτῷ Τὴν φωνήν σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.
laqui ait vocem tuam audivi in paradiso et timui eo quod nudus essem et abscondi me
itRispose: Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto.
frIl répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.
esY él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y escondíme.
gbThe man said, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.
deUnd er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.
dkHan svarede: Jeg hřrte dig i Haven og blev angst, fordi jeg var nřgen, og sĺ skjulte jeg mig!
seHan svarade: Jag hörde dig i lustgĺrden; dĺ blev jag förskräckt, eftersom jag är naken; därför gömde jag mig.
noOg han svarte: Jeg hřrte dig i haven; da blev jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skulte mig.
fiHän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin.
huÉs monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
11
heוַיֹּ֕אמֶר מִ֚י הִגִּ֣יד לְךָ֔ כִּ֥י עֵירֹ֖ם אָ֑תָּה הֲמִן־הָעֵ֗ץ אֲשֶׁ֧ר צִוִּיתִ֛יךָ לְבִלְתִּ֥י אֲכָל־מִמֶּ֖נּוּ אָכָֽלְתָּ׃
grκαὶ εἶπεν αὐτῷ Τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ; μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἔφαγες;
lacui dixit quis enim indicavit tibi quod nudus esses nisi quod ex ligno de quo tibi praeceperam ne comederes comedisti
itRiprese: Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?.
frEt l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?
esY díjole: żQuién te enseńó que estabas desnudo? żHas comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
gbGod said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?
deUnd er sprach: Wer hat dir's gesagt, daß du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?
dkDa sagde han: Hvem fortalte dig, at du var nřgen. Mon du har spist af det Trć, jeg sagde, du ikke mĺtte spise af?
seDĺ sade han: Vem har lĺtit dig förstĺ att du är naken? Har du icke ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?
noDa sa han: Hvem har sagt dig at du er naken? Har du ett av det tre som jeg forbřd dig ĺ ete av?
fiJa hän sanoi: Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?
huÉs monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
12
heוַיֹּ֖אמֶר הָֽאָדָ֑ם הָֽאִשָּׁה֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תָּה עִמָּדִ֔י הִ֛וא נָֽתְנָה־לִּ֥י מִן־הָעֵ֖ץ וָאֹכֵֽל׃
grκαὶ εἶπεν ὁ Αδαμ ῾Η γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾽ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον.
ladixitque Adam mulier quam dedisti sociam mihi dedit mihi de ligno et comedi
itRispose l'uomo: La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato.
frL'homme répondit: La femme que tu as mise auprčs de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.
esY el hombre respondió: La mujer que me diste por compańera me dió del árbol, y yo comí.
gbThe man said, The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit from the tree, and I ate it.
deDa sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von von dem Baum, und ich aß.
dkAdam svarede: Kvinden, som du satte ved min Side, gav mig af Trćet, og sĺ spiste jeg.
seMannen svarade: Kvinnan som du har givit mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, sĺ att jag ĺt.
noOg Adam sa: Kvinnen som du gav mig til ĺ vćre hos mig, hun gav mig av treet, og jeg ĺt.
fiMies vastasi: Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin.
huÉs monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֧ה אֱלֹהִ֛ים לָאִשָּׁ֖ה מַה־זֹּ֣את עָשִׂ֑ית וַתֹּ֙אמֶר֙ הָֽאִשָּׁ֔ה הַנָּחָ֥שׁ הִשִּׁיאַ֖נִי וָאֹכֵֽל׃
grκαὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή ῾Ο ὄφις ἠπάτησέν με, καὶ ἔφαγον.
laet dixit Dominus Deus ad mulierem quare hoc fecisti quae respondit serpens decepit me et comedi
itIl Signore Dio disse alla donna: Che hai fatto?. Rispose la donna: Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato.
frEt l'Éternel Dieu dit ŕ la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.
esEntonces Jehová Dios dijo á la mujer: żQué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engańó, y comí.
gbYahweh God said to the woman, What have you done? The woman said, The serpent deceived me, and I ate.
deDa sprach Gott der HERR zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich also, daß ich aß.
dkDa sagde Gud Herren til Kvinde: Hvad har du gjort! Kvinden svarede: Slangen forfřrte mig, og sĺ spiste jeg.
seDĺ sade HERREN Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort! Kvinnan svarade: Ormen bedrog mig, sĺ att jag ĺt.
noDa sa Gud Herren til kvinnen: Hvad er det du har gjort! Og kvinnen sa: Slangen dĺret mig, og jeg ĺt.
fiNiin Herra Jumala sanoi vaimolle: Mitäs olet tehnyt? Vaimo vastasi: Käärme petti minut, ja minä söin.
huÉs monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.
14
heוַיֹּאמֶר֩ יְהוָֹ֨ה אֱלֹהִ֥ים׀ אֶֽל־הַנָּחָשׁ֮ כִּ֣י עָשִׂ֣יתָ זֹּאת֒ אָר֤וּר אַתָּה֙ מִכָּל־הַבְּהֵמָ֔ה וּמִכֹּ֖ל חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֑ה עַל־גְּחֹנְךָ֣ תֵלֵ֔ךְ וְעָפָ֥ר תֹּאכַ֖ל כָּל־יְמֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃
grκαὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ ὄφει ῞Οτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φάγῃ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
laet ait Dominus Deus ad serpentem quia fecisti hoc maledictus es inter omnia animantia et bestias terrae super pectus tuum gradieris et terram comedes cunctis diebus vitae tuae
itAllora il Signore Dio disse al serpente: Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto piů di tutto il bestiame e piů di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni ella tua vita.
frL'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussičre tous les jours de ta vie.
esY Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida:
gbYahweh God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed above all livestock, and above every animal of the field. You shall go on your belly and you shall eat dust all the days of your life.
deDa sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du solches getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang.
dkDa sagde Gud Herren til Slangen: Fordi du har gjort dette, vćre du forbandet blandt al Kvćget og blandt alle Markens Dyr! Pĺ din Bug skal du krybe, og Střv skal du ćde alle dit Livs Dage!
seDĺ sade HERREN Gud till ormen: Eftersom du har gjort detta, vare du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. Pĺ din buk skall du gĺ, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar.
noDa sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, sĺ skal du vćre forbannet blandt alt feet og blandt alle de ville dyr. Pĺ din buk skal du krype, og střv skal du ete alle ditt livs dager.
fiJa Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
huÉs monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
15
heוְאֵיבָ֣ה׀ אָשִׁ֗ית בֵּֽינְךָ֙ וּבֵ֣ין הָֽאִשָּׁ֔ה וּבֵ֥ין זַרְעֲךָ֖ וּבֵ֣ין זַרְעָ֑הּ ה֚וּא יְשׁוּפְךָ֣ רֹ֔אשׁ וְאַתָּ֖ה תְּשׁוּפֶ֥נּוּ עָקֵֽב׃ ס
grκαὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.
lainimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius
itIo porrň inimicizia tra te e la donna, tra la tua stripe e la sua stirpe: questa ti schiaccerŕ la testa e tu le insidierai il calcagno.
frJe mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tęte, et tu lui blesseras le talon.
esY enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcańar.
gbI will put hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will bruise your head, and you will bruise his heel.
deUnd ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.
dkJeg sćtter Fjendskab mellem dig og Kvinden, mellem din Sćd og hendes Sćd; den skal knuse dit Hoved, og du skal hugge den i Hćlen!
seOch jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.
noOg jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ćtt og hennes ćtt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hćl.
fiJa minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.
huÉs ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
16
heאֶֽל־הָאִשָּׁ֣ה אָמַ֗ר הַרְבָּ֤ה אַרְבֶּה֙ עִצְּבוֹנֵ֣ךְ וְהֵֽרֹנֵ֔ךְ בְּעֶ֖צֶב תֵּֽלְדִ֣י בָנִ֑ים וְאֶל־אִישֵׁךְ֙ תְּשׁ֣וּקָתֵ֔ךְ וְה֖וּא יִמְשָׁל־בָּֽךְ׃ ס
grκαὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν Πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα· καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει.
lamulieri quoque dixit multiplicabo aerumnas tuas et conceptus tuos in dolore paries filios et sub viri potestate eris et ipse dominabitur tui
itAlla donna disse: Moltiplicherň i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarŕ il tuo istinto, ma egli ti dominerŕ.
frIl dit ŕ la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
esA la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preńeces; con dolor parirás los hijos; y á tu marido será tu deseo, y él se enseńoreará de ti.
gbTo the woman he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bear children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you.
deUnd zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen Kinder gebären; und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, und er soll dein Herr sein.
dkTil Kvinden sagde han: Jeg vil meget mangfoldiggřre dit Svangerskabs Mřje; med Smerte skal du fřde Břrn; men til din Mand skal din Attrĺ vćre, og han skal herske over dig!
seOch till kvinnan sade han: Jag skall lĺta dig utstĺ mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din ĺtrĺ vara, och han skall rĺda över dig.
noTil kvinnen sa han: Jeg vil gjřre din mřie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du fřde dine barn, og til din mann skal din attrĺ stĺ, og han skal rĺde over dig.
fiJa vaimolle hän sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva.
huAz asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
17
heוּלְאָדָ֣ם אָמַ֗ר כִּֽי־שָׁמַעְתָּ֮ לְק֣וֹל אִשְׁתֶּךָ֒ וַתֹּ֙אכַל֙ מִן־הָעֵ֔ץ אֲשֶׁ֤ר צִוִּיתִ֙יךָ֙ לֵאמֹ֔ר לֹ֥א תֹאכַ֖ל מִמֶּ֑נּוּ אֲרוּרָ֤ה הָֽאֲדָמָה֙ בַּֽעֲבוּרֶ֔ךָ בְּעִצָּבוֹן֙ תֹּֽאכֲלֶ֔נָּה כֹּ֖ל יְמֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃
grτῷ δὲ Αδαμ εἶπεν ῞Οτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·
laad Adam vero dixit quia audisti vocem uxoris tuae et comedisti de ligno ex quo praeceperam tibi ne comederes maledicta terra in opere tuo in laboribus comedes eam cunctis diebus vitae tuae
itAll'uomo disse: Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.
frIl dit ŕ l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit ŕ cause de toi. C'est ŕ force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
esY al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; maldita será la tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida;
gbTo Adam he said, Because you have listened to your wife's voice, and ate from the tree, about which I commanded you, saying, 'You shall not eat of it,' the ground is cursed for your sake. You will eat from it with much labor all the days of your life.
deUnd zu Adam sprach er: Dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang.
dkOg til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din Hustrus Tale og spiste af Trćet, som jeg sagde, du ikke mĺtte spise af, skal Jorden vćre forbandet for din Skyld; med Mřje skal du skaffe dig Fřde af den alle dit Livs Dage;
seOch till Adam sade han: Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och ĺt av det träd om vilket jag hade bjudit dig och sagt: 'Du skall icke äta därav', därför vare marken förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar;
noOg til Adam sa han: Fordi du lřd din hustru og ĺt av det tre som jeg forbřd dig ĺ ete av, sĺ skal jorden vćre forbannet for din skyld! Med mřie skal du nćre dig av den alle ditt livs dager.
fiJa Aadamille hän sanoi: Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;
huAz embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
18
itSpine e cardi produrrŕ per te e mangerai l'erba campestre.
fril te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
esEspinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo;
gbIt will yield thorns and thistles to you; and you will eat the herb of the field.
deDornen und Disteln soll er dir tragen, und sollst das Kraut auf dem Felde essen.
dkTorn og Tidsel skal den bćre dig, og Markens Urter skal vćre din Fřde;
setörne och tistel skall den bära ĺt dig, men markens örter skola vara din föda.
noTorner og tistler skal den bćre dig, og du skal ete urtene pĺ marken.
fiorjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä.
huTöviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.
heוְק֥וֹץ וְדַרְדַּ֖ר תַּצְמִ֣יחַֽ לָ֑ךְ וְאָכַלְתָּ֖ אֶת־עֵ֥שֶׂב הַשָּׂדֶֽה׃
grἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ.
laspinas et tribulos germinabit tibi et comedes herbas terrae
19
heבְּזֵעַ֤ת אַפֶּ֙יךָ֙ תֹּ֣אכַל לֶ֔חֶם עַ֤ד שֽׁוּבְךָ֙ אֶל־הָ֣אֲדָמָ֔ה כִּ֥י מִמֶּ֖נָּה לֻקָּ֑חְתָּ כִּֽי־עָפָ֣ר אַ֔תָּה וְאֶל־עָפָ֖ר תָּשֽׁוּב׃
grἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης· ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ.?
lain sudore vultus tui vesceris pane donec revertaris in terram de qua sumptus es quia pulvis es et in pulverem reverteris
itCon il sudore del tuo volto mangerai il pane; finchč tornerai alla terra, perchč da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!.
frC'est ŕ la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'ŕ ce que tu retournes dans la terre, d'oů tu as été pris; car tu es poussičre, et tu retourneras dans la poussičre.
esEn el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas á la tierra; porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado.
gbBy the sweat of your face will you eat bread until you return to the ground, for out of it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return.
deIm Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis daß du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.
dki dit Ansigts Sved skal du spise dit Brřd, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Střv er du, og til Střv skal du vende tilbage!
seI ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder ĺter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du ĺter varda.
noI ditt ansikts sved skal du ete ditt brřd, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for střv er du, og til střv skal du vende tilbake.
fiOtsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.
huOrczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.
20
heוַיִּקְרָ֧א הָֽאָדָ֛ם שֵׁ֥ם אִשְׁתּ֖וֹ חַוָּ֑ה כִּ֛י הִ֥וא הָֽיְתָ֖ה אֵ֥ם כָּל־חָֽי׃
grκαὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
laet vocavit Adam nomen uxoris suae Hava eo quod mater esset cunctorum viventium
itL'uomo chiamň la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.
frAdam donna ŕ sa femme le nom d'Eve: car elle a été la mčre de tous les vivants.
esY llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva; por cuanto ella era madre de todos lo vivientes.
gbThe man called his wife Eve because she would be the mother of all the living.
deUnd Adam hieß sein Weib Eva, darum daß sie eine Mutter ist aller Lebendigen.
dkMen Adam kaldte sin Hustru Eva, thi hun blev Moder til alt levende.
seOch mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder ĺt allt levande.
noOg Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alle levendes mor.
fiJa mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti.
huNevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.
21
heוַיַּעַשׂ֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהִ֜ים לְאָדָ֧ם וּלְאִשְׁתּ֛וֹ כָּתְנ֥וֹת ע֖וֹר וַיַּלְבִּשֵֽׁם׃ פ
grΚαὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.?
lafecit quoque Dominus Deus Adam et uxori eius tunicas pellicias et induit eos
itIl Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e le vestě.
frL'Éternel Dieu fit ŕ Adam et ŕ sa femme des habits de peau, et il les en revętit.
esY Jehová Dios hizo al hombre y á su mujer túnicas de pieles, y vistiólos.
gbYahweh God made coats of animal skins for Adam and for his wife, and clothed them.
deUnd Gott der HERR machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und kleidete sie.
dkDerpĺ gjorde Gud Herren Skindkjortlet til Adam og hans Hustru og klćdte dem dermed.
seOch HERREN Gud gjorde ĺt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte pĺ dem.
noOg Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klćdde dem med.
fiJa Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä.
huÉs csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
22
heוַיֹּ֣אמֶר׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֗ים הֵ֤ן הָֽאָדָם֙ הָיָה֙ כְּאַחַ֣ד מִמֶּ֔נּוּ לָדַ֖עַת ט֣וֹב וָרָ֑ע וְעַתָּ֣ה׀ פֶּן־יִשְׁלַ֣ח יָד֗וֹ וְלָקַח֙ גַּ֚ם מֵעֵ֣ץ הַֽחַיִּ֔ים וְאָכַ֖ל וָחַ֥י לְעֹלָֽם׃
grκαὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Ιδοὺ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, καὶ νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
laet ait ecce Adam factus est quasi unus ex nobis sciens bonum et malum nunc ergo ne forte mittat manum suam et sumat etiam de ligno vitae et comedat et vivat in aeternum
itIl Signore Dio disse allora: Ecco l'uomo č diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda piů la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre!.
frL'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empęchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement.
esY dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de Nos sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre:
gbYahweh God said, Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand, and also take of the tree of life, and eat, and live forever...
deUnd Gott der HERR sprach: Siehe, Adam ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, daß er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich!
dkMen Gud Herren sagde: Se, Mennesket er blevet som en af os til at kende godt og ondt. Nu skal han ikke rćkke Hĺnden ud og tage ogsĺ af Livets Trć og spise og leve evindelig!
seOch HERREN Gud sade: Se, mannen har blivit sĺsom en av oss, sĺ att han förstĺr vad gott och ont är. Mĺ han nu icke räcka ut sin hand och taga jämväl av livets träd och äta, och sĺ leva evinnerligen.
noOg Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til ĺ kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hĺnd og tar ogsĺ av livsens tre og eter og lever til evig tid!
fiJa Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!
huÉs monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
23
heוַֽיְשַׁלְּחֵ֛הוּ יְהוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים מִגַּן־עֵ֑דֶן לַֽעֲבֹד֙ אֶת־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר לֻקַּ֖ח מִשָּֽׁם׃
grκαὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθη.
laemisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis ut operaretur terram de qua sumptus est
itIl Signore Dio lo scacciň dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto.
frEt l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'oů il avait été pris.
esY sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fué tomado.
gbTherefore Yahweh God sent him out from the garden of Eden, to till the ground from which he was taken.
deDa wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, daß er das Feld baute, davon er genommen ist,
dkSĺ forviste Gud Herren ham fra Edens Have, for at han skulde dyrke Jorden, som han var taget af;
seOch HERREN Gud förvisade honom ur Edens lustgĺrd, för att han skulle bruka jorden, varav han var tagen.
noSĺ viste Gud Herren ham ut av Edens have og satte ham til ĺ dyrke jorden, som han var tatt av.
fiNiin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.
huKiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.
24
heוַיְגָ֖רֶשׁ אֶת־הָֽאָדָ֑ם וַיַּשְׁכֵּן֩ מִקֶּ֨דֶם לְגַן־עֵ֜דֶן אֶת־הַכְּרֻבִ֗ים וְאֵ֨ת לַ֤הַט הַחֶ֙רֶב֙ הַמִּתְהַפֶּ֔כֶת לִשְׁמֹ֕ר אֶת־דֶּ֖רֶךְ עֵ֥ץ הַֽחַיִּֽים׃ ס
grκαὶ ἐξέβαλεν τὸν Αδαμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
laeiecitque Adam et conlocavit ante paradisum voluptatis cherubin et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae
itScacciň l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all'albero della vita.
frC'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit ŕ l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.
esEchó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía á todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
gbSo he drove out the man; and he placed cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way, to guard the way to the tree of life.
deund trieb Adam aus und lagerte vor den Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens.
dkog han drev Mennesket ud, og řsten for Edens Have satte han Keruberne med det glimtende Flammesvćrd til at vogte Vejen til Livets Trć.
seOch han drev ut mannen, och satte öster om Edens lustgĺrd keruberna jämte det ljungande svärdets lĺgor, för att bevaka vägen till livets träd.
noOg han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for ĺ vokte veien til livsens tre.
fiJa hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.
huÉs kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.

<<< operone list >>>