בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

1

heבְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃
gr᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
lain principio creavit Deus caelum et terram
itIn principio Dio creň il cielo e la terra.
frAu commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
esEN el principio crió Dios los cielos y la tierra.
gbIn the beginning, God created the heavens and the earth.
deAm Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
dkI Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
seI begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
noI begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
fiAlussa loi Jumala taivaan ja maan.
huKezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
heוְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י תְה֑וֹם וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י הַמָּֽיִם׃
grἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
laterra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas
itOra la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
frLa terre était informe et vide: il y avait des ténčbres ŕ la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
esY la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas.
gbThe earth was formless and empty. Darkness was on the surface of the deep and God's Spirit was hovering over the surface of the waters.
deUnd die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
dkOg Jorden var řde og tom, og der var Mřrke over Verdensdybet. Men Guds Ĺnd svćvede over Vandene.
seOch jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
noOg jorden var řde og tom, og det var mřrke over det store dyp, og Guds Ĺnd svevde over vannene.
fiJa maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
huA föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
heוַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃
grκαὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς.
ladixitque Deus fiat lux et facta est lux
itDio disse: Sia la luce!. E la luce fu.
frDieu dit: Que la lumičre soit! Et la lumičre fut.
esY dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz.
gbGod said, Let there be light, and there was light.
deUnd Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht.
dkOg Gud sagde: Der blive Lys! Og der blev Lys.
seOch Gud sade: Varde ljus; och det vart ljus.
noDa sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.
fiJa Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli.
huÉs monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4
heוַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר כִּי־ט֑וֹב וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃
grκαὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους.
laet vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem ac tenebras
itDio vide che la luce era cosa buona e separň la luce dalle tenebre
frDieu vit que la lumičre était bonne; et Dieu sépara la lumičre d'avec les ténčbres.
esY vió Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las tinieblas.
gbGod saw the light, and saw that it was good. God divided the light from the darkness.
deUnd Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis
dkOg Gud sĺ, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mřrket,
seOch Gud sĺg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset frĺn mörkret.
noOg Gud sĺ at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mřrket.
fiJa Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
huÉs látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
5
heוַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ
grκαὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία.
laappellavitque lucem diem et tenebras noctem factumque est vespere et mane dies unus
ite chiamň la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
frDieu appela la lumičre jour, et il appela les ténčbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour.
esY llamó Dios á la luz Día, y á las tinieblas llamó Noche: y fué la tarde y la mańana un día.
gbGod called the light day, and the darkness he called night. There was evening and there was morning, the first day.
deund nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
dkog Gud kaldte Lyset Dag, og Mřrket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, fřrste Dag.
seOch Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
noOg Gud kalte lyset dag, og mřrket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, fřrste dag.
fiJa Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.
huÉs nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
6
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃
grΚαὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως.
ladixit quoque Deus fiat firmamentum in medio aquarum et dividat aquas ab aquis
itDio disse: Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque.
frDieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
esY dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
gbGod said, Let there be an expanse in the middle of the waters, and let it divide the waters from the waters.
deUnd Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern.
dkDerpĺ sagde Gud: Der blive en Hvćlving midt i Vandene til at skille Vandene ad!
seOch Gud sade: Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten frĺn vatten.
noOg Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.
fiJa Jumala sanoi: Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä.
huÉs monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
7
heוַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין הַמַּ֙יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
grκαὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος.
laet fecit Deus firmamentum divisitque aquas quae erant sub firmamento ab his quae erant super firmamentum et factum est ita
itDio fece il firmamento e separň le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E cosě avvenne.
frEt Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
esE hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión: y fué así.
gbGod made the expanse, and divided the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse; and it was so.
deDa machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah also.
dkOg sĺledes skete det: Gud gjorde Hvćlvingen og skilte Vandet under Hvćlvingen fra Vandet over Hvćlvingen;
seOch Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet frĺn vattnet ovan fästet; och det skedde sĺ.
noOg Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det blev sĺ.
fiJa Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.
huTeremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
8
heוַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ
grκαὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα δευτέρα.
lavocavitque Deus firmamentum caelum et factum est vespere et mane dies secundus
itDio chiamň il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
frDieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le second jour.
esY llamó Dios á la expansión Cielos: y fué la tarde y la mańana el día segundo.
gbGod called the expanse sky. There was evening and there was morning, a second day.
deUnd Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der andere Tag.
dkog Gud kaldte Hvćlvingen Himmel. Og det blev Aften, og det blev Morgen, anden Dag.
seOch Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.
noOg Gud kalte hvelvingen himmel. Og det blev aften, og det blev morgen, annen dag.
fiJa Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.
huÉs nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
9
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֙יִם֙ אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה הַיַּבָּשָׁ֑ה וַֽיְהִי־כֵֽן׃
grΚαὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά.
ladixit vero Deus congregentur aquae quae sub caelo sunt in locum unum et appareat arida factumque est ita
itDio disse: Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E cosě avvenne.
frDieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
esY dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca: y fué así.
gbGod said, Let the waters under the sky be gathered together to one place, and let the dry land appear; and it was so.
deUnd Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, daß man das Trockene sehe. Und es geschah also.
dkDerpĺ sagde Gud: Vandet under Himmelen samle sig pĺ eet Sted, sĺ det faste Land kommer til Syne! Og sĺledes skete det;
seOch Gud sade: Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, sĺ att det torra bliver synligt. Och det skedde sĺ.
noOg Gud sa: Vannet under himmelen samle sig til ett sted, og det blev sĺ.
fiJa Jumala sanoi: Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin. Ja tapahtui niin.
huÉs monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
10
heוַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א יַמִּ֑ים וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
grκαὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.?
laet vocavit Deus aridam terram congregationesque aquarum appellavit maria et vidit Deus quod esset bonum
itDio chiamň l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona.
frDieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon.
esY llamó Dios á la seca Tierra, y á la reunión de las aguas llamó Mares: y vió Dios que era bueno.
gbGod called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called seas. God saw that it was good.
deUnd Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, daß es gut war.
dkog Gud kaldte det faste Land Jord, og Stedet, hvor Vandet samlede sig, kaldte han Hav. Og Gud sĺ, at det var godt.
seOch Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud sĺg att det var gott.
noOg Gud kalte det třrre land jord, og vannet som hadde samlet sig, kalte han hav. Og Gud sĺ at det var godt.
fiJa Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
huÉs nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
11
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֙רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ זֶ֔רַע עֵ֣ץ פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
grκαὶ εἶπεν ὁ θεός Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.
laet ait germinet terra herbam virentem et facientem semen et lignum pomiferum faciens fructum iuxta genus suum cuius semen in semet ipso sit super terram et factum est ita
itE Dio disse: La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E cosě avvenne:
frPuis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espčce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
esY dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra: y fué así.
gbGod said, Let the earth yield grass, herbs yielding seeds, and fruit trees bearing fruit after their kind, with their seeds in it, on the earth; and it was so.
deUnd Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also.
dkDerpĺ sagde Gud: Jorden lade fremspire grřnne Urter, der bćrer Frř, og Frugttrćer, der bćrer Frugt med Kćrne, pĺ Jorden! Og sĺledes skete det:
seOch Gud sade: Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, pĺ jorden. Och det skedde sĺ;
noOg Gud sa: Jorden bćre frem gress, urter som sĺr sig, frukttrćr som bćrer frukt med deres frř i, pĺ jorden, hvert efter sitt slag. Og det blev sĺ.
fiJa Jumala sanoi: Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin:
huAzután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
12
heוַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֙רַע֙ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
grκαὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.
laet protulit terra herbam virentem et adferentem semen iuxta genus suum lignumque faciens fructum et habens unumquodque sementem secundum speciem suam et vidit Deus quod esset bonum
itla terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona.
frLa terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espčce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espčce. Dieu vit que cela était bon.
esY produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género: y vió Dios que era bueno.
gbThe earth yielded grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, with their seeds in it, after their kind; and God saw that it was good.
deUnd die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
dkJorden frembragte grřnne Urter, der bar Frř, efter deres Arter, og Trćer, der bar Frugt med Kćrne, efter deres Arter. Og Gud sĺ, at det var godt.
sejorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud sĺg att det var gott.
noOg jorden bar frem gress, urter som sĺr sig, hver efter sitt slag, og trćr som bćrer frukt med deres frř i, hvert efter sitt slag. Og Gud sĺ at det var godt.
fimaa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
huHajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
13
heוַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ
grκαὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τρίτη.
lafactumque est vespere et mane dies tertius
itE fu sera e fu mattina: terzo giorno.
frAinsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisičme jour.
esY fué la tarde y la mańana el día tercero.
gbThere was evening and there was morning, a third day.
deDa ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
dkOg det blev Aften, og det blev Morgen, tredje Dag.
seOch det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.
noOg det blev aften, og det blev morgen, tredje dag.
fiJa tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.
huÉs lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
14
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ לְאֹתֹת֙ וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃
grΚαὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς
ladixit autem Deus fiant luminaria in firmamento caeli ut dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et dies et annos
itDio disse: Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni
frDieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années;
esY dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche: y sean por seńales, y para las estaciones, y para días y ańos;
gbGod said, Let there be lights in the expanse of sky to divide the day from the night; and let them be for signs to mark seasons, days, and years;
deUnd Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre
dkDerpĺ sagde Gud: Der komme Lys pĺ Himmelhvćlvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal vćre til Tegn og til Fastsćttelse af Hřjtider, Dage og Ĺr
seOch Gud sade: Varde pĺ himmelens fäste ljus som skilja dagen frĺn natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och ĺr,
noOg Gud sa: Det bli lys pĺ himmelhvelvingen til ĺ skille dagen fra natten! Og de skal vćre til tegn og fastsatte tider og dager og ĺr.
fiJa Jumala sanoi: Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
huÉs monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
15
heוְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
grκαὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.
laut luceant in firmamento caeli et inluminent terram et factum est ita
ite servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E cosě avvenne:
fret qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi.
esY sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra: y fue.
gband let them be for lights in the expanse of sky to give light on the earth; and it was so.
deund seien Lichter an der Feste des Himmels, daß sie scheinen auf Erden. Und es geschah also.
dkog tjene som Lys pĺ Himmelhvćlvingen til at lyse pĺ Jorden! Og sĺledes sket det:
seoch vare de pĺ himmelens fäste till ljus som lysa över jorden. Och det skedde sĺ;
noOg de skal vćre til lys pĺ himmelhvelvingen, til ĺ lyse over jorden. Og det blev sĺ.
fija olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle. Ja tapahtui niin:
huÉs legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
16
heוַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת הַכּוֹכָבִֽים׃
grκαὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας.
lafecitque Deus duo magna luminaria luminare maius ut praeesset diei et luminare minus ut praeesset nocti et stellas
itDio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle.
frDieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider ŕ la nuit; il fit aussi les étoiles.
esE hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que seńorease en el día, y la lumbrera menor para que seńorease en la noche: hizo también las estrellas.
gbGod made the two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He also made the stars.
deUnd Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne.
dkGud gjorde de to store Lys, det střrste til at herske om Dagen, det mindste til at herske om Natten, og Stjernerne;
seGud gjorde de tvĺ stora ljusen, det större ljuset till att rĺda över dagen, och det mindre ljuset till att rĺda över natten, sĺ ock stjärnorna.
noOg Gud gjorde de to store lys, det střrste til ĺ rĺde om dagen og det mindre til ĺ rĺde om natten, og stjernene.
fiJumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
huTeremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
17
heוַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς
laet posuit eas in firmamento caeli ut lucerent super terram
itDio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra
frDieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre,
esY púsolas Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra,
gbGod set them in the expanse of sky to give light to the earth,
deUnd Gott setzte sie an die Feste des Himmels, daß sie schienen auf die Erde
dkog Gud satte dem pĺ Himmelhvćlvingen til at lyse pĺ Jorden
seOch Gud satte dem pĺ himmelens fäste till att lysa över jorden,
noOg Gud satte dem pĺ himmelhvelvingen til ĺ lyse over jorden
fiJa Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle
huÉs helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
18
heוְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
grκαὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.
laet praeessent diei ac nocti et dividerent lucem ac tenebras et vidit Deus quod esset bonum
ite per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona.
frpour présider au jour et ŕ la nuit, et pour séparer la lumičre d'avec les ténčbres. Dieu vit que cela était bon.
esY para seńorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas: y vió Dios que era bueno.
gband to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. God saw that it was good.
deund den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, daß es gut war.
dkog til at herske over Dagen og Natten og til at skille Lyset fra Mřrket. Og Gud sĺ, at det var godt.
seoch till att rĺda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset frĺn mörkret. Och Gud sĺg att det var gott.
noog til ĺ rĺde om dagen og om natten og til ĺ skille lyset fra mřrket. Og Gud sĺ at det var godt.
fija hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
huÉs hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
19
itE fu sera e fu mattina: quarto giorno.
frAinsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatričme jour.
esY fué la tarde y la mańana el día cuarto.
gbThere was evening and there was morning, a fourth day.
deDa ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.
dkOg det blev Aften, og det blev Morgen, fjerde Dag.
seOch det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.
noOg det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag.
fiJa tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.
huÉs lőn este és lőn reggel, negyedik nap.
heוַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ
grκαὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τετάρτη.
laet factum est vespere et mane dies quartus
20
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃
grΚαὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως.
ladixit etiam Deus producant aquae reptile animae viventis et volatile super terram sub firmamento caeli
itDio disse: Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo.
frDieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
esY dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
gbGod said, Let the waters abound with living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of sky.
deUnd Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels.
dkDerpĺ sagde Gud: Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Vćsener, og Fugle flyve over Jorden oppe under Himmelhvćlvingen! Og sĺledes skete det:
seOch Gud sade: Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fĺglar över jorden under himmelens fäste.
noOg Gud sa: Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen!
fiJa Jumala sanoi: Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla.
huÉs monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
21
heוַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
grκαὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά.
lacreavitque Deus cete grandia et omnem animam viventem atque motabilem quam produxerant aquae in species suas et omne volatile secundum genus suum et vidit Deus quod esset bonum
itDio creň i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.
frDieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espčce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espčce. Dieu vit que cela était bon.
esY crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie: y vió Dios que era bueno.
gbGod created the large sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarmed, after their kind, and every winged bird after its kind. God saw that it was good.
deUnd Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, daß da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
dkGud skabte de store Havdyr og den hele Vrimmel af levende Vćsener, som Vandet vrimler med, efter deres Arter, og alle vingede Vćsener efter deres Arter. Og Gud sĺ, at det var godt.
seOch Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, sĺ ock alla bevingade fĺglar, efter deras arter. Och Gud sĺg att det var gott.
noOg Gud skapte de store sjřdyr og alt levende som rřrer sig, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud sĺ at det var godt.
fiJa Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
huÉs teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
22
heוַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֙יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃
grκαὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς.
labenedixitque eis dicens crescite et multiplicamini et replete aquas maris avesque multiplicentur super terram
itDio li benedisse: Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra.
frDieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre.
esY Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra.
gbGod blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.
deUnd Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt das Wasser im Meer; und das Gefieder mehre sich auf Erden.
dkOg Gud velsignede dem og sagde: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Vandet i Havene, og Fuglene blive mangfoldige pĺ Jorden!
seOch Gud välsignade dem och sade: Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen vattnet i haven; föröke sig ock fĺglarna pĺ jorden.
noOg Gud velsignet dem og sa: Vćr fruktbare og bli mange og opfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike pĺ jorden!
fiJa Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä.
huÉs megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
23
heוַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ
grκαὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα πέμπτη.
laet factum est vespere et mane dies quintus
itE fu sera e fu mattina: quinto giorno.
frAinsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquičme jour.
esY fué la tarde y la mańana el día quinto.
gbThere was evening and there was morning, a fifth day.
deDa ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
dkOg det blev Aften, og det blev Morgen, femte Dag.
seOch det vart afton, och det vart morgon, den femte dagen.
noOg det blev aften, og det blev morgen, femte dag.
fiJa tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.
huÉs lőn este és lőn reggel, ötödik nap.
24
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
grΚαὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Εξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως.
ladixit quoque Deus producat terra animam viventem in genere suo iumenta et reptilia et bestias terrae secundum species suas factumque est ita
itDio disse: La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E cosě avvenne:
frDieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espčce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espčce. Et cela fut ainsi.
esY dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie: y fué así.
gbGod said, Let the earth produce living creatures after their kind, livestock, creeping things, and animals of the earth after their kind; and it was so.
deUnd Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also.
dkDerpĺ sagde Gud: Jorden frembringe levende Vćsener efter deres Arter: Kvćg, Kryb og vildtlevende Dyr efter deres Arter! Og sĺledes skete det:
seOch Gud sade: Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter. Och det skedde sĺ;
noOg Gud sa: Jorden la fremgĺ levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev sĺ.
fiJa Jumala sanoi: Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin:
huAzután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
25
heוַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
grκαὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά.?
laet fecit Deus bestias terrae iuxta species suas et iumenta et omne reptile terrae in genere suo et vidit Deus quod esset bonum
itDio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.
frDieu fit les animaux de la terre selon leur espčce, le bétail selon son espčce, et tous les reptiles de la terre selon leur espčce. Dieu vit que cela était bon.
esE hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie: y vió Dios que era bueno.
gbGod made the animals of the earth after their kind, and the livestock after their kind, and everything that creeps on the ground after its kind. God saw that it was good.
deUnd Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
dkGud gjorde de vildtlevende Dyr efter deres Arter, Kvćget efter dets Arter og alt Jordens Kryb efter dets Arter. Og Gud sĺ, at det var godt.
seGud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur pĺ marken, efter deras arter. Och Gud sĺg att det var gott.
noOg Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud sĺ at det var godt.
fiJumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
huTeremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
26
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ כִּדְמוּתֵ֑נוּ וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.
laet ait faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram et praesit piscibus maris et volatilibus caeli et bestiis universaeque terrae omnique reptili quod movetur in terra
itE Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
frPuis Dieu dit: Faisons l'homme ŕ notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
esY dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza; y seńoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
gbGod said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.
deUnd Gott sprach: Laßt uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
dkDerpĺ sagde Gud: Lad os gřre Mennesker i vort Billede, sĺ de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvćget og alle vildtlevende Dyr pĺ Jorden og alt Kryb,der kryber pĺ Jorden!
seOch Gud sade: Lĺt oss göra människor till vĺr avbild, till att vara oss lika; och mĺ de rĺda över fiskarna i havet och över fĺglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig pĺ jorden.
noOg Gud sa: La oss gjřre mennesker i vĺrt billede, efter vĺr lignelse, og de skal rĺde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rřrer sig pĺ jorden.
fiJa Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.
huÉs monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
27
heוַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃
grκαὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.
laet creavit Deus hominem ad imaginem suam ad imaginem Dei creavit illum masculum et feminam creavit eos
itDio creň l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creň; maschio e femmina li creň.
frDieu créa l'homme ŕ son image, il le créa ŕ l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
esY crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió.
gbGod created man in his own image. In God's image he created him; male and female he created them.
deUnd Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib.
dkOg Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;
seOch Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
noOg Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.
fiJa Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
huTeremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
28
heוַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.
labenedixitque illis Deus et ait crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus quae moventur super terram
itDio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cieloe su ogni essere vivente, che striscia sulla terra.
frDieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
esY los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y seńoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
gbGod blessed them. God said to them, Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth.
deUnd Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
dkog Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gřr eder til Herre over den og hersk over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvćget og alle vildtlevende Dyr, der rřrer sig pĺ Jorden!
seOch Gud välsignade dem; Gud sade till dem: Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och rĺden över fiskarna i havet och över fĺglarna under himmelen och över alla djur som röra sig pĺ jorden.
noOg Gud velsignet dem og sa til dem: Vćr fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og rĺd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rřrer sig pĺ jorden!
fiJa Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.
huÉs megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
29
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה לְאָכְלָֽה׃
grκαὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Ιδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου? ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν?
ladixitque Deus ecce dedi vobis omnem herbam adferentem semen super terram et universa ligna quae habent in semet ipsis sementem generis sui ut sint vobis in escam
itPoi Dio disse: Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che č su tutta la terra e ogni albero in cui č il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.
frEt Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est ŕ la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture.
esY dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer.
gbGod said, Behold, I have given you every herb yielding seed, which is on the surface of all the earth, and every tree, which bears fruit yielding seed. It will be your food.
deUnd Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise,
dkGud sagde fremdeles: Jeg giver eder alle Urter pĺ hele Jorden, som bćrer Frř, og alle Trćer, som bćrer Frugt med Kćrne; de skal vćre eder til Fřde;
seOch Gud sade: Se, jag giver eder alla fröbärande örter pĺ hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda.
noOg Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sĺr sig, alle som finnes pĺ jorden, og alle trćr med frukt som sĺr sig; de skal vćre til fřde for eder.
fiJa Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.
huÉs monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
30
heוּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב לְאָכְלָ֑ה וַֽיְהִי־כֵֽן׃
grκαὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ τῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως.
laet cunctis animantibus terrae omnique volucri caeli et universis quae moventur in terra et in quibus est anima vivens ut habeant ad vescendum et factum est ita
itA tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali č alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E cosě avvenne.
frEt ŕ tout animal de la terre, ŕ tout oiseau du ciel, et ŕ tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
esY á toda bestia de la tierra, y á todas las aves de los cielos, y á todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer: y fué así.
gbTo every animal of the earth, and to every bird of the sky, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food; and it was so.
deund allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, daß sie allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah also.
dkmen alle Jordens dyr og alle Himmelens Fugle og alt, hvad der kryber pĺ Jorden, og som har Livsĺnde, giver jeg alle grřnne Urter til Fřde. Og sĺledes skete det.
seMen ĺt alla djur pĺ jorden och ĺt alla fĺglar under himmelen och ĺt allt som krälar pĺ jorden, vad som i sig har en levande själ, ĺt dessa giver jag alla gröna örter till föda. Och det skedde sĺ.
noOg alle dyr pĺ jorden og alle fugler under himmelen og alt som rřrer sig pĺ jorden, alt som det er livsĺnde i, gir jeg alle grřnne urter ĺ ete. Og det blev sĺ.
fiJa kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin.
huA föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket [adom] eledelűl. És úgy lőn.
31
heוַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ
grκαὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα ἕκτη.
laviditque Deus cuncta quae fecit et erant valde bona et factum est vespere et mane dies sextus
itDio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
frDieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était trčs bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixičme jour.
esY vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fué la tarde y la mańana el día sexto.
gbGod saw everything that he had made, and, behold, it was very good. There was evening and there was morning, a sixth day.
deUnd Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
dkOg Gud sĺ alt, hvad han havde gjort, og se, det var sĺre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag.
seOch Gud sĺg pĺ allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det vart afton, och det vart morgon, den sjätte dagen.
noOg Gud sĺ pĺ alt det han hadde gjort, og se, det var sĺre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.
fiJa Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.
huÉs látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

operone list >>>