שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

33

heוַיְדַבֵּ֨ר יְהוָ֤ה אֶל־מֹשֶׁה֙ לֵ֣ךְ עֲלֵ֣ה מִזֶּ֔ה אַתָּ֣ה וְהָעָ֔ם אֲשֶׁ֥ר הֶֽעֱלִ֖יתָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֶל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֣ר נִ֠שְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָ֨ם לְיִצְחָ֤ק וּֽלְיַעֲקֹב֙ לֵאמֹ֔ר לְזַרְעֲךָ֖ אֶתְּנֶֽנָּה׃
grΚαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Πορεύου ἀνάβηθι ἐντεῦθεν σὺ καὶ ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων Τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν.
lalocutusque est Dominus ad Mosen vade ascende de loco isto tu et populus tuus quem eduxisti de terra Aegypti in terram quam iuravi Abraham Isaac et Iacob dicens semini tuo dabo eam
itIl Signore parlň a Mosč: Su, esci di qui tu e il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: Alla tua discendenza la darň.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte; monte vers le pays que j'ai juré de donner ŕ Abraham, ŕ Isaac et ŕ Jacob, en disant: Je le donnerai ŕ ta postérité.
esY JEHOVA dijo á Moisés: Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, á la tierra de la cual juré á Abraham, Isaac, y Jacob, diciendo: A tu simiente la daré:
gbYahweh spoke to Moses, Depart, go up from here, you and the people that you have brought up out of the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, 'I will give it to your offspring.'
deDer HERR sprach zu Mose: Gehe, ziehe von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe und gesagt: Deinem Samen will ich's geben;
dkHerren sagde til Moses: Drag nu bort herfra med Folket, som du fřrte ud af Ćgypten, til det Land, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob med de Ord: Dit Afkom vil jeg give det!
seOch HERREN sade till Mose: Upp, drag ĺstad härifrĺn med folket som du har fört upp ur Egyptens land, och begiv dig till det land som jag med ed har lovat ĺt Abraham, Isak och Jakob, i det jag sade: 'Ĺt din säd skall jag giva det.'
noOg Herren talte til Moses: Dra nu bort herfra, bĺde du og det folk som du har fřrt op fra Egyptens land, til det land jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, da jeg sa: Din ćtt vil jeg gi det;
fiSitten Herra sanoi Moosekselle: Lähde täältä ja vaella, sinä ja kansa, jonka olet johdattanut Egyptin maasta, siihen maahan, jonka minä olen vannoen luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan sen'.
huSzóla azután az Úr Mózesnek: Eredj, menj fel innen, te és a nép, a melyet kihoztál Égyiptom földéről, a földre, a melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak mondván: A te magodnak adom azt.
2
heוְשָׁלַחְתִּ֥י לְפָנֶ֖יךָ מַלְאָ֑ךְ וְגֵֽרַשְׁתִּ֗י אֶת־הַֽכְּנַעֲנִי֙ הָֽאֱמֹרִ֔י וְהַֽחִתִּי֙ וְהַפְּרִזִּ֔י הַחִוִּ֖י וְהַיְבוּסִֽי׃
grκαὶ συναποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, καὶ ἐκβαλεῖ τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον.
laet mittam praecursorem tui angelum ut eiciam Chananeum et Amorreum et Hettheum et Ferezeum et Eveum et Iebuseum
itManderň davanti a te un angelo e scaccerň il Cananeo, l'Amorreo, l'Hittita, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo.
frJ'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
esY yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al Cananeo y al Amorrheo, y al Hetheo, y al Pherezeo, y al Heveo y al Jebuseo:
gbI will send an angel before you; and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite:
deund ich will vor dir her senden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter,
dkJeg sender en Engel foran dig, og han skal drive Kana'anćerne, Amoriterne, Hetiterne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne bort
seJag skall sända en ängel framför dig och förjaga kananéerna, amoréerna, hetiterna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna,
noog jeg vil sende en engel foran dig og drive ut kana'anittene, amorittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene.
fiJa minä lähetän enkelin sinun edelläsi ja karkoitan pois kanaanilaiset, amorilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset,
huÉs bocsátok előtted Angyalt, és kiűzöm a Kananeusokat, Emoreusokat, Khittheusokat, Perizeusokat, Khivveusokat és Jebuzeusokat:
3
heאֶל־אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָ֑שׁ כִּי֩ לֹ֨א אֶֽעֱלֶ֜ה בְּקִרְבְּךָ֗ כִּ֤י עַם־קְשֵׁה־עֹ֙רֶף֙ אַ֔תָּה פֶּן־אֲכֶלְךָ֖ בַּדָּֽרֶךְ׃
grκαὶ εἰσάξω σε εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι· οὐ γὰρ μὴ συναναβῶ μετὰ σοῦ διὰ τὸ λαὸν σκληροτράχηλόν σε εἶναι, ἵνα μὴ ἐξαναλώσω σε ἐν τῇ ὁδῷ.
laet intres in terram fluentem lacte et melle non enim ascendam tecum quia populus durae cervicis est ne forte disperdam te in via
itVŕ pure verso la terra dove scorre latte e miele... Ma io non verrň in mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice.
frMonte vers ce pays oů coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide.
esA la tierra que fluye leche y miel; porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino.
gbto a land flowing with milk and honey: for I will not go up among you, for you are a stiff-necked people, lest I consume you on the way.?
dedich zu bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk; ich möchte dich unterwegs vertilgen.
dktil et Land, der flyder med Mćlk og Honning. Men selv vil jeg ikke drage med i din Midte, thi du er et halsstarrigt Folk; drog jeg med, kunde jeg tilintetgřre dig undervejs!
seför att du mĺ komma till ett land som flyter av mjölk och honung. Ty eftersom du är ett hĺrdnackat folk, vill jag icke själv draga upp med dig; jag kunde dĺ förgöra dig under vägen.
noDra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hĺrdnakket folk; jeg vilde ellers komme til ĺ řdelegge dig pĺ veien.
fiettä tulisit siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sillä minä en itse vaella sinun kanssasi, koska olet niskurikansa, etten minä sinua tiellä hukuttaisi.
huA tejjel és mézzel folyó földre; de én nem megyek fel köztetek, mert te keménynyakú nép vagy, hogy meg ne emészszelek az úton.
4
heוַיִּשְׁמַ֣ע הָעָ֗ם אֶת־הַדָּבָ֥ר הָרָ֛ע הַזֶּ֖ה וַיִּתְאַבָּ֑לוּ וְלֹא־שָׁ֛תוּ אִ֥ישׁ עֶדְי֖וֹ עָלָֽיו׃
grκαὶ ἀκούσας ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο κατεπένθησαν ἐν πενθικοῖς.
laaudiens populus sermonem hunc pessimum luxit et nullus ex more indutus est cultu suo
itIl popolo udě questa triste notizia e tutti fecero lutto: nessuno piů indossň i suoi ornamenti.
frLorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements.
esY oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos:
gbWhen the people heard this evil news, they mourned: and no one put on his jewelry.
deDa das Volk diese böse Rede hörte, trugen sie Leid, und niemand trug seinen Schmuck an sich.
dkDa Folket hřrte denne onde Tidende, sřrgede de, og ingen tog sine Smykker pĺ.
seNär folket hörde detta stränga tal, blevo de sorgsna, och ingen tog sina smycken pĺ sig.
noDa folket hřrte denne hĺrde tale, sřrget de, og ingen tok sine smykker pĺ sig.
fiKun kansa kuuli tämän kovan puheen, tulivat he murheellisiksi, eikä yksikään pukenut koristuksiaan yllensä.
huMikor meghallá a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borula, és senki nem tevé fel az ékszereit.
5
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה אֱמֹ֤ר אֶל־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ אַתֶּ֣ם עַם־קְשֵׁה־עֹ֔רֶף רֶ֧גַע אֶחָ֛ד אֶֽעֱלֶ֥ה בְקִרְבְּךָ֖ וְכִלִּיתִ֑יךָ וְעַתָּ֗ה הוֹרֵ֤ד עֶדְיְךָ֙ מֵֽעָלֶ֔יךָ וְאֵדְעָ֖ה מָ֥ה אֶֽעֱשֶׂה־לָּֽךְ׃
grκαὶ εἶπεν κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ῾Υμεῖς λαὸς σκληροτράχηλος· ὁρᾶτε μὴ πληγὴν ἄλλην ἐπάξω ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσω ὑμᾶς· νῦν οὖν ἀφέλεσθε τὰς στολὰς τῶν δοξῶν ὑμῶν καὶ τὸν κόσμον, καὶ δείξω σοι ἃ ποιήσω σοι.
ladixitque Dominus ad Mosen loquere filiis Israhel populus durae cervicis es semel ascendam in medio tui et delebo te iam nunc depone ornatum tuum ut sciam quid faciam tibi
itIl Signore disse a Mosč: Riferisci agli Israeliti: Voi siete un popolo di dura cervice; se per un momento io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora togliti i tuoi ornamenti e poi saprň che cosa dovrň farti.
frEt l'Éternel dit ŕ Moďse: Dis aux enfants d'Israël: Vous ętes un peuple au cou roide; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ote maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai.
esPues Jehová dijo á Moisés: Di á los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz: en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré: quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer.
gbYahweh said to Moses, Tell the children of Israel, You are a stiff-necked people. If I were to go up into the middle of you for one moment, I would consume you. Therefore now take off your jewelry from you, that I may know what to do to you.'?
deUnd der HERR sprach zu Mose: Sage zu den Kindern Israel: Ihr seid ein halsstarriges Volk. Wo ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir, daß ich wisse, was ich dir tun soll.
dkDa sagde Herren til Moses: Sig til Israeliterne; I er et halsstarrigt Folk! Vandrede jeg kun et eneste Řjeblik i din Midte, mĺtte jeg tilintetgřre dig. Tag du dine Smykker af, sĺ skal jeg tćnke over, hvad jeg vil gřre for dig!
seOch HERREN sade till Mose: Säg till Israels barn: I ären ett hĺrdnackat folk. Om jag allenast ett ögonblick droge med dig, skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken, sĺ vill jag se till, vad jag skall göra med dig.
noFor Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hĺrdnakket folk; drog jeg endog bare et řieblikk op med dig, sĺ mĺtte jeg řdelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, sĺ jeg kan vite hvad jeg skal gjřre med dig.
fiJa Herra sanoi Moosekselle: Sano israelilaisille: Te olette niskurikansa. Jos minä silmänräpäyksenkään vaeltaisin sinun keskelläsi, minä hukuttaisin sinut. Riisu nyt koristuksesi yltäsi, niin minä ajattelen, mitä sinulle tekisin.
huMegmondotta vala az Úr Mózesnek: Mondd meg az Izráel fiainak: Keménynyakú nép vagy te, egy szempillantásban, ha közéd mennék, megemésztenélek. Azért most vesd le a te ékességeidet magadról, azután meglátom mit cselekedjem veled.
6
heוַיִּֽתְנַצְּל֧וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֶת־עֶדְיָ֖ם מֵהַ֥ר חוֹרֵֽב׃
grκαὶ περιείλαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν κόσμον αὐτῶν καὶ τὴν περιστολὴν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Χωρηβ.
ladeposuerunt ergo filii Israhel ornatum suum a monte Horeb
itGli Israeliti si spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi.
frLes enfants d'Israël se dépouillčrent de leurs ornements, en s'éloignant du mont Horeb.
esEntonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb.
gbThe children of Israel stripped themselves of their jewelry from Mount Horeb onward.
deAlso taten die Kinder Israel ihren Schmuck von sich vor dem Berge Horeb.
dkDa aflagde Israeliterne deres Smykker fra Horebs Bjerg af.
seSĺ togo dĺ Israels barn av sig sina smycken och voro utan dem allt ifrĺn vistelsen vid Horebs berg.
noDa tok Israels barn sine smykker av og bar dem ikke mere, efterat de hadde draget fra fjellet Horeb.
fiNiin israelilaiset riisuivat koristuksensa ja olivat Hoorebin vuoren luota lähtien ilman niitä.
huÉs lerakták magokról az Izráel fiai az ő ékességeket, a Hóreb hegyétől fogva.
7
heוּמֹשֶׁה֩ יִקַּ֨ח אֶת־הָאֹ֜הֶל וְנָֽטָה־ל֣וֹ׀ מִח֣וּץ לַֽמַּחֲנֶ֗ה הַרְחֵק֙ מִן־הַֽמַּחֲנֶ֔ה וְקָ֥רָא ל֖וֹ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהָיָה֙ כָּל־מְבַקֵּ֣שׁ יְהוָ֔ה יֵצֵא֙ אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד אֲשֶׁ֖ר מִח֥וּץ לַֽמַּחֲנֶֽה׃
grΚαὶ λαβὼν Μωυσῆς τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἔπηξεν ἔξω τῆς παρεμβολῆς μακρὰν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐκλήθη σκηνὴ μαρτυρίου· καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ζητῶν κύριον ἐξεπορεύετο εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
laMoses quoque tollens tabernaculum tetendit extra castra procul vocavitque nomen eius tabernaculum foederis et omnis populus qui habebat aliquam quaestionem egrediebatur ad tabernaculum foederis extra castra
itMosč a ogni tappa prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, ad una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno; appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore.
frMoďse prit la tente et la dressa hors du camp, ŕ quelque distance; il l'appela tente d'assignation; et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp.
esY Moisés tomó el tabernáculo, y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el Tabernáculo del Testimonio. Y fué, que cualquiera que requería á Jehová, salía al tabernáculo del testimonio, que estaba fuera del campo.
gbNow Moses used to take the tent and to pitch it outside the camp, far away from the camp, and he called it The Tent of Meeting.? Everyone who sought Yahweh went out to the Tent of Meeting, which was outside the camp.
deMose aber nahm die Hütte und schlug sie auf draußen, ferne vom Lager, und hieß sie eine Hütte des Stifts. Und wer den HERRN fragen wollte, mußte herausgehen zur Hütte des Stifts vor das Lager.
dkMoses plejede at tage Teltet og slĺ det op udenfor Lejren i nogen Afstand derfra; han gav det Navnet Ĺbenbaringsteltet. Enhver som vilde rĺdspřrge Herren, gik ud til Ĺbenbaringsteltet uden for Lejren.
seMen Mose hade för sed att taga tältet och slĺ upp det ett stycke utanför lägret; och han kallade det uppenbarelsetältet. Och var och en som ville rĺdfrĺga HERREN mĺste gĺ ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.
noMen Moses tok et telt og slo det op utenfor leiren et godt stykke fra; han kalte det sammenkomstens telt, og enhver som sřkte Herren, gikk ut til sammenkomstens telt utenfor leiren.
fiMutta Mooses otti majan ja pystytti sen leirin ulkopuolelle, jonkun matkan päähän leiristä, ja kutsui sen ilmestysmajaksi; ja jokaisen, jolla oli kysyttävää Herralta, oli mentävä ilmestysmajalle, leirin ulkopuolelle.
huMózes pedig vevé a sátort, és felvoná azt a táboron kívül, messze a tábortól, és nevezé azt gyülekezet sátorának, és lőn, hogy mind a ki az Urat keresi, ki kelle mennie a gyülekezet sátorához, a táboron kívül.
8
heוְהָיָ֗ה כְּצֵ֤את מֹשֶׁה֙ אֶל־הָאֹ֔הֶל יָק֙וּמוּ֙ כָּל־הָעָ֔ם וְנִ֨צְּב֔וּ אִ֖ישׁ פֶּ֣תַח אָהֳל֑וֹ וְהִבִּ֙יטוּ֙ אַחֲרֵ֣י מֹשֶׁ֔ה עַד־בֹּא֖וֹ הָאֹֽהֱלָה׃
grἡνίκα δ᾽ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, εἱστήκει πᾶς ὁ λαὸς σκοπεύοντες ἕκαστος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ κατενοοῦσαν ἀπιόντος Μωυσῆ ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.
lacumque egrederetur Moses ad tabernaculum surgebat universa plebs et stabat unusquisque in ostio papilionis sui aspiciebantque tergum Mosi donec ingrederetur tentorium
itQuando Mosč usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda: guardavano passare Mosč, finché fosse entrato nella tenda.
frLorsque Moďse se rendait ŕ la tente, tout le peuple se levait; chacun se tenait ŕ l'entrée de sa tente, et suivait des yeux Moďse, jusqu'ŕ ce qu'il fűt entré dans la tente.
esY sucedía que, cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie á la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo.
gbWhen Moses went out to the Tent, that all the people rose up, and stood, everyone at their tent door, and watched Moses, until he had gone into the Tent.
deUnd wenn Mose ausging zur Hütte so stand alles Volk auf und trat ein jeglicher in seiner Hütte Tür und sahen ihm nach, bis er in die Hütte kam.
dkMen hver Gang Moses gik ud til teltet, rejste alt Folket sig op og stillede sig alle ved Indgangen til deres Telte og sĺ efter Moses, indtil han kom ind i Teltet.
seOch sĺ ofta Mose gick ut till tältet, stod allt folket upp, och var och en ställde sig vid ingĺngen till sitt tält och skĺdade efter Mose, till dess han hade kommit in i tältet.
noOg hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket sig, og de stod hver i dřren til sitt telt og sĺ efter Moses, til han var kommet inn i teltet.
fiJa kun Mooses lähti majalle, nousi koko kansa, ja kukin asettui majansa ovelle ja katseli Mooseksen jälkeen, kunnes hän oli mennyt majaan.
huÉs lőn, hogy mikor Mózes kiméne a sátorhoz, az egész nép felkele, és kiki mind az ő sátorának ajtajában álla; nézvén Mózes után míg a sátorba beméne.
9
heוְהָיָ֗ה כְּבֹ֤א מֹשֶׁה֙ הָאֹ֔הֱלָה יֵרֵד֙ עַמּ֣וּד הֶֽעָנָ֔ן וְעָמַ֖ד פֶּ֣תַח הָאֹ֑הֶל וְדִבֶּ֖ר עִם־מֹשֶֽׁה׃
grὡς δ᾽ ἂν εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνήν, κατέβαινεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἐλάλει Μωυσῇ·
laingresso autem illo tabernaculum foederis descendebat columna nubis et stabat ad ostium loquebaturque cum Mosi
itQuando Mosč entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosč.
frEt lorsque Moďse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrętait ŕ l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moďse.
esY cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y poníase á la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
gbWhen Moses entered into the Tent, the pillar of cloud descended, stood at the door of the Tent, and spoke with Moses.
deUnd wenn Mose in die Hütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Hütte Tür und redete mit Mose.
dkOg nĺr Moses kom ind Teltet, sćnkede Skystřtten sig og stillede sig ved Indgangen til Teltet; da talede Herren med Moses.
seOch sĺ ofta Mose kom in i tältet, steg molnstoden ned och blev stĺende vid ingĺngen till tältet; och han talade med Mose.
noOg nĺr Moses var kommet inn i teltet, da senket skystřtten sig og stod i dřren til teltet, og han talte med Moses.
fiJa aina kun Mooses meni majaan, laskeutui pilvenpatsas ja seisahtui majan ovelle; ja Herra puhutteli Moosesta.
huÉs lőn, mikor Mózes beméne a sátorba, hogy felhő-oszlop szálla alá, és megálla a sátor ajtajában, és beszéle Mózessel.
10
heוְרָאָ֤ה כָל־הָעָם֙ אֶת־עַמּ֣וּד הֶֽעָנָ֔ן עֹמֵ֖ד פֶּ֣תַח הָאֹ֑הֶל וְקָ֤ם כָּל־הָעָם֙ וְהִֽשְׁתַּחֲוּ֔וּ אִ֖ישׁ פֶּ֥תַח אָהֳלֽוֹ׃
grκαὶ ἑώρα πᾶς ὁ λαὸς τὸν στῦλον τῆς νεφέλης ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς, καὶ στάντες πᾶς ὁ λαὸς προσεκύνησαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ.
lacernentibus universis quod columna nubis staret ad ostium tabernaculi stabantque ipsi et adorabant per fores tabernaculorum suorum
itTutto il popolo vedeva la colonna di nube, che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all'ingresso della propria tenda.
frTout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrętait ŕ l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et se prosternait ŕ l'entrée de sa tente.
esY viendo todo el pueblo la columna de nube, que estaba á la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno á la puerta de su tienda y adoraba.
gbAll the people saw the pillar of cloud stand at the door of the Tent, and all the people rose up and worshiped, everyone at their tent door.
deUnd alles Volk sah die Wolkensäule in der Hütte Tür stehen, und standen auf und neigten sich, ein jeglicher in seiner Hütte Tür.
dkMen nĺr alt Folket sĺ Skystřtten stĺ ved Indgangen til Teltet, rejste de sig alle op og tilbad ved Indgangen til deres Telte.
seOch allt folket sĺg molnstoden stĺ vid ingĺngen till tältet; dĺ föll allt folket ned och tillbad, var och en vid ingĺngen till sitt tält.
noOg alt folket sĺ skystřtten stĺ i dřren til teltet, og alt folket reiste sig og břide sig hver i dřren til sitt telt.
fiJa kaikki kansa näki pilvenpatsaan seisovan majan ovella; niin kaikki kansa nousi, ja he kumartuivat itsekukin majansa ovella.
huÉs látá az egész nép, hogy a felhő-oszlop a sátornak ajtaján áll, és felkele az egész nép, és kiki meghajlék az ő sátorának ajtajában.
11
heוְדִבֶּ֨ר יְהוָ֤ה אֶל־מֹשֶׁה֙ פָּנִ֣ים אֶל־פָּנִ֔ים כַּאֲשֶׁ֛ר יְדַבֵּ֥ר אִ֖ישׁ אֶל־רֵעֵ֑הוּ וְשָׁב֙ אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֔ה וּמְשָׁ֨רְת֜וֹ יְהוֹשֻׁ֤עַ בִּן־נוּן֙ נַ֔עַר לֹ֥א יָמִ֖ישׁ מִתּ֥וֹךְ הָאֹֽהֶל׃ ס
grκαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον. καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν, ὁ δὲ θεράπων ᾿Ιησοῦς υἱὸς Ναυη νέος οὐκ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς σκηνῆς.
laloquebatur autem Dominus ad Mosen facie ad faciem sicut loqui solet homo ad amicum suum cumque ille reverteretur in castra minister eius Iosue filius Nun puer non recedebat de tabernaculo
itCosě il Signore parlava con Mosč faccia a faccia, come un uomo parla con un altro. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuč figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda.
frL'Éternel parlait avec Moďse face ŕ face, comme un homme parle ŕ son ami. Puis Moďse retournait au camp; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente.
esY hablaba Jehová á Moisés cara á cara, como habla cualquiera á su compańero. Y volvíase al campo; mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
gbYahweh spoke to Moses face to face, as a man speaks to his friend. He turned again into the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, didn't depart from the Tent.
deDer HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn er wiederkehrte zum Lager, so wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus der Hütte.
dkSĺ talede Herren med Moses Ansigt til Ansigt, som nĺr den ene Mand taler med den anden, og derpĺ vendte Moses tilbage til Lejren; men hans Medhjćlper Josua, Nuns Sřn, en ung Mand, veg ikke fra Teltet.
seOch HERREN talade med Mose ansikte mot ansikte, sĺsom när den ena människan talar med den andra. Sedan vände Mose tillbaka till lägret; men hans tjänare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade icke tältet.
noOg Herren talte til Moses ĺsyn til ĺsyn, likesom en mann taler med sin nćste. Sĺ vendte han tilbake til leiren, men hans tjener Josva, Nuns sřnn, en ung mann, vek ikke fra teltet.
fiJa Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niinkuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta.
huAz Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, a mint szokott ember szólani barátjával; és [mikor Mózes] a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.
12
heוַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶל־יְהוָ֗ה רְ֠אֵה אַתָּ֞ה אֹמֵ֤ר אֵלַי֙ הַ֚עַל אֶת־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְאַתָּה֙ לֹ֣א הֽוֹדַעְתַּ֔נִי אֵ֥ת אֲשֶׁר־תִּשְׁלַ֖ח עִמִּ֑י וְאַתָּ֤ה אָמַ֙רְתָּ֙ יְדַעְתִּ֣יךָֽ בְשֵׁ֔ם וְגַם־מָצָ֥אתָ חֵ֖ן בְּעֵינָֽי׃
grΚαὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς κύριον ᾿Ιδοὺ σύ μοι λέγεις ᾿Ανάγαγε τὸν λαὸν τοῦτον· σὺ δὲ οὐκ ἐδήλωσάς μοι ὃν συναποστελεῖς μετ᾽ ἐμοῦ· σὺ δέ μοι εἶπας Οἶδά σε παρὰ πάντας, καὶ χάριν ἔχεις παρ᾽ ἐμοί.
ladixit autem Moses ad Dominum praecipis ut educam populum istum et non indicas mihi quem missurus es mecum praesertim cum dixeris novi te ex nomine et invenisti gratiam coram me
itMosč disse al Signore: Vedi, tu mi ordini: Fŕ salire questo popolo, ma non mi hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi.
frMoďse dit ŕ l'Éternel: Voici, tu me dis: Fais monter ce peuple! Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit: Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce ŕ mes yeux.
esY dijo Moisés á Jehová: Mira, tú me dices á mí: Saca este pueblo: y tú no me has declarado á quién has de enviar conmigo: sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos.
gbMoses said to Yahweh, Behold, you tell me, 'Bring up this people:' and you haven't let me know whom you will send with me. Yet you have said, 'I know you by name, and you have also found favor in my sight.'
deUnd Mose sprach zu dem HERRN: Siehe, du sprichst zu mir: Führe das Volk hinauf! und läßt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, so du doch gesagt hast: Ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden.
dkMoses sagde til Herren: Se, du siger til mig: Fřr dette Folk frem! Men du har ikke ladet mig vide, hvem du vil sende med mig; og dog har du sagt: Jeg kender dig ved Navn, og du har fundet Nĺde for mine Řjne!
seOch Mose sade till HERREN: Väl säger du till mig: 'För detta folk ditupp'; men du har icke lĺtit mig veta vem du vill sända med mig Du har dock sagt: 'Jag känner dig vid namn, och du har funnit nĺd för mina ögon.'
noOg Moses sa til Herren: Se, du sier til mig: Fřr dette folk op! Men du har ikke latt mig vite hvem du vil sende med mig, enda du selv har sagt: Jeg kjenner dig ved navn, og du har funnet nĺde for mine řine.
fiJa Mooses sanoi Herralle: Katso, sinä sanot minulle: 'Johdata tämä kansa sinne', mutta et ole ilmoittanut minulle, kenen sinä lähetät minun kanssani. Ja kuitenkin sinä sanoit: 'Minä tunnen sinut nimeltäsi, ja sinä olet myös saanut armon minun silmieni edessä'.
huÉs monda Mózes az Úrnak: Lásd, te [azt] mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig [azt] mondtad [nékem:] név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt.
13
heוְעַתָּ֡ה אִם־נָא֩ מָצָ֨אתִי חֵ֜ן בְּעֵינֶ֗יךָ הוֹדִעֵ֤נִי נָא֙ אֶת־דְּרָכֶ֔ךָ וְאֵדָ֣עֲךָ֔ לְמַ֥עַן אֶמְצָא־חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ וּרְאֵ֕ה כִּ֥י עַמְּךָ֖ הַגּ֥וֹי הַזֶּֽה׃
grεἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν· γνωστῶς ἴδω σε, ὅπως ἂν ὦ εὑρηκὼς χάριν ἐναντίον σου, καὶ ἵνα γνῶ ὅτι λαός σου τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο.
lasi ergo inveni gratiam in conspectu tuo ostende mihi viam tuam ut sciam te et inveniam gratiam ante oculos tuos respice populum tuum gentem hanc
itOra, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, cosě che io ti conosca, e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa gente č il tuo popolo.
frMaintenant, si j'ai trouvé grâce ŕ tes yeux, fais-moi connaître tes voies; alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce ŕ tes yeux. Considčre que cette nation est ton peuple.
esAhora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos: y mira que tu pueblo es aquesta gente.
gbNow therefore, if I have found favor in your sight, please show me now your way, that I may know you, so that I may find favor in your sight: and consider that this nation is your people.?
deHabe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so laß mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, daß dies Volk dein Volk ist.
dkHvis jeg nu virkelig har fundet Nĺde for dine Řjne, sĺ lćr mig dine Veje at kende, at jeg kan kende dig og finde Nĺde for dine Řjne; tćnk dog pĺ, at dette Folk er dit Folk!
seOm jag alltsĺ har funnit nĺd för dina ögon, sĺ lĺt mig se dina vägar och lära känna dig; jag vill ju finna nĺd för dina ögon. Och se därtill, att detta folk är ditt folk.
noDersom jeg nu har funnet nĺde for dine řine, sĺ la mig se din vei, sĺ jeg kan kjenne dig og finne nĺde for dine řine, og kom i hu at dette folk er ditt folk!
fiJos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä; ja katso: tämä kansa on sinun kansasi.
huMost azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped.
14
heוַיֹּאמַ֑ר פָּנַ֥י יֵלֵ֖כוּ וַהֲנִחֹ֥תִי לָֽךְ׃
grκαὶ λέγει Αὐτὸς προπορεύσομαί σου καὶ καταπαύσω σε.
ladixitque Dominus facies mea praecedet te et requiem dabo tibi
itRispose: Io camminerň con voi e ti darň riposo.
frL'Éternel répondit: Je marcherai moi-męme avec toi, et je te donnerai du repos.
esY él dijo: Mi rostro irá contigo, y te haré descansar.
gbHe said, My presence will go with you, and I will give you rest.?
deEr sprach: Mein Angesicht soll vorangehen; damit will ich dich leiten.
dkHan svarede: Skal mit Ĺsyn da vandre med, og skal jeg sĺledes fřre dig til Mĺlet?
seHan sade: Skall jag dĺ själv gĺ med och föra dig till ro?
noDa sa han: Mitt ĺsyn skal gĺ med, og jeg vil fřre dig til hvile.
fiHän sanoi: Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?
huÉs monda: Az én orczám menjen-é [veletek,] hogy megnyugtassalak?
15
heוַיֹּ֖אמֶר אֵלָ֑יו אִם־אֵ֤ין פָּנֶ֙יךָ֙ הֹלְכִ֔ים אַֽל־תַּעֲלֵ֖נוּ מִזֶּֽה׃
grκαὶ λέγει πρὸς αὐτόν Εἰ μὴ αὐτὸς σὺ πορεύῃ, μή με ἀναγάγῃς ἐντεῦθεν·
laet ait Moses si non tu ipse praecedes ne educas nos de loco isto
itRiprese: Se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui.
frMoďse lui dit: Si tu ne marches pas toi-męme avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
esY él respondió: Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
gbHe said to him, If your presence doesn't go with me, don't carry us up from here.
deEr aber sprach zu ihm: Wo nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von dannen hinauf.
dkDa sagde Moses til ham: Hvis dit Ĺsyn ikke vandrer med, sĺ lad os ikke drage herfra!
seHan svarade honom: Om du icke själv vill gĺ med, sĺ lĺt oss alls icke draga upp härifrĺn.
noMen han sa til ham: Dersom ditt ĺsyn ikke gĺr med, da la oss ikke dra op herfra!
fiHän vastasi hänelle: Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois.
huMonda néki [Mózes:] Ha a te orczád nem jár [velünk], ne vígy ki minket innen.
16
heוּבַמֶּ֣ה׀ יִוָּדַ֣ע אֵפ֗וֹא כִּֽי־מָצָ֨אתִי חֵ֤ן בְּעֵינֶ֙יךָ֙ אֲנִ֣י וְעַמֶּ֔ךָ הֲל֖וֹא בְּלֶכְתְּךָ֣ עִמָּ֑נוּ וְנִפְלֵ֙ינוּ֙ אֲנִ֣י וְעַמְּךָ֔ מִכָּ֨ל־הָעָ֔ם אֲשֶׁ֖ר עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃ פ
grκαὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς ὅτι εὕρηκα χάριν παρὰ σοί, ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου, ἀλλ᾽ ἢ συμπορευομένου σου μεθ᾽ ἡμῶν; καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν.
lain quo enim scire poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam in conspectu tuo nisi ambulaveris nobiscum ut glorificemur ab omnibus populis qui habitant super terram
itCome si saprŕ dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? Cosě saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla terra.
frComment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce ŕ tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre?
esY en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?
gbFor how would people know that I have found favor in your sight, I and your people? Isn't it that you go with us, so that we are separated, I and your people, from all the people who are on the surface of the earth??
deDenn wobei soll doch erkannt werden, daß ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, außer wenn du mit uns gehst, auf daß ich und dein Volk gerühmt werden vor allem Volk, das auf dem Erdboden ist?
dkHvorpĺ skal det dog kendes. at jeg har fundet Nĺde for dine Řjne, jeg og dit Folk? Mon ikke pĺ, at du vandrer med os, og der sĺledes vises os, mig og dit Folk, en Udmćrkelse fremfor alle and1e Folkeslag pĺ Jorden?
seTy varigenom skall man kunna veta att jag och ditt folk hava funnit nĺd för dina ögon, om icke därigenom att du gĺr med oss, sĺ att vi, jag och ditt folk, utmärkas framför alla andra folk pĺ jorden?
noHvorav kan jeg da vite at jeg har funnet nĺde for dine řine, jeg og ditt folk, medmindre du gĺr med oss, sĺ jeg og ditt folk blir ćret fremfor alle folkeslag pĺ jorden?
fiSillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, niin että me, minä ja sinun kansasi, olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat?
huMert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, a mely e földnek színén van.
17
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה גַּ֣ם אֶת־הַדָּבָ֥ר הַזֶּ֛ה אֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתָּ אֶֽעֱשֶׂ֑ה כִּֽי־מָצָ֤אתָ חֵן֙ בְּעֵינַ֔י וָאֵדָעֲךָ֖ בְּשֵֽׁם׃
grκαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον, ὃν εἴρηκας, ποιήσω· εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιόν μου, καὶ οἶδά σε παρὰ πάντας.
ladixit autem Dominus ad Mosen et verbum istud quod locutus es faciam invenisti enim gratiam coram me et te ipsum novi ex nomine
itDisse il Signore a Mosč: Anche quanto hai detto io farň, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce ŕ mes yeux, et je te connais par ton nom.
esY Jehová dijo á Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre.
gbYahweh said to Moses, I will do this thing also that you have spoken; for you have found favor in my sight, and I know you by name.?
deDer HERR sprach zu Mose: Was du jetzt geredet hast, will ich auch tun; denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen.
dkHerren svarede Moses: Ogsĺ hvad du der siger, vil jeg gřre, thi du har fundet Nĺde for mine Řjne, og jeg kalder dig ved Navn.
seHERREN svarade Mose: Vad du nu har begärt skall jag ock göra; ty du har funnit nĺd för mina ögon, och jag känner dig vid namn.
noDa sa Herren til Moses: Ogsĺ det du nu ber om, vil jeg gjřre; for du har funnet nĺde for mine řine, og jeg kjenner dig ved navn.
fiHerra vastasi Moosekselle: Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen; sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltäsi.
huMonda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is a mit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.
18
heוַיֹּאמַ֑ר הַרְאֵ֥נִי נָ֖א אֶת־כְּבֹדֶֽךָ׃
grκαὶ λέγει Δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν.
laqui ait ostende mihi gloriam tuam
itGli disse: Mostrami la tua Gloria!.
frMoďse dit: Fais-moi voir ta gloire!
esEl entonces dijo: Ruégote que me muestres tu gloria.
gbHe said, Please show me your glory.?
deEr aber sprach: So laß mich deine Herrlichkeit sehen.
dkDa sagde Moses: Lad mig dog skue din Herlighed!
seDĺ sade han: Lĺt mig alltsĺ se din härlighet.
noMen han sa: La mig da fĺ se din herlighet!
fiSilloin hän sanoi: Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi.
huÉs mondá [Mózes:] Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.
19
heוַיֹּ֗אמֶר אֲנִ֨י אַעֲבִ֤יר כָּל־טוּבִי֙ עַל־פָּנֶ֔יךָ וְקָרָ֧אתִֽי בְשֵׁ֛ם יְהוָ֖ה לְפָנֶ֑יךָ וְחַנֹּתִי֙ אֶת־אֲשֶׁ֣ר אָחֹ֔ן וְרִחַמְתִּ֖י אֶת־אֲשֶׁ֥ר אֲרַחֵֽם׃
grκαὶ εἶπεν ᾿Εγὼ παρελεύσομαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου καὶ καλέσω ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου Κύριος ἐναντίον σου· καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.
larespondit ego ostendam omne bonum tibi et vocabo in nomine Domini coram te et miserebor cui voluero et clemens ero in quem mihi placuerit
itRispose: Farň passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerň il mio nome: Signore, davanti a te. Farň grazia a chi vorrň far grazia e avrň misericordia di chi vorrň aver misericordia.
frL'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais grâce ŕ qui je fais grâce, et miséricorde ŕ qui je fais miséricorde.
esY respondióle: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.
gbHe said, I will make all my goodness pass before you, and will proclaim Yahweh's name before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy.?
deUnd er sprach: Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des HERRN Namen vor dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich.
dkHan svarede: Jeg vil lade al min Rigdom drage forbi dig og udrĺbe Herrens Navn foran dig, thi jeg viser Nĺde, mod hvem jeg vil, og Barmhjertighed, mod hvem jeg vil!
seHan svarade: Jag skall lĺta all min skönhet gĺ förbi dig där du stĺr, och jag skall utropa namnet 'HERREN' inför dig; jag skall vara nĺdig mot den jag vill vara nĺdig emot, och skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.
noOg han sa: Jeg vil la all min godhet gĺ forbi ditt ĺsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt ĺsyn; for jeg vil vćre nĺdig mot den som jeg er nĺdig imot, og miskunne mig over den som jeg miskunner mig over.
fiHän vastasi: Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen 'Herra' sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan.
huÉs monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek.
20
heוַיֹּ֕אמֶר לֹ֥א תוּכַ֖ל לִרְאֹ֣ת אֶת־פָּנָ֑י כִּ֛י לֹֽא־יִרְאַ֥נִי הָאָדָ֖ם וָחָֽי׃
grκαὶ εἶπεν Οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον· οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται.
larursumque ait non poteris videre faciem meam non enim videbit me homo et vivet
itSoggiunse: Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo puň vedermi e restare vivo.
frL'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.
esDijo más: No podrás ver mi rostro: porque no me verá hombre, y vivirá.
gbHe said, You cannot see my face, for man may not see me and live.?
deUnd sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.
dkOg han sagde: Du kan ikke skue mit Ĺsyn, thi intet Menneske kan se mig og leve.
seYtterligare sade han: Mitt ansikte kan du dock icke fĺ se, ty ingen människa kan se mig och leva.
noOg han sa: Du kan ikke se mitt ĺsyn; for intet menneske kan se mig og leve.
fiJa hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon.
huOrczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.
21
heוַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה הִנֵּ֥ה מָק֖וֹם אִתִּ֑י וְנִצַּבְתָּ֖ עַל־הַצּֽוּר׃
grκαὶ εἶπεν κύριος ᾿Ιδοὺ τόπος παρ᾽ ἐμοί, στήσῃ ἐπὶ τῆς πέτρας·
laet iterum ecce inquit est locus apud me stabis super petram
itAggiunse il Signore: Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe:
frL'Éternel dit: Voici un lieu prčs de moi; tu te tiendras sur le rocher.
esY dijo aún Jehová: He aquí lugar junto á mí, y tú estarás sobre la peńa:
gbYahweh also said, Behold, there is a place by me, and you shall stand on the rock.
deUnd der HERR sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir; da sollst du auf dem Fels stehen.
dkOg Herren sagde: Se, her er et Sted i min Nćrhed, stil dig pĺ Klippen der!
seDärefter sade HERREN: Se, här är en plats nära intill mig; ställ dig där pĺ klippan.
noDerefter sa Herren: Se, her tett ved mig er et sted; still dig der pĺ berget,
fiSitten Herra sanoi: Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle.
huÉs monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.
22
heוְהָיָה֙ בַּעֲבֹ֣ר כְּבֹדִ֔י וְשַׂמְתִּ֖יךָ בְּנִקְרַ֣ת הַצּ֑וּר וְשַׂכֹּתִ֥י כַפִּ֛י עָלֶ֖יךָ עַד־עָבְרִֽי׃
grἡνίκα δ᾽ ἂν παρέλθῃ μου ἡ δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω τῇ χειρί μου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω·
lacumque transibit gloria mea ponam te in foramine petrae et protegam dextera mea donec transeam
itquando passerŕ la mia Gloria, io ti porrň nella cavitŕ della rupe e ti coprirň con la mano finché sarň passato.
frQuand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'ŕ ce que j'aie passé.
esY será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peńa, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado:
gbIt will happen, while my glory passes by, that I will put you in a cleft of the rock, and will cover you with my hand until I have passed by;
deWenn denn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Felskluft lassen stehen und meine Hand ob dir halten, bis ich vorübergehe.
dkNĺr da min Herlighed drager forbi, vil jeg lade dig stĺ i Klippehulen, og jeg vil dćkke dig 1ned min Hĺnd, indtil jeg er kommet forbi.
seNär nu min härlighet gĺr förbi, skall jag lĺta dig stĺ där i en klyfta pĺ berget, och jag skall övertäcka dig med min hand, till dess jag har gĺtt förbi.
noog nĺr min herlighet gĺr forbi, da vil jeg la dig stĺ i fjellklřften, og jeg vil dekke med min hĺnd over dig til jeg er gĺtt forbi;
fiJa kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
huÉs mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.
23
heוַהֲסִרֹתִי֙ אֶת־כַּפִּ֔י וְרָאִ֖יתָ אֶת־אֲחֹרָ֑י וּפָנַ֖י לֹ֥א יֵרָאֽוּ׃ ס
grκαὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
latollamque manum meam et videbis posteriora mea faciem autem meam videre non poteris
itPoi toglierň la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si puň vedere.
frEt lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derričre, mais ma face ne pourra pas ętre vue.
esDespués apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se verá mi rostro.
gbthen I will take away my hand, and you will see my back; but my face shall not be seen.?
deUnd wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hintennach sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen.
dkSĺ tager jeg min Hĺnd bort, og da kan du se mig bagfra; men mit Ĺsyn kan ingen skue!
seSedan skall jag taga bort min hand, och dĺ skall du fĺ se mig pĺ ryggen; men mitt ansikte kan ingen se.
nosĺ vil jeg ta min hĺnd bort; da kan du se mig bakfra, men mitt ĺsyn kan ingen se.
fiKun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa.
huAzután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod.

<<< operone list >>>