שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

32

heוַיַּ֣רְא הָעָ֔ם כִּֽי־בֹשֵׁ֥שׁ מֹשֶׁ֖ה לָרֶ֣דֶת מִן־הָהָ֑ר וַיִּקָּהֵ֨ל הָעָ֜ם עַֽל־אַהֲרֹ֗ן וַיֹּאמְר֤וּ אֵלָיו֙ ק֣וּם׀ עֲשֵׂה־לָ֣נוּ אֱלֹהִ֗ים אֲשֶׁ֤ר יֵֽלְכוּ֙ לְפָנֵ֔ינוּ כִּי־זֶ֣ה׀ מֹשֶׁ֣ה הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר הֶֽעֱלָ֙נוּ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לֹ֥א יָדַ֖עְנוּ מֶה־הָ֥יָה לֽוֹ׃
grΚαὶ ἰδὼν ὁ λαὸς ὅτι κεχρόνικεν Μωυσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους, συνέστη ὁ λαὸς ἐπὶ Ααρων καὶ λέγουσιν αὐτῷ ᾿Ανάστηθι καὶ ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.
ladixitque ad eos Aaron tollite inaures aureas de uxorum filiorumque et filiarum vestrarum auribus et adferte ad me
itIl popolo, vedendo che Mosč tardava a scendere dalla montagna, si affollň intorno ad Aronne e gli disse: Facci un dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosč, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto.
frLe peuple, voyant que Moďse tardait ŕ descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, et lui dit: Allons! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moďse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
esMAS viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces á Aarón, y dijéronle: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque á este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
gbWhen the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron, and said to him, Come, make us gods, which shall go before us; for as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we don't know what has become of him.?
deDa aber das Volk sah, daß Mose verzog, von dem Berge zu kommen, sammelte sich's wider Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns her gehen! Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat.
dkMen da Folket sĺ, at Moses třvede med at komme ned fra Bjerget, samlede det sig om Aron, og de sagde til ham: Kom og lav os en Gud, som kan drage foran os, thi vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der fřrte os ud af Ćgypten!
seMen när folket sĺg att Mose dröjde att komma ned frĺn berget, församlade de sig omkring Aron och sade till honom: Upp, gör oss en gud som kan gĺ framför oss; ty vi veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land.
noMen da folket sĺ at Moses drygde med ĺ komme ned fra fjellet, samlet folket sig om Aron og sa til ham: Kom, gjřr oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som fřrte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham.
fiMutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta.
huMikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, a ki minket Égyiptom földéből kihozott.
2
heוַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ אַהֲרֹ֔ן פָּֽרְקוּ֙ נִזְמֵ֣י הַזָּהָ֔ב אֲשֶׁר֙ בְּאָזְנֵ֣י נְשֵׁיכֶ֔ם בְּנֵיכֶ֖ם וּבְנֹתֵיכֶ֑ם וְהָבִ֖יאוּ אֵלָֽי׃
grκαὶ λέγει αὐτοῖς Ααρων Περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἐνέγκατε πρός με.
lafecit populus quae iusserat deferens inaures ad Aaron
itAronne rispose loro: Togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me.
frAaron leur dit: Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi.
esY Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos.
gbAaron said to them, Take off the golden rings, which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them to me.?
deAaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrenringe an den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter und bringet sie zu mir.
dkDa sagde Aron til dem: Riv de Guldringe af, som eders Hustruer, Sřnner og Dřtre har i Řrene, og bring mig dem!
seDĺ sade Aron till dem: Tagen guldringarna ut ur öronen pĺ edra hustrur, edra söner och edra döttrar, och bären dem till mig.
noDa sa Aron til dem: Ta gullringene som eders hustruer, eders sřnner og eders dřtre har i sine řrer, og kom til mig med dem!
fiNiin Aaron sanoi heille: Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle.
huÉs monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, a melyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám.
3
heוַיִּתְפָּֽרְקוּ֙ כָּל־הָעָ֔ם אֶת־נִזְמֵ֥י הַזָּהָ֖ב אֲשֶׁ֣ר בְּאָזְנֵיהֶ֑ם וַיָּבִ֖יאוּ אֶֽל־אַהֲרֹֽן׃
grκαὶ περιείλαντο πᾶς ὁ λαὸς τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ααρων.
laquas cum ille accepisset formavit opere fusorio et fecit ex eis vitulum conflatilem dixeruntque hii sunt dii tui Israhel qui te eduxerunt de terra Aegypti
itTutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portň ad Aronne.
frEt tous ôtčrent les anneaux d'or qui étaient ŕ leurs oreilles, et ils les apportčrent ŕ Aaron.
esEntonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos á Aarón:
gbAll the people took off the golden rings which were in their ears, and brought them to Aaron.
deDa riß alles Volk seine goldenen Ohrenringe von ihren Ohren, und brachten sie zu Aaron.
dkSĺ rev hele Folket deres Guldřrenringe af og bragte dem til Aron.
seDĺ tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen, och de buro dem till Aron;
noDa tok alt folket gullringene ut av sine řrer og kom til Aron med dem;
fiJa kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille;
huLeszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz.
4
heוַיִּקַּ֣ח מִיָּדָ֗ם וַיָּ֤צַר אֹתוֹ֙ בַּחֶ֔רֶט וַֽיַּעֲשֵׂ֖הוּ עֵ֣גֶל מַסֵּכָ֑ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֵ֤לֶּה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר הֶעֱל֖וּךָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grκαὶ ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τῇ γραφίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
laquod cum vidisset Aaron aedificavit altare coram eo et praeconis voce clamavit dicens cras sollemnitas Domini est
itEgli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto!.
frIl les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
esEl cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, é hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
gbHe received what they handed him, and fashioned it with an engraving tool, and made it a molten calf; and they said, These are your gods, Israel, which brought you up out of the land of Egypt.?
deUnd er nahm sie von ihren Händen und entwarf's mit einem Griffel und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben!
dkOg han modtog dem af deres Hĺnd, formede Guldet med en Mejsel og lavede en střbt Tyrekalv deraf. Da sagde de: Her, Israel, er din Gud, som fřrte dig ud af Ćgypten!
seoch han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde därav en gjuten kalv. Och de sade: Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.
noog han tok imot gullet og střpte det om og laget det med meiselen til en kalv. Da sa de: Dette er din Gud, Israel, som fřrte dig op fra Egyptens land.
fija hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta.
huÉs elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, a kik kihoztak téged Égyiptom földéről.
5
heוַיַּ֣רְא אַהֲרֹ֔ן וַיִּ֥בֶן מִזְבֵּ֖חַ לְפָנָ֑יו וַיִּקְרָ֤א אַֽהֲרֹן֙ וַיֹּאמַ֔ר חַ֥ג לַיהוָ֖ה מָחָֽר׃
grκαὶ ἰδὼν Ααρων ᾠκοδόμησεν θυσιαστήριον κατέναντι αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν Ααρων λέγων ῾Εορτὴ τοῦ κυρίου αὔριον.
lasurgentesque mane obtulerunt holocausta et hostias pacificas et sedit populus comedere ac bibere et surrexerunt ludere
itCiň vedendo, Aronne costruě un altare davanti al vitello e proclamň: Domani sarŕ festa in onore del Signore.
frLorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fęte en l'honneur de l'Éternel!
esY viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mańana será fiesta á Jehová.
gbWhen Aaron saw this, he built an altar before it; and Aaron made a proclamation, and said, Tomorrow shall be a feast to Yahweh.?
deDa das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des HERRN Fest.
dkOg da Aron sĺ det, byggede han et Alter for den, og Aron lod kundgřre: I Morgen er det Hřjtid for Herren!
seNär Aron sĺg detta, byggde han ett altare ĺt honom. Och Aron lät utropa och säga: I morgon bliver en HERRENS högtid.
noDa Aron sĺ dette, bygget han et alter for den og lot utrope: Imorgen er det hřitid for Herren!
fiKun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin; ja Aaron julisti ja sanoi: Huomenna on Herran juhla.
huMikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz!
6
heוַיַּשְׁכִּ֙ימוּ֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַיַּעֲל֣וּ עֹלֹ֔ת וַיַּגִּ֖שׁוּ שְׁלָמִ֑ים וַיֵּ֤שֶׁב הָעָם֙ לֶֽאֱכֹ֣ל וְשָׁת֔וֹ וַיָּקֻ֖מוּ לְצַחֵֽק׃ פ
grκαὶ ὀρθρίσας τῇ ἐπαύριον ἀνεβίβασεν ὁλοκαυτώματα καὶ προσήνεγκεν θυσίαν σωτηρίου, καὶ ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν.
lalocutus est autem Dominus ad Mosen vade descende peccavit populus tuus quem eduxisti de terra Aegypti
itIl giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzň per darsi al divertimento.
frLe lendemain, ils se levčrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levčrent pour se divertir.
esY el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos: y sentóse el pueblo á comer y á beber, y levantáronse á regocijarse.
gbThey rose up early on the next day, and offered burnt offerings, and brought peace offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play.
deUnd sie standen des Morgens früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer. Darnach setzte sich das Volk, zu essen und zu trinken, und standen auf zu spielen.
dkTidligt nćste Morgen ofrede de sĺ Brćndofre og bragte Takofre og Folket satte sig til at spise og drikke, og derpĺ stod de op for at lege.
seDagen därefter stodo de bittida upp och offrade brännoffer och buro fram tackoffer, och folket satte sig ned till att äta och dricka, och därpĺ stodo de upp till att leka.
noDagen efter stod de tidlig op og ofret brennoffer og bar frem takkoffer; og folket satte sig ned for ĺ ete og drikke og stod op for ĺ leke.
fiJa he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa pitämään.
huFelkelvén azért másnapon jó reggel, áldozának égőáldozattal és hálaáldozattal is; azután leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani.
7
heוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֑ה לֶךְ־רֵ֕ד כִּ֚י שִׁחֵ֣ת עַמְּךָ֔ אֲשֶׁ֥ר הֶעֱלֵ֖יתָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grΚαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Βάδιζε τὸ τάχος ἐντεῦθεν κατάβηθι· ἠνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου·
larecesserunt cito de via quam ostendisti eis feceruntque sibi vitulum conflatilem et adoraverunt atque immolantes ei hostias dixerunt isti sunt dii tui Israhel qui te eduxerunt de terra Aegypti
itAllora il Signore disse a Mosč: Vŕ, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si č pervertito.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu.
esEntonces Jehová dijo á Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido:
gbYahweh spoke to Moses, Go, get down; for your people, who you brought up out of the land of Egypt, have corrupted themselves!
deDer HERR aber sprach zu Mose: Gehe, steig hinab; denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat's verderbt.
dkDa sagde Herren til Moses: Skynd dig og stig ned, thi dit Folk, som du fřrte ud af Ćgypten, har handlet ilde;
seDĺ sade HERREN till Mose: Gĺ ditned, ty ditt folk, som du har fört upp ur Egyptens land, har tagit sig till, vad fördärvligt är.
noDa sa Herren til Moses: Skynd dig og stig ned! Ditt folk, som du har fřrt op fra Egyptens land, har fordervet sin vei.
fiSilloin Herra sanoi Moosekselle: Mene, astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt.
huSzóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te néped, a melyet kihoztál Égyiptom földéből.
8
heסָ֣רוּ מַהֵ֗ר מִן־הַדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר צִוִּיתִ֔ם עָשׂ֣וּ לָהֶ֔ם עֵ֖גֶל מַסֵּכָ֑ה וַיִּשְׁתַּֽחֲווּ־לוֹ֙ וַיִּזְבְּחוּ־ל֔וֹ וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֵ֤לֶּה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר הֶֽעֱל֖וּךָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grπαρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτῷ καὶ τεθύκασιν αὐτῷ καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
larursumque ait Dominus ad Mosen cerno quod populus iste durae cervicis sit
itNon hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata! Si son fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto.
frIls se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite; ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
esPresto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado á él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
gbThey have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molten calf, and have worshiped it, and have sacrificed to it, and said, 'These are your gods, Israel, which brought you up out of the land of Egypt.'?
deSie sind schnell von dem Wege getreten, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben.
dkhastigt veg de bort fra den Vej jeg břd dem at vandre; de har lavet sig en střbt Tyrekalv og tilbedt den og ofret til den med de Ord: Her, Israel, er din Gud, som fřrte dig ud af Ćgypten!
seDe hava redan vikit av ifrĺn den väg som jag bjöd dem gĺ; de hava gjort sig en gjuten kalv. Den hava de tillbett, ĺt den hava de offrat, och sagt: 'Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.
noDe er hastig veket av fra den vei jeg břd dem ĺ vandre; de har gjort sig en střpt kalv; den har de tilbedt og ofret til og sagt: Dette er din Gud, Israel, som fřrte dig op fra Egyptens land.
fiPian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea; he tekivät itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet, ja sille he ovat uhranneet ja sanoneet: 'Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta'.
huHamar letértek az útról, a melyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek magoknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: Ezek a te isteneid Izráel, a kik téged kihoztak Égyiptom földéből.
9
heוַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֑ה רָאִ֙יתִי֙ אֶת־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְהִנֵּ֥ה עַם־קְשֵׁה־עֹ֖רֶף הֽוּא׃
grκαὶ νῦν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα.
ladimitte me ut irascatur furor meus contra eos et deleam eos faciamque te in gentem magnam
itIl Signore disse inoltre a Mosč: Ho osservato questo popolo e ho visto che č un popolo dalla dura cervice.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide.
esDijo más Jehová á Moisés: Yo he visto á este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz:
gbYahweh said to Moses, I have seen these people, and behold, they are a stiff-necked people.
deUnd der HERR sprach zu Mose: Ich sehe, daß es ein halsstarriges Volk ist.
dkOg Herren sagde til Moses: Jeg har iagttaget dette Folk og set, at det er et halsstarrigt Folk.
seOch HERREN sade ytterligare till Mose: Jag ser att detta folk är ett hĺrdnackat folk.
noOg Herren sa til Moses: Jeg har lagt merke til dette folk og sett at det er et hĺrdnakket folk.
fiJa Herra sanoi vielä Moosekselle: Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa.
huMonda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép.
10
heוְעַתָּה֙ הַנִּ֣יחָה לִּ֔י וְיִֽחַר־אַפִּ֥י בָהֶ֖ם וַאֲכַלֵּ֑ם וְאֶֽעֱשֶׂ֥ה אוֹתְךָ֖ לְג֥וֹי גָּדֽוֹל׃
grκαὶ ἐδεήθη Μωυσῆς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν ῞Ινα τί, κύριε, θυμοῖ ὀργῇ εἰς τὸν λαόν σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ;
laMoses autem orabat Dominum Deum suum dicens cur Domine irascitur furor tuus contra populum tuum quem eduxisti de terra Aegypti in fortitudine magna et in manu robusta
itOra lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farň una grande nazione.
frMaintenant laisse-moi; ma colčre va s'enflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai de toi une grande nation.
esAhora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos, y los consuma: y á ti yo te pondré sobre gran gente.
gbNow therefore leave me alone, that my wrath may burn hot against them, and that I may consume them; and I will make of you a great nation.?
deUnd nun laß mich, daß mein Zorn über sie ergrimme und sie vertilge; so will ich dich zum großen Volk machen.
dkLad mig nu rĺde, at min Vrede kan blusse op imod dem sĺ vil jeg tilintetgřre dem; men dig vil jeg gřre til et stort Folk!
seSĺ lĺt mig nu vara, pĺ det att min vrede mĺ brinna mot dem, och pĺ det att jag mĺ förgöra dem; dig vill jag sedan göra till ett stort folk.
noLa nu mig fĺ rĺde, sĺ min vrede kan optendes mot dem, og jeg kan řdelegge dem; sĺ vil jeg gjřre dig til et stort folk.
fiAnna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät; mutta sinusta minä teen suuren kansan.
huAzért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törűljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.
11
heוַיְחַ֣ל מֹשֶׁ֔ה אֶת־פְּנֵ֖י יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יו וַיֹּ֗אמֶר לָמָ֤ה יְהוָה֙ יֶחֱרֶ֤ה אַפְּךָ֙ בְּעַמֶּ֔ךָ אֲשֶׁ֤ר הוֹצֵ֙אתָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּכֹ֥חַ גָּד֖וֹל וּבְיָ֥ד חֲזָקָֽה׃
grμήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες Μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς. παῦσαι τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου καὶ ἵλεως γενοῦ ἐπὶ τῇ κακίᾳ τοῦ λαοῦ σου
lane quaeso dicant Aegyptii callide eduxit eos ut interficeret in montibus et deleret e terra quiescat ira tua et esto placabilis super nequitia populi tui
itMosč allora supplicň il Signore, suo Dio, e disse: Perché, Signore, divamperŕ la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente?
frMoďse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel! ta colčre s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte?
esEntonces Moisés oró á la faz de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza, y con mano fuerte?
gbMoses begged Yahweh his God, and said, Yahweh, why does your wrath burn hot against your people, that you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand?
deMose aber flehte vor dem HERRN, seinem Gott, und sprach: Ach HERR, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand hast aus Ägyptenland geführt?
dkMen Moses břnfaldt Herren sin Gud og sagde: Hvorfor Herre skal din Vrede blusse op mod dit Folk, som du fřrte ud af Ćgypten med vćldig Kraft og stćrk Hĺnd?
seMen Mose bönföll inför HERREN, sin Gud, och sade: HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egyptens land?
noMen Moses břnnfalt Herren sin Gud og sa: Herre! Hvorfor skal din vrede optendes mot ditt folk, som du har fřrt ut av Egyptens land med stor kraft og med veldig hĺnd?
fiMutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?
huDe Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, mondván: Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, a melyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál vala ki Égyiptomnak földéről?
12
esPor qué han de hablar los Egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete del mal de tu pueblo.
gbWhy should the Egyptians speak, saying, 'He brought them out for evil, to kill them in the mountains, and to consume them from the surface of the earth?' Turn from your fierce wrath, and repent of this evil against your people.
deWarum sollen die Ägypter sagen und sprechen: Er hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, daß er sie erwürgte im Gebirge und vertilgte vom Erdboden? Kehre dich von dem Grimm deines Zornes und laß dich gereuen des Übels über dein Volk.
dkHvorfor skal Ćgypterne kunne sige: I ond Hensigt fřrte han dem ud, for at slĺ dem ihjel ude mellem Bjergene og udrydde dem af Jorden? Lad din Vredes Glřd hřre op, og anger den Ulykke, du vilde gřre dit Folk!
seVarför skulle egyptierna fĺ säga: 'Till deras olycka har han fört dem ut, till att dräpa dem bland bergen och förgöra dem frĺn jorden'? Vänd dig ifrĺn din vredes glöd, och ĺngra det onda du nu har i sinnet mot ditt folk.
noHvorfor skal egypterne si: Til ulykke har han fřrt dem ut; han vilde slĺ dem ihjel i fjellene og utrydde dem av jorden? Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt ĺ gjřre mot ditt folk!
fiMiksi egyptiläiset saisivat sanoa: 'Heidän onnettomuudekseen hän vei heidät pois, tappaaksensa heidät vuorilla ja hävittääksensä heidät maan päältä'? Käänny vihasi hehkusta ja kadu sitä turmiota, jonka aioit tuottaa kansallesi.
huMiért mondanák az égyiptomiak, mondván: Vesztökre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörülje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet.
heלָמָּה֩ יֹאמְר֨וּ מִצְרַ֜יִם לֵאמֹ֗ר בְּרָעָ֤ה הֽוֹצִיאָם֙ לַהֲרֹ֤ג אֹתָם֙ בֶּֽהָרִ֔ים וּ֨לְכַלֹּתָ֔ם מֵעַ֖ל פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֑ה שׁ֚וּב מֵחֲר֣וֹן אַפֶּ֔ךָ וְהִנָּחֵ֥ם עַל־הָרָעָ֖ה לְעַמֶּֽךָ׃
grμνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν, οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων Πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν, καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.
larecordare Abraham Isaac et Israhel servorum tuorum quibus iurasti per temet ipsum dicens multiplicabo semen vestrum sicut stellas caeli et universam terram hanc de qua locutus sum dabo semini vestro et possidebitis eam semper
itPerché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo.
frPourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colčre, et repens-toi du mal que tu veux faire ŕ ton peuple.
13
heזְכֹ֡ר לְאַבְרָהָם֩ לְיִצְחָ֨ק וּלְיִשְׂרָאֵ֜ל עֲבָדֶ֗יךָ אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֣עְתָּ לָהֶם֮ בָּךְ֒ וַתְּדַבֵּ֣ר אֲלֵהֶ֔ם אַרְבֶּה֙ אֶֽת־זַרְעֲכֶ֔ם כְּכוֹכְבֵ֖י הַשָּׁמָ֑יִם וְכָל־הָאָ֨רֶץ הַזֹּ֜את אֲשֶׁ֣ר אָמַ֗רְתִּי אֶתֵּן֙ לְזַרְעֲכֶ֔ם וְנָחֲל֖וּ לְעֹלָֽם׃
grκαὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τῆς κακίας, ἧς εἶπεν ποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ.
laplacatusque est Dominus ne faceret malum quod locutus fuerat adversus populum suum
itRicňrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: Renderň la vostra posteritŕ numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darň ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre.
frSouviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-męme: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai ŕ vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont ŕ jamais.
esAcuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, á los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes: Yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo; y daré á vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre.
gbRemember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, 'I will multiply your offspring as the stars of the sky, and all this land that I have spoken of I will give to your offspring, and they shall inherit it forever.'?
deGedenke an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und alles Land, das ich euch verheißen habe, will ich eurem Samen geben, und sie sollen's besitzen ewiglich.
dkKom Abraham, Isak og Israel i Hu, dine Tjenere, hvem du tilsvor ved dig selv: Jeg vil gřre eders Afkom talrigt som Himmelens Stjerner, og jeg vil give eders Afkom hele det Land, hvorom jeg har talet, og de skal eje det evindelig!
seTänk pĺ Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, ĺt vilka du med ed vid dig själv har givit det löftet: 'Jag skall göra eder säd talrik sĺsom stjärnorna pĺ himmelen, och hela det land som jag har talat om skall jag giva ĺt eder säd, och de skola fĺ det till evärdlig arvedel.'
noKom i hu dine tjenere Abraham, Isak og Israel, til hvem du har sagt og svoret ved dig selv: Jeg vil gjřre eders ćtt tallrik som stjernene pĺ himmelen, og hele dette land som jeg har talt om, vil jeg gi eders ćtt, og de skal eie det til evig tid.
fiMuista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannonut ja sanonut: 'Minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet; ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne, ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi'.
huEmlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké.
14
heוַיִּנָּ֖חֶם יְהוָ֑ה עַל־הָ֣רָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר לַעֲשׂ֥וֹת לְעַמּֽוֹ׃ פ
grΚαὶ ἀποστρέψας Μωυσῆς κατέβη ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες τοῦ μαρτυρίου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πλάκες λίθιναι καταγεγραμμέναι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῶν, ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἦσαν γεγραμμέναι·
laet reversus est Moses de monte portans duas tabulas testimonii manu scriptas ex utraque parte
itIl Signore abbandonň il proposito di nuocere al suo popolo.
frEt l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire ŕ son peuple.
esEntonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer á su pueblo.
gbYahweh repented of the evil which he said he would do to his people.
deAlso gereute den HERRN das Übel, das er drohte seinem Volk zu tun.
dkDa angrede Herren den Ulykke han havde truet med at gřre sit Folk.
seDĺ ĺngrade HERREN det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.
noSĺ angret Herren det onde han hadde talt om ĺ gjřre mot sitt folk.
fiNiin Herra katui sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa.
huÉs abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére.
15
heוַיִּ֜פֶן וַיֵּ֤רֶד מֹשֶׁה֙ מִן־הָהָ֔ר וּשְׁנֵ֛י לֻחֹ֥ת הָעֵדֻ֖ת בְּיָד֑וֹ לֻחֹ֗ת כְּתֻבִים֙ מִשְּׁנֵ֣י עֶבְרֵיהֶ֔ם מִזֶּ֥ה וּמִזֶּ֖ה הֵ֥ם כְּתֻבִֽים׃
grκαὶ αἱ πλάκες ἔργον θεοῦ ἦσαν, καὶ ἡ γραφὴ γραφὴ θεοῦ ἐστιν κεκολαμμένη ἐν ταῖς πλαξίν.
laet factas opere Dei scriptura quoque Dei erat sculpta in tabulis
itMosč ritornň e scese dalla montagna con in mano le due tavole della Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra.
frMoďse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main; les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté.
esY volvióse Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de una parte y de otra estaban escritas.
gbMoses turned, and went down from the mountain, with the two tablets of the testimony in his hand; tablets that were written on both their sides; on the one side and on the other they were written.
deMose wandte sich und stieg vom Berge und hatte zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, die waren beschrieben auf beiden Seiten.
dkDerpĺ vendte Moses tilbage og steg ned fra Bjerget med Vidnesbyrdets to Tavler i Hĺnden, Tavler, der var beskrevet pĺ begge Sider, bĺde pĺ Forsiden og Bagsiden var de beskrevet.
seOch Mose vände sig om och steg ned frĺn berget, och han hade med sig vittnesbördets tvĺ tavlor. Och pĺ tavlornas bĺda sidor var skrivet bĺde pĺ den ena sidan och pĺ den andra var skrivet.
noOg Moses vendte sig og gikk ned fra fjellet med vidnesbyrdets to tavler i sin hĺnd, og pĺ begge sider av tavlene var der skrevet; bĺde pĺ forsiden og baksiden var der skrevet.
fiJa Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.
huMegfordula azért és megindula Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája; mindkét oldalukon beírt táblák, mind egy felől, mind más felől beírva.
16
heוְהַ֨לֻּחֹ֔ת מַעֲשֵׂ֥ה אֱלֹהִ֖ים הֵ֑מָּה וְהַמִּכְתָּ֗ב מִכְתַּ֤ב אֱלֹהִים֙ ה֔וּא חָר֖וּת עַל־הַלֻּחֹֽת׃
grκαὶ ἀκούσας ᾿Ιησοῦς τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ κραζόντων λέγει πρὸς Μωυσῆν Φωνὴ πολέμου ἐν τῇ παρεμβολῇ.
laaudiens autem Iosue tumultum populi vociferantis dixit ad Mosen ululatus pugnae auditur in castris
itLe tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole.
frLes tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables.
esY las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas.
gbThe tablets were the work of God, and the writing was the writing of God, engraved on the tables.
deUnd Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben.
dkOg Tavlerne var Guds Vćrk, og Skriften var Guds Skrift, ridset ind i Tavlerne.
seOch tavlorna voro gjorda av Gud, och skriften var Guds skrift, inristad pĺ tavlorna.
noOg tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var inngravd pĺ tavlene.
fiJa taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu.
huA táblák pedig Isten kezének csinálmányai valának, az írás is Isten írása vala, kimetszve a táblákra.
17
heוַיִּשְׁמַ֧ע יְהוֹשֻׁ֛עַ אֶת־ק֥וֹל הָעָ֖ם בְּרֵעֹ֑ה וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה ק֥וֹל מִלְחָמָ֖ה בַּֽמַּחֲנֶה׃
grκαὶ λέγει Οὐκ ἔστιν φωνὴ ἐξαρχόντων κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ φωνὴ ἐξαρχόντων τροπῆς, ἀλλὰ φωνὴν ἐξαρχόντων οἴνου ἐγὼ ἀκούω.
laqui respondit non est clamor adhortantium ad pugnam neque vociferatio conpellentium ad fugam sed vocem cantantium ego audio
itGiosuč sentě il rumore del popolo che urlava e disse a Mosč: C'č rumore di battaglia nell'accampamento.
frJosué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit ŕ Moďse: Il y a un cri de guerre dans le camp.
esY oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo á Moisés: Alarido de pelea hay en el campo.
gbWhen Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said to Moses, There is the noise of war in the camp.?
deDa nun Josua hörte des Volks Geschrei, daß sie jauchzten, sprach er zu Mose: Es ist ein Geschrei im Lager wie im Streit.
dkDa hřrte Josua Střjen af det larmende Folk, og han sagde til Moses: Der hřres Krigslarm i Lejren!
seNär Josua nu hörde huru folket skriade, sade han till Mose: Krigsrop höres i lägret.
noDa Josva hřrte hvorledes folket střiet og skrek, sa han til Moses: Det lyder krigsrop i leiren.
fiKun Joosua kuuli kansan huudon, sen melutessa, sanoi hän Moosekselle: Sotahuuto kuuluu leiristä.
huJózsué pedig hallván a nép rivalgását, monda Mózesnek: Harczkiáltás van a táborban.
18
heוַיֹּ֗אמֶר אֵ֥ין קוֹל֙ עֲנ֣וֹת גְּבוּרָ֔ה וְאֵ֥ין ק֖וֹל עֲנ֣וֹת חֲלוּשָׁ֑ה ק֣וֹל עַנּ֔וֹת אָנֹכִ֖י שֹׁמֵֽעַ׃
grκαὶ ἡνίκα ἤγγιζεν τῇ παρεμβολῇ, ὁρᾷ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς, καὶ ὀργισθεὶς θυμῷ Μωυσῆς ἔρριψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὰς δύο πλάκας καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος.
lacumque adpropinquasset ad castra vidit vitulum et choros iratusque valde proiecit de manu tabulas et confregit eas ad radices montis
itMa rispose Mosč: Non č il grido di chi canta: Vittoria! Non č il grido di chi canta: Disfatta! Il grido di chi canta a due cori io sento.
frMoďse répondit: Ce n'est ni un cri de vainqueurs, ni un cri de vaincus; ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent.
esY él respondió: No es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos: algazara de cantar oigo yo.
gbHe said, It isn't the voice of those who shout for victory. It is not the voice of those who cry for being overcome; but the noise of those who sing that I hear.?
deEr antwortete: Es ist nicht ein Geschrei gegeneinander derer, die obliegen und unterliegen, sondern ich höre ein Geschrei eines Singetanzes.
dkMen han svarede: Det er ikke sejrendes eller slagnes Skrig, det er Sang, jeg hřrer!
seMen han svarade: Det är varken segerrop som höres, ej heller är det ett ropande sĺsom efter nederlag; det är sĺng jag hör.
noMen han svarte: Det lyder ikke som seiersrop og ikke som skrik over mannefall; det er lyd av sang jeg hřrer.
fiMutta tämä vastasi: Se ei ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa; minä kuulen laulua.
huAz pedig felele: Nem diadalmasoknak, sem meggyőzetteknek kiáltása ez, éneklés hangját hallom én.
19
heוַֽיְהִ֗י כַּאֲשֶׁ֤ר קָרַב֙ אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֔ה וַיַּ֥רְא אֶת־הָעֵ֖גֶל וּמְחֹלֹ֑ת וַיִּֽחַר־אַ֣ף מֹשֶׁ֗ה וַיַּשְׁלֵ֤ךְ ׳מִיָּדוֹ׳ ״מִיָּדָיו֙״ אֶת־הַלֻּחֹ֔ת וַיְשַׁבֵּ֥ר אֹתָ֖ם תַּ֥חַת הָהָֽר׃
grκαὶ λαβὼν τὸν μόσχον, ὃν ἐποίησαν, κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ κατήλεσεν αὐτὸν λεπτὸν καὶ ἔσπειρεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπότισεν αὐτὸ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
laarripiensque vitulum quem fecerant conbusit et contrivit usque ad pulverem quem sparsit in aqua et dedit ex eo potum filiis Israhel
itQuando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si accese l'ira di Mosč: egli scagliň dalle mani le tavole e le spezzň ai piedi della montagna.
frEt, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colčre de Moďse s'enflamma; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne.
esY aconteció, que como llegó él al campo, y vió el becerro y las danzas, enardeciósele la ira á Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y quebrólas al pie del monte.
gbAs soon as he came near to the camp, he saw the calf and the dancing. Then Moses' anger grew hot, and he threw the tablets out of his hands, and broke them beneath the mountain.
deAls er aber nahe zum Lager kam und das Kalb und den Reigen sah, ergrimmte er mit Zorn und warf die Tafeln aus seiner Hand und zerbrach sie unten am Berge
dkOg da Moses nćrmede sig Lejren og sĺ Tyrekalven og Dansen, blussede hans Vrede op, og han kastede Tavlerne fra sig og sřnderslog dem ved Bjergets Fod.
seNär sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen, upptändes hans vrede, och han kastade tavlorna ifrĺn sig och slog sönder dem nedanför berget.
noOg da Moses kom nćr til leiren, sĺ han kalven og dansen; da optendtes hans vrede; han kastet tavlene fra sig og slo dem i stykker ved foten av fjellet.
fiJa kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella.
huÉs mikor közeledett volna a táborhoz, látá a borjút és a tánczolást, és felgerjede Mózesnek haragja, és elveté kezéből a táblákat, és összetöré azokat a hegy alatt.
20
heוַיִּקַּ֞ח אֶת־הָעֵ֨גֶל אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ וַיִּשְׂרֹ֣ף בָּאֵ֔שׁ וַיִּטְחַ֖ן עַ֣ד אֲשֶׁר־דָּ֑ק וַיִּ֙זֶר֙ עַל־פְּנֵ֣י הַמַּ֔יִם וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς τῷ Ααρων Τί ἐποίησέν σοι ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾽ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;
lavidens autem populus quod moram faceret descendendi de monte Moses congregatus adversus Aaron ait surge fac nobis deos qui nos praecedant Mosi enim huic viro qui nos eduxit de terra Aegypti ignoramus quid acciderit
itPoi afferrň il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciň nel fuoco, lo frantumň fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece trangugiare agli Israeliti.
frIl prit le veau qu'ils avaient fait, et le brűla au feu; il le réduisit en poudre, répandit cette poudre ŕ la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël.
esY tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo á polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo á beber á los hijos de Israel.
gbHe took the calf which they had made, and burnt it with fire, ground it to powder, and scattered it on the water, and made the children of Israel drink of it.
deund nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und zerschmelzte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und stäubte es aufs Wasser und gab's den Kindern Israel zu trinken
dkDerpĺ tog han Tyrekalven, som de havde lavet, brćndte den i Ilden og knuste den til Střv, strřde det pĺ Vandet og lod Israeliterne drikke det.
seSedan tog han kalven som de hade gjort, och brände den i eld och krossade den till stoft; detta strödde han i vattnet och gav det ĺt Israels barn att dricka.
noOg han tok kalven som de hadde gjort, og kastet den pĺ ilden og knuste den til den blev til střv, og střvet strřdde han ovenpĺ vannet og gav Israels barn det ĺ drikke.
fiSenjälkeen hän otti vasikan, jonka he olivat tehneet, poltti sen tulessa ja rouhensi sen hienoksi ja hajotti veteen ja juotti sen israelilaisille.
huAzután fogá a borjút, a melyet csináltak vala, tűzben megégeté, és apróra töré mígnem porrá lett, és a vízbe hintvén, itatá azt az Izráel fiaival.
21
heוַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֶֽל־אַהֲרֹ֔ן מֶֽה־עָשָׂ֥ה לְךָ֖ הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה כִּֽי־הֵבֵ֥אתָ עָלָ֖יו חֲטָאָ֥ה גְדֹלָֽה׃
grκαὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν Μὴ ὀργίζου, κύριε· σὺ γὰρ οἶδας τὸ ὅρμημα τοῦ λαοῦ τούτου.
ladixitque ad Aaron quid tibi fecit hic populus ut induceres super eum peccatum maximum
itMosč disse ad Aronne: Che ti ha fatto questo popolo, perché tu l'abbia gravato di un peccato cosě grande?.
frMoďse dit ŕ Aaron: Que t'a fait ce peuple, pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché?
esY dijo Moisés á Aarón: Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?
gbMoses said to Aaron, What did these people do to you, that you have brought a great sin on them??
deund sprach zu Aaron: Was hat dir das Volk getan, daß du eine so große Sünde über sie gebracht hast?
dkOg Moses sagde til Aron: Hvad har dette Folk gjort dig, siden du har bragt sĺ stor en Synd over det?
seOch Mose sade till Aron: Vad har folket gjort dig, eftersom du har kommit dem att begĺ en sĺ stor synd?
noSĺ sa Moses til Aron: Hvad har dette folk gjort dig, siden du har fřrt sĺ stor en synd over det?
fiJa Mooses sanoi Aaronille: Mitä tämä kansa on tehnyt sinulle, kun olet saattanut heidät näin suureen syntiin?
huÉs monda Mózes Áronnak: Mit tett néked e nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted?
22
heוַיֹּ֣אמֶר אַהֲרֹ֔ן אַל־יִ֥חַר אַ֖ף אֲדֹנִ֑י אַתָּה֙ יָדַ֣עְתָּ אֶת־הָעָ֔ם כִּ֥י בְרָ֖ע הֽוּא׃
grλέγουσιν γάρ μοι Ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.
lacui ille respondit ne indignetur dominus meus tu enim nosti populum istum quod pronus sit ad malum
itAronne rispose: Non si accenda l'ira del mio signore; tu stesso sai che questo popolo č inclinato al male.
frAaron répondit: Que la colčre de mon seigneur ne s'enflamme point! Tu sais toi-męme que ce peuple est porté au mal.
esY respondió Aarón: No se enoje mi seńor; tú conoces el pueblo, que es inclinado á mal.
gbAaron said, Don't let the anger of my lord grow hot. You know the people, that they are set on evil.
deAaron sprach: Mein Herr lasse seinen Zorn nicht ergrimmen. Du weißt, daß dies Volk böse ist.
dkAron svarede: Vredes ikke, Herre! Du ved selv, at Folket ligger i det onde,
seAron svarade: Min herres vrede mĺ icke upptändas; du vet själv att detta folk är ont.
noAron svarte: La ikke din vrede optendes, herre! Du vet selv at dette folk ligger i det onde;
fiAaron vastasi: Älköön herrani viha syttykö; sinä tiedät itse, että tämä kansa on paha.
huFelele Áron: Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz.
23
heוַיֹּ֣אמְרוּ לִ֔י עֲשֵׂה־לָ֣נוּ אֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֥ר יֵלְכ֖וּ לְפָנֵ֑ינוּ כִּי־זֶ֣ה׀ מֹשֶׁ֣ה הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר הֶֽעֱלָ֙נוּ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לֹ֥א יָדַ֖עְנוּ מֶה־הָ֥יָה לֽוֹ׃
grκαὶ εἶπα αὐτοῖς Εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία, περιέλεσθε. καὶ ἔδωκάν μοι· καὶ ἔρριψα εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἐξῆλθεν ὁ μόσχος οὗτος.
ladixerunt mihi fac nobis deos qui praecedant nos huic enim Mosi qui nos eduxit de terra Aegypti nescimus quid acciderit
itMi dissero: Facci un dio, che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosč, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia capitato.
frIls m'ont dit: Fais-nous un dieu qui marche devant nous; car ce Moďse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
esPorque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, que á este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido.
gbFor they said to me, 'Make us gods, which shall go before us; for as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we don't know what has become of him.'
deSie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die vor uns her gehen; denn wir wissen nicht, wie es diesem Manne Mose geht, der uns aus Ägyptenland geführt hat.
dkog de sagde til mig: Lav os en Gud, som kan drage foran os, thi vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der fřrte os ud af Ćgypten!
seDe sade till mig: 'Gör oss en gud som kan gĺ framför oss; ty vi veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land.'
node sa til mig: Gjřr oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som fřrte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham.
fiHe sanoivat minulle: 'Tee meille jumala, joka käy meidän edellämme; sillä emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta'.
huMert [azt] mondák nékem: Csinálj nékünk isteneket, a kik előttünk járjanak; mert ama férfiúnak Mózesnek, ki minket Égyiptom földéről kihozott, nem tudjuk mint lőn dolga.
24
heוָאֹמַ֤ר לָהֶם֙ לְמִ֣י זָהָ֔ב הִתְפָּרָ֖קוּ וַיִּתְּנוּ־לִ֑י וָאַשְׁלִכֵ֣הוּ בָאֵ֔שׁ וַיֵּצֵ֖א הָעֵ֥גֶל הַזֶּֽה׃
grκαὶ ἰδὼν Μωυσῆς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται- διεσκέδασεν γὰρ αὐτοὺς Ααρων, ἐπίχαρμα τοῖς ὑπεναντίοις αὐτῶν-,
laquibus ego dixi quis vestrum habet aurum tulerunt et dederunt mihi et proieci illud in ignem egressusque est hic vitulus
itAllora io dissi: Chi ha dell'oro? Essi se lo sono tolto, me lo hanno dato; io l'ho gettato nel fuoco e ne č uscito questo vitello.
frJe leur ai dit: Que ceux qui ont de l'or, s'en dépouillent! Et ils me l'ont donné; je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau.
esY yo les respondí: Quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro.
gbI said to them, 'Whoever has any gold, let them take it off:' so they gave it to me; and I threw it into the fire, and out came this calf.?
deIch sprach zu ihnen: Wer Gold hat, der reiß es ab und gebe es mir. Und ich warf's ins Feuer; daraus ist das Kalb geworden.
dkDa sagde jeg til dem: De, der har Guldsmykker, skal rive dem af! De bragte mig da Guldet, og jeg kastede det i Ilden, og sĺ kom denne Tyrekalv ud deraf!
seDĺ sade jag till dem: 'Den som har guld tage det av sig'; och de gĺvo det ĺt mig. Och jag kastade det i elden, och sĺ kom kalven till.
noDa sa jeg til dem: Den som har gullsmykker pĺ sig, ta dem av sig! Sĺ gav de mig dem, og jeg kastet dem pĺ ilden, og sĺledes blev denne kalv til.
fiNiin minä sanoin heille: 'Jolla on kultaa, irroittakoon sen yltänsä'; ja he antoivat sen minulle. Ja minä heitin sen tuleen, ja siitä tuli tämä vasikka.
huÉn pedig felelék: Kinek van aranya? Szedjétek le; és nékem ide adák, én pedig a tűzbe vetettem, és e borjú formáltaték.
25
heוַיַּ֤רְא מֹשֶׁה֙ אֶת־הָעָ֔ם כִּ֥י פָרֻ֖עַ ה֑וּא כִּֽי־פְרָעֹ֣ה אַהֲרֹ֔ן לְשִׁמְצָ֖ה בְּקָמֵיהֶֽם׃
grἔστη δὲ Μωυσῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς παρεμβολῆς καὶ εἶπεν Τίς πρὸς κύριον; ἴτω πρός με. συνῆλθον οὖν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευι.
lavidens ergo Moses populum quod esset nudatus spoliaverat enim eum Aaron propter ignominiam sordis et inter hostes nudum constituerat
itMosč vide che il popolo non aveva piů freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, cosě da farne il ludibrio dei loro avversari.
frMoďse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé ŕ l'opprobre parmi ses ennemis.
esY viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos,
gbWhen Moses saw that the people had broken loose, (for Aaron had let them loose for a derision among their enemies),
deDa nun Mose sah, daß das Volk zuchtlos geworden war (denn Aaron hatte sie zuchtlos gemacht, zum Geschwätz bei ihren Widersachern),
dkDa Moses nu sĺ, at Folket var třjleslřst til Skadefryd for deres Fjender, fordi Aron havde givet det fri Třjler,
seDĺ nu Mose sĺg att folket var lössläppt, eftersom Aron, till skadeglädje för deras fiender, hade släppt dem lösa,
noDa Moses sĺ at folket var ustyrlig - for Aron hadde sloppet det lřs til spott for deres motstandere -
fiKun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan, vahingoniloksi heidän vihollisillensa,
huÉs látván Mózes, hogy a nép megvadula, mert Áron megvadítá vala őket, ellenségeik csúfjára.
26
heוַיַּעֲמֹ֤ד מֹשֶׁה֙ בְּשַׁ֣עַר הַֽמַּחֲנֶ֔ה וַיֹּ֕אמֶר מִ֥י לַיהוָ֖ה אֵלָ֑י וַיֵּאָסְפ֥וּ אֵלָ֖יו כָּל־בְּנֵ֥י לֵוִֽי׃
grκαὶ λέγει αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διὰ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ.
laet stans in porta castrorum ait si quis est Domini iungatur mihi congregatique sunt ad eum omnes filii Levi
itMosč si pose alla porta dell'accampamento e disse: Chi sta con il Signore, venga da me!. Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi.
frMoďse se plaça ŕ la porte du camp, et dit: A moi ceux qui sont pour l'Éternel! Et tous les enfants de Lévi s'assemblčrent auprčs de lui.
esPúsose Moisés á la puerta del real, y dijo: Quién es de Jehová? júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví.
gbthen Moses stood in the gate of the camp, and said, Whoever is on Yahweh's side, come to me!?
detrat er an das Tor des Lagers und sprach: Her zu mir, wer dem HERRN angehört! Da sammelten sich zu ihm alle Kinder Levi.
dkstillede han sig ved Indgangen til Lejren og sagde: Hvem der er for Herren, han komme hid til mig! Da samlede alle Leviterne sig om ham,
seställde han sig i porten till lägret och ropade: Var och en som hör HERREN till komme hit till mig. Dĺ församlade sig till honom alla Levi barn.
nosĺ stilte han sig i porten til leiren og sa: Hver den som hřrer Herren til, han komme hit til mig! Da samlet alle Levis barn sig om ham.
finiin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi: Joka on Herran oma, se tulkoon minun luokseni. Silloin kokoontuivat hänen luoksensa kaikki leeviläiset.
huMegálla Mózes a tábor kapujában, és monda: A ki az Úré, ide hozzám! és gyűlének ő hozzá mind a Lévi fiai.
27
heוַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ם כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל שִׂ֥ימוּ אִישׁ־חַרְבּ֖וֹ עַל־יְרֵכ֑וֹ עִבְר֨וּ וָשׁ֜וּבוּ מִשַּׁ֤עַר לָשַׁ֙עַר֙ בַּֽמַּחֲנֶ֔ה וְהִרְג֧וּ אִֽישׁ־אֶת־אָחִ֛יו וְאִ֥ישׁ אֶת־רֵעֵ֖הוּ וְאִ֥ישׁ אֶת־קְרֹבֽוֹ׃
grκαὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευι καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας.
laquibus ait haec dicit Dominus Deus Israhel ponat vir gladium super femur suum ite et redite de porta usque ad portam per medium castrorum et occidat unusquisque fratrem et amicum et proximum suum
itGridň loro: Dice il Signore, il Dio d'Israele: Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente.
frIl leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Que chacun de vous mette son épée au côté; traversez et parcourez le camp d'une porte ŕ l'autre, et que chacun tue son frčre, son parent.
esY él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo: pasad y volved de puerta á puerta por el campo, y matad cada uno á su hermano, y á su amigo, y á su pariente.
gbthe sons of Levi gathered themselves together to him.
deUnd er sprach zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: Gürte ein jeglicher sein Schwert um seine Lenden und durchgehet hin und zurück von einem Tor zum andern das Lager, und erwürge ein jeglicher seinen Bruder, Freund und Nächsten.
dkog han sagde til dem: Sĺ siger Herren, Israels Gud: Bind alle Svćrd om Lćnd og gĺ frem og tilbage fra den ene Indgang i Lejren til den anden og slĺ ned bĺde Broder, Ven og Frćnde!
seOch han sade till dem: Sĺ säger HERREN, Israels Gud: Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gĺn sĺ igenom lägret, fram och tillbaka, frĺn den ena porten till den andra, Och dräpen vem I finnen, vore det ocksĺ broder eller vän eller frände.
noOg han sa til dem: Sĺ sier Herren, Israels Gud: Hver binde sitt sverd ved sin lend! Gĺ sĺ frem og tilbake fra port til port i leiren og slĺ ihjel hver sin bror og hver sin venn og hver sin frende!
fiJa hän sanoi heille: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'
huÉs szóla nékik: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát.
28
heוַיַּֽעֲשׂ֥וּ בְנֵֽי־לֵוִ֖י כִּדְבַ֣ר מֹשֶׁ֑ה וַיִּפֹּ֤ל מִן־הָעָם֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא כִּשְׁלֹ֥שֶׁת אַלְפֵ֖י אִֽישׁ׃
grκαὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς ᾿Επληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ ἢ τῷ ἀδελφῷ, δοθῆναι ἐφ᾽ ὑμᾶς εὐλογίαν.
lafecerunt filii Levi iuxta sermonem Mosi cecideruntque in die illo quasi tria milia hominum
itI figli di Levi agirono secondo il comando di Mosč e in quel giorno perirono circa tremila uomini del popolo.
frLes enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moďse; et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en cette journée.
esY los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés: y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres.
gbHe said to them, Yahweh says, the God of Israel, 'Every man put his sword on his thigh, and go back and forth from gate to gate throughout the camp, and every man kill his brother, and every man his companion, and every man his neighbor.'?
deDie Kinder Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte; und fielen des Tages vom Volk dreitausend Mann.
dkOg Leviterne gjorde, som Moses havde sagt, og pĺ den Dag faldt der af Folket henved 3000 Mand.
seOch Levi barn gjorde sĺsom Mose hade sagt; och pĺ den dagen föllo av folket vid pass tre tusen män.
noOg Levis barn gjorde som Moses sa; og den dag falt det av folket omkring tre tusen mann.
fiNiin leeviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan; ja sinä päivänä kaatui kansaa noin kolmetuhatta miestä.
huA Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedének, és elhulla azon a napon a népből úgymint háromezer férfiú.
29
heוַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֗ה מִלְא֨וּ יֶדְכֶ֤ם הַיּוֹם֙ לַֽיהוָ֔ה כִּ֛י אִ֥ישׁ בִּבְנ֖וֹ וּבְאָחִ֑יו וְלָתֵ֧ת עֲלֵיכֶ֛ם הַיּ֖וֹם בְּרָכָֽה׃
grΚαὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν ῾Υμεῖς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην· καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν θεόν, ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν.
laet ait Moses consecrastis manus vestras hodie Domino unusquisque in filio et fratre suo ut detur vobis benedictio
itAllora Mosč disse: Ricevete oggi l'investitura dal Signore; ciascuno di voi č stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi Egli vi accordasse una benedizione.
frMoďse dit: Consacrez-vous aujourd'hui ŕ l'Éternel, męme en sacrifiant votre fils et votre frčre, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction.
esEntonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado á Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros.
gbThe sons of Levi did according to the word of Moses: and there fell of the people that day about three thousand men.
deDa sprach Mose: Füllet heute eure Hände dem HERRN, ein jeglicher an seinem Sohn und Bruder, daß heute über euch der Segen gegeben werde.
dkOg Moses sagde: Fra i Dag af skal I vćre Prćster for Herren, thi ingen skĺnede Sřn eller Broder, derfor skal Velsignelse komme over eder i Dag.
seOch Mose sade: Eftersom I nu haven stĺtt emot edra egna söner och bröder, mĺn I i dag taga handfyllning till HERRENS tjänst, för att välsignelse i dag mĺ komma över eder.
noFor Moses sa: Innvi eder idag til prester for Herren, om det sĺ er med blodet av sřnn eller bror; sĺ skal han idag gi eder sin velsignelse.
fiJa Mooses sanoi: Koska te nyt olette olleet omia poikianne ja veljiänne vastaan, niin vihkiytykää tänä päivänä Herran palvelukseen, että hän tänä päivänä antaisi siunauksen teille.
huÉs mondá Mózes: Ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak, kiki az ő fia és attyafia ellen, hogy áldása szálljon ma reátok.
30
seDagen därefter sade Mose till folket: I haven begĺtt en stor synd. Jag vill nu stiga upp till HERREN och se till, om jag kan bringa försoning för eder synd.
noDagen efter sa Moses til folket: I har gjort en stor synd. Nu vil jeg stige op til Herren; kanskje jeg kunde gjřre soning for eders synd.
fiSeuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne.
huÉs másnap monda Mózes a népnek: Nagy bűnt követtetek el, most azért felmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek.
heוַיְהִי֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֶל־הָעָ֔ם אַתֶּ֥ם חֲטָאתֶ֖ם חֲטָאָ֣ה גְדֹלָ֑ה וְעַתָּה֙ אֶֽעֱלֶ֣ה אֶל־יְהוָ֔ה אוּלַ֥י אֲכַפְּרָ֖ה בְּעַ֥ד חַטַּאתְכֶֽם׃
grὑπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Δέομαι, κύριε· ἡμάρτηκεν ὁ λαὸς οὗτος ἁμαρτίαν μεγάλην καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς θεοὺς χρυσοῦς.
lafacto autem die altero locutus est Moses ad populum peccastis peccatum maximum ascendam ad Dominum si quo modo eum quivero deprecari pro scelere vestro
itIl giorno dopo Mosč disse al popolo: Voi avete commesso un grande peccato; ora salirň verso il Signore: forse otterrň il perdono della vostra colpa.
frLe lendemain, Moďse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel: j'obtiendrai peut-ętre le pardon de votre péché.
esY aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado: mas yo subiré ahora á Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado.
gbMoses said, Consecrate yourselves today to Yahweh, yes, every man against his son, and against his brother; that he may give you a blessing today.?
deDes Morgens sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan; nun will ich hinaufsteigen zu dem HERRN, ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen möge.
dkNćste Dag sagde Moses til Folket: I har begĺet en stor Synd ; men nu vil jeg stige op til Herren, mĺske kan jeg skaffe Soning for eders Synd!
31
heוַיָּ֧שָׁב מֹשֶׁ֛ה אֶל־יְהוָ֖ה וַיֹּאמַ֑ר אָ֣נָּ֗א חָטָ֞א הָעָ֤ם הַזֶּה֙ חֲטָאָ֣ה גְדֹלָ֔ה וַיַּֽעֲשׂ֥וּ לָהֶ֖ם אֱלֹהֵ֥י זָהָֽב׃
grκαὶ νῦν εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψόν με ἐκ τῆς βίβλου σου, ἧς ἔγραψας.
lareversusque ad Dominum ait obsecro peccavit populus iste peccatum magnum feceruntque sibi deos aureos aut dimitte eis hanc noxam
itMosč ritornň dal Signore e disse: Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti un dio d'oro.
frMoďse retourna vers l'Éternel et dit: Ah! ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or.
esEntonces volvió Moisés á Jehová, y dijo: Ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro,
gbOn the next day, Moses said to the people, You have sinned a great sin. Now I will go up to Yahweh. Perhaps I shall make atonement for your sin.?
deAls nun Mose wieder zum HERRN kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan, und sie haben sich goldene Götter gemacht.
dkDerpĺ gik Moses atter til Herren og sagde: Ak, dette Folk har begĺet en stor Synd, de har lavet sig en Gud af Guld.
seOch Mose gick tillbaka till HERREN och sade: Ack, detta folk har begĺtt en stor synd; de hava gjort sig en gud av guld.
noSĺ vendte Moses tilbake til Herren og sa: Akk, dette folk har gjort en stor synd; de har gjort sig en gud av gull.
fiJa Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta.
huMegtére azért Mózes az Úrhoz, és monda: Kérlek! Ez a nép nagy bűnt követett el: mert aranyból csinált magának isteneket.
32
heוְעַתָּ֖ה אִם־תִּשָּׂ֣א חַטָּאתָ֑ם וְאִם־אַ֕יִן מְחֵ֣נִי נָ֔א מִֽסִּפְרְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר כָּתָֽבְתָּ׃
grκαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἴ τις ἡμάρτηκεν ἐνώπιόν μου, ἐξαλείψω αὐτὸν ἐκ τῆς βίβλου μου.
laaut si non facis dele me de libro tuo quem scripsisti
itMa ora, se tu perdonassi il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto!.
frPardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.
esQue perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
gbMoses returned to Yahweh, and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have made themselves gods of gold.
deNun vergib ihnen ihre Sünde; wo nicht, so tilge mich auch aus deinem Buch, das du geschrieben hast.
dkOm du dog vilde tilgive dem deres Synd! Hvis ikke, sĺ udslet mig af den Bog, du fřrer!
seMen förlĺt dem nu deras synd; varom icke, sĺ utplĺna mig ur boken som du skriver i.
noĹ, om du vilde forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet!
fiJospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat.
huDe most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, a melyet írtál.
33
heוַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֑ה מִ֚י אֲשֶׁ֣ר חָֽטָא־לִ֔י אֶמְחֶ֖נּוּ מִסִּפְרִֽי׃
grνυνὶ δὲ βάδιζε κατάβηθι καὶ ὁδήγησον τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπά σοι· ἰδοὺ ὁ ἄγγελός μου προπορεύεται πρὸ προσώπου σου· ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ ἐπισκέπτωμαι, ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν.
lacui respondit Dominus qui peccaverit mihi delebo eum de libro meo
itIl Signore disse a Mosč: Io cancellerň dal mio libro colui che ha peccato contro di me.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
esY Jehová respondió á Moisés: Al que pecare contra mí, á éste raeré yo de mi libro.
gbYet now, if you will, forgive their sin?and if not, please blot me out of your book which you have written.?
deDer HERR sprach zu Mose: Was? Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt.
dkHerren svarede Moses: Den, som har syndet imod mig, ham vil jeg udslette af min Bog!
seMen HERREN svarade Mose: Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplĺna ur min bok.
noDa sa Herren til Moses: Hver den som har syndet mot mig, ham vil jeg slette ut av min bok.
fiMutta Herra vastasi Moosekselle: Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani.
huÉs monda az Úr Mózesnek: A ki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből.
34
heוְעַתָּ֞ה לֵ֣ךְ׀ נְחֵ֣ה אֶת־הָעָ֗ם אֶ֤ל אֲשֶׁר־דִּבַּ֙רְתִּי֙ לָ֔ךְ הִנֵּ֥ה מַלְאָכִ֖י יֵלֵ֣ךְ לְפָנֶ֑יךָ וּבְי֣וֹם פָּקְדִ֔י וּפָקַדְתִּ֥י עֲלֵיהֶ֖ם חַטָּאתָֽם׃
grκαὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν λαὸν περὶ τῆς ποιήσεως τοῦ μόσχου, οὗ ἐποίησεν Ααρων.
latu autem vade et duc populum istum quo locutus sum tibi angelus meus praecedet te ego autem in die ultionis visitabo et hoc peccatum eorum
itOra vŕ, conduci il popolo lŕ dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti precederŕ; ma nel giorno della mia visita li punirň per il loro peccato.
frVa donc, conduis le peuple oů je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché.
esVe pues ahora, lleva á este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti; que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado.
gbYahweh said to Moses, Whoever has sinned against me, him will I blot out of my book.
deSo gehe nun hin und führe das Volk, dahin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir her gehen. Ich werde ihre Sünde wohl heimsuchen, wenn meine Zeit kommt heimzusuchen.
dkMen gĺ nu og fřr Folket hen, hvor jeg har befalet dig at fřre det hen; se, min Engel skal drage foran dig! Men til sin Tid vil jeg straffe dem for deres Synd!
seGĺ nu och för folket dit jag har sagt dig; se, min ängel skall gĺ framför dig. Men när min hemsökelses dag kommer, skall jag pĺ dem hemsöka deras synd.
noSĺ gĺ nu og fřr folket dit jeg har sagt dig! Se, min engel skal gĺ foran dig, men pĺ min hjemsřkelses dag vil jeg hjemsřke dem for deres synd.
fiMene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa.
huMost azért eredj: vezesd a népet a hová mondottam néked: Ímé, Angyalom megy előtted; és az én látogatásom napján ezt az ő bűnöket is meglátogatom.
35
heוַיִּגֹּ֥ף יְהוָ֖ה אֶת־הָעָ֑ם עַ֚ל אֲשֶׁ֣ר עָשׂ֣וּ אֶת־הָעֵ֔גֶל אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה אַהֲרֹֽן׃ ס
lapercussit ergo Dominus populum pro reatu vituli quem fecit Aaron
itIl Signore percosse il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da Aronne.
frL'Éternel frappa le peuple, parce qu'il avait fait le veau, fabriqué par Aaron.
esY Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón.
gbNow go, lead the people to the place of which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless in the day when I punish, I will punish them for their sin.?
deAlso strafte der HERR das Volk, daß sie das Kalb hatten gemacht, welches Aaron gemacht hatte.
dkOg Herren slog Folket, fordi de havde lavet Tyrekalven, den, Aron lavede.
seSĺ straffade HERREN folket, därför att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.
noSĺledes slo Herren folket fordi de hadde gjort kalven - den som Aron hadde laget.
fiNiin Herra rankaisi kansaa, koska he olivat teettäneet vasikan, jonka Aaron teki.
huÉs megverte az Úr a népet ezért [is], a mit cselekedtek a borjúval, melyet Áron készített vala.
gbYahweh struck the people, because they made the calf, which Aaron made.

<<< operone list >>>