שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

18

heוַיִּשְׁמַ֞ע יִתְר֨וֹ כֹהֵ֤ן מִדְיָן֙ חֹתֵ֣ן מֹשֶׁ֔ה אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה אֱלֹהִים֙ לְמֹשֶׁ֔ה וּלְיִשְׂרָאֵ֖ל עַמּ֑וֹ כִּֽי־הוֹצִ֧יא יְהוָ֛ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל מִמִּצְרָֽיִם׃
gr῎Ηκουσεν δὲ Ιοθορ ὁ ἱερεὺς Μαδιαμ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος Ισραηλ τῷ ἑαυτοῦ λαῷ· ἐξήγαγεν γὰρ κύριος τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου.
lacumque audisset Iethro sacerdos Madian cognatus Mosi omnia quae fecerat Deus Mosi et Israhel populo suo eo quod eduxisset Dominus Israhel de Aegypto
itIetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosč, venne a sapere quanto Dio aveva operato per Mosč e per Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto.
frJéthro, sacrificateur de Madian, beau-pčre de Moďse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moďse et d'Israël, son peuple; il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte.
esY OYO Jethro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado á Israel de Egipto:
gbNow Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel his people, how that Yahweh had brought Israel out of Egypt.
deUnd da Jethro, der Priester in Midian, Mose's Schwiegervater, hörte alles, was Gott getan hatte mit Mose und seinem Volk Israel, daß der HERR Israel hätte aus Ägypten geführt,
dkDa Jetro, Prćsten i Midjan, Moses's Svigerfader, hřrte om alt, hvad Gud havde gjort for Moses og hans Folk Israel, hvorledes Herren havde fřrt Israel ud af Ćgypten,
seOch Jetro, prästen i Midjan, Moses svärfader, fick höra allt vad Gud hade gjort med Mose och med sitt folk Israel, huru HERREN hade fört Israel ut ur Egypten.
noJetro, presten i Midian, Moses' svigerfar, fikk hřre alt det Gud hadde gjort for Moses og for sitt folk Israel, hvorledes Herren hadde fřrt Israel ut av Egypten.
fiJa Midianin pappi Jetro, Mooseksen appi, sai kuulla kaikki, mitä Jumala oli tehnyt Moosekselle ja kansalleen Israelille, kuinka Herra oli vienyt Israelin pois Egyptistä.
huÉs meghallá Jethró, Midián papja, Mózes ipa, mindazt a mit Isten Mózessel és Izráellel az ő népével cselekedett vala, hogy kihozta az Úr Izráelt Égyiptomból.
2
heוַיִּקַּ֗ח יִתְרוֹ֙ חֹתֵ֣ן מֹשֶׁ֔ה אֶת־צִפֹּרָ֖ה אֵ֣שֶׁת מֹשֶׁ֑ה אַחַ֖ר שִׁלּוּחֶֽיהָ׃
grἔλαβεν δὲ Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ Σεπφωραν τὴν γυναῖκα Μωυσῆ μετὰ τὴν ἄφεσιν αὐτῆς
latulit Sefforam uxorem Mosi quam remiserat
itAllora Ietro prese con sé Zippora, moglie di Mosč, che prima egli aveva rimandata,
frJéthro, beau-pčre de Moďse, prit Séphora, femme de Moďse, qui avait été renvoyée.
esY tomó Jethro, suegro de Moisés á Séphora la mujer de Moisés, después que él la envió,
gbJethro, Moses' father-in-law, received Zipporah, Moses' wife, after he had sent her away,
denahm er Zippora, Mose's Weib, die er hatte zurückgesandt,
dktog Jetro, Moses's Svigerfader, Zippora, Moses's Hustru, som han havde sendt hjem,
seDĺ tog Jetro, Moses svärfader, med sig Sippora, Moses hustru, som denne förut hade sänt hem,
noDa tok Jetro, Moses' svigerfar, Sippora, Moses' hustru, som Moses fřr hadde sendt hjem,
fiJa Jetro, Mooseksen appi, otti mukaansa Sipporan, Mooseksen vaimon, jonka tämä oli lähettänyt kotiin,
huÉs felvevé Jethró, a Mózes ipa Czipporát, a Mózes feleségét - miután haza bocsátotta őt -
3
heוְאֵ֖ת שְׁנֵ֣י בָנֶ֑יהָ אֲשֶׁ֨ר שֵׁ֤ם הָֽאֶחָד֙ גֵּֽרְשֹׁ֔ם כִּ֣י אָמַ֔ר גֵּ֣ר הָיִ֔יתִי בְּאֶ֖רֶץ נָכְרִיָּֽה׃
grκαὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ· ὄνομα τῷ ἑνὶ αὐτῶν Γηρσαμ λέγων Πάροικος ἤμην ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ·
laet duos filios eius quorum unus vocabatur Gersan dicente patre advena fui in terra aliena
ite insieme i due figli di lei, uno dei quali si chiamava Gherson, perché egli aveva detto: Sono un emigrato in terra straniera,
frIl prit aussi les deux fils de Séphora; l'un se nommait Guerschom, car Moďse avait dit: J'habite un pays étranger;
esY á sus dos hijos; el uno se llamaba Gersóm, porque dijo: Peregrino he sido en tierra ajena;
gband her two sons. The name of one son was Gershom, for Moses said, 'I have lived as a foreigner in a foreign land'.
desamt ihren zwei Söhnen, deren einer hieß Gerson (denn er sprach: Ich bin ein Gast geworden in fremdem Lande)
dktillige med hendes to Sřnner. Af dem hed den ene Gersom; thi, havde han sagt, jeg er blevet Gćst i et fremmed Land;
sesĺ ock hennes tvĺ söner -- av dessa hade den ene fĺtt namnet Gersom, ty, sade Mose, jag är en främling i ett land som icke är mitt,
noog hennes to sřnner - den ene hette Gersom, for Moses hadde sagt: Jeg er blitt gjest i et fremmed land,
fija hänen kaksi poikaansa; näistä oli toisen nimi Geersom, koska Mooses oli sanonut: Minä olen muukalainen vieraalla maalla,
huÉs az ő két fiát is, a kik közűl az egyiknek neve Gersom, mert azt mondotta vala: Bujdosó valék az idegen földön;
4
heוְשֵׁ֥ם הָאֶחָ֖ד אֱלִיעֶ֑זֶר כִּֽי־אֱלֹהֵ֤י אָבִי֙ בְּעֶזְרִ֔י וַיַּצִּלֵ֖נִי מֵחֶ֥רֶב פַּרְעֹֽה׃
grκαὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου Ελιεζερ λέγων ῾Ο γὰρ θεὸς τοῦ πατρός μου βοηθός μου καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Φαραω.
laalter vero Eliezer Deus enim ait patris mei adiutor meus et eruit me de gladio Pharaonis
ite l'altro si chiamava Eliezer, perché Il Dio di mio padre č venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone.
frl'autre se nommait Éliézer, car il avait dit: Le Dieu de mon pčre m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon.
esY el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, El Dios de mi padre me ayudó, y me libró del cuchillo de Faraón.
gbThe name of the other was Eliezer, for he said, 'My father's God was my help and delivered me from Pharaoh's sword.'
deund der andere Elieser (denn er sprach: Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet von dem Schwert Pharaos).
dkog den anden hed Eliezer; thi, havde han sagt, min Faders Gud har vćret min Hjćlp og frelst mig fra Faraos Svćrd!
seoch den andre namnet Elieser, ty, sade han, min faders Gud blev mig till hjälp och räddade mig ifrĺn Faraos svärd. --
noog den andre hette Elieser, for han hadde sagt: Min fars Gud var min hjelp og fridde mig fra Faraos sverd.
fija toisen nimi Elieser, koska hän oli sanonut: Isäni Jumala oli minun apuni ja pelasti minut faraon miekasta.
huA másiknak neve pedig Eliézer; mert: Az én atyám Istene segítségül volt nékem és megszabadított engem a Faraó fegyverétől.
5
heוַיָּבֹ֞א יִתְר֨וֹ חֹתֵ֥ן מֹשֶׁ֛ה וּבָנָ֥יו וְאִשְׁתּ֖וֹ אֶל־מֹשֶׁ֑ה אֶל־הַמִּדְבָּ֗ר אֲשֶׁר־ה֛וּא חֹנֶ֥ה שָׁ֖ם הַ֥ר הָאֱלֹהִֽים׃
grκαὶ ἐξῆλθεν Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ καὶ οἱ υἱοὶ καὶ ἡ γυνὴ πρὸς Μωυσῆν εἰς τὴν ἔρημον, οὗ παρενέβαλεν ἐπ᾽ ὄρους τοῦ θεοῦ.
lavenit ergo Iethro cognatus Mosi et filii eius et uxor ad Mosen in desertum ubi erat castrametatus iuxta montem Dei
itIetro dunque, suocero di Mosč, con i figli e la moglie di lui venne da Mosč nel deserto, dove era accampato, presso la montagna di Dio.
frJéthro, beau-pčre de Moďse, avec les fils et la femme de Moďse, vint au désert oů il campait, ŕ la montagne de Dieu.
esY Jethro el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó á Moisés en el desierto, donde tenía el campo junto al monte de Dios;
gbJethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife to Moses into the wilderness where he was encamped, at the Mountain of God.
deDa nun Jethro, Mose's Schwiegervater, und seine Söhne und sein Weib zu ihm kamen in die Wüste, an den Berg Gottes, da er sich gelagert hatte,
dkOg Jetro, Moses's Svigerfader, kom med hans Sřnner og Hustru til Moses i Řrkenen, hvor han havde slĺet Lejr ved Guds Bjerg,
seDĺ sĺ Jetro, Moses svärfader, kom med Moses söner och hans hustru till honom i öknen, där han hade slagit upp sitt läger vid Guds berg,
noDa nu Jetro, Moses' svigerfar, kom med hans sřnner og hans hustru til ham i řrkenen, der hvor Moses hadde slĺtt leir, ved Guds berg,
fiJa Jetro, Mooseksen appi, tuli hänen poikiensa ja hänen vaimonsa kanssa Mooseksen luo erämaahan, jossa tämä oli leiriytynyt Jumalan vuoren juurelle.
huEljuta tehát Jethró, a Mózes ipa, az ő fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, a hol ő táborozott vala az Isten hegye mellett.
6
heוַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֲנִ֛י חֹתֶנְךָ֥ יִתְר֖וֹ בָּ֣א אֵלֶ֑יךָ וְאִ֨שְׁתְּךָ֔ וּשְׁנֵ֥י בָנֶ֖יהָ עִמָּֽהּ׃
grἀνηγγέλη δὲ Μωυσεῖ λέγοντες ᾿Ιδοὺ ὁ γαμβρός σου Ιοθορ παραγίνεται πρὸς σέ, καὶ ἡ γυνὴ καὶ οἱ δύο υἱοί σου μετ᾽ αὐτοῦ.
laet mandavit Mosi dicens ego cognatus tuus Iethro venio ad te et uxor tua et duo filii tui cum ea
itEgli fece dire a Mosč: Sono io, Ietro, tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i suoi due figli!.
frIl fit dire ŕ Moďse: Moi, ton beau-pčre Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses deux fils.
esY dijo á Moisés: Yo tu suegro Jethro vengo á ti, con tu mujer, y sus dos hijos con ella.
gbHe said to Moses, 'I, your father-in-law Jethro, have come to you with your wife, and her two sons with her.'
deließ er Mose sagen: Ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und dein Weib und ihre beiden Söhne mit ihr.
dkog han lod Moses melde: Jetro, din Svigerfader, kommer til dig med din Hustru og hendes to Sřnner!
selät han säga till Mose: Jag, din svärfader Jetro, kommer till dig med din hustru och hennes bĺda söner.
nosendte han bud til Moses og sa: Jeg, din svigerfar Jetro, kommer til dig med din hustru og hennes to sřnner.
fiJa hän käski sanoa Moosekselle: Minä, Jetro, sinun appesi, ynnä vaimosi kahden poikansa kanssa olemme tulleet luoksesi.
huÉs megizené Mózesnek: Én Jethró a te ipad megyek te hozzád a te feleségeddel és az ő két fia is ő vele.
7
heוַיֵּצֵ֨א מֹשֶׁ֜ה לִקְרַ֣את חֹֽתְנ֗וֹ וַיִּשְׁתַּ֙חוּ֙ וַיִּשַּׁק־ל֔וֹ וַיִּשְׁאֲל֥וּ אִישׁ־לְרֵעֵ֖הוּ לְשָׁל֑וֹם וַיָּבֹ֖אוּ הָאֹֽהֱלָה׃
grἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς εἰς συνάντησιν τῷ γαμβρῷ αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ ἐφίλησεν αὐτόν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους· καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.
laqui egressus in occursum cognati sui adoravit et osculatus est eum salutaveruntque se mutuo verbis pacificis cumque intrasset tabernaculum
itMosč andň incontro al suocero, si prostrň davanti a lui e lo baciň; poi si informarono l'uno della salute dell'altro ed entrarono sotto la tenda.
frMoďse sortit au-devant de son beau-pčre, il se prosterna, et il le baisa. Ils s'informčrent réciproquement de leur santé, et ils entrčrent dans la tente de Moďse.
esY Moisés salió á recibir á su suegro, é inclinóse, y besólo: y preguntáronse el uno al otro cómo estaban, y vinieron á la tienda.
gbMoses went out to meet his father-in-law, and bowed and kissed him. They asked each other of their welfare, and they came into the tent.
deDa ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm und küßte ihn. Und da sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in die Hütte.
dkDa gik Moses sin Svigerfader i Mřde, břjede sig for ham og kyssede ham; og da de havde hilst pĺ hinanden, gik de ind i Teltet.
seDĺ gick Mose sin svärfader till mötes och bugade sig för honom och kysste honom. Och när de hade hälsat varandra, gingo de in i tältet.
noDa gikk Moses sin svigerfar mřte, břide sig for ham og kysset ham, og de spurte hverandre hvorledes det stod til; sĺ gikk de inn i teltet.
fiNiin Mooses meni appeansa vastaan, kumarsi ja suuteli häntä. Ja kun he olivat tervehtineet toisiansa, menivät he telttaan.
huKiméne azért Mózes az ő ipa eleibe és meghajtá magát és megcsókolá őt; és megkérdék egymást állapotuk felől és bemenének a sátorba.
8
heוַיְסַפֵּ֤ר מֹשֶׁה֙ לְחֹ֣תְנ֔וֹ אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה יְהוָה֙ לְפַרְעֹ֣ה וּלְמִצְרַ֔יִם עַ֖ל אוֹדֹ֣ת יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֤ת כָּל־הַתְּלָאָה֙ אֲשֶׁ֣ר מְצָאָ֣תַם בַּדֶּ֔רֶךְ וַיַּצִּלֵ֖ם יְהוָֽה׃
grκαὶ διηγήσατο Μωυσῆς τῷ γαμβρῷ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῷ Φαραω καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις ἕνεκεν τοῦ Ισραηλ, καὶ πάντα τὸν μόχθον τὸν γενόμενον αὐτοῖς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς κύριος ἐκ χειρὸς Φαραω καὶ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων.
lanarravit Moses cognato suo cuncta quae fecerat Deus Pharaoni et Aegyptiis propter Israhel universum laborem qui accidisset eis in itinere quo liberarat eos Dominus
itMosč raccontň al suocero quanto il Signore aveva fatto al faraone e agli Egiziani per Israele, tutte le difficoltŕ loro capitate durante il viaggio, dalle quali il Signore li aveva liberati.
frMoďse raconta ŕ son beau-pčre tout ce que l'Éternel avait fait ŕ Pharaon et ŕ l'Égypte ŕ cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés.
esY Moisés contó á su suegro todas las cosas que Jehová había hecho á Faraón y á los Egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová.
gbMoses told his father-in-law all that Yahweh had done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the hardships that had come on them on the way, and how Yahweh delivered them.
deDa erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der HERR dem Pharao und den Ägyptern getan hatte Israels halben, und alle die Mühsal, die ihnen auf den Wege begegnet war, und daß sie der HERR errettet hätte.
dkMoses fortalte sin Svigerfader om alt, hvad Herren havde gjort ved Farao og Ćgypten for Israels Skyld, og om alle de Besvćrligheder, der havde mřdt dem undervejs, og hvorledes Herren havde frelst dem.
seOch Mose förtäljde för sin svärfader allt vad HERREN hade gjort med Farao och egyptierna, för Israels skull, och alla de vedermödor som de hade haft att utstĺ pĺ vägen, och huru HERREN hade räddat dem.
noOg Moses fortalte sin svigerfar alt det Herren hadde gjort med Farao og egypterne for Israels skyld, og all den mřie de hadde hatt pĺ veien, og hvorledes Herren hadde hjulpet dem.
fiJa Mooses kertoi apellensa kaikki, mitä Herra oli tehnyt faraolle ja egyptiläisille Israelin tähden, ja kaikki ne vaikeudet, jotka heitä olivat kohdanneet matkalla, ja kuinka Herra oli pelastanut heidät.
huÉs elbeszélé Mózes az ő ipának mind azt, a mit az Úr a Faraóval és az Égyiptombeliekkel cselekedett vala Izráelért; mindazt a sok bajt, a melyek útközben érték vala őket, és [mimódon] szabadította meg őket az Úr.
9
heוַיִּ֣חַדְּ יִתְר֔וֹ עַ֚ל כָּל־הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה יְהוָ֖ה לְיִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁ֥ר הִצִּיל֖וֹ מִיַּ֥ד מִצְרָֽיִם׃
grἐξέστη δὲ Ιοθορ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς κύριος, ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω.
lalaetatusque est Iethro super omnibus bonis quae fecerat Dominus Israheli eo quod eruisset eum de manu Aegyptiorum
itIetro gioě di tutti i benefici che il Signore aveva fatti a Israele, quando lo aveva liberato dalla mano degli Egiziani.
frJéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait ŕ Israël, et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens.
esY alegróse Jethro de todo el bien que Jehová había hecho á Israel, que lo había librado de mano de los Egipcios.
gbJethro rejoiced for all the goodness which Yahweh had done to Israel, in that he had delivered them out of the hand of the Egyptians.
deJethro aber freute sich all des Guten, das der HERR Israel getan hatte, daß er sie errettet hatte von der Ägypter Hand.
dkDa glćdede Jetro sig over alt det gode, Herren havde gjort mod Israel, idet han havde frelst dem af Ćgypternes Hĺnd.
seOch Jetro fröjdade sig över allt det goda som HERREN hade gjort mot Israel, i det han hade räddat dem ur egyptiernas hand.
noDa blev Jetro glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde fridd dem av egypternes hĺnd.
fiJa Jetro iloitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra oli tehnyt Israelille, pelastaessaan heidät egyptiläisten kädestä.
huÉs örvendeze Jethró mindazon a jón, a mit az Úr az Izráellel cselekedett vala, hogy megszabadítá őt az Égyiptombeliek kezéből.
10
heוַיֹּאמֶר֮ יִתְרוֹ֒ בָּר֣וּךְ יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֨ר הִצִּ֥יל אֶתְכֶ֛ם מִיַּ֥ד מִצְרַ֖יִם וּמִיַּ֣ד פַּרְעֹ֑ה אֲשֶׁ֤ר הִצִּיל֙ אֶת־הָעָ֔ם מִתַּ֖חַת יַד־מִצְרָֽיִם׃
grκαὶ εἶπεν Ιοθορ Εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐξείλατο τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω·
laet ait benedictus Dominus qui liberavit vos de manu Aegyptiorum et de manu Pharaonis qui eruit populum suum de manu Aegypti
itDisse Ietro: Benedetto sia il Signore, che vi ha liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano del faraone: egli ha strappato questo popolo dalla mano dell'Egitto!
frEt Jéthro dit: Béni soit l'Éternel, qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon; qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens!
esY Jethro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los Egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los Egipcios.
gbJethro said, 'Blessed be Yahweh, who has delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh; who has delivered the people from under the hand of the Egyptians.
deUnd Jethro sprach: Gelobt sei der HERR, der euch errettet hat von der Ägypter und Pharaos Hand, der weiß sein Volk von der Ägypter Hand zu erretten.
dkOg Jetro sagde: Lovet vćre Herren, som har frelst eder af Ćgypternes og Faraos. Hĺnd!
seOch Jetro sade: Lovad vare HERREN, som har räddat eder ur egyptiernas hand och ur Faraos hand, HERREN, som har räddat folket undan egyptiernas hand!
noOg Jetro sa: Lovet vćre Herren, som fridde eder av egypternes hĺnd Og av Faraos hĺnd - han som fridde folket av egypternes hĺnd!
fiJa Jetro sanoi: Kiitetty olkoon Herra, joka on pelastanut teidät egyptiläisten ja faraon kädestä, Herra, joka on pelastanut kansansa egyptiläisten vallasta.
huÉs monda Jethró: Áldott legyen az Úr, a ki megszabadított titeket az Égyiptombeliek kezéből és a Faraó kezéből; a ki megszabadította a népet az Égyiptombeliek keze alól.
11
deNun weiß ich, daß der HERR größer ist denn alle Götter, darum daß sie Hochmut an ihnen geübt haben.
dkNu ved jeg, at Herren er střrre end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ćgypternes Hĺnd.
seNu vet jag att HERREN är större än alla andra gudar, ty sĺ bevisade han sig, när man handlade övermodigt mot detta folk.
noNu vet jeg at Herren er střrre enn alle guder; for sĺledes viste han sig ved det hvormed egypterne viste sitt overmot mot dette folk.
fiNyt minä tiedän, että Herra on suurempi kaikkia jumalia; sillä sentähden, että egyptiläiset ylpeilivät, on heidän näin käynyt.
huMost tudom már, hogy nagyobb az Úr minden istennél; mert az [lett vesztökre], a mivel ellenök vétkeztek.
heעַתָּ֣ה יָדַ֔עְתִּי כִּֽי־גָד֥וֹל יְהוָ֖ה מִכָּל־הָאֱלֹהִ֑ים כִּ֣י בַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר זָד֖וּ עֲלֵיהֶֽם׃
grνῦν ἔγνων ὅτι μέγας κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεούς, ἕνεκεν τούτου ὅτι ἐπέθεντο αὐτοῖς.
lanunc cognovi quia magnus Dominus super omnes deos eo quod superbe egerint contra illos
itOra io so che il Signore č piů grande di tutti gli dei, poiché egli ha operato contro gli Egiziani con quelle stesse cose di cui essi si vantavano.
frJe reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux; car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux.
esAhora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses; hasta en lo que se ensoberbecieron contra ellos.
gbNow I know that Yahweh is greater than all gods because of the thing in which they dealt arrogantly against them.'
12
heוַיִּקַּ֞ח יִתְר֨וֹ חֹתֵ֥ן מֹשֶׁ֛ה עֹלָ֥ה וּזְבָחִ֖ים לֵֽאלֹהִ֑ים וַיָּבֹ֨א אַהֲרֹ֜ן וְכֹ֣ל׀ זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל לֶאֱכָל־לֶ֛חֶם עִם־חֹתֵ֥ן מֹשֶׁ֖ה לִפְנֵ֥י הָאֱלֹהִֽים׃
grκαὶ ἔλαβεν Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας τῷ θεῷ· παρεγένετο δὲ Ααρων καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ συμφαγεῖν ἄρτον μετὰ τοῦ γαμβροῦ Μωυσῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ.
laobtulit ergo Iethro cognatus Mosi holocausta et hostias Deo veneruntque Aaron et omnes senes Israhel ut comederent panem cum eo coram Domino
itPoi Ietro, suocero di Mosč, offrě un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero Aronne e tutti gli anziani d'Israele e fecero un banchetto con il suocero di Mosč davanti a Dio.
frJéthro, beau-pčre de Moďse, offrit ŕ Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-pčre de Moďse, en présence de Dieu.
esY tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios: y vino Aarón y todos los ancianos de Israel á comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios.
gbJethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and sacrifices for God. Aaron came with all the elders of Israel, to eat bread with Moses' father-in-law before God.
deUnd Jethro, Mose's Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer mit Dankopfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten in Israel, mit Mose's Schwiegervater das Brot zu essen vor Gott.
dkDerpĺ udtog Jetro, Moses's Svigerfader, Brćndofre og Slagtofre til Gud; og Aron og alle Israels Ćldste kom for at holde Mĺltid for Guds Ĺsyn med Moses's Svigerfader.
seOch Jetro, Moses svärfader, frambar ett brännoffer och nĺgra slaktoffer ĺt Gud; och Aron och alla de äldste i Israel kommo och höllo mĺltid med Moses svärfader inför Gud.
noOg Jetro, Moses' svigerfar, tok og ofret brennoffer og slaktoffer til Gud; og Aron og alle Israels eldste kom og holdt mĺltid med Moses' svigerfar for Guds ĺsyn.
fiJa Jetro, Mooseksen appi, toimitti polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle; ja Aaron ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan eteen.
huÉs Jethró, a Mózes ipa égőáldozattal és véresáldozattal áldozék az Istennek; Áron pedig és Izráel minden vénei jövének, hogy kenyeret egyenek a Mózes ipával Isten előtt.
13
heוַיְהִי֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַיֵּ֥שֶׁב מֹשֶׁ֖ה לִשְׁפֹּ֣ט אֶת־הָעָ֑ם וַיַּעֲמֹ֤ד הָעָם֙ עַל־מֹשֶׁ֔ה מִן־הַבֹּ֖קֶר עַד־הָעָֽרֶב׃
grΚαὶ ἐγένετο μετὰ τὴν ἐπαύριον συνεκάθισεν Μωυσῆς κρίνειν τὸν λαόν· παρειστήκει δὲ πᾶς ὁ λαὸς Μωυσεῖ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας.
laaltero autem die sedit Moses ut iudicaret populum qui adsistebat Mosi de mane usque ad vesperam
itIl giorno dopo Mosč sedette a render giustizia al popolo e il popolo si trattenne presso Mosč dalla mattina fino alla sera.
frLe lendemain, Moďse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir.
esY aconteció que otro día se sentó Moisés á juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mańana hasta la tarde.
gbOn the next day, Moses sat to judge the people, and the people stood around Moses from the morning to the evening.
deDes andern Morgens setzte sich Mose, das Volk zu richten; und das Volk stand um Mose her von Morgen an bis zu Abend.
dkNćste Morgen tog Moses Sćde for at holde Ret for Folket, og Folket stod omkring Moses fra Morgen til Aften.
seDagen därefter satte Mose sig för att döma folket, och folket stod omkring Mose frĺn morgonen ända till aftonen.
noDagen efter satt Moses og skiftet rett mellem folket, og folket stod omkring Moses fra morgen til kveld.
fiSeuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti.
huÉs lőn másod napon, leűle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig.
14
heוַיַּרְא֙ חֹתֵ֣ן מֹשֶׁ֔ה אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁר־ה֥וּא עֹשֶׂ֖ה לָעָ֑ם וַיֹּ֗אמֶר מָֽה־הַדָּבָ֤ר הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֨ר אַתָּ֤ה עֹשֶׂה֙ לָעָ֔ם מַדּ֗וּעַ אַתָּ֤ה יוֹשֵׁב֙ לְבַדֶּ֔ךָ וְכָל־הָעָ֛ם נִצָּ֥ב עָלֶ֖יךָ מִן־בֹּ֥קֶר עַד־עָֽרֶב׃
grκαὶ ἰδὼν Ιοθορ πάντα, ὅσα ἐποίει τῷ λαῷ, λέγει Τί τοῦτο, ὃ σὺ ποιεῖς τῷ λαῷ; διὰ τί σὺ κάθησαι μόνος, πᾶς δὲ ὁ λαὸς παρέστηκέν σοι ἀπὸ πρωίθεν ἕως δείλης;
laquod cum vidisset cognatus eius omnia scilicet quae agebat in populo ait quid est hoc quod facis in plebe cur solus sedes et omnis populus praestolatur de mane usque ad vesperam
itAllora Ietro, visto quanto faceva per il popolo, gli disse: Che cos'č questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera?.
frLe beau-pčre de Moďse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: Que fais-tu lŕ avec ce peuple? Pourquoi sičges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir?
esY viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: Qué es esto que haces tú con el pueblo? por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mańana hasta la tarde?
gbWhen Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, 'What is this thing that you do for the people? Why do you sit alone, and all the people stand around you from morning to evening?'
deDa aber sein Schwiegervater sah alles, was er dem Volke tat, sprach er: Was ist's, das du tust mit dem Volk? Warum sitzt du allein, und alles Volk steht um dich her von Morgen an bis zu Abend?
dkMen da Moses's Svigerfader sĺ alt det Arbejde, han havde med Folket, sagde han: Hvad er dog det for et Arbejde, du har med Folket? Hvorfor sidder du alene til Doms, medens alt Folket stĺr omkring dig fra Morgen til Aften?
seDĺ nu Moses svärfader sĺg allt vad han hade att beställa med folket, sade han: Vad är det allt du har att bestyra med folket? Varför sitter du här till doms ensam under det att allt folket mĺste stĺ omkring dig frĺn morgonen ända till aftonen?
noDa Moses' svigerfar sĺ hvor meget han hadde ĺ gjřre for folket, sa han: Hvad er dette for et arbeid du legger pĺ dig for folket? Hvorfor sitter du alene og dřmmer mens hele folket stĺr omkring dig fra morgen til kveld?
fiKun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansalle, sanoi hän: Mitä tämä puuha on, jota sinulla on kansan kanssa? Miksi sinä istut yksin ja kaikki kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan asti?
huS a mikor látja vala Mózes ipa mind azt, a mit ő a néppel cselekedék, monda: Mi dolog az, a mit te a néppel cselekszel; miért űlsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig?
15
heוַיֹּ֥אמֶר מֹשֶׁ֖ה לְחֹתְנ֑וֹ כִּֽי־יָבֹ֥א אֵלַ֛י הָעָ֖ם לִדְרֹ֥שׁ אֱלֹהִֽים׃
grκαὶ λέγει Μωυσῆς τῷ γαμβρῷ ὅτι Παραγίνεται πρός με ὁ λαὸς ἐκζητῆσαι κρίσιν παρὰ τοῦ θεοῦ·
lacui respondit Moses venit ad me populus quaerens sententiam Dei
itMosč rispose al suocero: Perché il popolo viene da me per consultare Dio.
frMoďse répondit ŕ son beau-pčre: C'est que le peuple vient ŕ moi pour consulter Dieu.
esY Moisés respondió á su suegro: Porque el pueblo viene á mí para consultar á Dios:
gbMoses said to his father-in-law, 'Because the people come to me to inquire of God.
deMose antwortete ihm: Das Volk kommt zu mir, Gott um Rat zu fragen.
dkMoses svarede sin Svigerfader: Jo, Folket kommer til mig for at rĺdspřrge Gud;
seMose svarade sin svärfader: Folket kommer till mig för att frĺga Gud.
noMoses svarte sin svigerfar: Folket kommer til mig for ĺ fĺ vite Guds vilje;
fiMooses vastasi apellensa: Kansa tulee minun luokseni kysymään Jumalalta neuvoa.
huÉs monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám;
16
heכִּֽי־יִהְיֶ֨ה לָהֶ֤ם דָּבָר֙ בָּ֣א אֵלַ֔י וְשָׁ֣פַטְתִּ֔י בֵּ֥ין אִ֖ישׁ וּבֵ֣ין רֵעֵ֑הוּ וְהוֹדַעְתִּ֛י אֶת־חֻקֵּ֥י הָאֱלֹהִ֖ים וְאֶת־תּוֹרֹתָֽיו׃
grὅταν γὰρ γένηται αὐτοῖς ἀντιλογία καὶ ἔλθωσι πρός με, διακρίνω ἕκαστον καὶ συμβιβάζω αὐτοὺς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ.
lacumque acciderit eis aliqua disceptatio veniunt ad me ut iudicem inter eos et ostendam praecepta Dei et leges eius
itQuando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi.
frQuand ils ont quelque affaire, ils viennent ŕ moi; je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois.
esCuando tienen negocios, vienen á mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.
gbWhen they have a matter, they come to me, and I judge between a man and his neighbor, and I make them know the statutes of God, and his laws.'
deDenn wo sie was zu schaffen haben, kommen sie zu mir, daß ich richte zwischen einem jeglichen und seinem Nächsten und zeige ihnen Gottes Rechte und seine Gesetze.
dknĺr de har en Retssag, kommer de til mig, og jeg dřmmer Parterne imellem og kundgřr dem Guds Anordninger og Love.
seDe komma till mig, när de hava nĺgon rättssak, och jag dömer dĺ mellan dem; och jag kungör dĺ för dem Guds stadgar och lagar.
nonĺr de har en sak, da kommer de til mig, og jeg skifter rett mellem dem og lćrer dem Guds bud og lover.
fiKun heillä on jokin riita-asia, tulevat he minun luokseni, ja minä ratkaisen heidän riitansa ja ilmoitan heille Jumalan säädökset ja lait.
huHa ügyök-bajok van, én hozzám jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit.
17
heוַיֹּ֛אמֶר חֹתֵ֥ן מֹשֶׁ֖ה אֵלָ֑יו לֹא־טוֹב֙ הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֖ה עֹשֶֽׂה׃
grεἶπεν δὲ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ πρὸς αὐτόν Οὐκ ὀρθῶς σὺ ποιεῖς τὸ ῥῆμα τοῦτο·
laat ille non bonam inquit rem facis
itIl suocero di Mosč gli disse: Non va bene quello che fai!
frLe beau-pčre de Moďse lui dit: Ce que tu fais n'est pas bien.
esEntonces el suegro de Moisés le dijo: No haces bien:
gbMoses' father-in-law said to him, 'The thing that you do is not good.
deSein Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, was du tust.
dkDa sagde Moses's Svigerfader til ham: Det er ikke klogt, som du bćrer dig ad med det.
seDĺ sade Moses svärfader till honom: Du gĺr icke till väga pĺ det rätta sättet.
noDa sa Moses' svigerfar til ham: Det er ikke klokt det du her gjřr.
fiNiin Mooseksen appi sanoi hänelle: Siinä sinä et menettele viisaasti.
huMózes ipa pedig monda néki: Nem jó az, a mit te cselekszel.
18
heנָבֹ֣ל תִּבֹּ֔ל גַּם־אַתָּ֕ה גַּם־הָעָ֥ם הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֣ר עִמָּ֑ךְ כִּֽי־כָבֵ֤ד מִמְּךָ֙ הַדָּבָ֔ר לֹא־תוּכַ֥ל עֲשֹׂ֖הוּ לְבַדֶּֽךָ׃
grφθορᾷ καταφθαρήσῃ ἀνυπομονήτῳ καὶ σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος, ὅς ἐστιν μετὰ σοῦ· βαρύ σοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, οὐ δυνήσῃ ποιεῖν μόνος.
lastulto labore consumeris et tu et populus iste qui tecum est ultra vires tuas est negotium solus illud non poteris sustinere
itFinirai per soccombere, tu e il popolo che č con te, perché il compito č troppo pesante per te; tu non puoi attendervi da solo.
frTu t'épuiseras toi-męme, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi; car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul.
esDesfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el negocio es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo.
gbYou will surely wear away, both you, and this people that is with you; for the thing is too heavy for you. You are not able to perform it yourself alone.
deDu machst dich zu müde, dazu das Volk auch, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer; du kannst's allein nicht ausrichten.
dkPĺ den Mĺde bliver jo bĺde du selv og Folket der omkring dig ganske udmattet, thi det Arbejde er dig for anstrengende, du kan ikke overkomme det alene.
seBĺde du själv och folket omkring dig mĺsten ju bliva uttröttade; ett sĺdant förfaringssätt är dig för svĺrt, du kan icke ensam bestyra detta.
noDu mĺ jo bli altfor trett, bĺde du og dette folk som er med dig; for dette arbeid er for svćrt for dig, du makter ikke ĺ gjřre det alene.
fiSinä uuvutat sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi; sillä tämä tehtävä on sinulle liian raskas, etkä sinä voi sitä yksinäsi toimittaa.
huFelettébb kifáradsz te is, ez a nép is, a mely veled van; mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad.
19
heעַתָּ֞ה שְׁמַ֤ע בְּקֹלִי֙ אִיעָ֣צְךָ֔ וִיהִ֥י אֱלֹהִ֖ים עִמָּ֑ךְ הֱיֵ֧ה אַתָּ֣ה לָעָ֗ם מ֚וּל הָֽאֱלֹהִ֔ים וְהֵבֵאתָ֥ אַתָּ֛ה אֶת־הַדְּבָרִ֖ים אֶל־הָאֱלֹהִֽים׃
grνῦν οὖν ἄκουσόν μου, καὶ συμβουλεύσω σοι, καὶ ἔσται ὁ θεὸς μετὰ σοῦ. γίνου σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν θεὸν καὶ ἀνοίσεις τοὺς λόγους αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν
lased audi verba mea atque consilia et erit Deus tecum esto tu populo in his quae ad Deum pertinent ut referas quae dicuntur ad eum
itOra ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu stŕ davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio.
frMaintenant écoute ma voix; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi! Sois l'interprčte du peuple auprčs de Dieu, et porte les affaires devant Dieu.
esOye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios á Dios.
gbListen now to my voice. I will give you counsel, and God be with you. You represent the people before God, and bring the causes to God.
deAber gehorche meiner Stimme; ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Pflege du des Volks vor Gott und bringe die Geschäfte vor Gott
dkLćg dig nu pĺ Sinde, hvad jeg siger; jeg vil give dig et Rĺd, og Gud skal vćre med dig: Du skal. selv trćde frem for Gud pĺ Folkets Vegne og forelćgge Gud de forefaldende Sager;
seSĺ lyssna nu till mina ord; jag vill giva dig ett rĺd, och Gud skall vara med dig. Du mĺ vara folkets mĺlsman inför Gud och framlägga deras ärenden inför Gud.
noMen hřr nu pĺ mig! Jeg vil gi dig et rĺd, og Gud skal vćre med dig. Tred du frem for Gud pĺ folkets vegne og legg deres saker frem for ham,
fiKuule nyt, mitä minä sanon. Minä neuvon sinua, ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Ole sinä kansan edusmies Jumalan edessä, ja saata sinä sen asiat Jumalan eteen. Ja opeta heille säädökset ja lait,
huMost [azért] hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe.
20
heוְהִזְהַרְתָּ֣ה אֶתְהֶ֔ם אֶת־הַחֻקִּ֖ים וְאֶת־הַתּוֹרֹ֑ת וְהוֹדַעְתָּ֣ לָהֶ֗ם אֶת־הַדֶּ֙רֶךְ֙ יֵ֣לְכוּ בָ֔הּ וְאֶת־הַֽמַּעֲשֶׂ֖ה אֲשֶׁ֥ר יַעֲשֽׂוּן׃
grκαὶ διαμαρτυρῇ αὐτοῖς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ σημανεῖς αὐτοῖς τὰς ὁδούς, ἐν αἷς πορεύσονται ἐν αὐταῖς, καὶ τὰ ἔργα, ἃ ποιήσουσιν.
laostendasque populo caerimonias et ritum colendi viamque per quam ingredi debeant et opus quod facere
itA loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere.
frEnseigne-leur les ordonnances et les lois; et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire.
esY enseńa á ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer.
gbYou shall teach them the statutes and the laws, and shall show them the way in which they must walk, and the work that they must do.
deund stelle ihnen Rechte und Gesetze, daß du sie lehrst den Weg, darin sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen.
dkog du skal indskćrpe dem Anordningerne og Lovene og lćre dem den Vej, de skal vandre, og hvad de har at gřre.
seOch du mĺ upplysa dem om stadgar och lagar och kungöra dem den väg de skola vandra och vad de skola göra.
noforklar dem budene og lovene, og lćr dem den vei de skal vandre, og den gjerning de skal gjřre.
fija neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava, ja mitä heidän on tehtävä.
huÉs tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az útat, a melyen járniok kell és a tenni valót, a melyet tenniök kell.
21
heוְאַתָּ֣ה תֶחֱזֶ֣ה מִכָּל־הָ֠עָם אַנְשֵׁי־חַ֜יִל יִרְאֵ֧י אֱלֹהִ֛ים אַנְשֵׁ֥י אֱמֶ֖ת שֹׂ֣נְאֵי בָ֑צַע וְשַׂמְתָּ֣ עֲלֵהֶ֗ם שָׂרֵ֤י אֲלָפִים֙ שָׂרֵ֣י מֵא֔וֹת שָׂרֵ֥י חֲמִשִּׁ֖ים וְשָׂרֵ֥י עֲשָׂרֹֽת׃
grκαὶ σὺ σεαυτῷ σκέψαι ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ ἄνδρας δυνατοὺς θεοσεβεῖς, ἄνδρας δικαίους μισοῦντας ὑπερηφανίαν, καὶ καταστήσεις αὐτοὺς ἐπ᾽ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,
laprovide autem de omni plebe viros potentes et timentes Deum in quibus sit veritas et qui oderint avaritiam et constitue ex eis tribunos et centuriones et quinquagenarios et decanos
itInvece sceglierai tra tutto il popolo uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalitŕ e li costituirai sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine.
frChoisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intčgres, ennemis de la cupidité; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.
esAdemás inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y constituirás á éstos sobre ellos caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez.
gbMoreover you shall provide out of all the people able men which fear God: men of truth, hating unjust gain; and place such over them, to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
deSiehe dich aber um unter allem Volk nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig und dem Geiz feind sind; die setze über sie, etliche über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn,
dkMen du skal af hele Folket udvćlge dig dygtige Mćnd, som frygter Gud, Mćnd, som er til at lide pĺ og hader uretfćrdig Vinding, og dem skal du sćtte over dem som Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti;
seMen sök ut ĺt dig bland allt folket dugande män som frukta Gud, pĺlitliga män som hata orätt vinning, och sätt dessa till förestĺndare för dem, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio.
noVelg dig sĺ ut duelige menn av hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn, som hater urettferdig vinning, og sett dem til domsmenn over dem, nogen over tusen, nogen over hundre, nogen over femti og nogen over ti!
fiMutta valitse koko kansasta kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä, ja aseta ne heille tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi.
huÉs szemelj ki magad az egész nép közűl derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, a kik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük előljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.
22
heוְשָׁפְט֣וּ אֶת־הָעָם֮ בְּכָל־עֵת֒ וְהָיָ֞ה כָּל־הַדָּבָ֤ר הַגָּדֹל֙ יָבִ֣יאוּ אֵלֶ֔יךָ וְכָל־הַדָּבָ֥ר הַקָּטֹ֖ן יִשְׁפְּטוּ־הֵ֑ם וְהָקֵל֙ מֵֽעָלֶ֔יךָ וְנָשְׂא֖וּ אִתָּֽךְ׃
grκαὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· τὸ δὲ ῥῆμα τὸ ὑπέρογκον ἀνοίσουσιν ἐπὶ σέ, τὰ δὲ βραχέα τῶν κριμάτων κρινοῦσιν αὐτοὶ καὶ κουφιοῦσιν ἀπὸ σοῦ καὶ συναντιλήμψονταί σοι.
laqui iudicent populum omni tempore quicquid autem maius fuerit referant ad te et ipsi minora tantummodo iudicent leviusque tibi sit partito in alios onere
itEssi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza; quando vi sarŕ una questione importante, la sottoporranno a te, mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Cosě ti alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te.
frQu'ils jugent le peuple en tout temps; qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-męmes sur les petites causes. Allčge ta charge, et qu'ils la portent avec toi.
esLos cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo; y será que todo negocio grave lo traerán á ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeńo: alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo.
gbLet them judge the people at all times. It shall be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they shall judge themselves. So shall it be easier for you, and they shall share the load with you.
dedaß sie das Volk allezeit richten; wo aber eine große Sache ist, daß sie dieselbe an dich bringen, und sie alle geringen Sachen richten. So wird dir's leichter werden, und sie werden mit dir tragen.
dklad dem til Stadighed holde Ret for Folket. Alle vigtigere Sager skal de forebringe dig, men alle mindre Sager skal de selv afgřre. Let dig sĺledes Arbejdet og lad dem komme til at bćre Byrden med dig.
seDessa mĺ alltid döma folket. Kommer nĺgot viktigare ärende före, mĺ de hänskjuta det till dig, men alla ringare ärenden mĺ de själva avdöma. Sĺ skall du göra din börda lättare, därigenom att de bära den med dig.
noOg de skal skifte rett mellem folket til enhver tid; enhver stor sak skal de komme til dig med, men enhver liten sak skal de selv dřmme i. Sĺledes letter du byrden for dig selv, og de bćrer den med dig.
fiNämä tuomitkoot kansaa joka aika. Kaikki suuret asiat he saattakoot sinun tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat ratkaiskoot itse. Huojenna näin jotakin itseltäsi, ja kantakoot he kuormaa sinun kanssasi.
huEzek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgy hogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek; így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák.
23
heאִ֣ם אֶת־הַדָּבָ֤ר הַזֶּה֙ תַּעֲשֶׂ֔ה וְצִוְּךָ֣ אֱלֹהִ֔ים וְיָֽכָלְתָּ֖ עֲמֹ֑ד וְגַם֙ כָּל־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה עַל־מְקֹמ֖וֹ יָבֹ֥א בְשָׁלֽוֹם׃
grἐὰν τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσῃς, κατισχύσει σε ὁ θεός, καὶ δυνήσῃ παραστῆναι, καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον μετ᾽ εἰρήνης ἥξει.
lasi hoc feceris implebis imperium Dei et praecepta eius poteris sustentare et omnis hic populus revertetur cum pace ad loca sua
itSe tu fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo popolo arriverŕ in pace alla sua mčta.
frSi tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement ŕ sa destination.
esSi esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz á su lugar.
gbIf you will do this thing, and God commands you so, then you will be able to endure, and all these people also will go to their place in peace.'
deWirst du das tun, so kannst du ausrichten, was Gott dir gebietet, und all dies Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen.
dkDersom du handler sĺledes og Gud vil det sĺ, kan du holde ud, og alt Folket der kan gĺ tilfreds hjem.
seOm du vill sĺ göra och Gud sĺ bjuder dig, skall du kunna hĺlla ut; och allt folket här skall dĺ kunna gĺ hem i frid.
noDersom du gjřr dette, og Gud byder dig det, da vil du kunne holde ut, og da vil ogsĺ alt folket her kunne gĺ hjem i fred.
fiJos näin teet ja Jumala itse sinua näin käskee, niin sinä jaksat sen kestää; ja kaikki tämä kansa saa mennä rauhassa kotiinsa.
huHa ezt cselekszed és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben.
24
heוַיִּשְׁמַ֥ע מֹשֶׁ֖ה לְק֣וֹל חֹתְנ֑וֹ וַיַּ֕עַשׂ כֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר אָמָֽר׃
grἤκουσεν δὲ Μωυσῆς τῆς φωνῆς τοῦ γαμβροῦ καὶ ἐποίησεν ὅσα αὐτῷ εἶπεν.
laquibus auditis Moses fecit omnia quae ille suggesserat
itMosč ascoltň la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito.
frMoďse écouta la voix de son beau-pčre, et fit tout ce qu'il avait dit.
esY oyó Moisés la voz de su suegro, é hizo todo lo que dijo.
gbSo Moses listened to the voice of his father-in-law, and did all that he had said.
deMose gehorchte seines Schwiegervaters Wort und tat alles, was er sagte,
dkMoses fulgte sin Svigerfaders Rĺd og gjorde alt, hvad han foreslog.
seOch Mose lyssnade till sin svärfaders ord och gjorde allt vad denne hade sagt.
noMoses lřd sin svigerfars rĺd og gjorde alt det han sa.
fiJa Mooses noudatti appensa puhetta ja teki kaiken, mitä tämä oli sanonut.
huÉs hallgata Mózes az ő ipa szavára és mindazt megtevé, a mit mondott vala.
25
heוַיִּבְחַ֨ר מֹשֶׁ֤ה אַנְשֵׁי־חַ֙יִל֙ מִכָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם רָאשִׁ֖ים עַל־הָעָ֑ם שָׂרֵ֤י אֲלָפִים֙ שָׂרֵ֣י מֵא֔וֹת שָׂרֵ֥י חֲמִשִּׁ֖ים וְשָׂרֵ֥י עֲשָׂרֹֽת׃
grκαὶ ἐπέλεξεν Μωυσῆς ἄνδρας δυνατοὺς ἀπὸ παντὸς Ισραηλ καὶ ἐποίησεν αὐτοὺς ἐπ᾽ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,
laet electis viris strenuis de cuncto Israhel constituit eos principes populi tribunos et centuriones et quinquagenarios et decanos
itMosč dunque scelse uomini capaci in tutto Israele e li costituě alla testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine.
frMoďse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.
esY escogió Moisés varones de virtud de todo Israel, y púsolos por cabezas sobre el pueblo, caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez.
gbMoses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
deund erwählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, etliche über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn,
dkOg Mose's udvalgte dygtige Mćnd af hele Israel og gjorde dem til Řverster over Folket, til Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti.
seMose utvalde dugande män ur hela Israel och gjorde dem till huvudmän för folket, till förestĺndare somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio.
noHan valgte ut duelige menn av hele Israel og satte dem til hřvdinger over folket, til domsmenn, nogen over tusen, nogen over hundre, nogen over femti og nogen over ti.
fiMooses valitsi kelvollisia miehiä koko Israelista ja asetti heidät kansan johtoon, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi.
huÉs választa Mózes az egész Izráelből derék férfiakat és a nép fejeivé tevé őket, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké, és tizedesekké.
26
heוְשָׁפְט֥וּ אֶת־הָעָ֖ם בְּכָל־עֵ֑ת אֶת־הַדָּבָ֤ר הַקָּשֶׁה֙ יְבִיא֣וּן אֶל־מֹשֶׁ֔ה וְכָל־הַדָּבָ֥ר הַקָּטֹ֖ן יִשְׁפּוּט֥וּ הֵֽם׃
grκαὶ ἐκρίνοσαν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· πᾶν δὲ ῥῆμα ὑπέρογκον ἀνεφέροσαν ἐπὶ Μωυσῆν, πᾶν δὲ ῥῆμα ἐλαφρὸν ἐκρίνοσαν αὐτοί.
laqui iudicabant plebem omni tempore quicquid autem gravius erat referebant ad eum faciliora tantummodo iudicantes
itEssi giudicavano il popolo in ogni circostanza: quando avevano affari difficili li sottoponevano a Mosč, ma giudicavano essi stessi tutti gli affari minori.
frIls jugeaient le peuple en tout temps; ils portaient devant Moďse les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-męmes sur toutes les petites causes.
esY juzgaban al pueblo en todo tiempo: el negocio árduo traíanlo á Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeńo.
gbThey judged the people at all times. They brought the hard causes to Moses, but every small matter they judged themselves.
dedaß sie das Volk allezeit richteten; was aber schwere Sachen wären, zu Mose brächten, und die kleinen Sachen selber richteten.
dkDe holdt derpĺ til Stadighed Ret for Folket; de vanskelige Sager forebragte de Moses, men alle mindre Sager afgjorde de selv.
seDessa skulle alltid döma folket. Alla svĺrare ärenden skulle de hänskjuta till Mose, men alla ringare ärenden skulle de själva avdöma.
noOg de skiftet rett mellem folket til enhver tid; enhver vanskelig sak kom de til Moses med, men i enhver liten sak dřmte de selv.
fiNämä tuomitsivat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, mutta vähäiset asiat he ratkaisivat itse.
huÉs ítélik vala a népet minden időben; a nehéz dolgokat Mózes elé viszik vala, minden kisebb dologban pedig ők ítélnek vala.
27
heוַיְשַׁלַּ֥ח מֹשֶׁ֖ה אֶת־חֹתְנ֑וֹ וַיֵּ֥לֶךְ ל֖וֹ אֶל־אַרְצֽוֹ׃ פ
grἐξαπέστειλεν δὲ Μωυσῆς τὸν ἑαυτοῦ γαμβρόν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
ladimisitque cognatum qui reversus abiit in terram suam
itPoi Mosč congedň il suocero, il quale tornň al suo paese.
frMoďse laissa partir son beau-pčre, et Jéthro s'en alla dans son pays.
esY despidió Moisés á su suegro, y fuése á su tierra.
gbMoses let his father-in-law depart, and he went his way into his own land.
deAlso ließ Mose seinen Schwiegervater in sein Land ziehen.
dkDerpĺ tog Moses Afsked med sin Svigerfader, og denne begav sig til sit Land.
seDärefter lät Mose sin svärfader fara hem, och denne begav sig till sitt land igen.
noSĺ bad Moses farvel med sin svigerfar, og han drog hjem til sitt eget land.
fiSitten Mooses saattoi appensa matkaan, ja tämä meni omaan maahansa.
huÉs elbocsátá Mózes az ő ipát, és ez elméne hazájába.

<<< operone list >>>