שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

5

heוְאַחַ֗ר בָּ֚אוּ מֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹ֔ן וַיֹּאמְר֖וּ אֶל־פַּרְעֹ֑ה כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל שַׁלַּח֙ אֶת־עַמִּ֔י וְיָחֹ֥גּוּ לִ֖י בַּמִּדְבָּֽר׃
grΚαὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων πρὸς Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ᾿Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι ἑορτάσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
lapost haec ingressi sunt Moses et Aaron et dixerunt Pharaoni haec dicit Dominus Deus Israhel dimitte populum meum ut sacrificet mihi in deserto
itDopo, Mosč e Aronne vennero dal Faraone e gli annunziarono: Dice il Signore, il Dio d'Israele: Lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto!.
frMoďse et Aaron se rendirent ensuite auprčs de Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Laisse aller mon peuple, pour qu'il célčbre au désert une fęte en mon honneur.
esDESPUÉS entraron Moisés y Aarón á Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir á mi pueblo á celebrarme fiesta en el desierto.
gbAfterward Moses and Aaron came, and said to Pharaoh, This is what Yahweh, the God of Israel, says, 'Let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness.?
deDarnach ging Mose und Aaron hinein und sprachen zu Pharao: So sagt der HERR, der Gott Israels: Laß mein Volk ziehen, daß mir's ein Fest halte in der Wüste.
dkDerefter gik Moses og Aron hen og sagde til Farao: Sĺ siger Herren, Israels Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan holde Hřjtid for mig i Řrkenen!
seDärefter kommo Mose och Aron och sade till Farao: Sĺ säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, sĺ att de kunna hĺlla högtid ĺt mig i öknen.
noDerefter gikk Moses og Aron inn til Farao og sa: Sĺ sier Herren, Israels Gud: La mitt folk fare, sĺ de kan holde hřitid for mig i řrkenen!
fiSenjälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat faraolle: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa.
huAnnakutána pedig elmenének Mózes és Áron és mondának a Faraónak: Ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában.
2
heוַיֹּ֣אמֶר פַּרְעֹ֔ה מִ֤י יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר אֶשְׁמַ֣ע בְּקֹל֔וֹ לְשַׁלַּ֖ח אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל לֹ֤א יָדַ֙עְתִּי֙ אֶת־יְהוָ֔ה וְגַ֥ם אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל לֹ֥א אֲשַׁלֵּֽחַ׃
grκαὶ εἶπεν Φαραω Τίς ἐστιν οὗ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτοῦ ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ; οὐκ οἶδα τὸν κύριον καὶ τὸν Ισραηλ οὐκ ἐξαποστέλλω.
laat ille respondit quis est Dominus ut audiam vocem eius et dimittam Israhel nescio Dominum et Israhel non dimittam
itIl faraone rispose: Chi č il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e neppure lascerň partire Israele!.
frPharaon répondit: Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse ŕ sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël.
esY Faraón respondió: Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir á Israel? Yo no conozco á Jehová, ni tampoco dejaré ir á Israel.
gbPharaoh said, Who is Yahweh, that I should listen to his voice to let Israel go? I don?t know Yahweh, and moreover I will not let Israel go.
dePharao antwortete: Wer ist der HERR, des Stimme ich hören müsse und Israel ziehen lassen? Ich weiß nichts von dem HERRN, will auch Israel nicht lassen ziehen.
dkMen Farao sagde: Hvem er Herren, at jeg skulde adlyde ham og lade Israeliterne rejse? Jeg kender ikke noget til Herren, og jeg vil heller ikke lade Israeliterne rejse!
seMen Farao svarade: Vem är HERREN, eftersom jag pĺ hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet icke av HERREN och vill ej heller släppa Israel.
noMen Farao sa: Hvem er Herren som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren, og heller ikke vil jeg la Israel fare.
fiMutta farao vastasi: Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa enkä päästä Israelia.
huA Faraó pedig mondá: Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el Izráelt.
3
heוַיֹּ֣אמְר֔וּ אֱלֹהֵ֥י הָעִבְרִ֖ים נִקְרָ֣א עָלֵ֑ינוּ נֵ֣לֲכָה נָּ֡א דֶּרֶךְ֩ שְׁלֹ֨שֶׁת יָמִ֜ים בַּמִּדְבָּ֗ר וְנִזְבְּחָה֙ לַֽיהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ פֶּ֨ן־יִפְגָּעֵ֔נוּ בַּדֶּ֖בֶר א֥וֹ בֶחָֽרֶב׃
grκαὶ λέγουσιν αὐτῷ ῾Ο θεὸς τῶν Εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς· πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπως θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν, μήποτε συναντήσῃ ἡμῖν θάνατος ἢ φόνος.
ladixerunt Deus Hebraeorum vocavit nos ut eamus viam trium dierum in solitudinem et sacrificemus Domino Deo nostro ne forte accidat nobis pestis aut gladius
itRipresero: Il Dio degli Ebrei si č presentato a noi. Ci sia dunque concesso di partire per un viaggio di tre giorni nel deserto e celebrare un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada!.
frIls dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices ŕ l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée.
esY ellos dijeron: El Dios de los Hebreos nos ha encontrado: iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto, y sacrificaremos á Jehová nuestro Dios; porque no venga sobre nosotros con pestilencia ó con espada.
gbThey said, The God of the Hebrews has met with us. Please let us go three days? journey into the wilderness, and sacrifice to Yahweh, our God, lest he fall on us with pestilence, or with the sword.
deSie sprachen: Der Hebräer Gott hat uns gerufen; so laß uns nun hinziehen drei Tagereisen in die Wüste und dem HERRN, unserm Gott, opfern, daß uns nicht widerfahre Pestilenz oder Schwert.
dkDe svarede: Hebrćernes Gud har mřdt os; tillad os nu at drage tre Dagsrejser ud i Řrkenen og ofre til Herren. vor Gud, for at han ikke skal slĺ os med Pest eller Svćrd!
seDĺ sade de: Hebréernas Gud har visat sig för oss. Sĺ lĺt oss nu gĺ tre dagsresor in i öknen och offra ĺt HERREN, vĺr Gud, för att han icke mĺ komma över oss med pest eller med svärd.
noDa sa de: Hebreernes Gud har mřtt oss; la oss dra tre dagsreiser ut i řrkenen og ofre til Herren vĺr Gud, sĺ han ikke skal slĺ oss med pest eller sverd!
fiNiin he sanoivat: Hebrealaisten Jumala on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme, ettei hän rankaisisi meitä rutolla tai miekalla.
huŐk pedig mondának: A héberek Istene megjelent nékünk; hadd mehessünk hát háromnapi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak a mi Istenünknek, hogy meg ne verjen minket döghalállal vagy fegyverrel.
4
heוַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם לָ֚מָּה מֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹ֔ן תַּפְרִ֥יעוּ אֶת־הָעָ֖ם מִמַּֽעֲשָׂ֑יו לְכ֖וּ לְסִבְלֹתֵיכֶֽם׃
grκαὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου ῞Ινα τί, Μωυσῆ καὶ Ααρων, διαστρέφετε τὸν λαόν μου ἀπὸ τῶν ἔργων; ἀπέλθατε ἕκαστος ὑμῶν πρὸς τὰ ἔργα αὐτοῦ.
laait ad eos rex Aegypti quare Moses et Aaron sollicitatis populum ab operibus suis ite ad onera vestra
itIl re di Egitto disse loro: Perché, Mosč e Aronne, distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori!.
frEt le roi d'Égypte leur dit: Moďse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez ŕ vos travaux.
esEntonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? idos á vuestros cargos.
gbThe king of Egypt said to them, Why do you, Moses and Aaron, take the people from their work? Get back to your burdens!
deDa sprach der König in Ägypten zu ihnen: Du Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit frei machen? Gehet hin an eure Dienste!
dkMen Ćgypterkongen sagde til dem: Hvorfor vil I, Moses og Aron, forstyrre Folket i dets Arbejde? Gĺ til eders Trćllearbejde!
seMen konungen i Egypten svarade dem: Mose och Aron, varför dragen I folket ifrĺn dess arbete? Gĺn bort till edra dagsverken.
noMen kongen i Egypten sa til dem: Hvorfor vil I, Moses og Aron, dra folket fra dets arbeid? Gĺ og gjřr det I skal!
fiMutta Egyptin kuningas vastasi heille: Miksi te, Mooses ja Aaron, pidätätte kansaa työnteosta? Menkää töihinne.
huÉgyiptom királya pedig monda nékik: Mózes és Áron! miért vonjátok el a népet az ő munkáitól? menjetek dolgotokra.
5
heוַיֹּ֣אמֶר פַּרְעֹ֔ה הֵן־רַבִּ֥ים עַתָּ֖ה עַ֣ם הָאָ֑רֶץ וְהִשְׁבַּתֶּ֥ם אֹתָ֖ם מִסִּבְלֹתָֽם׃
grκαὶ εἶπεν Φαραω ᾿Ιδοὺ νῦν πολυπληθεῖ ὁ λαός· μὴ οὖν καταπαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἔργων.
ladixitque Pharao multus est populus terrae videtis quod turba succreverit quanto magis si dederitis eis requiem ab operibus
itIl faraone aggiunse: Ecco, ora sono numerosi piů del popolo del paese, voi li vorreste far cessare dai lavori forzati!.
frPharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux!
esDijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos.
gbPharaoh said, Behold, the people of the land are now many, and you make them rest from their burdens.
deWeiter sprach Pharao: Siehe, des Volks ist schon zuviel im Lande, und ihr wollt sie noch feiern heißen von ihrem Dienst!
dkOg Farao sagde: Folket er sĺ vist dovent nok; og nu vil I have dem fri fra deres Trćllearbejde!
seYtterligare sade Farao: Folket är ju redan alltför talrikt i landet, och likväl viljen I skaffa dem frihet ifrĺn deras dagsverken!
noSĺ sa Farao: Se, folket er nu blitt altfor tallrikt i landet, og sĺ vil I dra dem bort fra det de har ĺ gjřre!
fiJa farao sanoi vielä: Katsokaa, liian paljon on muutenkin joutoväkeä maassa, ja te tahdotte saattaa heidät kulkemaan työttöminä.
huEzt is mondja vala a Faraó: Ímé a föld népe most sok, és ti elhagyatjátok velök az ő munkáikat.
6
heוַיְצַ֥ו פַּרְעֹ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא אֶת־הַנֹּגְשִׂ֣ים בָּעָ֔ם וְאֶת־שֹׁטְרָ֖יו לֵאמֹֽר׃
grσυνέταξεν δὲ Φαραω τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραμματεῦσιν λέγων
lapraecepit ergo in die illo praefectis operum et exactoribus populi dicens
itIn quel giorno il faraone diede questi ordini ai sorveglianti del popolo e ai suoi scribi:
frEt ce jour męme, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires:
esY mandó Faraón aquel mismo día á los cuadrilleros del pueblo que le tenían á su cargo, y á sus gobernadores, diciendo:
gbThe same day Pharaoh commanded the taskmasters of the people, and their officers, saying,
deDarum befahl Pharao desselben Tages den Vögten des Volks und ihren Amtleuten und sprach:
dkSamme Dag udstedte Farao fřlgende Befaling til Fogederne over Folket og dets Opsynsmćnd:
seDärefter bjöd Farao samma dag fogdarna och tillsyningsmännen över folket och sade:
noOg samme dag břd Farao arbeidsfogdene og opsynsmennene over folket og sa:
fiJa farao antoi sinä päivänä käskyn kansan työnteettäjille ja päällysmiehille, sanoen:
huParancsolá azért a Faraó azon a napon a nép sarczoltatóinak és felvigyázóinak, mondván:
7
heלֹ֣א תֹאסִפ֞וּן לָתֵ֨ת תֶּ֧בֶן לָעָ֛ם לִלְבֹּ֥ן הַלְּבֵנִ֖ים כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֑ם הֵ֚ם יֵֽלְכ֔וּ וְקֹשְׁשׁ֥וּ לָהֶ֖ם תֶּֽבֶן׃
grΟὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς τὴν πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· αὐτοὶ πορευέσθωσαν καὶ συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα.
lanequaquam ultra dabitis paleas populo ad conficiendos lateres sicut prius sed ipsi vadant et colligant stipulam
itNon darete piů la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima. Si procureranno da sé la paglia.
frVous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques; qu'ils aillent eux-męmes ramasser de la paille.
esDe aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer; vayan ellos y recojan por sí mismos la paja:
gbYou shall no longer give the people straw to make brick, as before. Let them go and gather straw for themselves.
deIhr sollt dem Volk nicht mehr Stroh sammeln und geben, daß sie Ziegel machen wie bisher; laßt sie selbst hingehen, und Stroh zusammenlesen,
dkI skal ikke mere som hidtil give Folket Halm til Teglarbejdet; de skal selv gĺ ud og sanke Halm;
seI skolen icke vidare sĺsom förut giva folket halm till att göra tegel. Lĺten dem själva gĺ och skaffa sig halm.
noI skal ikke mere gi folket halm til teglarbeidet, som fřr; de skal selv gĺ og sanke sig halm.
fiÄlkää enää antako kansalle olkia tiilien tekemistä varten niinkuin ennen; he menkööt itse ja kootkoot itselleen oljet.
huNe adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez mint ennekelőtte; hadd menjenek el ők magok és szedjenek magoknak polyvát.
8
heוְאֶת־מַתְכֹּ֨נֶת הַלְּבֵנִ֜ים אֲשֶׁ֣ר הֵם֩ עֹשִׂ֨ים תְּמ֤וֹל שִׁלְשֹׁם֙ תָּשִׂ֣ימוּ עֲלֵיהֶ֔ם לֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ כִּֽי־נִרְפִּ֣ים הֵ֔ם עַל־כֵּ֗ן הֵ֤ם צֹֽעֲקִים֙ לֵאמֹ֔ר נֵלְכָ֖ה נִזְבְּחָ֥ה לֵאלֹהֵֽינוּ׃
grκαὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας, ἧς αὐτοὶ ποιοῦσιν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, ἐπιβαλεῖς αὐτοῖς, οὐκ ἀφελεῖς οὐδέν· σχολάζουσιν γάρ· διὰ τοῦτο κεκράγασιν λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.
laet mensuram laterum quos prius faciebant inponetis super eos nec minuetis quicquam vacant enim et idcirco vociferantur dicentes eamus et sacrificemus Deo nostro
itPerň voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano prima, senza ridurlo. Perché sono fannulloni; per questo protestano: Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio!
frVous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien; car ce sont des paresseux; voilŕ pourquoi ils crient, en disant: Allons offrir des sacrifices ŕ notre Dieu!
esY habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada; porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: Vamos y sacrificaremos á nuestro Dios.
gbThe number of the bricks, which they made before, you require from them. You shall not diminish anything of it, for they are idle; therefore they cry, saying, 'Let us go and sacrifice to our God.?
deund die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auflegen und nichts mindern; denn sie gehen müßig, darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hinziehen und unserm Gott opfern.
dkmen alligevel skal I pĺlćgge dem at lave lige sĺ mange Teglsten som hidtil, I mĺ ikke eftergive dem noget; thi de er dovne, og derfor er det, de rĺber op og siger: Lad os drage ud og ofre til vor Gud!
seMen samma antal tegel som de förut hava gjort skolen I ändĺ ĺlägga dem, utan nĺgot avdrag; ty de äro lata, därför ropa de och säga: 'Lĺt oss gĺ och offra ĺt vĺr Gud.'
noMen den samme mengde teglsten som de fřr har gjort, skal I pĺlegge dem; I skal ikke avkorte noget i deres arbeid. For de er dovne; derfor skriker de og sier: La oss gĺ og ofre til vĺr Gud!
fiPankaa kuitenkin heidän tehtäväkseen sama tiilimäärä, jonka he ennenkin ovat tehneet, siitä mitään vähentämättä; sillä he ovat laiskoja, sentähden he huutavat näin: 'Menkäämme uhraamaan Jumalallemme!'
huDe a tégla számát, mennyit ennekelőtte csináltak, vessétek ki rájok; azt le ne szállítsátok, mert restek ők és azért kiáltoznak, mondván: Menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek.
9
heתִּכְבַּ֧ד הָעֲבֹדָ֛ה עַל־הָאֲנָשִׁ֖ים וְיַעֲשׂוּ־בָ֑הּ וְאַל־יִשְׁע֖וּ בְּדִבְרֵי־שָֽׁקֶר׃
grβαρυνέσθω τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα καὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς.
laopprimantur operibus et expleant ea ut non adquiescant verbis mendacibus
itPesi dunque il lavoro su questi uomini e vi si trovino impegnati; non diano retta a parole false!.
frQue l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde ŕ des paroles de mensonge.
esAgrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan á palabras de mentira.
gbLet heavier work be laid on the men, that they may labor therein; and don?t let them pay any attention to lying words.
deMan drücke die Leute mit Arbeit, daß sie zu schaffen haben und sich nicht kehren an falsche Rede.
dkStrengt Arbejde skal de Mennesker have, for at de kan vćre optaget deraf og ikke af Lřgnetale.
seMan mĺste lägga tungt arbete pĺ dessa människor, sĺ att de därigenom fĺ nĺgot att göra och icke akta pĺ lögnaktigt tal.
noLegg tungt arbeid pĺ disse mennesker, sĺ de har nok med det og ikke hřrer efter lřgnaktige ord!
fiPantakoon miehille raskasta työtä, että heillä olisi siinä tekemistä ja että he eivät kuuntelisi valhepuheita.
huNehezíttessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk és ne hajtsanak hazug szóra.
10
heוַיֵּ֨צְא֜וּ נֹגְשֵׂ֤י הָעָם֙ וְשֹׁ֣טְרָ֔יו וַיֹּאמְר֥וּ אֶל־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר פַּרְעֹ֔ה אֵינֶ֛נִּי נֹתֵ֥ן לָכֶ֖ם תֶּֽבֶן׃
grκατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιῶκται καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἔλεγον πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες Τάδε λέγει Φαραω Οὐκέτι δίδωμι ὑμῖν ἄχυρα·
laigitur egressi praefecti operum et exactores ad populum dixerunt sic dicit Pharao non do vobis paleas
itI sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e parlarono al popolo: Ha ordinato il faraone: Io non vi dň piů paglia.
frLes inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: Ainsi parle Pharaon: Je ne vous donne plus de paille;
esY saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo, diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja.
gbThe taskmasters of the people went out, and their officers, and they spoke to the people, saying, This is what Pharaoh says: 'I will not give you straw.
deDa gingen die Vögte des Volkes und ihre Amtleute aus und sprachen zum Volk: So spricht Pharao: Man wird euch kein Stroh geben;
dkDa gik Folkets Fogeder og Opsynsmćnd ud og sagde til Folket: Sĺledes siger Farao: Jeg vil ikke mere give eder Halm;
seDĺ gingo fogdarna och tillsyningsmännen över folket ut och sade till folket: Sĺ säger Farao: Jag vill icke längre giva eder halm.
noDa gikk arbeidsfogdene og opsynsmennene ut og sa til folket: Sĺ sier Farao: Jeg gir eder ikke lenger halm.
fiNiin kansan työnteettäjät ja päällysmiehet menivät ja sanoivat kansalle: Näin sanoo farao: 'Minä en anna teille enää olkia.
huKimenének azért a nép sarczoltatói és felvigyázói és ezt mondák a népnek mondván: Ezt mondja a Faraó: Nem adok néktek polyvát.
11
heאַתֶּ֗ם לְכ֨וּ קְח֤וּ לָכֶם֙ תֶּ֔בֶן מֵאֲשֶׁ֖ר תִּמְצָ֑אוּ כִּ֣י אֵ֥ין נִגְרָ֛ע מֵעֲבֹדַתְכֶ֖ם דָּבָֽר׃
grαὐτοὶ ὑμεῖς πορευόμενοι συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ἐὰν εὕρητε, οὐ γὰρ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐθέν.
laite et colligite sicubi invenire potueritis nec minuetur quicquam de opere vestro
itVoi stessi andate a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca il vostro lavoro.
frallez vous-męmes vous procurer de la paille oů vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail.
esId vosotros, y recoged paja donde la hallareis; que nada se disminuirá de vuestra tarea.
gbGo yourselves, get straw where you can find it, for nothing of your work shall be diminished.?
degeht ihr selbst hin und sammelt euch Stroh, wo ihr's findet; aber von eurer Arbeit soll nichts gemindert werden.
dkgĺ selv ud og sank eder Halm, hvor I kan finde det, men i eders Arbejde bliver der intet eftergivet!
seGĺn själva och skaffen eder halm, var I kunnen finna sĺdan; men i edert arbete skall intet avdrag göras.
noGĺ selv og finn eder halm, hvor I kan; Men i eders arbeid skal det ikke avkortes noget.
fiMenkää itse ja hankkikaa itsellenne olkia, mistä vain löydätte, mutta työstänne ei vähennetä mitään.'
huMenjetek magatok, szedjetek magatoknak polyvát onnan, a hol találtok; mert semmi sem szállíttatik le szolgálatotokból.
12
grκαὶ διεσπάρη ὁ λαὸς ἐν ὅλῃ Αἰγύπτῳ συναγαγεῖν καλάμην εἰς ἄχυρα·
ladispersusque est populus per omnem terram Aegypti ad colligendas paleas
itIl popolo si disperse in tutto il paese d'Egitto a raccattare stoppie da usare come paglia.
frLe peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte, pour ramasser du chaume au lieu de paille.
esEntonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto á coger rastrojo en lugar de paja.
gbSo the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble for straw.
deDa zerstreute sich das Volk ins ganze Land Ägypten, daß es Stoppeln sammelte, damit sie Stroh hätten.
dkDa spredte Folket sig over hele Ćgypten for at samle Halmstrĺ.
seDĺ spridde sig folket över hela Egyptens land och samlade strĺ för att bruka det sĺsom halm.
noDa spredte folket sig over hele Egyptens land for ĺ sanke stubber til ĺ bruke istedenfor halm.
fiNiin kansa hajosi pitkin Egyptin maata keräämään pehkuja olkien asemesta.
huÉs elszélede a nép egész Égyiptom földén, hogy tarlót szedjen polyva helyett.
heוַיָּ֥פֶץ הָעָ֖ם בְּכָל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לְקֹשֵׁ֥שׁ קַ֖שׁ לַתֶּֽבֶן׃
13
heוְהַנֹּגְשִׂ֖ים אָצִ֣ים לֵאמֹ֑ר כַּלּ֤וּ מַעֲשֵׂיכֶם֙ דְּבַר־י֣וֹם בְּיוֹמ֔וֹ כַּאֲשֶׁ֖ר בִּהְי֥וֹת הַתֶּֽבֶן׃
grοἱ δὲ ἐργοδιῶκται κατέσπευδον αὐτοὺς λέγοντες Συντελεῖτε τὰ ἔργα τὰ καθήκοντα καθ᾽ ἡμέραν καθάπερ καὶ ὅτε τὸ ἄχυρον ἐδίδοτο ὑμῖν.
lapraefecti quoque operum instabant dicentes conplete opus vestrum cotidie ut prius facere solebatis quando dabantur vobis paleae
itMa i sorveglianti li sollecitavano dicendo: Porterete a termine il vostro lavoro; ogni giorno il quantitativo giornaliero, come quando vi era la paglia.
frLes inspecteurs les pressaient, en disant: Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille.
esY los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja.
gbThe taskmasters were urgent saying, Fulfill your work quota daily, as when there was straw!
deUnd die Vögte trieben sie und sprachen: Erfüllet euer Tagewerk, gleich als da ihr Stroh hattet.
dkMen Fogederne trćngte pĺ og sagde: I skal Dag for Dag yde fuldt Arbejde, ligesom dengang I fik Halm!
seOch fogdarna drevo pĺ dem och sade: Fullgören edert arbete, var dag det för den dagen bestämda, likasom när man gav eder halm.
noMen arbeidsfogdene drev pĺ og sa: Gjřr eders arbeid ferdig, fullt dagsverk for hver dag, likesom dengang I hadde halm.
fiJa työnteettäjät ahdistivat heitä sanoen: Tehkää työnne valmiiksi, kunkin päivän määrä päivälleen, niinkuin silloinkin, kun saitte olkia.
huA sarczoltatók pedig szorítják vala, mondván: Végezzétek el munkátokat, napjában a napi munkát, mint akkor, a mikor polyva volt.
14
heוַיֻּכּ֗וּ שֹֽׁטְרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־שָׂ֣מוּ עֲלֵהֶ֔ם נֹגְשֵׂ֥י פַרְעֹ֖ה לֵאמֹ֑ר מַדּ֡וּעַ לֹא֩ כִלִּיתֶ֨ם חָקְכֶ֤ם לִלְבֹּן֙ כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֔ם גַּם־תְּמ֖וֹל גַּם־הַיּֽוֹם׃
grκαὶ ἐμαστιγώθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατασταθέντες ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ἐπιστατῶν τοῦ Φαραω λέγοντες Διὰ τί οὐ συνετελέσατε τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλινθείας, καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν, καὶ τὸ τῆς σήμερον;
laflagellatique sunt qui praeerant operibus filiorum Israhel ab exactoribus Pharaonis dicentibus quare non impletis mensuram laterum sicut prius nec heri nec hodie
itBastonarono gli scribi degli Israeliti, quelli che i sorveglianti del faraone avevano costituiti loro capi, dicendo: Perché non avete portato a termine anche ieri e oggi, come prima, il vostro numero di mattoni?.
frOn battit męme les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon: Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée?
esY azotaban á los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes?
gbThe officers of the children of Israel, whom Pharaoh?s taskmasters had set over them, were beaten, and demanded, Why haven?t you fulfilled your quota both yesterday and today, in making brick as before?
deUnd die Amtleute der Kinder Israel, welche die Vögte Pharaos über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen, und ward zu ihnen gesagt: Warum habt ihr weder heute noch gestern euer gesetztes Tagewerk getan wie bisher?
dkOg Israeliternes Opsynsmćnd, som Faraos Fogeder havde sat over dem, fik Prygl, og der blev sagt til dem: Hvorfor stryger I ikke mere det fastsatte Antal Teglsten ligesom fřr?
seOch Israels barns tillsyningsmän, de som Faraos fogdar hade satt över dem, fingo uppbära hugg och slag, och man sade till dem: Varför haven I icke sĺsom förut fullgjort edert förelagda dagsverke i tegel, varken i gĺr eller i dag?
noOg opsynsmennene som Faraos arbeidsfogder hadde satt over Israels barn, fikk hugg, og arbeidsfogdene sa til dem: Hvorfor har I ikke gjort ferdig den fastsatte mengde teglsten, likesom fřr, hverken igĺr eller idag?
fiJa israelilaisten päällysmiehiä, joita faraon työnteettäjät olivat heille asettaneet, piestiin, ja heille sanottiin: Miksi ette ole eilen ettekä tänään suorittaneet tähänastista määräänne tiilien teossa?
huÉs verettetének az Izráel fiai közül való felvigyázók, a kiket a Faraó sarczoltatói rendeltek vala föléjök, mondván: Miért nem végeztétek el a rátok vetett téglaszámot sem tegnap, sem ma úgy, mint ennekelőtte?
15
heוַיָּבֹ֗אוּ שֹֽׁטְרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּצְעֲק֥וּ אֶל־פַּרְעֹ֖ה לֵאמֹ֑ר לָ֧מָּה תַעֲשֶׂ֦ה כֹ֖ה לַעֲבָדֶֽיךָ׃
grεἰσελθόντες δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ κατεβόησαν πρὸς Φαραω λέγοντες ῞Ινα τί οὕτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰκέταις;
laveneruntque praepositi filiorum Israhel et vociferati sunt ad Pharaonem dicentes cur ita agis contra servos tuos
itAllora gli scribi degli Israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo: Perché tratti cosě i tuoi servi?
frLes commissaires des enfants d'Israël allčrent se plaindre ŕ Pharaon, et lui dirent: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs?
esY los capataces de los hijos de Israel vinieron á Faraón, y se quejaron á él, diciendo: Por qué lo haces así con tus siervos?
gbThen the officers of the children of Israel came and cried to Pharaoh, saying, Why do you deal this way with your servants?
deDa gingen hinein die Amtleute der Kinder Israel und schrien zu Pharao: Warum willst du mit deinen Knechten also fahren?
dkDa gik Israeliternes Opsynsmćnd hen og rĺbte til Farao: Hvorfor handler du sĺledes med din Frćne?
seDĺ kommo Israels barns tillsyningsmän och ropade till Farao och sade: Varför gör du sĺ mot dina tjänare?
noDa gikk opsynsmennene over Israels barn til Farao og klaget hřilydt for ham og sa: Hvorfor gjřr du sĺledes med dine tjenere?
fiNiin israelilaisten päällysmiehet menivät ja valittivat faraolle, sanoen: Minkätähden teet näin palvelijoillesi?
huÉs elmenének az Izráel fiai közül való felvigyázók és kiáltának a Faraóhoz, mondván: Miért cselekszel így a te szolgáiddal?
16
heתֶּ֗בֶן אֵ֤ין נִתָּן֙ לַעֲבָדֶ֔יךָ וּלְבֵנִ֛ים אֹמְרִ֥ים לָ֖נוּ עֲשׂ֑וּ וְהִנֵּ֧ה עֲבָדֶ֛יךָ מֻכִּ֖ים וְחָטָ֥את עַמֶּֽךָ׃
grἄχυρον οὐ δίδοται τοῖς οἰκέταις σου, καὶ τὴν πλίνθον ἡμῖν λέγουσιν ποιεῖν, καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μεμαστίγωνται· ἀδικήσεις οὖν τὸν λαόν σου.
lapaleae non dantur nobis et lateres similiter imperantur en famuli tui flagellis caedimur et iniuste agitur contra populum tuum
itPaglia non vien data ai tuoi servi, ma i mattoni - ci si dice - fateli! Ed ecco i tuoi servi sono bastonati e la colpa č del tuo popolo!.
frOn ne donne point de paille ŕ tes serviteurs, et l'on nous dit: Faites des briques! Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable.
esNo se da paja á tus siervos, y con todo nos dicen: Haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y tu pueblo cae en falta.
gbNo straw is given to your servants, and they tell us, 'Make brick!? and behold, your servants are beaten; but the fault is in your own people.
deMan gibt den Knechten kein Stroh, und sie sollen die Ziegel machen, die uns bestimmt sind; siehe deine Knechte werden geschlagen, und dein Volk muß schuldig sein.
dkDine Trćlle fĺr ingen Halm, og dog siger de til os: Lav Teglsten! Og dine Trćlle fĺr Prygl; du forsynder dig mod dit Folk.
seIngen halm giver man ĺt dina tjänare, och likväl säger man till oss: 'Skaffen fram tegel.' Och se, dina tjänare fĺ nu uppbära hugg och slag, fastän skulden ligger hos ditt eget folk.
noDine tjenere fĺr ikke halm, og allikevel sier de til oss: Gjřr tegl! Og sĺ fĺr dine tjenere hugg, enda det er ditt eget folk som har skylden.
fiOlkia palvelijoillesi ei anneta, mutta kuitenkin sanotaan meille: 'Tehkää tiilet'. Ja katso, palvelijoitasi piestään, vaikka vika on sinun oman väkesi.
huPolyvát nem adnak a te szolgáidnak és azt mondják nékünk: Csináljatok téglát! És ímé a te szolgáid verettetnek, a te néped pedig vétkezik.
17
heוַיֹּ֛אמֶר נִרְפִּ֥ים אַתֶּ֖ם נִרְפִּ֑ים עַל־כֵּן֙ אַתֶּ֣ם אֹֽמְרִ֔ים נֵלְכָ֖ה נִזְבְּחָ֥ה לַֽיהוָֽה׃
grκαὶ εἶπεν αὐτοῖς Σχολάζετε, σχολασταί ἐστε· διὰ τοῦτο λέγετε Πορευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.
laqui ait vacatis otio et idcirco dicitis eamus et sacrificemus Domino
itRispose: Fannulloni siete, fannulloni! Per questo dite: Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore.
frPharaon répondit: Vous ętes des paresseux, des paresseux! Voilŕ pourquoi vous dites: Allons offrir des sacrifices ŕ l'Éternel!
esY él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: Vamos y sacrifiquemos á Jehová.
gbBut he said, You are idle! You are idle! Therefore you say, 'Let us go and sacrifice to Yahweh.?
dePharao sprach: Ihr seid müßig, müßig seid ihr; darum sprecht ihr: Wir wollen hinziehen und dem HERRN opfern.
dkMen han svarede: I er dovne, det er det, I er! Derfor siger I: Lad os rejse ud og ofre til Herren!
seMen han svarade: I ären lata, ja lata ären I. Därför sägen I: 'Lĺt oss gĺ och offra ĺt HERREN.'
noMen han sa: Dovne er I, dovne! Derfor sier I: Vi vil gĺ og ofre til Herren.
fiMutta hän sanoi: Te olette laiskoja, laiskoja olette; sentähden te sanotte: 'Menkäämme uhraamaan Herralle'.
huAz pedig monda: Restek vagytok, restek, azért mondjátok: Menjünk el, áldozzunk az Úrnak!
18
heוְעַתָּה֙ לְכ֣וּ עִבְד֔וּ וְתֶ֖בֶן לֹא־יִנָּתֵ֣ן לָכֶ֑ם וְתֹ֥כֶן לְבֵנִ֖ים תִּתֵּֽנּוּ׃
grνῦν οὖν πορευθέντες ἐργάζεσθε· τὸ γὰρ ἄχυρον οὐ δοθήσεται ὑμῖν, καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας ἀποδώσετε.
laite ergo et operamini paleae non dabuntur vobis et reddetis consuetum numerum laterum
itOra andate, lavorate! Non vi sarŕ data paglia, ma voi darete lo stesso numero di mattoni.
frMaintenant, allez travailler; on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la męme quantité de briques.
esId pues ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de dar la tarea del ladrillo.
gbGo therefore now, and work, for no straw shall be given to you, yet you shall deliver the same number of bricks!
deSo gehet nun hin und frönt; Stroh soll man euch nicht geben, aber die Anzahl der Ziegel sollt ihr schaffen.
dkGĺ nu hen og tag fat pĺ eders Arbejde; I fĺr ingen Halm, men I skal levere det samme Antal Teglsten!
seNej, gĺn i stället till edert arbete. Halm skall man icke giva eder, men det bestämda antalet tegel mĺsten I ändĺ lämna.
noSĺ gĺ nu og arbeid! Halm fĺr I ikke, men den fastsatte mengde tegl skal I komme med.
fiMenkää vain työhönne. Olkia ei teille anneta, mutta määrätty luku tiiliä on teidän hankittava.
huMost pedig menjetek, dolgozzatok, polyvát ugyan nem adnak néktek, de a rátok vetett tégla-számot be kell adnotok.
19
heוַיִּרְא֞וּ שֹֽׁטְרֵ֧י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֹתָ֖ם בְּרָ֣ע לֵאמֹ֑ר לֹא־תִגְרְע֥וּ מִלִּבְנֵיכֶ֖ם דְּבַר־י֥וֹם בְּיוֹמֽוֹ׃
grἑώρων δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ ἑαυτοὺς ἐν κακοῖς λέγοντες Οὐκ ἀπολείψετε τῆς πλινθείας τὸ καθῆκον τῇ ἡμέρᾳ.
lavidebantque se praepositi filiorum Israhel in malo eo quod diceretur eis non minuetur quicquam de lateribus per singulos dies
itGli scribi degli Israeliti si videro ridotti a mal partito, quando fu loro detto: Non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni.
frLes commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux, en disant: Vous ne retrancherez rien de vos briques; chaque jour la tâche du jour.
esEntonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho: No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día.
gbThe officers of the children of Israel saw that they were in trouble, when it was said, You shall not diminish anything from your daily quota of bricks!
deDa sahen die Amtleute der Kinder Israel, daß es ärger ward, weil man sagte: Ihr sollt nichts mindern von dem Tagewerk an den Ziegeln.
dkIsraeliternes Opsynsmćnd fřlte sig ilde stedt ved at skulle sige: Der mĺ intet eftergives i, hvad I daglig skal skaffe af Teglsten!
seDĺ märkte Israels barns tillsyningsmän att det var illa ställt för dem, eftersom de hade fĺtt det svaret att de icke skulle fĺ nĺgot avdrag i det antal tegel, som de skulle lämna för var dag.
noIsraels barns opsynsmenn sĺ at de var ille farne, da det blev sagt til dem: I skal ikke avkorte noget i den teglsten I skal ha ferdig - fullt dagsverk for hver dag!
fiNiin israelilaisten päällysmiehet huomasivat joutuneensa ahtaalle, kun heille sanottiin: Ette saa mitään tiililuvun vähennystä kunkin päivän määrästä.
huAkkor látják vala Izráel fiainak felvigyázói, hogy bajban vannak, mivel azt kell mondaniok: a tégla-számot le ne szállítsátok; napjában a napi munka meglegyen.
20
heוַֽיִּפְגְּעוּ֙ אֶת־מֹשֶׁ֣ה וְאֶֽת־אַהֲרֹ֔ן נִצָּבִ֖ים לִקְרָאתָ֑ם בְּצֵאתָ֖ם מֵאֵ֥ת פַּרְעֹֽה׃
grσυνήντησαν δὲ Μωυσῇ καὶ Ααρων ἐρχομένοις εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Φαραω
laoccurreruntque Mosi et Aaron qui stabant ex adverso egredientes a Pharaone
itQuando, uscendo dalla presenza del faraone, incontrarono Mosč e Aronne che stavano ad aspettarli,
frEn sortant de chez Pharaon, ils rencontrčrent Moďse et Aaron qui les attendaient.
esY encontrando á Moisés y á Aarón, que estaban á la vista de ellos cuando salían de Faraón,
gbThey met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came out from Pharaoh:
deUnd da sie von Pharao gingen, begegneten sie Mose und Aaron und traten ihnen entgegen
dkOg da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron, som stod og ventede pĺ dem,
seOch när de kommo ut ifrĺn Farao, träffade de Mose och Aron, som stodo där för att möta dem;
noOg da de kom ut fra Farao, mřtte de Moses og Aron, som stod og ventet pĺ dem.
fiJa kun he lähtivät faraon luota, kohtasivat he Mooseksen ja Aaronin, jotka odottivat heitä,
huÉs mikor kijövének a Faraótól, szembe találkozának Mózessel és Áronnal.
21
heוַיֹּאמְר֣וּ אֲלֵהֶ֔ם יֵ֧רֶא יְהוָ֛ה עֲלֵיכֶ֖ם וְיִשְׁפֹּ֑ט אֲשֶׁ֧ר הִבְאַשְׁתֶּ֣ם אֶת־רֵיחֵ֗נוּ בְּעֵינֵ֤י פַרְעֹה֙ וּבְעֵינֵ֣י עֲבָדָ֔יו לָֽתֶת־חֶ֥רֶב בְּיָדָ֖ם לְהָרְגֵֽנוּ׃
grκαὶ εἶπαν αὐτοῖς ῎Ιδοι ὁ θεὸς ὑμᾶς καὶ κρίναι, ὅτι ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ δοῦναι ῥομφαίαν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτεῖναι ἡμᾶς.
laet dixerunt ad eos videat Dominus et iudicet quoniam fetere fecistis odorem nostrum coram Pharao et servis eius et praebuistis ei gladium ut occideret nos
itdissero loro: Il Signore proceda contro di voi e giudichi; perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci!.
frIls leur dirent: Que l'Éternel vous regarde, et qu'il juge! Vous nous avez rendus odieux ŕ Pharaon et ŕ ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr.
esDijéronles: Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue; pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten.
gband they said to them, May Yahweh look at you, and judge, because you have made us a stench to be abhorred in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to kill us.
deund sprachen zu ihnen: Der HERR sehe auf euch und richte es, daß ihr unsern Geruch habt stinkend gemacht vor Pharao und seinen Knechten und habt ihnen das Schwert in die Hände gegeben, uns zu töten.
dksagde de til dem: Herren se til eder og dřmme eder, fordi I har vakt Afsky mod os hos Farao og hans Tjenere og lagt dem et Svćrd i Hĺnden til at drćbe os med!
seoch de sade till dem: Mĺ HERREN hemsöka eder och döma eder, eftersom I haven gjort oss förhatliga för Farao och hans tjänare och satt dem svärdet i hand till att dräpa oss.
noOg de sa til dem: Herren hjemsřke eder og dřmme eder fordi I har fřrt oss i vanrykte hos Farao og hans tjenere, sĺ I har gitt dem sverd i hĺnden til ĺ slĺ oss ihjel.
fija he sanoivat näille: Herra kostakoon teille ja tuomitkoon teidät; sillä te olette saattaneet meidät faraon ja hänen palvelijainsa vihoihin ja antaneet heidän käteensä miekan, meille surmaksi.
huS mondának nékik: Lásson meg titeket az Úr és ítéljen meg, kik rossz hírbe kevertetek minket a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket.
22
heוַיָּ֧שָׁב מֹשֶׁ֛ה אֶל־יְהוָ֖ה וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנָ֗י לָמָ֤ה הֲרֵעֹ֙תָה֙ לָעָ֣ם הַזֶּ֔ה לָ֥מָּה זֶּ֖ה שְׁלַחְתָּֽנִי׃
grἐπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Κύριε, διὰ τί ἐκάκωσας τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ ἵνα τί ἀπέσταλκάς με;
lareversusque Moses ad Dominum ait Domine cur adflixisti populum istum quare misisti me
itAllora Mosč si rivolse al Signore e disse: Mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato?
frMoďse retourna vers l'Éternel, et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal ŕ ce peuple? pourquoi m'as-tu envoyé?
esEntonces Moisés se volvió á Jehová, y dijo: Seńor, por qué afliges á este pueblo? para qué me enviaste?
gbMoses returned to Yahweh, and said, Lord, why have you brought trouble on this people? Why is it that you have sent me?
deMose aber kam wieder zu dem HERRN und sprach: HERR, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt?
dkDa vendte Moses sig igen til Herren og sagde: Herre, hvorfor har du handlet ilde med dette Folk? Hvorfor har du udsendt mig?
seDĺ vände sig Mose ĺter till HERREN och sade: Herre, varför har du gjort sĺ illa mot detta folk? Varför har du sänt mig?
noDa vendte Moses sig igjen til Herren og sa: Herre, hvorfor har du gjort sĺ ille med dette folk? Hvorfor har du sendt mig?
fiSilloin Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Herra, miksi olet tehnyt niin pahoin tälle kansalle? Miksi olet lähettänyt minut?
huÉs visszaméne Mózes az Úrhoz és monda: Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel! Miért küldél engem ide?
23
heוּמֵאָ֞ז בָּ֤אתִי אֶל־פַּרְעֹה֙ לְדַבֵּ֣ר בִּשְׁמֶ֔ךָ הֵרַ֖ע לָעָ֣ם הַזֶּ֑ה וְהַצֵּ֥ל לֹא־הִצַּ֖לְתָּ אֶת־עַמֶּֽךָ׃
grκαὶ ἀφ᾽ οὗ πεπόρευμαι πρὸς Φαραω λαλῆσαι ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι, ἐκάκωσεν τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ οὐκ ἐρρύσω τὸν λαόν σου.
laex eo enim quo ingressus sum ad Pharaonem ut loquerer nomine tuo adflixit populum tuum et non liberasti eos
itDa quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo!.
frDepuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal ŕ ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple.
esPorque desde que yo vine á Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido á este pueblo; y tú tampoco has librado á tu pueblo.
gbFor since I came to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on this people; and you have not rescued your people at all.
deDenn seit dem, daß ich hineingegangen bin zu Pharao, mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt, und du hast dein Volk nicht errettet.
dkSiden jeg har vćret hos Farao og talt i dit Navn, har han handlet ilde med dette Folk, og frelst dit Folk har du ikke!
seAllt ifrĺn den tid dĺ jag gick till Farao för att tala i ditt namn har han ju gjort illa mot detta folk, och du har ingalunda räddat ditt folk.
noFor fra den stund jeg gikk inn til Farao for ĺ tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folk, og du har aldeles ikke hjulpet ditt folk.
fiSillä siitä asti, kun minä menin faraon tykö puhumaan sinun nimessäsi, hän on tehnyt pahaa tälle kansalle, etkä sinä suinkaan ole kansaasi vapahtanut.
huMert attól fogva, hogy bemenék a Faraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, rosszabbul bánik e néppel; megszabadítani pedig nem szabadítád meg a te népedet.

<<< operone list >>>