ug - The Holy Bible

 • ugglan, dykfĺgeln, uven,
  se 3Mosebok 1117
 • Uglen, Fiskepelikanen, Hornuglen,
  dk 3Mosebog 1117
 • Úgy cselekedék azért Bálák, a mint mondotta volt Bálám, és áldozék minden oltáron egy-egy tulkot és egy-egy kost.
  hu 4Mózes 2330
 • Úgy cselekedék azért Mózes és Áron, és Izráel fiainak egész gyülekezete a lévitákkal; a mint parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, mindazt úgy cselekedék ő velök Izráel fiai.
  hu 4Mózes 0820
 • Úgy cselekedék azért Mózes, a miképen parancsolta vala az Úr néki; mert vevé Józsuét, és állatá őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé.
  hu 4Mózes 2722
 • Úgy vala szüntelen: A felhő borítja vala azt; és tűznek ábrázatja éjjel.
  hu 4Mózes 0916
 • Úgy voltam hogy nappal a hőség emésztett, éjjel pedig a hideg; és az álom távol maradt szemeimtől.
  hu 1Mózes 3140
 • Ugyanaz nap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának néki a kút felől, melyet ástak vala; és mondának néki: Találtunk vizet.
  hu 1Mózes 2632
 • Ugyanazon napon hozá ki az Úr az Izráel fiait Égyiptomnak földéről, az ő seregeik szerint.
  hu 2Mózes 1251
 • Ugyanazon napon metéltetett körűl Ábrahám és Ismáel az ő fia.
  hu 1Mózes 1726
 • Ugyanazt parancsolá a másiknak, a harmadiknak, és mindazoknak, kik a nyájak után mennek vala, mondván: Ilyen szóval szóljatok Ézsaúnak, mikor vele találkoztok.
  hu 1Mózes 3219
 • Ugyancsak a hetedik hónapnak tizenötödik napján, a mikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek hét napig: az első napon nyugodalom napja, és a nyolczadik napon is nyugodalom napja [legyen.]
  hu 3Mózes 2339
 • Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.
  hu 3Mózes 2327
 • Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velök együtt a bárkába.
  hu 1Mózes 713
 • Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is, és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
  hu 4Mózes 0308
 • Ügyeljetek azért a szenthajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izráel fiai ellen.
  hu 4Mózes 1805
 • <<< operone list >>>