sz - The Holy Bible

 • Szabadításodra várok Uram!
  hu 1Mózes 4918
 • Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsaú kezéből; mert félek ő tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe.
  hu 1Mózes 3211
 • Szamár: harmincz ezer és ötszáz:
  hu 4Mózes 3145
 • Számláld meg Lévi fiait az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő nemzetségeik szerint; egy hónapostól fogva, és azon felül minden fineműt számlálj meg.
  hu 4Mózes 0315
 • Számlálj azután hét szombat-esztendőt, hétszer hét esztendőt, úgy hogy a hét szombat-esztendőnek ideje negyvenkilencz esztendő legyen:
  hu 3Mózes 258
 • Számlálja meg az eladása óta eltelt esztendőket, a felül lévőt pedig térítse meg annak, a kinek eladta volt, és újra övé legyen az ő birtoka.
  hu 3Mózes 2527
 • Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, a melyen beviszitek a meglóbálni való kévét, hét hetet, egészek legyenek azok.
  hu 3Mózes 2315
 • Szárai pedig magtalan vala; nem vala néki gyermeke.
  hu 1Mózes 1130
 • Szarvakat is csinálj a négy szegletére, szarvai magából legyenek, és borítsd meg azt rézzel.
  hu 2Mózes 272
 • Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz [siklus], a szent siklus szerint;
  hu 4Mózes 0785
 • Szedék pedig azt reggelenként, kiki a mennyit megehetik vala, mert ha a nap felmelegedett, elolvad vala.
  hu 2Mózes 1621
 • Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet.
  hu 2Mózes 355
 • Szegénynek se kedvezz az ő peres ügyében.
  hu 2Mózes 233
 • Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért;
  hu 2Mózes 2124
 • Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen?
  hu 4Mózes 1208
 • Szentek legyenek Istenöknek, és az ő Istenöknek nevét meg ne szentségtelenítsék, mert az Úrnak tűzáldozatait, Istenöknek kenyerét ők áldozzák; azért szentek legyenek.
  hu 3Mózes 216
 • Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
  hu 3Mózes 207
 • Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad; Rebeka pedig szereti vala Jákóbot.
  hu 1Mózes 2528
 • Szerzemény e mező és a barlang, mely abban van, a Khéth fiaitól.
  hu 1Mózes 4932
 • Szétnyomott, összezúzott, megszakadt, vagy kimetszett heréjűt se áldozzatok az Úrnak. Se a ti földeteken ne cselekedjétek ezt,
  hu 3Mózes 2224
 • Szóla annakfelette az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
  hu 4Mózes 1426
 • szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 3401
 • Szóla azért a főpohárnok a Faraónak, mondván: Az én bűneimről emlékezem e napon.
  hu 1Mózes 419
 • Szóla azért az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 2413
 • Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midián ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midiánon.
  hu 4Mózes 3103
 • Szóla azért Mózes az Úrnak, mondván:
  hu 4Mózes 2715
 • Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és adának néki mind az ő fejedelmeik egy-egy vesszőt egy-egy fejedelemért; az ő atyáiknak háza szerint tizenkét vesszőt; az Áron vesszeje is azok között a vesszők között vala.
  hu 4Mózes 1706
 • Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és kivivék az átkozódót a táboron kivül, és agyonverék azt kővel. És úgy cselekedének Izráel fiai, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
  hu 3Mózes 2423
 • Szóla azért Mózes Izráel fiainak, hogy készítsék el a páskhát.
  hu 4Mózes 0904
 • Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:
  hu 4Mózes 2603
 • Szóla azután az Úr Áronnak: Ímé én néked adtam az én felemelt áldozataimra való ügyelést is, valamit Izráel fiai nékem szentelnek, néked és a te fiaidnak adtam azokat felkenetési [díjul,] örökkévaló rendelés szerint.
  hu 4Mózes 1808
 • Szóla azután az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, mondván:
  hu 4Mózes 0314
 • Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak mondván:
  hu 4Mózes 0417
 • Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
  hu 4Mózes 1901
 • Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 3416
 • Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0311
 • Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0505
 • Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0511
 • Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 1517
 • Szóla azután az Úr Mózesnek: Eredj, menj fel innen, te és a nép, a melyet kihoztál Égyiptom földéről, a földre, a melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak mondván: A te magodnak adom azt.
  hu 2Mózes 331
 • Szóla ezután az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0421
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek a Sinai hegyen, mondván:
  hu 3Mózes 251
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván nékik:
  hu 3Mózes 111
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
  hu 3Mózes 1433
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
  hu 3Mózes 131
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek és monda:
  hu 3Mózes 728
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek s Áronnak, mondván:
  hu 3Mózes 151
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 41
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 171
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 619
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 61
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 231
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 2217
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 141
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 624
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 271
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 221
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 2323
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 68
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 2326
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 191
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 241
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 201
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 239
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 121
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 2226
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 722
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 2116
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 2333
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 181
 • Szóla ismét az Úr Mózesnek: Szólj a papoknak, Áron fiainak, és mondd meg nékik: [Senki közülök] meg ne fertőztesse magát halottal az ő népe között;
  hu 3Mózes 211
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:
  hu 4Mózes 0101
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek, a Sinai pusztájában, az Égyiptom földéből való kijövetelöknek második esztendejében, az első hónapban, mondván:
  hu 4Mózes 0901
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 1501
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0305
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 2652
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 1636
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0909
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0823
 • Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te néped, a melyet kihoztál Égyiptom földéből.
  hu 2Mózes 327
 • Szóla pedig Sekhem Khámornak az ő atyjának, mondván: Vedd nékem feleségűl ezt a leányt.
  hu 1Mózes 344
 • Szóla Rebeka Jákóbnak az ő fiának mondván: Ímé hallám, hogy atyád szóla bátyádnak Ézsaúnak mondván:
  hu 1Mózes 276
 • Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 4Mózes 0805
 • Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 3Mózes 81
 • Szolgála tehát Jákób Rákhelért hét esztendeig, s csak néhány napnak tetszék az neki, annyira szereti vala őt.
  hu 1Mózes 2920
 • Szólítá Mózest és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván:
  hu 3Mózes 11
 • Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
  hu 1Mózes 39
 • Szólíták azért Rebekát, és mondának néki: Akarsz-é elmenni e férfiúval? és monda: Elmegyek.
  hu 1Mózes 2458
 • Szólj a gyülekezetnek, mondván: Menjetek el a Kóré, Dáthán és Abirám hajléka mellől köröskörül.
  hu 4Mózes 1624
 • Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izráel minden fiának, és mondd meg nékik: ha valaki Izráel házából, és az Izráelben levő jövevények közül felviszi a maga áldozatát, akár fogadásból akár szabad akaratból, a miket felvisznek az Úrnak egészen égőáldozatul,
  hu 3Mózes 2218
 • Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izráel minden fiának, és mondd nékik: Ez az a dolog, a mit megparancsolt az Úr, mondván:
  hu 3Mózes 172
 • Szólj Áronnak és az ő fiainak, hogy tartóztassák meg magokat Izráel fiainak szent adományaitól, hogy meg ne fertőztessék az én szent nevemet azokkal, a miket nékem szentelnek. Én vagyok az Úr.
  hu 3Mózes 222
 • Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Ez a bűnért való áldozat törvénye: a mely helyen meg szokták ölni az egészen égőáldozatot, azon a helyen öljék meg a bűnért való áldozatot az Úr előtt; igen szentséges az.
  hu 3Mózes 625
 • Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izráel fiait, mondván nékik:
  hu 4Mózes 0623
 • Szólj Áronnak és mondd meg néki: Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs.
  hu 4Mózes 0802
 • Szólj Áronnak, mondván: Ha lesz valaki a te magod közül, az ő nemzetségökben, a kiben fogyatkozás leend, ne áldozza áldozatul az ő Istenének kenyerét.
  hu 3Mózes 2117
 • Szólj az Izráel fiainak, hogy forduljanak vissza és üssenek tábort Pi- Hahiróth előtt, Migdol között és a tenger között, Baál-Czefón előtt; ezzel átellenben üssetek tábort a tenger mellett.
  hu 2Mózes 142
 • Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat.
  hu 2Mózes 252
 • Szólj az Izráel fiainak, mondván: A ki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, maga vigye az Úrnak az ő áldozatát az ő hálaáldozatából.
  hu 3Mózes 729
 • Szólj az Izráel fiainak, mondván: Az ökörnek, a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek.
  hu 3Mózes 723
 • Szólj az Izráel fiainak, mondván: Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen, úgy a mint nem kellene cselekednie, és a [parancsolatok] közül valamelyiknek ellene cselekszik:
  hu 3Mózes 42
 • Szólj azért a népnek füle hallatára, hogy kérjenek a férfi az ő férfitársától, az asszony pedig az ő asszonytársától ezüst edényeket és arany edényeket.
  hu 2Mózes 112
 • Szólj Izráel fiaihoz, és mondd nékik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  hu 3Mózes 182
 • Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.
  hu 3Mózes 2324
 • Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
  hu 3Mózes 192
 • Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, a melyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének [első] kévéjét vigyétek a papnak.
  hu 3Mózes 2310
 • Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, a melyet én adok néktek, nyugodjék meg a föld az Úrnak szombatja szerint.
  hu 3Mózes 252
 • Szólj Izráel fiainak is, mondván: Vegyetek egy kecskebakot bűnért való áldozatul, és egy esztendős borjút és bárányt, épek legyenek, egészen égőáldozatul.
  hu 3Mózes 93
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, a melyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim:
  hu 3Mózes 232
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha elhajol valakinek a felesége, és hűtelenné válik iránta;
  hu 4Mózes 0512
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki fogadásul a te becslésed szerint való személyeket szentel az Úrnak:
  hu 3Mózes 272
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok.
  hu 3Mózes 12
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:
  hu 4Mózes 3510
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:
  hu 4Mózes 3351
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, a melyre én viszlek be titeket:
  hu 4Mózes 1518
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát:
  hu 4Mózes 0602
 • Szólj Izráel fiainak, és mondd nékik: Mikor bementek a ti lakó földetekre, a melyet én adok néktek.
  hu 4Mózes 1502
 • Szólj Izráel fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.
  hu 4Mózes 1538
 • Szólj Izráel fiainak, és végy tőlök egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint; az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől tizenkét vesszőt; és kinek-kinek a nevét írd fel az ő vesszejére.
  hu 4Mózes 1702
 • Szólj Izráel fiainak, mondván: Ha az asszony lebetegszik, és fiat szül, tisztátalan legyen hét napig; az ő havi betegségének ideje szerint legyen tisztátalan.
  hu 3Mózes 122
 • Szólj Izráel fiainak, mondván: Ha valaki holt[ember] illetése miatt tisztátalan, vagy messze úton leend közületek, vagy a ti utódaitok közül, mindazáltal készítsen páskhát az Úrnak.
  hu 4Mózes 0910
 • Szólj Izráel fiainak, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig.
  hu 3Mózes 2334
 • Szólj Izráel fiainak: Ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűnt követ el, a mely által hűtelenné válik az Úrhoz; az a lélek vétkessé lesz.
  hu 4Mózes 0506
 • Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
  hu 2Mózes 123
 • Szóljatok Izráel fiainak és mondjátok meg nékik: Ha valamely férfiúnak magfolyása támad, az ő folyása tisztátalan.
  hu 3Mózes 152
 • Szóljatok Izráel fiainak, mondván: Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek minden barmok közül, a melyek vannak e földön:
  hu 3Mózes 112
 • Szőlődet se mezgéreld le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  hu 3Mózes 1910
 • Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében.
  hu 1Mózes 4911
 • Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
  hu 2Mózes 121
 • Szombat napról szombat napra rakja fel azt [a] [pap] az Úr elé szüntelen; örök szövetség ez Izráel fiaival.
  hu 3Mózes 248
 • Szombatnapon pedig áldozz két ép bárányt, esztendősöket, és két tized [efa] lisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul, annak italáldozatjával egybe.
  hu 4Mózes 2809
 • Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat; örökkévaló rendtartás ez.
  hu 3Mózes 1631
 • Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kanaán földét, az ő tartózkodásuk földét, a melyen tartózkodjanak.
  hu 2Mózes 64
 • Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
  hu 1Mózes 911
 • Szűlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szűlé Rehuélt.
  hu 1Mózes 364
 • Szüntelen égőáldozat legyen az a ti nemzetségeitek között a gyülekezet sátorának ajtajánál az Úr előtt, a hol megjelenek néktek, hogy veled ott szóljak.
  hu 2Mózes 2942
 • <<< operone list >>>