ig - The Holy Bible

 • Igaz mérték, igaz font, igaz efa, és igaz hin legyen közöttetek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből.
  hu 3Mózes 1936
 • Igen megíjede Jákób és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztá.
  hu 1Mózes 327
 • igitur Abraham de nocte consurgens stravit asinum suum ducens secum duos iuvenes et Isaac filium suum cumque concidisset ligna in holocaustum abiit ad locum quem praeceperat ei Deus
  la Genesis 223
 • igitur anno quartodecimo venit Chodorlahomor et reges qui erant cum eo percusseruntque Rafaim in Astharothcarnaim et Zuzim cum eis et Emim in Savecariathaim
  la Genesis 145
 • igitur congregata omni turba filiorum Israhel dixit ad eos haec sunt quae iussit Dominus fieri
  la Exodus 351
 • igitur cum emisisset Pharao populum non eos duxit Dominus per viam terrae Philisthim quae vicina est reputans ne forte paeniteret eum si vidisset adversum se bella consurgere et reverteretur in Aegyptum
  la Exodus 1317
 • igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorram sulphur et ignem a Domino de caelo
  la Genesis 1924
 • igitur egressi praefecti operum et exactores ad populum dixerunt sic dicit Pharao non do vobis paleas
  la Exodus 510
 • igitur egressus Iacob de Bersabee pergebat Haran
  la Genesis 2810
 • igitur ingressus est Ioseph domum suam obtuleruntque ei munera tenentes in manibus et adoraverunt proni in terram
  la Genesis 4326
 • igitur Ioseph ductus est in Aegyptum emitque eum Putiphar eunuchus Pharaonis princeps exercitus vir aegyptius de manu Ismahelitarum a quibus perductus erat
  la Genesis 391
 • igitur Israhel pater eorum dixit ad eos si sic necesse est facite quod vultis sumite de optimis terrae fructibus in vasis vestris et deferte viro munera modicum resinae et mellis et styracis et stactes et terebinthi et amigdalarum
  la Genesis 4311
 • igitur mense primo anni secundi in prima die mensis conlocatum est tabernaculum
  la Exodus 4015
 • igitur perfecti sunt caeli et terra et omnis ornatus eorum
  la Genesis 21
 • igitur profecta omnis multitudo filiorum Israhel de deserto Sin per mansiones suas iuxta sermonem Domini castrametata est in Raphidim ubi non erat aqua ad bibendum populo
  la Exodus 171
 • igitur puella cui ego dixero inclina hydriam tuam ut bibam et illa responderit bibe quin et camelis tuis dabo potum ipsa est quam praeparasti servo tuo Isaac et per hoc intellegam quod feceris misericordiam cum domino meo
  la Genesis 2414
 • igitur quando primo tempore ascendebantur oves ponebat Iacob virgas in canalibus aquarum ante oculos arietum et ovium ut in earum contemplatione conciperent
  la Genesis 3041
 • igitur Rebecca et puellae illius ascensis camelis secutae sunt virum qui festinus revertebatur ad dominum suum
  la Genesis 2461
 • igitur Sarai uxor Abram non genuerat liberos sed habens ancillam aegyptiam nomine Agar
  la Genesis 161
 • igitur sescentesimo primo anno primo mense prima die mensis inminutae sunt aquae super terram et aperiens Noe tectum arcae aspexit viditque quod exsiccata esset superficies terrae
  la Genesis 813
 • igitur si intravero ad servum tuum patrem nostrum et puer defuerit cum anima illius ex huius anima pendeat
  la Genesis 4430
 • igitur transactis septem annis ubertatis qui fuerant in Aegypto
  la Genesis 4153
 • ignis autem in altari semper ardebit quem nutriet sacerdos subiciens ligna mane per singulos dies et inposito holocausto desuper adolebit adipes pacificorum
  la Leviticus 612
 • ignis est iste perpetuus qui numquam deficiet in altari
  la Leviticus 613
 • Igualmente el que maldijere á su padre ó á su madre, morirá.
  es Éxodo 2117
 • Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos;
  es Éxodo 3927
 • IGUALMENTE hizo el altar del holocausto de madera de Sittim: su longitud de cinco codos, y su anchura de otros cinco codos, cuadrado, y de tres codos de altura.
  es Éxodo 381
 • Így a mi leányainkat néktek adjuk, és a ti leányaitokat magunknak vesszük, veletek lakozunk, és egy néppé leszünk;
  hu 1Mózes 3416
 • Így erősítteték meg a mező és a benne lévő barlang Ábrahámnak temetésre való örökségűl a Khéth fiaitól.
  hu 1Mózes 2320
 • Így lett Efronnak Makpelában levő mezeje, mely Mamré átellenében van, a mező a benne levő barlanggal, és minden a mezőben levő fa az egész határban köröskörűl
  hu 1Mózes 2317
 • Így szenteld meg a meglóbbált szegyet és a felemelt lapoczkát, a melyet meglóbbáltak és a melyet felemeltek, Áronnak és az ő fiainak felavatási kosából.
  hu 2Mózes 2927
 • Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek: Valami illeti azokat, szent legyen.
  hu 2Mózes 3029
 • Így szerezzen engesztelést a szenthelynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt; mindenféle bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, a mely közöttök van, az ő tisztátalanságaik közepette.
  hu 3Mózes 1616
 • Így szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért, a melyet elkövetett valamivel ama [bűnök] közül, és megbocsáttatik néki. És legyen a papé, mint az ételáldozat.
  hu 3Mózes 513
 • Így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt, és megbocsáttatik néki mindaz, a mit cselekedett, és a miben vétkezett.
  hu 3Mózes 67
 • Így szóla az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraónak Égyiptom királyának mindazt, a mit én szólok néked.
  hu 2Mózes 629
 • Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, a kik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír vala, mikor ezt mondák néki.
  hu 1Mózes 5017
 • Így szólt az Úr: Erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr: Ímé én megsujtom a vesszővel, a mely kezemben van, a vizet, a mely a folyóban van, és vérré változik.
  hu 2Mózes 717
 • Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, a mely közöttök van.
  hu 3Mózes 1531
 • Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben hét napig. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél; a hetedik hónapban ünnepeljétek azt.
  hu 3Mózes 2341
 • Így végezteték el a gyülekezet sátora hajlékának egész munkája; és az Izráel fiai egészen úgy csinálák, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek, úgy csinálták.
  hu 2Mózes 3932
 • Így vette el Isten atyátok jószágát és nékem adta.
  hu 1Mózes 319
 • <<< operone list >>>