ha - The Holy Bible

 • Ha a felkent pap vétkezik, a népnek romlására: hozzon az ő bűnéért, a melyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ép marhát az Úrnak bűnáldozatul.
  hu 3Mózes 43
 • Ha a kürtölésnek esztendejétől szenteli oda az ő mezejét, a mint becsülted, úgy maradjon.
  hu 3Mózes 2717
 • Ha a pap egészen égőáldozatot áldoz valakiért, az égőáldozat bőre, a melyet megáldoz, azé a papé legyen.
  hu 3Mózes 78
 • Ha a te atyádfia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted.
  hu 3Mózes 2535
 • Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.
  hu 2Mózes 2217
 • Ha az én atyám Istene, Ábrahám Istene, és az Izsák félelme velem nem volt volna, bizony most üresen bocsátanál el engem, [de] megtekintette Isten az én nyomorúságomat és kezeim munkáját, és megfeddett [téged] tegnap éjjel.
  hu 1Mózes 3142
 • Ha az én leányaimat nyomorgatándod, és ha az én leányaimon kivűl több feleséget veéndesz, senki sincs ugyan velünk; de meglásd: Isten a bizonyság én közöttem és te közötted.
  hu 1Mózes 3150
 • Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek:
  hu 3Mózes 263
 • Ha az ő ura adott néki feleséget, és [ez] fiakat vagy leányokat szűlt néki: az asszony, gyermekeivel együtt legyen az ő uráé; ő pedig egyedűl menjen el.
  hu 2Mózes 214
 • Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-é az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.
  hu 1Mózes 1828
 • Ha azért elbocsátod velünk a mi öcsénket, elmegyünk, és veszünk néked eleséget;
  hu 1Mózes 434
 • Ha azonban a pap leánya özvegygyé lesz vagy elválik, de magzata nincsen, és visszatér az ő atyjának házához, mint leánykorában: akkor ehetik az ő atyjának eledeléből; de idegen nem ehetik abból.
  hu 3Mózes 2213
 • Ha azonban tovább terjed a bőrön; akkor tisztátalannak ítélje azt a pap, [poklos] fakadék az.
  hu 3Mózes 1322
 • Ha azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a te elsőszülött fiadat.
  hu 2Mózes 423
 • Ha azzal vétkezik valaki, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta, vagy tudja: ha meg nem jelenti azt, de hordozza az ő vétségének terhét;
  hu 3Mózes 51
 • Ha bárányt visz ő az ő áldozatául, vigye azt az Úr elébe.
  hu 3Mózes 37
 • Ha dicsőítésül áldozza azt valaki, a dicsőítés áldozatjával együtt áldozzék olajjal elegyített kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat, és lisztlángból gyúrt, olajjal elegyített lepényeket.
  hu 3Mózes 712
 • Ha egyedűl jött, egyedűl menjen el; ha feleséges ember, menjen el vele a felesége is.
  hu 2Mózes 213
 • Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.
  hu 2Mózes 224
 • Ha előltalálod ellenséged eltévedt ökrét vagy szamarát: hajtsd vissza néki.
  hu 2Mózes 234
 • Ha elszegényedik a te atyádfia, és elad valamit az ő birtokából, akkor álljon elő az ő rokona, a ki közel van ő hozzá, és váltsa ki, a mit eladott az ő atyjafia.
  hu 3Mózes 2525
 • Ha ezt a hármat nem cselekszi vele: akkor menjen az el ingyen, fizetés nélkűl.
  hu 2Mózes 2111
 • Ha ezt cselekszed és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben.
  hu 2Mózes 1823
 • Ha ezt is elviszitek szemeim elől, s veszedelem találja érni, akkor az én ősz fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a koporsóba.
  hu 1Mózes 4429
 • Ha fejedelem vétkezik, és cselekeszik valamit az Úrnak, az ő Istenének parancsolata ellen, a mit nem kellett volna cselekedni, és bűnössé lesz tévedésből:
  hu 3Mózes 422
 • Ha felkél, és mankóján kinn jár: ne legyen büntetve az, a ki megütötte; csupán fekvéséért fizessen és gyógyíttassa meg.
  hu 2Mózes 2119
 • Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de [egyéb] veszedelem nem történik: bírságot fizessen a szerint, a mint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen.
  hu 2Mózes 2122
 • Ha férfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, úgy hogy meghal: kővel köveztessék meg az ökör, és húsát meg ne egyék; de az ökörnek ura ártatlan.
  hu 2Mózes 2128
 • Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és [úgy] megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.
  hu 2Mózes 222
 • Ha héber szolgát vásárolsz, hat esztendeig szolgáljon, a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen.
  hu 2Mózes 212
 • Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért.
  hu 1Mózes 424
 • Ha igaz emberek vagytok, maradjon fogva egyik testvéretek a ti tömlöczötökben, ti pedig menjetek el, vigyetek gabonát házaitok szükségére.
  hu 1Mózes 4219
 • Ha látod, hogy annak a szamara, a ki téged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd; oldd le azt ő vele együtt.
  hu 2Mózes 235
 • Ha mást vesz magának: [ennek] ételét, ruházatát és házasságbeli igazát alább ne szállítsa.
  hu 2Mózes 2110
 • Ha még sok esztendő van [hátra, azokhoz] képest térítse meg annak a váltságot az ő megvásárlásának árából.
  hu 3Mózes 2551
 • Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért.
  hu 3Mózes 2621
 • Ha meglátja a pap a vadhúst, tisztátalannak ítélje azt; a vadhús tisztátalan legyen, poklosság az.
  hu 3Mózes 1315
 • Ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, a mi atyánknak ősz fejét búba borítva bocsátják alá a koporsóba.
  hu 1Mózes 4431
 • Ha megnézi azt a pap, és ímé a fakadék daganata vörhenyes fehér az ő egész kopasz vagy elől kopasz fején, olyanforma, mint a test bőrén való poklosság:
  hu 3Mózes 1343
 • Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe: hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára.
  hu 2Mózes 228
 • Ha nem tetszik az ő urának, hogy eljegyezze őt magának, akkor váltassa ki; arra, hogy idegen népnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtelen volt hozzá.
  hu 2Mózes 218
 • Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását.
  hu 2Mózes 2223
 • Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.
  hu 2Mózes 4037
 • Ha pedig a fiának jegyzi el őt: a leányok törvénye szerint cselekedjék vele.
  hu 2Mózes 219
 • Ha pedig a föld népe behúnyja szemeit az ilyen ember előtt, a mikor az oda adja az ő magzatát a Moloknak, és azt meg nem öli:
  hu 3Mózes 204
 • Ha pedig a föld népe közül vétkezik valaki tévedésből, mivelhogy az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen olyat cselekeszik, a mit nem kellett volna cselekedni, és bűnössé lesz;
  hu 3Mózes 427
 • Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.
  hu 3Mózes 110
 • Ha pedig a kürtölés esztendeje után szenteli oda az ő mezejét, a pap számítsa fel néki az árt az esztendők száma szerint, a melyek hátra vannak a kürtölés esztendejéig, és szállíttassék le a te becslésed.
  hu 3Mózes 2718
 • Ha pedig a te áldozatod serpenyőben sült ételáldozat, olajjal elegyített kovásztalan lisztlángból legyen.
  hu 3Mózes 25
 • Ha pedig a te ételáldozatod rostélyon sült, lisztlángból, olajjal készíttessék.
  hu 3Mózes 27
 • Ha pedig asszony-személy az, harmincz siklusra becsüljed.
  hu 3Mózes 274
 • Ha pedig az, a ki odaszentelte, megváltja az ő házát: akkor adja ahhoz a te becslésed szerint való árnak ötödrészét, és legyen az övé.
  hu 3Mózes 2715
 • Ha pedig azt mondjátok: Mit eszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és termésünket be nem takarítjuk?
  hu 3Mózes 2520
 • Ha pedig bárányt visz az ő bűnért való áldozatául, nőstényt és épet vigyen.
  hu 3Mózes 432
 • Ha pedig barmot üt agyon valaki, fizesse meg azt: barmot baromért.
  hu 3Mózes 2418
 • Ha pedig bemegy a pap és látja, hogy ímé nem terjedt a poklosság a házon, miután megtapasztották a házat: akkor tisztának ítélje a pap a házat, mert megszűnt a poklosság.
  hu 3Mózes 1448
 • Ha pedig beviénd téged az Úr a Kananeusok földére, a miképen megesküdött néked és a te atyáidnak, és azt néked adándja:
  hu 2Mózes 1311
 • Ha pedig egy hónapostól öt esztendősig való, akkor a fiút öt ezüst siklusra becsüld, a leányt pedig három ezüst siklusra.
  hu 3Mózes 276
 • Ha pedig el nem bocsátod, nem megyünk, mert az a férfiú megmondá nékünk: Színem elé ne kerűljetek, ha a ti atyátokfia veletek nem lesz.
  hu 1Mózes 435
 • Ha pedig eladsz valami eladni valót a te felebarátodnak, vagy vásárolsz valamit a te felebarátodtól: egymást meg ne csaljátok.
  hu 3Mózes 2514
 • Ha pedig elébbi állapotában van a folt, nem terjedt a bőrön, sőt meg is halványodott, égési daganat az; azért tisztának ítélje azt a pap, mert égési seb forradása az.
  hu 3Mózes 1328
 • Ha pedig ellopták tőle: megfizesse az urának.
  hu 2Mózes 2212
 • Ha pedig elszegényedik melletted a te atyádfia, és eladja magát néked: ne szolgáltassad úgy mint rabszolgát.
  hu 3Mózes 2539
 • Ha pedig elveszi valaki az ő fiútestvérének feleségét: vérfertőzés az; az ő fiútestvérének szemérmét fedte fel; magtalanok legyenek.
  hu 3Mózes 2021
 • Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért;
  hu 3Mózes 2618
 • Ha pedig fehér folt van a teste bőrén, de annak felülete nincs mélyebben a bőrnél, és a szőre sem változott meg fehérré, akkor rekeszsze külön a pap a fakadékos [embert] hét napig.
  hu 3Mózes 134
 • Ha pedig folyton fejlődik a poklosság a bőrön, és a poklos fakadék elborítja a fakadékosnak egész bőrét tetőtől talpig mindenfelé, a merre a pap szemei látnak;
  hu 3Mózes 1312
 • Ha pedig harmadnapra eszik valaki abból, útálatos az, nem lehet kedves.
  hu 3Mózes 197
 • Ha pedig hatvan esztendős és azon felül való, ha férfi, akkor becsüljed tizenöt siklusra, az asszony-személyt pedig tíz siklusra.
  hu 3Mózes 277
 • Ha pedig ilyen módon meg nem váltatik, a kürtölésnek esztendejében szabaduljon fel: ő és vele az ő gyermekei.
  hu 3Mózes 2554
 • Ha pedig kevés esztendő van hátra a kürtölésnek esztendejéig, akkor is vessen számot vele, és az évek számához képest fizesse vissza az ő váltságát.
  hu 3Mózes 2552
 • Ha pedig ki nem váltják az esztendőnek teljes elteléséig, akkor a ház, a mely kerített városban van, örökre azé és annak nemzetségeié marad, a ki megvette azt; nem szabadul fel a kürtölésnek esztendejében.
  hu 3Mózes 2530
 • Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott [kő]ből: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt.
  hu 2Mózes 2025
 • Ha pedig leányt szül, két hétig legyen tisztátalan, mint havi betegségekor, és hatvanhat napig maradjon [otthon] a vértől való tisztulása végett.
  hu 3Mózes 125
 • Ha pedig madárféléből akar áldozni égőáldozatul az Úrnak, gerliczékből vagy galambfiakból áldozzék.
  hu 3Mózes 114
 • Ha pedig meg akarja váltani, adja hozzá annak ötödrészét a te becsléseden felül.
  hu 3Mózes 2713
 • Ha pedig megnézi a pap a varas fakadékot, és ímé annak felülete nincsen mélyebben a bőrnél, és nincsen abban fekete szőr: akkor rekeszsze külön a pap [azt], [a kinek] varas fakadéka [van,] hét napig.
  hu 3Mózes 1331
 • Ha pedig megnézi azt a pap a mosás után, és ímé a fakadék nem változtatta meg a színét; ha nem terjedt is a fakadék, tisztátalan az, tűzben égesd meg azt; beevődés az, akár a fonákján, akár a színén legyen az.
  hu 3Mózes 1355
 • Ha pedig megnézi azt a pap, és íme nincs abban fehér szőr, és nem is esett alább a bőrnél, sőt meghalványodott az: akkor rekeszsze külön azt a pap hét napig.
  hu 3Mózes 1321
 • Ha pedig megtisztul az ő folyásából: számláljon hét napot, és azután tiszta legyen.
  hu 3Mózes 1528
 • Ha pedig nem hallgattok reám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek;
  hu 3Mózes 2614
 • Ha pedig nem váltja meg azt a mezőt, és ha eladja azt a mezőt más valakinek, többé meg nem válthatja azt.
  hu 3Mózes 2720
 • Ha pedig nincs elég módja bárányhoz, vigyen két gerliczét vagy két galambfiat, egyiket egészen égőáldozatul, a másikat bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap, és tiszta lesz.
  hu 3Mózes 128
 • Ha pedig nincs módja két gerliczéhez vagy két galambfihoz sem: vigyen áldozatul az, a ki vétkezett, egy efa lánglisztnek tizedrészét bűnért való áldozatul; ne tegyen ahhoz olajat, és ne adjon ahhoz tömjént, mert bűnért való áldozat ez.
  hu 3Mózes 511
 • Ha pedig nincs valakinek kiváltó rokona, de maga tesz szert annyira, hogy elege van annak megváltásához:
  hu 3Mózes 2526
 • Ha pedig nincsen egy bárányhoz való módja: vigyen az ő vétkéért való áldozatra két gerliczét vagy két galambfiat az Úrnak, az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen égőáldozatul.
  hu 3Mózes 57
 • Ha pedig nincsen módjában, hogy visszatéríthesse annak, akkor maradjon az ő eladott birtoka annál, a ki megvette azt, [egészen] a kürtölésnek esztendejéig: a kürtölésnek esztendejében pedig szabaduljon fel, és újra övé legyen az ő birtoka.
  hu 3Mózes 2528
 • Ha pedig öt esztendőstől húsz esztendősig való, akkor a fiúgyermeket húsz siklusra becsüljed, a leányt pedig tíz siklusra.
  hu 3Mózes 275
 • Ha pedig pénzen vett mezejét, a mi nem az ő birtokának mezejéből való, valaki az Úrnak szenteli:
  hu 3Mózes 2722
 • Ha pedig szegényebb az, mint te becsülted, akkor állassák a pap elé, és becsülje meg azt a pap; a szerint becsülje azt a pap, a milyen módja van a fogadást tevőnek.
  hu 3Mózes 278
 • Ha pedig szolgájának fogát, vagy szolgálójának fogát üti ki, bocsássa azt szabadon az ő fogáért.
  hu 2Mózes 2127
 • Ha pedig te el nem akarod bocsátani, ímé én egész határodat békákkal verem meg.
  hu 2Mózes 82
 • Ha pedig tévedésből eszik valaki szenteltet, tegye ahhoz annak ötödrészét; így adja meg a papnak a szenteltet.
  hu 3Mózes 2214
 • Ha pedig tisztátalan baromból való az, váltsa meg a te becslésed szerint, és adja hozzá annak ötödrészét; ha pedig nem váltják meg, adassék el a te becslésed szerint.
  hu 3Mózes 2727
 • Ha pedig valaki barommal közösül, halállal lakoljon, és a barmot is öljétek meg.
  hu 3Mózes 2015
 • Ha pedig valaki elhullott, vagy [vadtól] megszaggatott állatot eszik, akár benszülött, akár jövevény: mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig, azután tiszta.
  hu 3Mózes 1715
 • Ha pedig valaki kölcsön kér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében: fizesse meg a kárt.
  hu 2Mózes 2214
 • Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvúl megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra.
  hu 2Mózes 2114
 • Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg.
  hu 2Mózes 2120
 • Ha pedig valaki vermet nyit meg, vagy ha valaki vermet ás, és nem fedi azt be, és ökör vagy szamár esik bele:
  hu 2Mózes 2133
 • Ha pedig valakinek a teste bőrén kelevény volt, de begyógyult,
  hu 3Mózes 1318
 • Ha pedig valamely férfi vagy asszony testének bőrén foltok, fehér foltok támadnak,
  hu 3Mózes 1338
 • Ha pedig valamely tisztátalan barom az, a melyből nem vihetnek áldozatot az Úrnak: állassák azt a barmot a pap elé.
  hu 3Mózes 2711
 • Ha pedig valami megmarad az avatási húsból vagy a kenyérből reggelig, tűzzel égesd meg a maradékot; meg ne egyék, mert szent az.
  hu 2Mózes 2934
 • Ha pedig vele hál valaki, és reá ragad arra az ő havi baja: tisztátalan legyen hét napig, és minden ágy is, a melyen fekszik, tisztátalan legyen.
  hu 3Mózes 1524
 • Ha pedig [olyan] barom az, a miből áldozni szoktak az Úrnak: mindaz, a mit az eféléből ád [valaki] az Úrnak, szent legyen.
  hu 3Mózes 279
 • Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát.
  hu 2Mózes 2225
 • Ha pénzváltságot vetnek reá, fizessen lelke váltságáért annyit, a mennyit reá kivetnek.
  hu 2Mózes 2130
 • Ha poklos fakadék lesz az emberen, vigyék tehát azt a paphoz.
  hu 3Mózes 139
 • Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.
  hu 2Mózes 223
 • Ha széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg.
  hu 2Mózes 2213
 • Ha szól hozzátok a Faraó mondván: tegyetek csudát; akkor mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és vesd a Faraó elé; kígyóvá lesz.
  hu 2Mózes 79
 • Ha szolgát öklel meg az ökör vagy szolgálót: adassék azok urának harmincz ezüst siklus, az ökör pedig köveztessék meg.
  hu 2Mózes 2132
 • Ha tehát most visszamenéndek a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve,
  hu 1Mózes 4430
 • Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a földön.
  hu 3Mózes 2518
 • Ha tovább is feltartóztatod az én népemet és nem bocsátod el őket:
  hu 2Mózes 917
 • Ha tudtára esik néki a bűne, a melyet elkövetett, akkor vigyen áldozatul egy ép kecskebakot,
  hu 3Mózes 423
 • Ha tudtára esik néki az ő bűne, a melyet elkövetett: vigyen áldozatul az ő bűnéért, a melyet elkövetett, egy ép nőstény kecskét.
  hu 3Mózes 428
 • Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt.
  hu 3Mózes 13
 • Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyujtotta.
  hu 2Mózes 226
 • Ha ügyök-bajok van, én hozzám jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit.
  hu 2Mózes 1816
 • Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy.
  hu 2Mózes 2215
 • Ha valaki agyon üt valamely embert, halállal lakoljon.
  hu 3Mózes 2417
 • Ha valaki akármi tisztátalanhoz ér, tisztátalan emberhez, vagy tisztátalan baromhoz, vagy akármihez, a mi tisztátalan útálatosság, és eszik a hálaadó áldozatnak húsából, a mely az Úré, gyomláltassék ki az az ember az ő népe közül.
  hu 3Mózes 721
 • Ha valaki az Áron fiai közül poklos, vagy magfolyós, a szent dolgokból ne egyék, míg meg nem tisztul. A ki pedig valamely halott által megfertőzöttet illet, vagy valakit, a kinek magömlése van,
  hu 3Mózes 224
 • Ha valaki az ő atyjának feleségével hál, az ő atyjának szemérmét fedi fel: halállal lakoljanak mindketten; vérök rajtok.
  hu 3Mózes 2011
 • Ha valaki az ő menyével hál, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el; vérök rajtok.
  hu 3Mózes 2012
 • Ha valaki az ő szolgájának szemét, vagy szolgálójának szemét úgy üti meg, hogy elpusztul, bocsássa azt szabadon az ő szeméért.
  hu 2Mózes 2126
 • Ha valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül.
  hu 2Mózes 2216
 • Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésből vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból: vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, a mint te becsülöd, ezüst siklusokban, a szent siklus szerint, vétekért való áldozatul.
  hu 3Mózes 515
 • Ha valaki Izráel házából ökröt, vagy bárányt, vagy kecskét öl le a táborban, vagy a ki öl a táboron kivül,
  hu 3Mózes 173
 • Ha valaki lakó-házat ad el kerített városban, az kiválthatja azt az eladás esztendejének elteléséig; egy esztendőn át válthatja ki azt.
  hu 3Mózes 2529
 • Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátjának feleségével paráználkodik: halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő.
  hu 3Mózes 2010
 • Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgy hogy barmát elereszti, és az a más mezején legel: mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt.
  hu 2Mózes 225
 • Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
  hu 2Mózes 221
 • Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit.
  hu 2Mózes 227
 • Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta:
  hu 2Mózes 2210
 • Ha valamely asszony akármely baromhoz járul, hogy az meghágja őt: öld meg mind az asszonyt, mind a barmot, halállal lakoljanak; vérök rajtok.
  hu 3Mózes 2016
 • Ha valamely ember testének bőrén daganat, vagy tarjagosság, vagy fehér folt támad, és az ő testének bőrén poklos fakadékká lehet: vigyék el [az] [ilyet] Áronhoz, a paphoz, vagy egyvalamelyikhez az ő papfiai közül.
  hu 3Mózes 132
 • Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1516
 • Ha visto che il luogo di riposo era bello, che il paese era ameno; ha piegato il dorso a portar la soma ed č stato ridotto ai lavori forzati.
  it Genesi 4915
 • Ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját: naplemente előtt visszaadd azt néki:
  hu 2Mózes 2226
 • Ha zsengékből való ételáldozatot áldozol az Úrnak, tűznél pergelt kalászból, és zsenge gabona-darából áldozzad a te zsengéidnek áldozatát.
  hu 3Mózes 214
 • haarahaukka ja suohaukkalajit,
  fi 3Mooseksen 1114
 • Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so laß mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, daß dies Volk dein Volk ist.
  de 2Mose 3313
 • habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban qui festinus egressus est ad hominem ubi erat fons
  la Genesis 2429
 • habebat vero filias duas nomen maioris Lia minor appellabatur Rahel
  la Genesis 2916
 • habebit vestimenta dissuta caput nudum os veste contectum contaminatum ac sordidum se clamabit
  la Leviticus 1345
 • habebitis autem hanc diem in monumentum et celebrabitis eam sollemnem Domino in generationibus vestris cultu sempiterno
  la Exodus 1214
 • habebuntque nomina filiorum Israhel duodecim nominibus celabuntur singuli lapides nominibus singulorum per duodecim tribus
  la Exodus 2821
 • Habéis, pues, de comerlo en el lugar santo: porque esto es fuero para ti, y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas á Jehová, pues que así me ha sido mandado.
  es Levítico 1013
 • Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos.
  es Levítico 2026
 • haben auch anderes Geld mit uns hergebracht, Speise zu kaufen; wir wissen aber nicht, wer uns unser Geld in unsre Säcke gesteckt hat.
  de 1Mose 4322
 • habens cubitum longitudinis et alterum latitudinis id est quadrangulum et duos cubitos in altitudine cornua ex ipso procedent
  la Exodus 302
 • habeo boves et asinos oves et servos atque ancillas mittoque nunc legationem ad dominum meum ut inveniam gratiam in conspectu tuo
  la Genesis 325
 • habeo duas filias quae necdum cognoverunt virum educam eas ad vos et abutimini eis sicut placuerit vobis dummodo viris istis nihil faciatis mali quia ingressi sunt sub umbraculum tegminis mei
  la Genesis 198
 • Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios á las hijas de los hombres, y les engendraron hijos: éstos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre.
  es Génesis 64
 • Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra?
  es Génesis 1818
 • Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aun no se habían alejado, dijo José á su mayordomo: Levántate, y sigue á esos hombres; y cuando los alcanzares, diles: żPor qué habéis vuelto mal por bien?
  es Génesis 444
 • Habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré; porque á ti y á tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré á Abraham tu padre:
  es Génesis 263
 • habitabat autem Ephron in medio filiorum Heth responditque ad Abraham cunctis audientibus qui ingrediebantur portam civitatis illius dicens
  la Genesis 2310
 • habitabisque cum eo dies paucos donec requiescat furor fratris tui
  la Genesis 2744
 • habitatio autem filiorum Israhel qua manserant in Aegypto fuit quadringentorum triginta annorum
  la Exodus 1240
 • habitavit autem ab Evila usque Sur quae respicit Aegyptum introeuntibus Assyrios coram cunctis fratribus suis obiit
  la Genesis 2518
 • habitavit autem Iacob in terra Chanaan in qua peregrinatus est pater suus
  la Genesis 371
 • habitavit ergo Israhel in Aegypto id est in terra Gessen et possedit eam auctusque est et multiplicatus nimis
  la Genesis 4727
 • habitavitque Esau in monte Seir ipse est Edom
  la Genesis 368
 • habitavitque in deserto Pharan et accepit illi mater sua uxorem de terra Aegypti
  la Genesis 2121
 • Habitó, pues, Isaac en Gerar.
  es Génesis 266
 • Habla á Aarón y á sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la expiación: en el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová: es cosa santísima.
  es Levítico 625
 • Habla á Aarón y á sus hijos, y á todos los hijos de Israel, y diles: Cualquier varón de la casa de Israel, ó de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda por todos sus votos, y por todas sus voluntarias oblaciones que ofrecieren á Jehová en holocausto;
  es Levítico 2218
 • Habla á Aarón y á sus hijos, y á todos los hijos de Israel, y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová, diciendo:
  es Levítico 172
 • Habla á Aarón, y dile: El varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Dios.
  es Levítico 2117
 • Habla á los hijos de Israel que den la vuelta, y asienten su campo delante de Pihahiroth, entre Migdol y la mar hacia Baalzephón: delante de él asentaréis el campo, junto á la mar.
  es Éxodo 142
 • Habla á los hijos de Israel, diciendo: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos;
  es Levítico 42
 • Habla á los hijos de Israel, diciendo: El que ofreciere sacrificio de sus paces á Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de sus paces á Jehová;
  es Levítico 729
 • Habla á los hijos de Israel, diciendo: La mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda siete días; conforme á los días que está separada por su menstruo, será inmunda.
  es Levítico 122
 • Habla á los hijos de Israel, diciendo: Ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra, comeréis.
  es Levítico 723
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: A los quince días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabańas á Jehová por siete días.
  es Levítico 2334
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda á Jehová, de ganado vacuno ú ovejuno haréis vuestra ofrenda.
  es Levítico 12
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: Cuando alguno hiciere especial voto á Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación:
  es Levítico 272
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado á Jehová.
  es Levítico 252
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un omer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega;
  es Levítico 2310
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación.
  es Levítico 2324
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: Las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades.
  es Levítico 232
 • Habla á los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios.
  es Levítico 182
 • Habla á toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.
  es Levítico 192
 • Habla ahora al pueblo, y que cada uno demande á su vecino, y cada una á su vecina, vasos de plata y de oro.
  es Éxodo 112
 • Hablad á los hijos de Israel, diciendo: Estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra.
  es Levítico 112
 • Hablad á los hijos de Israel, y decidles: Cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo.
  es Levítico 152
 • Hablad á toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia:
  es Éxodo 123
 • Habló además Jehová á Moisés, diciendo:
  es Éxodo 3112
 • Habló aún Jehová á Moisés, diciendo:
  es Levítico 68
 • Habló aún Jehová á Moisés, diciendo:
  es Levítico 722
 • Habló más Jehová á Moisés, diciendo:
  es Levítico 728
 • Habló más Jehová á Moisés, diciendo:
  es Éxodo 3017
 • Habló más Jehová á Moisés, diciendo:
  es Éxodo 3022
 • Habló más Jehová á Moisés, diciendo:
  es Levítico 514
 • Habló todavía Dios á Moisés, y díjole: Yo soy JEHOVA;
  es Éxodo 62
 • Habrá una manzana debajo de los dos brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, en conformidad á los seis brazos que salen del candelero.
  es Éxodo 2535
 • habuit autem filios Disan Hus et Aran
  la Genesis 3628
 • habuit quoque in comitatu currus et equites et facta est turba non modica
  la Genesis 509
 • habuit quoque possessionem ovium et armentorum et familiae plurimum ob haec invidentes ei Palestini
  la Genesis 2614
 • habuitque filium Disan et filiam Oolibama
  la Genesis 3625
 • Hacerle has también una moldura alrededor, del ancho de una mano, á la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia.
  es Éxodo 2525
 • Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his place.
  gb Genesis 3636
 • Hadad mourut; et Samla, de Masréka, régna ŕ sa place.
  fr Genčse 3636
 • Hadad och Tema, Jetur, Nafis och Kedma.
  se 1Mosebok 2515
 • Hadad, Teema, Jetur, Naafis ja Keedma.
  fi 1Mooseksen 2515
 • Hadad, Tema, Jetur, Nafisj og Hedma.
  dk 1Mosebog 2515
 • Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah.
  gb Genesis 2515
 • Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma.
  fr Genčse 2515
 • Hadad, y Tema, y Jetur, y Naphis, y Cedema.
  es Génesis 2515
 • Hadar og Tema, Jetur, Nafis og Kedma.
  no 1Mosebok 2515
 • Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah.
  hu 1Mózes 2515
 • Hadar, Thema, Jetur, Naphis und Kedma.
  de 1Mose 2515
 • Hadat indítának [ezek] Bera, Sodoma királya ellen, Birsa, Gomora királya ellen, Sináb, Admáh királya ellen, Seméber, Czeboim királya ellen és Bélah, azaz Czoár királya ellen.
  hu 1Mózes 142
 • Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt.
  hu 1Mózes 184
 • Hadd maradjon azért e gyermek helyébe a te szolgád, az én uramnak szolgájáúl; e gyermek pedig menjen fel az ő bátyjaival.
  hu 1Mózes 4433
 • Hadde ikke min fars Gud vćrt med mig, han som var Abrahams Gud, og som ogsĺ Isak frykter, sannelig, du hadde nu latt mig fare med tomme hender. Men Gud har sett min mřie og alt mitt strev, og han har dřmt inatt.
  no 1Mosebok 3142
 • Hadoram, Usal, Dikla,
  de 1Mose 1027
 • Hadoram, Usal, Dikla,
  se 1Mosebok 1027
 • Hadoram, Uusal, Dikla,
  fi 1Mooseksen 1027
 • Hadoram, Uzal, Dikla,
  fr Genčse 1027
 • Hadoram, Uzal, Dikla,
  dk 1Mosebog 1027
 • Hadoram, Uzal, Diklah,
  gb Genesis 1027
 • Hadórámot, Úzált és Dikláth.
  hu 1Mózes 1027
 • hae cognationes Ruben filii Symeon Iamuhel et Iamin et Aod Iachin et Soer et Saul filius Chananitidis hae progenies Symeon
  la Exodus 615
 • hae familiae Noe iuxta populos et nationes suas ab his divisae sunt gentes in terra post diluvium
  la Genesis 1032
 • hae generationes filiorum Noe Sem Ham Iafeth natique sunt eis filii post diluvium
  la Genesis 101
 • hae generationes Noe Noe vir iustus atque perfectus fuit in generationibus suis cum Deo ambulavit
  la Genesis 69
 • hae generationes Sem Sem centum erat annorum quando genuit Arfaxad biennio post diluvium
  la Genesis 1110
 • hae quoque sunt generationes Isaac filii Abraham Abraham genuit Isaac
  la Genesis 2519
 • hae sunt autem generationes Esau ipse est Edom
  la Genesis 361
 • hae sunt autem generationes Thare Thare genuit Abram et Nahor et Aran porro Aran genuit Loth
  la Genesis 1127
 • hae sunt ergo feriae Domini sanctae quas celebrare debetis temporibus suis
  la Leviticus 234
 • hae sunt feriae Domini quas vocabitis celeberrimas et sanctissimas offeretisque in eis oblationes Domino holocausta et libamenta iuxta ritum uniuscuiusque diei
  la Leviticus 2337
 • hae sunt generationes Esau patris Edom in monte Seir
  la Genesis 369
 • hae sunt generationes Ismahel filii Abraham quem peperit ei Agar Aegyptia famula Sarrae
  la Genesis 2512
 • haec autem erunt vestimenta quae facient rationale et superumerale tunicam et lineam strictam cidarim et balteum facient vestimenta sancta Aaron fratri tuo et filiis eius ut sacerdotio fungantur mihi
  la Exodus 284
 • haec ergo nomina Esau in cognationibus et locis et vocabulis suis dux Thamna dux Alva dux Ietheth
  la Genesis 3640
 • haec est lex hostiae pacificorum quae offertur Domino
  la Leviticus 711
 • haec est lex sacrificii et libamentorum quae offerent filii Aaron coram Domino et coram altari
  la Leviticus 614
 • haec est oblatio Aaron et filiorum eius quam offerre debent Domino in die unctionis suae decimam partem oephi offerent similae in sacrificio sempiterno medium eius mane et medium vespere
  la Leviticus 620
 • haec est unctio Aaron et filiorum eius in caerimoniis Domini die qua obtulit eos Moses ut sacerdotio fungerentur
  la Leviticus 735
 • haec et ante et retro ita conveniebant sibi ut superumerale et rationale mutuo necterentur
  la Exodus 3918
 • haec igitur dicit Dominus in hoc scies quod Dominus sim ecce percutiam virga quae in manu mea est aquam fluminis et vertetur in sanguinem
  la Exodus 717
 • haec loqueris filiis Israhel homo de filiis Israhel et de advenis qui habitant in Israhel si quis dederit de semine suo idolo Moloch morte moriatur populus terrae lapidabit eum
  la Leviticus 202
 • haec quoque dixit Deus ad Noe et ad filios eius cum eo
  la Genesis 98
 • haec quoque est lex hostiae pro delicto sancta sanctorum est
  la Leviticus 71
 • haec sunt autem nomina filiorum Israhel qui ingressi sunt in Aegyptum ipse cum liberis suis primogenitus Ruben
  la Genesis 468
 • haec sunt autem quae accipere debetis aurum et argentum et aes
  la Exodus 253
 • haec sunt instrumenta tabernaculi testimonii quae numerata sunt iuxta praeceptum Mosi in caerimonias Levitarum per manum Ithamar filii Aaron sacerdotis
  la Exodus 3821
 • haec sunt iudicia quae propones eis
  la Exodus 211
 • haec sunt nomina filiorum Israhel qui ingressi sunt Aegyptum cum Iacob singuli cum domibus suis introierunt
  la Exodus 11
 • haec sunt praecepta quae mandavit Dominus Mosi ad filios Israhel in monte Sinai
  la Leviticus 2734
 • haec sunt quae de avibus comedere non debetis et vitanda sunt vobis aquilam et grypem et alietum
  la Leviticus 1113
 • haec sunt quae gignuntur in aquis et vesci licitum est omne quod habet pinnulas et squamas tam in mari quam in fluminibus et stagnis comedetis
  la Leviticus 119
 • Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete ańos de la hartura;
  es Génesis 4134
 • Hagar bore a son for Abram. Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael.
  gb Genesis 1615
 • haikara ja sirriäislajit, harjalintu ja yölepakko.
  fi 3Mooseksen 1119
 • Hajadont vegyen feleségül.
  hu 3Mózes 2113
 • Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
  hu 1Mózes 112
 • Hĺll de bud som jag i dag giver dig. Se, jag skall förjaga för dig amoréerna, kananéerna, hetiterna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna.
  se 2Mosebok 3411
 • Hallgass meg minket uram: Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk, a mi temetőhelyeink közűl a mely legtisztességesebb, abba temesd el a te halottadat, közűlünk senki sem tiltja meg tőled az ő temetőhelyét, hogy eltemethesd a te halottadat.
  hu 1Mózes 236
 • Hallottam az Izráel fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván: Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istentek.
  hu 2Mózes 1612
 • Halte mit dieser die Woche aus, so will ich dir diese auch geben um den Dienst, den du bei mir noch andere sieben Jahre dienen sollst.
  de 1Mose 2927
 • Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter.
  de 2Mose 3411
 • Haltet meine Sabbate und fürchtet euch vor meinem Heiligtum. Ich bin der HERR.
  de 3Mose 262
 • Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside.
  gb Genesis 922
 • Hamar letértek az útról, a melyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek magoknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: Ezek a te isteneid Izráel, a kik téged kihoztak Égyiptom földéből.
  hu 2Mózes 328
 • Hamor and Shechem, his son, came to the gate of their city, and talked with the men of their city, saying,
  gb Genesis 3420
 • Hamor et Sichem, son fils, se rendirent ŕ la porte de leur ville, et ils parlčrent ainsi aux gens de leur ville:
  fr Genčse 3420
 • Hamor leur adressa ainsi la parole: Le coeur de Sichem, mon fils, s'est attaché ŕ votre fille; donnez-la-lui pour femme, je vous prie.
  fr Genčse 348
 • Hamor talked with them, saying, The soul of my son, Shechem, longs for your daughter. Please give her to him as a wife.
  gb Genesis 348
 • Hamor the father of Shechem went out to Jacob to talk with him.
  gb Genesis 346
 • Hamor, pčre de Sichem, se rendit auprčs de Jacob pour lui parler.
  fr Genčse 346
 • Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
  se 1Mosebok 106
 • hämten sĺ eder fader och edert folk och kommen hit till mig, sĺ skall jag giva eder det bästa som finnes i Egyptens land, och I skolen fĺ äta av landets fetma.'
  se 1Mosebok 4518
 • Hamvvevői és hamutartói is tiszta aranyból legyenek.
  hu 2Mózes 2538
 • Han ägde sĺ mĺnga fĺr och fäkreatur och sĺ mĺnga tjänare, att filistéerna begynte avundas honom.
  se 1Mosebok 2614
 • Hän antoi kullekin heistä juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antoi kolmesataa hopeasekeliä sekä viisi juhlapukua.
  fi 1Mooseksen 4522
 • Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä. Niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet, sanoen: Katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut.
  fi 1Mooseksen 2727
 • han bevarer miskunnhet imot tusen ledd, han forlater misgjerning og overtredelse og synd; men han lar ikke den skyldige ustraffet, han hjemsřker fedres misgjerning pĺ barn og pĺ barnebarn, pĺ dem i tredje og pĺ dem i fjerde ledd.
  no 2Mosebok 347
 • Han binder sit Ćsel ved Vinstokken, ved Ranken Asenindens Fole, tvćtter i Vin sin Kjortel, sin Kappe i Drueblod,
  dk 1Mosebog 4911
 • Han binder til vintreet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes fole; han tvetter i vin sitt klćdebon og i druers blod sin kjortel.
  no 1Mosebok 4911
 • Han binder vid vinträdet sin ĺsna, vid ädla rankan sin ĺsninnas fĺle. Han tvĺr sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod.
  se 1Mosebok 4911
 • Han bodde i öknen Paran; och hans moder tog en hustru ĺt honom frĺn Egyptens land.
  se 1Mosebok 2121
 • Han boede i Parans Řrken, og hans Moder tog ham en Hustru fra Ćgypten.
  dk 1Mosebog 2121
 • Han bosatte sig i řrkenen Paran, og hans mor tok en hustru til ham fra Egypten.
  no 1Mosebok 2121
 • han delte dem i flere Hjorde og overlod sine Trćlle dem, idet han sagde til dem: Gĺ i Forvejen og lad en Plads ĺben mellem Hjordene!
  dk 1Mosebog 3216
 • Han eide smĺfe og storfe og mange tjenere, sĺ filistrene blev misunnelige pĺ ham.
  no 1Mosebok 2614
 • Han frĺgade dem vidare: Stĺr det väl till med honom? De svarade: Ja; och se, där kommer hans dotter Rakel med fĺren.
  se 1Mosebok 296
 • han gi dig Abrahams velsignelse, bĺde dig og din ćtt, sĺ du kommer til ĺ eie det land hvor du nu bor som fremmed, det som Gud gav Abraham!
  no 1Mosebok 284
 • Han give dig og dit Afkom med dig Abrahams Velsignelse, sĺ du fĺr din Udlćndigheds Land i Eje, det,Gud skćnkede Abraham!
  dk 1Mosebog 284
 • Han gjorde ock bäckenet av koppar med dess fotställning av koppar och använde därtill speglar, som hade tillhört de kvinnor vilka hade tjänstgöring vid ingĺngen till uppenbarelsetältet.
  se 2Mosebok 388
 • Han gjorde ock bordet av akacieträ, tvĺ alnar lĺngt, en aln brett och en och en halv aln högt.
  se 2Mosebok 3710
 • Han gjorde ock brännoffersaltaret av akacieträ, fem alnar lĺngt och fem alnar brett -- en liksidig fyrkant -- och tre alnar högt.
  se 2Mosebok 381
 • Han gjorde ock den heliga smörjelseoljan och den rena, välluktande rökelsen, konstmässigt beredda.
  se 2Mosebok 3729
 • Han gjorde ock förgĺrden. För den södra sidan, söderut, gjordes omhängena till förgĺrden av tvinnat sitt garn, hundra alnar lĺnga;
  se 2Mosebok 389
 • Han gjorde ock ljusstaken av rent guld. I drivet arbete gjorde han ljusstaken med dess fotställning och dess mittelrör; kalkarna därpĺ, kulor och blommor, gjordes i ett stycke med den.
  se 2Mosebok 3717
 • Han har fyldt dem med Kunstsnilde til at udfřre alskens Udskćringsarbejde, Kunstvćvning, broget Vćvning af violet og rřdt Purpurgarn, karmoisinrřdt Garn og Byssus og almindelig Vćvning, sĺ de kan udfřre alt Slags Arbejde og udtćnke Kunstvćrker.
  dk 2Mosebog 3535
 • Han har fylt dem med kunstnergaver, sĺ de kan utfřre alle slags treskjćring og kunstvevning og utsydd arbeid med blĺ og purpurrřd og karmosinrřd ull og fint lingarn og almindelig vevning - utfřre alle slags arbeid og uttenke kunstverker.
  no 2Mosebok 3535
 • han har fylt ham med Guds Ĺnd, med visdom, med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid
  no 2Mosebok 3531
 • Han har i detta hus icke större makt än jag, och intet annat har han förbehĺllit sig än dig allena, eftersom du är hans hustru. Huru skulle jag dĺ kunna göra sĺ mycket ont och synda mot Gud?
  se 1Mosebok 399
 • han har ikke mere ĺ si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjřre denne store ondskap og synde mot Gud?
  no 1Mosebok 399
 • han har ikke střrre Magt i Huset end jeg, og han har ikke unddraget mig noget som helst undtagen dig, fordi du er hans Hustru hvor skulde jeg da kunne řve denne store Misgerning og synde mod Gud!
  dk 1Mosebog 399
 • Han har uppfyllt deras hjärtan med vishet till att utföra alla slags snideriarbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblĺtt, purpurrött, rosenrött och vitt garn, sĺ ock andra vävnader, korteligen, alla slags arbeten och särskilt konstvävnadsarbeten. 36:1. den elektroniska utgĺvan.
  se 2Mosebok 3535
 • Han hilste pĺ dem og spurgte: Gĺr det eders gamle Fader vel, ham, I talte om? Lever han endnu?
  dk 1Mosebog 4326
 • Hän huomasi lepopaikkansa suloiseksi ja maan ihanaksi; niin hän taivutti olkansa taakan alle ja joutui työveroa tekemään.
  fi 1Mooseksen 4915
 • Han insatte överste munskänken ĺter i hans ämbete, sĺ att han fick giva Farao bägaren i handen;
  se 1Mosebok 4021
 • Han klćdde den med rent gull, bĺde innvendig og utvendig, og han gjorde en gullkrans pĺ den rundt omkring.
  no 2Mosebok 372
 • Han klćdde det med rent gull og gjorde en gullkrans pĺ det rundt omkring.
  no 2Mosebok 3711
 • Han klćdde det med rent gull, bĺde ovenpĺ og pĺ sidene rundt omkring og pĺ hornene; og han gjorde en gullkrans pĺ det rundt omkring.
  no 2Mosebok 3726
 • Hän kysyi heiltä: Tunnetteko Laabanin, Naahorin pojan? He vastasivat: Tunnemme.
  fi 1Mooseksen 295
 • Han laget ogsĺ en velsmakende rett og bar den inn til sin far; og han sa til sin far: Vil ikke far reise sig op og ete av sin sřnns vilt, sĺ din sjel kan velsigne mig!
  no 1Mosebok 2731
 • Hän laski nopeasti astian alas olaltansa ja sanoi: 'Juo, minä juotan myös sinun kamelisi'. Niin minä join, ja hän juotti myös kamelit.
  fi 1Mooseksen 2446
 • Han lavede Horn til dets fire Hjřrner, sĺledes at de var i eet dermed, overtrak det med Kobber
  dk 2Mosebog 382
 • han lod ham křre i sin nćstbedste Vogn, og de rĺbte Abrek for ham. Sĺledes satte han ham over hele Ćgypten.
  dk 1Mosebog 4143
 • Han mĺ ikke forlade Helligdommen for ikke at vanhellige sin Guds Helligdom, thi hans Guds Salveolies Vielse er pĺ ham; jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 2112
 • Han mĺ ikke gĺ hen til noget som helst Lig, end ikke ved sin Fader eller Moder mĺ han gřre sig uren.
  dk 3Mosebog 2111
 • Han mĺ vel spise sin Guds Spise, bĺde det, som er hřjhelligt, og det, som er helligt,
  dk 3Mosebog 2122
 • Hän näet sanoi heille: Kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt.
  fi 1Mooseksen 376
 • Han og Hundyr af alt Křd gik ind, som Gud havde pĺbudt, og Herren lukkede efter ham.
  dk 1Mosebog 716
 • Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod.
  fi 1Mooseksen 109
 • Hän ottakoon vaimoksensa neitsyen.
  fi 3Mooseksen 2113
 • Han sa til dem: Hřr nu hvad jeg har drřmt:
  no 1Mosebok 376
 • Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.
  no 1Mosebok 3228
 • Han sa: Hvad skal jeg gi dig til pant? Hun svarte: Ditt signet og din snor og staven som du har i hĺnden. Det gav han henne og gikk sĺ inn til henne, og hun blev fruktsommelig med ham.
  no 1Mosebok 3818
 • Han sade nämligen till dem: Hören vilken dröm jag har haft.
  se 1Mosebok 376
 • Han sade: Det är ju ännu full dag; ännu är det icke tid att samla boskapen. Vattnen fĺren, och fören dem ĺter i bet.
  se 1Mosebok 297
 • Han sade: Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger.
  se 1Mosebok 3228
 • Han sade: Jag vill sända dig en killing ur min hjord. Hon svarade: Ja, om du giver mig pant, till dess du sänder den.
  se 1Mosebok 3817
 • han sade: När I förlösen de hebreiska kvinnorna, sĺ sen efter, dĺ de föda: om det är ett gossebarn, sĺ döden det; är det ett flickebarn, sĺ mĺ det leva.
  se 2Mosebok 116
 • Han sade: Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och hĺller alla hans stadgar, sĺ skall jag icke lägga pĺ dig nĺgon av de sjukdomar som jag lade pĺ egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.
  se 2Mosebok 1526
 • Han sade: Skall jag dĺ själv gĺ med och föra dig till ro?
  se 2Mosebok 3314
 • Han sade: Vad skall jag dĺ giva dig i pant? Hon svarade: Din signetring, din snodd och staven som du har i din hand. Dĺ gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom.
  se 1Mosebok 3818
 • Han sagde til dem Hřr dog, hvad jeg har drřmt!
  dk 1Mosebog 376
 • Han sagde: Se, jeg vil slutte en Pagt; i hele dit Folks Pĺsyn vil jeg gřre Undere, som aldrig fřr er sket nogensteds pĺ Jorden og blandt noget Folkeslag, og hele det Folk, i hvis Midte du lever, skal se Herrens Vćrk; thi det, jeg vil udfřre ved dig, er forfćrdeligt.
  dk 2Mosebog 3410
 • Hän sanoi veljilleen: Minulle on annettu rahani takaisin; katso, se on minun säkissäni. Silloin heidän sydämensä vavahti, ja he katsoivat säikähtyneinä toisiinsa sanoen: Mitä Jumala on meille tehnyt?
  fi 1Mooseksen 4228
 • Hän sanoi: Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.
  fi 2Mooseksen 35
 • Hän sanoi: Heitä se maahan. Ja hän heitti sen maahan, ja se muuttui käärmeeksi; ja Mooses pakeni sitä.
  fi 2Mooseksen 43
 • Hän sanoi: Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi.
  fi 2Mooseksen 1526
 • Hän sanoi: Lähetän sinulle vohlan laumastani. Nainen vastasi: Annatko minulle pantin, kunnes sen lähetät?
  fi 1Mooseksen 3817
 • Hän sanoi: Minä olen Aabrahamin palvelija.
  fi 1Mooseksen 2434
 • Hän sanoi: Mitä on minun annettava sinulle pantiksi? Hän vastasi: Sinettisi, nauhasi ja sauvasi, joka on kädessäsi. Niin hän antoi ne hänelle ja yhtyi häneen, ja hän tuli hänestä raskaaksi.
  fi 1Mooseksen 3818
 • Hän sanoi: Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?
  fi 2Mooseksen 3314
 • Hän sanoi: Pois se, että minä tekisin niin! Se, jolta malja löytyi, olkoon minun orjani, mutta te muut menkää rauhassa kotiin isänne luo.
  fi 1Mooseksen 4417
 • Hän sanoi: Vanno se minulle. Ja hän vannoi hänelle. Silloin Israel rukoili, kumartuneena vuoteensa päänalaista vasten.
  fi 1Mooseksen 4731
 • Hän sanoi: Vielä on täysi päivä ja liian aikaista koota lauma; juottakaa lampaat ja viekää ne takaisin laitumelle.
  fi 1Mooseksen 297
 • Han satte den řverste munnskjenk i hans embede igjen, og han rakte Farao begeret,
  no 1Mosebok 4021
 • han satte halvtredsindstyve Lřkker pĺ det ene Tćppe og halvtredsindstyve Lřkker i Kanten af det tilsvarende Tćppe i det andet sammensyede Stykke, Lřkke lige over for Lřkke.
  dk 2Mosebog 3612
 • Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsan; hän huuhtoo vaatteensa viinissä; viittansa rypäleen veressä.
  fi 1Mooseksen 4911
 • Han skal bestandig hver Sabbatsdag lćgge dem frem for Herrens Ĺsyn; det skal vćre Israeliterne en evig Pagtspligt.
  dk 3Mosebog 248
 • Han skal bringe dem til Prćsten, og Prćsten skal fřrst frembćre den, der skal bruges til Syndoffer; han skal knćkke Halsen pĺ den ved Nakken uden at rive Hovedet helt af
  dk 3Mosebog 58
 • Han skal bringe det til Prćsten, og Prćsten skal tage en Hĺndfuld deraf, det, som skal ofres deraf, og bringe det som Rřgoffer pĺ Alteret oven pĺ Herrens Ildofre. Det er et Syndoffer.
  dk 3Mosebog 512
 • Han skal bćre det til presten, og presten skal ta en hĺndfull av det som ihukommelses-offer og brenne det pĺ alteret sammen med Herrens ildoffer; det er et syndoffer.
  no 3Mosebok 512
 • Han skal deraf frembćre een Kage af hver Offergave som en Offerydelse til Herren; den tilfalder den Prćst, der sprćnger Blodet af Takofferet pĺ Alteret.
  dk 3Mosebog 714
 • Han skal fřre dem frem til presten, og presten skal fřrst ofre den som er til syndoffer; han skal vri hodet av den like over nakken, dog uten ĺ rive det av.
  no 3Mosebok 58
 • Han skal fřre oksen frem for Herrens ĺsyn, til inngangen til sammenkomstens telt, og han skal legge sin hĺnd pĺ oksens hode, og han skal slakte oksen for Herrens ĺsyn.
  no 3Mosebok 44
 • Han skal fřre Tyren hen til Ĺbenbaringsteltets Indgang for Herrens Ĺsyn og lćgge sin Hĺnd pĺ dens Hoved og slagte den for Herrens Ĺsyn,
  dk 3Mosebog 44
 • Han skal gjřre med denne okse likesom han gjorde med den fřrste syndoffer-okse. Og presten skal gjřre soning for dem, sĺ de fĺr forlatelse.
  no 3Mosebok 420
 • han skal ifřre sig en hellig Linnedkjortel, bćre Linnedbenklćder over sin Blusel, omgjorde sig med et Linnedbćlte og binde et Linned Hovedklćde om sit Hoved; det er hellige Klćder; og han skal bade sit Legeme i Vand, fřr han ifřrer sig dem.
  dk 3Mosebog 164
 • Han skal ikke gĺ inn til noget lik; ikke engang ved sin far eller sin mor skal han fřre urenhet over sig.
  no 3Mosebok 2111
 • Han skal ikke gĺ ut av helligdommen for ikke ĺ vanhellige sin Guds helligdom; for innvielsen han fikk ved sin Guds salvings-olje, er over ham; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 2112
 • Han skal ikke gjřre sig uren som ektemann, sĺ han vanhelliger sig blandt sitt folk.
  no 3Mosebok 214
 • Han skal ikke vanhellige sin ćtt blandt sitt folk; for jeg er Herren, som helliger ham.
  no 3Mosebok 2115
 • Han skal klć sig i en hellig underkjortel av lin og ha benklćr av lin pĺ sitt legeme og omgjorde sig med et belte av lin og binde en hue av lin pĺ sitt hode; dette er de hellige klćr, og han skal bade sitt legeme i vann fřr han klćr sig i dem.
  no 3Mosebok 164
 • Han skal legge sin hĺnd pĺ offerdyrets hode og slakte det ved inngangen til sammenkomstens telt; og Arons sřnner, prestene, skal sprenge blodet rundt om pĺ alteret.
  no 3Mosebok 32
 • Han skal lćgge sin Hĺnd pĺ Bukkens Hoved og slagte den der, hvor Brćndofferet slagtes for Herrens Ĺsyn. Det er et Syndoffer.
  dk 3Mosebog 424
 • Han skal lćgge sin Hĺnd pĺ sin Offergaves Hoved og slagte Dyret ved Indgangen til Ĺbenbaringsteltet; og Arons Sřnner, Prćsterne, skal sprćnge Blodet rundt om pĺ Alteret.
  dk 3Mosebog 32
 • Han skal lćgge sin Hĺnd pĺ Syndofferets Hoved og slagte det som Syndoffer der, hvor Brćndofferet slagtes.
  dk 3Mosebog 433
 • Han skal lćgge sin Hĺnd pĺ Syndofferets Hoved og slagte Syndofferet der, hvor Brćndofferet slagtes.
  dk 3Mosebog 429
 • Han skal slagte det for Herrens Ĺsyn ved Alterets Nordside, og Arons Sřnner, Prćsterne skal sprćnge Blodet deraf rundt om pĺ Alteret.
  dk 3Mosebog 111
 • Han skal tale pĺ dine Vegne til Folket; han skal vćre din Mund, og du skal vćre som Gud for ham.
  dk 2Mosebog 416
 • Han skal udfřre Svingningen med Neget for Herrens Ĺsyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Prćsten udfřre Svingningen dermed.
  dk 3Mosebog 2311
 • Han skal vćre hos dig som en dagarbeider eller innerst og tjene hos dig til jubelĺret.
  no 3Mosebok 2540
 • Han skal ćgte en Kvinde, der er Jomfru;
  dk 3Mosebog 2113
 • han skall ikläda sig en helig livklädnad av linne och hava benkläder av linne över sitt kött, och han skall omgjorda sig med ett bälte av linne och vira en huvudbindel av linne om sitt huvud; detta är de heliga kläderna, och innan han ikläder sig dem, skall han bada sin kropp i vatten.
  se 3Mosebok 164
 • han som har fört eder ut ur Egyptens land, för att jag skall vara eder Gud. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 2233
 • Han spurgte da Folkene pĺ Stedet: Hvor er den Skřge, som sad pĺ Vejen ved Enajim? Og de svarede: Her har ikke vćret nogen Skřge!
  dk 1Mosebog 3821
 • Han spurgte da: Gĺr det ham vel? De svarede: Ja, det gĺr ham vel; se, hans Datter Rakel kommer netop med Hjorden derhenne!
  dk 1Mosebog 296
 • Han spurgte: Hvad skal jeg give dig i Pant? Hun svarede: Din Seglring, din Snor og din Stav, som du har i Hĺnden! Sĺ gav han hende de tre Ting og gik ind til hende, og hun blev frugtsommelig ved ham.
  dk 1Mosebog 3818
 • Han střpte fire gullringer som han festet i de fire fřtter pĺ arken, to ringer pĺ den ene side og to pĺ den andre.
  no 2Mosebok 373
 • Han svarade honom: Du vet själv huru jag har tjänat dig, och vad det har blivit av din boskap under min vĺrd.
  se 1Mosebok 3029
 • Han svarade honom: Om du icke själv vill gĺ med, sĺ lĺt oss alls icke draga upp härifrĺn.
  se 2Mosebok 3315
 • Han svarade mig: 'HERREN, inför vilken jag har vandrat, skall sända sin ängel med dig och göra din resa lyckosam, sĺ att du ĺt min son fĺr en hustru av min släkt och av min faders hus;
  se 1Mosebok 2440
 • Han svarade: Dessa sju lamm skall du taga emot av mig, för att detta mĺ vara mig till ett vittnesbörd därom att det är jag som har grävt denna brunn.
  se 1Mosebok 2130
 • Han svarade: En stav. Han sade: Kasta den pĺ marken. När han dĺ kastade den pĺ marken, förvandlades den till en orm; och Mose flydde för honom.
  se 2Mosebok 43
 • Han svarade: Herre, HERRE, varav skall jag veta att jag skall besitta det?
  se 1Mosebok 158
 • Han svarade: Ja, vare det sĺsom I haven sagt; den som den finnes hos, han skall bliva min träl. Men I andra skolen vara utan skuld.
  se 1Mosebok 4410
 • Han svarade: Jag hörde dig i lustgĺrden; dĺ blev jag förskräckt, eftersom jag är naken; därför gömde jag mig.
  se 1Mosebok 310
 • Han svarade: Jag skall lĺta all min skönhet gĺ förbi dig där du stĺr, och jag skall utropa namnet 'HERREN' inför dig; jag skall vara nĺdig mot den jag vill vara nĺdig emot, och skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.
  se 2Mosebok 3319
 • Han svarade: Jag söker efter mina bröder; säg mig var de vakta sin hjord.
  se 1Mosebok 3716
 • Han svarade: Jag vill vara med dig. Och detta skall för dig vara tecknet pĺ att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten, skolen I hĺlla gudstjänst pĺ detta berg.
  se 2Mosebok 312
 • Han svarade: Till i morgon. Dĺ sade han: Mĺ det ske sĺsom du har sagt, sĺ att du fĺr förnimma att ingen är sĺsom HERREN, vĺr Gud.
  se 2Mosebok 810
 • Han svarade: Vad skall jag giva dig? Och Jakob sade: Du skall icke alls giva mig nĺgot. Om du vill göra mot mig sĺsom jag nu säger, sĺ skall jag fortfara att vara herde för din hjord och vakta den.
  se 1Mosebok 3031
 • Han svarade: Välan, jag vill sluta ett förbund. Inför hela ditt folk skall jag göra under, sĺdana som icke hava blivit gjorda i nĺgot land eller bland nĺgot folk. Och hela det folk som du tillhör skall se att HERRENS gärningar äro underbara, de som jag skall göra med dig.
  se 2Mosebok 3410
 • Han svarade: Vem har satt dig till hövding och domare över oss? Vill du dräpa mig, sĺsom du dräpte egyptiern? Dĺ blev Mose förskräckt och tänkte: Sĺ har dĺ saken blivit känd.
  se 2Mosebok 214
 • Han svarede: Efter mine Brřdre; sig mig, hvor de vogter deres Kvćg!
  dk 1Mosebog 3716
 • Han svarede: Hvem har sat dig til Herre og Dommer over os? Vil du mĺske slĺ mig ihjel, ligesom du slog Ćgypteren ihjel? Og Moses blev bange og tćnkte: Sĺ er det dog blevet bekendt!
  dk 2Mosebog 214
 • Han svarede: I Morgen! Da sagde han: Det skal ske, som du siger, for at du kan kende, at der ingen er som Herren vor Gud;
  dk 2Mosebog 810
 • Han svarede: Jeg hřrte dig i Haven og blev angst, fordi jeg var nřgen, og sĺ skjulte jeg mig!
  dk 1Mosebog 310
 • Han svarede: Jeg vil lade al min Rigdom drage forbi dig og udrĺbe Herrens Navn foran dig, thi jeg viser Nĺde, mod hvem jeg vil, og Barmhjertighed, mod hvem jeg vil!
  dk 2Mosebog 3319
 • Han svarede: Jeg vil sende dig et Gedekid fra Hjorden! Da sagde hun: Ja, men du skal give mig et Pant, indtil du sender det!
  dk 1Mosebog 3817
 • Han svarede: Jo, jeg vil vćre med dig! Og dette skal vćre dig Tegnet pĺ, at det er mig, der har sendt dig: Nĺr du har fřrt Folket ud af Ćgypten, skal I dyrke Gud pĺ dette Bjerg!
  dk 2Mosebog 312
 • Han svarede: Skal mit Ĺsyn da vandre med, og skal jeg sĺledes fřre dig til Mĺlet?
  dk 2Mosebog 3314
 • Han svarede: Vel, lad det blive, som I siger: Den, Bćgeret findes hos, skal vćre min Trćl, men I andre skal vćre sageslřse!
  dk 1Mosebog 4410
 • Han svarte: Disse syv fĺr skal du ta imot av mig; det skal vćre til et vidnesbyrd for mig at jeg har gravd denne brřnn.
  no 1Mosebok 2130
 • Han svarte: Hvem har satt dig til hřvding og dommer over oss? Tenker du ĺ slĺ mig ihjel, likesom du slo egypteren ihjel? Da blev Moses redd og sa: Sannelig, saken er blitt kjent.
  no 2Mosebok 214
 • Han svarte: Imorgen. Da sa Moses: La det bli som du sier, forat du kan kjenne at det ikke er nogen som Herren vĺr Gud.
  no 2Mosebok 810
 • Han svarte: Jeg leter efter mine brřdre; kjćre, si mig hvor de gjćter!
  no 1Mosebok 3716
 • Han svarte: Jeg vil sende dig et kje av min buskap. Da sa hun: Ja, dersom du vil gi mig et pant, til du sender mig det.
  no 1Mosebok 3817
 • Han svarte: Se, jeg vil gjřre en pakt: For hele ditt folks řine vil jeg gjřre underfulle ting, ting som det ikke har vćrt make til pĺ hele jorden eller hos noget folkeslag; og hele det folk som du lever blandt, skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som jeg vil gjřre for dig.
  no 2Mosebok 3410
 • Han syede Tćpperne sammen, fem og fem.
  dk 2Mosebog 3610
 • Hän teki myös pöydän akasiapuusta, kahta kyynärää pitkän, kyynärää leveän ja puoltatoista kyynärää korkean.
  fi 2Mooseksen 3710
 • Hän teki myös seitsenhaaraisen lampun puhtaasta kullasta. Kohotakoista tekoa hän teki seitsenhaaraisen lampun jalkoineen ja varsineen; sen kukkakuvut, nuput kukkalehtineen, olivat samaa kappaletta kuin se.
  fi 2Mooseksen 3717
 • Hän teki myös suitsutusalttarin akasiapuusta, kyynärän pituisen ja kyynärän levyisen, siis neliskulmaisen, ja kahta kyynärää korkean; sen sarvet olivat samaa kappaletta kuin se.
  fi 2Mooseksen 3725
 • Hän teki puhtaasta kullasta pöydällä pidettävät astiat: vadit ja kupit, maljat ja kannut, joista juomauhri vuodatetaan.
  fi 2Mooseksen 3716
 • Hän tervehti heitä ja kysyi: Kuinka voi teidän vanha isänne, josta puhuitte? Vieläkö hän elää?
  fi 1Mooseksen 4327
 • Han tilberedte ogsĺ den hellige Salveolie og den rene, vellugtende Rřgelse, som Salveblanderne laver den.
  dk 2Mosebog 3729
 • han tog 600 udsřgte Stridsvogne og alle Ćgyptens Krigsvogne, alle bemandede med Vognkćmpere.
  dk 2Mosebog 147
 • han tog da sine Frćnder med sig, satte efter ham sĺ langt som syv Dagsrejser og indhentede ham: i Gileads Bjerge
  dk 1Mosebog 3123
 • Han tog dem och förde dem över bäcken och förde tillika över vad han eljest ägde.
  se 1Mosebok 3223
 • han tog dem og bragte dem over Bćkken; ligeledes bragte han alt. hvad han ejede, over.
  dk 1Mosebog 3223
 • han tog sex hundra utvalda vagnar, och alla vagnar som eljest funnos i Egypten, och kämpar pĺ dem alla.
  se 2Mosebok 147
 • Han tok og satte dem over ĺen og fřrte over alt det han eide.
  no 1Mosebok 3223
 • Han tok seks hundre utvalgte vogner og alle de andre vogner i Egypten, og krigsmenn var det pĺ dem alle.
  no 2Mosebok 147
 • Han valgte ut duelige menn av hele Israel og satte dem til hřvdinger over folket, til domsmenn, nogen over tusen, nogen over hundre, nogen over femti og nogen over ti.
  no 2Mosebok 1825
 • Han var en veldig jeger for Herrens ĺsyn; derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens ĺsyn som Nimrod.
  no 1Mosebok 109
 • Han var en vćldig Jćger for Herrens Řjne; derfor siger man: En vćldig Jćget for Herrens Řjne som Nimrod.
  dk 1Mosebog 109
 • Han var ock en väldig jägare inför HERREN; därför plägar man säga: En väldig jägare inför HERREN sĺsom Nimrod.
  se 1Mosebok 109
 • Hän vastasi hänelle: Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois.
  fi 2Mooseksen 3315
 • Hän vastasi hänelle: Itsehän tiedät, kuinka minä olen sinua palvellut ja millaiseksi karjasi on tullut minun hoidossani.
  fi 1Mooseksen 3029
 • Hän vastasi hänelle: Olen Betuelin, Naahorin ja Milkan pojan, tytär.
  fi 1Mooseksen 2424
 • Hän vastasi minulle: 'Herra, jonka edessä minä olen vaeltanut, lähettää enkelinsä sinun kanssasi ja antaa matkasi onnistua, niin että saat pojalleni vaimon minun suvustani ja isäni perheestä.
  fi 1Mooseksen 2440
 • Hän vastasi: Huomiseksi. Niin Mooses sanoi: Tapahtukoon, niinkuin sanoit, tietääksesi, ettei kukaan ole niinkuin Herra, meidän Jumalamme.
  fi 2Mooseksen 810
 • Hän vastasi: Juo, herrani. Ja hän laski nopeasti astiansa alas kädelleen ja antoi hänen juoda.
  fi 1Mooseksen 2418
 • Hän vastasi: Katso, minä teen liiton, minä teen kaiken sinun kansasi nähden ihmeellisiä tekoja, joiden kaltaisia ei ole tehty yhdessäkään maassa, ei minkään kansan keskuudessa. Niin koko kansa, jonka keskellä sinä olet, on näkevä Herran teot, sillä peljättävää on se, mitä minä sinulle teen.
  fi 2Mooseksen 3410
 • Hän vastasi: Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen 'Herra' sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan.
  fi 2Mooseksen 3319
 • Hän vastasi: Minä etsin veljiäni; sano minulle, missä he ovat paimentamassa.
  fi 1Mooseksen 3716
 • Hän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin.
  fi 1Mooseksen 310
 • Hän vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella.
  fi 2Mooseksen 312
 • Hän vastasi: Mitä minun on sinulle annettava? Jaakob sanoi: Ei sinun tarvitse antaa minulle mitään. Jos myönnät minulle tämän, niin minä yhä edelleen paimennan ja vartioitsen sinun laumojasi:
  fi 1Mooseksen 3031
 • Hän vastasi: Nämä seitsemän karitsaa on sinun otettava minun kädestäni, todistukseksi minulle siitä, että tämä kaivo on minun kaivamani.
  fi 1Mooseksen 2130
 • Hän vastasi: Olkaa rauhassa, älkää peljätkö. Teidän Jumalanne ja teidän isänne Jumala on antanut teidän löytää aarteen säkeistänne. Teidän rahanne minä olen saanut. Ja hän toi heidän luokseen Simeonin.
  fi 1Mooseksen 4323
 • Hän vastasi: Olkoon niin, kuin olette puhuneet; se, jolta se löydetään, olkoon minun orjani. Mutta te muut pääsette vapaiksi.
  fi 1Mooseksen 4410
 • Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan!
  fi 1Mooseksen 399
 • Hänelle ja Oholiabille, Ahisamakin pojalle, Daanin sukukunnasta, hän on myös antanut kyvyn opettaa muita.
  fi 2Mooseksen 3534
 • Hanem elmégysz az én hazámba, és az én rokonságim közé és [onnan] vészesz feleséget az én fiamnak Izsáknak.
  hu 1Mózes 244
 • Hanem ha a hozzá legközelebb álló vérrokonával: anyjával, atyjával, fiával, leányával és fiútestvérével,
  hu 3Mózes 212
 • Hanem menj el az én atyámnak házához, és az én rokonságom közé, hogy [onnan] végy feleséget az én fiamnak.
  hu 1Mózes 2438
 • Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.
  hu 2Mózes 3413
 • Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
  hu 1Mózes 35
 • Hänen äitinsä sanoi hänelle: Kohdatkoon se kirous minua, poikani; kuule vain, mitä minä sanon, mene ja nouda.
  fi 1Mooseksen 2713
 • Hänen isänsä Iisak kysyi häneltä: Kuka olet? Hän vastasi: Minä olen poikasi Eesau, sinun esikoisesi.
  fi 1Mooseksen 2732
 • hänen mukanaan meni myös sekä vaunuja että ratsumiehiä. Ja niin heitä oli sangen suuri joukko.
  fi 1Mooseksen 509
 • hänen poikansa veivät hänet Kanaanin maahan ja hautasivat hänet Makpelan vainiolla olevaan luolaan, jonka vainion Aabraham oli ostanut perintöhaudaksi heettiläiseltä Efronilta ja joka oli itään päin Mamresta.
  fi 1Mooseksen 5013
 • Hänen silmänsä ovat viinistä sameat, hänen hampaansa valkeat maidosta.
  fi 1Mooseksen 4912
 • Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakel isänsä lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa.
  fi 1Mooseksen 299
 • Hänen vuotonsa saastaisuus on sellainen, että hän, niin hyvin silloin, kun hänen elimestään vuotaa, kuin silloin, kun hänen elimensä pidättää vuodon, on saastainen.
  fi 3Mooseksen 153
 • Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.
  fi 1Mooseksen 1612
 • Hanno udito i popoli e tremano; dolore incolse gli abitanti della Filistea.
  it Esodo 1515
 • Hanok fik en Sřn Irad; Irad avlede Mehujael; Mehujael avlede Mehujael; og Metusjael avlede Lemek
  dk 1Mosebog 418
 • hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem, der spiller pĺ Harpe og Flřjte.
  dk 1Mosebog 421
 • Hans fader Isak frĺgade honom: Vem är du? Han svarade: Jag är Esau, din förstfödde son.
  se 1Mosebok 2732
 • Hans ögon äro dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk.
  se 1Mosebok 4912
 • hans söner förde honom till Kanaans land och begrovo honom i grottan pĺ ĺkern i Makpela, den ĺker som Abraham hade köpt till egen grav av hetiten Efron, gent emot Mamre.
  se 1Mosebok 5013
 • hans sřnner fřrte ham til Kana'ans land og begravde ham i hulen pĺ Makpela-marken, den mark som Abraham hadde kjřpt av hetitten Efron til eiendoms-gravsted, řstenfor Mamre.
  no 1Mosebok 5013
 • hans Sřnner fřrte ham til Kana'ans Land og jordede ham i Hulen pĺ Makpelas Mark, den Mark, som Abraham havde křbt til Gravsted af Hetiten Efron over for Mamre.
  dk 1Mosebog 5013
 • Hans Sřster sagde nu til Faraos Datter: Skal jeg gĺ hen og hente dig en Amme blandt Hebrćerkvinderne til at amme Barnet for dig?
  dk 2Mosebog 27
 • Hapatetusta taikinasta leivottujen kakkujen ohella hän tuokoon tämän uhrilahjansa kiitosuhrina uhratun yhteysuhriteuraan lisäksi.
  fi 3Mooseksen 713
 • Happamatonta leipää syötäköön näinä seitsemänä päivänä; älköön mitään hapanta olko, älköön olko hapanta taikinaa koko sinun maassasi.
  fi 2Mooseksen 137
 • Har det blivit ihjälrivet, skall han föra fram det ihjälrivna djuret sĺsom bevis; han behöver dĺ icke giva ersättning därför.
  se 2Mosebok 2213
 • Har du av din nästa tagit hans mantel i pant, sĺ skall du giva den tillbaka ĺt honom, innan solen gĺr ned;
  se 2Mosebok 2226
 • Har han ikke aktet oss som fremmede? Han har jo solgt oss og selv fortćrt det han fikk for oss.
  no 1Mosebok 3115
 • Har han ikke regnet os for fremmede Kvinder, siden han solgte os og selv brugte de Penge, han fik for os?
  dk 1Mosebog 3115
 • Har han ikke sagt mig, at hun er hans Sřster? Og hun selv har ogsĺ sagt, at han er hendes Broder; i mit Hjertes Troskyldighed og med rene Hćnder har jeg gjort dette.
  dk 1Mosebog 205
 • Har han ikke selv sagt til mig: Hun er min sřster? Og hun har ogsĺ sagt: Han er min bror. I mitt hjertes uskyldighet og med rene hender har jeg gjort dette.
  no 1Mosebok 205
 • Har han kommit allena, sĺ skall han givas fri allena; var han gift, sĺ skall hans hustru givas fri med honom.
  se 2Mosebok 213
 • Har hans herre givit honom en hustru, och har denna fött honom söner eller döttrar, sĺ skola hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre, och allenast mannen skall givas fri.
  se 2Mosebok 214
 • har jeg nu hřrt Israeliternes Klagerĺb over, at Ćgypterne holder dem i Trćldon, og jeg er kommet min Pagt i Hu.
  dk 2Mosebog 65
 • Haran aber starb vor seinem Vater Tharah in seinem Vaterlande zu Ur in Chaldäa.
  de 1Mose 1128
 • Haran died before his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
  gb Genesis 1128
 • Haran dřde i sin Fader Taras Levetid i sin Hjemstavn i Ur Kasdim.
  dk 1Mosebog 1128
 • Härän tai lampaan, joka on jäseniltään muodoton tai vaivainen, sinä saat uhrata vapaaehtoisena uhrina, mutta lupausuhriksi se ei ole otollinen.
  fi 3Mooseksen 2223
 • Harán también un arca de madera de Sittim, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio.
  es Éxodo 2510
 • Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores;
  es Éxodo 2623
 • Harás además un candelero de oro puro; labrado á martillo se hará el candelero: su pie, y su cańa, sus copas, sus manzanas, y sus flores, serán de lo mismo:
  es Éxodo 2531
 • Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, SANTIDAD A JEHOVA.
  es Éxodo 2836
 • Harás asimismo cincuenta corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas: y juntarás la tienda, para que se haga una sola cubierta.
  es Éxodo 2611
 • Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo; once cortinas harás.
  es Éxodo 267
 • Harás asimismo dos anillos de oro, los cuales pondrás á los dos lados del ephod abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del ephod.
  es Éxodo 2827
 • Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra, le has de hacer conforme á la obra del ephod, de oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.
  es Éxodo 2815
 • HARAS asimismo un altar de sahumerio de perfume: de madera de Sittim lo harás.
  es Éxodo 301
 • Harás asimismo una mesa de madera de Sittim: su longitud será de dos codos, y de uu codo su anchura, y su altura de codo y medio.
  es Éxodo 2523
 • Harás el manto del ephod todo de jacinto:
  es Éxodo 2831
 • Harás pasar á Jehová todo lo que abriere la matriz, asimismo todo primerizo que abriere la matriz de tus animales: los machos serán de Jehová.
  es Éxodo 1312
 • Harás pues, engastes de oro,
  es Éxodo 2813
 • Harás también á la tienda una cubierta de cueros de carneros, teńidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima.
  es Éxodo 2614
 • HARAS también altar de madera de Sittim de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura: será cuadrado el altar, y su altura de tres codos.
  es Éxodo 271
 • Harás también cinco barras de madera de Sittim, para las tablas del un lado del tabernáculo,
  es Éxodo 2626
 • Harás también cincuenta corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo.
  es Éxodo 266
 • Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás á las dos puntas del racional, en su orilla que está al lado del ephod de la parte de dentro.
  es Éxodo 2826
 • Harás también dos querubines de oro, labrados á martillo los harás, en los dos cabos de la cubierta.
  es Éxodo 2518
 • Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino.
  es Éxodo 2822
 • Harás también sus calderas para echar su ceniza; y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros: harás todos sus vasos de metal.
  es Éxodo 273
 • Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará: de oro fino los harás.
  es Éxodo 2529
 • Harás también una fuente de metal, con su basa de metal, para lavar; y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar; y pondrás en ella agua.
  es Éxodo 3018
 • Harás también varas para el altar, varas de madera de Sittim, las cuales cubrirás de metal.
  es Éxodo 276
 • Harás, pues, las tablas del tabernáculo: veinte tablas al lado del mediodía, al austro.
  es Éxodo 2618
 • Harás, pues, un querubín al extremo de un lado, y un querubín al otro extremo del lado opuesto: de la calidad de la cubierta harás los querubines en sus dos extremidades.
  es Éxodo 2519
 • Haréis pues saber á mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto: y daos priesa, y traed á mi padre acá.
  es Génesis 4513
 • Haren, thi den tygger vel Drřv, men har ikke Klove; den skal vćre eder uren;
  dk 3Mosebog 116
 • Harmadnap múlva a Faraó felmagasztalja a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a Faraó kezébe az ő poharát, az elébbi tiszted szerint, mikor az ő pohárnokja valál.
  hu 1Mózes 4013
 • Harmadnap múlva fejedet véteti a Faraó és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat.
  hu 1Mózes 4019
 • Harmadnap pedig monda nékik József: Ezt cselekedjétek, hogy éljetek; az Istent én is félem.
  hu 1Mózes 4218
 • Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről.
  hu 1Mózes 224
 • Harmincz szoptatós tevét s azok fiait; negyven tehenet, és tíz tulkot: húsz nőstény szamarat, és tíz szamár vemhet.
  hu 1Mózes 3215
 • Három mandolavirágformájú csésze vala az egyik ágon, gombbal és virággal; így a másik ágon is három mandolavirágformájú csésze vala gombbal és virággal; így vala mind a hat ágon, a melyek kijövének a gyertyatartóból.
  hu 2Mózes 3719
 • Háromnapi járó földre megyünk a pusztába és úgy áldozunk a mi Urunknak Istenünknek, a mint megmondja nékünk.
  hu 2Mózes 827
 • Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt.
  hu 2Mózes 3423
 • Háromszor szentelj nékem innepet esztendőnként.
  hu 2Mózes 2314
 • hart an der Leiste, daß die Stangen darin wären, daran man den Tisch trüge.
  de 2Mose 3714
 • Hart unter der Leiste sollen die Ringe sein, daß man Stangen darein tue und den Tisch trage.
  de 2Mose 2527
 • Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a nyolczadik napon nékem add azt.
  hu 2Mózes 2230
 • Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová.
  es Levítico 2316
 • Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho: yo enviaré entonces, y te traeré de allá: żpor qué seré privada de vosotros ambos en un día?
  es Génesis 2745
 • hastigt veg de bort fra den Vej jeg břd dem at vandre; de har lavet sig en střbt Tyrekalv og tilbedt den og ofret til den med de Ord: Her, Israel, er din Gud, som fřrte dig ud af Ćgypten!
  dk 2Mosebog 328
 • Hat ág jőjjön ki oldalaiból; három gyertyatartó-ág az egyik oldalból, és három gyertyatartó-ág a másik oldalból.
  hu 2Mózes 2532
 • Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat ihn lassen ungefähr in seine Hände fallen, so will ich dir einen Ort bestimmen, dahin er fliehen soll.
  de 2Mose 2113
 • Hat er ihn aber nach dem Halljahr geheiligt, so soll der Priester das Geld berechnen nach den übrigen Jahren zum Halljahr und ihn darnach geringer schätzen.
  de 3Mose 2718
 • Hat er nicht zu mir gesagt: Sie sei seine Schwester? Und sie hat auch gesagt: Er ist mein Bruder. Habe ich doch das getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen.
  de 1Mose 205
 • Hat er uns doch gehalten wie die Fremden; denn er hat uns verkauft und unsern Lohn verzehrt;
  de 1Mose 3115
 • Hat esztendeig vesd be a te földedet és takard be annak termését;
  hu 2Mózes 2310
 • Hat esztendőn át vesd a te szántóföldedet, és hat esztendőn át messed a te szőlődet, és takarítsd be annak termését;
  hu 3Mózes 253
 • Hat ihm aber sein Herr ein Weib gegeben, und er hat Söhne oder Töchter gezeugt, so soll das Weib und die Kinder seines Herrn sein, er aber soll ohne Weib ausgehen.
  de 2Mose 214
 • Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
  hu 2Mózes 209
 • Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken.
  hu 3Mózes 233
 • Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék.
  hu 2Mózes 352
 • Hat napon át végezd dolgaidat, a hetedik napon pedig nyúgodjál, hogy nyúgodjék a te ökröd és szamarad, és megpihenjen a te szolgálód fia és a jövevény.
  hu 2Mózes 2312
 • Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj.
  hu 2Mózes 3421
 • Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt [nap]: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék.
  hu 2Mózes 3115
 • Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.
  hu 2Mózes 1626
 • Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'ŕ ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné ŕ cette ville le nom de Tsoar.
  fr Genčse 1922
 • Hâtez-vous de remonter auprčs de mon pčre, et vous lui direz: Ainsi a parlé ton fils Joseph: Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte; descends vers moi, ne tarde pas!
  fr Genčse 459
 • Hatnak nevét az egyik kőre, a másik hatnak nevét pedig a másik kőre, az ő születésök szerint.
  hu 2Mózes 2810
 • hauriet quoque de sanguine vituli inferens illud in tabernaculum testimonii
  la Leviticus 45
 • Havde ikke min Faders Gud, Abrahams Gud og Isaks Rćdsel, stĺet mig bi, sĺ havde du ladet mig gĺ med tomme Hćnder; men Gud sĺ min Elendighed og mine Hćnders Mřje, og i Nat afsagde han sin Kendelse!
  dk 1Mosebog 3142
 • havde vi nu ikke spildt Tiden, kunde vi have vćret tilbage to Gange!
  dk 1Mosebog 439
 • Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo seńalado volveré á ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo.
  es Génesis 1814
 • Haya acorneado hijo, ó haya acorneado hija, conforme á este juicio se hará con él.
  es Éxodo 2131
 • Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera.
  es Génesis 614
 • Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanú [ne] légy.
  hu 2Mózes 231
 • <<< operone list >>>