es - The Holy Bible

 • És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.
  hu 2Mózes 2516
 • És a cserépedényt, a melyben azt főzték, törjék el; hogyha pedig érczfazékban főzték, súrolják meg, és mossák meg vízzel.
  hu 3Mózes 628
 • És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek.
  hu 3Mózes 117
 • És a Faraó leánya monda néki: Eredj el. Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját.
  hu 2Mózes 28
 • És a Faraó nem hallgat reátok; akkor én kezemet Égyiptomra vetem és kihozom az én seregeimet, az én népemet, az Izráel fiait Égyiptom földéről nagy büntető ítéletek által.
  hu 2Mózes 74
 • És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.
  hu 2Mózes 4034
 • És a föld a hét bő esztendő alatt tele marokkal ontá a termést.
  hu 1Mózes 4147
 • És a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad pedig a te magodnak adom a földet.
  hu 1Mózes 3512
 • És a folyóvíz békáktól pozsog és felmennek és bemennek a te házadba és ágyasházadba és ágyadra és a te szolgáid házába és néped közé és a te kemenczéidbe és sütőteknőidbe.
  hu 2Mózes 83
 • És a főpohárnokot visszahelyezé pohárnokságába, és nyújtotta a poharat a Faraó kezébe.
  hu 1Mózes 4021
 • És a füstölő szer, a melyet készítesz, az Úrnak szentelt legyen előtted; annak mértéke szerint magatoknak ne csináljatok.
  hu 2Mózes 3037
 • És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.
  hu 2Mózes 4024
 • És a gyülekezet vénei tegyék kezeiket a tuloknak fejére az Úr előtt, és ölje meg a tulkot [a] [pap] az Úr előtt.
  hu 3Mózes 415
 • És a hal, a mely a folyóvízben van, meghal, a folyóvíz pedig megbüdösödik és irtózni fognak az Égyiptombeliek vizet inni a folyóból.
  hu 2Mózes 718
 • És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.
  hu 1Mózes 214
 • És a havi bajban szenvedőnek és a magfolyásban lévőnek, férfinak és asszonynak, és annak a férfiúnak a ki tisztátalan asszonynyal hál.
  hu 3Mózes 1533
 • És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, egész Él- Páránig, mely a puszta mellett van.
  hu 1Mózes 146
 • És a hósent az ő karikáinál fogva odacsatolák az efód karikáihoz, kék zsinórral, hogy az efódnak öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól; a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 3921
 • És a húsz deszka alá negyven ezüsttalpat készítének; az egyik deszka alá két talpat, az ő két csapja szerint, a másik deszka alá is két talpat, az ő két csapja szerint.
  hu 2Mózes 3623
 • És a juhok a vesszők előtt foganának és ellenek vala csíkos lábúakat, pettyegetetteket és tarkákat.
  hu 1Mózes 3039
 • És a kelevény helyén fehér daganat, vagy vörhenyes fehér folt támad, jelentse magát a papnál.
  hu 3Mózes 1319
 • És a képen cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta vala néki, és egybe gyűle a gyülekezet a gyülekezet sátorának nyílásához.
  hu 3Mózes 84
 • És a két arany fonatékot fűzd a hósen két szegletén levő karikákba.
  hu 2Mózes 2824
 • És a két fonaték [másik] két végét oda foglalák a két boglárhoz, és azokat az efód vállkötőihez tűzék, annak előrészére.
  hu 2Mózes 3918
 • És a két vesét is, és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el.
  hu 3Mózes 310
 • És a ki elégeti ezeket, mossa meg ruháit, és a testét is mossa le vízben, és azután így menjen be a táborba.
  hu 3Mózes 1628
 • És a ki eszi azt, viselje az ő álnokságának terhét; mivelhogy megfertőztette az Úrnak szentségét, irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül.
  hu 3Mózes 198
 • És a ki meghál abban a házban, mossa meg a ruháit, és a ki eszik abban a házban, az is mossa meg a ruháit.
  hu 3Mózes 1447
 • És a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az [Úrnak] nevét, halállal lakoljon.
  hu 3Mózes 2416
 • És a kik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt:
  hu 2Mózes 3510
 • És a kosnak húsát és a kenyeret, mely a kosárban van, a gyülekezet sátorának ajtajánál egye meg Áron és az ő fiai.
  hu 2Mózes 2932
 • És a kost tagjaira vagdalák, és Mózes elfüstölögteté annak a fejét, a tagjait és a kövérjét.
  hu 3Mózes 820
 • És a kovásztalan kenyerek kosarából, a mely az Úr előtt vala, vőn egy kovásztalan lepényt, egy olajos kalácsot, és egy pogácsát, és raká [azokat] a kövérségekre és a jobb lapoczkára;
  hu 3Mózes 826
 • És a kürt szava mindinkább erősödik vala; Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan.
  hu 2Mózes 1919
 • És a másik felől is: a pitvar kapujától jobbra is, balra is tizenöt sing szőnyeg, és azoknak három oszlopa, három talpa.
  hu 2Mózes 3815
 • És a mi megmarad az olajból, a mely a pap tenyerén van, kenje a megtisztulandó ember fejére; így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt.
  hu 3Mózes 1418
 • És a mikor Áron estennen felrakja a mécseket, füstölögtesse azt. Szüntelen való illattétel legyen ez az Úr előtt nemzetségről nemzetségre.
  hu 2Mózes 308
 • És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.
  hu 2Mózes 3430
 • És a mit a föld az ő szombatján terem, legyen az eledelül néktek: néked, szolgádnak, szolgáló leányodnak, béresednek és zsellérednek, a kik nálad tartózkodnak;
  hu 3Mózes 256
 • És a mit vétkesen elvett a szent dologból, azt fizesse meg, és tegye hozzá az ötödrészét, és adja azt a papnak. Így szerez néki engesztelést a pap a vétekért való áldozat kosával, és megbocsáttatik néki.
  hu 3Mózes 516
 • És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.
  hu 1Mózes 3231
 • És a nép az ő tésztáját, minekelőtte megkelt volna, sütőteknőivel együtt ruhájába kötve, vállára veté.
  hu 2Mózes 1234
 • És a nyolczadik napon vegyen elő két gerliczét vagy két galambfiat, és menjen el az Úr elé, a gyülekezet sátorának nyílásához, és adja azokat a papnak.
  hu 3Mózes 1514
 • És a palást alsó peremére csinálának gránátalmákat, kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű sodrott fonálból.
  hu 2Mózes 3924
 • És a palást közepén levő nyílás olyan vala, mint a pánczélnak nyílása; szegése vala a nyílásnak köröskörül, hogy el ne szakadjon.
  hu 2Mózes 3923
 • És a pap megnézi a fakadékot, és íme annak felülete mélyebben van a bőrnél; és abban a szőr sárga és vékony: akkor ítélje azt a pap tisztátalannak, var az, fejnek vagy szakállnak poklossága az.
  hu 3Mózes 1330
 • És a pap nézze meg a varat a hetedik napon, és ha nem terjed a var a bőrön, és annak felülete nincsen mélyebben a bőrnél: akkor tisztának ítélje azt a pap és mossa meg a ruháit, és tiszta lesz.
  hu 3Mózes 1334
 • És a pap szerezzen néki engesztelést, a vétekért való áldozat kosával az Úr előtt, az ő bűnéért, a melyet elkövetett, és megbocsáttatik néki az ő bűne, a melyet elkövetett.
  hu 3Mózes 1922
 • És a papok is, a kik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájok ne rontson az Úr.
  hu 2Mózes 1922
 • És a rúdakat betolá az oltár oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozhassák azt; deszkákból, üresre csinálá azt.
  hu 2Mózes 387
 • És a rúdakat csináld sittim-fából, és borítsd meg azokat aranynyal.
  hu 2Mózes 305
 • És a rúdakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.
  hu 2Mózes 2514
 • Es á saber, contra Chędorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amraphel, rey de Shinar, y Arioch, rey de Elasar; cuatro reyes contra cinco.
  es Génesis 149
 • És a szenthelyből ki ne menjen, hogy az ő Istenének szenthelyét meg ne szentségtelenítse, mert korona, az ő Istenének kenet-olaja van ő rajta. Én vagyok az Úr.
  hu 3Mózes 2112
 • És a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket.
  hu 1Mózes 4010
 • És a te felebarátodnak feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed.
  hu 3Mózes 1820
 • És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.
  hu 1Mózes 2814
 • És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken.
  hu 3Mózes 265
 • És a tömlöcztartó mind azokat a foglyokat, kik a tömlöczben valának, József kezébe adá, úgyhogy a mi ott történik vala, minden ő általa történék.
  hu 1Mózes 3922
 • És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
  hu 2Mózes 1213
 • És a vesszőket, melyeket meghántott vala, felállítá a csatornákba, az itató válúkba, melyekre a juhok inni járnak vala, szembe a juhokkal, hogy foganjanak, mikor inni jönnek.
  hu 1Mózes 3038
 • És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére.
  hu 2Mózes 3214
 • És abból törj apróra, és tégy belőle a bizonyság ládája elé a gyülekezet sátorában, a hol megjelenek néked. Szentségek szentsége legyen ez előttetek.
  hu 2Mózes 3036
 • És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
  hu 1Mózes 44
 • És adá Lábán az ő leányának Rákhelnek, az ő szolgálóját Bilhát, hogy néki szolgálója legyen.
  hu 1Mózes 2929
 • És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból.
  hu 2Mózes 138
 • És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott vala Ábrahámnak.
  hu 1Mózes 284
 • És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.
  hu 1Mózes 178
 • És ahhoz öt oszlopot, horgaikkal együtt; és beboríták azoknak fejeit és átalkötőit aranynyal; öt talpuk pedig rézből vala.
  hu 2Mózes 3637
 • És akár férfi, akár asszony, hogyha ígéző vagy jövendőmondó lesz közöttök, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon; vérök rajtok.
  hu 3Mózes 2027
 • És akárki is, a ki illet valamit, a mi annak alatta vala, tisztátalan legyen estvéig, és a ki hordozza azokat, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1510
 • És aképen cselekedék az Úr; jövének ugyanis ártalmas bogarak a Faraó házára és az ő szolgái házára, és egész Égyiptom földén pusztává lőn a föld az ártalmas bogarak miatt.
  hu 2Mózes 824
 • És aképen cselekedének az Izráel fiai és szedének ki többet, ki kevesebbet.
  hu 2Mózes 1617
 • És aképen cselekedének Izráel fiai; és ada nékik József szekereket a Faraó parancsolatja szerint; és enni valót is ada nékik az útra.
  hu 1Mózes 4521
 • És aképen cselekedének. Áron kinyujtá kezét az ő vesszejével és megsujtá a föld porát, és tetvek lőnek emberen és barmon; a föld minden pora tetvekké lőn egész Égyiptom földén.
  hu 2Mózes 817
 • És aláméne a Faraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgálóleányai pedig járkálnak vala a víz partján. És meglátá a ládácskát a sás között s elküldé az ő szolgálóleányát és kihozatá azt.
  hu 2Mózes 25
 • És áldozza meg Áron a bűnért való áldozati tulkot, a mely az övé, és végezzen engesztelést magáért és háza népéért.
  hu 3Mózes 166
 • És áldozza meg Áron azt a bakot, a melyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.
  hu 3Mózes 169
 • És áldozza meg azt az Úr előtt; és szerezzen néki engesztelést; így lesz tisztává az ő vérfolyása után. Ez a törvénye a fiút vagy leányt szülő asszonynak.
  hu 3Mózes 127
 • És áldozzék abból tűzáldozatot az Úrnak: a kövérjét, a mely betakarja a belet, és mindazt a kövérjét, a mely a belek között van.
  hu 3Mózes 314
 • És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
  hu 1Mózes 222
 • És álmot álmodék József és elbeszélé az ő bátyjainak; és azok annál inkább gyűlölik vala őt.
  hu 1Mózes 375
 • És álmot láta: Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel- és alájárnak vala azon.
  hu 1Mózes 2812
 • És álmot látánk egy éjjel, én is, az is; mindegyikünk a maga álmának értelme szerint álmoda.
  hu 1Mózes 4111
 • És alólról kezdve kettősök valának, felűl pedig egybe valának foglalva egy karikával; így cselekedének mind a kettővel, a két szegleten.
  hu 2Mózes 3628
 • És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön.
  hu 1Mózes 126
 • És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.
  hu 1Mózes 212
 • És aranyból vékony lapokat verének, és azokat fonalakká metélék, hogy feldolgozzák a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonál közé, mestermunkával.
  hu 2Mózes 393
 • És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
  hu 1Mózes 173
 • És átvevék Mózestől mind azt az ajándékot, a mit az Izráel fiai hoztak vala, a szent [hajlék] felépítésének szolgálatára. Azontúl is minden reggel önkéntes ajándékot is hoztak.
  hu 2Mózes 362
 • És az a férfiú aképen cselekedék, amint József parancsolta vala, és bevivé az a férfiú azokat az embereket a József házába.
  hu 1Mózes 4317
 • És az a föld, mikor a kürtölésnek esztendejében felszabadul, az Úrnak szenteltessék, mint valamely [néki] szentelt mező, papok birtokává legyen az.
  hu 3Mózes 2721
 • És az aratás innepét, munkád zsengéjét, a melyet elvetettél a mezőn; és a takarodás innepét az esztendő végén, a mikor termésedet betakarítod a mezőről.
  hu 2Mózes 2316
 • És az Áron pap fiai gerjeszszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.
  hu 3Mózes 17
 • És az asszony is, a kivel férfiú hál magömléssel. Mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estvéig.
  hu 3Mózes 1518
 • És az egész gyülekezetet gyűjtsd egybe a gyülekezet sátorának nyílásához.
  hu 3Mózes 83
 • És az egész munka elvégzésére elég volt az adomány, még felesleges is.
  hu 2Mózes 366
 • És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megteszszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.
  hu 2Mózes 198
 • És az egyik bárányhoz [végy] egy tized lisztlángot, egy negyed hin-nyi sajtolt olajjal vegyítve; italáldozatul pedig egy negyed hin-nyi bort.
  hu 2Mózes 2940
 • És az Égyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert [azt] mondják vala: mindnyájan meghalunk.
  hu 2Mózes 1233
 • És az Égyiptombeliek utánok nyomulának és elérék őket a tenger mellett, a hol táboroznak vala, a Faraónak minden lova, szekere, meg lovasai és serege Pi-Hahiróth mellett, Baál-Czefón előtt.
  hu 2Mózes 149
 • És az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, a kik a tömlöczben fogva valának, látának álmot mindketten; mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint.
  hu 1Mózes 405
 • És az éhség mind az egész földön vala. Akkor mind megnyitá József a [gabonás házakat], és árulja vala az Égyiptombelieknek; mert nagyobbodik vala az éhség Égyiptom földén.
  hu 1Mózes 4156
 • És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem.
  hu 3Mózes 2611
 • És az ételt a melyet készített vala, kenyérrel együtt adá Jákóbnak az ő fiának kezébe.
  hu 1Mózes 2717
 • És az ezt mondja nékem: Te is igyál, és a te tevéidnek is merítek; az legyen a feleség, a kit az Úr az én uram fiának rendelt.
  hu 1Mózes 2444
 • És az fogada méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Hérnek.
  hu 1Mózes 383
 • És az írástudók nem állhatnak vala Mózes előtt a fekély miatt; mert fekély vala az írástudókon s mind az Égyiptombelieken.
  hu 2Mózes 911
 • És az Izráel fiai között lakozom, és nékik Istenök lészek.
  hu 2Mózes 2945
 • És az Izráel fiai láták a Mózes orczáját, hogy sugárzik a Mózes orczájának bőre; és Mózes a leplet ismét orczájára borítá, mígnem beméne, hogy Ővele szóljon.
  hu 2Mózes 3435
 • És az ő dicsőítő hálaáldozatjának húsát, az ő áldozásának napján egyék meg; ne hagyjon abból reggelig.
  hu 3Mózes 715
 • És az ő két fiát is, a kik közűl az egyiknek neve Gersom, mert azt mondotta vala: Bujdosó valék az idegen földön;
  hu 2Mózes 183
 • És az szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot.
  hu 1Mózes 252
 • És az Úr dicsősége szálla alá a Sinai hegyre, és felhő borítá azt hat napon át; a hetedik napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből.
  hu 2Mózes 2416
 • És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
  hu 2Mózes 346
 • És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő égyiptomi urának házában vala.
  hu 1Mózes 392
 • És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; pálczádat is, melylyel a folyót megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el.
  hu 2Mózes 175
 • És az Úr Mózes beszéde szerint cselekedék és kiveszének a békák a házakból, udvarokból és mezőkről.
  hu 2Mózes 813
 • És az Úr Mózes beszéde szerint cselekedék; s eltávozának az ártalmas bogarak a Faraótól, szolgáitól és népétől; egy sem marada.
  hu 2Mózes 831
 • És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának hallatára, a mit Égyiptomban cselekedtem, és jeleimet, a melyeket rajtok tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
  hu 2Mózes 102
 • És azok gyomrukban valának, de nem tetszik vala meg, hogy gyomrukban volnának, mert külsejök oly rút vala, mint az előtt. És felserkenék.
  hu 1Mózes 4121
 • És azokhoz is negyven ezüst talpat; két talpat egy deszka alá, megint két talpat egy deszka alá.
  hu 2Mózes 2621
 • És azt mondád a te szolgáidnak: Hozzátok én hozzám azt, hogy szemeimet reá vessem.
  hu 1Mózes 4421
 • És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá köröskörül arany pártázatot.
  hu 2Mózes 3711
 • És beborítá azt tiszta aranynyal, mind belől, mind kivül, és csinála reá arany pártázatot köröskörül.
  hu 2Mózes 372
 • És beborítá azt tiszta aranynyal, tetejét és oldalait köröskörül, és a szarvait is; és csinála hozzá arany pártázatot köröskörül.
  hu 2Mózes 3726
 • És becsülje meg azt a pap akár jó, akár hitvány, és a mint becsüli a pap, úgy legyen.
  hu 3Mózes 2712
 • És befogata József az ő szekerébe, és eleibe méne Izráelnek az ő atyjának Gósenbe; s a mint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig.
  hu 1Mózes 4629
 • Es begab sich eines Tages, daß Joseph in das Haus ging, sein Geschäft zu tun, und war kein Mensch vom Gesinde des Hauses dabei.
  de 1Mose 3911
 • Es begab sich nach etlicher Zeit, daß Kain dem HERRN Opfer brachte von den Früchten des Feldes;
  de 1Mose 43
 • Es begab sich um dieselbe Zeit, daß Juda hinabzog von seinen Brüdern und tat sich zu einem Mann von Adullam, der hieß Hira.
  de 1Mose 381
 • És begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze lakodalmat.
  hu 1Mózes 2922
 • És békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr leénd az én Istenem;
  hu 1Mózes 2821
 • És békét hagya néki. Akkor monda: Vérjegyes a körűlmetélkedésért.
  hu 2Mózes 426
 • És beméne az ő atyjához és monda: Atyám! és az monda: Ímhol vagyok. Ki vagy te fiam?
  hu 1Mózes 2718
 • És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig a mint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának ő előtte.
  hu 1Mózes 164
 • És beméne hozzájok József reggel, látá, hogy ímé bánkódnak vala.
  hu 1Mózes 406
 • És beméne Júda és az ő atyjafiai a József házába, ki még ott vala, és földre esének előtte.
  hu 1Mózes 4414
 • És beméne Mózes a felhő közepébe, és felméne a hegyre, és negyven nap és negyven éjjel vala Mózes a hegyen.
  hu 2Mózes 2418
 • És beméne Mózes és Áron a Faraóhoz és mondának néki: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Meddig nem akarod még magadat megalázni én előttem? Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.
  hu 2Mózes 103
 • És beméne Mózes és Áron a gyülekezetnek sátorába, azután kijövének és megáldák a népet, az Úrnak dicsősége pedig megjelenék az egész népnek.
  hu 3Mózes 923
 • És beméne Rákhelhez is, és inkább szereté Rákhelt, hogysem Leát és szolgála ő nála még más hét esztendeig.
  hu 1Mózes 2930
 • És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát.
  hu 1Mózes 186
 • És betelének az ő szülésének napjai, és ímé kettősök valának az ő méhében.
  hu 1Mózes 2524
 • És betolá a rúdakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen.
  hu 2Mózes 375
 • És betöltik a te házaidat, és minden szolgáidnak házát és minden Égyiptombelinek házát, a mit nem láttak a te atyáid, sem a te atyáid atyjai, a mióta e földön vannak mind e mai napig. És megfordula s kiméne a Faraó elől.
  hu 2Mózes 106
 • És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:
  hu 2Mózes 3531
 • És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez.
  hu 2Mózes 313
 • És béviszlek titeket a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr.
  hu 2Mózes 68
 • És bezárulának a mélység forrásai s az ég csatornái; és megszűnt az eső az égből.
  hu 1Mózes 82
 • És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
  hu 1Mózes 1924
 • És bocsátok előtted Angyalt, és kiűzöm a Kananeusokat, Emoreusokat, Khittheusokat, Perizeusokat, Khivveusokat és Jebuzeusokat:
  hu 2Mózes 332
 • És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.
  hu 2Mózes 2524
 • És borítsd meg azt tiszta aranynyal, a tetejét és oldalait köröskörül, és szarvait is; arany pártázatot is csinálj hozzá köröskörül.
  hu 2Mózes 303
 • És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.
  hu 1Mózes 363
 • Es brachten aber beide, Mann und Weib, wer's willig tat, Spangen, Ohrringe, Ringe und Geschmeide und allerlei goldenes Gerät. Dazu brachte jedermann Gold zum Webeopfer dem HERRN.
  de 2Mose 3522
 • És csak Mózes közeledjék az Úrhoz, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jőjjön fel vele.
  hu 2Mózes 242
 • És csapatokra oszolván ellenök éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, a mely Damaskustól balra esik.
  hu 1Mózes 1415
 • És csatolják a hósent az ő karikáinál fogva az efód karikáihoz, kék zsinórral, hogy az efód öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól.
  hu 2Mózes 2828
 • És cselekedék Mózes és Áron, a mint parancsolta vala nékik az Úr; úgy cselekedének.
  hu 2Mózes 76
 • És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
  hu 1Mózes 321
 • És csinála hozzá szarvakat is, a négy szegletére; ő magából voltak a szarvai, és beborítá azt rézzel.
  hu 2Mózes 382
 • És csinálának a hósenre sodrott mívű fonatékot is tiszta aranyból.
  hu 2Mózes 3915
 • És csinálának a sátor nyílására leplet kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, hímzőmunkával.
  hu 2Mózes 3636
 • És csinálának ahhoz négy oszlopot sittim-fából, és beboríták azokat aranynyal, horgaik aranyból; és öntének azokhoz négy ezüsttalpat.
  hu 2Mózes 3635
 • És csinálának kék hurkokat az első kárpitnak szélére, a mely szélről vala az egybefoglalásban; hasonlót csinálának a külső kárpit szélére, a másik egybefoglalásban is.
  hu 2Mózes 3610
 • És csinálának [még] két arany karikát, és azokat az efód két vállkötőjére tevék, alól, annak előrésze felől, az összefoglalás mellett, az efód övén felül.
  hu 2Mózes 3920
 • És csináld az efód palástját egészen kék lenből.
  hu 2Mózes 2831
 • És csináld az oltárt sittim-fából, öt sing a hossza, és öt sing a szélessége; négyszegű legyen az oltár, és magassága három sing.
  hu 2Mózes 271
 • És csinálj a hósenre két arany karikát, és tedd a két karikát a hósen két szegletére.
  hu 2Mózes 2823
 • És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint. Legyen az szent kenő olaj.
  hu 2Mózes 3025
 • És csinálj belőlök füstölő szert, a fűszercsináló elegyítése szerint; tiszta és szent legyen az.
  hu 2Mózes 3035
 • És csinálj függönyt, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből; Kérubokkal, mestermunkával készítsék azt.
  hu 2Mózes 2631
 • És csinálj hurkokat kék lenből az egyik kárpit szélén, a mely az egybefoglaltak között szélről van; ugyanezt csináld a szélső kárpit szélével a másik egybefoglalásban is.
  hu 2Mózes 264
 • És csinálj leplet a sátor nyilására is, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, hímzőmunkával.
  hu 2Mózes 2636
 • És csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem, hogy egyem: hogy megáldjon téged az én lelkem minekelőtte meghalok.
  hu 1Mózes 274
 • És csinálj ötven hurkot az egyik kárpit szélén, a mely az egybefoglaltak között szélről van; és ötven hurkot a kárpit szélén a másik egybefoglalásban is.
  hu 2Mózes 2610
 • És csinálj rézmedenczét, lábát is rézből, mosakodásra; és tedd azt a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és tölts bele vizet;
  hu 2Mózes 3018
 • És csinálj szent ruhákat Áronnak a te atyádfiának, dicsőségére és ékességére.
  hu 2Mózes 282
 • És csinálj [még] két arany karikát, és tedd azokat az efód két vállkötőjére alól, annak előrésze felől egybefoglalásához közel, az efód öve felett.
  hu 2Mózes 2827
 • És csinálják az efódot aranyból, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és sodrott lenből, mestermunkával.
  hu 2Mózes 286
 • És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.
  hu 2Mózes 2510
 • És dugják a rúdakat a karikákba, és legyenek azok a rúdak az oltár két oldalán, mikor azt hordozzák.
  hu 2Mózes 277
 • És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.
  hu 2Mózes 4016
 • És egy ökröt és egy kost hálaáldozatul, hogy megáldozzátok az Úr előtt, és olajjal elegyített ételáldozatot; mert ma az Úr megjelenik néktek.
  hu 3Mózes 94
 • És egybefoglalák az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön.
  hu 2Mózes 3615
 • És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:
  hu 2Mózes 351
 • És egyik kioldá zsákját, hogy abrakot adjon szamarának a szálláson és meglátá az ő pénzét, hogy ímé zsákja szájában van az.
  hu 1Mózes 4227
 • És egymásra hullanak, mint a fegyver előtt, pedig senki sem kergeti őket, és nem lesz megállásotok a ti ellenségeitek előtt.
  hu 3Mózes 2637
 • És egyszer egy esztendőben engesztelést végezzen Áron annak szarvainál az engesztelő napi áldozat véréből; egy esztendőben egyszer végezzen engesztelést azon, nemzetségről nemzetségre. Szentségek szentsége ez az Úrnak.
  hu 2Mózes 3010
 • És elaluvék és másodszor is álmot láta, és ímé hét gabonafej nevekedik vala egy száron, mind teljes és szép.
  hu 1Mózes 415
 • És elbeszélé Mózes az ő ipának mind azt, a mit az Úr a Faraóval és az Égyiptombeliekkel cselekedett vala Izráelért; mindazt a sok bajt, a melyek útközben érték vala őket, és [mimódon] szabadította meg őket az Úr.
  hu 2Mózes 188
 • És elbocsátá az ő testvéreit, és elmenének, és monda nékik: Ne háborogjatok az úton.
  hu 1Mózes 4524
 • És elbocsátá Mózes az ő ipát, és ez elméne hazájába.
  hu 2Mózes 1827
 • És elborítá az egész föld színét, és a föld elsötétedék, és megemészté a földnek minden fűvét és a fának minden gyümölcsét, a mit a jégeső meghagyott vala, és semmi zöld sem marada a fán, sem a mezőnek fűvén egész Égyiptom földén.
  hu 2Mózes 1015
 • És elborítja a földnek színét, úgy hogy nem lesz látható a föld, és megemészti a megmenekedett maradékot, a mi megmaradt néktek a jégeső után, és megemészt minden fát, mely néktek sarjadzik a mezőn.
  hu 2Mózes 105
 • És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1113
 • És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 510
 • És éle Héber, minekutánna nemzé Péleget, négyszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1117
 • És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 519
 • És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 513
 • És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 530
 • És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 516
 • És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 526
 • És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száz tizenkilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1125
 • És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz kilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1119
 • És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1121
 • És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1115
 • És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1111
 • És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 1123
 • És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 57
 • És elfordula a Faraó és haza méne és ezen sem indula meg az ő szíve.
  hu 2Mózes 723
 • És elfordula tőlök és síra: Azután hozzájok fordula és szóla nékik, és visszatartá közűlök Simeont, és szemök láttára megkötözteté őt.
  hu 1Mózes 4224
 • És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.
  hu 1Mózes 1822
 • És elhozák néki külön, azoknak is külön, és az Égyiptombelieknek is, kik vele esznek vala, külön: Mert nem ehettek az Égyiptombeliek együtt a héberekkel, mert utálatos az az Égyiptombeliek előtt.
  hu 1Mózes 4332
 • És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize.
  hu 2Mózes 171
 • És elindúlának Béthelből, s mikor Efratától, hogy oda érjenek, már csak egy dűlőföldre valának, szűle Rákhel, és nehéz vala az ő szűlése.
  hu 1Mózes 3516
 • És elindulának Élimből és érkezék Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájába, mely Élim között és Sinai között van, a második hónapnak tizenötödik napján, Égyiptom földéről való kijövetelök után.
  hu 2Mózes 161
 • És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
  hu 2Mózes 1237
 • És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén.
  hu 2Mózes 1320
 • És elindulának. De Istennek rettentése vala a körűltök való városokon, és nem üldözék a Jákób fiait.
  hu 1Mózes 355
 • És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat.
  hu 2Mózes 3521
 • És eljuta a hír a Faraó házába is, mondván: Eljöttek a József atyjafiai; és tetszék e dolog mind a Faraónak, mind az ő szolgáinak.
  hu 1Mózes 4516
 • És eljuta Jákób Izsákhoz, az ő atyjához Mamréba, Kirját-Arbába, azaz Hebronba, a hol Ábrahám és Izsák tartózkodnak vala.
  hu 1Mózes 3527
 • És eljutának atyjokhoz Jákóbhoz Kanaán földére és mindazt elbeszélék néki a mi velök történt vala, mondván:
  hu 1Mózes 4229
 • És eljutának Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivelhogy keserű vala. Azért is nevezék nevét Márának.
  hu 2Mózes 1523
 • És elkezdődék az éhség hét esztendeje, mint megmondotta vala József; és lőn éhség minden országban; de Égyiptom földén mindenütt vala kenyér.
  hu 1Mózes 4154
 • És elköltözék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádes és Súr között, és tartózkodék Gérárban.
  hu 1Mózes 201
 • És elközelgetének Izráel halálának napjai, és hívatá az ő fiát Józsefet, s monda néki: Ha én te előtted kedves vagyok, kérlek tedd a kezedet tomporom alá, és légy hozzám szeretettel és hűséggel: Kérlek ne temess el engem Égyiptomban.
  hu 1Mózes 4729
 • És elküldék a czifra ruhát, és elvivék atyjokhoz és mondának: Ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem?
  hu 1Mózes 3732
 • És ellátja vala József az ő atyját és atyjafiait, és az ő atyjának egész házanépét kenyérrel, gyermekeik számához képest.
  hu 1Mózes 4712
 • És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
  hu 1Mózes 315
 • És elméne az Úr, minekutánna elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.
  hu 1Mózes 1833
 • És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú és Lévi-leányt vőn feleségűl.
  hu 2Mózes 21
 • És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.
  hu 1Mózes 416
 • És elméne s leűle által ellenébe mintegy nyillövésnyi távolságra; mert azt mondja vala: Ne lássam mikor a gyermek meghal. Leűle tehát által ellenébe, és fölemelé szavát és síra.
  hu 1Mózes 2116
 • És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és száz ötven nap mulva megfogyatkozának a vizek.
  hu 1Mózes 83
 • És elmenének az Izráel fiai közül való felvigyázók és kiáltának a Faraóhoz, mondván: Miért cselekszel így a te szolgáiddal?
  hu 2Mózes 515
 • És elmondá Áron mindazokat a beszédeket, melyeket mondott vala az Úr Mózesnek és megcselekedé a jeleket a nép szemei előtt.
  hu 2Mózes 430
 • És elmondá Mózes Áronnak, és az ő fiainak, és Izráelnek minden fiainak.
  hu 3Mózes 2124
 • És elmúlának az ő siratásának napjai, és szóla József a Faraó házanépéhez, mondván: Ha kedves vagyok előttetek, szóljatok kérlek a Faraónak, mondván:
  hu 1Mózes 504
 • És elnyelék a rút és ösztövér tehenek a hét szép és kövér tehenet; és felserkene a Faraó.
  hu 1Mózes 414
 • És elnyelék a vékony gabonafejek a hét kövér és teljes gabonafejet. És felserkene a Faraó, és ímé álom [vala.]
  hu 1Mózes 417
 • És elnyelék a vékony gabonafejek a hét szép gabonafejet. És elmondám az írástudóknak, de senki sincs, a ki megmagyarázza nékem.
  hu 1Mózes 4124
 • És elnyelék az ösztövér és rút tehenek, az elébbi hét kövér tehenet.
  hu 1Mózes 4120
 • És előállatá Mózes Áront és az ő fiait, és megmosá őket vízzel.
  hu 3Mózes 86
 • És előállatá Mózes az Áron fiait is, és felöltözteté azokat is az ő köntöseikbe, és felövezé őket övvel, felköté nékik a süvegeket is, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 3Mózes 813
 • És előhívá a Faraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Égyiptom írástudói, úgy cselekedének az ő titkos mesterségökkel.
  hu 2Mózes 711
 • És előreállítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul.
  hu 1Mózes 332
 • És elpusztítom [ezt] a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, a kik letelepednek ebbe.
  hu 3Mózes 2632
 • És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.
  hu 1Mózes 1925
 • És elszélede a nép egész Égyiptom földén, hogy tarlót szedjen polyva helyett.
  hu 2Mózes 512
 • És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.
  hu 1Mózes 118
 • És eltartalak ott téged, mert még öt esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne juss te, és házadnépe, és semmi, a mid van.
  hu 1Mózes 4511
 • És eltávoznak a békák tőled, meg a te házaidtól, szolgáidtól és a te népedtől; csak a folyóvízben maradnak meg.
  hu 2Mózes 811
 • És eltemeték őt Izsák és Ismáel az ő fiai a Makpelá barlangjában, Efronnak, a Khitteus Czohár fiának mezejében, mely Mamré átellenében van.
  hu 1Mózes 259
 • És eltevék azt reggelre, a szerint a mint Mózes parancsolta vala, és nem büszhödék meg s féreg sem vala benne.
  hu 2Mózes 1624
 • És eltörle [az Isten] minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok a kik vele valának a bárkában.
  hu 1Mózes 723
 • És elvégezé Jákób a mit fiainak parancsolt és fölszedé lábait az ágyra, és kimúlék és az ő népéhez takaríttaték.
  hu 1Mózes 4933
 • És elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.
  hu 1Mózes 1722
 • És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
  hu 1Mózes 21
 • És elveré a jégeső egész Égyiptom földén mindazt, a mi a mezőn vala, embertől baromig; a mező minden fűvét is elveré a jégeső és a mező minden fáját is egybe rontá.
  hu 2Mózes 925
 • És elvesztek a pogány népek között, és a ti ellenségeitek földe megemészt titeket.
  hu 3Mózes 2638
 • És elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, a kik kihoztak téged Égyiptom földéről.
  hu 2Mózes 324
 • És elvivé minden nyáját, és minden keresményét, melyet keresett vala; minden jószágát, melyet szerzett vala Mésopotámiában, hogy elmenjen az ő atyjához Izsákhoz Kanaán földére.
  hu 1Mózes 3118
 • És elvivék barmaikat Józsefhez, és ada nékik József kenyeret lovakért, juhokért, ökrökért és szamarakért: és eltartá őket abban az esztendőben kenyérrel az ő barmaik összeségéért.
  hu 1Mózes 4717
 • És elvivék nyájaikat és szerzeményeiket, melyeket Kanaán földén szereztek vala, és jutának Égyiptomba Jákób és minden vele levő magva.
  hu 1Mózes 466
 • És elvivék Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének.
  hu 1Mózes 1411
 • És emlékoszlopot állíta Jákób az ő sírja fölött. Rákhel sírjának emlékoszlopa az mind e mai napig.
  hu 1Mózes 3520
 • És engedének Khámornak, és Sekhemnek az ő fiának mindenek, a kik az ő városa kapuján kijárnak vala, és körűlmetélkedék minden férfiú, a ki az ő városa kapuján kijár vala.
  hu 1Mózes 3424
 • És ennek alsó peremére csinálj gránátalmákat, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű lenből, a peremére köröskörűl, és ezek közé arany csengettyűket is köröskörűl.
  hu 2Mózes 2833
 • És enni valót tevének eleibe, de ő monda: Nem eszem, míg el nem mondom az én beszédemet. És szóla: Mondd el.
  hu 1Mózes 2433
 • És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek.
  hu 2Mózes 1715
 • És építe ott oltárt, és nevezé a helyet Él-Béthelnek, mivelhogy ott jelent meg néki az Isten, mikor az ő bátyja előtt fut vala.
  hu 1Mózes 357
 • És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig.
  hu 1Mózes 724
 • És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel.
  hu 1Mózes 712
 • És ez a kő, a melyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.
  hu 1Mózes 2822
 • És ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat; mindaz, a ki illeti holttestüket, tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1124
 • És ezt mondád a te szolgáidnak: Ha a ti legkisebbik atyátokfia el nem jő veletek, színem elé se kerűljetek többé.
  hu 1Mózes 4423
 • És ezt mondák Mózesnek: Többet hord a nép [ajándékba], mint a mennyi kell a munka elkészítésére, a melyet parancsolt az Úr, hogy csináljunk.
  hu 2Mózes 364
 • Es fällt auf sie Erschrecken und Furcht durch deinen großen Arm, daß sie erstarren wie die Steine, bis dein Volk, HERR, hindurchkomme, das du erworben hast.
  de 2Mose 1516
 • És fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod. De lészen, a mikor ellene támadsz, letöröd igáját nyakadról.
  hu 1Mózes 2740
 • És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.
  hu 1Mózes 1827
 • És felele Efron Ábrahámnak, mondván néki:
  hu 1Mózes 2314
 • És felele József a Faraónak, mondván: Nem én, Isten jelenti meg, a mi a Faraónak javára van.
  hu 1Mózes 4116
 • És felele József és monda: Ez annak a magyarázatja: a három kosár, három nap.
  hu 1Mózes 4018
 • És felele Lábán és Bethuél, és mondának: Az Úrtól van e dolog: Nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat.
  hu 1Mózes 2450
 • És felele néki Júda, mondván: Erősen fogadkozék az a férfiú, mondván: Színem elé ne kerűljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátokfia.
  hu 1Mózes 433
 • És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.
  hu 1Mózes 159
 • És felele nékik Miriám: Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
  hu 2Mózes 1521
 • És felele Rákhel és Lea, és mondának néki: Vajjon vagyon-é még nékünk valami részünk és örökségünk a mi atyánk házában?
  hu 1Mózes 3114
 • És felele [Ábrahám]: Ezt a hét juhot vedd tőlem, hogy bizonyságul legyenek nékem, hogy én ástam ezt a kútat.
  hu 1Mózes 2130
 • És felele: Én veled lészek! és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Égyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek.
  hu 2Mózes 312
 • És felele: Küldök néked az én nyájamból egy kecskefiat. És az monda: Adsz-é zálogot, míg megküldöd?
  hu 1Mózes 3817
 • És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.
  hu 1Mózes 2213
 • És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
  hu 1Mózes 182
 • És felemelé szemeit és látá Benjámint az ő atyjafiát, az ő anyjának fiát, és monda: Ez-é a ti legkisebbik atyátokfia, a ki felől nékem szóltatok vala? És [ismét] monda: Az Isten légyen hozzád kegyelmes, fiam!
  hu 1Mózes 4329
 • És felemelé szemeit s látá az asszonyokat és a gyermekeket, és monda: Kicsodák ezek teveled? Ő pedig monda: A gyermekek, kikkel Isten megajándékozta a te szolgádat.
  hu 1Mózes 335
 • És felette igen meggazdagodék a férfiú; és vala néki sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara.
  hu 1Mózes 3043
 • És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
  hu 1Mózes 176
 • És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.
  hu 2Mózes 2224
 • És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.
  hu 2Mózes 414
 • És felhalmozá József a gabonát, mint a tenger fövénye, igen sokat, annyira, hogy megszűntek azt számba venni, mivelhogy száma nem [vala].
  hu 1Mózes 4149
 • És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;
  hu 1Mózes 92
 • És feljöve a sáska egész Égyiptom földére s nagy sokasággal szálla le Égyiptom egész határára. Annak előtte sem volt olyan sáska s ezután sem lesz olyan.
  hu 2Mózes 1014
 • És felkele Ábrahám, és meghajtá magát a földnek népe előtt, a Khéth fiai előtt.
  hu 1Mózes 237
 • És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;
  hu 1Mózes 2818
 • És felkele Rebeka és az ő szolgálóleányai, és felűlének a tevékre, s követék azt a férfiút. Így vevé a szolga Rebekát, és elméne.
  hu 1Mózes 2461
 • És felméne ő tőle az Isten azon a helyen, a hol vele szólott vala.
  hu 1Mózes 3513
 • És felnevekedék a gyermek, és elválasztaték; Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, a melyen Izsák elválasztaték.
  hu 1Mózes 218
 • És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a Faraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá: Mert a vízből húztam ki őt.
  hu 2Mózes 210
 • És felnevekedének a gyermekek, és Ézsaú vadászathoz értő mezei ember vala; Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó.
  hu 1Mózes 2527
 • És feltevé arra a hósent, és betevé a hósenbe az Urimot és a Thummimot.
  hu 3Mózes 88
 • És felveték gabonájokat szamaraikra és elmenének onnan.
  hu 1Mózes 4226
 • És felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményöket, a melyet szereztek vala, és a cselédeket, a kikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére.
  hu 1Mózes 125
 • És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne [más] országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől.
  hu 1Mózes 366
 • És felvevé Jethró, a Mózes ipa Czipporát, a Mózes feleségét - miután haza bocsátotta őt -
  hu 2Mózes 182
 • És felvevé Mózes az ő feleségét és az ő fiait és felülteté őket a szamárra és visszatére Égyiptom földére. Az Isten vesszejét pedig kezébe vevé Mózes.
  hu 2Mózes 420
 • És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének.
  hu 1Mózes 1131
 • És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait.
  hu 3Mózes 1825
 • És fiat szűle ez és nevezé nevét Gersomnak, mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.
  hu 2Mózes 222
 • És fiat szűle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az ő fiának nevét, a kit Hágár szűl vala néki, Ismáelnek.
  hu 1Mózes 1615
 • És fogá József mindkettejöket, Efraimot jobbkezével Izráel balkeze felől; Manassét pedig balkezével Izráelnek jobbkeze felől és közel vivé őket hozzá.
  hu 1Mózes 4813
 • És fogada méhében az asszony és fiat szűle; és látá, hogy szép az és rejtegeté három hónapig.
  hu 2Mózes 22
 • És fogada méhében, és szűle fiat, s monda: Elvevé Isten az én gyalázatomat.
  hu 1Mózes 3023
 • És fogadást tőn Jákób, mondá: Ha az Isten velem leénd, és megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem;
  hu 1Mózes 2820
 • És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.
  hu 2Mózes 3533
 • És foglald egybe az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön; a hatodik kárpitot pedig kétrét hajtsd a sátor elejére.
  hu 2Mózes 269
 • És foglalj abba befoglalni való köveket; négy sor követ, ilyen sorban: szárdiusz, topáz és smaragd; ez az első sor.
  hu 2Mózes 2817
 • És foglaló köveket metszeni, fát faragni, [és] mindenféle munkákat végezni.
  hu 2Mózes 315
 • És fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöczbe, arra a helyre, ahol fogva vala József.
  hu 1Mózes 403
 • És fölkele a Faraó azon az éjszakán és mind az ő szolgái és egész Égyiptom, és lőn nagy jajgatás Égyiptomban; mert egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna.
  hu 2Mózes 1230
 • És fordíta az Úr igen erős nyugoti szelet, és felkapá a sáskát és veté azokat a veres tengerbe; egy sáska sem marada egész Égyiptom határán.
  hu 2Mózes 1019
 • És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
  hu 1Mózes 219
 • És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
  hu 1Mózes 27
 • És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron tűzáldozati eledelül, kedves illatul. A kövérje mind az Úré [legyen].
  hu 3Mózes 316
 • És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron tűzáldozatul az Úrnak. Vétekért való áldozat ez.
  hu 3Mózes 75
 • És füstölögtesse el azt a pap az oltáron: tűzáldozati eledel ez az Úrnak.
  hu 3Mózes 311
 • És füstölögtessék el azt Áron fiai az oltáron az égőáldozattal együtt a tűzön lévő fán: tűzáldozat ez, kedves illatú az Úrnak.
  hu 3Mózes 35
 • És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 4027
 • Es ging aber aus eines israelitischen Weibes Sohn, der eines ägyptischen Mannes Kind war, unter den Kindern Israel und zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann
  de 3Mose 2410
 • És gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, a hat ág szerint, a mely belőle jöve ki.
  hu 2Mózes 3721
 • És gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt, a mit cselekeszik vala, annakokáért megölé őt is.
  hu 1Mózes 3810
 • És Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszesz, mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, a mid van.
  hu 1Mózes 4510
 • És gyarapodék az a férfiú, és elébb-elébb megy vala a gyarapodásban, mígnem igen nagygyá lőn.
  hu 1Mózes 2613
 • És gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon; szent gyülekezéstek legyen néktek, semmi robota munkát ne végezzetek. Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint.
  hu 3Mózes 2321
 • És ha a jövevény vagy zsellér vagyonra tesz szert melletted, a te atyádfia pedig elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted lévő jövevénynek, zsellérnek, vagy jövevény nemzetségéből való sarjadéknak:
  hu 3Mózes 2547
 • És ha az a fakadék zöld vagy vörhenyes színű a ruhán, vagy bőrön, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön: poklos fakadék az, mutassák azért meg a papnak.
  hu 3Mózes 1349
 • És ha e mellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok:
  hu 3Mózes 2627
 • És ha egykor a te fiad téged megkérdez, mondván: Micsoda ez? akkor mondd néki: Hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Égyiptomból, a szolgálatnak házából.
  hu 2Mózes 1314
 • És ha előlről hull el a haja, elől kopasz az, [és] tiszta az.
  hu 3Mózes 1341
 • És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok:
  hu 3Mózes 2623
 • És ha férfiak összevesznek, és megüti valaki az ő felebarátját kővel vagy öklével, és nem hal meg, hanem ágyba esik:
  hu 2Mózes 2118
 • És ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te és az Izráel vénei Égyiptom királyához, s így szóltok néki: Az Úr, a héberek Istene megjelent nékünk; most azért hadd menjünk három napi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak a mi Istenünknek.
  hu 2Mózes 318
 • És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körűl minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körűlmetéletlen se egyék abból.
  hu 2Mózes 1248
 • És ha látja a pap, hogy íme annak felülete alább esik a bőrnél, és a szőre fehérré változott: akkor ítélje azt a pap tisztátalannak; poklos fakadék az, a mi a kelevényben fakadt.
  hu 3Mózes 1320
 • És ha látja a pap, hogy ímé elborította a poklosság annak egész testét: akkor ítélje tisztának a fakadékot; mivelhogy egészen fehérré változott az, tiszta az.
  hu 3Mózes 1313
 • És ha látja a pap, hogy ímé fehér daganat van a bőrön, és az a szőrt fehérré változtatta, és vadhús van a daganatban:
  hu 3Mózes 1310
 • És ha látja a pap, hogy ímé tovább terjedt a tarjagosság a bőrön: ítélje azt a pap tisztátalannak, poklosság az.
  hu 3Mózes 138
 • És ha látja a poklosságot, hogy ímé a poklosság a háznak falain zöld vagy vörhenyes horpadásokban [mutatkozik,] és annak felülete alább esik a falnál:
  hu 3Mózes 1437
 • És ha majd bevisz téged az Úr a Kananeusok, meg Khittheusok, meg Emoreusok, meg Khivveusok és Jebuzeusok földére, melyről megesküdött a ti atyáitoknak, hogy néked adja azt a téjjel és mézzel folyó földet: akkor ebben a hónapban végezd ezt a szertartást.
  hu 2Mózes 135
 • És ha meg akarja váltani a mezőt az, a ki odaszentelte, akkor adja ahhoz az általad becsült árnak ötödrészét, és maradjon az övé.
  hu 3Mózes 2719
 • És ha mégis mutatkozik a ruhán vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön: akkor kiújulás az; tűzzel égesd meg azt, a min a fakadék van.
  hu 3Mózes 1357
 • És ha megnézi azt a pap, és a fakadék csakugyan fehérré változott, akkor ítélje a pap a fakadékot tisztának, tiszta az.
  hu 3Mózes 1317
 • És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megútálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet:
  hu 3Mózes 2615
 • És ha ráköp a magfolyós a tiszta emberre, mossa meg [ez] a ruháját, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 158
 • És ha úgy lenne, hogy ennek a két jelnek sem hisznek és nem hallgatnak szavadra: akkor meríts vizet a folyóvízből és öntsd a szárazra, és a víz, a mit a folyóvízből merítettél, vérré lesz a szárazon.
  hu 2Mózes 49
 • És ha úgy lenne, hogy nem hisznek néked és nem hallgatnak az első jel szavára, majd hisznek a második jel szavának.
  hu 2Mózes 48
 • És ha valaki asszonynyal hál és közösül, és az valamely férfi hatalma alatt lévő rabnő, és sem ki nem váltatott, sem szabadon nem bocsáttatott: büntetés érje, de meg ne ölettessenek, mert nem volt szabad az asszony.
  hu 3Mózes 1920
 • És ha valaki az ő házát szenteli az Úrnak szentségül, azt is becsülje meg a pap: akár jó, akár hitvány, és a mennyire a pap becsüli azt, úgy maradjon.
  hu 3Mózes 2714
 • És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek.
  hu 2Mózes 217
 • És ha valaki az ő mezei birtokából szentel valamit az Úrnak, akkor a mag szerint becsüld meg, a [mely abba megy:] egy hómer árpa-mag után ötven ezüst siklusra.
  hu 3Mózes 2716
 • És ha valaki az ő nagynénjével hál, az ő nagybátyjának szemérmét fedte fel: viseljék gonoszságuk terhét, magtalanul haljanak meg.
  hu 3Mózes 2020
 • És ha valaki feleségül vesz valamely asszonyt annak anyjával egybe: fajtalankodás ez; tűzzel égessék meg azt és azokat, hogy ne legyen köztetek fajtalankodás.
  hu 3Mózes 2014
 • És ha valaki feleségül veszi az ő leánytestvérét, atyjának leányát, vagy anyjának leányát, és meglátja annak szemérmét, és az is meglátja az ő szemérmét: gyalázatosság ez; azért irtassanak ki népök fiainak láttára, az ő leánytestvérének szemérmét fedte fel: viselje gonoszságának terhét.
  hu 3Mózes 2017
 • És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok.
  hu 3Mózes 2013
 • És ha valaki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár szabad akaratból, akár tulokféléből, akár juhféléből: ép legyen, hogy kedves legyen; semmi fogyatkozás ne legyen abban.
  hu 3Mózes 2221
 • És ha valaki havi bajos asszonynyal hál, és felfedi annak szemérmét, [és] forrását feltakarja, és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből.
  hu 3Mózes 2018
 • És ha valaki Izráel fiai közül, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül vadászásban vadat vagy madarat fog, a mely megehető: ontsa ki annak vérét, és fedje be azt földdel.
  hu 3Mózes 1713
 • És ha valaki Izráel házából, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül valamiféle vért megeszik: kiontom haragomat az ellen, a ki a vért megette, és kiirtom azt az ő népei közül.
  hu 3Mózes 1710
 • És ha valaki meg akar valamit váltani az ő tizedéből: adja hozzá annak ötödrészét.
  hu 3Mózes 2731
 • És ha valaki sérelmet ejt a felebarátján, a mint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek:
  hu 3Mózes 2419
 • És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.
  hu 3Mózes 2330
 • És ha valakinek ökre megdöfi az ő felebarátja ökrét, úgy hogy az elpusztul: adják el az eleven ökröt, és az árát osszák meg, és a hullát is osszák el.
  hu 2Mózes 2135
 • És ha valamely férfiúnak vagy asszonynak fakadéka támad a fején vagy a szakállában,
  hu 3Mózes 1329
 • És hallgata Mózes az ő ipa szavára és mindazt megtevé, a mit mondott vala.
  hu 2Mózes 1824
 • És hangos sírásra fakada, úgy hogy meghallák az Égyiptombeliek, és meghallá a Faraó háznépe is.
  hu 1Mózes 452
 • És három napi járó földet vete maga közé és Jákób közé; Jákób pedig legelteti vala Lábán egyéb juhait.
  hu 1Mózes 3036
 • És hasítsa meg azt a szárnyain, de el ne szakaszsza egymástól, és füstölögtesse el azt a pap az oltáron a fán, a mely a tűzőn van, égőáldozatul. Tűzáldozat ez, kedves illatú az Úrnak.
  hu 3Mózes 117
 • És hat ág jöve ki oldalaiból; egyik oldalról is három gyertyatartó-ág, másik oldalról is három gyertyatartó-ág.
  hu 2Mózes 3718
 • És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.
  hu 2Mózes 2331
 • És hátra tekinte az ő felesége, és sóbálványnyá lőn.
  hu 1Mózes 1926
 • Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.
  de 1Mose 111
 • És házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körűlmetéltetének.
  hu 1Mózes 1727
 • És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
  hu 1Mózes 117
 • És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására.
  hu 2Mózes 405
 • És helyheztesd el azokat két rendben; hatot egy rendbe, a tiszta [arany] asztalra az Úr elé.
  hu 3Mózes 246
 • És hét nap telék el, a mióta az Úr megsujtotta vala a folyóvizet.
  hu 2Mózes 725
 • És hiába fogy a ti erőtök, mert földetek nem adja meg az ő termését, s a föld fája sem adja meg az ő gyümölcsét.
  hu 3Mózes 2620
 • És hinte abból az oltárra is hétszer, és felkené az oltárt és annak minden edényét, a mosdómedenczét is a lábával együtt, hogy azokat megszentelje.
  hu 3Mózes 811
 • És hintse a pap a vért az Úr oltárára, a mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van, a kövérjét pedig füstölögtesse el kedves illatul az Úrnak.
  hu 3Mózes 176
 • És hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer, és ítélje azt tisztának; az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre.
  hu 3Mózes 147
 • És hintsen a bűnért való áldozat véréből az oltár oldalára, a többi vért pedig nyomják ki az oltár aljára; bűnért való áldozat ez.
  hu 3Mózes 59
 • És hintsen a pap az ő jobb kezének újjával az olajból, a mely az ő bal tenyerén van, hétszer az Úr előtt.
  hu 3Mózes 1427
 • És hintsen arra a vérből az ő újjával hétszer; így tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izráel fiainak tisztátalanságaitól.
  hu 3Mózes 1619
 • És hírül vivék az égyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozék a Faraónak és az ő szolgáinak szíve a nép iránt és mondának: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izráelt a mi szolgálatunkból!
  hu 2Mózes 145
 • És hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izráel fiait és megtekintette nyomorúságukat. És meghajták magokat és leborulának.
  hu 2Mózes 431
 • És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
  hu 1Mózes 156
 • És hívatá a Faraó Mózest és Áront és monda: Könyörögjetek az Úrnak, hogy távolítsa el rólam és az én népemről a békákat, és én elbocsátom a népet, hogy áldozzék az Úrnak.
  hu 2Mózes 88
 • És hívatá a Faraó Mózest és Áront és monda: Menjetek, áldozzatok a ti Istenteknek ezen a földön.
  hu 2Mózes 825
 • És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? A miket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.
  hu 1Mózes 209
 • És hívatá Mózest és Áront éjszaka és monda: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közűl, mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, a mint mondátok.
  hu 2Mózes 1231
 • És hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába;
  hu 1Mózes 287
 • És hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a rendelésekre, a melyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által.
  hu 3Mózes 1011
 • És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
  hu 1Mózes 118
 • És hogyha sok napig tart az asszonynak az ő vérfolyása a havi bajának idején kivül, vagy ha a folyás a havi bajon túl tart: valameddig az ő tisztátalanságának folyása tart, úgy legyen, mint havi bajának idején, tisztátalan az.
  hu 3Mózes 1525
 • És hoza elő a szolga ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat, és adá azokat Rebekának: drága ajándékokat ada az ő bátyjának is és az ő anyjának.
  hu 1Mózes 2453
 • És hozok reátok bosszuló fegyvert, a mely bosszút álljon a szövetség [megrontásáért.] Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok.
  hu 3Mózes 2625
 • És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe?
  hu 1Mózes 1823
 • És hozzá tére az útra és monda: Engedd meg kérlek, hogy menjek be te hozzád, mert nem tudja vala, hogy az ő menye az. Ez pedig monda: Mit adsz nékem ha bejösz hozzám?
  hu 1Mózes 3816
 • És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket és szövetségemet megerősítem veletek.
  hu 3Mózes 269
 • És hozzátok hozzám a ti legkisebbik atyátokfiát, akkor megtudom, hogy nem vagytok kémek, hanem igaz emberek; akkor visszaadom néktek a ti atyátokfiát, és ebben az országban kereskedhettek.
  hu 1Mózes 4234
 • És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
  hu 2Mózes 1211
 • És ímé a folyóvízből hét kövér és szép tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.
  hu 1Mózes 4118
 • És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.
  hu 1Mózes 412
 • És ímé a ti szemeitek látják, és az én atyámfiának Benjáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok.
  hu 1Mózes 4512
 • És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szivébe bölcseséget, hogy elkészítsék mind azt, a mit néked megparancsoltam.
  hu 2Mózes 316
 • És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én [vagyok] az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és a te magodnak.
  hu 1Mózes 2813
 • És ímé azok után hét vékony s keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik vala.
  hu 1Mózes 416
 • És ímé én veled [vagyok], hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam.
  hu 1Mózes 2815
 • És ímé hét összeaszott, vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik vala azok után,
  hu 1Mózes 4123
 • És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
  hu 1Mózes 154
 • Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová.
  es Levítico 519
 • És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.
  hu 1Mózes 417
 • És ismét fogada az ő méhében Lea, és szűle hatodik fiat Jákóbnak.
  hu 1Mózes 3019
 • És ismét fogada méhében, s fiat szűle, és nevezé nevét Ónánnak.
  hu 1Mózes 384
 • És ismét megásá Izsák a kútakat, a melyeket ástak vala az ő atyjának Ábrahámnak idejében, de a melyeket Ábrahám holta után behánytak vala a Filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé azokat, a mely neveket adott vala azoknak az ő atyja.
  hu 1Mózes 2618
 • És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre.
  hu 2Mózes 315
 • És ismét monda néki az Úr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; és kebelébe dugá kezét és kihúzá: ímé az ő keze poklos vala, olyan mint a hó.
  hu 2Mózes 46
 • És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért.
  hu 1Mózes 1829
 • És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
  hu 1Mózes 42
 • És ismét teherbe esék, és fiat szűle és mondá: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezé nevét Júdának, és megszűnék a szűléstől.
  hu 1Mózes 2935
 • És ismét várakozék még másik hét napig, és kibocsátá a galambot, és az nem tére többé ő hozzá vissza.
  hu 1Mózes 812
 • Es ist euer großer Sabbat, daß ihr eure Leiber kasteit. Am neunten Tage des Monats zu Abend sollt ihr diesen Sabbat halten, von Abend bis wieder zu Abend.
  de 3Mose 2332
 • És ítélik vala a népet minden időben; a nehéz dolgokat Mózes elé viszik vala, minden kisebb dologban pedig ők ítélnek vala.
  hu 2Mózes 1826
 • És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
  hu 1Mózes 921
 • És Izráel fiai mindnyájan megcselekedék; a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedének.
  hu 2Mózes 1250
 • És Izráel fiainak [e] választottjaira nem bocsátá kezét: jóllehet látták az Istent, mindazáltal ettek és ittak is.
  hu 2Mózes 2411
 • És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 522
 • És járulának József házának gondviselőjéhez, és szólának néki a ház ajtajában.
  hu 1Mózes 4319
 • És Jethró, a Mózes ipa égőáldozattal és véresáldozattal áldozék az Istennek; Áron pedig és Izráel minden vénei jövének, hogy kenyeret egyenek a Mózes ipával Isten előtt.
  hu 2Mózes 1812
 • És jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi.
  hu 1Mózes 1216
 • És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.
  hu 2Mózes 3522
 • És juta egy helyre, holott meghála, mivelhogy a nap lement vala: és vőn egyet annak a helynek kövei közűl, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen.
  hu 1Mózes 2811
 • És jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és tábort ütének ott a vizek mellett.
  hu 2Mózes 1527
 • Es kam aber eine Teuerung in das Land. Da zog Abram hinab nach Ägypten, daß er sich daselbst als ein Fremdling aufhielte; denn die Teuerung war groß im Lande.
  de 1Mose 1210
 • Es kam aber eine Teuerung ins Land nach der vorigen, so zu Abrahams Zeiten war. Und Isaak zog zu Abimelech, der Philister König, zu Gerar.
  de 1Mose 261
 • És káromlá az izráelbeli asszony fia az [Isten] nevét és átkozódék; elvivék azért azt Mózeshez. Az ő anyjának neve pedig Selomith vala, Dibrinek leánya, Dán nemzetségéből.
  hu 3Mózes 2411
 • És kedvessé tészem e népet az Égyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen.
  hu 2Mózes 321
 • És kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű [fonal], meg len [fonal,] és kecskeszőr.
  hu 2Mózes 254
 • És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], és kecskeszőrt.
  hu 2Mózes 356
 • És keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, a melyen jártam.
  hu 1Mózes 353
 • És kemény maradt a Faraó szíve, és nem bocsátá el az Izráel fiait, a mint megmondotta vala az Úr Mózes által.
  hu 2Mózes 935
 • És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.
  hu 2Mózes 114
 • És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.
  hu 2Mózes 4015
 • És kend meg azzal a gyülekezet sátorát és a bizonyság ládáját.
  hu 2Mózes 3026
 • És kenyér nem vala az egész föld kerekségén, mert igen nagy vala az éhség, és elalélt vala Égyiptom földe, és a Kanaán földe az éhség miatt.
  hu 1Mózes 4713
 • És kérdezősködék egészségök felől, s monda: Egészségben van-é a ti vén atyátok, a kiről nékem szóltatok? él-é még?
  hu 1Mózes 4327
 • És keresgéle; a legnagyobbikon kezdé s a legkissebbiken végezé, és megtalálá a poharat a Benjámin zsákjában.
  hu 1Mózes 4412
 • És Keszedet, Házót, Pildást, Jidláfot és Bethuélt.
  hu 1Mózes 2222
 • És készíte ő is ételt, s vivé az ő atyja elé, és mondá az ő atyjának: Keljen fel az én atyám, és egyék az ő fia vadászatából, hogy áldjon meg engem a te lelked.
  hu 1Mózes 2731
 • És készítse el a pap az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égőáldozatul; így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt az ő tisztátalanságának folyása miatt.
  hu 3Mózes 1530
 • És készítse el az egyiket a gerliczék közül, vagy galambfiak közül, a melyik az ő módjától telik.
  hu 3Mózes 1430
 • És készítse el azokat a pap; az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen égőáldozatul; így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt az ő magfolyása miatt.
  hu 3Mózes 1515
 • És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.
  hu 2Mózes 258
 • És két arany karikát csinála hozzá, a pártázata alá, a két oldalán, mindkét oldalára, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozhassák azt.
  hu 2Mózes 3727
 • És két gerliczét vagy két galambfiat, a mint a módja engedi, és legyen az egyik bűnért való áldozat, a másik pedig egészen égőáldozat.
  hu 3Mózes 1422
 • És két lánczot tiszta aranyból; fonatékosan csináld azokat; sodrott mívűek legyenek, és tedd rá a sodrott lánczokat a boglárokra.
  hu 2Mózes 2814
 • És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből.
  hu 1Mózes 2215
 • És kibocsátá a hollót, és az elrepűlt, meg visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradának.
  hu 1Mózes 87
 • És kijöve az első; vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azért nevezék nevét Ézsaúnak.
  hu 1Mózes 2525
 • És kiméne a Faraó elől és imádkozék az Úrhoz.
  hu 2Mózes 1018
 • És kiméne Ábrám, a mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
  hu 1Mózes 124
 • És kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemelé szemeit és látá, hogy ímé tevék jőnek.
  hu 1Mózes 2463
 • És kiméne Khámor, Sekhem atyja Jákóbhoz, hogy szóljon vele.
  hu 1Mózes 346
 • És kiméne Lót ő hozzájok az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót.
  hu 1Mózes 196
 • És kiméne Mózes a Faraótól a városból és felemelé kezeit az Úrhoz, és megszűnének a mennydörgések s a jégeső és eső sem ömlik vala a földre.
  hu 2Mózes 933
 • És kiméne Mózes a Faraótól és imádkozék az Úrhoz.
  hu 2Mózes 830
 • És kiméne Mózes és Áron a Faraótól és kiálta Mózes az Úrhoz a békák felől, a melyeket a Faraóra bocsátott vala.
  hu 2Mózes 812
 • És kiméne Rúben búzaaratáskor, és talála a mezőn mandragóra-bogyókat s vivé azokat az ő anyjának, Leának. És monda Rákhel Leának: Adj nékem kérlek a fiad mandragóra-bogyóiból.
  hu 1Mózes 3014
 • És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az [élettel], és takaríttaték az ő népéhez.
  hu 1Mózes 258
 • És kimúlék Izsák és meghala, és takaríttaték az ő eleihez vén korban, bételvén az élettel; és eltemeték őt az ő fiai, Ézsaú és Jákób.
  hu 1Mózes 3529
 • És kinyitá és látá a gyermeket; és ímé egy síró fiú. És könyörűle rajta és monda: A héberek gyermekei közűl való ez.
  hu 2Mózes 26
 • És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
  hu 1Mózes 2210
 • És kinyujtá kezét Áron Égyiptom vizeire, és békák jövének fel és ellepék Égyiptom földét.
  hu 2Mózes 86
 • És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.
  hu 2Mózes 1421
 • És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatére a tenger az ő elébbi állapotjára; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe.
  hu 2Mózes 1427
 • És kinyujtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű setétség egész Égyiptom földén három napig.
  hu 2Mózes 1022
 • És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és fussatok, mikor senki nem kerget is titeket.
  hu 3Mózes 2617
 • És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
  hu 1Mózes 324
 • És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt.
  hu 2Mózes 1917
 • És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.
  hu 1Mózes 155
 • És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
  hu 1Mózes 2521
 • És körűlmetélé Ábrahám az ő fiát Izsákot, nyolcznapos korában, a mint parancsolta vala néki az Isten.
  hu 1Mózes 214
 • És kösd azt kék zsinórra, hogy legyen az a süvegen; a süvegnek előrészén legyen az.
  hu 2Mózes 2837
 • És kötének reá kék zsinórt, hogy felkössék azzal a süvegre, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 3931
 • És kovásztalan kenyeret, és olajjal elegyített kovásztalan kalácsokat, meg olajjal kent kovásztalan lepényeket is; búzalisztlángból készítsd azokat.
  hu 2Mózes 292
 • És közelítének a szolgálók, ők és gyermekeik és meghajták magokat.
  hu 1Mózes 336
 • És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.
  hu 3Mózes 2612
 • És közületek öten százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezeret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által.
  hu 3Mózes 268
 • És külön állíta Ábrahám a nyájból hét juhot.
  hu 1Mózes 2128
 • És különbséget tészek az én népem között és a te néped között. Holnap lészen e jelenség.
  hu 2Mózes 823
 • És Lábán az ő szolgálóját Zilpát, szolgálóul adá az ő leányának Leának.
  hu 1Mózes 2924
 • És lakjatok velünk; a föld előttetek van, lakjátok, s kereskedjetek rajta és bírjátok azt.
  hu 1Mózes 3410
 • És látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala és monda Józsefnek: Álmodtam én is, hogy ímé három kosár kalács vala fejemen.
  hu 1Mózes 4016
 • És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
  hu 1Mózes 36
 • És látá az egész nép, hogy a felhő-oszlop a sátornak ajtaján áll, és felkele az egész nép, és kiki meghajlék az ő sátorának ajtajában.
  hu 2Mózes 3310
 • És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
  hu 1Mózes 65
 • És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.
  hu 2Mózes 34
 • És látá Ézsaú, hogy a Kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak az ő atyjának:
  hu 1Mózes 288
 • És látá Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mésopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl;
  hu 1Mózes 286
 • És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
  hu 1Mózes 14
 • És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.
  hu 1Mózes 131
 • És látá Izráel azt a nagy dolgot, a melyet cselekedék az Úr Égyiptomban: félé azért a nép az Urat és hívének az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának.
  hu 2Mózes 1431
 • És látá Jákób a Lábán orczáját, hogy ímé nem olyan ő hozzá mint annakelőtte.
  hu 1Mózes 312
 • És látá Jákób, hogy van gabona Égyiptomban és monda Jákób az ő fiainak: Mit néztek egymásra?
  hu 1Mózes 421
 • És látá József Efraimtól harmad ízben való fiait. Manasse fiának Mákhirnak is születtek József térdén gyermekei.
  hu 1Mózes 5023
 • És látá Rákhel, hogy ő nem szűle Jákóbnak, irigykedni kezde Rákhel az ő nénjére, és monda Jákóbnak: Adj nékem gyermekeket, mert ha nem, meghalok.
  hu 1Mózes 301
 • És látá, hogy ímé egy kút van a mezőben, és hogy ott három falka juh hever vala. Mert abból a kútból itatják vala a nyájakat; de a kútnak száján nagy kő vala:
  hu 1Mózes 292
 • És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
  hu 1Mózes 62
 • És láták az Izráel Istenét, és annak lábai alatt valami zafir fényű tárgy vala, és olyan tiszta, mint maga az ég.
  hu 2Mózes 2410
 • És láták az ország lakosai, a Kanaán népe azt a gyászt Atád szérűjénél, és mondának: Keserves gyásza ez az Égyiptombelieknek. Azért nevezék azt a helyet Ábel Miczrajimnak, mely a Jordánon túl van.
  hu 1Mózes 5011
 • És láttam álmomban, és ímé hét gabonafej nevekedik vala egy száron, mind teljes és szép.
  hu 1Mózes 4122
 • És látván Mózes, hogy a nép megvadula, mert Áron megvadítá vala őket, ellenségeik csúfjára.
  hu 2Mózes 3225
 • És légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai hegyre, és állj ott előmbe a hegy tetején.
  hu 2Mózes 342
 • És legyen az Áronon, a mikor szolgál, hogy hallassék annak csengése, a mikor bemegy a szenthelybe az Úr eleibe, és mikor kijön, hogy meg ne haljon.
  hu 2Mózes 2835
 • És legyen az az Áronnak homlokán, hogy Áron viselje a szent áldozatok körűl elkövetett vétket, a melyeket az Izráel fiai mindenféle szent adományaikban szentelnek. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké tegye őket az Úr előtt.
  hu 2Mózes 2838
 • És legyen az élelem tartalékban az ország számára az éhség hét esztendejére, melyek elkövetkeznek Égyiptom földére, hogy el ne vesszen e föld az éhség miatt.
  hu 1Mózes 4136
 • És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból.
  hu 2Mózes 139
 • És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.
  hu 2Mózes 1214
 • És legyen ez Áronnak és az ő fiainak része örökké az Izráel fiaitól: mert felmutatott adomány ez, és felmutatott adomány legyen Izráel fiai részéről az ő hálaáldozataikból; az Úrnak felmutatott adomány.
  hu 2Mózes 2928
 • És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
  hu 2Mózes 126
 • És legyenek azok Áronon és az ő fiain, a mikor bemennek a gyülekezet sátorába, vagy a mikor az oltárhoz járulnak, a szenthelyen való szolgálattételre, hogy bűnt ne vigyenek oda és meg ne haljanak. Örökkévaló rendtartás ez [Áron]nak és az ő magvának ő utána.
  hu 2Mózes 2843
 • És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.
  hu 2Mózes 1911
 • És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
  hu 1Mózes 115
 • És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.
  hu 3Mózes 2026
 • És lerakták magokról az Izráel fiai az ő ékességeket, a Hóreb hegyétől fogva.
  hu 2Mózes 336
 • És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem.
  hu 3Mózes 2630
 • És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.
  hu 1Mózes 914
 • És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
  hu 2Mózes 196
 • És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.
  hu 1Mózes 418
 • És levevé a Faraó a maga gyűrűjét kezéről, és adá azt József kezére; és felöltözteté őt drága gyolcs ruhába, és aranylánczot tőn az ő nyakába.
  hu 1Mózes 4142
 • És lóbálja meg azokat a pap a zsengékből való kenyérrel az Úr előtt való lóbálással a két báránynyal egybe. Szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára.
  hu 3Mózes 2320
 • És lőn a hatszáz egyedik esztendőben, az első hónak első napján, felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy ímé megszikkadt a földnek színe.
  hu 1Mózes 813
 • És lőn a mikor szóla az Úr Mózesnek Égyiptom földén.
  hu 2Mózes 628
 • És lőn a mint elvégezé Izsák Jákóbnak megáldását; és épen csakhogy kiment vala Jákób az ő atyjának Izsáknak színe elől; az ő bátyja Ézsaú is megjöve vadászásából.
  hu 1Mózes 2730
 • És lőn a mint zsákjaikat kiüresíték, ímé az ő csomó pénze mindeniknek zsákjában vala. A mint látták az ő csomó pénzeiket ők és az ő atyjok, megfélemlének.
  hu 1Mózes 4235
 • És lőn a négyszáz harmincz esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Égyiptomnak földéről.
  hu 2Mózes 1241
 • És lőn a nyolczadik napon, hogy szólítá Mózes Áront és az ő fiait, és Izráelnek véneit.
  hu 3Mózes 91
 • És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel.
  hu 1Mózes 2122
 • És lőn abban az időben, hogy Júda elméne az ő atyjafiaitól, és betére egy Adullámbeli férfiúhoz, kinek neve Khira vala.
  hu 1Mózes 381
 • És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 55
 • És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
  hu 2Mózes 223
 • És lőn az időtől fogva, hogy házának és a mije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az égyiptomi embernek házát Józsefért; és az Úr áldása vala mindenen, a mije csak volt a házban és a mezőn.
  hu 1Mózes 395
 • És lőn az ő szűlésének idején, ímé kettősök valának az ő méhében.
  hu 1Mózes 3827
 • És lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt ölni.
  hu 2Mózes 424
 • És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.
  hu 1Mózes 523
 • És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 511
 • És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
  hu 1Mózes 113
 • És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.
  hu 1Mózes 119
 • És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.
  hu 1Mózes 123
 • És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem.
  hu 1Mózes 397
 • És lőn ezek után, megmondák Józsefnek: Ímé a te atyád beteg; és elvivé magával az ő két fiát Manassét és Efraimot.
  hu 1Mózes 481
 • És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.
  hu 1Mózes 221
 • És lőn ezeknek utánna, hírt hozának Ábrahámnak mondván: Ímé Milkha is szűlt fiakat Nákhornak, a te atyádfiának:
  hu 1Mózes 2220
 • És lőn ezekután, hogy az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő urok ellen, az égyiptomi király ellen.
  hu 1Mózes 401
 • És lőn hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhő-oszlopból és megzavará az Égyiptombeliek táborát.
  hu 2Mózes 1424
 • És lőn harmadnapon virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen erős kürtzengés; és megréműle mind az egész táborbeli nép.
  hu 2Mózes 1916
 • És lőn harmadnapon, mikor ezek a seb fájdalmában valának, a Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dínának bátyjai, fegyvert ragadának s bátran a városra ütének és minden férfit megölének.
  hu 1Mózes 3425
 • És lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának.
  hu 2Mózes 1627
 • És lőn hogy a mikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki: Ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk, azt mondjad én felőlem: én bátyám ez.
  hu 1Mózes 2013
 • És lőn idő multával, hogy Abimélek a Filiszteusok királya kitekintvén az ablakon, látá Izsákot enyelegni Rebekával az ő feleségével.
  hu 1Mózes 268
 • És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 520
 • És lőn jégeső, és a tűz egymást éré az igen nagy jégeső közt, a melyhez hasonló nem volt az egész Égyiptom földén, mióta nép lakja.
  hu 2Mózes 924
 • És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 514
 • És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 531
 • És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 517
 • És lőn másod napon, leűle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig.
  hu 2Mózes 1813
 • És lőn másodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Ímé a mult éjjel én háltam atyámmal, adjunk néki bort inni ez éjjel is, és menj be te, hálj vele, és támaszszunk magot a mi atyánktól.
  hu 1Mózes 1934
 • És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 527
 • És lőn mikor Ábrám Égyiptomba érkezék, láták az égyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép.
  hu 1Mózes 1214
 • És lőn mikor éjjeli szállásra jutánk és kioldjuk vala a mi zsákjainkat: ímé mindenikünknek pénze az ő zsákjának szájában vala, tulajdon pénzünk teljes mértéke szerint; és visszahoztuk azt magunkkal.
  hu 1Mózes 4321
 • És lőn mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsűlyeszté a városokat, a melyekben lakott vala Lót.
  hu 1Mózes 1929
 • És lőn mikor fogytán vala az eleség, melyet Égyiptomból hoztak vala, monda nékik az ő atyjok: Menjetek el ismét, vegyetek nékünk egy kevés eleséget.
  hu 1Mózes 432
 • És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.
  hu 1Mózes 112
 • És lőn mikor kivivék őket, monda az [egyik:] Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne veszsz.
  hu 1Mózes 1917
 • És lőn mikor közel vala, hogy bemenjen Égyiptomba, monda feleségének Szárainak: Ímé tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy.
  hu 1Mózes 1211
 • És lőn mikor Lábán Jákóbnak, az ő húga fiának hírét hallá, eleibe futa, megölelé és megcsókolá őt, és bevivé az ő házába, és az mindeneket elbeszéle Lábánnak.
  hu 1Mózes 2913
 • És lőn mintegy három hónap múlva, jelenték Júdának, mondván: Thámár a te menyed paráználkodott, és ímé terhes is a paráznaság miatt. És monda Júda: Vigyétek ki őt, és égettessék meg.
  hu 1Mózes 3824
 • És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá.
  hu 1Mózes 1512
 • És lőn negyven nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált vala.
  hu 1Mózes 86
 • És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 58
 • És lőn, a mikor elbocsátá a Faraó a népet, nem vivé őket Isten a Filiszteusok földje felé, noha közel vala az; mert monda az Isten: Netalán mást gondol a nép, ha harczot lát, és visszatér Égyiptomba.
  hu 2Mózes 1317
 • És lőn, a mikor megvénhedett vala Izsák, és szemei annyira meghomályosodtak vala, hogy nem látott, szólítá a nagyobbik fiát Ézsaút, és monda néki: Fiam; és ez monda néki: Imhol vagyok.
  hu 1Mózes 271
 • És lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott.
  hu 2Mózes 3429
 • És lőn, a mint hallja az ő ura az ő feleségének beszédeit, melyeket néki beszélt, mondván: Ilyesmiket tett velem a te szolgád; haragra gerjede.
  hu 1Mózes 3919
 • És lőn, a mint hallja vala az Ábrahám szolgája azoknak beszédét, meghajtá magát a földig az Úr előtt.
  hu 1Mózes 2452
 • És lőn, a mint hallja vala, hogy fenszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyá és elfuta és kiméne.
  hu 1Mózes 3915
 • És lőn, a mint oda ére József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a czifra ruhát, mely rajta vala.
  hu 1Mózes 3723
 • És lőn, a mint szűlte vala Rákhel Józsefet, monda Jákób Lábánnak: Bocsáss el engemet, hadd menjek el az én helyembe, az én hazámba.
  hu 1Mózes 3025
 • És lőn, hogy a miképen megfejté nékünk, úgy lőn: engem visszahelyeze hívatalomba, amazt pedig felakasztatá.
  hu 1Mózes 4113
 • És lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgata reá, hogy vele háljon és vele egyesüljön.
  hu 1Mózes 3910
 • És lőn, hogy estve fürjek jövének fel és ellepék a tábort, reggel pedig harmatszállás lőn a tábor körűl.
  hu 2Mózes 1613
 • És lőn, hogy mikor a nyáj java részének vala párzási ideje, akkor Jákób a vesszőket oda raká a válúkba a juhok eleibe, hogy a vesszőket látva foganjanak.
  hu 1Mózes 3041
 • És lőn, hogy mikor Mózes kiméne a sátorhoz, az egész nép felkele, és kiki mind az ő sátorának ajtajában álla; nézvén Mózes után míg a sátorba beméne.
  hu 2Mózes 338
 • És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.
  hu 2Mózes 121
 • És lőn, hogy szűlése közben az egyik kinyújtá kezét, és fogá a bába és veres fonalat köte reá, mondván: Ez jött ki először.
  hu 1Mózes 3828
 • És lőn, mikor a Faraó megátalkodottan vonakodék minket elbocsátani: megöle az Úr minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az ember elsőszülöttétől a barom első fajzásáig; azért áldozok én az Úrnak minden hímet, mely anyja méhét megnyitja, és megváltom az én fiaimnak minden elsőszülöttét.
  hu 2Mózes 1315
 • És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elévőn az ember egy aranyfüggőt, a melynek súlya fél siklus, és két karpereczet, a melynek súlya tíz arany.
  hu 1Mózes 2422
 • És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.
  hu 2Mózes 1610
 • És lőn, mikor Mózes beméne a sátorba, hogy felhő-oszlop szálla alá, és megálla a sátor ajtajában, és beszéle Mózessel.
  hu 2Mózes 339
 • És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala.
  hu 2Mózes 1711
 • És lőn, minekelőtte elvégezte volna a beszédet, ímé jő vala Rebeka, Bethuélnek leánya, a ki Milkhának, az Ábrahám testvérének Nákhor feleségének vala fia, és pedig vedrével a vállán.
  hu 1Mózes 2415
 • És maradj nála egy kevés ideig, míg a te bátyád haragja elmúlik;
  hu 1Mózes 2744
 • És mártsa be a pap az ő jobb kezének újját az olajba, mely az ő bal tenyerén van, és hintsen az olajból az újjával hétszer az Úr előtt.
  hu 3Mózes 1416
 • És mártsa be a pap az ő újját a vérbe, és hintsen a vérből hétszer az Úr előtt a szent hajléknak függönye felé.
  hu 3Mózes 46
 • És mártsa be a pap az ő újját a vérbe, és hintsen abból hétszer az Úr előtt a függöny felé.
  hu 3Mózes 417
 • És másnap monda Mózes a népnek: Nagy bűnt követtetek el, most azért felmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek.
  hu 2Mózes 3230
 • És meg ne fertőztessék Izráel fiainak szent dolgait, a melyeket áldoznak az Úrnak,
  hu 3Mózes 2215
 • És meg ne fertőztessétek az én szent nevemet, hogy megszenteltessem Izráel fiai között. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök,
  hu 3Mózes 2232
 • És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
  hu 1Mózes 122
 • És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
  hu 1Mózes 23
 • És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  hu 1Mózes 128
 • És megáldá Jákób a Faraót, és kiméne a Faraó elől.
  hu 1Mózes 4710
 • És megáldá Józsefet s monda: Az Isten, a kinek előtte jártak az én atyáim Ábrahám és Izsák; az Isten a ki gondomat viselte, a mióta vagyok, mind e napig:
  hu 1Mózes 4815
 • És megáldá őket azon a napon, mondván: Ha áld, téged említsen Izráel, mondván: Az Isten téged olyanná tégyen mint Efraimot s Manassét. És Efraimot eleibe tevé Manassénak.
  hu 1Mózes 4820
 • És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
  hu 1Mózes 1419
 • És megáldák Rebekát, és mondák néki: Te mi húgunk! szaporodjál ezerszer való ezerig. És bírja a te magod az ő ellenségeinek kapuját.
  hu 1Mózes 2460
 • És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.
  hu 1Mózes 2218
 • És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
  hu 1Mózes 123
 • És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.
  hu 1Mózes 1716
 • És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
  hu 1Mózes 177
 • És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az Égyiptombeliek: Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen.
  hu 2Mózes 1425
 • És megcsinálá azután az egészen égőáldozat oltárát sittim-fából; öt sing a hossza, öt sing a szélessége; négyszögű és három sing magas.
  hu 2Mózes 381
 • És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing.
  hu 2Mózes 371
 • És megcsinálá hét mécsét is, és azoknak hamvvevőit és hamutartóit, tiszta aranyból.
  hu 2Mózes 3723
 • És megcsinálák a deszkákat is a hajlékhoz sittim-fából, felállogatva.
  hu 2Mózes 3619
 • És megcsinálák a középső reteszrúdat is, hogy fusson a deszkák közepén, végtől-végig.
  hu 2Mózes 3632
 • És megcsinálák az efód palástját takácsmunkával, egészen kék lenből.
  hu 2Mózes 3922
 • És megcsókolá Jákób Rákhelt, és nagy felszóval síra.
  hu 1Mózes 2911
 • És megcsókolá mind az ő testvéreit és síra ő rajtok; azután beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei.
  hu 1Mózes 4515
 • És megemlékezék József az álmokról, a melyeket azok felől álmodott vala. És monda nékik: Kémek vagytok ti, kik azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglássátok.
  hu 1Mózes 429
 • És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.
  hu 1Mózes 915
 • És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.
  hu 1Mózes 821
 • És megesketé József Izráel fiait, mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal.
  hu 1Mózes 5025
 • És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát.
  hu 3Mózes 2629
 • És megfélemlének azok az emberek, a miért bevivék őket a József házába, és mondának: A pénzért hozattatánk ide be, mely először a mi zsákjainkba tétetett volt, hogy reánk rohanjon, megtámadjon és minket rabszolgákká tegyen a mi szamarainkkal együtt.
  hu 1Mózes 4318
 • És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 4025
 • És meghajtá magát Ábrahám a földnek népe előtt.
  hu 1Mózes 2312
 • És meghal Égyiptom földén minden elsőszülött, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, a ki az ő királyi székében űl, a szolgálónak első szülöttéig, a ki malmot hajt; a baromnak is minden első fajzása.
  hu 2Mózes 115
 • És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, a ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala.
  hu 1Mózes 3639
 • És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt.
  hu 1Mózes 3633
 • És meghala Débora, a Rebeka dajkája, és eltemeték Béthelen alól egy cserfa alatt, és nevezék annak nevét Allon-Bákhutnak.
  hu 1Mózes 358
 • És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
  hu 1Mózes 3636
 • És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.
  hu 1Mózes 3634
 • És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.
  hu 2Mózes 16
 • És meghala József száz tíz esztendős korában, és bebalzsamozák, és koporsóba tevék Égyiptomban.
  hu 1Mózes 5026
 • És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala.
  hu 1Mózes 3635
 • És meghala Rákhel, és eltemetteték az Efratába (azaz Bethlehembe) vivő úton.
  hu 1Mózes 3519
 • És meghala Sára Kirját-Arbában azaz Hebronban a Kanaán földén, és beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát és sirassa őt.
  hu 1Mózes 232
 • És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.
  hu 1Mózes 3638
 • És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
  hu 1Mózes 3637
 • És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot.
  hu 1Mózes 311
 • És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
  hu 2Mózes 224
 • És meghallá Jákób, hogy megszeplősítette Dínát, az ő leányát, fiai pedig a mezőn valának a barommal, azért veszteg marada Jákób, míg azok megjövének.
  hu 1Mózes 345
 • És meghallá Jethró, Midián papja, Mózes ipa, mindazt a mit Isten Mózessel és Izráellel az ő népével cselekedett vala, hogy kihozta az Úr Izráelt Égyiptomból.
  hu 2Mózes 181
 • És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
  hu 1Mózes 38
 • És meghallgatá Isten Leát, mert fogada az ő méhében és szűle Jákóbnak ötödik fiat.
  hu 1Mózes 3017
 • És meghordoztatá őt az ő második szekerén, és kiáltják vala ő előtte: Térdet hajtsatok! Így tevé őt [fejedelemmé] az egész Égyiptom földén.
  hu 1Mózes 4143
 • És megint teherbe esék és szűle fiat, és monda: Most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert három fiat szűltem néki; azért nevezé nevét Lévinek.
  hu 1Mózes 2934
 • És megismeré azt, és monda: Fiam felső ruhája ez, fenevad ette meg őt, bizony széllyelszaggatta Józsefet.
  hu 1Mózes 3733
 • És megismeré Júda és monda: Igazabb ő nálamnál, mert bizony nem adám őt az én fiamnak Sélának; de nem ismeré őt [Júda] többé.
  hu 1Mózes 3826
 • És megizené Mózesnek: Én Jethró a te ipad megyek te hozzád a te feleségeddel és az ő két fia is ő vele.
  hu 2Mózes 186
 • És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki.
  hu 1Mózes 127
 • És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.
  hu 2Mózes 32
 • És megjelenék néki az Úr azon éjszaka, és monda: Én vagyok Ábrahámnak a te atyádnak Istene: Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért.
  hu 1Mózes 2624
 • És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajfalevél vala annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről.
  hu 1Mózes 811
 • És megkeményedék a Faraó szíve és nem hallgata reájok, a mint megmondotta vala az Úr.
  hu 2Mózes 713
 • És megkeményíté az Úr a Faraónak, az égyiptomi királynak szivét, hogy űzőbe vegye az Izráel fiait; Izráel fiai pedig mennek vala nagy hatalommal.
  hu 2Mózes 148
 • És megkérdé a Faraó főembereit, a kik az ő ura házánál vele együtt fogva valának, mondván: Miért oly komor ma a ti orczátok?
  hu 1Mózes 407
 • És megkérdé a helység férfiait, mondván: Hol van az a [felavatott] parázna []nő, a ki Enajim mellett az útfélen vala? És azok mondának: Nem volt erre [felavatott] parázna nő.
  hu 1Mózes 3821
 • És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott.
  hu 1Mózes 3229
 • És megkérdezém őt és mondék: Ki leánya vagy? ő pedig felele: Bethuélnek, a Nákhor fiának leánya vagyok, a kit Milkha szűlt vala őnéki. Ekkor a függőt orrába, és e pereczeket karjaira tevém.
  hu 1Mózes 2447
 • És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
  hu 1Mózes 172
 • És megküldé Júda a kecskefiat az ő Adullámbeli barátjától, hogy visszavegye a zálogot az asszonytól, de nem találá azt.
  hu 1Mózes 3820
 • És meglátá az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét. Rákhel pedig magtalan vala.
  hu 1Mózes 2931
 • És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?
  hu 1Mózes 488
 • És meglátá őt Sekhem, a Khivveus Khámornak, az ország fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele hála és erőszakot tesz vala rajta.
  hu 1Mózes 342
 • És meglátá ott Júda egy Súah nevű Kanaánbeli férfiúnak leányát, és elvevé azt, és beméne hozzá.
  hu 1Mózes 382
 • És megmosá a belet és a lábszárakat, és elfüstölögteté az oltáron az egészen égőáldozattal egybe.
  hu 3Mózes 914
 • És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.
  hu 2Mózes 4031
 • És megnézi a pap, és ímé a testök bőrén lévő foltok halavány fehérek: a bőrön fakadt sömör az, tiszta az az [ember].
  hu 3Mózes 1339
 • És megnézi azt a pap, és csakugyan terjedt a var a bőrön: akkor ne is kutasson a pap a sárga szőr után, tisztátalan az.
  hu 3Mózes 1336
 • És megnézi azt a pap, és íme a szőr fehérré változott a foltban, és annak felülete mélyebben van a bőrnél: poklosság az, a mi a seben fakadt, azért ítélje azt a pap tisztátalannak, poklos fakadék az.
  hu 3Mózes 1325
 • És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
  hu 1Mózes 37
 • És megnyitá Isten az ő szemeit, és láta egy vízforrást, oda méne azért, és megtölté a tömlőt vízzel, és inni ada a gyermeknek.
  hu 1Mózes 2119
 • És megölék azt; Mózes pedig vőn annak véréből, és tőn abból az Áron jobb fülének czimpájára, és jobb kezének hüvelykére és jobb lábának hüvelykére.
  hu 3Mózes 823
 • És megölék [azt]; Mózes pedig elhinté a vért az oltárra köröskörül.
  hu 3Mózes 819
 • És megparancsolá József az ő szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be az ő atyját; és bebalzsamozák az orvosok Izráelt.
  hu 1Mózes 502
 • És megpihenteté a tevéket a városon kivűl egy kútfőnél, este felé, mikor a [leányok] vizet meríteni járnak.
  hu 1Mózes 2411
 • És megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: Hálj velem. Ő pedig ott hagyá ruháját az [asszony] kezében és elfuta és kiméne.
  hu 1Mózes 3912
 • És megragadák őt és beleveték a kútba; a kút pedig üres vala, nem vala víz benne.
  hu 1Mózes 3724
 • És megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei;
  hu 1Mózes 264
 • És megszabadítá az Úr azon a napon Izráelt az Égyiptombeliek kezéből; és látá Izráel a megholt Égyiptombelieket a tenger partján.
  hu 2Mózes 1430
 • És megszaggatá Jákób ruháit, és zsákba öltözék és gyászolá az ő fiát sokáig.
  hu 1Mózes 3734
 • És megszentelem a gyülekezetnek sátorát és az oltárt; Áront és az ő fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek.
  hu 2Mózes 2944
 • És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.
  hu 2Mózes 225
 • És megtekinte Mózes minden munkát, és ímé elkészíték azt, úgy készíték el, a mint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes.
  hu 2Mózes 3943
 • És megtére az ő atyjafiaihoz, és monda: Nincsen a gyermek, és én, merre menjek én?
  hu 1Mózes 3730
 • És megtérének Jákóbhoz a követek, mondván: Elmentünk vala a te atyádfiához Ézsaúhoz, és már jön is elődbe, és négyszáz férfi van vele.
  hu 1Mózes 326
 • És megtérének s menének Hén Mispátba, azaz Kádesbe, és elpusztíták az Amálekiták egész mezőségét, és az Emoreusokat is, kik laknak vala Háczaczon-Thámárban.
  hu 1Mózes 147
 • És megtermi a föld az ő gyümölcsét, hogy eleget ehessetek, és bátorságosan lakhattok azon.
  hu 3Mózes 2519
 • És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz.
  hu 3Mózes 2619
 • És megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, ha majd megdicsőíttetem a Faraó által, az ő szekerei és lovasai által.
  hu 2Mózes 1418
 • És megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenök, a ki kihoztam őket Égyiptom földéről, hogy közöttök lakozhassam, én, az Úr az ő Istenök.
  hu 2Mózes 2946
 • És megverte az Úr a népet ezért [is], a mit cselekedtek a borjúval, melyet Áron készített vala.
  hu 2Mózes 3235
 • És megvevé a mezőnek azt a részét, a hol sátorát felvonta vala, Khámornak a Sekhem atyjának fiaitól száz pénzen.
  hu 1Mózes 3319
 • És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.
  hu 1Mózes 133
 • És méne Mózes és Áron és egybegyűjték Izráel fiainak minden véneit.
  hu 2Mózes 429
 • És méne Mózes és visszatére az ő ipához Jethróhoz és monda néki: Hadd menjek és térjek vissza az én atyámfiaihoz Égyiptomba, hogy meglássam, ha élnek-e még? És monda Jethró Mózesnek: Eredj el békességgel.
  hu 2Mózes 418
 • És menének arra Midiánita kereskedő férfiak, és kivonák és felhozák Józsefet a kútból, és eladák Józsefet az Ismáelitáknak húsz ezüstpénzen: [azok] pedig elvivék Józsefet Égyiptomba.
  hu 1Mózes 3728
 • És menének és úgy cselekedének az Izráel fiai, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak; úgy cselekedének.
  hu 2Mózes 1228
 • És metéljétek körűl a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.
  hu 1Mózes 1711
 • És Miczpának, mivelhogy mondá: Az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, a mikor egymástól elválunk.
  hu 1Mózes 3149
 • És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; [így lőn] egész utazásuk alatt.
  hu 2Mózes 4036
 • És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne veszsz a városnak bűne miatt.
  hu 1Mózes 1915
 • És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
  hu 1Mózes 1517
 • És mikor a nyolczadik esztendőre vettek, akkor is az ó termésből esztek egészen a kilenczedik esztendeig; mindaddig ó gabonát esztek, míg ennek termése be nem jön.
  hu 3Mózes 2522
 • És mikor annak a helynek lakosai az ő felesége felől kérdezősködének, azt mondja vala: én húgom ő. Mert fél vala azt mondani: én feleségem; [gondolván:] nehogy megöljenek engem e helynek lakosai Rebekáért, mivelhogy szép ábrázatú ő.
  hu 1Mózes 267
 • És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.
  hu 2Mózes 3322
 • És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, a mint megmondotta vala: akkor tartsátok meg ezt a szertartást.
  hu 2Mózes 1225
 • És mikor elfogyott a pénz Égyiptom földéről is, Kanaán földéről is, egész Égyiptom Józsefhez méne, mondván: Adj nékünk kenyeret, miért haljunk meg szemed láttára, azért hogy nincs pénz?
  hu 1Mózes 4715
 • És mikor Ézsaú negyven esztendős vala, feleségűl vevé Jehudithot, a Khitteus Beéri leányát, és Boszmátot a Khitteus Elon leányát.
  hu 1Mózes 2634
 • És mikor fenszóval kezdtem kiáltani, ruháját nálam hagyá és kifuta.
  hu 1Mózes 3918
 • És mikor harmad napra megmondák Lábánnak, hogy Jákób elszökött;
  hu 1Mózes 3122
 • És mikor kijövének a Faraótól, szembe találkozának Mózessel és Áronnal.
  hu 2Mózes 520
 • És mikor közeledett volna a táborhoz, látá a borjút és a tánczolást, és felgerjede Mózesnek haragja, és elveté kezéből a táblákat, és összetöré azokat a hegy alatt.
  hu 2Mózes 3219
 • És mikor látja vala az [asszony], hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta, és kifutott:
  hu 1Mózes 3913
 • És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak.
  hu 1Mózes 3518
 • És mikor Mózes az Úr elébe méne, hogy vele szóljon, levevé a leplet, míg kijőne. Kijövén pedig, elmondá az Izráel fiainak, a mi parancsot kapott.
  hu 2Mózes 3434
 • És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.
  hu 1Mózes 532
 • És mikor tudtára adák, mondván: József még él, és hogy uralkodik egész Égyiptom földén; az ő szíve elalélt, mert nem hisz vala nékik.
  hu 1Mózes 4526
 • És mind a bölcs szívű [férfiak], kik munkálkodának, készíték a hajlékot, tíz kárpittal: sodrott lenből és kék, és bíborpiros és karmazsinszinűből, Kérubokkal, mestermunkával készíték azokat.
  hu 2Mózes 367
 • És mind az egész föld Égyiptomba megy vala Józsefhez gabonát venni; mert nagy vala az éhség az egész földön.
  hu 1Mózes 4157
 • És mind az egész tulkot vigye ki a táboron kivül tiszta helyre, a hová a hamut öntik: és égesse el azt a fán, tűzben; ott égessék meg, a hová a hamut öntik.
  hu 3Mózes 412
 • És mindaz is, a ki illet bármely holmit, a melyen ült, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1522
 • És mindaz is, a ki illeti azokat, tisztátalan lesz, mossa meg azért a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1527
 • És mindaz, a ki illeti az ő ágyát, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1521
 • És mindaz, a kit illet a magfolyós, úgy hogy kezeit le nem öblíti vízzel, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1511
 • És mindazokat a kútakat, melyeket az ő atyjának szolgái Ábrahámnak az ő atyjának idejében ástak vala, behányák a Filiszteusok, és betölték azokat földdel.
  hu 1Mózes 2615
 • És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.
  hu 1Mózes 910
 • És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek.
  hu 1Mózes 619
 • És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket.
  hu 2Mózes 3523
 • És minden gazdagságukat, minden gyermekeiket és feleségeiket fogva vivék és elrablák, és mindent a mi a házban vala.
  hu 1Mózes 3429
 • És minden nyereg is, a melyre a magfolyós ráült, tisztátalan legyen.
  hu 3Mózes 159
 • És minden ruha, és minden bőr, a melyre a magömlés kihat, mosattassék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig,
  hu 3Mózes 1517
 • És minden tizede a baromnak és juhnak, mindabból, a mi a vessző alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve.
  hu 3Mózes 2732
 • És minden, a mire azoknak holttestéből esik [valami], tisztátalan; kemencze és tűzhely lerontassék; tisztátalanok azok és tisztátalanok legyenek néktek.
  hu 3Mózes 1135
 • És minden, a mire ezek közül holtuk után esik valamelyik, tisztátalan legyen; akármely faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák; akármely eszköz, a mivel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estvéig, ezután tiszta legyen.
  hu 3Mózes 1132
 • És mindezek a te szolgáid lejönnek hozzám és leborulnak előttem, mondván: Eredj ki te és mind a nép, a mely téged követ, és csak azután megyek el. És nagy haraggal méne ki a Faraó elől.
  hu 2Mózes 118
 • És mindezekből az áldozatokból áldozzék egyet-egyet az Úrnak felmutatott áldozatul; és legyen azé a papé, a ki a hálaáldozatnak vérét elhinti.
  hu 3Mózes 714
 • És minekutána eleget adott néki innia, monda: A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak.
  hu 1Mózes 2419
 • És Misma, Dúmah és Massza.
  hu 1Mózes 2514
 • És miután megölték azt, vőn Mózes annak véréből, és tőn az újjával az oltárnak szarvaira köröskörül, és megtisztítá az oltárt, a többi vért pedig önté az oltárnak aljára; és felszentelte azt, hogy engesztelést szerezzen rajta.
  hu 3Mózes 815
 • És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.
  hu 1Mózes 524
 • Es möchten vielleicht fünf weniger den fünfzig Gerechte darin sein; wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach: Finde ich darin fünfundvierzig, so will ich sie nicht verderben.
  de 1Mose 1828
 • Es mögen vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin wären?
  de 1Mose 1824
 • És monda a Faraó a [József] testvéreinek: Mi a ti életmódotok? És mondának a Faraónak: Juhpásztorok a te szolgáid, mi is, mint a mi atyáink.
  hu 1Mózes 473
 • És monda a Faraó Jákóbnak: Hány esztendős vagy?
  hu 1Mózes 478
 • És monda a Faraó Józsefnek: Álmot láttam és nincs a ki megmagyarázza azt: Én pedig azt hallottam rólad beszélni, hogy ha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt.
  hu 1Mózes 4115
 • És monda a Faraó Józsefnek: Én vagyok a Faraó; de te nálad nélkül senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Égyiptom földén.
  hu 1Mózes 4144
 • És monda a Faraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mind ezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember.
  hu 1Mózes 4139
 • És monda a Faraó Józsefnek: Mondd meg a te atyádfiainak: Ezt cselekedjétek: Terheljétek meg a ti barmaitokat, és eredjetek, menjetek el Kanaán földére;
  hu 1Mózes 4517
 • És monda a Faraó: Én elbocsátlak titeket, hogy áldozzatok a ti Uratoknak Istenteknek a pusztában, csak nagyon messze ne távozzatok; imádkozzatok érettem.
  hu 2Mózes 828
 • És monda a Faraó: Eredj el és temesd el a te atyádat, a mint megesketett téged.
  hu 1Mózes 506
 • És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
  hu 1Mózes 34
 • És monda a mi atyánk: Menjetek vissza, és vegyetek nékünk [egy ]kevés eleséget.
  hu 1Mózes 4425
 • És monda a nagyobbik a kisebbiknek: A mi atyánk megvénhedett, és nincsen a földön férfiú, a ki mi hozzánk bejöhetne az egész föld szokása szerint.
  hu 1Mózes 1931
 • És monda a népnek: Legyetek készen harmadnapra; asszonyhoz ne közelítsetek.
  hu 2Mózes 1915
 • És monda a szolgának: Kicsoda az a férfiú, a ki a mezőn előnkbe jő? A szolga pedig monda: Az én uram ő. Akkor fogta a fátyolt és elfedezé magát.
  hu 1Mózes 2465
 • És monda a te szolgád, az én atyám, nékünk: Ti tudjátok hogy az én feleségem nékem csak két [fiat] szűlt.
  hu 1Mózes 4427
 • És monda Abimélek Ábrahámnak: Mire való e hét juh, melyet külön állítál?
  hu 1Mózes 2129
 • És monda Abimélek Ábrahámnak: Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted?
  hu 1Mózes 2010
 • És monda Abimélek Izsáknak: Menj el közűlünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál.
  hu 1Mózes 2616
 • És monda Abimélek: Ímé előtted van az én országom, a hol tenéked jónak tetszik, ott lakjál.
  hu 1Mózes 2015
 • És monda Abimélek: Miért mívelted ezt mi velünk? Kevésbe múlt, hogy feleségeddel nem hált valaki a nép közűl, és bűnt hoztál volna mi reánk.
  hu 1Mózes 2610
 • És monda Abimélek: Nem tudom kicsoda mívelte e dolgot; te sem jelentetted nekem, s én sem hallottam, hanem csak ma.
  hu 1Mózes 2126
 • És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.
  hu 1Mózes 1718
 • És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.
  hu 1Mózes 225
 • És monda Ábrahám Sáráról az ő feleségéről: Én húgom ő. Elkülde azért Abimélek Gérárnak királya, és elviteté Sárát.
  hu 1Mózes 202
 • És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.
  hu 1Mózes 228
 • És monda Ábrahám: Én megesküszöm.
  hu 1Mózes 2124
 • És monda Ábrám Sodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez:
  hu 1Mózes 1422
 • És monda Ábrám Szárainak: Ímé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele a mit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle.
  hu 1Mózes 166
 • És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
  hu 1Mózes 153
 • És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?
  hu 1Mózes 152
 • És monda Áronnak: Végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr elé.
  hu 3Mózes 92
 • És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  hu 1Mózes 32
 • És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
  hu 1Mózes 312
 • És monda az ember: Elmentek innen, mert hallám, hogy mondák: Menjünk Dóthánba. Elméne azért József az ő bátyjai után, és megtalálá őket Dóthánban.
  hu 1Mózes 3717
 • És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
  hu 1Mózes 223
 • És monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mívelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.
  hu 1Mózes 206
 • És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
  hu 1Mózes 912
 • És monda az ő atyjafiainak: Visszatették az én pénzemet, és ímé zsákomban van. Akkor megrettene szívök, és remegve mondának egymásnak: Micsoda ez, a mit Isten cselekedett velünk?
  hu 1Mózes 4228
 • És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál.
  hu 2Mózes 19
 • És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajjon csakugyan szűlhetek-é, holott én megvénhedtem?
  hu 1Mózes 1813
 • És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
  hu 1Mózes 121
 • És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
  hu 1Mózes 314
 • És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.
  hu 1Mózes 313
 • És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
  hu 1Mózes 322
 • És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
  hu 1Mózes 218
 • És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?
  hu 1Mózes 49
 • És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
  hu 1Mózes 46
 • És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páskha rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból.
  hu 2Mózes 1243
 • És monda az Úr Mózesnek: A ki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből.
  hu 2Mózes 3233
 • És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.
  hu 2Mózes 2022
 • És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?
  hu 2Mózes 164
 • És monda az Úr Mózesnek: Ímé én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép mikor beszélek veled és higyjenek néked mindörökké. És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét.
  hu 2Mózes 199
 • És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.
  hu 2Mózes 3427
 • És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól.
  hu 2Mózes 1714
 • És monda az Úr Mózesnek: Kelj fel reggel és állj a Faraó eleibe és mondd néki: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.
  hu 2Mózes 913
 • És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?
  hu 2Mózes 1628
 • És monda az Úr Mózesnek: Menj a Faraóhoz és beszélj vele: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem:
  hu 2Mózes 91
 • És monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat látni, mert közűlök sokan elhullanak.
  hu 2Mózes 1921
 • És monda az Úr Mózesnek: Menj be a Faraóhoz és mondd néki: Azt mondja az Úr: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.
  hu 2Mózes 81
 • És monda az Úr Mózesnek: Menj be a Faraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és az ő szolgáinak szívét, azért hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttök.
  hu 2Mózes 101
 • És monda az Úr Mózesnek: Mikor elindulsz, hogy visszatérj Égyiptomba, meglásd, hogy mindazokat a csudákat véghez vidd a Faraó előtt, melyeket kezedbe adtam; én pedig megkeményítem az ő szívét, és nem bocsátja el a népet.
  hu 2Mózes 421
 • És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el.
  hu 2Mózes 1415
 • És monda az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Nyujtsd ki kezedet a te vessződdel a folyóvizekre, csatornákra és a tavakra, és hozd fel a békákat Égyiptom földére.
  hu 2Mózes 85
 • És monda az Úr Mózesnek: Nyujtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen setétség Égyiptom földén és pedig tapintható setétség.
  hu 2Mózes 1021
 • És monda az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a te kezedet Égyiptom földére a sáskáért, hogy jőjjön fel Égyiptom földére és emészsze meg a földnek minden fűvét; mindazt a mit a jégeső meghagyott.
  hu 2Mózes 1012
 • És monda az Úr Mózesnek: Szólj a te atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szenthelyre a függönyön belül a fedél elé, a mely a láda felett van, hogy meg ne haljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett.
  hu 3Mózes 162
 • És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél.
  hu 2Mózes 341
 • És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
  hu 1Mózes 2523
 • És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
  hu 1Mózes 1817
 • És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.
  hu 1Mózes 67
 • És monda az Úr: Ha találok Sodomában a városon belől ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.
  hu 1Mózes 1826
 • És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.
  hu 1Mózes 116
 • És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.
  hu 2Mózes 3321
 • És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek.
  hu 2Mózes 3319
 • És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
  hu 1Mózes 63
 • És monda ez: Ímhol az én szolgálóm Bilha, menj be hozzá, hogy szűljön az én térdeimen, és én is megépüljek ő általa.
  hu 1Mózes 303
 • És monda Ézsaú: Hadd rendeljek melléd néhányat a nép közűl, mely velem van. S ez monda: Minek az? csak kedvet találjak az én uram szemei előtt.
  hu 1Mózes 3315
 • És monda Ézsaú: Van nekem elég, jó öcsém, legyen tiéd, a mi a tiéd.
  hu 1Mózes 339
 • És monda Ézsaú; Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem?
  hu 1Mózes 2532
 • És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.
  hu 1Mózes 1715
 • És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.
  hu 2Mózes 314
 • És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van.
  hu 1Mózes 917
 • És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
  hu 1Mózes 19
 • És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
  hu 1Mózes 129
 • És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
  hu 1Mózes 16
 • És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  hu 1Mózes 13
 • És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
  hu 1Mózes 114
 • És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
  hu 1Mózes 120
 • És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  hu 1Mózes 126
 • És mondá Izráel Józsefnek: Ímé én meghalok, de az Isten veletek lesz és vissza visz titeket a ti atyáitok földére.
  hu 1Mózes 4821
 • És monda Izráel Józsefnek: Immár örömest meghalok, minekutána láttam a te orczádat, hogy még élsz.
  hu 1Mózes 4630
 • És monda Izráel Józsefnek: Nem gondoltam, hogy orczádat megláthassam, és íme az Isten megengedte látnom magodat is.
  hu 1Mózes 4811
 • És monda Izráel: Elég nékem, hogy József az én fiam még él: lemegyek hát, hogy meglássam őt minekelőtte meghalok.
  hu 1Mózes 4528
 • És monda Izráel: Miért cselekedtetek gonoszul velem, hogy megmondtátok annak a férfiúnak, hogy még van egy öcsétek?
  hu 1Mózes 436
 • És monda Izsák az ő fiának: Hogy van az, hogy ily hamar találtál, fiam? És felele: Mert az Úr, a te Istened hozta előmbe.
  hu 1Mózes 2720
 • És monda Izsák Jákóbnak: Jer közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg fiam: hogy vajjon te vagy-é az én fiam Ézsaú vagy nem?
  hu 1Mózes 2721
 • És monda Jákób az ő atyjafiainak: Szedjetek köveket! És gyűjtének köveket, és csinálának rakást; és evének ott a rakáson.
  hu 1Mózes 3146
 • És monda Jákób Józsefnek: A mindenható Isten megjelenék nékem Lúzban, a Kanaán földén, és megálda engem.
  hu 1Mózes 483
 • És monda Jákób Lábánnak: Add meg nékem az én feleségemet: mert az én időm kitelt, hadd menjek be hozzá.
  hu 1Mózes 2921
 • És monda Jákób mikor azokat látja vala: Isten tábora ez; és nevezé annak a helynek nevét Mahanáimnak.
  hu 1Mózes 322
 • És monda Jákób Simeonnak és Lévinek: Megháborítottatok engem, [és] utálatossá tettetek e föld lakosai előtt, a Kananeusok és Perizeusok előtt; én pedig kevesed magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak, és eltörölnek engem, mind házam népével egybe.
  hu 1Mózes 3430
 • És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki és eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak.
  hu 1Mózes 2533
 • És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nékem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól tészek veled:
  hu 1Mózes 329
 • És monda Jethró: Áldott legyen az Úr, a ki megszabadított titeket az Égyiptombeliek kezéből és a Faraó kezéből; a ki megszabadította a népet az Égyiptombeliek keze alól.
  hu 2Mózes 1810
 • És monda József a Faraónak: A Faraó álma egy és ugyanaz; a mit Isten cselekedni akar, azt jelentette meg a Faraónak.
  hu 1Mózes 4125
 • És monda József a népnek: Ímé megvettelek titeket a mai napon, és a ti földeteket a Faraónak. Ímhol számotokra a mag, vessétek be a földet.
  hu 1Mózes 4723
 • És monda József az ő atyjafiainak: Én vagyok József, él-e még az én atyám? És nem felelhetének néki az ő atyjafiai, mert megrettentek vala tőle.
  hu 1Mózes 453
 • És monda József az ő atyjának: Nem úgy atyám; mert ez az elsőszülött, ennek fejére tedd jobb kezedet.
  hu 1Mózes 4818
 • És monda József az ő testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
  hu 1Mózes 5024
 • És monda József: Hozzátok ide barmaitokat, és adok néktek a ti barmaitokért, ha nincs pénz.
  hu 1Mózes 4716
 • És monda Júda az ő atyjafiainak: Mi haszna, ha megöljük a mi atyánkfiát, és eltitkoljuk az ő vérét?
  hu 1Mózes 3726
 • És monda Júda Izráelnek, az ő atyjának: Bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk és meg ne haljunk se mi, se te, se a mi gyermekeink.
  hu 1Mózes 438
 • És monda Júda Ónánnak: Eredj be a te bátyád feleségéhez, és vedd feleségűl mint sógor, és támaszsz magot bátyádnak.
  hu 1Mózes 388
 • És monda Júda Thámárnak, az ő menyének: Maradj özvegyen addig a te atyád házában, míg az én fiam Séla felnevekedik. Mert így gondolkodik vala: Netalán ez is meghal, mint az ő bátyjai. Elméne azért Thámár, és marada az ő atyja házában.
  hu 1Mózes 3811
 • És monda Júda: Mit mondhatunk az én uramnak? Mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Az Isten büntetése utólérte szolgáidat. Ímé mi az én uram szolgái vagyunk, mind mi, mind az, a kinek kezében a pohár találtatott.
  hu 1Mózes 4416
 • És monda Júda: Tartsa magának, hogy csúffá ne legyünk; ímé én megküldöttem volt ezt a kecskefiat, te pedig nem találtad meg őt.
  hu 1Mózes 3823
 • És monda Lábán Jákóbnak: Avagy ingyen szolgálj-é engem azért, hogy atyámfia vagy? Mondd meg nékem, mi legyen a béred?
  hu 1Mózes 2915
 • És monda Lábán Jákóbnak: Ímé e rakás kő és ímé ez emlékoszlop, a melyet raktam én közöttem és te közötted,
  hu 1Mózes 3151
 • És monda Lábán Jákóbnak: Mit cselekedtél, hogy megloptad szívemet, és leányaimat fegyverrel nyert foglyokként vitted el?
  hu 1Mózes 3126
 • És monda Lábán: Ám legyen: Vajha a te beszéded szerint lenne.
  hu 1Mózes 3034
 • És monda Lábán: Jobb néked adnom őt, hogysem másnak adjam őt, maradj én nálam.
  hu 1Mózes 2919
 • És monda Lea: Megadta az Isten jutalmamat, a miért szolgálómat férjemnek adtam; azért nevezé nevét Izsakhárnak.
  hu 1Mózes 3018
 • És monda Lea: Megajándékozott az Isten engem jó ajándékkal; most már velem lakik az én férjem, mert hat fiat szűltem néki, és nevezé nevét Zebulonnak.
  hu 1Mózes 3020
 • És monda Lea: Oh én boldogságom! bizony boldognak mondanak engem az asszonyok: és nevezé nevét Ásernek.
  hu 1Mózes 3013
 • És monda Lea: Szerencsére! és nevezé nevét Gádnak!
  hu 1Mózes 3011
 • És monda Lót nékik: Ne oh Uram!
  hu 1Mózes 1918
 • És monda Mózes a népnek: Megemlékezzél e napról, melyen kijöttetek Égyiptomból, a szolgálatnak házából; mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr; azért ne egyetek kovászost.
  hu 2Mózes 133
 • És monda Mózes Áronnak és az ő fiainak: Főzzétek meg a húst a gyülekezet sátorának nyílásánál, és ott egyétek meg azt és a kenyeret, a mely a felavatási áldozat kosarában van, a miképen megparancsoltam, mondván: Áron és az ő fiai egyék meg azt.
  hu 3Mózes 831
 • És monda Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.
  hu 3Mózes 103
 • És monda Mózes Áronnak: Mit tett néked e nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted?
  hu 2Mózes 3221
 • És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből.
  hu 2Mózes 3530
 • És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám;
  hu 2Mózes 1815
 • És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok.
  hu 2Mózes 410
 • És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te [azt] mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig [azt] mondtad [nékem:] név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt.
  hu 2Mózes 3312
 • És monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak: Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Égyiptom földéről;
  hu 2Mózes 166
 • És monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája kezemben lesz.
  hu 2Mózes 179
 • És monda Mózes: Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, melylyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.
  hu 2Mózes 168
 • És monda Mózes: Ez a dolog, a melyet az Úr parancsolt, cselekedjétek meg; és megjelenik néktek az Úr dicsősége.
  hu 3Mózes 96
 • És monda Mózes: Ezt mondja az Úr: Éjfél körűl kimegyek Égyiptomba.
  hu 2Mózes 114
 • És monda Mózes: Ezt parancsolja az Úr: Egy teljes ómernyit tartsatok meg abból maradékaitok számára, hogy lássák a kenyeret, a mellyel éltettelek titeket a pusztában, mikor kihoztalak titeket Égyiptom földéről.
  hu 2Mózes 1632
 • És monda Mózes: Ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma nem találjátok azt a mezőn.
  hu 2Mózes 1625
 • És mondá Mózes: Ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak, kiki az ő fia és attyafia ellen, hogy áldása szálljon ma reátok.
  hu 2Mózes 3229
 • És monda Mózesnek: Jőjj fel az Úrhoz te és Áron, Nádáb és Abihu, és az Izráel vénei közül hetvenen, és hajtsátok meg magatokat [előtte] távolról.
  hu 2Mózes 241
 • És monda nékem: Ímé én megszaporítlak és megsokasítlak és népek sokaságává teszlek téged, s ezt a földet te utánnad a te magodnak adom örök birtokul.
  hu 1Mózes 484
 • És monda néki a Faraó leánya: Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket és szoptatá azt.
  hu 2Mózes 29
 • És monda néki a Faraó: Menj el előlem; vigyázz magadra, hogy többé az én orczámat ne lásd; mert a mely napon az én orczámat látod, meghalsz.
  hu 2Mózes 1028
 • És monda néki az Isten: A te neved Jákób; de ne neveztessék többé a te neved Jákóbnak, hanem Izráel légyen neved. És nevezé nevét Izráelnek.
  hu 1Mózes 3510
 • És monda néki az Isten: Én [vagyok] a mindenható Isten, nevekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen te tőled; és királyok származzanak a te ágyékodból.
  hu 1Mózes 3511
 • És monda néki az ő anyja: Reám szálljon a te átkod fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj és hozd el nékem.
  hu 1Mózes 2713
 • És monda néki az ő atyja Izsák: Kicsoda vagy te? És monda: Én vagyok a te elsőszülött fiad Ézsaú.
  hu 1Mózes 2732
 • És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál.
  hu 1Mózes 415
 • És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen.
  hu 1Mózes 1610
 • És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat.
  hu 1Mózes 1611
 • És monda néki József: Ez annak a megfejtése: a három vesszőszál, három nap.
  hu 1Mózes 4012
 • És monda néki Lábán: Bizony én csontom és testem vagy te! És nála lakék egy hónapig,
  hu 1Mózes 2914
 • És monda néki Lábán: Vajha kedvet találtam volna szemeid előtt! Úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr.
  hu 1Mózes 3027
 • És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.
  hu 1Mózes 157
 • És monda néki: Menj el, nézd meg, hogy s mint vagynak a te bátyáid és a juhok, s hozz hírt nékem. Elküldé tehát őt Hebron völgyéből, és méne Sikhembe.
  hu 1Mózes 3714
 • És monda néki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób.
  hu 1Mózes 3227
 • És monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, a melyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám.
  hu 2Mózes 322
 • És monda nékik az ő atyjok Jákób: Megfosztotok engem gyermekeimtől; József nincsen, Simeon sincsen. Benjámint is elviszitek? mindez engem ér!
  hu 1Mózes 4236
 • És monda nékik Izráel az ő atyjok: Ha csakugyan így [kell lenni,] akkor ezt cselekedjétek: Vegyetek e föld válogatott gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfiúnak; egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát.
  hu 1Mózes 4311
 • És monda nékik Izsák: Miért jöttetek én hozzám, holott gyűlöltök engem s elűztetek magatok közűl?
  hu 1Mózes 2627
 • És monda nékik Jákób: Honnan valók vagytok atyámfiai? És mondának: Háránból valók vagyunk.
  hu 1Mózes 294
 • És monda nékik József: Mi dolog ez a mit cselekedtetek? Avagy nem tudjátok-é hogy az ilyen magamféle ember jövendölni tud?
  hu 1Mózes 4415
 • És mondá nékik Rúben: Ne ontsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba, a mely itt a pusztában van, de kezet ne vessetek reá. Azért, hogy megszabadítsa őt kezökből, hogy visszavigye atyjához.
  hu 1Mózes 3722
 • És monda nékik: Ismeritek-é Lábánt, a Nákhor fiát? s azok felelének: Ismerjük.
  hu 1Mózes 295
 • És monda nékik: Látom atyátok orczáját, hogy nem olyan hozzám, mint ennekelőtte; de az én atyám Istene velem volt.
  hu 1Mózes 315
 • És monda nékünk az a férfiú, annak a földnek ura: Erről ismerem meg, hogy igaz emberek vagytok: egyik atyátokfiát hagyjátok nálam, a házaitok szükségére valót vigyétek, és menjetek el;
  hu 1Mózes 4233
 • És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
  hu 1Mózes 311
 • És monda Rákhel: Ítélt felőlem az Isten, és meg is hallgatta szavamat, és adott énnékem fiat: azért nevezé nevét Dánnak.
  hu 1Mózes 306
 • És monda Rákhel: Nagy tusakodással tusakodtam az én nénémmel, és győztem; azért nevezé nevét Nafthalinak.
  hu 1Mózes 308
 • És monda Sára: Nevetést szerzett az Isten, énnékem; a ki csak hallja, nevet rajtam.
  hu 1Mózes 216
 • És monda Sodoma királya Ábrámnak: Add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak.
  hu 1Mózes 1421
 • És monda [az] [Úr] Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
  hu 1Mózes 1513
 • És monda [Ézsaú:] Mire való ez az egész sereg, melyet előltalálék? És felele: Hogy kedvet találjak az én uram szemei előtt.
  hu 1Mózes 338
 • És monda [Jákób:] Ímé még nagy fenn van a nap, nincs ideje hogy betereljék a marhát: itassátok meg a juhokat, és menjetek, legeltessetek.
  hu 1Mózes 297
 • És monda [Lábán:] Mit adjak néked? Felele Jákób: Ne adj nékem semmit; juhaidat ismét legeltetem és őrizem, ha nekem ezt a dolgot megteszed:
  hu 1Mózes 3031
 • És mondá [Mózes:] Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.
  hu 2Mózes 3318
 • És monda: Áldott az Úr az én uramnak Ábrahámnak Istene, ki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én uramtól. Az Úr vezérlett engem ez útamban az én uram atyjafiainak házához.
  hu 1Mózes 2427
 • És monda: Az én bátyáimat keresem, kérlek, mondd meg nékem, hol legeltetnek?
  hu 1Mózes 3716
 • És monda: Az én orczám menjen-é [veletek,] hogy megnyugtassalak?
  hu 2Mózes 3314
 • És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda [Jákób]: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.
  hu 1Mózes 3226
 • És monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: és visszadugá kezét kebelébe és kivevé azt kebeléből és ímé ismét olyanná lőn mint teste.
  hu 2Mózes 47
 • És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:
  hu 1Mózes 2216
 • És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.
  hu 2Mózes 36
 • És monda: Én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene: Ne félj lemenni Égyiptomba: mert nagy néppé teszlek ott téged.
  hu 1Mózes 463
 • És monda: Esküdjél meg nékem! és megesküvék néki. És leborula Izráel az ágy fejére.
  hu 1Mózes 4731
 • És monda: Esztendőre ilyenkor bizonynyal megtérek hozzád és ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala.
  hu 1Mózes 1810
 • És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
  hu 2Mózes 1526
 • És monda: Ha eljön Ézsaú az egyik seregre, és azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul.
  hu 1Mózes 328
 • És monda: Hágár, Szárai szolgálója! honnan jössz és hová mégy? És az monda: Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én.
  hu 1Mózes 168
 • És monda: Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok útatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utczán hálunk meg.
  hu 1Mózes 192
 • És monda: Ímé hallom hogy Égyiptomban van gabona; menjetek le oda, és vegyetek onnan nékünk gabonát, hogy éljünk és ne haljunk meg.
  hu 1Mózes 422
 • És monda: Ímé megvénhedtem; nem tudom halálom napját.
  hu 1Mózes 272
 • És monda: Induljunk, menjünk el, és én előtted megyek.
  hu 1Mózes 3312
 • És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.
  hu 1Mózes 183
 • És monda: Jőjj be Istennek áldott embere; mit állasz ide kinn? holott én elkészítettem a házat, és a tevéknek is van hely.
  hu 1Mózes 2431
 • És monda: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot.
  hu 1Mózes 197
 • És monda: Kinek a leánya [vagy] te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk?
  hu 1Mózes 2423
 • És monda: Legyetek békén, ne féljetek; a ti Istentek és a ti atyátok Istene adta néktek azt a kincset zsákjaitokba; pénzetek az én kezemhez jutott. És kihozá hozzájok Simeont.
  hu 1Mózes 4323
 • És monda: Megesküdött az Úr, hogy harcza lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.
  hu 2Mózes 1716
 • És monda: Micsoda zálogot adjak néked? És monda: Gyűrűdet, gyűrűd zsinórját és pálczádat, mely kezedben van. Oda adá azért néki, és beméne hozzá, és teherbe ejté.
  hu 1Mózes 3818
 • És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.
  hu 2Mózes 116
 • És monda: Mostan is legyen beszédetek szerint: a kinél megtaláltatik, [az] légyen nékem szolgám, ti pedig mentek legyetek.
  hu 1Mózes 4410
 • És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.
  hu 1Mózes 1832
 • És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.
  hu 2Mózes 35
 • És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.
  hu 1Mózes 2212
 • És monda: Szabj bért magadnak és én megadom.
  hu 1Mózes 3028
 • És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
  hu 1Mózes 310
 • És monda: Te vagy fiam Ézsaú? Felele: Én vagyok.
  hu 1Mózes 2724
 • És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
  hu 1Mózes 158
 • És monda: Uram! én uramnak Ábrahámnak Istene, hozd elém [még] ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt.
  hu 1Mózes 2412
 • És monda: Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek járjon az Úr velünk; mert keménynyakú nép ez! Kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé.
  hu 2Mózes 349
 • És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.
  hu 1Mózes 222
 • És mondák az írástudók a Faraónak: Az Isten ujja ez. De kemény maradt a Faraó szíve, és nem hallgata reájok; a mint mondotta vala az Úr.
  hu 2Mózes 819
 • És mondám: Kiviszlek titeket az égyiptomi nyomorúságból a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok földére, téjjel és mézzel folyó földre.
  hu 2Mózes 317
 • És mondának a Faraónak: Azért jöttünk, hogy e földön tartózkodjunk, mert a te szolgáid barmainak nincs legelője, mivelhogy elhatalmazott az éhség Kanaán földén: hadd lakjanak azért most a te szolgáid Gósen földén.
  hu 1Mózes 474
 • És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, a mi a tied a városban, vidd ki e helyből.
  hu 1Mózes 1912
 • És mondának egymásnak: Bizony vétkeztünk mi a mi atyánkfia ellen, a kinek láttuk lelki szorongását, mikor nékünk könyörög vala, de nem hallgattunk reá; azért következett reánk ez a nyomorúság.
  hu 1Mózes 4221
 • És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.
  hu 1Mózes 113
 • És mondának Mózesnek: Hát nincsenek-é Égyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Égyiptomból?
  hu 2Mózes 1411
 • És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.
  hu 2Mózes 2019
 • És mondának néki az ő bátyjai: Avagy király akarsz-é lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-é rajtunk? S annál is inkább gyűlölik vala őt álmáért és beszédéért.
  hu 1Mózes 378
 • És mondának néki: Álmot láttunk és nincsen a ki megfejtse azt. És monda nékik József: A megfejtés nem Isten dolga-é? mondjátok el, kérlek, nékem.
  hu 1Mózes 408
 • És mondának néki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.
  hu 1Mózes 189
 • És mondának néki: Nem uram, hanem eleséget venni jöttek a te szolgáid.
  hu 1Mózes 4210
 • És mondának nékik: Nem mívelhetjük e dolgot, hogy a mi húgunkat körűlmetélkedetlen férfiúnak adjuk; mert ez nékünk gyalázat volna.
  hu 1Mózes 3414
 • És mondának: Életünket megtartottad; hadd találjunk kegyelmet uram szemei előtt, és szolgái leszünk a Faraónak.
  hu 1Mózes 4725
 • És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.
  hu 1Mózes 114
 • És mondának: Kérünk uram! Ennekelőtte alájöttünk vala eleséget venni.
  hu 1Mózes 4320
 • És mondánk az én uramnak: Nem hagyhatja el az a fiú az ő atyját; mert ha elhagyja atyját, meghal [az].
  hu 1Mózes 4422
 • És mondánk néki: Igaz emberek vagyunk, [soha] nem voltunk mi kémek.
  hu 1Mózes 4231
 • És mondánk: Nem mehetünk le; ha a mi legkisebbik atyánkfia velünk lesz, akkor lemegyünk; mert nem mehetünk ama férfiú színe elé, ha a mi legkisebbik atyánkfia velünk nem lesz.
  hu 1Mózes 4426
 • És mondd néki: Az Úr, a héberek Istene küldött engem hozzád, mondván: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem a pusztában; de ímé mindez ideig meg nem hallgattál.
  hu 2Mózes 716
 • És mondja vala Lábán: E rakás bizonyság ma, közöttem és közötted, azért nevezék Gálhédnek.
  hu 1Mózes 3148
 • És mossa meg a testét vízben szent helyen, és öltse fel a maga ruháit, úgy menjen ki, és készítse el a maga egészen égőáldozatát és a nép egészen égőáldozatát, és végezzen engesztelést magáért és a népért.
  hu 3Mózes 1624
 • És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek.
  hu 1Mózes 455
 • És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, mert megesketvén megeskette vala Izráel fiait, mondván: Meglátogatván meglátogat titeket az Isten, akkor az én tetemeimet felvigyétek innen magatokkal.
  hu 2Mózes 1319
 • És Mózes nagy sietséggel földre borula, és lehajtá [fejét.]
  hu 2Mózes 348
 • És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
  hu 2Mózes 4035
 • És nagy jajgatás lesz egész Égyiptom földén, a melyhez hasonló nem volt és hasonló nem lesz többé.
  hu 2Mózes 116
 • És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
  hu 1Mózes 122
 • Es nahm aber das Gewässer immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen der Berge Spitzen hervor.
  de 1Mose 85
 • És naponként készíts bűnáldozati tulkot engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt, mikor engesztelő áldozatot végzesz rajta, és kend meg azt, hogy megszenteltessék.
  hu 2Mózes 2936
 • És ne áldozzák többé véres áldozataikat az ördögöknek, a kikkel ők paráználkodnak. Örökkévaló rendtartás legyen ez nékik nemzetségről nemzetségre.
  hu 3Mózes 177
 • És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.
  hu 3Mózes 1912
 • És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
  hu 2Mózes 1210
 • És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, a melyet kiűzök én előletek. Mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megútáltam őket.
  hu 3Mózes 2023
 • És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.
  hu 1Mózes 175
 • És négy sor követ foglalának abba, ily sorban: szárdiusz, topáz, smaragd; az első sor.
  hu 2Mózes 3910
 • És negyven ezüsttalpat azok alá, két talpat az egyik deszka alá, a másik deszka alá is két talpat.
  hu 2Mózes 3625
 • És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.
  hu 1Mózes 136
 • És nem emlékezék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezék róla.
  hu 1Mózes 4023
 • És nem engedted meg, hogy megcsókoljam fiaimat és leányaimat. Ez egyszer bolondul cselekedtél.
  hu 1Mózes 3128
 • És nem ismeré meg őt, mivelhogy kezei szőrösek valának mint Ézsaúnak az ő bátyjának kezei; annakokáért megáldá őt.
  hu 1Mózes 2723
 • És nem ismerszik meg az elébbi bőség e földön az utána következő éhség miatt, mert igen nagy lesz.
  hu 1Mózes 4131
 • És nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, kik körűlötte állának és felkiálta: Vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem marada senki nála, mikor megismerteté magát József az ő atyjafiaival.
  hu 1Mózes 451
 • És nem tudják vala ők, hogy József érti őket, mert tolmács vala közöttük.
  hu 1Mózes 4223
 • És nem viszi azt a gyülekezet sátorának nyílásához, hogy áldozattal járuljon az Úrhoz, az Úrnak hajléka előtt: vérontásul tulajdoníttassék az annak az embernek; vért ontott, töröltessék ki azért az ilyen ember az ő népe közűl:
  hu 3Mózes 174
 • És nem viszi azt a gyülekezet sátorának nyílásához, hogy elkészítse azt az Úrnak: irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül.
  hu 3Mózes 179
 • És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet.
  hu 1Mózes 610
 • És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól.
  hu 2Mózes 67
 • És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
  hu 1Mózes 29
 • És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
  hu 1Mózes 220
 • És nevezé a Faraó József nevét Czafenát-Pahneákhnak, és adá néki feleségűl Aszenáthot, Potiferának On papjának leányát. És kiméne József Égyiptom földére.
  hu 1Mózes 4145
 • És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.
  hu 1Mózes 2214
 • És nevezé Ábrahám az ő fiának nevét, a ki néki született vala, a kit szűlt vala néki Sára, Izsáknak:
  hu 1Mózes 213
 • És nevezé annak a helynek nevét Béthelnek, az előtt pedig Lúz vala annak a városnak neve.
  hu 1Mózes 2819
 • És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van- é az Úr vagy nincsen?
  hu 2Mózes 177
 • És nevezé azt Lábán Jegár-Sahaduthának, Jákób pedig nevezé Gálhédnek.
  hu 1Mózes 3147
 • És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
  hu 1Mózes 529
 • És nevezé Hágár az Úrnak nevét, a ki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után?
  hu 1Mózes 1613
 • És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
  hu 1Mózes 18
 • És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
  hu 1Mózes 110
 • És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
  hu 1Mózes 15
 • És nevezé Jákób a hely nevét, a hol az Isten szólott vala ő vele, Béthelnek.
  hu 1Mózes 3515
 • És nevezé József az elsőszülöttnek nevét Manassénak: mert [úgymond], elfelejteté én velem Isten minden én vesződségemet, és az én atyámnak egész házát.
  hu 1Mózes 4151
 • És nevezé nevét Józsefnek, mondván: Adjon ehhez az Úr nékem más fiat is.
  hu 1Mózes 3024
 • És nézze meg a pap a fakadékot a hetedik napon, és ha nem terjedt a var, és nem lett benne sárga szőr, és a varnak felülete nem lett mélyebbé a bőrnél:
  hu 3Mózes 1332
 • És nézze meg a pap a fakadékot és rekeszsze külön [azt a min] a fakadék van, hét napig.
  hu 3Mózes 1350
 • És nézze meg a pap azt a test bőrén lévő fakadékot. Ha a szőr a fakadékban fehérré változott, és ha a fakadéknak felülete mélyebben van az ő testének bőrénél: akkor poklos fakadék az. Mihelyt látja ezt a pap, tisztátalannak ítélje azt.
  hu 3Mózes 133
 • És nézze meg azt a pap a hetedik napon; ha tovább terjedt a bőrön, akkor tisztátalannak ítélje azt a pap, poklos fakadék az.
  hu 3Mózes 1327
 • Es noche de guardar á Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar á Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones.
  es Éxodo 1242
 • És nyakába borúla az ő öccsének Benjáminnak és síra; Benjámin is síra az ő nyakán.
  hu 1Mózes 4514
 • És nyugoszik vala a nép a hetedik napon.
  hu 2Mózes 1630
 • És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt.
  hu 2Mózes 416
 • És ő monda: Emeld fel szemeidet és lásd, hogy a mely kosok a juhokat hágják, azok mind csíkos lábúak, pettyegetettek és tarkák. Mert mindazt láttam, a mit veled Lábán cselekeszik vala.
  hu 1Mózes 3112
 • És ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért.
  hu 1Mózes 1831
 • És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a felhő és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz.
  hu 2Mózes 1420
 • És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat; és minden ember.
  hu 1Mózes 721
 • És odamenének, és kivivék őket az ő köntöseikben a táboron kivül, a mint szólott vala Mózes.
  hu 3Mózes 105
 • És ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége.
  hu 1Mózes 2635
 • És ölje meg a bűnért való áldozati bakot, a mely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belől, és úgy cselekedjék annak vérével, a mint a tuloknak vérével cselekedett: hintse ugyanis azt a fedélre és a fedél elé.
  hu 3Mózes 1615
 • És ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék fel a vért, és hintsék a vért köröskörűl az oltárra, a mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.
  hu 3Mózes 15
 • És ölje meg az egyik madarat cserépedényben, forrásvíz felett.
  hu 3Mózes 1450
 • És ölje meg azt az oltár északi oldalánál az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, hintsék annak vérét az oltárra köröskörül.
  hu 3Mózes 111
 • És oltárt állíta ott, és nevezé azt [ily névvel:] Isten, Izráel Istene.
  hu 1Mózes 3320
 • És oltárt építe Noé az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozék égőáldozattal az oltáron.
  hu 1Mózes 820
 • És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.
  hu 2Mózes 4013
 • És öltöztesd fel azokba Áront a te atyádfiát, és az ő fiait vele együtt, és kend fel őket, iktasd be őket tisztjökbe, és szenteld fel őket, hogy papjaimmá legyenek.
  hu 2Mózes 2841
 • És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.
  hu 1Mózes 1316
 • És önte annak négy arany karikát a négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.
  hu 2Mózes 373
 • És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd [azokat] a négy szegeletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.
  hu 2Mózes 2512
 • És őrizet alá veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata felől.
  hu 3Mózes 2412
 • És örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izráel fiainak minden bűnéért. És úgy cselekedék, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek.
  hu 3Mózes 1634
 • És örökül hagyhatjátok azokat a ti utánnatok való fiaitoknak, hogy örökségül bírják azokat, örökké dolgoztathattok velük; de a ti atyátokfiain, az Izráel fiain, egyik a másikán senki ne uralkodjék kegyetlenül.
  hu 3Mózes 2546
 • És örvendeze Jethró mindazon a jón, a mit az Úr az Izráellel cselekedett vala, hogy megszabadítá őt az Égyiptombeliek kezéből.
  hu 2Mózes 189
 • És összegyűjté a hét esztendőnek minden eleségét, mely vala Égyiptom földén, és a városokba takarítá az élelmet, [minden] városba a körülte levő határ élelmét takarítá be.
  hu 1Mózes 4148
 • És öt kárpitot foglalának egybe, és ismét a más öt kárpitot is egybefoglalák, egyiket a másikkal.
  hu 2Mózes 369
 • És öt reteszrúdat a hajlék másik oldalának deszkáihoz, és öt reteszrúdat a hajlék nyugoti oldalának deszkáihoz hátulról.
  hu 2Mózes 3631
 • És öt reteszrúdat a hajlék másik oldalának deszkáihoz; és a hajlék nyugoti oldalának deszkáihoz is öt reteszrúdat hátulról.
  hu 2Mózes 2627
 • És ott hála azon éjjel: és választa abból, a mi kezénél vala, ajándékot Ézsaúnak az ő bátyjának:
  hu 1Mózes 3213
 • És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.
  hu 2Mózes 3428
 • És övezd körűl őket övvel, Áront és az ő fiait, és tégy a fejökre süvegeket is, hogy övék legyen a papság örök rendelés szerint. Így iktasd be tisztökbe Áront és fiait.
  hu 2Mózes 299
 • És parancsola az elsőnek, mondván: Ha az én bátyám Ézsaú előtalál és megkérdez téged, mondván: Ki embere vagy? Hová mégy? És kiéi ezek előtted?
  hu 1Mózes 3217
 • És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  hu 1Mózes 216
 • És parancsola azoknak mondván: Így szóljatok az én uramnak Ézsaúnak: Ezt mondja a te szolgád Jákób: Lábánnál tartózkodtam és időztem mind ekkorig.
  hu 1Mózes 324
 • És parancsola felőle a Faraó némely embereknek, a kik elbocsáták őtet és az ő feleségét, és mindenét a mije vala.
  hu 1Mózes 1220
 • És parancsola József, hogy töltsék meg edényeiket gabonával, és tegyék vissza pénzöket mindeniknek az ő zsákjába, és hogy adjanak nékik enni valót az útra; és így cselekedének velök.
  hu 1Mózes 4225
 • És parancsola nékik és monda: Én az én népemhez takaríttatom, temessetek engem az én atyáimhoz, ama barlangba, mely a Khitteus Efron mezején van.
  hu 1Mózes 4929
 • És pedig tisztátalan lesz e folyás miatt: [akár] folytonos az ő magfolyása, akár megreked testében ez a folyás; tisztátalanság ez ő nála.
  hu 3Mózes 153
 • És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.
  hu 1Mózes 1511
 • És ragaszkodék az ő lelke Dínához a Jákób leányához, és megszereté a leányt és szívéhez szól vala a leánynak.
  hu 1Mózes 343
 • És rakásokba gyűjték azokat össze és a föld megbüszhödék.
  hu 2Mózes 814
 • És rakd mindezeket az Áron kezeire és az Áron fiainak kezeire, és lóbáltasd meg azokat az Úr előtt.
  hu 2Mózes 2924
 • És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 4023
 • És rátették azokat az efód vállkötőire, az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 397
 • És reá adá [Áronra] a köntöst, és felövezé őt az övvel, és reáveté a palástot, az efódot is reáadá, és felövezé az efód övével, és megerősíté azt rajta.
  hu 3Mózes 87
 • És reád és népedre s minden te szolgáidra felmennek a békák.
  hu 2Mózes 84
 • És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfoszszanak titeket gyermekeitektől, kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok.
  hu 3Mózes 2622
 • És reggelre kelve: Ímé ez Lea! Monda azért Lábánnak: Mit cselekedtél én velem? Avagy nem Rákhelért szolgáltalak-é én tégedet? Miért csaltál meg engem?
  hu 1Mózes 2925
 • És réginél régibbet ehettek, és az új elől is régit kell kihordanotok.
  hu 3Mózes 2610
 • És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.
  hu 1Mózes 1012
 • És Sára az én uramnak felesége fiat szűlt az én uramnak, az ő vénségében, és annak adá mindenét, a mije van.
  hu 1Mózes 2436
 • Es sei ein Ochs oder Schaf, so soll man's nicht mit seinem Jungen auf einen Tag schlachten.
  de 3Mose 2228
 • És semmi gondja nem vala a tömlöcztartónak azokra, a melyek keze alatt valának, mivelhogy az Úr vala [Józseffel], és valamit cselekeszik vala, az Úr szerencséssé teszi vala.
  hu 1Mózes 3923
 • És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken: se madárnak, se baromnak vérét.
  hu 3Mózes 726
 • És semmiféle barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt; fertelmesség az.
  hu 3Mózes 1823
 • És semmiféle holttesthez be ne menjen: atyjával és anyjával se fertőztesse meg magát.
  hu 3Mózes 2111
 • És sietének és leraká kiki az ő zsákját a földre, és kioldá kiki az ő zsákját.
  hu 1Mózes 4411
 • És sietett és kiüríté vedrét a válúba és ismét elfuta a forrásra meríteni, és meríte mind az ő tevéinek.
  hu 1Mózes 2420
 • És sok ideig tartózkodék Ábrahám a Filiszteusok földén.
  hu 1Mózes 2134
 • Es soll aber ein jeglicher, der in der Zahl ist, einen halben Silberling geben nach dem Lot des Heiligtums (ein Lot hat zwanzig Gera). Solcher halber Silberling soll das Hebopfer des HERRN sein.
  de 2Mose 3013
 • Es soll aber solche Versöhnung tun ein Priester, den man geweiht und des Hand man gefüllt hat zum Priester an seines Vaters Statt; und er soll die leinenen Kleider antun, die heiligen Kleider,
  de 3Mose 1632
 • Es soll einer abheben eine Handvoll Semmelmehl vom Speisopfer und vom Öl und den ganzen Weihrauch, der auf dem Speisopfer liegt, und soll's anzünden auf dem Altar zum süßen Geruch, ein Gedächtnis dem HERRN.
  de 3Mose 615
 • Es soll einerlei Recht unter euch sein, dem Fremdling wie dem Einheimischen; denn ich bin der HERR, euer Gott.
  de 3Mose 2422
 • Es soll nichts Unträchtiges noch Unfruchtbares sein in deinem Lande, und ich will dich lassen alt werden.
  de 2Mose 2326
 • És sütének a tésztából, melyet Égyiptomból hoztak vala, kovásztalan pogácsákat, mert meg nem kelhet vala, mivelhogy kiűzetének Égyiptomból és nem késhetének s még eleséget sem készítének magoknak.
  hu 2Mózes 1239
 • És Szárai, az Ábrám felesége nem szűle néki; de vala néki egy Égyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala.
  hu 1Mózes 161
 • És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.
  hu 2Mózes 1422
 • És szedd be az engesztelési pénzt az Izráel fiaitól, és add azt a gyülekezet sátorának szolgálatjára, hogy az Izráel fiainak emlékezetéül legyen az az Úr előtt, engesztelésül a ti lelketekért.
  hu 2Mózes 3016
 • És szemelj ki magad az egész nép közűl derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, a kik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük előljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.
  hu 2Mózes 1821
 • És szent emberek legyetek én előttem; a mezőn széttépett húst meg ne egyétek; az ebnek vessétek azt.
  hu 2Mózes 2231
 • És szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának; kürtölés[nek esztendeje] legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez.
  hu 3Mózes 2510
 • És szerezzetek velünk sógorságot: a ti leányaitokat adjátok nékünk, és a mi leányainkat vegyétek magatoknak,
  hu 1Mózes 349
 • És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.
  hu 1Mózes 48
 • És szóla a Faraó Józsefnek, mondván: A te atyád és a te atyádfiai jöttek te hozzád.
  hu 1Mózes 475
 • És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
  hu 1Mózes 98
 • És szóla az Isten Noénak, mondván:
  hu 1Mózes 815
 • És szóla az Úr Mózeshez és Áronhoz és rendelé őket Izráel fiaihoz és a Faraóhoz, Égyiptom királyához, hogy hozzák ki az Izráel fiait Égyiptom földéről.
  hu 2Mózes 613
 • És szóla az Úr Mózeshez, mondván:
  hu 2Mózes 251
 • És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván:
  hu 2Mózes 78
 • És szóla az Úr Mózesnek mondván:
  hu 2Mózes 311
 • És szóla az Úr Mózesnek, az Áron két fiának halála után, a kik akkor haltak meg, a mikor az Úrhoz járultak vala.
  hu 3Mózes 161
 • És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 2Mózes 1611
 • És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 2Mózes 131
 • És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 2Mózes 141
 • És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  hu 2Mózes 401
 • És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, a melyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.
  hu 2Mózes 2412
 • És szóla az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Nyujtsd ki a te vessződet és sujtsd meg a föld porát, hogy tetvekké legyen egész Égyiptom földén.
  hu 2Mózes 816
 • És szóla az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az Égyiptombeliekre, az ő szekereikre s lovasaikra.
  hu 2Mózes 1426
 • És szóla Efronhoz a föld népének hallatára, mondván: Ha mégis meghallgatnál engem! megadom a mezőnek árát, fogadd el tőlem; [azután] eltemetem ott az én halottamat.
  hu 1Mózes 2313
 • És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.
  hu 2Mózes 115
 • És szóla Isten Izráelnek éjjeli látomásban, és monda: Jákób, Jákób. Ő pedig monda: Ímhol vagyok.
  hu 1Mózes 462
 • És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
  hu 2Mózes 201
 • És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda [Izsák:] Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
  hu 1Mózes 227
 • És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván:
  hu 2Mózes 354
 • És szóla Mózes Izráel fiainak az Úrnak ünnepei felől.
  hu 3Mózes 2344
 • És szóla nékik Khámor, mondván: Az én fiam Sekhem, lelkéből szereti a ti leányotokat, kérlek, adjátok azt néki feleségűl.
  hu 1Mózes 348
 • És szóla nékik: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát.
  hu 2Mózes 3227
 • És szóla ő velök mondván: Ha azt akarjátok, hogy eltemessem az én halottamat én előlem: hallgassatok meg engemet, és esedezzetek én érettem Efron előtt, Czohár fia előtt.
  hu 1Mózes 238
 • És szólának egymás között: Ímhol jő az álomlátó!
  hu 1Mózes 3719
 • És szolgái kezébe adá, minden nyájat külön-külön, és monda az ő szolgáinak: Menjetek el én előttem, és közt hagyjatok nyáj és nyáj között.
  hu 1Mózes 3216
 • És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közűletek a nyavalyát.
  hu 2Mózes 2325
 • És szólítá Jákób az ő fiait, és monda: Gyűljetek egybe, hadd jelentsem meg néktek, a mi rátok következik a messze jövőben.
  hu 1Mózes 491
 • És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.
  hu 1Mózes 195
 • És szólj minden bölcs szívűeknek, a kiket betöltöttem a bölcseség lelkével, hogy csinálják meg az Áron ruháit, az ő felszentelésére, hogy papom legyen.
  hu 2Mózes 283
 • És szomjúhozik vala ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért hoztál ki minket Égyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat?
  hu 2Mózes 173
 • És szűle a nagyobbik fiat, és nevezé annak nevét Moábnak; ez a Moábiták atyja mind e mai napig.
  hu 1Mózes 1937
 • És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.
  hu 1Mózes 420
 • És szűle Zilpa, Lea szolgálója, fiat Jákóbnak.
  hu 1Mózes 3010
 • És szűle Zilpa, Lea szolgálója, más fiat is Jákóbnak.
  hu 1Mózes 3012
 • És születének Józsefnek Égyiptom földén Manasse és Efráim, a kiket Asznáth, Potiferának, On papjának leánya szűlt néki.
  hu 1Mózes 4620
 • És takaráskor adjatok a Faraónak egy ötödrészt; négy rész pedig legyen a tiétek, a mező bevetésére és éléstekre, mind magatoknak, mind házatok népének, és gyermekeiteknek eledelül.
  hu 1Mózes 4724
 • És takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a Faraó keze alá, élelműl a városokban, és tartsák meg,
  hu 1Mózes 4135
 • És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, a mely a Súrba menő úton van.
  hu 1Mózes 167
 • És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az útat, a melyen járniok kell és a tenni valót, a melyet tenniök kell.
  hu 2Mózes 1820
 • És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök.
  hu 3Mózes 208
 • És tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját és az a függöny válaszsza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől.
  hu 2Mózes 2633
 • És tedd azokat egy kosárba, és vidd fel azokat a kosárban, a tulokkal és a két kossal együtt.
  hu 2Mózes 293
 • És tedd azt a függöny elé, a mely a bizonyság ládája mellett, a bizonyság fedele előtt van, a hol megjelenek néked.
  hu 2Mózes 306
 • És tedd azt az oltár párkányzata alá alulról, úgy hogy a háló az oltár közepéig érjen.
  hu 2Mózes 275
 • És tedd azt sittim-fából való, aranynyal borított négy oszlopra, a melyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüst talpon.
  hu 2Mózes 2632
 • És tedd e két követ az efód vállkötőire, az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, hogy emlékeztetőül hordozza Áron azoknak neveit az ő két vállán az Úr előtt.
  hu 2Mózes 2812
 • És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.
  hu 2Mózes 403
 • És tégy az asztalra szent kenyeret, [mely] mindenkor előttem [legyen].
  hu 2Mózes 2530
 • És tégy mindenik rendhez tiszta tömjént, és legyen emlékeztetőül a kenyér mellett, tűzáldozatul az Úrnak.
  hu 3Mózes 247
 • És tegye a kezét a bűnért való áldozat fejére, és ölje meg a bűnért való áldozatot az egészen égőáldozat helyén.
  hu 3Mózes 429
 • És tegye a kezét annak a bűnért való áldozatnak fejére, és ölje meg azt bűnért való áldozatul azon a helyen, a hol megölik az egészen égőáldozatot.
  hu 3Mózes 433
 • És tegye a kezét az ő áldozatjának fejére, azután ölje meg azt a gyülekezet sátora előtt, és az Áron fiai öntsék a vérét az oltárra köröskörül.
  hu 3Mózes 38
 • És tegye a kezét az ő áldozatjának fejére, és ölje meg azt a gyülekezet sátorának nyílásánál, és Áron fiai, a papok, öntsék a vért köröskörül az oltárra.
  hu 3Mózes 32
 • És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel a pusztába,
  hu 3Mózes 1621
 • És tegye kezét a baknak fejére, és ölje meg azt azon a helyen, a hol megölik az egészen égőáldozatot, az Úr előtt; bűnért való áldozat ez.
  hu 3Mózes 424
 • És tegye kezét annak fejére, és ölje meg azt a gyülekezetnek sátora előtt, és öntsék az Áron fiai annak vérét az oltárra körül.
  hu 3Mózes 313
 • És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen ő érette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára.
  hu 3Mózes 14
 • És tegyen a pap a vérből az Úr előtt a fűszerekből való füstölő oltár szarvaira, a mely ott van a gyülekezet sátorában; a tulok vérét pedig mind öntse az egészen égőáldozat oltárának aljára, a mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.
  hu 3Mózes 47
 • És tegyen a vérből az oltár szarvaira is, a mely az Úr előtt, a gyülekezet sátorában van; a vért pedig mind öntse az egészen égőáldozat oltárának aljára, a mely a gyülekezet sátorának nyílása előtt van.
  hu 3Mózes 418
 • És teherbe esék Bilha és szűle Jákóbnak fiat.
  hu 1Mózes 305
 • És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjoktól.
  hu 1Mózes 1936
 • És tekinte Sodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé; és látá, és ímé felszálla a földnek füstje, mint a kemencze füstje.
  hu 1Mózes 1928
 • És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
  hu 1Mózes 54
 • És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
  hu 1Mózes 121
 • És tetszék azoknak beszéde Khámornak, és Sekhemnek a Khámor fiának.
  hu 1Mózes 3418
 • És tetszék e beszéd a Faraónak és minden ő szolgáinak.
  hu 1Mózes 4137
 • És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál, és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, Czipporát.
  hu 2Mózes 221
 • És tevé mindezeket az Áron kezeire és az ő fiainak kezeire, és meglóbáltatá azokat az Úr előtt.
  hu 3Mózes 827
 • És tisztítsa meg a házat a madár vérével, a forrásvízzel, az élő madárral, a czédrusfával, az izsóppal és a karmazsinnal.
  hu 3Mózes 1452
 • És tizenöt sing szőnyeg legyen egyik oldalról, ehhez három oszlop, ezekhez pedig három talp.
  hu 2Mózes 2714
 • És törvénynyé tevé azt József mind e mai napig Égyiptom földén, hogy a Faraóé az ötödrész, csak a papok földe, egyedűl az nem volt a Faraóé.
  hu 1Mózes 4726
 • És tovább költözék Ábrám; folyton délfelé húzódván.
  hu 1Mózes 129
 • És tovább vonula onnan és ása más kútat, a mely miatt nem versengének; azért nevezé nevét Rehobóthnak, és monda: Immár tágas helyet szerzett az Úr minékünk, és szaporodhatunk a földön.
  hu 1Mózes 2622
 • És tudtára adák Jákóbnak, mondván: Ímé a te fiad József hozzád jő; és összeszedé erejét Izráel, s felüle az ágyon.
  hu 1Mózes 482
 • És úgy cselekedék Józsué a mint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére.
  hu 2Mózes 1710
 • És úgy cselekedék Noé; a mint parancsolta vala néki Isten, mindent akképen cselekedék.
  hu 1Mózes 622
 • És úgy cselekedének az írástudók is az ő varázslásukkal, hogy tetveket hozzanak elő, de nem teheték; és valának a tetvek emberen és barmon.
  hu 2Mózes 818
 • És úgy cselekedjék azzal a tulokkal, mint a bűnért való tulokkal cselekvék, úgy cselekedjék vele, és engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik.
  hu 3Mózes 420
 • És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.
  hu 1Mózes 28
 • És utána kijöve az ő testvére kinek veres fonál vala kezén; és nevezé nevét Zerákhnak.
  hu 1Mózes 3830
 • És utóléré őket, és ilyen szavakkal szóla nékik.
  hu 1Mózes 446
 • És vágd le a tulkot az Úr előtt a gyülekezet sátorának ajtajánál.
  hu 2Mózes 2911
 • És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
  hu 1Mózes 1030
 • És vala Isten a gyermekkel, s az felnövekedék, és lakik vala a pusztában, és lőn íjászszá.
  hu 1Mózes 2120
 • És vala néki apró és öreg barma és sok cselédje, s irigykedének ezért reá a Filiszteusok.
  hu 1Mózes 2614
 • És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala.
  hu 1Mózes 929
 • És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.
  hu 1Mózes 1311
 • És választa Mózes az egész Izráelből derék férfiakat és a nép fejeivé tevé őket, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké, és tizedesekké.
  hu 2Mózes 1825
 • És várakozék még másik hét napig, és ismét kibocsátá a galambot a bárkából.
  hu 1Mózes 810
 • És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jóillatú áldozatotok.
  hu 3Mózes 2631
 • És vedd a kenetnek olaját, és töltsd az ő fejére, így kend fel őt.
  hu 2Mózes 297
 • És vedd a kövéréből mindazt, a mi a belet fedi, és a májon lévő hártyát, és a két vesét a rajtok lévő kövérrel együtt, és füstölögtesd el az oltáron.
  hu 2Mózes 2913
 • És vedd a ruhákat, és öltöztesd fel Áront a köntösbe, az efódhoz való palástba, és az efódba, meg a hósenbe és övezd fel őt az efód övével.
  hu 2Mózes 295
 • És végezzen engesztelést a pap, a kit felkennek, és a kit az ő tisztére felavatnak, hogy paposkodjék az ő atyja helyett, és öltözködjék a gyolcs ruhákba, a szent ruhákba:
  hu 3Mózes 1632
 • És végezzen engesztelést a szentek szentjéért, és a gyülekezet sátoráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész összegyülekezett népért is engesztelést végezzen.
  hu 3Mózes 1633
 • És végy lisztlángot, és süss abból tizenkét lepényt; két tized [efából] legyen egy lepény.
  hu 3Mózes 245
 • És vegye a pap a vétekért való áldozat bárányát, és a lóg olajt, és lóbálja meg azokat a pap az Úr előtt.
  hu 3Mózes 1424
 • És vegye a pap az egyik bárányt, és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az Úr előtt.
  hu 3Mózes 1412
 • És vegye tele a tömjénezőt eleven szénnel az oltárról, a mely az Úr előtt van, és vegye tele a két markát a porrá tört fűszerekből való füstölőből, és vigye be a függönyön belől.
  hu 3Mózes 1612
 • És vegyen a felkent pap a tuloknak véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátorába.
  hu 3Mózes 45
 • És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből az újjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira; a vért pedig mind öntse az oltárnak aljára.
  hu 3Mózes 434
 • És vegyen a pap a bűnért való áldozatnak véréből az ő újjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira; a vérét pedig öntse az égőáldozatok oltárának aljára.
  hu 3Mózes 425
 • És vegyen a pap a vétekért való áldozatnak véréből, és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb fülének czimpáját, és az ő jobb kezének hüvelykét, és jobb lábának hüvelykét.
  hu 3Mózes 1414
 • És vegyen a pap annak véréből az újjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira, a vérét pedig mind öntse az oltárnak aljára.
  hu 3Mózes 430
 • És vegyen a pap az ételáldozatból emlékeztető részt, és füstölögtesse el az oltáron; tűzáldozat ez, kedves illatú az Úrnak.
  hu 3Mózes 29
 • És vegyen valaki közülök az ételáldozat lisztlángjából egy marokkal, és annak olajából is, a tömjént pedig, a mely az ételáldozathoz való, mind; és égesse el az oltáron; annak emlékeztető része kedves illat az Úr előtt.
  hu 3Mózes 615
 • És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
  hu 2Mózes 127
 • És vegyenek elő más köveket, és illeszszék be ama kövek helyére; tapasztékot is mást vegyenek, és tapasszák be a házat.
  hu 3Mózes 1442
 • És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, a mely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, a mely az edényben van; ti közűletek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.
  hu 2Mózes 1222
 • És vegyétek fel atyátokat és házatok népét, és jőjjetek hozzám; és én néktek adom Égyiptom földének javát, hogy éljétek e földnek zsírját.
  hu 1Mózes 4518
 • És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és patak mellett való fűzgalyakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt hét napig.
  hu 3Mózes 2340
 • És vele együtt Aholiáb, Akhiszamák fia, Dán nemzetségéből a ki mester vala a faragásban, a kötő és hímzőmunkában, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonállal.
  hu 2Mózes 3823
 • És velünk jőnek a mi barmaink is, egy körömnyi sem marad el, mert azokból veszünk, hogy szolgáljunk a mi Urunknak Istenünknek; magunk sem tudjuk, mivel szolgálunk az Úrnak, míg oda nem jutunk.
  hu 2Mózes 1026
 • És veresre festett kosbőrök, és borzbőrök, és sittim-fa.
  hu 2Mózes 255
 • És verettetének az Izráel fiai közül való felvigyázók, a kiket a Faraó sarczoltatói rendeltek vala föléjök, mondván: Miért nem végeztétek el a rátok vetett téglaszámot sem tegnap, sem ma úgy, mint ennekelőtte?
  hu 2Mózes 514
 • És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, a mi a hegyet érinti, halállal haljon meg.
  hu 2Mózes 1912
 • És vesse a füstölőt a tűzre az Úr előtt, hogy befedje a füstölő felhője a fedelet, a mely a bizonyság felett van, hogy meg ne haljon.
  hu 3Mózes 1613
 • És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.
  hu 3Mózes 168
 • És vessen számot azzal, a ki megvette őt, attól az esztendőtől kezdve, a melyen eladta magát annak, a kürtölésnek esztendejéig, és az ő eladásának ára az esztendők száma szerint legyen, a béres ideje szerint legyen nála.
  hu 3Mózes 2550
 • És vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben száz annyia, mert megáldá őt az Úr.
  hu 1Mózes 2612
 • És vevé a kövérjét és a farkát és mindazt a kövérjét, a mely a bélen van, továbbá a máj hártyáját, és a két vesét azoknak kövérjével egybe, és a jobb lapoczkát;
  hu 3Mózes 825
 • És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
  hu 1Mózes 215
 • És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.
  hu 2Mózes 4020
 • És vevé Rebeka az ő nagyobbik fiának Ézsaúnak drága ruháit, melyek ő nála otthon valának, és felöltözteté Jákóbot az ő kisebbik fiát.
  hu 1Mózes 2715
 • És vidd el az ételáldozatot, a mi ezekből készült, az Úrnak, és azt a papnak bemutatván, az vigye azt el az oltárhoz.
  hu 3Mózes 28
 • És vigye a tulkot a gyülekezet sátorának nyílásához, az Úr elé, és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulkot ölje meg az Úr előtt.
  hu 3Mózes 44
 • És vigye azokat a paphoz; az pedig áldozza meg először azt, a mely bűnért való áldozat, és tekerje ki annak fejét nyakcsigájánál, úgy, hogy el ne szakaszsza.
  hu 3Mózes 58
 • És vigye azokat az ő tisztulásának nyolczadik napján a paphoz, a gyülekezet sátorának nyílásához, az Úr elébe.
  hu 3Mózes 1423
 • És vigye azt a pap az oltárhoz, és tekerje ki annak a fejét, és füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig bocsássa ki az oltár falára.
  hu 3Mózes 115
 • És vigye azt a paphoz, és markolja ki abból a pap teli marokkal az emlékeztető részét, és füstölögtesse el az oltáron az Úrnak tűzáldozataival. Bűnért való áldozat az.
  hu 3Mózes 512
 • És vigye azt az Áron fiaihoz, a papokhoz, és vegyen ki abból egy tele marokkal; annak lisztlángjából és olajából, az egész temjénével együtt, és füstölögtesse el a pap az oltáron annak emlékeztető részéül. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
  hu 3Mózes 22
 • És vigye fel a pap az égőáldozatot és az ételáldozatot az oltárra; így szerezzen néki engesztelést a pap, és tiszta lesz.
  hu 3Mózes 1420
 • És vigye ki a tulkot a táboron kivül, és égesse el azt, miképen elégette az első tulkot. A gyülekezet bűnéért való áldozat ez.
  hu 3Mózes 421
 • És vigyen az ő vétkéért az Úrnak, az ő bűnéért, a melyet elkövetett, egy nőstény bárányt vagy kecskét a nyájból, bűnért való áldozatul. Ekképen szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért.
  hu 3Mózes 56
 • És viselje Áron az Izráel fiainak neveit az ítélet hósenén, az ő szíve felett, a mikor bemegy a szenthelyre, emlékeztetőűl az Úr előtt szüntelen.
  hu 2Mózes 2829
 • És visszahozá mind a jószágot; Lótot is, az ő atyjafiát jószágával egybe visszahozá, meg az asszonyokat és a népet.
  hu 1Mózes 1416
 • És visszahozák Mózest és Áront a Faraóhoz s monda ez nékik: Menjetek el, szolgáljatok az Úrnak a ti Istenteknek. Kik s kik azok, a kik elmennek?
  hu 2Mózes 108
 • És visszaméne Mózes az Úrhoz és monda: Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel! Miért küldél engem ide?
  hu 2Mózes 522
 • És visszatére József Égyiptomba, ő, és az ő atyjafiai, és mind azok, kik vele fölmentek vala az ő atyjának temetésére, minekutána eltemette az ő atyját.
  hu 1Mózes 5014
 • És visszatére Rúben a kúthoz, és ímé József nem vala a kútban, és megszaggatá ruháit.
  hu 1Mózes 3729
 • És vivék a hajlékot Mózeshez: a sátort és annak minden eszközét, horgait, deszkáit, reteszrúdait, oszlopait, és talpait.
  hu 2Mózes 3933
 • És vőn a szolga tíz tevét az ő urának tevéi közűl, és elindula; (mert az urának minden gazdagsága az ő kezében vala). Felkele tehát és elméne Mésopotámiába, a Nákhor városába.
  hu 1Mózes 2410
 • És vőn hatszáz válogatott szekeret és Égyiptom minden egyéb szekerét és hárman-hárman valának mindeniken.
  hu 2Mózes 147
 • És vőn Jákób egy követ, és felemelé azt emlékoszlopul.
  hu 1Mózes 3145
 • És vőn Jákób zöld nyár-, mogyoró- és gesztenye-vesszőket, és meghántá azokat fehéresen csíkosra, hogy látható legyen a vesszők fehére.
  hu 1Mózes 3037
 • És vőn Júda az ő elsőszülött fiának Hérnek feleséget, ennek neve Thámár vala.
  hu 1Mózes 386
 • És vőn ötöt az ő testvérei közűl, és állítá őket a Faraó elé.
  hu 1Mózes 472
 • És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének.
  hu 1Mózes 188
 • Es war aber kein Brot in allen Landen; denn die Teuerung war sehr schwer, daß das Land Ägypten und Kanaan verschmachteten vor der Teuerung.
  de 1Mose 4713
 • Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden; denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer.
  de 1Mose 64
 • Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis daß der Held komme; und demselben werden die Völker anhangen.
  de 1Mose 4910
 • És zúgolódék Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában.
  hu 2Mózes 162
 • És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván: Mit igyunk?
  hu 2Mózes 1524
 • És [feleséget] ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén.
  hu 2Mózes 3416
 • És [vala] velünk ott egy héber ifjú, a testőrök főhadnagyának szolgája; elbeszéltük vala néki, és ő megfejté nékünk a mi álmainkat; mindegyikünknek az ő álma szerint fejté meg.
  hu 1Mózes 4112
 • Esaminerŕ dunque la macchia; se vedrŕ che l'infezione sui muri della casa consiste in cavitŕ verdastre o rossastre, che appaiono piů profonde della superficie della parete,
  it Levitico 1437
 • Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küßte ihn; und sie weinten.
  de 1Mose 334
 • Esau accepit uxores de filiabus Chanaan Ada filiam Elom Hetthei et Oolibama filiam Anae filiae Sebeon Evei
  la Genesis 362
 • Esau antwortete: Siehe, ich muß doch sterben; was soll mir denn die Erstgeburt?
  de 1Mose 2532
 • Esaů comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco.
  it Genesi 288
 • Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient ŕ Isaac, son pčre.
  fr Genčse 288
 • Ésaü conçut de la haine contre Jacob, ŕ cause de la bénédiction dont son pčre l'avait béni; et Ésaü disait en son coeur: Les jours du deuil de mon pčre vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frčre.
  fr Genčse 2741
 • Ésaü courut ŕ sa rencontre; il l'embrassa, se jeta ŕ son cou, et le baisa. Et ils pleurčrent.
  fr Genčse 334
 • Esaů disse al padre: Hai una sola benedizione padre mio? Benedici anche me, padre mio!. Ma Isacco taceva ed Esaů alzň la voce e pianse.
  it Genesi 2738
 • Esaů disse: Ne ho abbastanza del mio, fratello, resti per te quello che č tuo!.
  it Genesi 339
 • Ésaü dit ŕ son pčre: N'as-tu que cette seule bénédiction, mon pčre? Bénis-moi aussi, mon pčre! Et Ésaü éleva la voix, et pleura.
  fr Genčse 2738
 • Ésaü dit: A quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: A trouver grâce aux yeux de mon seigneur.
  fr Genčse 338
 • Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi?
  fr Genčse 2736
 • Ésaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frčre; garde ce qui est ŕ toi.
  fr Genčse 339
 • Ésaü dit: Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur!
  fr Genčse 3315
 • Ésaü dit: Partons, mettons-nous en route; j'irai devant toi.
  fr Genčse 3312
 • Esau hade tagit sina hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hetiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till hivéen Sibeon,
  se 1Mosebok 362
 • Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob.
  gb Genesis 2741
 • Esau lived in the hill country of Seir. Esau is Edom.
  gb Genesis 368
 • Esau nahm Weiber von den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter Elons, des Hethiters, und Oholibama, die Tochter des Ana, die Enkelin des Zibeons, des Heviters,
  de 1Mose 362
 • Esaů perseguitň Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensň Esaů: Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora ucciderň mio fratello Giacobbe.
  it Genesi 2741
 • Esaů prese le mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon, l'Hittita; Oolibama, figlia di Ana, figlio di Zibeon, l'Hurrita;
  it Genesi 362
 • Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan: Ada, fille d'Élon, le Héthien; Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibeon, le Hévien;
  fr Genčse 362
 • Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frčre.
  fr Genčse 366
 • Esau ran to meet him, embraced him, fell on his neck, kissed him, and they wept.
  gb Genesis 334
 • Ésaü répondit: Voici, je m'en vais mourir; ŕ quoi me sert ce droit d'aînesse?
  fr Genčse 2532
 • Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom.
  fr Genčse 368
 • Esau sade till sin fader: Har du dĺ allenast den enda välsignelsen, min fader? Välsigna ocksĺ mig, min fader. Och Esau brast ut i grĺt.
  se 1Mosebok 2738
 • Esau said to his father, Have you but one blessing, my father? Bless me, even me also, my father. Esau lifted up his voice, and wept.
  gb Genesis 2738
 • Esau said to Jacob, Please feed me with that same red stew, for I am famished. Therefore his name was called Edom.
  gb Genesis 2530
 • Esau said, Behold, I am about to die. What good is the birthright to me?
  gb Genesis 2532
 • Esau said, Let me now leave with you some of the folk who are with me. He said, Why? Let me find favor in the sight of my lord.
  gb Genesis 3315
 • Esau said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before you.
  gb Genesis 3312
 • Esau said, What do you mean by all this company which I met?
  gb Genesis 338
 • Esau saw that the daughters of Canaan didn't please Isaac, his father.
  gb Genesis 288
 • Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater! und hob auf seine Stimme und weinte.
  de 1Mose 2738
 • Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder; behalte was du hast.
  de 1Mose 339
 • Esau sprach: So will ich doch etliche bei dir lassen vom Volk, das mit mir ist. Er antwortete: Was ist's vonnöten? Laß mich nur Gnade vor meinem Herrn finden.
  de 1Mose 3315
 • Esau svarade: Jag är ju döden nära; vartill gagnar mig dĺ min förstfödslorätt?
  se 1Mosebok 2532
 • Esau svarede: Jeg er jo lige ved at omkomme; hvad bryder jeg mig om min Fřrstefřdselsret!
  dk 1Mosebog 2532
 • Esau svarte: Jeg holder pĺ ĺ dř; hvad skal jeg da med fřrstefřdselsretten?
  no 1Mosebok 2532
 • Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Dřtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zibons Sřn,
  dk 1Mosebog 362
 • Esau tok sig hustruer av Kana'ans dřtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibeons sřnnedatter,
  no 1Mosebok 362
 • Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: á Ada, hija de Elón Hetheo, y á Aholibama, hija de Ana, hija de Zibeón el Heveo;
  es Génesis 362
 • Esau took his wives from the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon, the Hittite; and Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon, the Hivite;
  gb Genesis 362
 • Esau took his wives, his sons, his daughters, and all the members of his household, with his livestock, all his animals, and all his possessions, which he had gathered in the land of Canaan, and went into a land away from his brother Jacob.
  gb Genesis 366
 • Esau vero quadragenarius duxit uxores Iudith filiam Beeri Hetthei et Basemath filiam Helon eiusdem loci
  la Genesis 2634
 • Esaů vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Paddan-Aram per prendersi una moglie di lŕ e che, mentre lo benediceva, gli aveva dato questo comando: Non devi prender moglie tra le Cananee.
  it Genesi 286
 • Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé ŕ Paddan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant il lui avait donné cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan.
  fr Genčse 286
 • Esau went to Ishmael, and took, besides the wives that he had, Mahalath the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife.
  gb Genesis 289
 • Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, fille de Beéri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien.
  fr Genčse 2634
 • Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as lŕ? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés ŕ ton serviteur.
  fr Genčse 335
 • Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te.
  it Genesi 816
 • Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerň, secondo il modello della Dimora e il modello di tutti i suoi arredi.
  it Esodo 259
 • Esikoiselle Joosef antoi nimen Manasse, sillä, sanoi hän, Jumala on saattanut minut unhottamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin.
  fi 1Mooseksen 4151
 • Esipihan pituus olkoon sata kyynärää ja leveys viisikymmentä kyynärää; ympärysverho olkoon viittä kyynärää korkea ja kudottu kerratuista valkoisista pellavalangoista, ja jalustat olkoot vaskea.
  fi 2Mooseksen 2718
 • esipihan ympärysverhot pylväineen ja jalustoineen sekä esipihan porttiin uutimen,
  fi 2Mooseksen 3517
 • esipihan ympärysverhot pylväineen ja jalustoineen, esipihan portin uutimen sekä sen köydet ja vaarnat, ja kaikki kalut, joita tarvitaan asumuksen, ilmestysmajan, tehtävissä,
  fi 2Mooseksen 3940
 • Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét.
  hu 3Mózes 264
 • Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo;
  es Génesis 318
 • Essa concepě e partorě un figlio e disse: Dio ha tolto il mio disonore.
  it Genesi 3023
 • Essa concepě e partorě un figlio e lo chiamň Er.
  it Genesi 383
 • Essa diventerŕ un pulviscolo diffuso su tutto il paese d'Egitto e produrrŕ, sugli uomini e sulle bestie, un'ulcera con pustole, in tutto il paese d'Egitto.
  it Esodo 99
 • Essa gli partorě Zimran, Ioksan, Medan, Madian, Isbak e Suach.
  it Genesi 252
 • Essa lo afferrň per la veste, dicendo: Unisciti a me!. Ma egli le lasciň tra le mani la veste, fuggě e uscě.
  it Genesi 3912
 • Essa parlň al padre: Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne. Lŕbano cercň dunque il tutta la tenda e non trovň gli idoli.
  it Genesi 3135
 • Essa sarŕ preparata con olio, nella teglia: la presenterai in una misura stemperata; l'offrirai in pezzi, come profumo soave per il Signore.
  it Levitico 621
 • Essa spetterŕ, come sua parte, al figlio di Aronne che avrŕ offerto il sangue e il grasso dei sacrifici di comunione.
  it Levitico 733
 • Essa veniva gia condotta fuori, quando mandň a dire al suocero: Dell'uomo a cui appartengono questi oggetti io sono incinta. E aggiunse: Riscontra, dunque, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone.
  it Genesi 3825
 • Esse copriranno il paese, cosě da non potersi piů vedere il suolo: divoreranno ciň che č rimasto, che vi č stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che germoglia nella vostra campagna.
  it Esodo 105
 • Esse coprirono tutto il paese, cosě che il paese ne fu oscurato; divorarono ogni erba della terra e ogni frutto d'albero che la grandine aveva risparmiato: nulla di verde rimase sugli alberi e delle erbe dei campi in tutto il paese di Egitto.
  it Esodo 1015
 • Esse erano formate ciascuna da due pezzi uguali, abbinati e perfettamente congiunti dal basso fino alla cima, all'altezza del primo anello. Cosě fece per ambedue: esse vennero a formare i due angoli.
  it Esodo 3629
 • Esse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca.
  it Genesi 2635
 • Esse saranno formate ciascuna da due pezzi uguali abbinati e perfettamente congiunti dal basso fino alla cima, all'altezza del primo anello. Cosě sarŕ per ambedue: esse formeranno i due angoli.
  it Esodo 2624
 • Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani d'Israele andrete dal re di Egitto e gli riferirete: Il Signore, Dio degli Ebrei, si č presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto a tre giorni di cammino, per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio.
  it Esodo 318
 • Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di lŕ.
  it Genesi 4226
 • Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi; Giacobbe li sotterrň sotto la quercia presso Sichem.
  it Genesi 354
 • Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza; quando vi sarŕ una questione importante, la sottoporranno a te, mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Cosě ti alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te.
  it Esodo 1822
 • Essi dovranno usare oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso.
  it Esodo 285
 • Essi dunque condussero davanti alla tenda del convegno quanto Mosč aveva ordinato; tutta la comunitŕ si avvicinň e stette davanti al Signore.
  it Levitico 95
 • Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva.
  it Esodo 1621
 • essi e tutti i viventi secondo la loro specie e tutto il bestiame secondo la sua specie e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, tutti i volatili secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati.
  it Genesi 714
 • Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza: quando avevano affari difficili li sottoponevano a Mosč, ma giudicavano essi stessi tutti gli affari minori.
  it Esodo 1826
 • Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosč, e non imputridě, né vi si trovarono vermi.
  it Esodo 1624
 • Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono di farlo morire.
  it Genesi 3718
 • Essi mi faranno un santuario e io abiterň in mezzo a loro.
  it Esodo 258
 • essi non abiteranno piů nel tuo paese, altrimenti ti farebbero peccare contro di me, perché tu serviresti i loro dei e ciň diventerebbe una trappola per te.
  it Esodo 2333
 • Essi non obbedirono a Mosč e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridě. Mosč si irritň contro di loro.
  it Esodo 1620
 • Essi non offriranno piů i loro sacrifici ai satiri, ai quali sogliono prostituirsi. Questa sarŕ per loro una legge perenne, di generazione in generazione.
  it Levitico 177
 • Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel luogo.
  it Genesi 4325
 • Essi presenteranno, insieme con le parti grasse da bruciare, la coscia della vittima da elevare secondo il rito e il petto da agitare secondo il rito, perché siano agitati davanti al Signore; questo spetterŕ a te e ai tuoi figli con te, per diritto perenne, come il Signore ha ordinato.
  it Levitico 1015
 • Essi presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistati nel paese di Canaan e vennero in Egitto; Giacobbe cioč e con lui tutti i suoi discendenti;
  it Genesi 466
 • Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l'autoritŕ del faraone e lo terranno in deposito nelle cittŕ.
  it Genesi 4135
 • Essi ricevettero da Mosč ogni contributo portato dagli Israeliti per il lavoro della costruzione del santuario. Ma gli Israeliti continuavano a portare ogni mattina offerte volontarie.
  it Esodo 363
 • Essi saranno per voi in abominio; non mangerete la loro carne e terrete in abominio i loro cadaveri.
  it Levitico 1111
 • Essi si avvicinarono e li portarono via con le loro tuniche, fuori dell'accampamento, come Mosč aveva detto.
  it Levitico 105
 • Essi videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, simile in purezza al cielo stesso.
  it Esodo 2410
 • Esso č un segno perenne fra me e gli Israeliti, perché il Signore in sei giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato e si č riposato.
  it Esodo 3117
 • Esso rivestirŕ Aronne nelle funzioni sacerdotali e se ne sentirŕ il suono quando egli entrerŕ nel Santo alla presenza del Signore e quando ne uscirŕ; cosě non morirŕ.
  it Esodo 2835
 • Esso uscě andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra.
  it Genesi 87
 • est civitas haec iuxta ad quam possum fugere parva et salvabor in ea numquid non modica est et vivet anima mea
  la Genesis 1920
 • Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra, y de tińa;
  es Levítico 1454
 • Esta es la ley de la plaga de la lepra del vestido de lana ó de lino, ó del estambre, ó de la trama, ó de cualquiera cosa de piel, para que sea dada por limpia ó por inmunda.
  es Levítico 1359
 • Esta es la ley de los animales y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra;
  es Levítico 1146
 • Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, y de la culpa, y de las consagraciones, y del sacrificio de las paces:
  es Levítico 737
 • Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse.
  es Levítico 1432
 • Esta es la ley del que tiene flujo, y del que sale derramamiento de semen, viniendo á ser inmundo á causa de ello;
  es Levítico 1532
 • Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán á Jehová el día que serán ungidos: la décima parte de un epha de flor de harina, presente perpetuo, la mitad á la mańana y la mitad á la tarde.
  es Levítico 620
 • Esta es por la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas encendidas á Jehová, desde el día que él los allegó para ser sacerdotes de Jehová:
  es Levítico 735
 • Esta será la ley del leproso cuando se limpiare: Será traído al sacerdote:
  es Levítico 142
 • Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio; ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
  es Génesis 911
 • Estando aún él hablando con ellos Rachęl vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora.
  es Génesis 299
 • Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de diez y siete ańos apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre: y noticiaba José á su padre la mala fama de ellos.
  es Génesis 372
 • Estas son las cabezas de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoch y Phallú, Hezrón y Carmi: estas son las familias de Rubén.
  es Éxodo 614
 • Estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, lo que fué contado de orden de Moisés por mano de Ithamar, hijo de Aarón sacerdote, para el ministerio de los Levitas.
  es Éxodo 3821
 • Estas son las familias de Noé por sus descendencias, en sus naciones; y de éstos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio.
  es Génesis 1032
 • ESTAS son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Châm y Japhet, á los cuales nacieron hijos después del diluvio.
  es Génesis 101
 • Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, perfecto fué en sus generaciones; con Dios caminó Noé.
  es Génesis 69
 • Estas son las generaciones de Sem: Sem, de edad de cien ańos, engendró á Arphaxad, dos ańos después del diluvio.
  es Génesis 1110
 • Estas son las generaciones de Thare: Thare engendró á Abram, y á Nachôr, y á Harán; y Harán engendró á Lot.
  es Génesis 1127
 • Estas son las solemnidades de Jehová, á las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo:
  es Levítico 2337
 • Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, á las cuales convocaréis en sus tiempos.
  es Levítico 234
 • Estatuto perpetuo por vuestras edades; en todas vuestras moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis.
  es Levítico 317
 • Este dicho pareció grave en gran manera á Abraham á causa de su hijo.
  es Génesis 2111
 • Este Ephrón hallábase entre los hijos de Heth: y respondió Ephrón Hetheo á Abraham, en oídos de los hijos de Heth, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo:
  es Génesis 2310
 • Este es aquel Aarón y aquel Moisés, á los cuales Jehová dijo: Sacad á los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones.
  es Éxodo 626
 • ESTE es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo;
  es Génesis 51
 • Este fué vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.
  es Génesis 109
 • Este mes os será principio de los meses; será este para vosotros el primero en los meses del ańo.
  es Éxodo 122
 • Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
  es Génesis 1710
 • esto ad tuos ire cupiebas et desiderio tibi erat domus patris tui cur furatus es deos meos
  la Genesis 3130
 • Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas: todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar, y en los ríos, aquellas comeréis;
  es Levítico 119
 • Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio siclo conforme al siclo del santuario. El siclo es de veinte óbolos: la mitad de un siclo será la ofrenda á Jehová.
  es Éxodo 3013
 • Esto es lo que Jehová ha mandado: Cogereis de él cada uno según pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda.
  es Éxodo 1616
 • Esto es lo que respondo á Faraón. Lo que Dios va á hacer, halo mostrado á Faraón.
  es Génesis 4128
 • esto paratus mane ut ascendas statim in montem Sinai stabisque mecum super verticem montis
  la Exodus 342
 • Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones á la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros, para hablaros allí.
  es Éxodo 2942
 • Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el aregol según su especie, y el haghab según su especie.
  es Levítico 1122
 • Estos empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuńa: el camello, porque rumia mas no tiene pezuńa hendida, habéis de tenerlo por inmundo;
  es Levítico 114
 • Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fué hija de Zibeón: ella parió á Esaú á Jeús, Jaalam, y Cora.
  es Génesis 3614
 • Estos fueron los hijos de Bilha, la que dió Labán á Rachęl su hija, y parió estos á Jacob; todas siete almas.
  es Génesis 4625
 • Estos fueron los hijos de Disán: Huz, y Arán.
  es Génesis 3628
 • Estos fueron los hijos de Lea, los que parió á Jacob en Padan-aram, y además su hija Dina: treinta y tres las almas todas de sus hijos é hijas.
  es Génesis 4615
 • Estos fueron los hijos de Rachęl, que nacieron á Jacob: en todas, catorce almas.
  es Génesis 4622
 • Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.
  es Génesis 1031
 • Estos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dió á su hija Lea, y parió estos á Jacob; todas diez y seis almas.
  es Génesis 4618
 • Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés.
  es Levítico 2646
 • Estos son los duques de los hijos de Esaú. Hijos de Eliphaz, primogénito de Esaú: el duque Temán, el duque Omar, el duque Zepho, el duque Cenaz,
  es Génesis 3615
 • Estos son los hijos de Châm por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.
  es Génesis 1020
 • Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos; doce príncipes por sus familias.
  es Génesis 2516
 • Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir.
  es Génesis 369
 • Estos son los mandamientos que ordenó Jehová á Moisés, para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí.
  es Levítico 2734
 • Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Eliphaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemath, mujer de Esaú.
  es Génesis 3610
 • ESTOS son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob; cada uno entró con su familia.
  es Éxodo 11
 • Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
  es Génesis 24
 • Estos son los que hablaron á Faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto á los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron éstos.
  es Éxodo 627
 • Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles: cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la tarde.
  es Levítico 1131
 • Estos tres son los hijos de Noé; y de ellos fué llena toda la tierra.
  es Génesis 919
 • Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él: pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos: nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras.
  es Génesis 3421
 • Estos veinte ańos he estado contigo: tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
  es Génesis 3138
 • Estos, pues, son los hijos de Esaú, y sus duques: él es Edom.
  es Génesis 3619
 • Estos, pues, son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres: el duque Timna, el duque Alva, el duque Jetheth,
  es Génesis 3640
 • Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes: El primogénito de Ismael, Nabaioth; luego Cedar, y Abdeel, y Mibsam,
  es Génesis 2513
 • Estve pedig vevé az ő leányát Leát, és bevivé hozzá, a ki beméne ő hozzá.
  hu 1Mózes 2923
 • Észak felől is száz singnyi. Azoknak húsz oszlopa és húsz talpa rézből; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.
  hu 2Mózes 3811
 • Esztendőnként háromszor jelenjék meg minden férfiad az Úr Isten színe előtt.
  hu 2Mózes 2317
 • <<< operone list >>>