de - The Holy Bible

 • De 100 Talenter Sølv medgik til Støbningen af Helligdommens og Forhængets Fodstykker, 100 Talenter til 100 Fodstykker, en Talent til hvert Fodstykke.
  dk 2Mosebog 3827
 • De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.
  hu 2Mózes 117
 • De a búza és a tönköly nem vereték el, mert azok késeiek.
  hu 2Mózes 932
 • De a Faraó ezúttal is megkeményíté az õ szívét és nem bocsátá el a népet.
  hu 2Mózes 832
 • De a forrás, a kút, az egybegyûlt víz tiszta legyen; de a mi azoknak holttestéhez ér, tisztátalan.
  hu 3Mózes 1136
 • De a galamb nem talála lábainak nyugvóhelyet és visszatére õ hozzá a bárkába, mert víz vala az egész föld színén; õ pedig kezét kinyujtá, megfogá, és bévevé azt magához a bárkába.
  hu 1Mózes 89
 • De a gyülekezet sátorának nyílásán ki ne menjetek hét napig, addig a napig, a melyen betelnek a ti felavatástoknak napjai, mert hét nap avat fel benneteket [az] [Úr.
  hu 3Mózes 833
 • De a gyülevész nép, a mely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk?
  hu 4Mózes 1104
 • De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belõl van;
  hu 2Mózes 2010
 • De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
  hu 1Mózes 217
 • De a kérõdzõk és a hasadt körmûek közül ne egyétek meg ezeket: A tevét, mert az kérõdzõ ugyan, de nincs hasadt körme; tisztátalan ez néktek.
  hu 3Mózes 114
 • De a léviták az õ atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
  hu 4Mózes 0147
 • De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
  hu 4Mózes 0233
 • De a léviták teljesítsék a gyülekezet sátorának szolgálatát, és õk viseljék az õ bûnüket; örökkévaló rendelés legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Izráel fiai között ne birjanak örökséget.
  hu 4Mózes 1823
 • De a mely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött akár jövevény, az Urat illeti az szidalommal, vágassék ki azért az az õ népe közül;
  hu 4Mózes 1530
 • De a mit ki [nem] vált [is] valaki a léviták közül, szabaduljon fel a kürtölésnek esztendejében, az eladott ház, és az õ birtokának városa; mert a léviták városainak házai [tulajdon] birtokuk nékik Izráel fiai között.
  hu 3Mózes 2533
 • De a pap leánya, ha idegennek lesz [a felesége,] nem ehetik a szent áldozatból.
  hu 3Mózes 2212
 • De a szamárnak elsõ vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsõszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen elõmbe senki.
  hu 2Mózes 3420
 • De a szamárnak minden elsõ fajzását báránynyal váltsd meg; ha pedig meg nem váltod, szegd meg a nyakát. Az embernek is minden elsõszülöttét megváltsd a te fiaid közül.
  hu 2Mózes 1313
 • De a szegyeket és a jobb lapoczkát meglóbálá Áron az Úr elõtt, a mint parancsolta vala Mózes.
  hu 3Mózes 921
 • De a tégla számát, mennyit ennekelõtte csináltak, vessétek ki rájok; azt le ne szállítsátok, mert restek õk és azért kiáltoznak, mondván: Menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek.
  hu 2Mózes 58
 • De a tehénnek elsõ fajzását, vagy a juhnak elsõ fajzását, vagy a kecskének elsõ fajzását meg ne váltasd; mert szentelni valók azok; a véröket hintsd az oltárra, és azoknak kövérit füstölögtesd el kedves illatú tûzáldozatul az Úrnak.
  hu 4Mózes 1817
 • De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertõl, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.
  hu 1Mózes 95
 • De a városaikhoz tartozó szántóföldeket el ne adják, mert örök birtokuk az nékik.
  hu 3Mózes 2534
 • de Aaron orti sunt Nadab et Abiu et Eleazar et Ithamar
  la Numeri 2660
 • De aceite, y de mosto, y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán á Jehová, á ti las he dado.
  es Números 1812
 • De af dem, der mønstredes, udgjorde 23000, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter. De mønstredes nemlig ikke sammen med de andre Israeliter, da der ikke var givet dem nogen Arvelod blandt Israeliterne.
  dk 4Mosebog 2662
 • De allí movieron, y asentaron de la otra parte de Arnón, que está en el desierto, y que sale del término del Amorrheo; porque Arnón es término de Moab, entre Moab y el Amorrheo.
  es Números 2113
 • DE allí partió Abraham á la tierra del Mediodía, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar.
  es Génesis 201
 • De Amálek és Kananeus lakik a völgyben; holnap forduljatok meg, és induljatok a pusztába, a veres tenger útján.
  hu 4Mózes 1425
 • de animabus hominum sedecim milibus cesserunt in partem Domini triginta duae animae
  la Numeri 3140
 • de animantibus quoque mundis et inmundis et de volucribus et ex omni quod movetur super terram
  la Genesis 78
 • De annak a fának gyümölcsébõl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
  hu 1Mózes 33
 • De aquesta tierra salió Assur, y edificó á Nínive, y á Rehoboth, y á Calah,
  es Génesis 1011
 • De aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer; vayan ellos y recojan por sí mismos la paja:
  es Éxodo 57
 • De År, Abraham levede, udgjorde 175;
  dk 1Mosebog 257
 • De Aroz, la familia de los Aroditas; de Areli, la familia de los Arelitas.
  es Números 2617
 • de Aser Phegihel filius Ochran
  la Numeri 0113
 • De Aser, Phegiel hijo de Ocrán.
  es Números 0113
 • de asinis triginta milibus quingentis asini sexaginta unus
  la Numeri 3139
 • De Asriel, la familia de los Asrielitas: de Sechêm, la familia de los Sechêmitas;
  es Números 2631
 • De atyátok engem megcsalt s tízszer is megváltoztatta béremet; mindazáltal az Isten nem engedte, hogy nékem kárt tehessen.
  hu 1Mózes 317
 • de av dem som blev mønstret efter sine ætter - var tre tusen og to hundre.
  no 4Mosebok 0444
 • de av dem som blev mønstret efter sine ætter og familier - var to tusen, seks hundre og tretti.
  no 4Mosebok 0440
 • De av dem som blev mønstret, idet der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra dén som var en måned gammel, og opover, var seks tusen og to hundre.
  no 4Mosebok 0334
 • De av dem som blev mønstret, idet der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var syv tusen og fem hundre.
  no 4Mosebok 0322
 • De av dem som inmönstrades, i det att man räknade alla dem av mankön som voro en månad gamla eller därutöver dessa inmönstrade utgjorde sju tusen fem hundra.
  se 4Mosebok 0322
 • De av Faraos tjenere som fryktet Herrens ord, berget da sine folk og sin buskap i hus;
  no 2Mosebok 920
 • De av leviterna som Mose och Aron och Israels hövdingar inmönstrade, efter deras släkter och efter deras familjer,
  se 4Mosebok 0446
 • De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem õt arra a földre, a melyre bement vala, és örökségül bírja azt az õ magva.
  hu 4Mózes 1424
 • De az írástudók is úgy cselekedének az õ titkos mesterségökkel és felhozák a békákat Égyiptom földére.
  hu 2Mózes 87
 • De az Úr Józseffel vala, és kiterjeszté reá az õ kegyelmességét és kedvessé tevé õt a tömlöcztartó elõtt.
  hu 1Mózes 3921
 • De az Úr megkeményíté a Faraó szívét, és nem akará õket elbocsátani.
  hu 2Mózes 1027
 • De az Úr megkeményíté a Faraó szívét, és nem bocsátá el az Izráel fiait.
  hu 2Mózes 1020
 • De az Úr megkeményíté a Faraó szívét, és nem hallgata reájok, a mint megmondotta vala az Úr Mózesnek.
  hu 2Mózes 912
 • De az Úr monda néki: Eredj, menj alá, és jõjj fel te és Áron is veled; de a papok és a nép ne törjenek elõre, hogy feljõjjenek az Úrhoz; hogy reájok ne rontson.
  hu 2Mózes 1924
 • De az, a ki eszik a békeáldozatnak húsából, a mely az Úré, noha az õ tisztátalansága rajta van, az ilyen ember gyomláltassék ki az õ népe közül.
  hu 3Mózes 720
 • De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijõnek nagy gazdagsággal.
  hu 1Mózes 1514
 • de Bamoth vallis est in regione Moab in vertice Phasga et quod respicit contra desertum
  la Numeri 2120
 • de Bamoth, à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert.
  fr Nombres 2120
 • De bar sin gave frem for Herrens åsyn, seks vogner med dekke over og tolv okser, en vogn for to høvdinger og en okse for hver; og de førte dem frem foran tabernaklet.
  no 4Mosebok 0703
 • de Beniamin Abidan filius Gedeonis
  la Numeri 0111
 • De Benjamín, Abidán hijo de Gedeón.
  es Números 0111
 • De Benjámint a József öcscsét nem bocsátá el Jákób az õ bátyjaival; mert mondá: Netalán veszedelem érhetné.
  hu 1Mózes 424
 • De bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsõsége az egész földet.
  hu 4Mózes 1421
 • De blandt Faraos Tjenere, der frygtede Herrens Ord, bragte nu deres Trælle og Kvæg under Tag;
  dk 2Mosebog 920
 • De blev bænket foran ham efter Alder, den førstefødte øverst og den yngste nederst, og Mændene undrede sig og så på hverandre;
  dk 1Mosebog 4332
 • de blev gift med menn av Manasses, Josefs sønns ætter, så deres arv blev hos deres fedreneætts stamme.
  no 4Mosebok 3612
 • De blevo alltså gifta inom Manasses, Josefs sons, barns släkter, och deras arvedel stannade så kvar inom deras fädernesläkts stam.
  se 4Mosebok 3612
 • De bröto upp från Rameses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drogo Israels barn ut med upplyft hand inför alla egyptiers ögon,
  se 4Mosebok 3303
 • De brød op fra Rameses på den femtende Dag i den første Måned; Dagen efter Påske drog Israelitterne ud, værnede af en stærk Hånd, for Øjnene af alle Ægypterne,
  dk 4Mosebog 3303
 • De brød op fra Refdim og kom til Sinaj Ørken og slog Lejr i Ørkenen. Der slog . Israel Lejr lige over for Bjerget,
  dk 2Mosebog 192
 • De brød op fra Sukkot og lejrede sig i Etam ved Randen af Ørkenen.
  dk 2Mosebog 1320
 • De brøt op fra Refidim og kom til Sinai ørken og slo leir i ørkenen, og Israel leiret sig der midt imot fjellet. -
  no 2Mosebok 192
 • de bubus quoque et ovibus similiter facies septem diebus sit cum matre sua die octavo reddes illum mihi
  la Exodus 2230
 • De byer I skal gi levittene, skal være de seks tilfluktsstæder som I skal gi, forat manndrapere kan fly dit, og foruten dem skal I gi to og firti byer.
  no 4Mosebok 3506
 • De Byer, I skal give Leviterne, bliver således i alt otte og fyrretyve Byer med tilhørende Græsmarker.
  dk 4Mosebog 3507
 • De ce pays-là sortit Assur; il bâtit Ninive, Rehoboth Hir, Calach,
  fr Genèse 1011
 • De ce sacrifice d'actions de grâces, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel: la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée;
  fr Lévitique 33
 • De ce sacrifice d'actions de grâces, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel: la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée,
  fr Lévitique 39
 • de cibis vestris sicut de areis primitias separatis
  la Numeri 1520
 • De cinq à vingt ans, ton estimation sera de vingt sicles pour un mâle, et de dix sicles pour une fille.
  fr Lévitique 275
 • De csak úgy egyeznek bele e férfiak, hogy velünk lakjanak és egy néppé legyenek velünk, ha minden férfiú körûlmetélkedik közöttünk, a miképen õk is körûl vannak metélkedve.
  hu 1Mózes 3422
 • De Czippora egy éles követ veve és lemetszé az õ fiának elõbõrét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nékem!
  hu 2Mózes 425
 • de Dan Ahiezer filius Amisaddai
  la Numeri 0112
 • De Dan, Ahiezer hijo de Ammisaddai.
  es Números 0112
 • De dekket hele landet, så landet blev mørkt, og de åt op alle urter i landet og all frukt på trærne som haglet hadde levnet, og det blev intet grønt tilbake på trærne eller på markens urter i hele Egyptens land.
  no 2Mosebok 1015
 • De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos.
  es Génesis 3140
 • De dos en dos entraron á Noé en el arca: macho y hembra, como mandó Dios á Noé.
  es Génesis 79
 • De drog op til sydlandet og kom til Hebron; der bodde Akiman, Sesai og Talmai, Anaks barn - Hebron var bygget syv år før Soan i Egypten.
  no 4Mosebok 1322
 • De drog så ud i kamp mod Midjaniterne, som Herren havde pålagt Moses, og dræbte alle af Mandkøn;
  dk 4Mosebog 3107
 • De drogo upp till Sydlandet och kommo till Hebron; där bodde Ahiman, Sesai och Talmai, Anaks avkomlingar. Men Hebron byggdes sju år före Soan i Egypten.
  se 4Mosebok 1323
 • De edad de treinta años arriba hasta cincuenta años los contarás; todos los que entran en compañía, para hacer servicio en el tabrenáculo del testimonio.
  es Números 0423
 • De edad de treinta años arriba hasta cincuenta años, todos los que entran en compañía, para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio.
  es Números 0403
 • De entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene las pezuñas hendidas, y que rumia, éste comeréis.
  es Levítico 113
 • De er hastig veket av fra den vei jeg bød dem å vandre; de har gjort sig en støpt kalv; den har de tilbedt og ofret til og sagt: Dette er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egyptens land.
  no 2Mosebok 328
 • De esta manera habló Moisés á los hijos de Israel: mas ellos no escuchaban á Moisés á causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.
  es Éxodo 69
 • de familia Manasse qui fuit filius Ioseph et possessio quae illis fuerat adtributa mansit in tribu et familia patris earum
  la Numeri 3612
 • De feleségül se végy senkit az õ leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne legyen, ha felfeded õ mellette amannak szemérmét az õ életében.
  hu 3Mózes 1818
 • De felgerjed õ benne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, mivelhogy az megfertõztetett; vagy felgerjed õ benne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, jóllehet az meg nem fertõztetett.
  hu 4Mózes 0514
 • De fem af Tæpperne syede han sammen for sig og de seks for sig,
  dk 2Mosebog 3616
 • de filiis Aser per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui poterant ad bella procedere
  la Numeri 0140
 • de filiis Beniamin per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui poterant ad bella procedere
  la Numeri 0136
 • de filiis Dan per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui poterant ad bella procedere
  la Numeri 0138
 • de filiis Gad per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum a viginti annis et supra omnes qui ad bella procederent
  la Numeri 0124
 • de filiis Ioseph filiorum Ephraim per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui poterant ad bella procedere
  la Numeri 0132
 • de filiis Isachar per generationes et familias ac domos cognationum suarum per nomina singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui ad bella procederent
  la Numeri 0128
 • de filiis Iuda per generationes et familias ac domos cognationum suarum per nomina singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui poterant ad bella procedere
  la Numeri 0126
 • de filiis Nepthali per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui poterant ad bella procedere
  la Numeri 0142
 • de filiis Symeon per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina et capita singulorum omne quod sexus est masculini a vicesimo anno et supra procedentium ad bellum
  la Numeri 0122
 • de filiis Zabulon per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum a vicesimo anno et supra omnes qui poterant ad bella procedere
  la Numeri 0130
 • De fire stolper dertil og de fire fotstykker til dem var av kobber; hakene på dem var av sølv; stolpehodene var klædd med sølv, og stengene til dem var av sølv.
  no 2Mosebok 3819
 • De flokket sig sammen mot Moses og Aron og sa til dem: Nu får det være nok! Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblandt dem; hvorfor ophøier I eder da over Herrens menighet?
  no 4Mosebok 1603
 • De förde fram såsom sin offergåva inför HERRENS ansikte sex övertäckta vagnar och tolv oxar: två hövdingar tillhopa en vagn och var hövding en oxe; dessa förde de fram inför tabernaklet.
  se 4Mosebok 0703
 • De förenade sig alla och tågade till Siddimsdalen, där Salthavet nu är.
  se 1Mosebok 143
 • De förtäljde för honom och sade: Vi kommo till det land dit du sände oss. Och det flyter i sanning av mjölk och honung, och här är dess frukt.
  se 4Mosebok 1328
 • De fortalte ham og sa: Vi kom til det land du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt.
  no 4Mosebok 1327
 • De fortalte ham: Vi kom til landet, du sendte os til; det er virkelig et Land, der flyder med Mælk og Honning, og her er Flugt derfra;
  dk 4Mosebog 1327
 • de fructu vero ligni quod est in medio paradisi praecepit nobis Deus ne comederemus et ne tangeremus illud ne forte moriamur
  la Genesis 33
 • De første Frugter af alt, hvad der gror i deres Land, som de bringer Herren, skal tilfalde dig; enhver, som er ren i dit Hus, må spise deraf.
  dk 4Mosebog 1813
 • de Gad Heliasaph filius Duhel
  la Numeri 0114
 • De Gad, Eliasaph hijo de Dehuel.
  es Números 0114
 • De gav ham da Vin at drikke samme Nat; og den ældste lagde sig hos sin Fader, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op.
  dk 1Mosebog 1933
 • De gav så Jakob alle de fremmede Guder, de førte med sig, og alle de Ringe, de havde i Ørene, og han gravede dem ned under Egen ved Sikem.
  dk 1Mosebog 354
 • de Gerson fuere familiae duae lebnitica et semeitica
  la Numeri 0321
 • De Gersón, la familia de Libni y la de Simei: estas son las familias de Gersón.
  es Números 0321
 • De gikk avsted og fant Moses og Aron og hele Israels barns menighet i ørkenen Paran, i Kades, og gav dem og hele menigheten beskjed om hvad de hadde sett, og viste dem landets frukt.
  no 4Mosebok 1326
 • De gikk derfor til mannen som forestod Josefs hus, og talte til ham ved inngangen til huset
  no 1Mosebok 4319
 • de gikk frem for Moses og Eleasar, presten, og høvdingene og hele menigheten ved inngangen til sammenkomstens telt og sa:
  no 4Mosebok 2702
 • De gingo åstad och kommo till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran, i Kades, och avgåvo sin berättelse inför dem och hela menigheten och visade dem landets frukt.
  se 4Mosebok 1327
 • De gingo in till Noa i arken, två och två av allt kött som hade i sig någon livsande.
  se 1Mosebok 715
 • De gjorde femti hemper i kanten på det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skulde være, og likeså femti hemper i kanten på det andre teppe, der hvor sammenfestingen skulde være.
  no 2Mosebok 3617
 • De gjorde Oprør mod Moses sammen med 250 israelitiske Mænd, Øverster for Menigheden, udvalgte i Folkeforsamlingen, ansete Mænd.
  dk 4Mosebog 1602
 • De gjorde skulderstykker som blev festet til hverandre; med dem blev den hektet sammen i begge ender.
  no 2Mosebok 394
 • de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toute sortes d'ouvrages d'art.
  fr Exode 3533
 • de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages.
  fr Exode 315
 • De Guerschon descendent la famille de Libni et la famille de Schimeï, formant les familles des Guerschonites.
  fr Nombres 0321
 • De ha a férje teljesen erõtlenné teszi azokat azon a napon, a melyen hallotta: nem áll meg semmi, a mi az õ ajakin kijött, sem fogadása, sem az õ maga lekötelezése; az õ férje erõtlenné tette azokat, és az Úr megbocsát néki.
  hu 4Mózes 3012
 • De ha a szolga azt mondaná: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, nem akarok felszabadulni:
  hu 2Mózes 215
 • De ha a tarjagosság tovább terjedt a bõrön, miután a papnál az õ megtisztulása végett jelentkezett: akkor másodszor is jelentse magát a papnál.
  hu 3Mózes 137
 • De ha a vadhús eltûnik, és fehérré változik, akkor menjen a paphoz.
  hu 3Mózes 1316
 • De ha a var szerinte egy állapotban van, és fekete szõr indult abban, meggyógyult az a var, tiszta az; tisztának ítélje azt a pap.
  hu 3Mózes 1337
 • De ha az ökör azelõtt is öklelõs volt, és annak urát megintették, és még sem õrizte azt, és férfit vagy asszonyt ölt meg: az ökör köveztessék meg, és az ura is halállal lakoljon.
  hu 2Mózes 2129
 • De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénze [ára] az.
  hu 2Mózes 2121
 • De ha elébbi állapotában marad a folt, nem terjedt: a kelevény forradása az, azért tisztának ítélje azt a pap.
  hu 3Mózes 1323
 • De ha látja a pap, hogy ímé meghalványodék a fakadék a megmosatása után: akkor szakaszsza el azt a ruhától vagy bõrtõl, vagy a szövettõl vagy a fonadéktól.
  hu 3Mózes 1356
 • De ha megnézi a pap, és ímé nem terjedt a fakadék a ruhán, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bõrbõl való eszközön:
  hu 3Mózes 1353
 • De ha megnézi azt a pap, és ímé nincs a foltban fehér szõr, és nem is esett az alább a bõrnél, sõt meg is halványodott az: akkor rekeszsze azt külön a pap hét napig.
  hu 3Mózes 1326
 • De ha megvásárol valakit a pap a maga pénzén, az ehetik abból, és a ki házánál született: ezek ehetnek az õ eledelébõl.
  hu 3Mózes 2211
 • De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy helyet rendelek néked, a hova meneküljön.
  hu 2Mózes 2113
 • De ha tovább terjed a var a bõrön, miután tisztának ítélte azt,
  hu 3Mózes 1335
 • De ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.
  hu 4Mózes 3516
 • De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj.
  hu 2Mózes 2123
 • De ha vizet töltenek a magra, és úgy esik rá azoknak holttestébõl, tisztátalan az ilyen néktek.
  hu 3Mózes 1138
 • De hadde sine bosteder i fjellbygdene i øst fra Mesa bortimot Sefar.
  no 1Mosebok 1030
 • De hamret ut gullet til plater og klippet det op til tråder, så det kunde virkes inn i den blå og purpurrøde og karmosinrøde ull og i det fine lingarn med kunstvevning.
  no 2Mosebok 393
 • De hava redan vikit av ifrån den väg som jag bjöd dem gå; de hava gjort sig en gjuten kalv. Den hava de tillbett, åt den hava de offrat, och sagt: 'Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.
  se 2Mosebok 328
 • De havde at tage Vare på Arken, Bordet, Lysestagen, Altrene, Helligdommens Redskaber, som brugtes ved Tjenesten, og Forhænget med dertil hørende Arbejde.
  dk 4Mosebog 0331
 • De havde deres Boliger fra Havila til Sjur over for Ægypten hen ad Assjur til. Lige for Øjnene af alle sine Brødre slog han sig ned.
  dk 1Mosebog 2518
 • De hellige klær som Aron har, skal hans sønner ha efter ham; dem skal de ha på når de salves og vies til prester.
  no 2Mosebok 2929
 • De Hér, Júdának elsõszülött fia gonosz vala az Úr szemei elõtt, és megölé õt az Úr.
  hu 1Mózes 387
 • De Hesrón, la familia de los Hesronitas; de Carmi, la familia de los Carmitas.
  es Números 2606
 • De holdt derpå til Stadighed Ret for Folket; de vanskelige Sager forebragte de Moses, men alle mindre Sager afgjorde de selv.
  dk 2Mosebog 1826
 • De hundre talenter sølv blev brukt til å støpe fotstykkene til helligdommen og fotstykkene til forhenget, hundre fotstykker av de hundre talenter, en talent til hvert fotstykke.
  no 2Mosebok 3827
 • de hyacintho vero et purpura vermiculo ac bysso fecit vestes quibus indueretur Aaron quando ministrabat in sanctis sicut praecepit Dominus Mosi
  la Exodus 391
 • de Iacob erit qui dominetur et perdat reliquias civitatis
  la Numeri 2419
 • de ildkar som tilhørte disse menn som ved sin synd har forbrutt sitt liv; der skal gjøres tynne plater av dem til å klæ alteret med, for de bar dem frem for Herrens åsyn, og derfor er de hellige; og de skal være til et tegn for Israels barn.
  no 4Mosebok 1638
 • De ímé a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben; az õ szolgálatjokért való osztályrész ez a melylyel teljesítik õk a gyülekezet sátorának szolgálatát.
  hu 4Mózes 1821
 • de indgik Ægteskab med Mænd, som hørte til Josefs Søn Manasses Sønners Slægter, så at deres Arvelod vedblev at tilhøre deres fædrene Slægts Stamme.
  dk 4Mosebog 3612
 • De inmönstrade av leviterna som Mose och Aron inmönstrade efter deras släkter, enligt HERRENS befallning, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde tillsammans tjugutvå tusen.
  se 4Mosebok 0339
 • De inmönstrade som tillhöra Dans läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtiosju tusen sex hundra man. De skola vid uppbrott tåga sist, under sina baner.
  se 4Mosebok 0231
 • De inmönstrade som tillhöra Efraims läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åtta tusen ett hundra man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i tredje rummet.
  se 4Mosebok 0224
 • De inmönstrade som tillhöra Juda läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åttiosex tusen fyra hundra man, delade i sina häravdelningar. De skola vid uppbrott tåga främst.
  se 4Mosebok 0209
 • De inmönstrade som tillhöra Rubens läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtioett tusen fyra hundra femtio man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i andra rummet.
  se 4Mosebok 0216
 • De innbød folket til offermåltidene for sine guder, og folket åt og tilbad deres guder;
  no 4Mosebok 2502
 • de ipsis autem oppidis quae Levitis dabitis sex erunt in fugitivorum auxilia separata ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem exceptis his alia quadraginta duo oppida
  la Numeri 3506
 • de ipsis autem urbibus quae ad fugitivorum subsidia separantur
  la Numeri 3513
 • De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
  hu 2Mózes 206
 • de Isachar Nathanahel filius Suar
  la Numeri 0108
 • De Issachâr, Nathanael hijo de Suar.
  es Números 0108
 • De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé meghalsz az asszonyért, a kit elvettél, holott férjnél van.
  hu 1Mózes 203
 • de Iuda Naasson filius Aminadab
  la Numeri 0107
 • De Izráel fiai közûl az eb sem ölti ki nyelvét senkire, az embertõl kezdve a baromig; hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Égyiptom között és Izráel között.
  hu 2Mózes 117
 • De Izráel fiai szárazon menének át a tenger közepén; a vizek pedig kõfal gyanánt valának nékik jobb- és balkezök felõl.
  hu 2Mózes 1429
 • de Jaschub, la famille des Jaschubites; de Schimron, la famille des Schimronites.
  fr Nombres 2624
 • De Jasub, la familia de los Jasubitas; de Simron, la familia de los Simronitas.
  es Números 2624
 • De Jeser, la familia de los Jeseritas; de Sillem, la familia de los Sillemitas.
  es Números 2649
 • de Jetser, la famille des Jitsrites; de Schillem, la famille des Schillémites.
  fr Nombres 2649
 • De Júda hozzá járula és monda: Kérlek, uram, hadd szólhasson egy szót uram fülébe a te szolgád, és ne gerjedjen fel haragod a te szolgád ellen; mert hasonló vagy te a Faraóhoz.
  hu 1Mózes 4418
 • De Judá, Naasón hijo de Aminadab.
  es Números 0107
 • De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire: Ainsi parle ton frère Israël: Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées.
  fr Nombres 2014
 • de kan gå deres Brødre til Hånde i Åbenbaringsteltet med at tage Vare på, hvad der skal varetages; men Arbejde skal de ikke mere gøre. Således skal du gøre med Leviterne i alt, hvad de har at varetage.
  dk 4Mosebog 0826
 • de kastade var och en sin stav, och dessa blevo stora ormar. Men Arons stav uppslukade deras stavar.
  se 2Mosebok 712
 • de kastede hver sin Stav, og Stavene blev til Slanger, men Arons Stav opslugte deres Stave.
  dk 2Mosebog 712
 • de kastet hver sin stav, og de blev til slanger; men Arons stav slukte deres staver.
  no 2Mosebok 712
 • De Kehath descendent la famille des Amramites, la famille des Jitseharites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites, formant les familles des Kehathites.
  fr Nombres 0327
 • De Kibroth Hattaava le peuple partit pour Hatséroth, et il s'arrêta à Hatséroth.
  fr Nombres 1135
 • De Kibroth-hattaavah movió el pueblo á Haseroth, y pararon en Haseroth.
  es Números 1136
 • De kicsinyeiteket, a kik felõl azt mondtátok, hogy prédára lesznek; õket beviszem, és megismerik azt a földet, a melyet megútáltatok.
  hu 4Mózes 1431
 • De kinyújták azok a férfiak kezeiket, és bevonák Lótot magokhoz a házba és bezárák az ajtót.
  hu 1Mózes 1910
 • De kom både menn og kvinner: Enhver som hadde hjertelag til det, kom med spenner og ørenringer og fingerringer og kulekjeder, alle slags saker av gull; og likeså kom enhver som vilde vie en gave av gull til Herren.
  no 2Mosebok 3522
 • De kom dermed, både Mænd og Kvinder; enhver, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet dertil, kom med Spænder, Ørenringe, Fingerringe og Halssmykker, alle Hånde Guldsmykker. Og enhver, der vilde vie Herren en Gave af Guld, kom dermed.
  dk 2Mosebog 3522
 • De komma till mig, när de hava någon rättssak, och jag dömer då mellan dem; och jag kungör då för dem Guds stadgar och lagar.
  se 2Mosebok 1816
 • De kommo, både män och kvinnor, och framburo, var och en efter sitt hjärtas villighet, spännen, örringar, fingerringar och halssmycken, alla slags klenoder av guld, var och en som kunde offra åt HERREN någon gåva av guld.
  se 2Mosebok 3522
 • De különbséget tesz az Úr az Izráel barmai között és Égyiptom barmai között, és mindabból, a mi Izráel fiaié, egy sem vész el.
  hu 2Mózes 94
 • De különválasztom azon a napon a Gósen földét, a melyen az én népem lakik, hogy ne legyenek ott ártalmas bogarak, azért, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr ezen a földön.
  hu 2Mózes 822
 • de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant;
  fr Exode 256
 • de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant;
  fr Exode 358
 • De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto: tendréislos por inmundos.
  es Levítico 118
 • De la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, fueron mujeres; y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre.
  es Números 3611
 • De là ils allèrent à Beer. C'est ce Beer, où l'Éternel dit à Moïse: Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau.
  fr Nombres 2116
 • De là ils partirent, et ils campèrent dans la vallée de Zéred.
  fr Nombres 2112
 • De là ils partirent, et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens; car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens.
  fr Nombres 2113
 • De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros.
  es Levítico 834
 • De la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces: y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto.
  es Levítico 410
 • De la mitad de ellos lo tomarás; y darás á Eleazar el sacerdote la ofrenda de Jehová.
  es Números 3129
 • De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada cincuenta, así de las personas como de los animales, y diólos á los Levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová; como Jehová lo había mandado á Moisés.
  es Números 3147
 • De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones: porque por siete días seréis consagrados.
  es Levítico 833
 • De la tribu de Aser, Sethur hijo de Michâel.
  es Números 1313
 • De la tribu de Benjamín, Palti hijo de Raphu.
  es Números 1309
 • De la tribu de Benjamín; Elidad hijo de Chislón.
  es Números 3421
 • De la tribu de Dan, Ammiel hijo de Gemalli.
  es Números 1312
 • De la tribu de Ephraim, Oseas hijo de Nun.
  es Números 1308
 • De la tribu de Gad, Gehuel hijo de Machî.
  es Números 1315
 • De la tribu de Issachâr, Igal hijo de Joseph.
  es Números 1307
 • De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gaddi hijo de Susi.
  es Números 1311
 • De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jephone.
  es Números 1306
 • De la tribu de Nephtalí, Nahabí hijo de Vapsi.
  es Números 1314
 • De la tribu de Simeón, Saphat hijo de Huri.
  es Números 1305
 • De la tribu de Zabulón, Gaddiel hijo de Sodi.
  es Números 1310
 • De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel: la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée,
  fr Lévitique 314
 • De lagde det da til Side til næste Dag, som Moses havde befalet, og det kom ikke til at lugte, og der gik ikke Orm deri.
  dk 2Mosebog 1624
 • De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que hayan vida.
  es Génesis 620
 • De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de acogimiento.
  es Números 3513
 • De las primicias de vuestras masas daréis á Jehová ofrenda por vuestras generaciones.
  es Números 1521
 • De legyenek [is] útálatosak néktek; azoknak húsából ne egyetek, és holttestöket is útáljátok.
  hu 3Mózes 1111
 • de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas in quocumque enim die comederis ex eo morte morieris
  la Genesis 217
 • De likna dalar som utbreda sig vida, de äro såsom lustgårdar invid en ström, såsom aloeträd, planterade av HERREN, såsom cedrar invid vatten.
  se 4Mosebok 2406
 • De lo primero que amasareis, ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de la era, así la ofreceréis.
  es Números 1520
 • De lõn, hogy a mikor visszavoná kezét, ímé az õ testvére jöve ki. És mondá a [bába:] Hogy törtél te magadnak rést? Azért nevezé nevét Pérecznek.
  hu 1Mózes 3829
 • De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra,
  es Génesis 78
 • De los hijos de Aser, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra.
  es Números 0140
 • De los hijos de Benjamín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0136
 • De los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0138
 • De los hijos de Gad, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0124
 • De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria á Jehová.
  es Éxodo 3529
 • De los hijos de Issachâr, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0128
 • De los hijos de José: de Ephraim, Elisama hijo de Ammiud; de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur.
  es Números 0110
 • De los hijos de José: de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Haniel hijo de Ephod.
  es Números 3423
 • De los hijos de José: de los hijos de Ephraim, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0132
 • De los hijos de Judá, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0126
 • De los hijos de Manasés, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0134
 • De los hijos de Nephtalí, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0142
 • De los hijos de Simeón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, los contados de ellos conforme á la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0122
 • De los hijos de Zabulón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme á la cuenta de sus nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra;
  es Números 0130
 • De los siervos de Faraón el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado á casa:
  es Éxodo 920
 • De Lovbud, du skal forelægge dem, er følgende:
  dk 2Mosebog 211
 • De må ikke blive boende i dit Land, for at de ikke skal forlede dig til Synd imod mig, til at dyrke deres Guder, så det bliver dig til en Snare!
  dk 2Mosebog 2333
 • De må ikke klippe sig en skaldet Plet på deres Hoved, ikke studse deres Skæg eller gøre Indsnit i deres Legeme.
  dk 3Mosebog 215
 • De må intet levne deraf til næste Morgen, og de må ikke sønderbryde noget af dets Ben. De skal fejre Påsken i Overensstemmelse med alle de Anordninger, som gælder for den.
  dk 4Mosebog 0912
 • de Manasse ortus est Machir a quo familia Machiritarum Machir genuit Galaad a quo familia Galaaditarum
  la Numeri 2629
 • de manu alienigenae non offeretis panes Deo vestro et quicquid aliud dare voluerint quia corrupta et maculata sunt omnia non suscipietis ea
  la Leviticus 2225
 • De más pénzt is hoztunk le magunkkal eleséget venni; nem tudjuk ki tette a mi pénzünket zsákjainkba.
  hu 1Mózes 4322
 • de Matthana Nahalihel de Nahalihel in Bamoth
  la Numeri 2119
 • de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous.
  fr Genèse 239
 • de media vero parte quae contigerat reliquae multitudini id est de ovium trecentis triginta septem milibus quingentis
  la Numeri 3143
 • De megéhezék egész Égyiptom földe is, és kenyérért kiált vala a nép a Faraóhoz. - Monda pedig a Faraó mind az Égyiptombelieknek: Menjetek Józsefhez, [és] a mit mond néktek, azt míveljétek.
  hu 1Mózes 4155
 • De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezeren.
  hu 4Mózes 2509
 • De megharaguvék Isten, hogy elmegy vala õ. És megálla az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele; õ pedig üget vala az õ szamarán, és két szolgája vala vele.
  hu 4Mózes 2222
 • De megveré az Úr a Faraót és az õ házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.
  hu 1Mózes 1217
 • De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence.
  fr Nombres 1434
 • De menn som Moses hadde sendt for å utspeide landet, og som var kommet tilbake og hadde fått hele menigheten til å knurre mot ham ved å tale ille om landet,
  no 4Mosebok 1436
 • De Merari descendent la famille de Machli et la famille de Muschi, formant les familles des Merarites.
  fr Nombres 0333
 • De Merari, la familia Mahalítica y la familia Musítica: estas son las familias de Merari.
  es Números 0333
 • De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétõl, onnan, Izráel pásztorától, kõsziklájától.
  hu 1Mózes 4924
 • De mi lövöldöztük õket, elveszett Hesbon Dibonig, és elpusztítottuk Nofáig, a mely Medebáig ér.
  hu 4Mózes 2130
 • De mihelyt vadhús mutatkozik abban, tisztátalan legyen.
  hu 3Mózes 1314
 • De mikor lemegy a nap, tiszta lesz, és azután ehetik a szent dolgokból, mert az õ eledele az.
  hu 3Mózes 227
 • De mikor satnya vala a nyáj, nem rakja vala oda s ily módon Lábánéi lõnek a satnyák, a java pedig Jákóbé.
  hu 1Mózes 3042
 • De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékény-ládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal s belétevé a gyermeket és letevé a folyóvíz szélén a sás közé.
  hu 2Mózes 23
 • de mille autem septingentis et septuaginta quinque fecit capita columnarum quas et ipsas vestivit argento
  la Exodus 3828
 • De mindamellett is, ha az õ ellenségeik földén lesznek is, akkor sem vetem meg õket, és nem útálom meg õket annyira, hogy mindenestõl elveszítsem õket, felbontván velök való szövetségemet, mert én, az Úr, az õ Istenök vagyok.
  hu 3Mózes 2644
 • De minél inkább sanyargatják vala õt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.
  hu 2Mózes 112
 • De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék elõtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az õ szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod.
  hu 1Mózes 2112
 • De most bocsásd meg bûnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedbõl, a melyet írtál.
  hu 2Mózes 3232
 • De Mózes esedezék az Úrnak, az õ Istenének színe elõtt, mondván: Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, a melyet nagy erõvel és hatalmas kézzel hoztál vala ki Égyiptomnak földérõl?
  hu 2Mózes 3211
 • De Mænd, der er draget op fra Ægypten, fra Tyveårsalderen og opefter, skal ikke få det Land at se, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, fordi de ikke viste mig fuld lydighed,
  dk 4Mosebog 3211
 • de Mænd, der havde talt nedsættende om Landet, fik en brat Død for Herrens Åsyn:
  dk 4Mosebog 1437
 • De mønstrede af Leviterne, de, som Moses og Aron mønstrede på Herrens Bud efter deres Slægter, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter, udgjorde i alt 22 000.
  dk 4Mosebog 0339
 • De mønstrede i Dans Lejr udgør i alt 157600 Mand. De skal bryde op sidst, Felttegn for Felttegn.
  dk 4Mosebog 0231
 • De mønstrede i Efraims Lejr udgør i alt 108100 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i tredje Række.
  dk 4Mosebog 0224
 • De mønstrede i Judas Lejr udgør i alt 186400 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op først.
  dk 4Mosebog 0209
 • De mønstrede i Rubens Lejr udgør i alt 151450 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i anden Række.
  dk 4Mosebog 0216
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op fil 53400 Mand.
  dk 4Mosebog 0230
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 32200 Mand.
  dk 4Mosebog 0221
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 35400 Mand.
  dk 4Mosebog 0223
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 40500 Mand.
  dk 4Mosebog 0219
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 45650 Mand.
  dk 4Mosebog 0215
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 46500 Mand.
  dk 4Mosebog 0211
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 4l500 Mand.
  dk 4Mosebog 0228
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 5440O Mand.
  dk 4Mosebog 0206
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 57400 Mand.
  dk 4Mosebog 0208
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 59300 Mand.
  dk 4Mosebog 0213
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 62700 Mand.
  dk 4Mosebog 0226
 • de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 74600 Mand.
  dk 4Mosebog 0204
 • De Nádáb és Abihú meghala az Úr elõtt, mikor idegen tûzzel áldozának az Úr elõtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az õ atyjoknak színe elõtt.
  hu 4Mózes 0304
 • De nagyon unszolá õket, és betérének hozzá, és bemenének az õ házába; õ pedig szerze nékik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének.
  hu 1Mózes 193
 • De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
  hu 2Mózes 2329
 • De nem engedé Szíhon Izráelnek, hogy átmenjen az õ határán, sõt egybegyûjté Szíhon minden népét, és kiméne Izráel ellen a pusztába, és jöve Jaháczba; és megütközék Izráellel.
  hu 4Mózes 2123
 • De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre; és megférgesedék s megbüszhödék. Mózes pedig megharagudék reájok.
  hu 2Mózes 1620
 • De nem vala vize a gyülekezetnek, összegyûlének azért Mózes és Áron ellen.
  hu 4Mózes 2002
 • De Nephtalí, Ahira hijo de Enán.
  es Números 0115
 • de Nepthali Ahira filius Henan
  la Numeri 0115
 • De Noé kegyelmet talála az Úr elõtt.
  hu 1Mózes 68
 • De obra de escultor en piedra á modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel; harásles alrededor engastes de oro.
  es Éxodo 2811
 • de og alle de ville dyr efter sitt slag og alt feet efter sitt slag og alt krypet som rører sig på jorden, efter sitt slag og alle fuglene efter sitt slag, alt som flyver, alt som har vinger.
  no 1Mosebok 714
 • de ostio quoque tabernaculi non exibitis septem diebus usque ad diem quo conplebitur tempus consecrationis vestrae septem enim diebus finitur consecratio
  la Leviticus 833
 • De övertäckte hela marken, så att marken blev mörk; och de åto upp alla örter i landet och all frukt på träden, allt som haglet hade lämnat kvar; intet grönt blev kvar på träden eller på markens örter i hela Egyptens land.
  se 2Mosebok 1015
 • De övertäcktes av vattenmassor, sjönko i djupet såsom stenar.
  se 2Mosebok 155
 • De övriga israeliterna skola lägra sig var och en i sitt läger, och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar;
  se 4Mosebok 0152
 • De Ozni, la familia de los Oznitas; de Eri, la familia de los Eritas;
  es Números 2616
 • De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré al impío.
  es Éxodo 237
 • De penningar som vi funno överst i våra säckar hava vi ju fört tillbaka till dig från Kanaans land. Huru skulle vi då kunna vilja stjäla silver eller guld ur din herres hus?
  se 1Mosebok 448
 • de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux.
  fr Exode 3416
 • De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père; seulement, elle n'est pas fille de ma mère; et elle est devenue ma femme.
  fr Genèse 2012
 • de qua adolebit sacerdos in memoriam muneris partem farris fracti et olei ac totum tus
  la Leviticus 216
 • de quo ascendebant septem boves pulchrae et crassae nimis et pascebantur in locis palustribus
  la Genesis 412
 • De Rameses partieron en el mes primero, á los quince diás del mes primero: el segundo día de la pascua salieron los hijos de Israel con mano alta, á ojos de todos los Egipcios.
  es Números 3303
 • De rene og de urene Dyr, Fuglene og alt, hvad der kryber på Jorden,
  dk 1Mosebog 78
 • de Ruben primogenito Israhelis per generationes et familias ac domos suas et nomina capitum singulorum omne quod sexus est masculini a vicesimo anno et supra procedentium ad bellum
  la Numeri 0120
 • De så ham langt borte, og før han kom nær til dem, la de op råd om å drepe ham.
  no 1Mosebok 3718
 • De sa sig imellem: Se, der kommer denne drømmeren!
  no 1Mosebok 3719
 • de sa til mig: Gjør oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham.
  no 2Mosebok 3223
 • De sade till mig: 'Gör oss en gud som kan gå framför oss; ty vi veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land.'
  se 2Mosebok 3223
 • De sade till varandra: Se, där kommer drömmaren.
  se 1Mosebok 3719
 • De sade: HERREN har bjudit min herre att genom lottkastning göra landet såsom arvedel åt Israels barn och HERREN har vidare bjudit min herre att giva Selofhads, vår broders, arvedel åt hans döttrar.
  se 4Mosebok 3602
 • De satte ham fast, forat de kunde få avgjørelse ved et ord fra Herren.
  no 3Mosebok 2412
 • de Schupham, la famille des Schuphamites; de Hupham, la famille des Huphamites. -
  fr Nombres 2639
 • de Sem quoque nati sunt patre omnium filiorum Eber fratre Iafeth maiore
  la Genesis 1021
 • De Semida, la familia de los Semidaitas; de Hepher, la familia de los Hepheritas.
  es Números 2632
 • de semine tuo non dabis ut consecretur idolo Moloch nec pollues nomen Dei tui ego Dominus
  la Leviticus 1821
 • De semmi, a mit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból a mije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, a mi teljesen [néki] szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.
  hu 3Mózes 2728
 • De senki veled fel ne jöjjön, és senki ne mutatkozzék az egész hegyen; juhok és barmok se legeljenek a hegy környékén.
  hu 2Mózes 343
 • De Simeón, Selumiel hijo de Zurisaddai.
  es Números 0106
 • De sju vackra korna betyda sju år, de sju vackra axen betyda ock sju år; drömmarna hava en och samma betydelse.
  se 1Mosebok 4126
 • De skal bære Boligens Tæpper, Åbenbaringsteltet med dets Dække og Dækket af Tahasjskind ovenover, Forhænget til Åbenbaringsteltets Indgang,
  dk 4Mosebog 0425
 • De skal bære tabernaklets tepper og sammenkomstens telt med dekket og varetaket av takasskinn, som ligger ovenpå, og dekket for inngangen til sammenkomstens telt
  no 4Mosebok 0425
 • De skal ete dette soningsoffer, det som bæres frem når de vies til prester og helliges; men en uinnvidd skal ikke ete av det; for det er hellig.
  no 2Mosebok 2933
 • de skal falde over hverandre, som om Sværdet var efter dem, skønt ingen forfølger dem; og I skal ikke holde Stand over for eders Fjender.
  dk 3Mosebog 2637
 • De skal gjøre en ark av akasietre, halvtredje alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høi.
  no 2Mosebok 2510
 • De skal ha byene til å bo i, og jordene som hører til, skal være til beite for deres kløvdyr og for deres fe og for alle deres andre dyr.
  no 4Mosebok 3503
 • De skal holde sig til dig og ta vare på det som er å vareta ved sammenkomstens telt, hele arbeidet ved teltet; men ingen fremmed må komme nær til eder.
  no 4Mosebok 1804
 • De skal holde sig til dig og tage Vare på, hvad der er at varetage ved Åbenbaringsteltet, alt Arbejdet derved, men ingen Lægmand må der komme eder nær.
  dk 4Mosebog 1804
 • De skal høre Aron og hans sønner til, og de skal ete dem på et hellig sted; for de er høihellige og er hans del av Herrens ildoffer - en evig rettighet.
  no 3Mosebok 249
 • De skal ikke bo i ditt land, forat de ikke skal forføre dig til å synde mot mig; for du vilde da tjene deres guder, og det vilde bli en snare for dig.
  no 2Mosebok 2333
 • De skal ikke levne noget av det til om morgenen og ikke bryte noget ben på det; de skal i ett og alt holde påsken efter loven som gjelder om den.
  no 4Mosebok 0912
 • De skal ikke rake sig skallet på nogen del av sitt hode og ikke klippe sitt skjegg kort og ikke skjære i sitt kjøtt.
  no 3Mosebok 215
 • De skal legge et dekke av takasskinn over den og over dette igjen bre et klæde, helt igjennem av blå ull, og så sette inn bærestengene.
  no 4Mosebok 0406
 • De skal overholde mine Forskrifter, at de ikke skal pådrage sig Synd og dø derfor, fordi de vanhelliger det. Jeg er Herren, som helliger dem.
  dk 3Mosebog 229
 • de skal spise de Stykker, hvorved der skaffes Soning ved deres Indsættelse og Indvielse, og ingen Lægmand må spise deraf, thi det er helligt.
  dk 2Mosebog 2933
 • De skal ta gullet og den blå og den purpurrøde og den karmosinrøde ull og det fine lingarn,
  no 2Mosebok 285
 • De skal ta vare på det jeg vil ha varetatt, forat de ikke skal bære synd for noget sådant og dø fordi de vanhelliger det hellige; jeg er Herren, som helliger dem.
  no 3Mosebok 229
 • De skal tage Vare på, hvad han og hele Menigheden har at varetage foran Åbenbaringsteltet, og således udføre Arbejdet ved Boligen,
  dk 4Mosebog 0307
 • De skal tilfalde Aron og hans Sønner, som skal spise dem på et helligt Sted, thi de er højhellige; ham tilfalder de som en evig, retmæssig Del af Herrens Ildofre.
  dk 3Mosebog 249
 • De skal tvette sine hender og sine føtter forat de ikke skal dø; dette skal være en evig lov for dem, for ham og hans ætt, slekt efter slekt.
  no 2Mosebok 3021
 • De skal tvætte deres Hænder og Fødder for ikke at dø. Det skal være en evig Anordning for ham og hans Afkom fra Slægt til Slægt.
  dk 2Mosebog 3021
 • de skal være dobbelte nedenfra og likeledes begge være dobbelte helt op, til den første ring; således skal det være med dem begge; de skal stå i hver sitt hjørne.
  no 2Mosebok 2624
 • De skal være eder en Vederstyggelighed, deres Kød må I ikke spise, og Ådslerne af dem skal I regne for en Vederstyggelighed.
  dk 3Mosebog 1111
 • De skal være hellige for sin Gud og ikke vanhellige sin Guds navn; for de bærer frem Herrens ildoffer, sin Guds mat, derfor skal de være hellige.
  no 3Mosebok 216
 • de skola bära de tygvåder av vilka tabernaklet bildas, uppenbarelsetältets täckelse, dess överdrag och det överdrag av tahasskinn som ligger ovanpå detta, förhänget för ingången till uppenbarelsetältet,
  se 4Mosebok 0425
 • De skola göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög.
  se 2Mosebok 2510
 • De skola hålla sig till dig och iakttaga vad som är att iakttaga vid uppenbarelsetältet, under all tjänstgöring vid tältet; men ingen främmande får komma eder nära.
  se 4Mosebok 1804
 • De skola iakttaga vad han har att iakttaga, och vad hela menigheten har att iakttaga, inför uppenbarelsetältet, i det att de förrätta tjänsten vid tabernaklet.
  se 4Mosebok 0307
 • De skola iakttaga vad jag har bjudit dem iakttaga, på det att de icke för det heligas skull må komma att bära på synd och träffas av döden därför att de ohelga det. Jag är HERREN, som helgar dem.
  se 3Mosebok 229
 • De skola icke få bo kvar i ditt land, på det att de icke må förleda dig till synd mot mig; ty du kunde ju komma att tjäna deras gudar, och detta skulle bliva dig till en snara.
  se 2Mosebok 2333
 • De skola tillhöra Aron och hans söner och skola ätas av dem på en helig plats, ty de äro högheliga och äro hans evärdliga rätt av HERRENS eldsoffer.
  se 3Mosebok 249
 • De skola två sina händer och fötter, på det att de icke må dö. Och detta skall vara en evärdlig stadga för dem: för honom själv och hans avkomlingar från släkte till släkte.
  se 2Mosebok 3021
 • De skola vara helgade åt sin Guds och må icke ohelga sin Guds namn, ty de bära fram HERRENS eldsoffer sin Guds spis; därför skola de heliga.
  se 3Mosebok 216
 • De skulle hava vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen, som begagnades vid gudstjänsten, så ock om förhänget och om allt arbete därvid.
  se 4Mosebok 0331
 • De soixante ans et au-dessus, ton estimation sera de quinze sicles pour un mâle, et de dix sicles pour une femme.
  fr Lévitique 277
 • De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas. Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.
  se 4Mosebok 2604
 • de som blev mønstret - var åtte tusen, fem hundre og åtti.
  no 4Mosebok 0448
 • De som kommo med Jakob till Egypten, de som hade utgått från hans länd, utgjorde alla tillsammans sextiosex personer, förutom Jakobs sonhustrur.
  se 1Mosebok 4626
 • De som nedstammet fra Jakob, var i alt sytti sjeler; men Josef var allerede i Egypten.
  no 2Mosebok 15
 • de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla som kunde förrätta något tjänstgöringsarbete eller något bärarearbete vid uppenbarelsetältet,
  se 4Mosebok 0447
 • de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid uppenbarelsetältet,
  se 4Mosebok 0439
 • de som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid uppenbarelsetältet,
  se 4Mosebok 0443
 • De sorssal osztassék el a föld; az õ atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.
  hu 4Mózes 2655
 • de stickade kläderna och prästen Arons andra heliga kläder, så och hans söners prästkläder,
  se 2Mosebok 3110
 • De suerte que serán ocho tablas, con sus basas de plata, diez y seis basas; dos basas debajo de la una tabla, y dos basas debajo de la otra tabla.
  es Éxodo 2625
 • de summis silicibus videbo eum et de collibus considerabo illum populus solus habitabit et inter gentes non reputabitur
  la Numeri 2309
 • De Supham, la familia de los Suphamitas; de Hupham, la familia de los Huphamitas.
  es Números 2639
 • De sus lados salían seis brazos; tres brazos del un lado del candelero, y otros tres brazos del otro lado del candelero:
  es Éxodo 3718
 • De sus manos destilarán aguas, Y su simiente será en muchas aguas: Y ensalzarse ha su rey más que Agag, Y su reino será ensalzado.
  es Números 2407
 • De svarade honom: Nej, herre, dina tjänare hava kommit för att köpa säd till föda åt sig.
  se 1Mosebok 4210
 • De svarade honom: Vi hava haft en dröm, och ingen finnes, som kan uttyda den. Josef sade till dem: Att giva uttydningen är ju Guds sak; förtäljen drömmen för mig.
  se 1Mosebok 408
 • De svarade: Du har behållit oss vid liv; låt oss finna nåd för min herres ögon, så vilja vi vara Faraos trälar.
  se 1Mosebok 4725
 • De svarade: En egyptisk man hjälpte oss mot herdarna; därtill hämtade han upp vatten åt oss och vattnade fåren.
  se 2Mosebok 219
 • De svarade: Ja, det står väl till med vår fader, din tjänare; han lever ännu. Och de bugade sig och föllo ned för honom.
  se 1Mosebok 4328
 • De svarade: Mannen frågade noga om oss och vår släkt; han sade: 'Lever eder fader ännu? Haven I någon broder?' Då omtalade vi för honom huru det förhöll sig. Kunde vi veta att han skulle säga: 'Fören eder broder hitned'?
  se 1Mosebok 437
 • De svarade: Vi hava tydligt sett att HERREN är med dig; därför tänkte vi: 'Låt oss giva varandra en ed, vi och du, så att vi sluta ett förbund med dig,
  se 1Mosebok 2628
 • De svarade: Vi, dina tjänare, äro tolv bröder, söner till en och samma man i Kanaans land; men den yngste är nu hemma hos vår fader, och en är icke mer till.
  se 1Mosebok 4213
 • De svarede: Der var en Ægypter, som hjalp os over for Hyrderne, ja han øste også Vand for os og vandede Småkvæget.
  dk 2Mosebog 219
 • De svarede: Det går din Træl, vor Fader, vel; han lever endnu! Og de bøjede sig og kastede sig til Jorden.
  dk 1Mosebog 4327
 • De svarede: Du har reddet vort Liv; måtte vi eje min Herres Gunst, så vil vi være Faraos Trælle!
  dk 1Mosebog 4725
 • De svarede: Hebræernes Gud har mødt os; tillad os nu at drage tre Dagsrejser ud i Ørkenen og ofre til Herren. vor Gud, for at han ikke skal slå os med Pest eller Sværd!
  dk 2Mosebog 53
 • De svarede: Manden spurgte os nøje ud om os og vor Slægt og sagde: Lever eders Fader endnu? Har I en Broder til? Og vi svarede ham på hans Spørgsmål; kunde vi vide, at han vilde sige: Bring eders Broder herned!
  dk 1Mosebog 436
 • De svarede: Nej, Herre, dine Trælle kommer for at købe Føde!
  dk 1Mosebog 4210
 • De svarede: Vi, dine Trælle. var tolv Brødre, Sønner af en og samme Mand i Kana'ans Land; den yngste er for Tiden hjemme hos vor Fader, og een er ikke mere!
  dk 1Mosebog 4213
 • De svarede; Lad os kalde på. Pigen og spørge hende selv!
  dk 1Mosebog 2457
 • De svarte ham: Nei, herre, dine tjenere er kommet for å kjøpe korn.
  no 1Mosebok 4210
 • De svarte: En egyptisk mann hjalp oss mot gjæterne, og han øste også vann for oss og vannet småfeet.
  no 2Mosebok 219
 • De svarte: Ja! Det går din tjener vår far vel; han lever ennu. Og de bøide sig og kastet sig ned for ham.
  no 1Mosebok 4328
 • De svarte: Mannen spurte oss nøie ut både om oss og om vår ætt og sa: Lever eders far ennu? Har I nogen bror? Og vi svarte ham efter som han spurte; kunde vi vel vite at han vilde si: Kom her ned med eders bror?
  no 1Mosebok 437
 • De svarte: Vi har drømt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: Å tyde drømmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drømt!
  no 1Mosebok 408
 • De svarte: Vi har sett det grant at Herren er med dig; derfor sier vi: Kom, la oss sverge en ed oss imellem, vi og du, og la oss få gjøre en pakt med dig,
  no 1Mosebok 2628
 • de Symeon Salamihel filius Surisaddai
  la Numeri 0106
 • De syv gode kyr er syv år, og de syv gode aks er syv år; det er en og samme drøm.
  no 1Mosebok 4126
 • De syv gode Køer betyder syv År; de syv gode Aks betyder ligeledes syv År; det er en og samme Drøm.
  dk 1Mosebog 4126
 • De tablas lo harás, hueco: de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás.
  es Éxodo 278
 • De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled.
  hu 1Mózes 618
 • De tehenet és juhot, azt és annak fiát ne öljétek meg egy napon.
  hu 3Mózes 2228
 • de terra illa egressus est Assur et aedificavit Nineven et plateas civitatis et Chale
  la Genesis 1011
 • de Thaath castrametati sunt in Thare
  la Numeri 3327
 • De tilvirkede Efoden af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus,
  dk 2Mosebog 392
 • De to Engle kom nu til Sodoma ved Aftenstid. Lot sad i Sodomas Port, og da han fik Øje på dem, stod han op og gik dem i Møde, bøjede sig til Jorden
  dk 1Mosebog 191
 • De to Stammer og den halve Stamme har fået deres Arvelod hinsides Jordan over for Jeriko, mod Øst, mod Solens Opgang.
  dk 4Mosebog 3415
 • De todo animal limpio te tomarás de siete en siete, macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, dos, macho y su hembra.
  es Génesis 72
 • De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda á Jehová; de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada.
  es Números 1829
 • de togo deras får och fäkreatur och åsnor, både vad som fanns i staden och vad som fanns på fältet.
  se 1Mosebok 3428
 • de togo ock med sig Lot, Abrams brorson, och hans ägodelar, när de tågade bort; ty denne bodde i Sodom.
  se 1Mosebok 1412
 • De tok deres småfe og storfe og deres asener, både det som var i byen, og det som var på marken.
  no 1Mosebok 3428
 • De tok også med sig Abrams brorsønn Lot og hans gods og drog bort; for han bodde i Sodoma.
  no 1Mosebok 1412
 • de tous ceux qui, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation.
  fr Nombres 0435
 • De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi: il y aura un mâle et une femelle.
  fr Genèse 619
 • De trådte fram for Moses, og sammen med dem to hundre og femti menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utkåret til medlemmer av folkerådet, aktede menn.
  no 4Mosebok 1602
 • De tre byer skal I gi på hin side Jordan, og de tre andre byer skal I gi i Kana'ans land; de skal være tilfluktsstæder.
  no 4Mosebok 3514
 • de tre skal I afstå hinsides Jordan og de tre andre i Kana'ans Land; de skal være Tilflugtsbyer.
  dk 4Mosebog 3514
 • de tribu Aser Ahiud filius Salomi
  la Numeri 3427
 • de tribu Aser Sthur filium Michahel
  la Numeri 1314
 • de tribu Beniamin Helidad filius Chaselon
  la Numeri 3421
 • de tribu Beniamin Phalti filium Raphu
  la Numeri 1310
 • de tribu Dan Ammihel filium Gemalli
  la Numeri 1313
 • de tribu Ephraim Camuhel filius Sephtan
  la Numeri 3424
 • de tribu Ephraim Osee filium Nun
  la Numeri 1309
 • de tribu filiorum Dan Bocci filius Iogli
  la Numeri 3422
 • de tribu filiorum Nepthalim princeps fuit Ahira filius Henan
  la Numeri 0229
 • de tribu Gad Guhel filium Machi
  la Numeri 1316
 • de tribu Ioseph sceptri Manasse Gaddi filium Susi
  la Numeri 1312
 • de tribu Isachar dux Faltihel filius Ozan
  la Numeri 3426
 • de tribu Isachar Igal filium Ioseph
  la Numeri 1308
 • de tribu Iuda Chaleb filium Iepphonne
  la Numeri 1307
 • de tribu Nepthali Naabbi filium Vaphsi
  la Numeri 1315
 • de tribu Nepthali Phedahel filius Ameiud
  la Numeri 3428
 • de tribu Ruben Semmua filium Zecchur
  la Numeri 1305
 • de tribu Symeon Samuhel filius Ammiud
  la Numeri 3420
 • de tribu Symeon Saphat filium Huri
  la Numeri 1306
 • de tribu Zabulon Elisaphan filius Pharnach
  la Numeri 3425
 • de tribu Zabulon Geddihel filium Sodi
  la Numeri 1311
 • De tudom, hogy te és a te szolgáid még nem féltek az Úr Istentõl.
  hu 2Mózes 930
 • de tyve stolper dertil og de tyve fotstykker til dem av kobber og hakene på stolpene og stengene til dem av sølv.
  no 2Mosebok 3810
 • De udstyrede det med fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,
  dk 2Mosebog 3910
 • De úgy cselekedének Égyiptom írástudói is az õ varázslásukkal, és kemény maradt a Faraó szíve és nem hallgata reájok; a mint az Úr megmondotta vala.
  hu 2Mózes 722
 • De un talento de oro fino lo harás, con todos estos vasos.
  es Éxodo 2539
 • De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus vasos.
  es Éxodo 3724
 • De usyrede brøds høitid skal du holde: Syv dager skal du ete usyret brød, således som jeg har befalt dig, på den fastsatte tid i abib måned, for i den drog du ut av Egypten; og ingen skal vise sig for mitt åsyn tomhendt.
  no 2Mosebok 2315
 • De usyrede brøds høitid skal du holde; i syv dager skal du ete usyret brød, som jeg har befalt dig, på den fastsatte tid i måneden abib; for i måneden abib drog du ut av Egypten.
  no 2Mosebok 3418
 • De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya õ, csakhogy nem az én anyámnak leánya; és így lõn feleségemmé.
  hu 1Mózes 2012
 • de var dobbelte nedenfra og likeledes begge dobbelte helt op, til den første ring; således gjorde de med dem begge på begge hjørnene.
  no 2Mosebok 3629
 • De veinte años arriba, todos los que pueden salir á la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas.
  es Números 0103
 • De vil høre på dig, og du skal sammen med Israels Ældste gå til Ægypterkongen, og I skal sige til ham: Herren, Hebræernes Gud, har mødt os, tillad os derfor at drage tre Dagsrejser ud i Ørkenen og ofre til Herren vor Gud!
  dk 2Mosebog 318
 • de volucribus iuxta genus suum et de iumentis in genere suo et ex omni reptili terrae secundum genus suum bina de omnibus ingredientur tecum ut possint vivere
  la Genesis 620
 • De vuestra voluntad ofreceréis macho sin defecto de entre las vacas, de entre los corderos, ó de entre las cabras.
  es Levítico 2219
 • De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias á Jehová.
  es Levítico 2317
 • de Zabulon Heliab filius Helon
  la Numeri 0109
 • De Zabulón, Eliab hijo de Helón.
  es Números 0109
 • De Zera, la familia de los Zeraitas; de Saul, la familia de los Saulitas.
  es Números 2613
 • de Zérach, la famille des Zérachites; de Saül, la famille des Saülites.
  fr Nombres 2613
 • De, der bliver tilbage af eder, skal sygne hen for deres Misgernings Skyld i eders Fjenders Lande, også for deres Fædres Misgerninger skal de sygne hen ligesom de.
  dk 3Mosebog 2639
 • de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, udgjorde 2630.
  dk 4Mosebog 0440
 • de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 3200.
  dk 4Mosebog 0444
 • De, der mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, udgjorde 8600, som tog Vare på, hvad der var at varetage ved Helligdommen.
  dk 4Mosebog 0328
 • de, der mønstredes af dem, udgjorde 8580.
  dk 4Mosebog 0448
 • De, der mønstredes af Gersoniterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
  dk 4Mosebog 0438
 • De, der mønstredes af Merariternes Slægter efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
  dk 4Mosebog 0442
 • De, der traf ham i Færd med at sanke Brænde, bragte ham til Moses, Aron og hele Menigheden,
  dk 4Mosebog 1533
 • de, som mønstredes af Asers Stamme, udgjorde 41500.
  dk 4Mosebog 0141
 • de, som mønstredes af Dans Stamme, udgjorde 62700.
  dk 4Mosebog 0139
 • De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, de, som mønstredes af dem, udgjorde 7500.
  dk 4Mosebog 0322
 • De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, udgjorde 6200.
  dk 4Mosebog 0334
 • de, som mønstredes af Efraims Stamme, udgjorde 40500;
  dk 4Mosebog 0133
 • de, som mønstredes af Gads Stamme, udgjorde 45650.
  dk 4Mosebog 0125
 • de, som mønstredes af Issakars Stamme, udgjorde 54400.
  dk 4Mosebog 0129
 • de, som mønstredes af Judas Stamme, udgjorde 74600.
  dk 4Mosebog 0127
 • de, som mønstredes af Manasses Stamme, udgjorde 32200.
  dk 4Mosebog 0135
 • de, som mønstredes af Naftalis Stamme, udgjorde 53400.
  dk 4Mosebog 0143
 • de, som mønstredes af Rubens Stamme, udgjorde 46500.
  dk 4Mosebog 0121
 • de, som mønstredes af Simeons Stamme, udgjorde 59300.
  dk 4Mosebog 0123
 • de, som mønstredes af Zebulons Stamme, udgjorde 57400.
  dk 4Mosebog 0131
 • de, som mønstredes at Benjamins Stamme, udgjorde 35400.
  dk 4Mosebog 0137
 • Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero: y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua.
  es Génesis 1713
 • Débora, nourrice de Rebecca, mourut; et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs.
  fr Genèse 358
 • Deborah, Rebekah's nurse, died, and she was buried below Bethel under the oak; and its name was called Allon Bacuth.
  gb Genesis 358
 • debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere postquam autem ille obierit homicida revertetur in terram suam
  la Numeri 3528
 • decem cubitorum erat longitudo tabulae unius et unum ac semis cubitum latitudo retinebat
  la Exodus 3621
 • decernite quae urbes esse debeant in praesidia fugitivorum qui nolentes sanguinem fuderint
  la Numeri 3511
 • decima quoque dies mensis huius septimi erit vobis sancta atque venerabilis et adfligetis animas vestras omne opus servile non facietis in ea
  la Numeri 2907
 • decimam decimae per agnos singulos qui sunt simul septem agni
  la Numeri 2910
 • decimam partem oephi similae quae conspersa sit oleo purissimo et habeat quartam partem hin
  la Numeri 2805
 • decimam partem similae conspersae oleo tunso quod habeat mensuram quartam partem hin et vinum ad libandum eiusdem mensurae in agno uno
  la Exodus 2940
 • decimarum oblatione contenti quas in usus eorum et necessaria separavi
  la Numeri 1824
 • decimas tuas et primitias non tardabis offerre primogenitum filiorum tuorum dabis mihi
  la Exodus 2229
 • decimo die mensis huius septimi dies expiationum erit celeberrimus et vocabitur sanctus adfligetisque animas vestras in eo et offeretis holocaustum Domino
  la Leviticus 2327
 • dederunt ergo ei omnes deos alienos quos habebant et inaures quae erant in auribus eorum at ille infodit ea subter terebinthum quae est post urbem Sychem
  la Genesis 354
 • dederunt et illa nocte patri vinum ingressaque minor filia dormivit cum eo et nec tunc quidem sensit quando concubuerit vel quando illa surrexerit
  la Genesis 1935
 • dederunt itaque patri suo bibere vinum nocte illa et ingressa est maior dormivitque cum patre at ille non sensit nec quando accubuit filia nec quando surrexit
  la Genesis 1933
 • dederuntque millenos de cunctis tribubus id est duodecim milia expeditorum ad pugnam
  la Numeri 3105
 • dedique ei socium Hooliab filium Achisamech de tribu Dan et in corde omnis eruditi posui sapientiam ut faciant cuncta quae praecepi tibi
  la Exodus 316
 • dedit autem Dominus gratiam populo coram Aegyptiis ut commodarent eis et spoliaverunt Aegyptios
  la Exodus 1236
 • dedit autem Iudas uxorem primogenito suo Her nomine Thamar
  la Genesis 386
 • dedit ergo Moses terram Galaad Machir filio Manasse qui habitavit in ea
  la Numeri 3240
 • dedit in corde eius Hooliab quoque filium Achisamech de tribu Dan
  la Exodus 3534
 • dedit itaque Moses filiis Gad et Ruben et dimidiae tribui Manasse filii Ioseph regnum Seon regis Amorrei et regnum Og regis Basan et terram eorum cum urbibus suis per circuitum
  la Numeri 3233
 • dedit pulmentum et panes quos coxerat tradidit
  la Genesis 2717
 • dedit quoque Mosi conpletis huiuscemodi sermonibus in monte Sinai duas tabulas testimonii lapideas scriptas digito Dei
  la Exodus 3118
 • deditque Abraham cuncta quae possederat Isaac
  la Genesis 255
 • deditque illi Balam in coniugium quae
  la Genesis 304
 • Degli animali mondi e di quelli immondi, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo
  it Genesi 78
 • degli incensieri di quegli uomini, che hanno peccato al prezzo della loro vita, si facciano tante lamine battute per rivestirne l'altare, poiché sono stati presentati davanti al Signore e quindi sono sacri; saranno un monito per gli Israeliti.
  it Numeri 1638
 • Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due d'ognuna verranno con te, per essere conservati in vita.
  it Genesi 620
 • Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar.
  es Levítico 912
 • Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paces, que era del pueblo: y los hijos de Aarón le presentaron la sangre (la cual roció él sobre el altar alrededor),
  es Levítico 918
 • dei figli di Giuseppe, per Efraim: Elisama, figlio di Ammiud; per Manasse: Gamliel, figlio di Pedasur;
  it Numeri 0110
 • dei quali seicentosettantacinque per il tributo al Signore;
  it Numeri 3137
 • dei tendaggi del recinto e della cortina alla porta del recinto intorno alla Dimora e all'altare e delle corde per tutto il suo impianto.
  it Numeri 0326
 • dein Vieh und die Tiere in deinem Lande; alle Früchte sollen Speise sein.
  de 3Mose 257
 • Deiner Frucht Fülle und Saft sollst du nicht zurückhalten. Deinen ersten Sohn sollst du mir geben.
  de 2Mose 2229
 • Deiner Mutter Schwester Blöße und deines Vater Schwester Blöße sollst du nicht aufdecken; denn ein solcher hat seine nächste Blutsfreundin aufgedeckt, und sie sollen ihre Missetat tragen.
  de 3Mose 2019
 • Del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio, y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar.
  es Éxodo 3830
 • Del Dios de tu padre, el cual te ayudará, Y del Omnipotente, el cual te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo que está abajo, Con bendiciones del seno y de la matriz.
  es Génesis 4925
 • Del monte de Hor señalaréis á la entrada de Hamath, y serán las salidas de aquel término á Sedad;
  es Números 3408
 • Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto ad ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello.
  it Genesi 95
 • Delante de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa.
  es Éxodo 3714
 • Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor: Yo Jehová.
  es Levítico 1932
 • delebimus enim locum istum eo quod increverit clamor eorum coram Domino qui misit nos ut perdamus illos
  la Genesis 1913
 • delebo inquit hominem quem creavi a facie terrae ab homine usque ad animantia a reptili usque ad volucres caeli paenitet enim me fecisse eos
  la Genesis 67
 • Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü! car je crains qu'il ne vienne, et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants.
  fr Genèse 3211
 • Dell'altro uccello offrirà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il peccato che ha commesso e gli sarà perdonato.
  it Levitico 510
 • Della metà che spetta agli Israeliti prenderai l'uno per cinquanta delle persone del grosso bestiame, degli asini e del bestiame minuto; lo darai ai leviti, che hanno la custodia della Dimora del Signore.
  it Numeri 3130
 • Della tribù di Levi non farai il censimento e non unirai la somma a quella degli Israeliti;
  it Numeri 0149
 • della tribù di Manasse i registrati risultarono trentaduemiladuecento.
  it Numeri 0135
 • Delle città che darete, sei saranno dunque per voi città di asilo.
  it Numeri 3513
 • Delle primizie della vostra madia darete al Signore una parte come offerta che si fa elevandola, di generazione in generazione.
  it Numeri 1521
 • Delle primizie della vostra madia, metterete da parte una focaccia come offerta da elevare secondo il rito, la preleverete come si preleva dall'aia l'offerta che si fa con il rito di elevazione.
  it Numeri 1520
 • delle vittime che ha in mano, una l'offrirà come sacrificio espiatorio e l'altra come olocausto, insieme con l'oblazione; il sacerdote farà il rito espiatorio davanti al Signore per lui.
  it Levitico 1431
 • Dem Aaron aber ward geboren: Nadab, Abihu, Eleasar und Ithamar.
  de 4Mose 2660
 • Dem sendte Moses ut i striden - tusen av hver stamme - og med dem Pinehas, sønn av Eleasar, presten; han hadde med sig helligdommens redskaper og larmtrompetene.
  no 4Mosebok 3106
 • Dem skal Aron og hans Sønner bære, når de går ind i Åbenbaringsteltet eller træder frem til Alteret for at gøre Tjeneste i Helligdommen, at de ikke skal pådrage sig Skyld og lide Døden. En evig gyldig Anordning skal det være for ham og hans Afkom efter ham.
  dk 2Mosebog 2843
 • Dem skal han den ottende Dag efter sin Renselse bringe til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 1423
 • Dem skall han bära fram till prästen, och denne skall först offra den som är avsedd till syndoffer. Han skall vrida huvudet av den invid halsen, dock utan att frånskilja det.
  se 3Mosebok 58
 • dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, alla tjänstbara män som kunna förrätta sysslor vid uppenbarelsetältet.
  se 4Mosebok 0403
 • Dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, skall du inmönstra, alla tjänstbara män som kunna förrätta arbete vid uppenbarelsetältet.
  se 4Mosebok 0430
 • Dem som äro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år, skall du inmönstra, alla tjänstbara män som kunna förrätta arbete vid uppenbarelsetältet.
  se 4Mosebok 0423
 • dem som voro trettio år gamla eller därutöver, ända till femtio år alla tjänstbara män som kunde göra arbete vid uppenbarelsetältet.
  se 4Mosebok 0435
 • Demain, mettez-y du feu, et posez-y du parfum devant l'Éternel; celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi!
  fr Nombres 1607
 • Den af Arons Sønner, der frembærer Takofferets Blod og Fedtet, ham tilfalder højre Kølle som hans Del.
  dk 3Mosebog 733
 • Den af dine Trælle, det findes hos, skal dø, og desuden vil vi andre være din Herres Trælle!
  dk 1Mosebog 449
 • den åker som Abraham hade köpt av Hets barn; där blev Abraham begraven, såväl som hans hustru Sara.
  se 1Mosebok 2510
 • Den anden Flod hedder Gihon; den løber omkring Landet Kusj.
  dk 1Mosebog 213
 • Den andern hieß er Ephraim; denn Gott, sprach er, hat mich lassen wachsen in dem Lande meines Elends.
  de 1Mose 4152
 • Den andern Widder aber sollst du nehmen, und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf sein Haupt legen;
  de 2Mose 2919
 • Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.
  se 1Mosebok 213
 • Den andre dag gikk han atter ut og så to hebraiske menn som holdt på å slåss; da sa han til ham som hadde urett: Hvorfor slår du din landsmann?
  no 2Mosebok 213
 • Den andre fugl skal han ofre som brennoffer, som foreskrevet er. Og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for den synd han har gjort sig skyldig i, så han får forlatelse.
  no 3Mosebok 510
 • den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn; och må de uppkallas efter mitt och mina fäders, Abrahams och Isaks, namn, och må de föröka sig och bliva talrika på jorden.
  se 1Mosebok 4816
 • Den annen dag kom Netanel, Suars sønn, Issakars høvding, med sin gave.
  no 4Mosebok 0718
 • Den annen elv heter Gihon; det er den som løper omkring hele landet Kus.
  no 1Mosebok 213
 • den är ju det enda täcke han har, och med den skyler han sin kropp. Vad skall han eljest hava på sig, när han ligger och sover? Om han måste ropa till mig, så skall jag höra, ty jag är barmhärtig.
  se 2Mosebok 2227
 • den Arvaditer, den Zemariter und den Hamathiter. Daher sind ausgebreitet die Geschlechter der Kanaaniter.
  de 1Mose 1018
 • Den åttende dag kom høvdingen for Manasses barn, Gamliel, Pedasurs sønn.
  no 4Mosebok 0754
 • Den åttende dag skal han ta to værlam uten lyte og et årsgammelt hunlam uten lyte og til matoffer tre tiendedeler av en efa fint mel, blandet med olje, og så en log olje.
  no 3Mosebok 1410
 • Den åttende dag skal hans forhuds kjøtt omskjæres.
  no 3Mosebok 123
 • Den åttende dag skal I holde en festlig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning.
  no 4Mosebok 2935
 • Den av Arons sønner som ofrer takkoffer-blodet og fettet, han skal ha det høire lår som sin del;
  no 3Mosebok 733
 • Den av dine tjenere som det finnes hos, han skal dø, og vi andre skal være min herres træler.
  no 1Mosebok 449
 • Den av hans sønner som blir salvet til prest i hans sted, skal lage det til; det er en evig lov; det skal brennes op helt for Herren.
  no 3Mosebok 622
 • Den bland Arons söner, som offrar tackoffrets blod och fettet, han skall hava det högra lårstycket till sin del.
  se 3Mosebok 733
 • Den bland dina tjänare, som den finnes hos, han må dö; därtill vilja vi andra bliva min herres trälar.
  se 1Mosebok 449
 • Den Brandopferaltar aber sollst du setzen heraus vor die Tür der Wohnung der Hütte des Stifts,
  de 2Mose 406
 • den Brandopferaltar mit allem seinem Geräte und das Handfaß mit seinem Fuß.
  de 2Mose 3028
 • den Brandopferaltar mit allem seinem Geräte, das Handfaß mit seinem Fuß,
  de 2Mose 319
 • den Brandopferaltar mit seinem ehernen Gitter, Stangen und allem seinem Geräte; das Handfaß mit seinem Fuße;
  de 2Mose 3516
 • Den dag alteret blev salvet, kom høvdingene med gaver til dets innvielse, og de bar sin gave frem foran alteret.
  no 4Mosebok 0710
 • Den Dag Boligen blev rejst, dækkede Skyen Boligen, Vidnesbyrdets Telt; men om Aftenen var der som et Ildskær over Boligen, og det holdt sig til om Morgenen.
  dk 4Mosebog 0915
 • Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat,
  no 1Mosebok 1518
 • Den dag I ofrer det, skal det etes, eller og dagen efter; men det som blir tilovers til den tredje dag, skal brennes op med ild.
  no 3Mosebok 196
 • Den dag optendtes Herrens vrede, og han svor og sa:
  no 4Mosebok 3210
 • Den dag skal I ikke gjøre noget arbeid; for det er en sonings-dag; da skal det gjøres soning for eder for Herrens, eders Guds åsyn.
  no 3Mosebok 2328
 • Den dag tabernaklet blev reist, dekket skyen tabernaklet, vidnesbyrdets telt; og om aftenen var der som et ildskjær over tabernaklet like til om morgenen.
  no 4Mosebok 0915
 • Den Dag, I ofrer det, og Dagen efter må det spises, men hvad der levnes til den tredje Dag, skal opbrændes;
  dk 3Mosebog 196
 • den del som Herren befalte skulde gis dem av Israels barn på den dag de salves, en evig rettighet, fra slekt til slekt.
  no 3Mosebok 736
 • Den der rører ved hans Leje, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften;
  dk 3Mosebog 155
 • Den dræbte Israelit, han, der dræbtes sammenmed den midjanitiske kvinde, hed Zimri, Salus Søn, og var Øverste for et Fædrenehus blandt Simeoniterne;
  dk 4Mosebog 2514
 • den ehernen Altar und sein ehernes Gitter mit seinen Stangen und allem seinem Geräte; das Handfaß mit seinem Fuß;
  de 2Mose 3939
 • Den ellevte dag kom høvdingen for Asers barn, Pagiel, Okrans sønn.
  no 4Mosebok 0772
 • Den ene Fugl skal han slagte over et Lerkar med rindende Vand,
  dk 3Mosebog 1450
 • Den ene fugl skal han slakte over et lerkar som er fylt med rinnende vann,
  no 3Mosebok 1450
 • den ene gik bort fra mig, og jeg sagde: Han er sikkerlig revet ihjel! Og jeg har ikke set ham siden;
  dk 1Mosebog 4428
 • Den ene hedder Pisjon; den løber omkring Landet Havila, hvor der findes Guld
  dk 1Mosebog 211
 • Den ene Kerub skal du anbringe ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; du skal lave Keruberne således, at de er i eet med Sonedækket ved begge Ender.
  dk 2Mosebog 2519
 • den ene Kerub ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; han lavede Keruberne således, at de var i eet med Sonedækket ved begge Ender.
  dk 2Mosebog 378
 • Den ene kjerub skal du sette ved den ene ende og den andre kjerub ved den andre ende; i ett med nådestolen skal I gjøre kjerubene, én på hver ende av den.
  no 2Mosebok 2519
 • den ene kunde ikke se den anden, og ingen flyttede sig af Stedet i tre Dage; men overalt, hvor Israeliterne boede, var det lyst.
  dk 2Mosebog 1023
 • Den ene kunde ikke se den andre, og ingen torde flytte sig fra sin plass i tre dager; men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde.
  no 2Mosebok 1023
 • den ene som Syndoffer, den anden som Brændoffet, sammen med Afgrødeofferet; og Præsten skal skaffe den, der skal renses, Soning for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 1431
 • den engel som forløste mig fra alt ondt, han velsigne guttene, så de må kalles med mitt navn og med mine fedre Abrahams og Isaks navn, og bli meget tallrike i landet.
  no 1Mosebok 4816
 • den Engel, der har udløst mig fra alt ondt, velsigne Drengene, så at mit Navn og mine Fædre Abrahams og Isaks Navn må blive nævnet ved dem, og de må vokse i Mængde i Landet!
  dk 1Mosebog 4816
 • Den Farren des Sündopfers und den Bock des Sündopfers, deren Blut in das Heiligtum zu versöhnen gebracht ward, soll man hinausschaffen vor das Lager und mit Feuer verbrennen, Haut, Fleisch und Mist.
  de 3Mose 1627
 • Den femte dag kom høvdingen for Simeons barn, Selumiel, Surisaddais sønn.
  no 4Mosebok 0736
 • Den femtende Dag i den Måned er det Højtid; i syv Dage skal der spises usyrede Brød.
  dk 4Mosebog 2817
 • Den femtende dag i den syvende måned skal I holde en hellig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning; I skal holde høitid for Herren i syv dager.
  no 4Mosebok 2912
 • Den fjerde dag kom høvdingen for Rubens barn, Elisur, Sede'urs sønn.
  no 4Mosebok 0730
 • den fjortende Dag i den anden Måned ved Aftenstid skal de holde den; med usyret Brød og bitre Urter skal de spise Påskelammet.
  dk 4Mosebog 0911
 • Den fjortende dag i denne måned, mellem de to aftenstunder, skal I holde påske på den fastsatte tid. Efter alle lover og forskrifter som gjelder om den, skal I holde den.
  no 4Mosebok 0903
 • Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,
  se 1Mosebok 211
 • Den fremmede må du ikke undertrykke eller forulempe, thi I var selv fremmede i Ægypten.
  dk 2Mosebog 2221
 • Den fremmede som bor hos eder, skal regnes som en innfødt blandt eder, og du skal elske ham som dig selv, for I har selv vært fremmede i Egyptens land; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 1934
 • Den følgende Dag lod Herren det så ske, og alt Ægypternes Kvæg døde, men af Israeliternes Kvæg døde ikke et eneste Dyr.
  dk 2Mosebog 96
 • Den første dag i hver måned skal I ofre Herren et brennoffer: to unge okser og en vær og syv årsgamle lam uten lyte,
  no 4Mosebok 2811
 • Den første Dag skal I tage eder smukke Træfrugter, Palmegrene og Kviste af Løvtræer og Vidjer fra Bækkene og i syv Dage være glade for Herren eders Guds Åsyn.
  dk 3Mosebog 2340
 • Den første heter Pison; det er den som løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull.
  no 1Mosebok 211
 • Den første kom frem rødlig og lodden som en Skindkappe over hele Kroppen; og de kaldte ham Esau.
  dk 1Mosebog 2525
 • Den Gang Farao vrededes på sine Tjenere og lod dem sætte i Forvaring i Livvagtens Øverstes Hus, mig og Overbageren,
  dk 1Mosebog 4110
 • den Geier, den Weih, und was seine Art ist,
  de 3Mose 1114
 • den Goldenen Altar und die Salbe und gutes Räuchwerk; das Tuch in der Hütte Tür;
  de 2Mose 3938
 • Den Göttern sollst du nicht fluchen, und den Obersten in deinem Volk nicht lästern.
  de 2Mose 2228
 • den gyllene ljusstaken, lamporna som skulle sättas på den och alla dess andra tillbehör, oljan till ljusstaken,
  se 2Mosebok 3937
 • Den halvdel som tilfalt Israels barn, og som Moses hadde skilt ut fra stridsmennenes del -
  no 4Mosebok 3142
 • den halvdel som tilfalt menigheten - var: av småfe tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre
  no 4Mosebok 3143
 • Den Halvdel, der tilfaldt dem, der havde været i Kamp, udgjorde altså et Tal af 337500 Stykker Småkvæg,
  dk 4Mosebog 3136
 • den Heviter, den Arkiter, den Siniter,
  de 1Mose 1017
 • den Jebusiter, den Amoriter, den Girgasiter,
  de 1Mose 1016
 • den Kinder Kahath aber gab er nichts, darum daß sie ein heiliges Amt auf sich hatten und auf ihren Achseln tragen mußten.
  de 4Mose 0709
 • Den Kindern Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie mir tun an der Hütte des Stifts.
  de 4Mose 1821
 • Den kom så emellan egyptiernas här och Israels här; och molnet var där med mörker, men tillika upplyste det natten. Så kunde den ena hären icke komma inpå den andra under hela natten.
  se 2Mosebok 1420
 • Den Leibrock sollen sie machen von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, kunstreich;
  de 2Mose 286
 • den Leuchter, zu leuchten, und sein Gerät und seine Lampen und das Öl zum Licht;
  de 2Mose 3514
 • Den må ikke udgydes på noget Menneskes Legeme, og i denne Blanding må I ikke tilberede lignende Salve til eget Brug, hellig er den, og hellig skal den være eder.
  dk 2Mosebog 3032
 • Den Mand, jeg udvælger, hans Stav skal da grønnes; således vil jeg bringe Israelitternes Knurren imod eder til Tavshed, så jeg kan blive fri for den.
  dk 4Mosebog 1705
 • Den mann som brenner kvigen, skal og tvette sine klær i vann og bade sitt legeme i vann; men han skal være uren til om aftenen.
  no 4Mosebok 1908
 • den mark Abraham hadde kjøpt av Hets barn; der blev Abraham begravet likesom Sara, hans hustru.
  no 1Mosebok 2510
 • den Mark, Abraham havde købt af Hetiterne; der jordedes Abraham og hans Hustru Sara.
  dk 1Mosebog 2510
 • den mellemste Tværstang lavede han således, at den midt på Brædderne nåede fra den ene Ende af Væggen til den anden.
  dk 2Mosebog 3633
 • den mellemste Tværstang midt på Brædderne skal nå fra den ene Ende af Væggen til den anden.
  dk 2Mosebog 2628
 • Den niende dag kom høvdingen for Benjamins barn, Abidan, Gideonis sønn.
  no 4Mosebok 0760
 • Den ottende Dag kaldte Moses Aron og hans Sønner og Israels Ældste til sig
  dk 3Mosebog 91
 • Den präst som offrar syndoffret skall äta det; på en helig plats skall det ätas, i förgården till uppenbarelsetältet.
  se 3Mosebok 626
 • Den prest som bærer frem syndofferet, kan ete det; det skal etes på et hellig sted, i forgården til sammenkomstens telt.
  no 3Mosebok 626
 • Den Præst iblandt hans Sønner, der salves i hans Sted, skal ofre det; det skal være en evig gyldig Rettighed for Herren, og som Heloffer skal det ofres.
  dk 3Mosebog 615
 • Den Præst, der er den ypperste blandt sine Brødre, han, over hvis Hoved Salveolien udgydes, og som indsættes ved at iføres Klæderne, må hverken lade sit Hovedhår vokse frit eller sønderrive sine Klæder.
  dk 3Mosebog 2110
 • Den Præst, der frembærer Syndofferet, skal spise det; det skal spises på et helligt Sted, i Åbenbaringsteltets Forgård.
  dk 3Mosebog 619
 • Den Præst, som frembærer nogens Brændoffer, ham skal Huden af det Brændoffer, han frembærer, tilfalde.
  dk 3Mosebog 78
 • den Räucheraltar mit seinen Stangen, die Salbe und Spezerei zum Räuchwerk; das Tuch vor der Wohnung Tür;
  de 2Mose 3515
 • Den rike skal ikke gi mere og den fattige ikke mindre enn en halv sekel når I gir gaven til Herren som løsepenger for eders liv.
  no 2Mosebok 3015
 • Den rike skall icke giva mer och den fattige icke mindre än en halv sikel, när I given offergärden åt HERREN, till att bringa försoning för eder.
  se 2Mosebok 3015
 • Den Røgelse, du tilbereder i denne Blanding, må I ikke tilberede til eget Brug. Hellig skal den være dig for Herren.
  dk 2Mosebog 3037
 • Den salvede prest skal bære noget av oksens blod inn i sammenkomstens telt.
  no 3Mosebok 416
 • den schönen Leuchter mit den Lampen zubereitet und allem seinen Geräte und Öl zum Licht;
  de 2Mose 3937
 • Den sjette dag kom høvdingen for Gads barn, Eljasaf, De'uels sønn.
  no 4Mosebok 0742
 • Den skal du fastgøre med en violet Purpursnor, og den skal sidde på Hovedklædet, foran på Hovedklædet skal den sidde.
  dk 2Mosebog 2837
 • Den skal du klæ med rent gull, både innvendig og utvendig skal du klæ den med gull; og du skal gjøre en gullkrans på den rundt omkring.
  no 2Mosebok 2511
 • Den skal ha to skulderstykker som kan festes til hverandre, ett i hver ende; det skal være til å hekte den sammen med.
  no 2Mosebok 287
 • Den skal have to Skulderstykker, der skal være til at hæfte på; den skal hæftes sammen ved begge Hjørner.
  dk 2Mosebog 287
 • Den skal I gi til Eleasar, presten, og han skal føre den utenfor leiren, og de skal slakte den for hans åsyn.
  no 4Mosebok 1903
 • Den skal I overgive til Præsten Eleazar, og man skal føre den uden for Lejren og slagte den for hans Åsyn.
  dk 4Mosebog 1903
 • Den skal være eder en fuldkommen Hviledag, og I skal faste; på den niende Dag i Måneden om Aftenen, fra denne Aften til næste Aften skal I holde eders Hviledag.
  dk 3Mosebog 2332
 • Den skal være et evig tegn mellem mig og Israels barn; for i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, og på den syvende dag hvilte han og holdt sig i ro.
  no 2Mosebok 3117
 • Den skal være et Tegn til alle Tider mellem mig og Israeliterne. Thi i seks Dage gjorde Herren Himmelen og Jorden, men på den syvende hvilede han og vederkvægede sig.
  dk 2Mosebog 3117
 • Den skal være firkantet og dobbelt lagt, et spann lang og et spann bred.
  no 2Mosebok 2816
 • Den skall sitta på Arons panna, och Aron skall bära den missgärning som vidlåder de heliga gåvor Israels barn bära fram, när de giva några heliga gåvor; den skall sitta på hans panna beständigt, för att de må bliva välbehagliga inför HERRENS ansikte.
  se 2Mosebok 2838
 • Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog sig ro.
  se 2Mosebok 3117
 • Den skall vara liksidigt fyrkantig och hava form av en väska, ett kvarter lång och ett kvarter bred.
  se 2Mosebok 2816
 • Den skall vid sina båda ändar hava två axelstycken, som skola fästas ihop, så att den hållen hopfäst.
  se 2Mosebok 287
 • Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder, han skall hava sitt hår oordnat och skyla sitt skägg, och han skall ropa: Oren! Oren!
  se 3Mosebok 1345
 • Den som är överstepräst bland sina bröder, den på vilkens huvud smörjelseoljan har blivit utgjuten, och som har mottagit handfyllning till att ikläda sig prästkläderna, han skall icke hava sitt hår oordnat, ej heller riva sönder sina kläder;
  se 3Mosebok 2110
 • Den som äter därav kommer att bära på missgärning, ty han har ohelgat det som var helgat åt HERREN, och han skall utrotas ur sin släkt.
  se 3Mosebok 198
 • Den som banner sin far eller sin mor, skal visselig late livet.
  no 2Mosebok 2117
 • Den som bereder en sådan salva, och den som använder något därav på någon främmande, han skall utrotas ur sin släkt.
  se 2Mosebok 3033
 • Den som er blitt rammet av spedalskhet, skal gå med sønderrevne klær og med uflidd hår; han skal tildekke sitt skjegg og rope: Uren, uren!
  no 3Mosebok 1345
 • Den som er yppersteprest blandt sine brødre, han på hvis hode salvings-oljen er utøst, og som er innvidd og har iklædd sig de hellige klær, han skal ikke rake sitt hode og ikke sønderrive sine klær.
  no 3Mosebok 2110
 • Den som först kom fram var rödlätt och över hela kroppen såsom en hårmantel; och de gåvo honom namnet Esau.
  se 1Mosebok 2525
 • Den som går inn i huset i hele den tid det holdes tillåst, skal være uren til om aftenen,
  no 3Mosebok 1446
 • Den som gör sådan för att njuta av dess lukt, han skall utrotas ur sin släkt.
  se 2Mosebok 3038
 • den som Herren gav Moses på Sinai berg den dag han bød Israels barn å ofre Herren sine offer i Sinai ørken.
  no 3Mosebok 738
 • Den som kommer vid någon död, vid en människas lik, han skall vara oren i sju dagar.
  se 4Mosebok 1911
 • Den som kommer vid något sådant, han skall vara oren ända till aftonen, och skall icke äta av de heliga gåvorna, förrän han har badat sin kropp i vatten.
  se 3Mosebok 226
 • Den som lager maken til den for å røke med, han skal utryddes av sitt folk.
  no 2Mosebok 3038
 • Den som lager maken til denne kryddersalve, eller som bruker den på en uinnvidd, han skal utryddes av sitt folk.
  no 2Mosebok 3033
 • Den som nu bland Faraos tjänare fruktade HERRENS ord, han lät sina tjänare och sin boskap söka skydd i husen;
  se 2Mosebok 920
 • Den som offrar åt andra gudar än åt HERREN allena, han skall givas till spillo.
  se 2Mosebok 2220
 • Den som ofrer til avgudene og ikke til Herren alene, skal være forbannet.
  no 2Mosebok 2220
 • Den som rører ved en død, ved liket av et menneske, han skal være uren i syv dager.
  no 4Mosebok 1911
 • Den som rører ved hans leie, skal tvette sine klær og bade sig i vann og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 155
 • Den som rører ved noget sådant, skal være uren til om aftenen, og han skal ikke ete av de hellige gaver før han har badet sitt legeme i vann.
  no 3Mosebok 226
 • Den som slår et menneske så det dør, han skal visselig late livet.
  no 2Mosebok 2112
 • Den som slår et stykke fe ihjel, skal godtgjøre det; men den som slår et menneske ihjel, skal late livet.
  no 3Mosebok 2421
 • Den som slår ihjäl ett boskapsdjur skall ersätta det, och den som slår ihjäl en människa skall dödas.
  se 3Mosebok 2421
 • Den som slår någon, så att han dör, han skall straffas med döden.
  se 2Mosebok 2112
 • Den som slår nogen med et jernredskap så han dør, han er en manndraper, og manndraperen skal late livet.
  no 4Mosebok 3516
 • Den som slår sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden.
  se 2Mosebok 2115
 • Den som slår sin far eller sin mor, skal visselig late livet.
  no 2Mosebok 2115
 • Den som stjäl en människa, vare sig han sedan säljer den stulne, eller denne finnes kvar hos honom, han skall straffas med döden.
  se 2Mosebok 2116
 • Den som stjeler et menneske og selger ham eller holder ham fanget, skal visselig late livet.
  no 2Mosebok 2116
 • den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bliva utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild.
  se 1Mosebok 96
 • Den som uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden.
  se 2Mosebok 2117
 • Den som utøser menneskets blod, ved mennesket skal hans blod utøses; for i Guds billede skapte han mennesket.
  no 1Mosebok 96
 • Den Stamm Levi sollst du nicht zählen noch ihre Summe nehmen unter den Kindern Israel,
  de 4Mose 0149
 • Den stamme som er stor, skal du gi en stor arv, og den som er liten, skal du gi en liten arv; hver stamme skal få sin arv efter tallet på dem som blev mønstret der.
  no 4Mosebok 2654
 • den Storch, den Reiher, den Häher mit seiner Art, den Wiedehopf und die Schwalbe.
  de 3Mose 1119
 • den Strauß, die Nachteule, den Kuckuck, den Sperber mit seiner Art,
  de 3Mose 1116
 • Den syvende dag kom høvdingen for Efra'ims barn, Elisama, Ammihuds sønn.
  no 4Mosebok 0748
 • Den syvende dag skal han rake av alt sitt hår, både sitt hodehår og sitt skjegg og sine øienbryn - alt sitt hår skal han rake av, og han skal tvette sine klær og bade sitt legeme i vann, så er han ren.
  no 3Mosebok 149
 • Den syvende dag skal presten komme igjen, og når han da ser på det og finner at flekkene har bredt sig ut på husets vegger,
  no 3Mosebok 1439
 • Den syvende dag skal presten se på det syke sted, og dersom han finner at skurven ikke har bredt sig ut, og at det ikke er gule hår på den, og at skurven ikke ser dypere ut enn huden ellers,
  no 3Mosebok 1332
 • Den syvende dag skal presten se på ham igjen, og dersom han finner at det syke sted er uforandret å se til og ikke har bredt sig videre ut på huden, da skal han atter holde ham innestengt i syv dager.
  no 3Mosebok 135
 • Den syvende dag skal presten se på ham; dersom flekken da har bredt sig videre ut på huden, skal presten si ham uren; det er spedalskhet.
  no 3Mosebok 1327
 • Den Tid, Israeliterne havde boet i Ægypten, udgjorde 430 År.
  dk 2Mosebog 1240
 • Den tiende dag i den samme syvende måned skal I holde en hellig sammenkomst; da skal I faste. I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning.
  no 4Mosebok 2907
 • Den tiende dag kom høvdingen for Dans barn, Akieser, Ammisaddais sønn.
  no 4Mosebok 0766
 • Den Tisch aber setze außen vor den Vorhang und den Leuchter dem Tisch gegenüber, mittagswärts in der Wohnung, daß der Tisch stehe gegen Mitternacht.
  de 2Mose 2635
 • den Tisch mit allem seinem Geräte, den Leuchter mit seinem Geräte, den Räucheraltar,
  de 2Mose 3027
 • den Tisch mit seinen Stangen und allem seinem Geräte und die Schaubrote;
  de 2Mose 3513
 • den Tisch und alle seine Geräte und die Schaubrote;
  de 2Mose 3936
 • den Tisch und sein Gerät, den feinen Leuchter und all sein Gerät, den Räucheraltar,
  de 2Mose 318
 • Den tolvte dag kom høvdingen for Naftalis barn, Akira, Enans sønn.
  no 4Mosebok 0778
 • Den Totschläger soll man töten nach dem Mund zweier Zeugen. Ein Zeuge soll nicht aussagen über eine Seele zum Tode.
  de 4Mose 3530
 • Den tredje dag efter fikk Laban vite at Jakob var flyktet.
  no 1Mosebok 3122
 • Den tredje dag kom høvdingen for Sebulons barn, Eliab, Helons sønn.
  no 4Mosebok 0724
 • Den tredje dag, da det var Faraos fødselsdag, gjorde han et gjestebud for alle sine tjenere; og han ophøiet den øverste munnskjenk og den øverste baker iblandt sine tjenere.
  no 1Mosebok 4020
 • Den tredje elv heter Hiddekel; det er den som går østenfor Assur. Og den fjerde elv er Frat.
  no 1Mosebok 214
 • Den tredje Flod hedder Hiddekel; den løber østen om Assyrien. Den fjerde Flod er Frat.
  dk 1Mosebog 214
 • Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.
  se 1Mosebok 214
 • Den tredje og den syvende dag skal han rense sig med vannet, så blir han ren; men renser han sig ikke den tredje dag og den syvende dag, da blir han ikke ren.
  no 4Mosebok 1912
 • Den tyvende Dag i den anden Måned af det andet År løftede Skyen sig fra Vidnesbyrdets Bolig.
  dk 4Mosebog 1011
 • den Umhang des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen und das Tuch des Tors am Vorhof;
  de 2Mose 3517
 • Den var firkantet og dobbelt lagt; et spann lang og et spann bred var den og dobbelt lagt.
  no 2Mosebok 399
 • Den yngre födde ock en son, och hon gav honom namnet Ben-Ammi; från honom härstamma Ammons barn ända till denna dag.
  se 1Mosebok 1938
 • Den yngste fødte også en sønn og kalte ham Ben-Ammi; han er stamfar til ammonittene, som også er til den dag idag.
  no 1Mosebok 1938
 • Den, der er spedalsk, den, som lider af Sygdommen, skal gå med sønder1evne Klæder, hans Hår skal vokse frit, han skal tilhylle sit Skæg, og: uren, uren! skal han råbe.
  dk 3Mosebog 1345
 • Den, der forbander sin Fader eller Moder, skal lide Døden.
  dk 2Mosebog 2117
 • Den, der ofrer til andre Guder end Herren alene, skal der lægges Band på.
  dk 2Mosebog 2220
 • Den, der rører ved en død, ved noget som helst Lig, skal være uren i syv Dage.
  dk 4Mosebog 1911
 • den, der rører ved en. der lider af Flåd, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 157
 • Den, der rører ved noget, han har ligget eller siddet på, skal være uren til Aften; den, der bærer noget sådant, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 1510
 • den, der sidder på et Sæde, som den, der lider af Flåd, har siddet på, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften;
  dk 3Mosebog 156
 • Den, der slår en Mand ihjel, skal lide Døden.
  dk 2Mosebog 2112
 • Den, der slår et Stykke Kvæg ihjel, skal erstatte det et levende Dyr for et levende Dyr.
  dk 3Mosebog 2418
 • Den, der slår et Stykke Kvæg ihjel, skal erstatte det; men den, der slår et Menneske ihjel, skal lide Døden.
  dk 3Mosebog 2421
 • Den, der slår sin Fader eller Moder, skal lide Døden.
  dk 2Mosebog 2115
 • den, der sover deri skal tvætte sine Klæder, og den der spiser deri, skal tvætte sine Klæder.
  dk 3Mosebog 1447
 • den, der spiser deraf, skal undgælde for sin Brøde, thi han vanhelliger det, som var helliget Herren, og det Menneske skal udryddes af sin Slægt.
  dk 3Mosebog 198
 • Den, der spiser noget af den døde Krop, skal tvætte sine Klædet og være uren til Aften, og den, der bærer den døde Krop, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 1140
 • Den, der stjæler et Menneske, skal lide Døden, hvad enten han har solgt det, eller det endnu findes hos ham.
  dk 2Mosebog 2116
 • Den, der tilbereder lignende Røgelse for at nyde dens Duft, skal udryddes af sin Slægt.
  dk 2Mosebog 3038
 • Den, der tilbereder lignende Salve eller anvender den på en Lægmand, skal udryddes af sin Slægt.
  dk 2Mosebog 3033
 • Den, som første Dag bragte sin Offergave, var Nahasjon, Amminadabs Søn af Judas Stamme.
  dk 4Mosebog 0712
 • Den, som går ind i Huset, så længe det er lukket, skal være uren til Aften;
  dk 3Mosebog 1446
 • den, som Herren, den Dag han salvede dem, bød Israeliterne at give dem, en evig gyldig Rettighed, som de har Krav på fra Slægt til Slægt.
  dk 3Mosebog 736
 • Dengang Amrafel var Konge i Sinear, Arjok i Ellasar, Kedorlaomer i Elam og Tidal i Gojim.
  dk 1Mosebog 141
 • dengang fandtes endnu ingen af Markens Buske på Jorden, og endnu var ingen af Markens Urter spiret frem, thi Gud Herren havde ikke ladet det regne på Jorden, og der var ingen Mennesker til at dyrke Agerjorden,
  dk 1Mosebog 25
 • Dengang Herren talede til Moses i Ægypten,
  dk 2Mosebog 628
 • Denn alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben,
  de 4Mose 1422
 • Denn alle Erstgeburt unter den Kindern Israel ist mein, der Menschen und des Viehes, seit der Zeit ich alle Erstgeburt in Ägyptenland schlug und heiligte sie mir
  de 4Mose 0817
 • denn alle solche Greuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, und haben das Land verunreinigt;
  de 3Mose 1827
 • Denn alles Land, das du siehst, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich;
  de 1Mose 1315
 • denn alles Speisopfer eines Priesters soll ganz verbrannt und nicht gegessen werden.
  de 3Mose 623
 • Denn alles, was nicht Floßfedern und Schuppen hat in Wassern, sollt ihr scheuen.
  de 3Mose 1112
 • Denn als Gott der HERR gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, daß er sähe, wie er sie nennte; denn der wie Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen.
  de 1Mose 219
 • Denn an diesem Tage geschieht eure Versöhnung, daß ihr gereinigt werdet; von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem HERRN.
  de 3Mose 1630
 • Denn da Pharao hart war, uns loszulassen, erschlug der HERR alle Erstgeburt in Ägyptenland, von der Menschen Erstgeburt an bis an die Erstgeburt des Viehs. Darum opfre ich dem HERRN alles, was die Mutter bricht, was ein Männlein ist, und die Erstgeburt meiner Söhne löse ich.
  de 2Mose 1315
 • denn das fünfzigste Jahr ist euer Halljahr. Ihr sollt nicht säen, auch was von selber wächst, nicht ernten, auch was ohne Arbeit wächst im Weinberge, nicht lesen;
  de 3Mose 2511
 • denn das Halljahr soll unter euch heilig sein. Ihr sollt aber essen, was das Feld trägt.
  de 3Mose 2512
 • Denn das Land soll euch seine Früchte geben, daß ihr zu essen genug habet und sicher darin wohnt.
  de 3Mose 2519
 • Denn den Zehnten der Kinder Israel, den sie dem HERRN heben, habe ich den Leviten zum Erbgut gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, daß sie unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen sollen.
  de 4Mose 1824
 • Denn der Amtmann des Gefängnisses nahm sich keines Dinges an; denn der HERR war mit Joseph, und was er tat, dazu gab der HERR Glück.
  de 1Mose 3923
 • Denn der HERR hatte ihnen gesagt, sie sollten des Todes sterben in der Wüste. Und blieb keiner übrig als Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns.
  de 4Mose 2665
 • Denn der HERR hatte zuvor hart verschlossen alle Mütter des Hauses Abimelechs um Saras, Abrahams Weibes, willen.
  de 1Mose 2018
 • Denn der HERR verstockte das Herz Pharaos, des Königs in Ägypten, daß er den Kindern Israel nachjagte. Aber die Kinder Israel waren durch eine hohe Hand ausgezogen.
  de 2Mose 148
 • Denn der HERR wird umhergehen und die Ägypter plagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und den zwei Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, zu plagen.
  de 2Mose 1223
 • Denn der Stamm der Kinder Ruben nach ihren Vaterhäusern und der halbe Stamm Manasse haben ihr Teil genommen.
  de 4Mose 3414
 • Denn des Dinges war genug zu allerlei Werk, das zu machen war, und noch übrig.
  de 2Mose 367
 • Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, daß eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist.
  de 3Mose 1711
 • Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut, solange es lebt; und ich habe den Kindern Israel gesagt: Ihr sollt keines Leibes Blut essen; denn des Leibes Leben ist in seinem Blut; wer es ißt, der soll ausgerottet werden.
  de 3Mose 1714
 • Denn die Amalekiter und Kanaaniter sind vor euch daselbst, und ihr werdet durchs Schwert fallen, darum daß ihr euch vom HERRN gekehrt habt, und der HERR wird nicht mit euch sein.
  de 4Mose 1443
 • Denn die Augen Israels waren dunkel geworden vor Alter, und er konnte nicht wohl sehen. Und er brachte sie zu ihm. Er aber küßte sie und herzte sie
  de 1Mose 4810
 • Denn die Erstgeburten sind mein seit der Zeit, da ich alle Erstgeburt schlug in Ägyptenland; da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, vom Menschen an bis auf das Vieh, daß sie mein sein sollen, ich, der HERR.
  de 4Mose 0313
 • Denn die Hebeschulter und die Webebrust soll man zu den Opfern des Fetts bringen, daß sie zum Webeopfer gewebt werden vor dem HERRN; darum ist's dein und deiner Kinder zum ewigen Recht, wie der HERR geboten hat.
  de 3Mose 1015
 • Denn die Kinder Israel sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Ich bin der HERR, euer Gott.
  de 3Mose 2555
 • Denn die Kriegsleute hatten geraubt ein jeglicher für sich.
  de 4Mose 3153
 • denn die Pfannen solcher Sünder sind dem Heiligtum verfallen durch ihre Seelen. Man schlage sie zu breiten Blechen, daß man den Altar damit überziehe; denn sie sind geopfert vor dem HERRN und geheiligt und sollen den Kindern Israel zum Zeichen sein.
  de 4Mose 1638
 • Denn die Webebrust und die Hebeschulter habe ich genommen von den Kindern Israel von ihren Dankopfern und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben zum ewigen Recht.
  de 3Mose 734
 • Denn die Wolke des HERRN war des Tages auf der Wohnung, und des Nachts war sie feurig vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie reisten.
  de 2Mose 4038
 • Denn dies sind zwei Jahre, daß es teuer im Lande ist; und sind noch fünf Jahre, daß kein Pflügen und Ernten sein wird.
  de 1Mose 456
 • Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen noch deine Speise auf Wucher austun.
  de 3Mose 2537
 • denn du sollst keinen andern Gott anbeten. Denn der HERR heißt ein Eiferer; ein eifriger Gott ist er.
  de 2Mose 3414
 • Denn er sollte in seiner Freistadt bleiben bis an den Tod des Hohenpriesters, und nach des Hohenpriesters Tod wieder zum Lande seines Erbguts kommen.
  de 4Mose 3528
 • Denn er sprach zu ihnen: Höret doch, was mir geträumt hat:
  de 1Mose 376
 • Denn er sprach: Es ist ein Malzeichen bei dem Stuhl des HERRN, daß der HERR streiten wird wider Amalek von Kind zu Kindeskind.
  de 2Mose 1716
 • Denn es ist kein Zauberer in Jakob und kein Wahrsager in Israel. Zu seiner Zeit wird Jakob gesagt und Israel, was Gott tut.
  de 4Mose 2323
 • Denn es ist zur Versöhnung damit geschehen, zu füllen ihre Hände, daß sie geweiht werden. Kein andrer soll es essen; denn es ist heilig.
  de 2Mose 2933
 • denn Feuer ist aus Hesbon gefahren, eine Flamme von der Stadt Sihons, die hat gefressen Ar der Moabiter und die Bürger der Höhen am Arnon.
  de 4Mose 2128
 • Denn Hesbon war die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter, und er hatte zuvor mit dem König der Moabiter gestritten und ihm all sein Land abgewonnen bis zum Arnon.
  de 4Mose 2126
 • Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen; dazu habe ich auch allhier nichts getan, daß sie mich eingesetzt haben.
  de 1Mose 4015
 • Denn ich bin der HERR, der euch aus Ägyptenland geführt hat, daß ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig.
  de 3Mose 1145
 • Denn ich bin der HERR, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, daß ich euch das Land Kanaan gäbe und euer Gott wäre.
  de 3Mose 2538
 • Denn ich bin der HERR, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, daß ihr meine Knechte wäret, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufgerichtet wandeln lassen.
  de 3Mose 2613
 • Denn ich bin der HERR, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, daß ihr heilig seid, denn ich bin heilig, und sollt eure Seelen nicht verunreinigen an irgend einem kriechenden Tier, das auf Erden schleicht.
  de 3Mose 1144
 • Denn ich hätte schon jetzt meine Hand ausgereckt und dich und dein Volk mit Pestilenz geschlagen, daß du von der Erde vertilgt würdest.
  de 2Mose 915
 • Denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, daß sie des HERRN Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf daß der HERR auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat.
  de 1Mose 1819
 • Denn ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allerlei Wundern, die ich darin tun werde. Darnach wird er euch ziehen lassen.
  de 2Mose 320
 • denn ich will dich hoch ehren, und was du mir sagst, das will ich tun; komm doch und fluche mir diesem Volk.
  de 4Mose 2217
 • Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland, unter den Menschen und unter dem Vieh, und will meine Strafe beweisen an allen Göttern der Ägypter, ich, der HERR.
  de 2Mose 1212
 • Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben; denn ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker.
  de 1Mose 1716
 • Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben gegen meinen Vater und sprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.
  de 1Mose 4432
 • Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, daß ich sie segne.
  de 4Mose 0627
 • Denn ihre Habe war zu groß, daß sie nicht konnten beieinander wohnen; und das Land darin sie Fremdlinge waren, vermochte sie nicht zu ertragen vor der Menge ihres Viehs.
  de 1Mose 367
 • Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
  de 2Mose 2011
 • Denn keiner, an dem ein Fehl ist, soll herzutreten; er sei blind, lahm, mit einer seltsamen Nase, mit ungewöhnlichem Glied,
  de 3Mose 2118
 • Denn nach dem Los sollst du ihr Erbe austeilen zwischen den vielen und den wenigen.
  de 4Mose 2656
 • Denn nach des HERRN Mund lagen sie, und nach des HERRN Mund zogen sie, daß sie täten, wie der HERR gebot, nach des HERRN Wort durch Mose.
  de 4Mose 0923
 • Denn Pharao wird sagen von den Kindern Israel: Sie sind verirrt im Lande; die Wüste hat sie eingeschlossen.
  de 2Mose 143
 • Denn Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Reitern; und der HERR ließ das Meer wieder über sie fallen. Aber die Kinder Israel gingen trocken mitten durchs Meer.
  de 2Mose 1519
 • denn sein Kleid ist seine einzige Decke seiner Haut, darin er schläft. Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören; denn ich bin gnädig.
  de 2Mose 2227
 • Denn seit dem, daß ich hineingegangen bin zu Pharao, mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt, und du hast dein Volk nicht errettet.
  de 2Mose 523
 • Denn sie bedeckten das Land und verfinsterten es. Und sie fraßen alles Kraut im Lande auf und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übriggelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf dem Felde in ganz Ägyptenland.
  de 2Mose 1015
 • denn sie haben euch Schaden getan mit ihrer List, die sie wider euch geübt haben durch den Peor und durch ihre Schwester Kosbi, die Tochter des Fürsten der Midianiter, die erschlagen ist am Tag der Plage um des Peor willen.
  de 4Mose 2518
 • denn sie hat des HERRN Wort verachtet und sein Gebot lassen fahren. Ja, sie soll ausgerottet werden; die Schuld sei ihr.
  de 4Mose 1531
 • Denn sie müssen sich waschen, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, wie ihm der HERR geboten hatte.
  de 2Mose 4032
 • denn sie sind mein Geschenk von den Kindern Israel, und ich habe sie mir genommen für alles, was die Mutter bricht, nämlich für die Erstgeburt aller Kinder Israel.
  de 4Mose 0816
 • Denn sie sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführt habe; darum soll man sie nicht auf leibeigene Weise verkaufen.
  de 3Mose 2542
 • Denn sie waren ausgezogen von Raphidim und wollten in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste daselbst gegenüber dem Berge.
  de 2Mose 192
 • Denn sie waren zwölf Jahre unter dem König Kedor-Laomor gewesen, und im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen.
  de 1Mose 144
 • Denn siehe, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen aus den Kindern Israel, dem HERRN zum Geschenk, und euch gegeben, daß sie des Amts pflegen an der Hütte des Stifts.
  de 4Mose 1806
 • Denn siehe, ich will eine Sintflut mit Wasser kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger Odem ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen.
  de 1Mose 617
 • Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn wohl, und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird besonders wohnen und nicht unter die Heiden gerechnet werden.
  de 4Mose 2309
 • Denn von nun an über sieben Tage will ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles, was Wesen hat, was ich gemacht habe.
  de 1Mose 74
 • Denn welche diese Greuel tun, deren Seelen sollen ausgerottet werden von ihrem Volk.
  de 3Mose 1829
 • Denn wenn die Zeit des Laufs kam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum, und siehe, die Böcke, die auf die Herde sprangen, waren sprenklig, gefleckt und bunt.
  de 1Mose 3110
 • Denn wer das Fett ißt von dem Vieh, davon man dem HERRN Opfer bringt, dieselbe Seele soll ausgerottet werde von ihrem Volk.
  de 3Mose 725
 • Denn wer seinen Leib nicht kasteit an diesem Tage, der soll aus seinem Volk ausgerottet werden.
  de 3Mose 2329
 • Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich würde den Jammer sehen müssen, der meinem Vater begegnen würde.
  de 1Mose 4434
 • Denn wir werden diese Stätte verderben, darum daß ihr Geschrei groß ist vor dem HERRN; der hat uns gesandt, sie zu verderben.
  de 1Mose 1913
 • Denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseit des Jordans, sondern unser Erbe soll uns diesseit des Jordan gegen Morgen gefallen sein.
  de 4Mose 3219
 • Denn wo ihr euch von ihm wendet, so wird er auch noch länger sie lassen in der Wüste, und ihr werdet dies Volk alles verderben.
  de 4Mose 3215
 • Denn wo sie was zu schaffen haben, kommen sie zu mir, daß ich richte zwischen einem jeglichen und seinem Nächsten und zeige ihnen Gottes Rechte und seine Gesetze.
  de 2Mose 1816
 • Denn wo wir nicht hätten verzogen, wären wir schon wohl zweimal wiedergekommen.
  de 1Mose 4310
 • Denn wobei soll doch erkannt werden, daß ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, außer wenn du mit uns gehst, auf daß ich und dein Volk gerühmt werden vor allem Volk, das auf dem Erdboden ist?
  de 2Mose 3316
 • denna hälft, den som tillföll menigheten, utgjorde: av får tre hundra trettiosju tusen fem hundra,
  se 4Mosebok 3143
 • Denna månad skall hos eder vara den främsta månaden, den skall hos eder vara den första av årets månader.
  se 2Mosebok 122
 • Denna skolen I lämna åt prästen Eleasar; och man skall föra ut henne utanför lägret och slakta henne i hans åsyn.
  se 4Mosebok 1903
 • Denne Dag skal være eder en Mindedag, og I skal fejre den som en Højtid for Herren, Slægt efter Slægt; som en evig gyldig Ordning skal I fejre den.
  dk 2Mosebog 1214
 • Denne hans Adfærd vakte Herrens Mishag, derfor lod han også ham dø.
  dk 1Mosebog 3810
 • Denne høitid skal I holde som en fest for Herren syv dager om året; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt; i den syvende måned skal I holde den.
  no 3Mosebok 2341
 • Denne Måned skal hos eder være Begyndelsesmåneden, den skal hos eder være den første af Årets Måneder.
  dk 2Mosebog 122
 • Denne måned skal være eders nytt årsmåned, den skal være den første av årets måneder hos eder.
  no 2Mosebok 122
 • denne Menighedens Halvdel udgjorde 337 500 Stykker Småkvæg,
  dk 4Mosebog 3143
 • Denne natt tok Herren i akt for å føre dem ut av Egyptens land; den samme natt skal alle Israels barn ta i akt for Herren, slekt efter slekt.
  no 2Mosebok 1242
 • Denne overkjortel skal Aron ha på hver gang han gjør tjeneste, så lyden av den kan høres når han går inn i helligdommen for Herrens åsyn, og når han går ut - forat han ikke skal dø.
  no 2Mosebok 2835
 • Denne samme dag blev de omskåret, både Abraham og Ismael, hans sønn;
  no 1Mosebok 1726
 • Dens Lampesakse og Bakker skal være af purt Guld.
  dk 2Mosebog 2538
 • dentem quoque si excusserit servo vel ancillae suae similiter dimittet eos liberos
  la Exodus 2127
 • Dentro vi collocherai l'arca della Testimonianza, davanti all'arca tenderai il velo.
  it Esodo 403
 • deorsum autem ad pedes mala punica ex hyacintho purpura vermiculo ac bysso retorta
  la Exodus 3922
 • deorsum vero ad pedes eiusdem tunicae per circuitum quasi mala punica facies ex hyacintho et purpura et cocco bis tincto mixtis in medio tintinabulis
  la Exodus 2833
 • deos conflatiles non facies tibi
  la Exodus 3417
 • depositumque est tabernaculum quod portantes egressi sunt filii Gerson et Merari
  la Numeri 1017
 • deposuerunt ergo filii Israhel ornatum suum a monte Horeb
  la Exodus 336
 • Dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra.
  fr Nombres 2026
 • deprecatusque est Dominum pro uxore sua eo quod esset sterilis qui exaudivit eum et dedit conceptum Rebeccae
  la Genesis 2521
 • depuis Atsmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte, pour aboutir à la mer.
  fr Nombres 3405
 • Depuis l'âge de cinquante ans, il sortira de fonction, et ne servira plus.
  fr Nombres 0825
 • depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation,
  fr Nombres 0439
 • depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation,
  fr Nombres 0443
 • depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction et à servir de porteurs dans la tente d'assignation,
  fr Nombres 0447
 • depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation.
  fr Nombres 0403
 • depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes; vous en ferez le dénombrement selon leurs divisions, toi et Aaron.
  fr Nombres 0103
 • depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath, et arriver à Tsedad;
  fr Nombres 3408
 • Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières.
  fr Lévitique 2315
 • Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple.
  fr Exode 523
 • Der aber den Bock für Asasel hat ausgeführt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden und darnach ins Lager kommen.
  de 3Mose 1626
 • Der åpenbarte Herrens engel sig for ham i en luende ild, midt ut av en tornebusk; og han så op, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brente ikke op.
  no 2Mosebok 32
 • Der begravde de Abraham og Sara, hans hustru, der begravde de Isak og Rebekka, hans hustru, og der begravde jeg Lea,
  no 1Mosebok 4931
 • der bestod af to Stykker forneden og ligeledes af to Stykker foroven, indtil den første Ring; således indrettede han dem begge for at danne de to Hjørner.
  dk 2Mosebog 3629
 • Der bygget han et alter og påkalte Herrens navn; og han slo op sitt telt der; og Isaks tjenere gravde der en brønn.
  no 1Mosebok 2625
 • der da bewahrt Gnade in tausend Glieder und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, und vor welchem niemand unschuldig ist; der die Missetat der Väter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied.
  de 2Mose 347
 • Der delte han sine folk og overfalt dem om natten og slo dem; og han forfulgte dem like til Hoba, som ligger i nord for Damaskus.
  no 1Mosebok 1415
 • Der Engel des HERRN sprach zu ihm: Zieh hin mit den Männern; aber nichts anderes, denn was ich dir sagen werde, sollst du reden. Also zog Bileam mit den Fürsten Balaks.
  de 4Mose 2235
 • der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne diese Knaben, daß sie nach meiner Väter Abrahams und Isaaks, Namen genannt werden, daß sie wachsen und viel werden auf Erden.
  de 1Mose 4816
 • Der erste Tag soll heilig heißen, daß ihr zusammenkommt; keine Dienstarbeit sollt ihr an ihm tun
  de 4Mose 2818
 • Der erste Tag soll heilig heißen, daß ihr zusammenkommt; keine Dienstarbeit sollt ihr tun.
  de 3Mose 2335
 • Der erste Tag soll heilig unter euch heißen, da ihr zusammenkommt; da sollt ihr keine Dienstarbeit tun.
  de 3Mose 237
 • Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rauh wie ein Fell; und sie nannten ihn Esau.
  de 1Mose 2525
 • der euch aus Ägyptenland geführt hat, daß ich euer Gott wäre, ich, der HERR.
  de 3Mose 2233
 • der faldt han og hans Trælle over dem om Natten, slog dem på Flugt og forfulgte dem op til Hoba norden for Damaskus.
  dk 1Mosebog 1415
 • Der fandtes ikke mere brød Korn i Landet, thi Hungersnøden var overvættes stor, og Ægypten og Kana'an vansmægtede af Sult.
  dk 1Mosebog 4713
 • Der Feind gedachte: Ich will nachjagen und erhaschen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen; ich will mein Schwert ausziehen, und meine Hand soll sie verderben.
  de 2Mose 159
 • Der fünfzehnte Tag des siebenten Monats soll bei euch heilig heißen, daß ihr zusammenkommt; keine Dienstarbeit sollt ihr an dem tun und sollt dem HERRN sieben Tage feiern
  de 4Mose 2912
 • der Fürst Dison, der Fürst Ezer, der Fürst Disan. Das sind die Fürsten der Horiter, die regiert haben im Lande Seir.
  de 1Mose 3630
 • der Fürst Kenas, der Fürst Theman, der Fürst Mibzar,
  de 1Mose 3642
 • der Fürst Korah, der Fürst Gaetham, der Fürst Amalek. Das sind die Fürsten von Eliphas im Lande Edom und sind Kinder der Ada.
  de 1Mose 3616
 • der Fürst Magdiel, der Fürst Iram. Das sind die Fürsten in Edom, wie sie gewohnt haben in ihrem Erblande. Das ist Esau, der Vater der Edomiter.
  de 1Mose 3643
 • der Fürst Oholibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon,
  de 1Mose 3641
 • Der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum daß der HERR herab auf den Berg fuhr mit Feuer; und sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, daß der ganze Berg sehr bebte.
  de 2Mose 1918
 • Der ganzen Gemeinde sei eine Satzung, euch sowohl als den Fremdlingen; eine ewige Satzung soll das sein euren Nachkommen, daß vor dem HERRN der Fremdling sei wie ihr.
  de 4Mose 1515
 • Der Gereinigte aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren und sich mit Wasser baden, so ist er rein. Darnach gehe er ins Lager; doch soll er außerhalb seiner Hütte sieben Tage bleiben.
  de 3Mose 148
 • Der Gott Abrahams und der Gott Nahors, der Gott ihres Vaters sei Richter zwischen uns.
  de 1Mose 3153
 • Der Hase wiederkäut auch, aber er spaltet die Klauen nicht; darum ist er euch unrein.
  de 3Mose 116
 • der hatte drei Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif;
  de 1Mose 4010
 • Der HERR aber gab das Wort dem Bileam in den Mund und sprach: Gehe wieder zu Balak und rede also.
  de 4Mose 2305
 • Der HERR aber redete mit Aaron und sprach:
  de 3Mose 108
 • Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn er wiederkehrte zum Lager, so wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus der Hütte.
  de 2Mose 3311
 • Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:
  de 2Mose 121
 • Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron: Darum daß ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den Kindern Israel, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde.
  de 4Mose 2012
 • Der HERR aber sprach zu Mose: Der Mann soll des Todes sterben; die ganze Gemeinde soll ihn steinigen draußen vor dem Lager.
  de 4Mose 1535
 • Der HERR aber sprach zu Mose: Gehe, steig hinab; denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat's verderbt.
  de 2Mose 327
 • Der HERR aber sprach zu Mose: Ist denn die Hand des HERRN verkürzt? Aber du sollst jetzt sehen, ob meine Worte können dir etwas gelten oder nicht.
  de 4Mose 1123
 • Der HERR aber sprach zu Mose: Pharao hört euch nicht, auf daß viele Wunder geschehen in Ägyptenland.
  de 2Mose 119
 • der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
  de 4Mose 0626
 • Der HERR ist der rechte Kriegsmann; HERR ist sein Name.
  de 2Mose 153
 • Der HERR ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung und läßt niemand ungestraft sondern sucht heim die Missetat der Väter über die Kinder ins dritte und vierte Glied.
  de 4Mose 1418
 • Der HERR ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen; er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.
  de 2Mose 152
 • Der HERR konnte mitnichten dies Volk in das Land bringen, das er ihnen geschworen hatte; darum hat er sie geschlachtet in der Wüste.
  de 4Mose 1416
 • der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
  de 4Mose 0625
 • Der HERR segne dich und behüte dich;
  de 4Mose 0624
 • Der HERR sprach aber zu Mose: Trage den Stecken Aarons wieder vor das Zeugnis, daß er verwahrt werde zum Zeichen den ungehorsamen Kindern, daß ihr Murren von mir aufhöre, daß sie nicht sterben.
  de 4Mose 1710
 • Der HERR sprach zu ihm: Gehe hin vor dem Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Strom schlugst, und gehe hin.
  de 2Mose 175
 • Der HERR sprach zu ihm: Was ist's, was du in deiner Hand hast? Er sprach: Ein Stab.
  de 2Mose 42
 • Der HERR sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der HERR?
  de 2Mose 411
 • Der HERR sprach zu Mose: Gehe hinein zu Pharao und sprich zu ihm: Also sagt der HERR, der Gott der Hebräer: Laß mein Volk, daß sie mir dienen.
  de 2Mose 91
 • Der HERR sprach zu Mose: Gehe hinein zu Pharao und sprich zu ihm: So sagt der HERR: Laß mein Volk, daß mir's diene.
  de 2Mose 81
 • Der HERR sprach zu Mose: Gehe, ziehe von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe und gesagt: Deinem Samen will ich's geben;
  de 2Mose 331
 • Der HERR sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich Pharao tun werde; denn durch eine starke Hand muß er sie lassen ziehen, er muß sie noch durch eine starke Hand aus seinem Lande von sich treiben.
  de 2Mose 61
 • Der HERR sprach zu Mose: Recke deine Hand gen Himmel, daß es so finster werde in Ägyptenland, daß man's greifen mag.
  de 2Mose 1021
 • Der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich zu einem Gott gesetzt über Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein.
  de 2Mose 71
 • Der HERR sprach zu Mose: Was du jetzt geredet hast, will ich auch tun; denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen.
  de 2Mose 3317
 • Der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? sage den Kindern Israel, daß sie ziehen.
  de 2Mose 1415
 • Der HERR sprach zu Mose: Was? Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt.
  de 2Mose 3233
 • Der HERR sprach zu Mose: Wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespieen hätte, sollte sie sich nicht sieben Tage schämen? Laß sie verschließen sieben Tage außerhalb des Lagers; darnach laß sie wieder aufnehmen.
  de 4Mose 1214
 • Der HERR sprach: Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihrer willen dem ganzen Ort vergeben.
  de 1Mose 1826
 • Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet still sein.
  de 2Mose 1414
 • Der HERR wird König sein immer und ewig.
  de 2Mose 1518
 • Der HERR, der Gott der Geister alles Fleisches, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde,
  de 4Mose 2716
 • Der HERR, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir geredet hat und mir auch geschworen hat und gesagt: Dies Land will ich deinem Samen geben, der wird seine Engel vor dir her senden, daß du meinem Sohn daselbst ein Weib nehmest.
  de 1Mose 247
 • der hvor det alter var som han hadde bygget første gang han var der; og der påkalte Abram Herrens navn.
  no 1Mosebok 134
 • der Igel, der Molch, die Eidechse, die Blindschleiche und der Maulwurf;
  de 3Mose 1130
 • Der israelitische Mann aber, der erschlagen ward mit der Midianitin, hieß Simri, der Sohn Salus, der Fürst eines Vaterhauses der Simeoniter.
  de 4Mose 2514
 • Der Kinder Asser nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0140
 • Der Kinder Benjamin nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0136
 • Der Kinder Dan nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0138
 • Der Kinder Gad nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, und ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0124
 • Der Kinder Isaschar nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0128
 • Der Kinder Joseph von Ephraim nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0132
 • Der Kinder Juda nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0126
 • Der Kinder Manasse nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0134
 • Der Kinder Naphthali nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0142
 • Der Kinder Ruben, des ersten Sohnes Israels, nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von Haupt zu Haupt, alles, was männlich war, von zwanzig Jahren und darüber, und ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0120
 • Der Kinder Sebulon nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0130
 • Der Kinder Simeon nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern, Zahl und Namen, von Haupt zu Haupt, alles, was männlich war, von zwanzig Jahren und darüber, und ins Heer zu ziehen taugte,
  de 4Mose 0122
 • Der Knecht sprach: Wie, wenn das Weib mir nicht wollte folgen in dies Land, soll ich dann deinen Sohn wiederbringen in jenes Land, daraus du gezogen bist?
  de 1Mose 245
 • Der kom Gud Bileam i møte, og Bileam sa til ham: Nu har jeg stelt til syv alter og ofret en okse og en vær på hvert alter.
  no 4Mosebok 2304
 • Der kommer Skibe fra Kittæernes Kyst; de kuer Assur, de kuer Eber men også han er viet til Undergang!
  dk 4Mosebog 2424
 • Der Leuchter aber war getriebenes Gold, beide, sein Schaft und seine Blumen; nach dem Gesicht, das der HERR dem Mose gezeigt hatte, also machte er den Leuchter.
  de 4Mose 0804
 • Der må ikke skelnes imellem gode og dårlige Dyr, og ingen Ombytning må finde Sted; hvis nogen ombytter et Dyr, skal ikke blot det, men også det, som det ombyttes med, være helligt; det må ikke indløses.
  dk 3Mosebog 2733
 • Der Mann aber wunderte sich ihrer und schwieg still, bis er erkennete, ob der HERR zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht.
  de 1Mose 2421
 • Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen; denn ich hörte, daß sie sagten: Laßt uns gen Dothan gehen. Da folgte Joseph seinen Brüdern nach und fand sie zu Dothan.
  de 1Mose 3717
 • Der Mann, der im Lande Herr ist, redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter des Landes.
  de 1Mose 4230
 • Der opstod Hungersnød i Landet; og da Hungersnøden i Landet blev trykkende, drog Abram ned til Ægypten for at bo der som fremmed.
  dk 1Mosebog 1210
 • Der Ort heißt Bach Eskol um der Traube willen, die die Kinder Israel daselbst abschnitten.
  de 4Mose 1325
 • Der På brød Abraham op derfra til Sydlandet og slog sig ned mellem Kadesj og Sjur og boede som fremmed i Gerar.
  dk 1Mosebog 201
 • Der Priester aber von Midian hatte sieben Töchter; die kamen, Wasser zu schöpfen, und füllten die Rinnen, daß sie ihres Vaters Schafe tränkten.
  de 2Mose 216
 • Der Priester, der das Sündopfer tut, soll's essen an heiliger Stätte, im Vorhof der Hütte des Stifts.
  de 3Mose 626
 • Der Rächer des Bluts soll den Totschläger zum Tode bringen; wo er ihm begegnet, soll er ihn töten.
  de 4Mose 3519
 • Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Silberling, den man dem HERRN zur Hebe gibt für die Versöhnung ihre Seelen.
  de 2Mose 3015
 • Der reiste han et alter og kalte det El Elohe Israel.
  no 1Mosebok 3320
 • Der så Juda datteren til en kana'anittisk mann som hette Sua; og han tok henne til hustru og gikk inn til henne.
  no 1Mosebok 382
 • Der så Juda en Datter af Kana'anæeren Sjua, og han tog hende til Ægte og gik ind til hende.
  dk 1Mosebog 382
 • der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten, og mot dem var vi i våre egne øine som gresshopper, og det syntes også de at vi var.
  no 4Mosebok 1333
 • Der samlet alle feflokkene sig, og gjæterne veltet stenen fra brønnens åpning og vannet småfeet, og så la de stenen tilbake på sitt sted, over brønnens åpning.
  no 1Mosebok 293
 • Der skal bruges en Talent purt Guld til den og til alt dette Tilbehør.
  dk 2Mosebog 2539
 • Der skal du sette vidnesbyrdets ark og dekke for arken med forhenget.
  no 2Mosebok 403
 • Der skal også ofres en gjetebukk som syndoffer til Herren, foruten det stadige brennoffer med tilhørende drikkoffer.
  no 4Mosebok 2815
 • Der skal være tolv Sten, svarende til Israels Sønners Navne, en for hvert Navn; det skal være graveret Arbejde som Signeter, således at hver Sten bærer Navnet på en af de tolv Stammer.
  dk 2Mosebog 2821
 • Der soll es opfern vor dem HERRN und sie versöhnen, so wird sie rein von ihrem Blutgang. Das ist das Gesetz für die, so ein Knäblein oder Mägdlein gebiert.
  de 3Mose 127
 • Der soll sich hiermit entsündigen am dritten Tage und am siebenten Tage, so wird er rein; und wo er sich nicht am dritten Tage und am siebenten Tage entsündigt, so wird er nicht rein werden.
  de 4Mose 1912
 • der soll sich Weins und starken Getränks enthalten; Weinessig oder Essig von starkem Getränk soll er auch nicht trinken, auch nichts, das aus Weinbeeren gemacht wird; er soll weder frische noch dürre Weinbeeren essen.
  de 4Mose 0603
 • Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her, und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Frau Sarai geflohen.
  de 1Mose 168
 • Der står Rebekka foran dig, tag hende og drag bort, at hun kan: blive din Herres Søns Hustru, således som Herren har sagt!
  dk 1Mosebog 2451
 • Der Tag soll heilig sein, daß ihr zusammenkommt; und der siebente soll auch heilig sein, daß ihr zusammenkommt. Keine Arbeit sollt ihr an dem tun; außer, was zur Speise gehört für allerlei Seelen, das allein mögt ihr für euch tun.
  de 2Mose 1216
 • Der udsprang en Flod i Eden til at vande Haven, og udenfor delte den sig i fire Hovedstrømme.
  dk 1Mosebog 210
 • Der var tolv Sten, svarende til Israels Sønners Navne, en for hvert Navn; det var graveret Arbejde som Signeter, således at hver Sten bar Navnet på en af de tolv Stammer.
  dk 2Mosebog 3914
 • Der vil jeg komme sammen med Israels barn, og det skal helliges ved min herlighet.
  no 2Mosebok 2943
 • Der vil jeg mødes med dig, og fra Sonedækket, fra Pladsen mellem de to Keruber på Vidnesbyrdets Ark, vil jeg meddele dig alle de Bud, jeg har at give dig til Israeliterne.
  dk 2Mosebog 2522
 • der vil jeg sørge for dit Underhold - thi Hungersnøden vil vare fem År endnu - for at ikke du, dit Hus eller nogen, der hører dig til, skal gå til Grunde!
  dk 1Mosebog 4511
 • der vor ihnen her aus und ein gehe und sie aus und ein führe, daß die Gemeinde des HERRN nicht sei wie die Schafe ohne Hirten.
  de 4Mose 2717
 • Der zehnte Tag des siebenten Monats soll bei euch auch heilig heißen, daß ihr zusammenkommt; und sollt eure Leiber kasteien und keine Arbeit da tun,
  de 4Mose 2907
 • Der, hvor Brændofferet slagtes, skal Skyldofferet slagtes. Dets Blod skal sprænges rundt om på Alteret,
  dk 3Mosebog 72
 • Deraf lavede han Fodstykkerne til Åbenbaringsteltets Indgang, Kobberalteret med dets Kobbergitter og alt Alterets Tilbehør,
  dk 2Mosebog 3830
 • Deraf skal du støde en Del til Pulver, og noget deraf skal du lægge foran Vidnesbyrdet i Åbenbaringsteltet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. Det skal være eder højhelligt.
  dk 2Mosebog 3036
 • Deraf skal du tilberede en hellig Salveolie, en krydret Blanding, som Salveblanderne laver den; en hellig Salveolie skal det være.
  dk 2Mosebog 3025
 • Deras kulor och armar gjordes i ett stycke med den, alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld.
  se 2Mosebok 3722
 • Deras kulor och armar skola vara: i ett stycke med den, alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld.
  se 2Mosebok 2536
 • Derefter bar han matofferet frem og tok en håndfull av det og brente på alteret, foruten morgenbrennofferet.
  no 3Mosebok 917
 • Derefter befalede han sin Hushovmester: Fyld Mændenes Sække med Korn, så meget de kan have med sig, og læg hvers Pengesum oven i hans Sæk
  dk 1Mosebog 441
 • Derefter begravde Abraham Sara, sin hustru, i hulen på Makpelamarken østenfor Mamre, det er Hebron, i Kana'ans land.
  no 1Mosebok 2319
 • Derefter bragte han alt Godset tilbage; også sin Frænde Lot og hans Gods førte han tilbage og ligeledes Kvinderne og Folket.
  dk 1Mosebog 1416
 • Derefter brød Israelitterne op derfra og slog Lejer på Moabs Sletter hinsides Jordan over for Jeriko.
  dk 4Mosebog 2201
 • Derefter brøt folket op fra Haserot og leiret sig i ørkenen Paran.
  no 4Mosebok 1216
 • derefter frembar han Afgrødeofferet, tog en Håndfuld deraf og bragte det som Røgoffer på Alteret foruden det daglige Morgenbrændoffer;
  dk 3Mosebog 917
 • Derefter frembar han Folkets Offergave. Først tog han Folkets Syndofferbuk, slagtede den og ofrede den som Syndoffer på samme Måde som den før nævnte;
  dk 3Mosebog 915
 • Derefter førte mannen dem inn i Josefs hus og gav dem vann, og de tvettet sine føtter, og han gav dem fôr til deres asener.
  no 1Mosebok 4324
 • Derefter gik Moses og Aron den og kaldte alle Israeliternes Ældste sammen;
  dk 2Mosebog 429
 • Derefter gik Moses og Aron hen og sagde til Farao: Så siger Herren, Israels Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan holde Højtid for mig i Ørkenen!
  dk 2Mosebog 51
 • Derefter gikk alle Israels barn nær til, og han bar frem til dem alle de bud som Herren hadde gitt ham på Sinai berg.
  no 2Mosebok 3432
 • Derefter gikk Moses og Aron inn i sammenkomstens telt, og da de kom ut igjen, velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet sig for hele folket,
  no 3Mosebok 923
 • Derefter gikk Moses og Aron inn til Farao og sa: Så sier Herren, Israels Gud: La mitt folk fare, så de kan holde høitid for mig i ørkenen!
  no 2Mosebok 51
 • Derefter gjorde han alle de redskaper som hørte til alteret, bøttene og ildskuffene og skålene til å sprenge blod med, kjøttgaflene og fyrfatene; alle disse redskaper gjorde han av kobber.
  no 2Mosebok 383
 • Derefter hengte han op teppet for inngangen til tabernaklet.
  no 2Mosebok 4028
 • Derefter jordede Abraham sin Hustru Sara i Klippehulen på Makpelas Mark over for Mamre, det er Hebron, i Kana'ans Land.
  dk 1Mosebog 2319
 • Derefter kom Amalekiterne og angreb Israel i Refdim.
  dk 2Mosebog 178
 • Derefter kom Broderen med den røde snor om Hånden frem, og ham kaldte man Zera.
  dk 1Mosebog 3830
 • Derefter kom hans Broder frem med Hånden om Esaus Hæl; derfor kaldte de ham Jakob. Isak var tresindstyve År gammel, da de fødtes.
  dk 1Mosebog 2526
 • Derefter kom hans bror frem, og hans hånd holdt i Esaus hæl, og ham kalte de Jakob. Isak var seksti år gammel da de blev født.
  no 1Mosebok 2526
 • Derefter lod Moses Arons Sønner træde frem, iførte dem Kjortler, omgjordede dem med Bælter og bandt Huer på deres Hoveder, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 3Mosebog 813
 • Derefter løftede Aron sine Hænder over Folket og velsignede dem og steg så ned efter at have bragt Syndofferet, Brændofferet og Takofferet.
  dk 3Mosebog 922
 • derefter nærmede Lea sig med sine Børn og kastede sig til Jorden, og til sidst nærmede Josef og Rakel sig og kastede sig til Jorden.
  dk 1Mosebog 337
 • Derefter sa Gud til Abraham: Og du skal holde min pakt, du og din ætt efter dig, fra slekt til slekt.
  no 1Mosebok 179
 • Derefter sa Herren: Se, her tett ved mig er et sted; still dig der på berget,
  no 2Mosebok 3321
 • Derefter sa Jakob til Laban: La mig nu få min hustru, for min tid er ute, og jeg vil gå inn til henne.
  no 1Mosebok 2921
 • Derefter sagde Jakob til Laban: Giv mig min Hustru, nu min Tjenestetid er ude, at jeg kan gå ind til hende!
  dk 1Mosebog 2921
 • Derefter sendte han de unge Mænd blandt Israeliterne hen for at bringe Brændofre og slagte unge Tyre som Takofre til Herren.
  dk 2Mosebog 245
 • Derefter skal Aron gå inn i sammenkomstens telt og ta av sig de linklær som han tok på da han gikk inn i helligdommen, og han skal la dem bli der.
  no 3Mosebok 1623
 • Derefter skal du dele Byttet i to lige store Dele mellem dem, der har taget Del i Krigen og været i Kamp, og hele den øvrige Menighed.
  dk 4Mosebog 3127
 • Derefter skal du ta brystet av Arons innvielses-vær og svinge det for Herrens åsyn; det skal være din del.
  no 2Mosebok 2926
 • Derefter skal du ta salvingsoljen og salve tabernaklet og alt som er i det, og du skal hellige tabernaklet og alt som hører det til, så det blir hellig.
  no 2Mosebok 409
 • Derefter skal han afføre sig sine Klæder og tage andre Klæder på og bringe Asken uden for Lejren til et urent Sted.
  dk 3Mosebog 64
 • Derefter skal han flekke fuglen ved vingene, dog uten å rive dem av, og så skal presten brenne den på alteret på veden over ilden; det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
  no 3Mosebok 117
 • Derefter skal han slagte Folkets Syndofferbuk, bære dens Blod inden for Forhænget og gøre med det som med Tyrens Blod, stænke det på Sonedækket og foran Sonedækket.
  dk 3Mosebog 1615
 • Derefter skal han slakte den bukk som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget; han skal gjøre med dens blod likesom han gjorde med oksens blod, og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen.
  no 3Mosebok 1615
 • Derefter skal han tage de to Bukke og stille dem frem for Herrens Åsyn ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
  dk 3Mosebog 167
 • Derefter skal hun holde sig hjemme i tre og tredive Dage, medens hun har sit Renselsesblod; hun må ikke røre ved noget helligt eller komme til Helligdommen, før hendes Renselsestid er omme.
  dk 3Mosebog 124
 • Derefter skal hun holde sig inne i tre og tretti dager under sitt blods renselse; hun skal ikke røre ved noget hellig og ikke komme til helligdommen før hennes renselses-dager er til ende.
  no 3Mosebok 124
 • Derefter skal huset skrapes innvendig rundt omkring, og det støv som er skrapet av, skal kastes utenfor byen, på et urent sted.
  no 3Mosebok 1441
 • Derefter skal Leviterne komme og gøre Arbejde ved Åbenbaringsteltet; du skal foretage Renselsen og udføre Svingningen med dem,
  dk 4Mosebog 0815
 • Derefter skal man tage andre Sten og sætte dem ind i Stedet for de gamle og ligeledes tage nyt Puds og pudse Huset dermed.
  dk 3Mosebog 1442
 • Derefter skal nasireeren rake sitt innvidde hode ved inngangen til sammenkomstens telt, og han skal ta sitt innvidde hodehår og legge det på ilden som er under takkofferet.
  no 4Mosebok 0618
 • Derefter skal presten skrive op disse forbannelser på et blad og vaske dem ut i bitterhetens vann,
  no 4Mosebok 0523
 • Derefter skal presten tvette sine klær og bade sitt legeme i vann, så kan han komme inn i leiren; men han skal være uren til om aftenen.
  no 4Mosebok 1907
 • Derefter skal Præsten tage Cedertræ, Ysop og karmoisinrødt Uld og kaste det på Bålet, hvor Kvien brænder.
  dk 4Mosebog 1906
 • Derefter skal Præsten tage Skinsyge Afgrødeofferet af Kvindens Hånd, udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn og bære det hen til Alteret.
  dk 4Mosebog 0525
 • Derefter slagtede han Brændofferet, og Arons Sønner rakte ham Blodet, og han sprængte det rundt om på Alteret.
  dk 3Mosebog 912
 • Derefter slagtede Moses den, tog Blodet og strøg med sin Finger noget deraf rundt om på Alterets Horn og rensede Alteret for Synd; men Resten af Blodet udgød han ved Alterets Fod; således helligede han det ved at skaffe Soning for det.
  dk 3Mosebog 815
 • Derefter stod Abraham op og gikk bort fra sin døde hustru, og han talte til Hets barn og sa:
  no 1Mosebok 233
 • Derefter støbte han fire Guldringe til den og satte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side af den.
  dk 2Mosebog 373
 • Derefter støbte han fire Ringe til Kobbergitterets fire Hjørner til at stikke Bærestængerne i.
  dk 2Mosebog 385
 • Derefter tog Moses noget af Salveolien og af Blodet på Alteret og stænkede det på Aron og hans Klæder, ligeledes på hans Sønner og deres Klæder, og helligede således Aron og hans Klæder og ligeledes hans Sønner og deres Klæder.
  dk 3Mosebog 830
 • Derefter tok han og la vidnesbyrdet i arken og satte stengene i og satte nådestolen ovenpå arken.
  no 2Mosebok 4020
 • Derefter tok Moses brystet og svinget det for Herrens åsyn; det var den del Moses fikk av innvielses væren, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 3Mosebok 829
 • Derefter vendte de om og kom til En-Mispat, det er Kades, og la under sig hele amalekittenes land og likeså amorittene, som bodde i Haseson-Tamar.
  no 1Mosebok 147
 • Derefter vendte Moses tilbage til sin Svigerfader Jetro og sagde til ham: Lad mig vende tilbage til mine Landsmænd i Ægypten og se, om de endnu er i Live! Og Jetro svarede Mose's: Drag bort i Fred!
  dk 2Mosebog 418
 • deren soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern geschworen habe; auch keiner soll es sehen, der mich verlästert hat.
  de 4Mose 1423
 • Deren Summe war an der Zahl gefunden siebentausendundfünfhundert, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber.
  de 4Mose 0322
 • Derer aber, die an der Plage gestorben waren, waren vierzehntausend und siebenhundert, ohne die, so mit Korah starben.
  de 4Mose 1649
 • Deres buskap og deres gods og alle deres kløvdyr, blir ikke alt det vårt når vi bare er dem til vilje, så de blir boende hos oss?
  no 1Mosebok 3423
 • deres Gods var for meget til, at de kunde bo sammen, og deres. Udlændigheds Land kunde ikke rumme dem, så store var deres. Hjorde;
  dk 1Mosebog 367
 • Deres Hjorde og deres Gods og alt deres Kvæg bliver jo dog vort; lad os derfor føje dem, så de kan blive boende hos os!
  dk 1Mosebog 3423
 • Deres Kød må I ikke spise, og ved Åslerne af dem må I ikke røre; de skal være eder urene.
  dk 3Mosebog 118
 • Deres Navne var følgende: Af Rubens Stamme Sjammua, Zakkurs Søn,
  dk 4Mosebog 1304
 • deres Småkvæg, Hornkvæg og Æsler, både hvad der var i Byen og på Markerne, tog de med sig,
  dk 1Mosebog 3428
 • Deres Tale tyktes Hamor og Sikem, Hamors Søn, god;
  dk 1Mosebog 3418
 • Derfor bærer vi frem som gave til Herren hvad enhver av oss har tatt av gullsaker, armkjeder og armbånd, fingerringer, ørenringer og kulekjeder; det skal være til soning for oss for Herrens åsyn.
  no 4Mosebok 3150
 • Derfor er det så den dag idag at Israels barn aldrig eter spennesenen som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennesenen.
  no 1Mosebok 3232
 • Derfor er du og hele din flokk oprørere mot Herren; for hvad er Aron, at I knurrer mot ham?
  no 4Mosebok 1611
 • Derfor forlader en Mand sin Fader og Moder og holder sig til sin Hustru, og de to bliver eet Kød.
  dk 1Mosebog 224
 • derfor frembærer nu enhver af os som Offergave til Herren, hvad han har taget af Guldsmykker, Armbånd, Spange, Fingerringe, Ørenringe og Halssmykker, for at skaffe os Soning for Herrens Åsyn.
  dk 4Mosebog 3150
 • Derfor gav hun ham Navnet Josef; thi hun sagde: Herren give mig endnu en Søn!
  dk 1Mosebog 3024
 • Derfor har jeg sagt til Israeliterne: Ingen af eder må nyde Blod; heller ikke den fremmede, der bor iblandt eder, må nyde Blod.
  dk 3Mosebog 1712
 • Derfor har jeg sagt til Israels barn: Ingen av eder skal ete blod, og den fremmede som bor iblandt eder, skal heller ikke ete blod.
  no 3Mosebok 1712
 • Derfor hedder det i Bogen om Herrens Krige: Vaheb i Sufa og Dalene, Arnon og Dalenes Skrænt,
  dk 4Mosebog 2114
 • Derfor kaldte Abraham dette Sted: Herren udser sig, eller, som man nu til dags siger: Bjerget, hvor Herren viser sig.
  dk 1Mosebog 2214
 • Derfor kaldte man Brønden Be'erlahajro'i; den ligger mellem Kadesj og Bered.
  dk 1Mosebog 1614
 • Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede Herren al Jordens Tungemål, og derfra spredte Herren dem ud over hele Jorden.
  dk 1Mosebog 119
 • Derfor kaldte man dette Sted Be'ersjeba, thi der svor de hinanden Eder;
  dk 1Mosebog 2131
 • Derfor kaldte man dette Sted Tabera, fordi Herrens Ild brød løs iblandt dem.
  dk 4Mosebog 1103
 • Derfor kaller de brønnen Lakai Ro'is brønn; den ligger mellem Kades og Bered.
  no 1Mosebok 1614
 • Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.
  no 1Mosebok 119
 • Derfor kalte de dette sted Be'erseba; for der gjorde de begge sin ed.
  no 1Mosebok 2131
 • Derfor kom Gaditerne og Rubeniterne og sagde til Moses og Præsten Eleazar og Menighedens Øverste:
  dk 4Mosebog 3202
 • Derfor lo Sara ved sig selv og sa: Skulde jeg, nu jeg er blitt gammel, ha attrå, og min mann er også gammel.
  no 1Mosebok 1812
 • Derfor må du sørge for at bringe dit Kvæg og alt, hvad du har på Marken, i Sikkerhed! Thi alle Mennesker og Dyr, der befinder sig på Marken og ikke er kommet under Tag, skal rammes af Haglen og omkomme.
  dk 2Mosebog 919
 • Derfor sendte de Bud til Josef og sagde: Din Fader pålagde os før sin Død
  dk 1Mosebog 5016
 • derfor sendte Gud mig forud for eder, for at I kan få Efterkommere på Jorden, og for at mange hos eder kan reddes og holdes i Live.
  dk 1Mosebog 457
 • Derfor sier skalden: Kom til Hesbon! Bygges og grunnfestes skal Sihons stad;
  no 4Mosebok 2127
 • Derfor sies det i boken om Herrens kriger: Vaheb tok de med storm og bekkene, Arnons bekker,
  no 4Mosebok 2114
 • Derfor skal Bezal'el og Oholiab og alle andre kunstforstandige Mænd, hvem Herren har givet Kunstsnilde og Kløgt, så de forstår sig på Arbejdet, udføre alt Arbejdet ved Helligdommens Opførelse i Overensstemmelse med alt, hvad Herren har påbudt.
  dk 2Mosebog 361
 • derfor skal dit Navn ikke mere være Abram, men du skal hedde Abraham, thi jeg gør dig til Fader til en Mængde Folk.
  dk 1Mosebog 175
 • Derfor skal du nu være bandlyst fra Agerjorden, som åbnede sig og tog din Broders Blod af din Hånd!
  dk 1Mosebog 411
 • Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel;
  no 4Mosebok 2512
 • Derfor skal du sige til Israeliterne: Jeg er Herren, og jeg vil udfri eder fra det Trællearbejde, Ægypterne har pålagt eder, og frelse eder fra deres Trældom og udløse eder med udrakt Arm og med vældige Straffedomme;
  dk 2Mosebog 66
 • Derfor skal du sige: Se, jeg giver ham min Fredspagt!
  dk 4Mosebog 2512
 • Derfor skal I holde sabbaten; den skal være eder hellig; den som vanhelliger den, skal visselig late livet; hver den som gjør noget arbeid på den dag, han skal utryddes av sitt folk.
  no 2Mosebok 3114
 • Derfor skal I skille mellem rene dyr og urene og mellem urene fugler og rene og ikke gjøre eder selv vederstyggelige ved å ete de firføtte dyr eller de fugler eller det kryp på jorden som jeg har skilt ut for eder, forat I skal holde dem for urene.
  no 3Mosebok 2025
 • Derfor skal Israels barn komme til Herren med sine slaktedyr som de pleier å slakte på fri mark, og føre dem frem til inngangen til sammenkomstens telt, til presten, og ofre dem som takkoffer til Herren.
  no 3Mosebok 175
 • Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.
  no 1Mosebok 224
 • Derfor synger Skjaldene: Kom hid til Hesjbon, lad den blive bygget og grundfæstet, Sihons By!
  dk 4Mosebog 2127
 • Derfor trådte de hen til Josefs Hushovmester ved Døren til Huset
  dk 1Mosebog 4318
 • Derfor undlader Israeliterne endnu den Dag i Dag at spise Hoftenerven, der ligger over Hofteskålen, thi han gav Jakob et Slag på Hofteskålen, på Hoftenerven.
  dk 1Mosebog 3232
 • Derfor vil jeg nu sende dig til Farao, og du skal føre mit Folk, Israeliterne, ud af Ægypten!
  dk 2Mosebog 310
 • Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypten med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblandt dem; så skal han la eder fare.
  no 2Mosebok 320
 • Derfor vil jeg stige ned og se. om de virkelig har handlet så galt. som det lyder til efter Skriget over dem, der har nået mig - derom vil jeg have Vished!
  dk 1Mosebog 1821
 • Derfor, du og alle dine Tilhængere, som har rottet eder sammen mod Herren, hvad er Aron, at I vil knurre mod ham!
  dk 4Mosebog 1611
 • Derfor, Herre, lad din Vælde nu vise sig i sin Storhed, således som du forjættede, da du sagde:
  dk 4Mosebog 1417
 • Derfra brød de op og slog Lejr i Zereddalen.
  dk 4Mosebog 2112
 • Derfra brød de op og slog Lejr i Ørkenen hinsides Arnon, som udspringer på Amoriternes Område, thi Arnon var Moabs Grænse mod Amoriterne.
  dk 4Mosebog 2113
 • Derfra brød de op til Beer; det er det Be'er, Herren havde for Øje, da han sagde til Moses: Kald Folket sammen, så vil jeg give dem Vand!
  dk 4Mosebog 2116
 • Derfra brøt de op og leiret sig i Sered-dalen.
  no 4Mosebok 2112
 • Derfra brøt de op og leiret sig på hin side Arnon, som går gjennem ørkenen og kommer fra amorittenes land; for Arnon er grensen mellem Moab og amorittene.
  no 4Mosebok 2113
 • Derfra brøt de op til Be'er; det er den brønn som Herren talte om da han sa til Moses: Kall folket sammen, så vil jeg gi dem vann.
  no 4Mosebok 2116
 • Derfra flyttet han til fjellene østenfor Betel og slo op sitt telt med Betel i vest og Ai i øst; og han bygget der et alter for Herren og påkalte Herrens navn.
  no 1Mosebok 128
 • derimod blev Hveden og Spelten ikke slået ned, thi de modnes senere.
  dk 2Mosebog 932
 • Derimod gav han ikke Kebatiterne noget, thi dem var Arbejdet med de hellige Ting overdraget, og de skulde bære dem på Skuldrene.
  dk 4Mosebog 0709
 • Derimod henregnes Huse i Landsbyer, der ikke er omgivne af Mure, til Marklandet;for dem gælder Indløsningsretten, og i Jubelåret bliver de fri.
  dk 3Mosebog 2531
 • derimod skal de Børn, du har fået efter dem, være dine; men de skal nævnes efter deres Brødres Navne i deres Arvelod
  dk 1Mosebog 486
 • Dermed gik fyrretyve Dage, thi så lang Tid tager Balsameringen: og Ægypterne begræd ham i halvfjerdsindstyve Dage.
  dk 1Mosebog 503
 • Dermed havde Jakob givet sine Sønner sin Vilje til Kende, og han strakte sine Fødder ud på Lejet. udåndede og samledes til sin Slægt.
  dk 1Mosebog 4933
 • Dernæst Benjamins Stamme med Abidan, Gidonis Søn, som Øverste over Benjaminiterne;
  dk 4Mosebog 0222
 • Dernæst Gads Stamme med Eljasaf, Reuels Søn, som Øverste over Gadiferne;
  dk 4Mosebog 0214
 • Dernæst Naftalis Stamme med Ahira, Enans Søn, som Øverste over Naftaliterne;
  dk 4Mosebog 0229
 • Dernæst Zebulons Stamme med Eliab, Helons Søn, som Øverste over Zebuloniterne;
  dk 4Mosebog 0207
 • Derover blev Abraham såre ilde til Mode for sin Søns Skyld;
  dk 1Mosebog 2111
 • Derpå bad Jakob: Min Fader Abrahams og min Fader Isaks Gud, Herre, du, som sagde til mig: Vend tilbage til dit Land og din Hjemstavn, så vil jeg gøre vel imod dig!
  dk 1Mosebog 329
 • Derpå biede han syv Dage til, og da han så sendte Duen ud, kom den ikke mere tilbage til ham.
  dk 1Mosebog 812
 • Derpå biede han yderligere syv Dage og sendte så atter Duen ud fra Arken;
  dk 1Mosebog 810
 • Derpå bragte de Boligen til Moses, Teltdækket med alt dets Tilbehør, Knagerne, Brædderne, Tværstængerne, Pillerne og Fodstykkerne,
  dk 2Mosebog 3933
 • Derpå bragte han Syndofferets Fedt, Nyrer og Leverlap som Røgoffer på Alteret, således som Herren havde pålagt Moses;
  dk 3Mosebog 910
 • Derpå brød de op fra Betel, Da de endnu var et Stykke Vej fra Efrat, skulde Rakel føde, og hendes Fødselsveer var hårde.
  dk 1Mosebog 3516
 • Derpå brød de op fra Herrens Bjerg og vandrede tre Dagsrejser frem, idet Herrens Pagts Ark drog i Forvejen for at søge dem et Sted, hvor de kunde holde Hvil.
  dk 4Mosebog 1033
 • Derpå brød de op; og en Guds Rædsel kom over alle Byerne rundt om, så de ikke forfulgte Jakobs Sønner.
  dk 1Mosebog 355
 • Derpå brød han op derfra og drog til Bjergene østen for Betel, og han slog Lejr med Betel mod Vest og Aj mod Øst; og han byggede Herren et Alter der og påkaldte Herrens Navn.
  dk 1Mosebog 128
 • Derpå brød Israel op og opslog sit Telt hinsides Migdal Eder.
  dk 1Mosebog 3521
 • Derpå brød Israelitterne, hele Menigheden, op fra Kadesj og kom til Bjerget Hor.
  dk 4Mosebog 2022
 • Derpå byggede Moses et Alter og kaldte det: Herren er mit Banner!
  dk 2Mosebog 1715
 • Derpå byggede Noa Herren et Alter og tog nogle af alle de rene Dyr og Fugle og ofrede Brændofre på Alteret.
  dk 1Mosebog 820
 • Derpå drog Abram fra Plads til Plads og nåede Sydlandet.
  dk 1Mosebog 129
 • Derpå drog Abram gennem Landet til Sikems hellige Sted, til Sandsigerens Træ. Det var dengang Kana'anæerne boede i Landet.
  dk 1Mosebog 126
 • Derpå for Gud op fra ham på det Sted, hvor han havde talet med ham;
  dk 1Mosebog 3513
 • Derpå forsynede de den med Skulderstykker til at hæfte på; den blev hæftet sammen ved begge Hjørner.
  dk 2Mosebog 394
 • Derpå fortsatte Jakob sin Vandring og drog til Østens Børns Land.
  dk 1Mosebog 291
 • Derpå fremsatte han sit Sprog: Så siger Bileam, Beors Søn, så siger Manden, hvis Øje er lukket,
  dk 4Mosebog 2415
 • Derpå fremsatte han sit Sprog: Ve! Hvo bliver i Live, når Gud lader det ske!
  dk 4Mosebog 2423
 • Derpå fremtog Trællen Sølv og Guldsmykker og Klæder og gav Rebekka dem, og til hendes Broder og Moder uddelte han Gaver.
  dk 1Mosebog 2453
 • Derpå førte han Brændoffervæderen frem, og Aron og hans Sønner lagde deres Hænder på Væderens Hoved.
  dk 3Mosebog 818
 • Derpå førte han den anden Væder, Indsættelsesvæderen, frem, og Aron og hans Sønner lagde deres Hænder på Væderens Hoved.
  dk 3Mosebog 822
 • Derpå førte han ham ud i det fri og sagde: Se op mod Himmelen og prøv, om du kan tælle Stjernerne! Og han sagde til ham: Således skal dit Afkom blive!
  dk 1Mosebog 155
 • Derpå gav Farao Josef Navnet Zafenat Panea, og han lod ham ægte Asenat, en Datter af Præsten Potifera i On; og Josef drog omkring i Ægypten.
  dk 1Mosebog 4145
 • Derpå gik hun bort, tog Sløret af og iførte sig sine Enkeklæder.
  dk 1Mosebog 3819
 • Derpå gik Moses atter til Herren og sagde: Ak, dette Folk har begået en stor Synd, de har lavet sig en Gud af Guld.
  dk 2Mosebog 3231
 • Derpå gik Moses bort fra Farao og gik i Forbøn hos Herren.
  dk 2Mosebog 830
 • Derpå gjorde Gud Herren Skindkjortlet til Adam og hans Hustru og klædte dem dermed.
  dk 1Mosebog 321
 • Derpå gjorde Jakob følgende Løfte: Hvis Gud er med mig og vogter mig på den Vej, jeg skal vandre, og giver mig Brød at spise og Klæder at iføre mig,
  dk 1Mosebog 2820
 • Derpå holdt han dem i Forvaring tre Dage.
  dk 1Mosebog 4217
 • Derpå hængte han Forhænget op for Boligens Indgang.
  dk 2Mosebog 4028
 • Derpå indrettede han Forgården: Til Sydsiden det hundrede Alen lange Forgårdsomhæng af tvundet Byssus
  dk 2Mosebog 389
 • Derpå kaldte Jakob sine Sønner til sig og sagde: Saml eder, så vil jeg forkynde eder, hvad der skal hændes eder i de sidste Dage:
  dk 1Mosebog 491
 • Derpå kom alle Israeliterne hen til ham, og han pålagde dem alt, hvad Herren havde talet til ham på Sinaj Bjerg.
  dk 2Mosebog 3432
 • Derpå kom de til Elim, hvor der var tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og de lejrede sig ved Vandet der.
  dk 2Mosebog 1527
 • Derpå kom Leviterne for at udføre deres Arbejde ved Åbenbaringsteltet under Arons og hans Sønners Tilsyn; som Herren havde pålagt Moses med Hensyn til Leviterne, således gjorde de med dem.
  dk 4Mosebog 0822
 • Derpå kom Moses og kundgjorde hele Folket alle Herrens Ord og alle Lovbudene, og hele Folket svarede enstemmigt: Alle de Ord, Herren har talet, vil vi overholde.
  dk 2Mosebog 243
 • Derpå lagde Moses Stavene hen foran Herrens Åsyn i Vidnesbyrdets Telt.
  dk 4Mosebog 1707
 • Derpå lavede Bezal'el Arken af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj,
  dk 2Mosebog 371
 • Derpå lavede de Pandepladen, det hellige Diadem, af purt Guld og forsynede den med en Indskrift i graveret Arbejde som ved Signeter: Helliget Herren.
  dk 2Mosebog 3930
 • Derpå lavede de to Guldfletværker og to Guldringe og satte disse to Ringe på Brystskjoldets øverste Hjørner,
  dk 2Mosebog 3916
 • Derpå lavede han Bordet af Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,
  dk 2Mosebog 3710
 • Derpå lavede han Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op,
  dk 2Mosebog 3620
 • Derpå lavede han Brændofferalteret af Akacietræ, fem Alen langt og fem Alen bredt, firkantet, og tre Alen højt.
  dk 2Mosebog 381
 • Derpå lavede han de syv Lamper til den, Lampesaksene og Bakkerne af purt Guld.
  dk 2Mosebog 3723
 • Derpå lavede han et Forhæng til Teltets Indgang af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning
  dk 2Mosebog 3637
 • Derpå lavede han Forhænget af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, han lavede det i Kunstvævning med Keruber på,
  dk 2Mosebog 3635
 • Derpå lavede han halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tæpperne med hinanden, så at Boligen udgjorde et Hele.
  dk 2Mosebog 3613
 • Derpå lavede han Lysestagen af purt Guld, i drevet Arbejde lavede han Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, således at dens Blomster med Bægere og Kroner var i eet med den;
  dk 2Mosebog 3717
 • Derpå lavede han Røgelsealteret af Akacietræ, en Alen langt og en Alen bredt, i Firkant, og to Alen højt, og dets Horn var i eet med det.
  dk 2Mosebog 3725
 • Derpå lavede han Sonedækket af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt,
  dk 2Mosebog 376
 • Derpå lavede han Tværstænger af Akacietræ, fem til de Brædder, der dannede Boligens ene Side,
  dk 2Mosebog 3631
 • Derpå lavede han Vandkummen med Fodstykke af Kobber og brugte dertil Spejle, som tilhørte Kvinderne, der gjorde Tjeneste ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
  dk 2Mosebog 388
 • Derpå lod Moses Arons Sønner træde frem og strøg noget af Blodet på deres højre Øreflip og på deres højre Tommelfinger og højre Tommeltå, Men Resten af Blodet sprængte han rundt om på Alteret.
  dk 3Mosebog 824
 • Derpå lod Moses Israel bryde op fra det røde Hav, og de drog ud i Sjurs Ørken, og de vandrede tre Dage i Ørkenen uden at finde Vand.
  dk 2Mosebog 1522
 • Derpå nåede Israelitterne, hele Menigheden, til Zins Ørken i den første Måned, og Folket slog sig ned i Kadesj. Der døde Mirjam, og der blev hun jordet.
  dk 4Mosebog 2001
 • Derpå omgav han Alteret med et flettet Kobbergitter neden under dets Liste, således at det nåede op til Alterets halve Højde.
  dk 2Mosebog 384
 • Derpå opstillede han Bordet i Åbenbaringsteltet ved Boligens nordre Væg uden for Forhænget,
  dk 2Mosebog 4022
 • Derpå opstillede han Vandkummen mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hældte Vand deri til Tvætning.
  dk 2Mosebog 4030
 • Derpå plantede Gud Herren en Have i Eden ude mod Øst, og dem satte han Mennesket, som han havde dannet;
  dk 1Mosebog 28
 • Derpå sagde Bileam til Balak: Bliv stående her ved dit Brændoffer, medens jeg ser efter, om der møder mig noget!
  dk 4Mosebog 2315
 • Derpå sagde Bileam til Balak: Bliv stående her ved dit Brændoffer, så vil jeg gå hen og se, om Herren mulig kommer mig i Møde. Hvad han da lader mig skue, skal jeg lade dig vide. Så gik han op på en nøgen Klippetop.
  dk 4Mosebog 2303
 • Derpå sagde de: Kom, lad os bygge os en By og et Tårn, hvis Top når til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden!
  dk 1Mosebog 114
 • Derpå sagde Esau: Lad os nu bryde op og drage af Sted, og jeg vil drage foran dig!
  dk 1Mosebog 3312
 • Derpå sagde Gud Herren: Det er ikke godt for Mennesket at være ene; jeg vil gøre ham en Medhjælp, som passer til ham!
  dk 1Mosebog 218
 • Derpå sagde Gud til Abraham: Men du på din Side skal holde min Pagt, du og dit Afkom efter dig fra Slægt til Slægt;
  dk 1Mosebog 179
 • Derpå sagde Gud til ham: Jeg er Gud den Almægtige! Bliv frugtbar og mangfoldig! Et Folk,ja Folk i Hobetal skal nedstamme fra dig, og.Konger skal udgå af din Lænd;
  dk 1Mosebog 3511
 • Derpå sagde Gud til Jakob: Drag op til Betel og bliv der og byg der et Alter for Gud, som åbenbarede sig for dig, da du flygtede for din Broder Esau!
  dk 1Mosebog 351
 • Derpå sagde Gud til Noa og hans Sønner:
  dk 1Mosebog 98
 • Derpå sagde Gud: Der blive en Hvælving midt i Vandene til at skille Vandene ad!
  dk 1Mosebog 16
 • Derpå sagde Gud: Der komme Lys på Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og År
  dk 1Mosebog 114
 • Derpå sagde Gud: Jorden frembringe levende Væsener efter deres Arter: Kvæg, Kryb og vildtlevende Dyr efter deres Arter! Og således skete det:
  dk 1Mosebog 124
 • Derpå sagde Gud: Jorden lade fremspire grønne Urter, der bærer Frø, og Frugttræer, der bærer Frugt med Kærne, på Jorden! Og således skete det:
  dk 1Mosebog 111
 • Derpå sagde Gud: Lad os gøre Mennesker i vort Billede, så de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr på Jorden og alt Kryb,der kryber på Jorden!
  dk 1Mosebog 126
 • Derpå sagde Gud: Vandet under Himmelen samle sig på eet Sted, så det faste Land kommer til Syne! Og således skete det;
  dk 1Mosebog 19
 • Derpå sagde Gud: Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Væsener, og Fugle flyve over Jorden oppe under Himmelhvælvingen! Og således skete det:
  dk 1Mosebog 120
 • Derpå sagde han til ham: Jeg er Herren, som førte dig bort fra Ur Kasdim for at give dig dette Land i Eje!
  dk 1Mosebog 157
 • Derpå sagde han: Stik atter Hånden ind på Brystet! Så stak han atter Hånden ind på Brystet, og da han trak den ud, se, da var den igen som hans øvrige Legeme.
  dk 2Mosebog 47
 • Derpå sagde hans Fader Isak til ham: Kom hen til mig og kys mig, min Søn!
  dk 1Mosebog 2726
 • Derpå sagde Herren til Aron: Gå Moses i Møde i Ørkenen! Og han gik ud og traf ham ved Guds Bjerg og kyssede ham.
  dk 2Mosebog 427
 • Derpå sagde Herren til Moses og Aron: Tag begge eders Hænder fulde af Sod fra Smelteovnen, og Moses skal kaste det i Vejret i Faraos Påsyn!
  dk 2Mosebog 98
 • Derpå sagde Herren til Moses: Een Plage endnu vil jeg lade komme over Farao og Ægypterne, og efter den skal han lade eder rejse herfra; ja, når han lader eder rejse med alt, hvad I har, skal han endog drive eder herfra!
  dk 2Mosebog 111
 • Derpå sagde Herren til Moses: Gå til Farao og sig til ham: Så siger Herren, Hebræernes Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan dyrke mig!
  dk 2Mosebog 91
 • Derpå sagde Herren til Moses: Gå til Farao og sig til ham: Så siger Herren: Lad mit Folk rejse, for at de kan dyrke mig!
  dk 2Mosebog 81
 • Derpå sagde Herren til Moses: Gå til Farao! Thi jeg har forhærdet hans og hans Tjeneres Hjerte, at jeg kan komme til at gøre disse mine Tegn iblandt dem,
  dk 2Mosebog 101
 • Derpå sagde Herren til Moses: Ræk din Hånd op mod Himmelen, så skal der komme et Mørke over Ægypten, som man kan tage og føle på!
  dk 2Mosebog 1021
 • Derpå sagde Herren til Moses: Se, jeg vil komme til dig i en tæt Sky, for at Folket kan høre, at jeg taler med dig, og for stedse tro også på dig! Og Moses kundgjorde Herren Folkets Svar.
  dk 2Mosebog 199
 • Derpå sagde Herren til Moses: Sig til Aron: Ræk din Stav ud og slå Støvet på Jorden med den, så skal det blive til Myg i hele Ægypten!
  dk 2Mosebog 816
 • Derpå sagde Herren til Moses: Tilhug dig to Stentavler ligesom de forrige, så vil jeg på Tavlerne skrive de samme Ord, som stod på de forrige Tavler, du slog i Stykker.
  dk 2Mosebog 341
 • Derpå sagde Herren til Moses: Træd i Morgen tidlig frem for Farao og sig til ham: Så siger Herren, Hebræernes Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan dyrke mig!
  dk 2Mosebog 913
 • Derpå sagde Herren til Moses: Træd i Morgen tidlig frem for Farao, når han begiver sig ned til Vandet, og sig til ham: Så siger Herren: Lad mit Folk rejse, for at de kan dyrke mig!
  dk 2Mosebog 820
 • Derpå sagde Herren til Noa: Gå ind i Arken med hele dit Hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for mine Øjne i denne Slægt.
  dk 1Mosebog 71
 • Derpå sagde Herren: Jeg har set mit Folks Elendighed i Ægypten, og jeg har hørt deres Klageskrig over deres Undertrykkere, ja, jeg kender deres Lidelser;
  dk 2Mosebog 37
 • Derpå sagde Josef til Folket: Nu har jeg købt eder og eders Jord til Farao; nu har I Såsæd til Jorden;
  dk 1Mosebog 4723
 • Derpå sagde Josef til sine Brødre: Jeg dør snart, men Gud vil se til eder og føre eder fra Landet her til det Land, han tilsvor Abraham, Isak og Jakob.
  dk 1Mosebog 5024
 • Derpå sagde Moses til Aron: Sig til hele Israeliternes Menighed: Træd frem for Herrens Åsyn, thi han har hørt eders Knurren!
  dk 2Mosebog 169
 • Derpå sagde Moses til dem: Ingen må gemme noget deraf til næste Morgen!
  dk 2Mosebog 1619
 • Derpå sagde Moses til hele Israeliternes Menighed: Dette er, hvad Herren har påbudt:
  dk 2Mosebog 354
 • Derpå sagde Moses til Israeliterne: Se, Herren har kaldet Bezal'el, en Søn af Hurs Søn Uri, af Judas Stamme
  dk 2Mosebog 3530
 • Derpå sagde Moses: Det skal I spise i Dag, thi i Dag er det Sabbat for Herren; i Dag finder I intet ude på Marken.
  dk 2Mosebog 1625
 • Derpå sagde Mændene til Lot: Hvem der ellers hører dig til her, dine Svigersønner, dine Sønner og Døtre, alle, som hører dig til i Byen, må du føre bort fra dette Sted;
  dk 1Mosebog 1912
 • Derpå satte de sig til at holde Måltid. Og da de så op, fik de Øje på en Karavane af Ismaeliter, der kom fra Gilead, og deres Kameler var belæssede med Tragakantgummi, Mastiksbalsam og Cistusharpiks, som de var på Vej til Ægypten med.
  dk 1Mosebog 3725
 • Derpå satte han Lysestagen ind i Åbenbaringsteltet lige over for Bordet, ved Boligens søndre Væg;
  dk 2Mosebog 4024
 • Derpå sendte Jakob Sendebud i Forvejen til sin Broder Esau i Se'irs Land på Edoms Højslette,
  dk 1Mosebog 323
 • Derpå sendte Moses Spejdere til Jazer; og de erobrede det tillige med tilhørende Småbyer, og han drev de der boende Amoriter bort.
  dk 4Mosebog 2132
 • Derpå skal Åbenbaringsteltet, Leviternes Lejr, bryde op midt imellem de andre Lejre; i den Rækkefølge, de lejrer sig, skal de bryde op, hver på sin Plads, Felttegn for Felttegn.
  dk 4Mosebog 0217
 • Derpå skal Aron gå ind i Åbenbaringsteltet, afføre sig Linnedklæderne, som han tog på, da han gik ind i Helligdommen, og lægge dem der;
  dk 3Mosebog 1623
 • Derpå skal Aron udføre Svingningen med Leviterne for Herrens Åsyn som et Offer fra Israeliterne, for at de kan udføre Herrens Arbejde.
  dk 4Mosebog 0811
 • Derpå skal de tage en ung Tyr til Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer af fint Hvedemel, rørt i Olie, og du skal tage en anden ung Tyr til Syndoffer.
  dk 4Mosebog 0808
 • Derpå skal den salvede Præst bringe noget af Tyrens Blod ind i Åbenbaringsteltet,
  dk 3Mosebog 416
 • Derpå skal du opstille det foran Forhænget, der hænger foran Vidnesbyrdets Ark, foran Sonedækket oven over Vidnesbyrdet der, hvor jeg vil åbenbare mig for dig.
  dk 2Mosebog 306
 • Derpå skal du stille Leviterne frem for Aron og hans Sønner og udføre Svingningen med dem for Herren.
  dk 4Mosebog 0813
 • Derpå skal du tage den anden Væder, og Aron og hans Sønner skal lægge deres Hænder på dens Hoved.
  dk 2Mosebog 2919
 • Derpå skal du tage den ene Væder, og Aron og hans Sønner skal lægge deres Hænder på dens Hoved.
  dk 2Mosebog 2915
 • Derpå skal du tage Fedtet af Væderen, Fedthalen, Fedtet på Indvoldene, Leverlappen, begge Nyrerne med Fedtet på dem, dertil den højre Kølle, thi det er en Indsættelsesvæder,
  dk 2Mosebog 2922
 • Derpå skal du udtage en Afgift til Herren fra krigerne, der har været i Kamp, et Stykke af hver fem Hundrede, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg;
  dk 4Mosebog 3128
 • Derpå skal en Mand, der er ren, tage en Ysopstængel, dyppe den i Vandet og stænke det på Teltet og på alle de Ting og Mennesker, der har været deri, og på den, der har rørt ved Menneskeknoglerne, den ihjelslagne, den døde eller Graven.
  dk 4Mosebog 1918
 • derpå skal Grænsen gå til Zifron og ende ved Hazar Enan. Det skal være eders Nordgrænse.
  dk 4Mosebog 3409
 • derpå skal Grænsen løbe ned langs Jordan og ende ved Salthavet. Det skal være eders Land i hele dets Udstrækning til alle Sider.
  dk 4Mosebog 3412
 • Derpå skal han gøre med Tyren på samme Måde som med den før nævnte Syndoffertyr. Da skal Præsten skaffe dem Soning, så de finder Tilgivelse.
  dk 3Mosebog 420
 • Derpå skal han ofre den ene Turteldue eller Dueunge, hvad han nu har evnet at give,
  dk 3Mosebog 1430
 • Derpå skal han rive Vingerne løs på den uden dog at skille dem fra Kroppen. Så skal Præsten bringe den som Røgoffer på Alteret på Brændet over Ilden; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  dk 3Mosebog 117
 • Derpå skal han slagte den unge Okse for Herrens Åsyn, og Arons Sønner, Præsterne, skal frembære Blodet, og de skal sprænge Blodet rundt om på Alteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
  dk 3Mosebog 15
 • Derpå skal han tage en Pandefuld Gløder fra Alteret for Herrens Åsyn og to Håndfulde stødt, vellugtende Røgelse og bære det inden for Forhænget.
  dk 3Mosebog 1612
 • Derpå skal Kvien brændes i hans Påsyn; dens Hud, Kød og Blod tillige med Skarnet skal opbrændes.
  dk 4Mosebog 1905
 • Derpå skal Præsten besværge Kvinden og sige til hende: Hvis ingen har haft Samleje med dig, hvis du ikke har forset dig imod din Mand og besmittet dig, så skal dette den bitre Vandes Forbandelsesvand ikke skade dig.
  dk 4Mosebog 0519
 • Derpå skal Præsten ofre Syndofferet og skaffe den, der skal renses, Soning for hans Urenhed.
  dk 3Mosebog 1419
 • Derpå skal Præsten skrive disse Forbandelser op på et Blad og vaske dem ud i den bitre Vandes Vand
  dk 4Mosebog 0523
 • Derpå skal Præsten tage noget af Skyldofferets Blod, og Præsten skal stryge det på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tomme1finger og højre Tommeltå;
  dk 3Mosebog 1414
 • Derpå steg Moses op på Bjerget. Da indhyllede Skyen Bjerget,
  dk 2Mosebog 2415
 • Derpå stillede han Guldalteret op i Åbenbaringsteltet foran Forhænget,
  dk 2Mosebog 4026
 • Derpå talede Herren til Moses og Aron i Ægypten og sagde:
  dk 2Mosebog 121
 • Derpå talede Herren til Moses og sagde:
  dk 4Mosebog 0344
 • Derpå talte han til Kora og alle hans Tilhængere og sagde: Vent til i Morgen, så vil Herren give til kende, hvem der tilhører ham, og hvem der er hellig, så at han vil give ham Adgang til sig; den, han udvælger, vil han give Adgang til sig.
  dk 4Mosebog 1605
 • Derpå tilkaldte Moses Bezal'el og Oholiab og alle de kunstforstandige Mænd, hvem Herren havde givet Kunstsnilde, alle dem, som i deres Hjerte følte sig tilskyndet til at give sig i Lag med Udførelsen af Arbejdet.
  dk 2Mosebog 362
 • Derpå tilvirkede de Brystskjoldet i Kunstvævning på samme Måde som Efoden, af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus;
  dk 2Mosebog 398
 • Derpå tilvirkede de Kåben, som hører til Efoden, i vævet Arbejde, helt og holdent af violet Purpur.
  dk 2Mosebog 3922
 • Derpå tilvirkede de Kjortlerne til Aron og hans Sønner af Byssus i vævet Arbejde,
  dk 2Mosebog 3927
 • Derpå tilvirkede de Sjohamstenene, indfattede i Guldfletværk og graverede som Signeter med Israels Sønners Navne;
  dk 2Mosebog 396
 • Derpå tog Abimelelk Småkvæg og Hornkvæg, Trælle og Trælkvinder og gav Abraham dem og sendte hans Hustru Sara tilbage til ham;
  dk 1Mosebog 2014
 • Derpå tog Esau sine Hustruer sine Sønner og Døtre, hele sin Husstand, sit Kvæg og al den Ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans Land, og drog til Landet lige over for sin Broder Jakob;
  dk 1Mosebog 366
 • Derpå tog Gud Herren Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte den.
  dk 1Mosebog 215
 • Derpå tog han Fedtet, Fedthalen, alt Fedtet på Indvoldene, Leverlappen og begge Nyrerne med Fedtet på dem og den højre Kølle:
  dk 3Mosebog 825
 • Derpå tog han Surmælk og Sødmælk og den tilberedte Kalv, satte det for dem og gik dem til Hånde under Træet, og de spiste.
  dk 1Mosebog 188
 • Derpå tog han Tyrekalven, som de havde lavet, brændte den i Ilden og knuste den til Støv, strøde det på Vandet og lod Israeliterne drikke det.
  dk 2Mosebog 3220
 • Derpå tog han Vidnesbyrdet og lagde det i Arken, stak Bærestængerne i Arken og lagde Sonedækket oven på den;
  dk 2Mosebog 4020
 • Derpå tog Josef dem bort fra hans Knæ og kastede sig til Jorden. på sit Ansigt.
  dk 1Mosebog 4812
 • Derpå tog Moses Afsked med sin Svigerfader, og denne begav sig til sit Land.
  dk 2Mosebog 1827
 • Derpå tog Moses Blodet og sprængte det på Folket, idet han sagde: Se, dette er Pagtens Blod, den Pagt, Herren har sluttet med eder på Grundlag af alle disse Ord.
  dk 2Mosebog 248
 • Derpå tog Moses det igen fra dem og bragte det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet. Det var et Indsættelsesoffer til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren.
  dk 3Mosebog 828
 • Derpå tog Moses Salveolien og salvede Boligen og alle Tingene deri og helligede dem;
  dk 3Mosebog 810
 • Derpå tog Rebekka sin ældste Søn Esaus Festklæder, som hun havde hos sig i Huset, og gav sin yngste Søn Jakob dem på;
  dk 1Mosebog 2715
 • Derpå tog Trællen ti af sin Herres Kameler og alle Hånde kostbare Gaver fra sin Herre og gav sig på Vej til Nakors By i Aram Naharajim.
  dk 1Mosebog 2410
 • Derpå trak Moses sig tilbage til Lejren med Israels Ældste.
  dk 4Mosebog 1130
 • derpå udgød han. noget af Salveolien over Arons Hoved og salvede ham for at hellige ham.
  dk 3Mosebog 812
 • Derpå udtog Jetro, Moses's Svigerfader, Brændofre og Slagtofre til Gud; og Aron og alle Israels Ældste kom for at holde Måltid for Guds Åsyn med Moses's Svigerfader.
  dk 2Mosebog 1812
 • Derpå velsignede Gud Noa og hans Sønner og sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden!
  dk 1Mosebog 91
 • Derpå velsignede han Josef og sagde: Den Gud, for hvis Åsyn mine Fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud, der har vogtet mig: fra min første Færd og til nu,
  dk 1Mosebog 4815
 • Derpå velsignede Jakob Farao og gik bort fra ham.
  dk 1Mosebog 4710
 • Derpå vendte Abraham tilbage til sine Drenge, og de brød op og tog sammen til Be'ersjeba. Og Abraham blev i Be'ersjeba.
  dk 1Mosebog 2219
 • Derpå vendte de om og drog ad Basan til. Da rykkede Og, Kongen af Basan, ud imod dem med alle sine Krigere og angreb dem ved Edrei.
  dk 4Mosebog 2133
 • Derpå vendte Moses tilbage og steg ned fra Bjerget med Vidnesbyrdets to Tavler i Hånden, Tavler, der var beskrevet på begge Sider, både på Forsiden og Bagsiden var de beskrevet.
  dk 2Mosebog 3215
 • Derrámabase el pueblo, y recogían, y molían en molinos, ó majaban en morteros, y lo cocían en caldera, ó hacían de él tortas: y su sabor era como sabor de aceite nuevo.
  es Números 1108
 • Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, y sus maderos, y toda la mezcla de la casa; y lo sacará fuera de la ciudad á lugar inmundo.
  es Levítico 1445
 • Derselbe Haufe sei Zeuge, und das Mal sei auch Zeuge, wenn ich herüberfahre zu dir oder du herüberfährst zu mir über diesen Haufen und dies Mal, zu beschädigen.
  de 1Mose 3152
 • Dersom da presten, når han den syvende dag ser på skurven, finner at skurven ikke har bredt sig ut på huden, og at den ikke ser dypere ut enn huden ellers, da skal han si ham ren, og han skal tvette sine klær, så er han ren.
  no 3Mosebok 1334
 • Dersom det ennu er mange år tilbake, da skal han til utløsning betale tilbake en tilsvarende del av de penger han blev kjøpt for.
  no 3Mosebok 2551
 • Dersom det er dyr, sådanne som en ofrer til Herren, da skal alt det en gir Herren av sådant, være hellig.
  no 3Mosebok 279
 • Dersom det er hele Israels menighet som synder av vanvare mot noget av Herrens bud, så det er skjult for folkets øine, og de gjør noget som han har forbudt å gjøre, og således fører skyld over sig,
  no 3Mosebok 413
 • Dersom det er nogen av det menige folk som synder av vanvare mot noget av Herrens bud og gjør noget som han har forbudt å gjøre, og således fører skyld over sig,
  no 3Mosebok 427
 • Dersom det etes på den tredje dag, da er det en vederstyggelighet; Herren har da ikke velbehag i det.
  no 3Mosebok 197
 • Dersom det han har stjålet, finnes levende hos ham, enten det er en okse eller et asen eller et får, da skal han gi dobbelt igjen.
  no 2Mosebok 224
 • Dersom disse dør på vanlig menneskelig Vis, og der ikke rammer dem andet, end hvad der rammer alle andre, så har Herren ikke sendt mig;
  dk 4Mosebog 1629
 • Dersom disse folk dør på samme måte som alle andre mennesker, eller de hjemsøkes på samme måte som alle andre mennesker, da har Herren ikke sendt mig;
  no 4Mosebok 1629
 • dersom du farer ille med mine døtre eller tar dig andre hustruer foruten mine døtre, da er det vel intet menneske hos oss, men se, Gud er vidne mellem mig og dig.
  no 1Mosebok 3150
 • Dersom du gjør dette, og Gud byder dig det, da vil du kunne holde ut, og da vil også alt folket her kunne gå hjem i fred.
  no 2Mosebok 1823
 • Dersom du handler således og Gud vil det så, kan du holde ud, og alt Folket der kan gå tilfreds hjem.
  dk 2Mosebog 1823
 • Dersom du låner penger til nogen av mitt folk, til den fattige som bor hos dig, da skal du ikke være imot ham som en ågerkar; I skal ikke kreve renter av ham.
  no 2Mosebok 2225
 • Dersom du nekter å la dem fare, da vil jeg plage hele ditt land med frosk.
  no 2Mosebok 82
 • dersom du plager dem, og de roper til mig, skal jeg visselig høre deres rop,
  no 2Mosebok 2223
 • Dersom du tar din næstes kappe i pant, skal du gi ham den igjen før solen går ned;
  no 2Mosebok 2226
 • Dersom du vil frembære Herren et Afgrødeoffer af Førstegrøden, skal det, du frembærer som Afgrødeoffer af din Førstegrøde, være friske Aks, ristede over Ilden, knuste, af nyhøstet Korn;
  dk 3Mosebog 214
 • Dersom du vil ofre et matoffer av førstegrøden til Herren, så skal du ofre aks som er ristet over ilden, nyhøstet korn som er knust; det skal være ditt matoffer av førstegrøden.
  no 3Mosebok 214
 • Dersom du vil sende vår bror med oss, vil vi dra ned og kjøpe korn til dig.
  no 1Mosebok 434
 • Dersom en fremmed bor som Gæst hos dig og vil fejre Påske for Herren, da skal alle af Mandkøn hos ham omskæres; så må han være med til at fejre den, og han skal være ligestillet med den indfødte i Landet; men ingen uomskåren må spise deraf.
  dk 2Mosebog 1248
 • Dersom en Mand ligger ved Siden af hende og hendes Urenhed kommer på ham, skal han være uren i syv Dage, og ethvert Leje, han ligger på, skal være urent.
  dk 3Mosebog 1524
 • Dersom en støter til nogen av hat eller kaster noget på ham med vilje så han dør,
  no 4Mosebok 3520
 • Dersom faren ikke vil la ham få henne, da skal han gi så meget i pengebøter som en pleier å gi i festegave for en jomfru.
  no 2Mosebok 2217
 • Dersom han da den syvende dag ser at flekkene har bredt sig ut på klæsplagget eller på renningen eller på isletten eller på skinnet eller på noget som er gjort av skinn, da er det ondartet spedalskhet; det er urent.
  no 3Mosebok 1351
 • dersom han da kommer op igjen og går ute med stav, da skal den som slo, være fri for straff; men han skal gi ham vederlag for den tid han har tapt, og koste full lægedom på ham.
  no 2Mosebok 2119
 • Dersom han da, når han ser på flekkene, finner at flekkene på husets vegger viser sig som grønnlige eller rødlige fordypninger som synes å ligge dypere enn veggen,
  no 3Mosebok 1437
 • Dersom han helliger sin jord fra jubelåret av, da skal din verdsetning stå ved makt.
  no 3Mosebok 2717
 • Dersom han ikke tvetter sine klær og ikke bader sitt legeme, da skal han komme til å lide for sin misgjerning.
  no 3Mosebok 1716
 • Dersom han kommer enslig, da skal han gå enslig bort; dersom han er gift mann, da skal hans hustru gå bort med ham.
  no 2Mosebok 213
 • Dersom han lar ham få en annen foruten henne, da skal han ikke avkorte noget i hennes kost, klær eller ekteskapsrett.
  no 2Mosebok 2110
 • Dersom han vil bære frem for Herren et takkoffer av småfeet, så skal han ofre en han eller hun uten lyte.
  no 3Mosebok 36
 • Dersom hans herre gir ham en hustru, og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruen og barna høre hennes herre til, og han skal gå enslig bort.
  no 2Mosebok 214
 • Dersom hans offer er et brennoffer av storfeet, skal han ofre en han uten lyte; han skal føre den frem til inngangen til sammenkomstens telt, forat han kan være til velbehag for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 13
 • Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette land og gir oss det - et land som flyter med melk og honning.
  no 4Mosebok 1408
 • Dersom hun mishager sin herre, som hadde utsett henne for sig selv, da skal han la henne få kjøpe sig fri; til et fremmed folk skal han ikke ha rett til å selge henne, siden han har vært troløs mot henne.
  no 2Mosebok 218
 • Dersom hun pådrager sig sin Herres Mishag, efter at han har haft Omgang med hende, skal han tillade, at hun købes fri; han har ikke Lov at sælge hende til fremmede Folk, når han har gjort Uret imod hende;
  dk 2Mosebog 218
 • Dersom I er ærlige folk, så skal en av eder brødre bli tilbake i fengslet, men I andre kan dra avsted og ha med eder korn til hjelp mot hungersnøden i eders hjem,
  no 1Mosebok 4219
 • dersom I forakter mine forskrifter, og dersom I forkaster mine lover, så I ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt,
  no 3Mosebok 2615
 • Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til.
  no 2Mosebok 195
 • Dersom I nu vil vise godhet og trofasthet mot min herre, da si mig det, og hvis ikke, da si mig det, så jeg kan vende mig til en annen kant, til høire eller til venstre.
  no 1Mosebok 2449
 • Dersom I synder af Vanvare og undlader at udføre noget af alle de Bud, Herren har kundgjort Moses,
  dk 4Mosebog 1522
 • Dersom I vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og holder dem,
  no 3Mosebok 263
 • Dersom jeg nu har funnet nåde for dine øine, så la mig se din vei, så jeg kan kjenne dig og finne nåde for dine øine, og kom i hu at dette folk er ditt folk!
  no 2Mosebok 3313
 • Dersom nogen helliger Herren noget av sin jordeiendom, da skal du verdsette det efter utsæden, en homer byggsæd til femti sekel sølv.
  no 3Mosebok 2716
 • Dersom nogen ofrer det til lovprisning, så skal han foruten slaktofferet som bæres frem til lovprisning, ofre usyrede kaker med olje i og usyrede brødleiver smurt med olje, og fint mel knadd til kaker med olje i.
  no 3Mosebok 712
 • Dersom nogen vil bære frem et takkoffer, og han tar det av storfeet, så skal det offerdyr han fører frem for Herrens åsyn, enten det er han eller hun, være uten lyte.
  no 3Mosebok 31
 • Dersom nogens slaktoffer er et lovet offer eller et frivillig offer, skal det etes på den dag det ofres; men det som levnes, kan etes den næste dag.
  no 3Mosebok 716
 • Dersom oksen stanger en træl eller en trælkvinne, da skal eieren bøte tretti sekel sølv til deres herre; og oksen skal stenes.
  no 2Mosebok 2132
 • Dersom tyven blir grepet mens han bryter inn, og blir slått så han dør, da kommer det ingen blodskyld derav.
  no 2Mosebok 222
 • Dertil hørte fire Piller med fire Fodstykker af Kobber; Knagerne var af Sølv og Overtrækket på Hovederne og Båndene ligeledes af Sølv.
  dk 2Mosebog 3819
 • Derved blev Landet urent, og jeg straffede det for dets Brøde, og Landet udspyede sine Indbyggere.
  dk 3Mosebog 1825
 • Des Abends aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm; und er ging zu ihr.
  de 1Mose 2923
 • des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens.
  fr Genèse 1521
 • Des andern Morgens aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wider Mose und Aaron, und sprachen: Ihr habt des HERRN Volk getötet.
  de 4Mose 1641
 • Des andern Morgens setzte sich Mose, das Volk zu richten; und das Volk stand um Mose her von Morgen an bis zu Abend.
  de 2Mose 1813
 • des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant.
  fr Exode 3528
 • Des Eliphas Söhne aber waren diese: Theman, Omar, Zepho, Gaetham und Kenas.
  de 1Mose 3611
 • des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre;
  fr Exode 254
 • des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre;
  fr Exode 356
 • Des fils de Beria descendent: de Héber, la famille des Hébrites; de Malkiel, la famille des Malkiélites.
  fr Nombres 2645
 • des Geschlechts der Kinder Manasses, des Sohnes Josephs. Also blieb ihr Erbteil an dem Stamm des Geschlechts ihres Vaters.
  de 4Mose 3612
 • des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm,
  fr Genèse 1520
 • Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville.
  fr Genèse 1915
 • Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant: Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel.
  fr Nombres 1641
 • Des Morgens aber stand Laban früh auf, küßte seine Kinder und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort.
  de 1Mose 3155
 • Des Morgens aber, da Mose in die Hütte des Zeugnisses ging, fand er den Stecken Aarons des Hauses Levi grünen und die Blüte aufgegangen und Mandeln tragen.
  de 4Mose 1708
 • Des Morgens aber, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban: Warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen?
  de 1Mose 2925
 • Des Morgens sprach die ältere zu der jüngeren: Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Laß uns ihm diese Nacht auch Wein zu trinken geben, daß du hineingehst und legst dich zu ihm, daß wir Samen von unserm Vater erhalten.
  de 1Mose 1934
 • Des Morgens sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan; nun will ich hinaufsteigen zu dem HERRN, ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen möge.
  de 2Mose 3230
 • Des Morgens, da es licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln.
  de 1Mose 443
 • Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.
  fr Genèse 620
 • des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois d'acacia;
  fr Exode 255
 • des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois d'acacia;
  fr Exode 357
 • des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral.
  fr Exode 257
 • des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral.
  fr Exode 359
 • Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan.
  fr Genèse 1414
 • Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant: Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête; car ces gens mangeront avec moi à midi.
  fr Genèse 4316
 • Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses.
  fr Genèse 2913
 • Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux champs.
  fr Genèse 395
 • Des sechsten Tages aber sollen sie zurichten, was sie einbringen, und es wird zwiefältig soviel sein, als sie sonst täglich sammeln.
  de 2Mose 165
 • Des Silbers aber, das von der Gemeinde kam, war hundert Zentner tausendsiebenhundertfünfzig Lot nach dem Lot des Heiligtums:
  de 2Mose 3825
 • Des Tages verschmachtete ich vor Hitze und des Nachts vor Frost, und kam kein Schlaf in meine Augen.
  de 1Mose 3140
 • des Umhangs am Vorhof und des Tuches in der Tür des Vorhofs, welcher um die Wohnung und um den Altar her geht, und ihre Seile und alles dessen, was zu ihrem Dienst gehört.
  de 4Mose 0326
 • Des villes que vous donnerez, six seront pour vous des villes de refuge.
  fr Nombres 3513
 • Des zehnten Tages in diesem siebenten Monat ist der Versöhnungstag. Der soll bei euch heilig heißen, daß ihr zusammenkommt; da sollt ihr euren Leib kasteien und dem HERRN opfern
  de 3Mose 2327
 • descendam et videbo utrum clamorem qui venit ad me opere conpleverint an non est ita ut sciam
  la Genesis 1821
 • descendentes igitur fratres Ioseph decem ut emerent frumenta in Aegypto
  la Genesis 423
 • descendentque omnes servi tui isti ad me et adorabunt me dicentes egredere tu et omnis populus qui subiectus est tibi post haec egrediemur
  la Exodus 118
 • Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, saberlo he.
  es Génesis 1821
 • descenderuntque vivi in infernum operti humo et perierunt de medio multitudinis
  la Numeri 1633
 • descenderuntque volucres super cadavera et abigebat eas Abram
  la Genesis 1511
 • descendit autem Dominus ut videret civitatem et turrem quam aedificabant filii Adam
  la Genesis 115
 • descendit Dominus in columna nubis et stetit in introitu tabernaculi vocans Aaron et Mariam qui cum issent
  la Numeri 1205
 • descendit Moses ad populum et omnia narravit eis
  la Exodus 1925
 • descenditque Amalechites et Chananeus qui habitabant in monte et percutiens eos atque concidens persecutus est usque Horma
  la Numeri 1445
 • descenditque Dominus per nubem et locutus est ad eum auferens de spiritu qui erat in Mosen et dans septuaginta viris cumque requievisset in eis spiritus prophetaverunt nec ultra cessarunt
  la Numeri 1125
 • descenditque Dominus super montem Sinai in ipso montis vertice et vocavit Mosen in cacumen eius quo cum ascendisset
  la Exodus 1920
 • descenditque Moses de monte ad populum et sanctificavit eum cumque lavissent vestimenta sua
  la Exodus 1914
 • Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de cincuenta años, los contarás; todos los que entran en compañía, para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio.
  es Números 0430
 • Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entraban para ministrar en el servicio, y tener cargo de obra en el tabernáculo del testimonio;
  es Números 0447
 • Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en compañía, para ministrar en el tabernáculo del testimonio;
  es Números 0439
 • Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en compañía, para ministrar en el tabernáculo del testimonio;
  es Números 0443
 • Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años; todos los que entran en compañía, para ministrar en el tabernáculo del testimonio.
  es Números 0435
 • Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el negocio es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo.
  es Éxodo 1818
 • Desgleichen dreißigtausend und fünfhundert Esel; davon wurden dem HERRN einundsechzig.
  de 4Mose 3139
 • desgleichen gegen Mitternacht hundert Ellen mit zwanzig Säulen und zwanzig Füßen von Erz, aber ihre Haken und Querstäbe von Silber;
  de 2Mose 3811
 • Desgleichen Menschenseelen, sechzehntausend Seelen; davon wurden dem HERRN zweiunddreißig Seelen.
  de 4Mose 3140
 • Desgleichen sechsunddreißigtausend Rinder; davon wurden dem HERRN zweiundsiebzig.
  de 4Mose 3138
 • Desgleichen soll alle Hebe von allem, was die Kinder Israel heiligen und dem Priester opfern, sein sein.
  de 4Mose 0509
 • Desgleichen soll man mit ihm handeln, wenn er Sohn oder Tochter stößt.
  de 2Mose 2131
 • Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben und sieben, das Männlein und sein Weiblein, auf daß Same lebendig bleibe auf dem ganzen Erdboden.
  de 1Mose 73
 • Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend, soll er solch Räuchwerk auch räuchern. Das soll das tägliche Räuchopfer sein vor dem HERRN bei euren Nachkommen.
  de 2Mose 308
 • Desgleichen, wenn er seinem Knecht oder seiner Magd einen Zahn ausschlägt, soll er sie frei loslassen um den Zahn.
  de 2Mose 2127
 • Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid, und an euren Festen und an euren Neumonden sollt ihr mit den Drommeten blasen über eure Brandopfer und Dankopfer, daß es euch sei zum Gedächtnis vor eurem Gott. Ich bin der HERR, euer Gott.
  de 4Mose 1010
 • designerete città che siano per voi città di asilo, dove possa rifugiarsi l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente.
  it Numeri 3511
 • Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos: y descendió de hacer la expiación, y el holocausto, y el sacrificio de las paces.
  es Levítico 922
 • Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se verá mi rostro.
  es Éxodo 3323
 • Después comenzó á marchar la bandera del campo de los hijos de Ephraim por sus escuadrones: y Elisama, hijo de Ammiud, era sobre su ejército.
  es Números 1022
 • DESPUÉS de estas cosas fué la palabra de Jehová á Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón sobremanera grande.
  es Génesis 151
 • Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro; y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta:
  es Levítico 1615
 • Después descenderá este término al Jordán, y serán sus salidas al mar Salado: esta será vuestra tierra: por sus términos alrededor.
  es Números 3412
 • Después dijo Moisés á Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová; tú, y ellos, y Aarón:
  es Números 1616
 • DESPUÉS entraron Moisés y Aarón á Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir á mi pueblo á celebrarme fiesta en el desierto.
  es Éxodo 51
 • Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas:
  es Éxodo 4014
 • Después hizo llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero:
  es Levítico 818
 • Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero:
  es Levítico 822
 • Después llamó Abimelech á Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? lo que no debiste hacer has hecho conmigo.
  es Génesis 209
 • Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder sobre el altar en holocausto, por olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida á Jehová.
  es Éxodo 2925
 • Después Moisés hizo llegar los hijos de Aarón, y vistióles las túnicas, y ciñólos con cintos, y ajustóles los chapeos (tiaras), como Jehová lo había mandado á Moisés.
  es Levítico 813
 • Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida á Jehová; el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas,
  es Levítico 314
 • Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio.
  es Éxodo 406
 • Después puso la mitra sobre su cabeza; y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa; como Jehová había mandado á Moisés.
  es Levítico 89
 • Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado: uno de sus hermanos lo rescatará;
  es Levítico 2548
 • Después se desnudará de sus vestimentas, y se pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio.
  es Levítico 611
 • Después se volvió Aarón á Moisés á la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado.
  es Números 1650
 • Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego, del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro:
  es Levítico 1612
 • Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto; y derramará toda la sangre al pie del altar.
  es Levítico 434
 • Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos, y mecerálo delante de Jehová, y lo ofrecerá delante del altar:
  es Números 0525
 • Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, y una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y pondrálas sobre las manos del Nazareo, después que fuere raído su nazareato:
  es Números 0619
 • Después tomará la avecilla viva, y el palo de cedro, y la grana, y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas:
  es Levítico 146
 • Después tomará los dos machos de cabrío, y los presentará delante de Jehová á la puerta del tabernáculo del testimonio.
  es Levítico 167
 • Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, é hízolas arder en el altar sobre el holocausto: las consagraciones en olor de suavidad, ofrenda encendida á Jehová.
  es Levítico 828
 • Después tomó todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los dos riñones, y el sebo de ellos, é hízolo Moisés arder sobre el altar.
  es Levítico 816
 • Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se desnudará las vestimentas de lino, que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí.
  es Levítico 1623
 • Dessa äro de bud och rätter som HERREN genom Mose gav Israels barn, på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
  se 4Mosebok 3613
 • Dessa äro de bud som HERREN på Sinai berg gav Israels barn genom Mose.
  se 3Mosebok 2734
 • Dessa äro de rätter som du skall förelägga dem:
  se 2Mosebok 211
 • Dessa äro de som HERREN bjöd att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.
  se 4Mosebok 3429
 • Dessa äro de som skola gälla för eder såsom orena bland alla smådjur. Var och en som kommer vid dem, sedan de äro döda, skall vara oren ända till aftonen.
  se 3Mosebok 1131
 • Dessa äro de stadgar och rätter och lagar som HERREN fastställde mellan sig och Israels barn, på Sinai berg genom Mose.
  se 3Mosebok 2646
 • Dessa äro de stadgar som HERREN av Mose angående förhållandet mellan en man och hans hustru, och angående förhållandet mellan en fader och hans dotter, medan denna ännu är ung och vistas i sin faders hus.
  se 4Mosebok 3017
 • Dessa äro HERRENS högtider, de heliga sammankomster som I skolen utlysa på bestämda tider:
  se 3Mosebok 234
 • Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster, och på vilka I skolen offra eldsoffer åt HERREN, brännoffer och spisoffer, slaktoffer och drickoffer, var dag de för den dagen bestämda offren -
  se 3Mosebok 2337
 • Dessa äro namnen på Arons söner: Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar.
  se 4Mosebok 0302
 • Dessa äro namnen på de män som skola åt eder utskifta landet i arvslotter: först och främst prästen Eleasar och Josua, Nuns son;
  se 4Mosebok 3417
 • Dessa äro namnen på Esaus söner: Elifas, son till Ada, Esaus hustru, och Reguel, son till Basemat, Esaus hustru.
  se 1Mosebok 3610
 • Dessa äro namnen på Ismaels söner, med deras namn, efter deras ättföljd: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel, Mibsam,
  se 1Mosebok 2513
 • Dessa äro namnen på Israels barn som kommo till Egypten: Jakob och hans söner. Jakobs förstfödde var Ruben,
  se 1Mosebok 468
 • Dessa fån I äta bland gräshopporna: arbe med dess arter, soleam med dess arter, hargol med dess arter och hagab med dess arter.
  se 3Mosebok 1122
 • dessa fettstycken lade de på bringorna; och han förbrände fettstyckena på altaret.
  se 3Mosebok 920
 • Dessa inbjödo folket till sina gudars offermåltider,
  se 4Mosebok 2502
 • Dessa kallade på Lot och sade till honom: Var äro de män som hava kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi få känna dem.
  se 1Mosebok 195
 • Dessa kommo nu inför Mose och prästen Eleasar och stamhövdingarna och hela menigheten, vid ingången till uppenbarelsetältet, och sade:
  se 4Mosebok 2702
 • Dessa må alltid döma folket. Kommer något viktigare ärende före, må de hänskjuta det till dig, men alla ringare ärenden må de själva avdöma. Så skall du göra din börda lättare, därigenom att de bära den med dig.
  se 2Mosebok 1822
 • Dessa män äro fredligt sinnade mot oss; må vi alltså låta dem bo i landet och draga omkring där; landet har ju utrymme nog för dem. Vi vilja taga deras döttrar till hustrur åt oss och giva dem våra döttrar.
  se 1Mosebok 3421
 • dessa män som hade talat illa om landet träffades nu av döden genom en hemsökelse, inför HERRENS ansikte.
  se 4Mosebok 1437
 • Dessa offer skolen I offra åt HERREN vid edra högtider, förutom edra löftesoffer och frivilliga offer, dessa må nu vara brännoffer eller spisoffer eller drickoffer eller tackoffer. 30:1. den elektroniska utgåvan.
  se 4Mosebok 2939
 • dessa skola vara fristäder. Israels barn, såväl som främlingen och inhysesmannen som bor ibland dem skola hava dessa sex städer såsom tillflyktsorter, till vilka var och er som ouppsåtligen har dödat någon må kunna fly.
  se 4Mosebok 3515
 • Dessa skulle alltid döma folket. Alla svårare ärenden skulle de hänskjuta till Mose, men alla ringare ärenden skulle de själva avdöma.
  se 2Mosebok 1826
 • dessa som inmönstrades efter sina släkter och efter sina familjer utgjorde två tusen sex hundra trettio.
  se 4Mosebok 0440
 • dessa som inmönstrades efter sina släkter utgjorde tre tusen två hundra.
  se 4Mosebok 0444
 • dessa som inmönstrades utgjorde tillsammans åtta tusen fem hundra åttio.
  se 4Mosebok 0448
 • Dessa tre voro Noas söner och från dessa hava alla jordens folk utgrenat sig.
  se 1Mosebok 919
 • Dessa två stammar och denna halva stam hava fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång.
  se 4Mosebok 3415
 • Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.
  se 4Mosebok 2647
 • Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.
  se 4Mosebok 2641
 • Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.
  se 4Mosebok 2642
 • Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.
  se 4Mosebok 2651
 • Dessa voro de inmönstrade, de som blevo inmönstrade av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män, som företrädde var och en sin stamfamilj.
  se 4Mosebok 0144
 • Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
  se 4Mosebok 2663
 • Dessa voro Disans söner: Us och Aran.
  se 1Mosebok 3628
 • Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.
  se 4Mosebok 2635
 • Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.
  se 4Mosebok 2637
 • Dessa voro Esaus söner, och dessa deras stamfurstar. Han är densamme som Edom.
  se 1Mosebok 3619
 • Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.
  se 4Mosebok 2618
 • Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,
  se 4Mosebok 2630
 • Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.
  se 1Mosebok 1020
 • Dessa voro horéen Seirs söner, landets förra inbyggare: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,
  se 1Mosebok 3620
 • Dessa voro horéernas stamfurstar: fursten Lotan, fursten Sobal, fursten Sibeon, fursten Ana,
  se 1Mosebok 3629
 • Dessa voro huvudmännen för deras familjer. Rubens, Israels förstföddes, söner voro Hanok och Pallu, Hesron och Karmi. Dessa voro Rubens släkter.
  se 2Mosebok 614
 • Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.
  se 4Mosebok 2625
 • Dessa voro Ismaels söner och dessa deras namn, i deras byar och tältläger, tolv hövdingar efter deras stammar.
  se 1Mosebok 2516
 • Dessa voro Israels barns lägerplatser, när de drogo ut ur Egyptens land, efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron.
  se 4Mosebok 3301
 • Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.
  se 4Mosebok 2622
 • Dessa voro Leas söner, de som hon födde åt Jakob i Paddan-Aram; tillika födde hon åt honom dottern Dina. Söner och döttrar utgjorde tillsammans trettiotre personer.
  se 1Mosebok 4615
 • Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram.
  se 4Mosebok 2658
 • Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.
  se 4Mosebok 2634
 • Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.
  se 4Mosebok 2650
 • Dessa voro namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade mottagit handfyllning till att vara präster.
  se 4Mosebok 0303
 • Dessa voro namnen på de män som Mose sände åstad för att bespeja landet. Men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua.
  se 4Mosebok 1317
 • Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.
  se 1Mosebok 1032
 • Dessa voro ombud för menigheten, hövdingar för sina fädernestammar, huvudmän för Israels ätter.
  se 4Mosebok 0116
 • Dessa voro Rakels söner, de som föddes åt Jakob, tillsammans fjorton personer.
  se 1Mosebok 4622
 • Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.
  se 4Mosebok 2607
 • Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.
  se 4Mosebok 2627
 • Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.
  se 1Mosebok 1031
 • Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.
  se 4Mosebok 2614
 • Dessa voro söner till Bilha, som Laban hade givit åt sin dotter Rakel, och dessa födde hon åt Jakob, tillsammans sju personer.
  se 1Mosebok 4625
 • Dessa voro söner till Silpa, som Laban hade givit åt sin dotter Lea, och dessa födde hon åt Jakob, sexton personer.
  se 1Mosebok 4618
 • Dessa voro stamfurstarna bland Esaus söner: Elifas', Esaus förstföddes, söner voro dessa: fursten Teman, fursten Omar, fursten Sefo, fursten Kenas,
  se 1Mosebok 3615
 • Dessa voro, efter sina familjer, de av Israels barn som inmönstrades. De som inmönstrades i lägren, efter sina häravdelningar, utgjorde tillsammans sex hundra tre tusen fem hundra femtio man.
  se 4Mosebok 0232
 • Desselben Tages aber kamen Isaaks Knechte und sagten ihm an von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm: Wir haben Wasser gefunden.
  de 1Mose 2632
 • destruam excelsa vestra et simulacra confringam cadetis inter ruinas idolorum vestrorum et abominabitur vos anima mea
  la Leviticus 2630
 • desuden de tilhørende Drikofre, en halv Hin Vin for hver Tyr, en Tredjedel Hin for hver Væder og en Fjerdedel Hin for hvert Lam. Det er det månedlige Brændoffer for hver af Årets Måneder.
  dk 4Mosebog 2814
 • desuden en Buk som Syndoffer for at skaffe eder Soning.
  dk 4Mosebog 2822
 • desuden en Gedebuk for at skaffe eder Soning.
  dk 4Mosebog 2830
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer for at skaffe eder Soning;
  dk 4Mosebog 2905
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2922
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2925
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2928
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2934
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2916
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2919
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2938
 • desuden en Gedebuk som Syndoffer; alt foruden Soningssyndoffe, det og det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre.
  dk 4Mosebog 2911
 • desuden en Gedebuk til Syndoffer; alt foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer.
  dk 4Mosebog 2931
 • Desuden er hun virkelig min Søster, min Faders Datter, kun ikke min Moders; men hun blev min Hustru.
  dk 1Mosebog 2012
 • Desuden fulgte en stor Hob sammenløbet Folk med og dertil Småkvæg og Hornkvæg, en vældig Mængde Kvæg.
  dk 2Mosebog 1238
 • desuden skal du som Drikoffer frembære en halv Hin Vin, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  dk 4Mosebog 1510
 • desuden skal du som Drikoffer frembære en Tredjedel Hin Vin til en liflig Duft for Herren.
  dk 4Mosebog 1507
 • desuden skal du som Drikoffer til hvert Lam ofre en Fjerdedel Hin Vin, hvad enten det er Brændoffer eller Slagtoffer.
  dk 4Mosebog 1505
 • Desuden skal I give Præsten højre Kølle som Offerydelse af eders Takofre.
  dk 3Mosebog 732
 • desuden skal I udtage een Øverste af hver Stamme til at udskifte Landet.
  dk 4Mosebog 3418
 • Det Afgrødeoffer, der tilberedes af disse Ting, skal du bringe Herren; man skal bringe det til Præsten, og han skal bære det hen til Alteret;
  dk 3Mosebog 28
 • Det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; med samme Afgrødeoffer og Drikoffer som om Morgenen skal du ofre det, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  dk 4Mosebog 2808
 • Det andra lammet skall du offra vid aftontiden; med likadant spisoffer och drickoffer som om morgonen skall du offra det, till en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt HERREN.
  se 2Mosebok 2941
 • Det andra lammet skall du offra vid aftontiden; med likadant spisoffer och drickoffer som om morgonen skall du offra det: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN.
  se 4Mosebok 2808
 • Det andre lam skal du ofre mellem de to aftenstunder; med det samme matoffer som om morgenen og med det samme drikkoffer skal du ofre det, til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren.
  no 2Mosebok 2941
 • Det andre lam skal du ofre mellem de to aftenstunder; med det samme matoffer som om morgenen og med det samme drikkoffer skal du ofre det; det er et ildoffer til en velbehagelig duft for Herren.
  no 4Mosebok 2808
 • Det är ett skuldoffer, ty han har ådragit sig skuld inför HERREN.
  se 3Mosebok 519
 • Det är Gud som har fört dem ut ur Egypten; deras styrka är såsom vildoxars.
  se 4Mosebok 2322
 • Det är Gud som har fört honom ut ur Egypten. Hans styrka är såsom en vildoxes. Han skall uppsluka de folk som stå honom emot, deras ben skall han sönderkrossa, och med sina pilar skall han genomborra dem.
  se 4Mosebok 2408
 • Det är ju just den bägaren som min herre dricker ur, och som han plägar spå med. Det är en ond gärning I haven gjort.'
  se 1Mosebok 445
 • Det bedste af din Jords Førstegrøde skal du bringe til Herren din Guds Hus. Du må ikke koge et Hid i dets Moders Mælk!
  dk 2Mosebog 3426
 • Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden,
  se 4Mosebok 2804
 • Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden,
  se 2Mosebok 2939
 • Det ene Lam skal du ofre om Morgenen og det andet ved Aftenstid.
  dk 2Mosebog 2939
 • det ene Lam skal du ofre om Morgenen, det andet ved Aftenstid;
  dk 4Mosebog 2804
 • Det ene lam skal du ofre om morgenen, og det andre lam skal du ofre mellem de to aftenstunder,
  no 2Mosebok 2939
 • Det ene lam skal du ofre om morgenen, og det andre skal du ofre mellem de to aftenstunder,
  no 4Mosebok 2804
 • Det er Arons og hans Sønners Del af Herrens Ildofre, den, som blev givet dem, den dag han lod dem træde frem for at gøre Præstetjeneste for Herren,
  dk 3Mosebog 735
 • Det er bare disse I ikke skal ete blandt dem som tygger drøv, og blandt dem som har klover: kamelen, for den tygger vel drøv, men den har ikke klover, den skal være uren for eder,
  no 3Mosebok 114
 • Det er de Anordninger, Herren gav Moses om Forholdet mellem Mand og Hustru og mellem Fader og Datter, medens hun endnu i sine unge År opholder sig i hans Hus.
  dk 4Mosebog 3017
 • Det er de Anordninger, Lovbud og Love, Herren fastsatte mellem sig og Israeliterne på Sinaj Bjerg ved Moses.
  dk 3Mosebog 2646
 • Det er de Bud og Lovbud, Herren gav Israelitterne ved Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
  dk 4Mosebog 3613
 • Det er de Bud, Herren gav Moses til Israeliterne på Sinaj Bjerg.
  dk 3Mosebog 2734
 • Det er dem, som skal være eder urene af alt Krybet. Enhver, der rører ved dem, når de er døde, skal være uren til Aften;
  dk 3Mosebog 1131
 • Det er det Arbejde, der påhviler Merariternes Slægter, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Åbenbaringsteltet, under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.
  dk 4Mosebog 0433
 • Det er det Arbejde, Gersoniternes Sønners Slægter skal have ved Åbenbaringsteltet, og de skal varetage det under Itamars, Præsten Arons Søns, Tilsyn.
  dk 4Mosebog 0428
 • det er det daglige Brændoffer, som ofredes ved Sinaj Bjerg til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren
  dk 4Mosebog 2806
 • Det er et skyldoffer; han er blitt skyldig for Herren.
  no 3Mosebok 519
 • Det er et Skyldoffer; han har pådraget sig Skyld over for Herren.
  dk 3Mosebog 519
 • Det er Herrens Festtider, hvilke I skal udråbe som Højtids stævner, ved hvilke der skal bringes Herren Ildofre, Brændofre og Afgrødeofre, Slagtofre og drikofre, hver Dag de for den bestemte Ofre,
  dk 3Mosebog 2337
 • Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud Herren gjorde Jord og Himmel
  dk 1Mosebog 24
 • det er Keniterne, Henizziterne, Kadmoniterne,
  dk 1Mosebog 1519
 • Det er Loven om al Slags Spedalskhed og Skurv,
  dk 3Mosebog 1454
 • Det er Loven om Brændofferet, Afgrødeofferet, Syndofferet, Skyldofferet, Indsættelsesofferet og Takofferet,
  dk 3Mosebog 737
 • Det er Loven om den, der har været angrebet af Spedalskhed og ikke evner at bringe det almindelige Offer ved sin Renselse.
  dk 3Mosebog 1432
 • Det er Loven om Dyr og Fugle og alle levende Væsener, der bevæger sig i Vandet, og alle levende Væsener, der kryber på Jorden,
  dk 3Mosebog 1146
 • Det er Loven om Mænd, der lider af Flåd, og fra hvem der går Sæd, så de bliver urene derved,
  dk 3Mosebog 1532
 • Det er Loven om Nasiræeren, der aflægger Løfte, om hans Offergave til Herren i Anledning af Indvielsen, foruden hvad han ellers evner at give; overensstemmende med Løftet, han aflægger, skal han forholde sig efter den for hans Indvielse gældende Lov.
  dk 4Mosebog 0621
 • Det er Loven om Skinsyge; når en Hustru forser sig imod sin Mand og besmittes,
  dk 4Mosebog 0529
 • Det er Loven om Spedalskhed på Klæder af Uld eller Lærred eller på vævet eller knyttet Stof eller på alskens Læderting; efter den skal de erklæres for rene eller urene.
  dk 3Mosebog 1359
 • Det er med Skyldofferet som med Syndofferet, en og samme Lov gælder for dem: Det tilfalder den Præst, der skaffer Soning ved det.
  dk 3Mosebog 77
 • Det er som jeg sa til Farao: Hvad Gud vil gjøre, har han latt Farao se.
  no 1Mosebok 4128
 • det femten Alen lange Omhæng med fire Piller og tre Fodstykker til den ene Side af Indgangen,
  dk 2Mosebog 3814
 • det fjerde År skal al deres Frugt under Høstjubel helliges Herren;
  dk 3Mosebog 1924
 • Det första av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.
  se 2Mosebok 2319
 • Det första av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.
  se 2Mosebok 3426
 • Det første av din jords førstegrøde skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk.
  no 2Mosebok 3426
 • Det første av din jords førstegrøde skal du bære til Herrens, din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk.
  no 2Mosebok 2319
 • Det førstefødte i buskapen skal ikke nogen hellige; som førstefødt hører det Herren til, enten det er et stykke storfe eller småfe, hører det Herren til.
  no 3Mosebok 2726
 • Det gik Jakob ind på, og da Bryllupsugen var til Ende, gav Laban ham sin Datter Rakel til Hustru.
  dk 1Mosebog 2928
 • Det gjorde Aron så; han satte Lamperne på således, at de vendte ud mod Pladsen foran Lysestagen, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 4Mosebog 0803
 • Det gjorde eders Fædre, da jeg fra Kadesj Barnea sendte dem hen for at se på Landet;
  dk 4Mosebog 3208
 • Det gjorde Israeliterne så; de førte dem uden for Lejren, således som Herren havde pålagt Moses.
  dk 4Mosebog 0504
 • Det gjorde Israels Sønner så. Og efter Faraos Bud gav Josef dem Vogne og Rejsekost med;
  dk 1Mosebog 4521
 • Det guld som användes till arbetet, vid förfärdigandet av hela helgedomen, det guld som hade blivit givet såsom offer, utgjorde sammanlagt tjugunio talenter och sju hundra trettio siklar, efter helgedomssikelns vikt.
  se 2Mosebok 3824
 • det gyllene altaret, smörjelseoljan och den välluktande rökelsen, förhänget för ingången till tältet,
  se 2Mosebok 3938
 • Det hændte, at Skyen kun blev nogle få Dage over Boligen; da gik de i Lejr på Herrens Bud og brød op på Herrens Bud.
  dk 4Mosebog 0920
 • Det kom hagl, og midt i haglskuren lyn i lyn, et uvær så svært at det aldri hadde vært maken i hele Egyptens land fra den tid folk hadde bosatt sig der.
  no 2Mosebok 924
 • Det kommer syv år med stor overflod i hele Egyptens land;
  no 1Mosebok 4129
 • Det Kød, der kommer i Berøring med noget som helst urent, må ikke spises, det skal opbrændes. I øvrigt må enhver, der er ren, spise Kødet;
  dk 3Mosebog 719
 • det land som HERREN har låtit Israels menighet intaga, är ett land för boskap, och dina tjänare hava boskap.
  se 4Mosebok 3204
 • det land som Herren har latt Israels menighet vinne med sverdet, er et land som er vel skikket for feavl, og dine tjenere har meget fe.
  no 4Mosebok 3204
 • det Land, Herren har erobret for Israels Menighed, er et Land, der egner sig til Kvægavl, og dine Trælle ejer Hjorde.
  dk 4Mosebog 3204
 • det Land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig, og dit Afkom efter dig giver jeg Landet!
  dk 1Mosebog 3512
 • Det Lerkar, det koges i, skal slås i Stykker; og hvis det er kogt i et Kobberkar, skal dette skures og skylles med Vand.
  dk 3Mosebog 621
 • Det lægger sig, hviler som en Løve, ja, som en Løvinde, hvo tør vække det! Velsignet, hvo dig velsigner, forbandet, hvo dig forbander!
  dk 4Mosebog 2409
 • Det må ikke bages syret. Jeg har givet dem det som deres Del af mine Ildofre; det er højhelligt ligesom Syndofferet og Skyldofferet.
  dk 3Mosebog 610
 • det må ingen, som har en Legemsfejl, hverken en blind eller en halt eller en med vansiret Ansigt eller for lang en Legemsdel
  dk 3Mosebog 2118
 • Det matoffer som er tillaget på en av disse måter, skal du bære frem for Herren; du skal komme til presten med det, og han skal bære det frem til alteret.
  no 3Mosebok 28
 • Det Menneske, som henvender sig til Genfærd eller Sandsigerånder og boler med dem, mod det Menneske vil jeg vende mit Åsyn og udrydde ham af hans Folk.
  dk 3Mosebog 206
 • Det osyrade brödets högtid skall du hålla: i sju dagar skall du äta osyrat bröd, såsom jag har bjudit dig, på den bestämda tiden i månaden Abib, eftersom du då drog ut ur Egypten; men med tomma händer skall ingen träda fram inför mitt ansikte.
  se 2Mosebok 2315
 • Det osyrade brödets högtid skall, du hålla: i sju dagar skall du äta osyrat bröd, såsom jag har bjudit dig, på den bestämda tiden i månaden Abib; ty i månaden Abib drog du ut ur Egypten.
  se 2Mosebok 3418
 • Det samme gjorde eders fedre da jeg sendte dem fra Kades-Barnea for å se på landet;
  no 4Mosebok 3208
 • Det samme skal du gjøre med ditt storfe og ditt småfe; syv dager skal det være hos moren; den åttende dag skal du gi mig det.
  no 2Mosebok 2230
 • Det selvgroede efter din Høst må du ikke høste, og Druerne på de ubeskårne Vinstokke må du ikke plukke; det skal være et Sabbatsår for Landet.
  dk 3Mosebog 255
 • det skal du tage af den Halvdel, som tilfalder dem, og give Præsten Eleazar det som Offerydelse til Herren.
  dk 4Mosebog 3129
 • Det skal etes samme dag, I skal ikke levne noget av det til om morgenen; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 2230
 • Det skal ikke bakes med surdeig; jeg har gitt dem det som deres del av mine ildoffer, det er høihellig likesom syndofferet og skyldofferet.
  no 3Mosebok 617
 • det skal ikke være nogen kvinne i ditt land som føder i utide eller er ufruktbar; dine dagers tall vil jeg gjøre fullt.
  no 2Mosebok 2326
 • Det skal lages til med olje på en helle; godt knadd skal det være når du bærer det frem; et matoffer som er bakt, skal du bære frem i små stykker til en velbehagelig duft for Herren.
  no 3Mosebok 621
 • Det skal spises i et og samme Hus, og intet af Kødet må bringes ud af Huset; I må ikke sønderbryde dets Ben.
  dk 2Mosebog 1246
 • Det skal spises samme Dag, I må intet levne deraf til næste Morgen. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 2230
 • Det skal tilberedes på Plade med Olie, og du skal frembære det godt æltet, og du skal bryde det i Stykker; et Afgrødeoffer, som er brudt i Stykker, skal du frembære til en liflig Duft for Herren.
  dk 3Mosebog 614
 • Det skal tjene eder til Tegn, så at I, hver Gang I ser dem, skal komme alle Herrens Bud i Hu og handle efter dem og ikke lade eder vildlede af eders Hjerter eller Øjne, af hvilke I lader eder forlede til Bolen
  dk 4Mosebog 1539
 • Det skal være dig som et Tegn på din Hånd og et Erindringsmærke på din Pande, for at Herrens Lov må være i din Mund, thi med stærk Hånd førte Herren dig ud af Ægypten.
  dk 2Mosebog 139
 • Det skal være eder en evig gyldig Anordning, for at der kan skaffes Israeliterne Soning for alle deres Synder een Gang om Året. Og Aron gjorde som Herren bød Moses.
  dk 3Mosebog 1634
 • Det skal være eder en evig gyldig Anordning. Den tiende Dag i den syvende Måned skal I faste og afholde eder fra alt Arbejde, både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt eder.
  dk 3Mosebog 1629
 • Det skal være eder en evig gyldig Anordning. Den, der stænker Renselsesvandet, skal tvætte sine Klæder, og den, der rører ved Renselsesvandet, skal være uren til Aften.
  dk 4Mosebog 1921
 • Det skal være eder en fuldkommen Hviledag, og I skal faste: det skal være en evig gyldig Anordning.
  dk 3Mosebog 1631
 • Det skal være eder en retsgyldig Anordning fra Slægt til Slægt, hvor I end bor.
  dk 4Mosebog 3529
 • Det skal være en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høit; hornene på det skal være i ett med det.
  no 2Mosebok 302
 • Det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt, hvor I så bor. Intet fett og intet blod skal I ete.
  no 3Mosebok 317
 • Det skal være en og samme lov for den innfødte og for den fremmede som opholder sig hos eder.
  no 2Mosebok 1249
 • Det skal være en rettighet for Aron og hans sønner hos Israels barn til evig tid; for det er en gave, en gave som Israels barn skal gi av sine takkoffer, en gave fra dem til Herren.
  no 2Mosebok 2928
 • Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt; et lam eller et kje kan I ta.
  no 2Mosebok 125
 • Det skal være et lydefrit, årgammelt Handyr, og I kan tage det enten blandt Fårene eller Gederne.
  dk 2Mosebog 125
 • Det skal være et stadigt Brændoffer, som I skal bringe, Slægt efter Slægt, ved Indgangen til Åbenbaringsteltet for Herrens Åsyn, hvor jeg vil åbenbare mig for dig for at tale til dig,
  dk 2Mosebog 2942
 • det skal være firkantet og lægges dobbelt, et Spand langt og et Spand bredt,
  dk 2Mosebog 2816
 • Det skal være seks Byer, I skal afstå til Tilflugtsbyer;
  dk 4Mosebog 3513
 • Det skal være tre mandelformede beger på den første arm med knopp og blomst, og tre mandelformede beger på den annen arm med knopp og blomst; således skal det være på alle de seks armer som går ut fra lysestaken.
  no 2Mosebok 2533
 • Det skall ätas samma dag; I skolen icke lämna något därav kvar till följande morgon. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 2230
 • Det skall icke bakas med surdeg. Detta är deras del, det som jag har givit dem av mina eldsoffer. Det är högheligt likasom syndoffret och skuldoffret.
  se 3Mosebok 617
 • Det skall vara en aln långt och en aln brett -- en liksidig fyrkant -- och två alnar högt; dess horn skola vara i ett stycke därmed.
  se 2Mosebok 302
 • Det skulde Farao gjøre og så sette opsynsmenn over landet og ta femtedelen av avgrøden i Egyptens land i de syv overflodsår.
  no 1Mosebok 4134
 • Det som är blint eller brutet eller stympat eller sårigt, eller det som har skabb eller annat utslag sådant skolen I icke offra åt HERREN; eldsoffer av sådant skolen I icke lägga på altaret åt HERREN.
  se 3Mosebok 2222
 • Det som blir tilovers av matofferet, skal Aron og hans sønner ha; det hører til det som er høihellig av Herrens ildoffer.
  no 3Mosebok 23
 • Det som er selvdødt eller sønderrevet, skal han ikke ete, for da blir han uren; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 228
 • Det som Gave viede Kobber udgjorde 70 Talenter og 2400 Sekel.
  dk 2Mosebog 3829
 • det som har använts till att bringa försoning vid deras handfyllning och helgande, men ingen främmande får ta därav, ty det är heligt.
  se 2Mosebok 2933
 • Det som Kahats barn skal stelle med ved sammenkomstens telt, det er de høihellige ting.
  no 4Mosebok 0404
 • det som var sønderrevet, kom jeg ikke hjem til dig med; jeg godtgjorde selv skaden; av mig krevde du det, enten det var stjålet om dagen, eller det var stjålet om natten.
  no 1Mosebok 3139
 • Det som vokser av sig selv efterat du har høstet, skal du ikke skjære, og druene på ditt ustelte vintre skal du ikke sanke; det skal være et sabbatsår for landet.
  no 3Mosebok 255
 • Det spisoffer som är tillrett på något av dessa sätt skall du föra fram till HERREN; det skall bäras fram till prästen, och han skall hava det fram till altaret.
  se 3Mosebok 28
 • Det stod nu i min Magt at handle ilde med dig; men din Faders Gud sagde til mig i Nat: Vogt dig vel for at sige så meget som et ondt Ord til Jakob!
  dk 1Mosebog 3129
 • Det stode nu i min makt att göra eder ont; men eder faders Gud sade till mig i natt: 'Tag dig till vara för att tala något mot Jakob, vad det vara må.'
  se 1Mosebok 3129
 • Det strømmer vann av hans spann, og hans ætt bor ved store vann. Mektigere enn Agag skal hans konge være, ophøiet hans kongerike!
  no 4Mosebok 2407
 • det sønderrevne bragte jeg dig ikke, men erstattede det selv; af min Hånd krævede du, hvad der blev stjålet både om Dagen og om Natten;
  dk 1Mosebog 3139
 • Det talet behagade Farao och alla hans tjänare.
  se 1Mosebok 4137
 • Det talet misshagade Abraham mycket för hans sons skull.
  se 1Mosebok 2111
 • det tibi Deus de rore caeli et de pinguedine terrae abundantiam frumenti et vini
  la Genesis 2728
 • Det var Aron og Moses, som Herren sagde til: Før Israeliterne ud af Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling!
  dk 2Mosebog 626
 • Det var Asers Sønners Slægter, og de af dem, som mønsttedes, udgjorde 53400.
  dk 4Mosebog 2647
 • Det var Benjamins Sønners Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45600.
  dk 4Mosebog 2641
 • Det var de Mænd, der udtoges af Menigheden, Øversterne for deres Fædrenestammer, Overhovederne for Israels Stammer.
  dk 4Mosebog 0116
 • Det var de mønstrede af Israeliterne efter deres Fædrenehuse, alle de mønstrede i Lejrene, Hærafdeling for Hærafdeling, 603550 Mand.
  dk 4Mosebog 0232
 • Det var de som sa til Farao, kongen i Egypten, at Israels barn skulde føres ut av Egypten, disse menn, Moses og Aron.
  no 2Mosebok 627
 • Det var dem af Israeliterne, som mønstredes, 601730.
  dk 4Mosebog 2651
 • Det var dem, der mønstredes af Moses og Præsten Eleazar, da disse mønstrede Israeliterne på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
  dk 4Mosebog 2663
 • Det var dem, der talte til Farao, Ægyptens Konge, om at føre Israeliterne ud af Ægypten, Moses og Aron.
  dk 2Mosebog 627
 • Det var dem, Herren pålagde at udskifte Kana'ans Land mellem Israelitterne.
  dk 4Mosebog 3429
 • Det var dem, som mønstredes af Gersoniternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter Herrens Bud.
  dk 4Mosebog 0441
 • Det var dem, som mønstredes af Kehatiternes Slægter, alle dem, der skulde udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron mønstrede efter Herrens Bud ved Moses.
  dk 4Mosebog 0437
 • Det var dem, som mønstredes af Merariternes Slægter, som Moses og Aron mønstrede efter Herrens Bud ved Moses.
  dk 4Mosebog 0445
 • Det var dem, som mønstredes, dem, Moses og Aron og Israels tolv Øverster, en for hvert Fædrenehus, mønstrede.
  dk 4Mosebog 0144
 • Det var dessa som talade med Farao, konungen i Egypten, om att de skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Så förhöll det sig med Mose och Aron,
  se 2Mosebok 627
 • Det var det, jeg mente, når jeg sagde til Farao: Hvad Gud vil gøre, har han ladet Farao skue!
  dk 1Mosebog 4128
 • Det var en meget vakker pike, en jomfru, som ingen mann var kommet nær. Hun gikk ned til kilden og fylte sin krukke og steg op igjen.
  no 1Mosebok 2416
 • Det var ennu ingen markens busk på jorden, og ingen markens urt var ennu vokset frem; for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og der var intet menneske til å dyrke jorden.
  no 1Mosebok 25
 • Det var Esaus Sønner, og det var deres Stammehøvdinger; det var Edom.
  dk 1Mosebog 3619
 • det var firkantet, og de lagde Brystskjoldet dobbelt; det var et Spand langt og et Spand bredt, lagt dobbelt.
  dk 2Mosebog 399
 • Det var Gads Sønners Slægter, de af dem, som mønstredes, 40500.
  dk 4Mosebog 2618
 • Det var Gaverne fra Israelitternes Øverster til Alterets Indvielse, dengang det blev salvet: 12 Sølvfade, 12 Sølvskåle, 12 Guldkander,
  dk 4Mosebog 0784
 • Det var Isak og Rebekka en Hjertesorg.
  dk 1Mosebog 2635
 • Det var Ismaels Sønner, og det var deres Navne i deres Indhegninger og Teltlejre, tolv Høvdinger med deres Stammer.
  dk 1Mosebog 2516
 • Det var Issakars Slægter, de af dem, som mønstredes, 64300.
  dk 4Mosebog 2625
 • Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.
  no 4Mosebok 3116
 • Det var jo dem, der efter Bileams Råd blev Årsag til, at Israelitterne var troløse mod Herren i den Sag med Peor, så at Plagen ramte Herrens Menighed.
  dk 4Mosebog 3116
 • Det var ju de som, på Bileams inrådan, förledde Israels barn till att begå otrohet mot HERREN i saken med Peor, och som därigenom vållade att en hemsökelse kom över HERRENS menighet.
  se 4Mosebok 3116
 • Det var Judas Slægter, de af dem, som mønstredes, 76500.
  dk 4Mosebog 2622
 • Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.
  dk 1Mosebog 1020
 • det var Leos Sønner, som hun fødte Jakob i Paddan-Aram; desuden fødte hun ham Datteren Dina; det samlede Tal på hans Sønner og Døtre var tre og tredive.
  dk 1Mosebog 4615
 • Det var Manasses Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 52700.
  dk 4Mosebog 2634
 • Det var Naftalis Slægter, Slægt for Slægt, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45400.
  dk 4Mosebog 2650
 • det var Navnene på Arons Sønner, de salvede Præster, som indsattes til Præstetjeneste.
  dk 4Mosebog 0303
 • Det var Navnene på de Mænd, Moses udsendte for at undersøge Landet. Men Moses gav Hosea, Nuns Søn, Navnet Josua.
  dk 4Mosebog 1316
 • Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.
  dk 1Mosebog 1032
 • det var Noas tre Sønner, og fra dem stammer hele Jordens Befolkning.
  dk 1Mosebog 919
 • det var Rakels Sønner, som hun fødte Jakob, fjorten i alt;
  dk 1Mosebog 4622
 • Det var Rubeniternes Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 43730.
  dk 4Mosebog 2607
 • Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.
  dk 1Mosebog 1031
 • Det var Simeoniternes Slægter, 22200.
  dk 4Mosebog 2614
 • det var Sønnerne af Bilha, som Laban gav Rakel, og som fødte Jakob dem, syv i alt.
  dk 1Mosebog 4625
 • det var Sønnerne af Zilpo, som Laban gav sin Datter Lea, og som fødte Jakob dem, seksten i alt;
  dk 1Mosebog 4618
 • Det var tre mandelformede beger på den første arm med knopp og blomst, og tre mandelformede beger på den annen arm med knopp og blomst; således var det på alle de seks armer som gikk ut fra lysestaken.
  no 2Mosebok 3719
 • Det var Zebuloniternes Slægter, de af dem, som mønstredes, 60508
  dk 4Mosebog 2627
 • Det ved Menighedens Mønstring indkomne Sølv løb op til 100 Talenter og 1775 Sekel efter hellig Vægt
  dk 2Mosebog 3825
 • Det vidde kobber var sytti talenter og to tusen og fire hundre sekel.
  no 2Mosebok 3829
 • Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?
  no 1Mosebok 1825
 • Det være langt fra dig at handle således: at ihjelslå retfærdige sammen med gudløse, så de retfærdige får samme Skæbne som de gudløse - det være langt.fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?
  dk 1Mosebog 1825
 • detractaque pelle hostiae artus in frusta concident
  la Leviticus 16
 • detraxeruntque terrae quam inspexerant apud filios Israhel dicentes terram quam lustravimus devorat habitatores suos populum quem aspeximus procerae staturae est
  la Numeri 1333
 • Dets Spande flyder over med Vand, dets Korn fåt rigelig Væde. Mægtigere end Agagerdets Konge, og ophøjet er dets kongedømme.
  dk 4Mosebog 2407
 • Detta allt sade Mose till Israels barn, men de hörde icke på Mose, av otålighet och för det hårda arbetets skull.
  se 2Mosebok 69
 • Detta är Arons och hans söners ämbetslott av HERRENS eldsoffer, den lott som gavs dem den dag de fördes fram till att bliva HERRENS präster
  se 3Mosebok 735
 • Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt, vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg.
  se 4Mosebok 0301
 • Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.
  se 1Mosebok 24
 • Detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms, släkt.
  se 1Mosebok 361
 • Detta är berättelsen om Jakobs släkt. När Josef var sjutton år gammal, gick han, jämte sina bröder, i vall med fåren; han följde då såsom yngling med Bilhas och Silpas, sin faders hustrurs, söner. Och Josef bar fram till deras fader vad ont som sades om dem.
  se 1Mosebok 372
 • Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse med Gud vandrade Noa.
  se 1Mosebok 69
 • Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.
  se 1Mosebok 101
 • Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden.
  se 1Mosebok 1110
 • Detta är den lagstadga som HERREN har påbjudit: Säg till Israels barn att de skaffa fram till dig en röd, felfri ko, en som icke har något lyte, och som icke har burit något ok.
  se 4Mosebok 1902
 • Detta är den tjänstgöring som Gersons barns släkter skola hava vid uppenbarelsetältet; och vad de hava att iakttaga skola de utföra under ledning av Itamar, prästen Arons son
  se 4Mosebok 0428
 • Detta är det dagliga brännoffret, som offrades på Sinai berg, till en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt HERREN.
  se 4Mosebok 2806
 • Detta är det offer som Aron och hans söner skola offra åt HERREN på den dag då någon av dem undfår smörjelsen: en tiondedels efa fint mjöl såsom det dagliga spisoffret, hälften om morgonen och hälften om aftonen.
  se 3Mosebok 620
 • Detta är lagen om allt slags spetälskesjukdom och spetälskeskorv,
  se 3Mosebok 1454
 • Detta är lagen om brännoffret, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret,
  se 3Mosebok 737
 • Detta är lagen om den som har avlagt ett nasirlöfte, och om vad han på grund av nasirlöftet skall offra åt HERREN, förutom vad han eljest kan anskaffa; efter innehållet i det löfte han har avlagt skall han göra, enligt lagen om hans nasirat.
  se 4Mosebok 0621
 • Detta är lagen om den som har flytning och om den som har sädesutgjutning, så att han därigenom bliver oren,
  se 3Mosebok 1532
 • Detta är lagen om den som har varit angripen av spetälska, men icke kan anskaffa vad som rätteligen hör till hans rening.
  se 3Mosebok 1432
 • Detta är lagen om det som bliver angripet av spetälska, antingen det är en klädnad av ylle eller linne, eller det är vävt eller virkat tyg, eller någon skinnsak, vad det vara må - den lag efter vilken det skall förklaras rent eller orent.
  se 3Mosebok 1359
 • Detta är lagen om fyrfotadjuren, och om fåglarna, och om alla slags levande varelser som röra sig i vattnet, och om alla slags smådjur på jorden,
  se 3Mosebok 1146
 • Detta är lagen: När en människa dör i ett tält, skall var och en som kommer in i tältet och var och en som redan är i tältet vara oren i sju dagar.
  se 4Mosebok 1914
 • Detta är misstankelagen, om huru förfaras skall, när en kvinna har svikit sin man och låtit skända sig,
  se 4Mosebok 0529
 • Detta är sabbatsbrännoffret, som skall offras var sabbat, jämte det dagliga brännoffret med tillhörande drickoffer.
  se 4Mosebok 2810
 • Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.
  se 1Mosebok 51
 • Detta är vad HERREN bjuder angående Selofhads döttrar; han säger: De må gifta sig med vem de finna för gott, allenast de gifta sig inom en släkt som hör till deras egen fädernestam.
  se 4Mosebok 3606
 • Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det i vattnet, vare sig i sjöar eller i strömmar, som har fenor och fjäll, det fån I äta.
  se 3Mosebok 119
 • Detta är vad som skall gälla angående leviterna: Den som är tjugufem år gammal eller därutöver skall infinna sig och göra tjänst med arbete vid uppenbarelsetältet.
  se 4Mosebok 0824
 • Detta är vad var och en som upptages bland de inmönstrade skall giva: en halv sikel, efter helgedomssikelns vikt -- sikeln räknad till tjugu gera -- en halv sikel såsom offergärd åt HERREN,
  se 2Mosebok 3013
 • detta därför att I, i öknen Sin, när menigheten tvistade med mig, voren gensträviga mot min befallning och icke villen hålla mig helig genom att skaffa fram vatten inför deras ögon. Detta gällde Meribas vatten vid Kades, i öknen Sin.
  se 4Mosebok 2714
 • detta förutom HERRENS sabbater, och förutom edra övriga gåvor, och förutom alla edra löftesoffer, och förutom alla frivilliga offer som I given åt HERREN.
  se 3Mosebok 2338
 • detta förutom nymånadsbrännoffret med tillhörande spisoffer, och förutom det dagliga brännoffret med tillhörande spisoffer, och förutom de drickoffer som på föreskrivet sätt skola offras till båda: allt till en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt HERREN.
  se 4Mosebok 2906
 • Detta menade jag, när jag sade till Farao: Vad Gud ämnar göra, det har han låtit Farao veta.
  se 1Mosebok 4128
 • detta röse vare ett vittne, och stoden vare ett vittne, att jag icke skall draga till dig förbi detta röse, och att icke heller du skall draga till mig förbi detta röse och denna stod, med ont uppsåt.
  se 1Mosebok 3152
 • Detta skall tillhöra dig av det! högheliga som icke lämnas åt elden: alla deras offergåvor, så ofta de frambära spisoffer eller syndoffer, eller frambära skuldoffer till ersättning åt mig, detta skall såsom högheligt tillhöra dig och dina söner.
  se 4Mosebok 1809
 • Detta skall vara de meraritiska släkternas tjänstgöring, allt vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet; och det skall utföras under ledning av Itamar, prästen Arons son.
  se 4Mosebok 0433
 • Detta skall vara edert dagliga brännoffer från släkte till släkte, vid ingången till uppenbarelsetältet, inför HERRENS ansikte, där jag skall uppenbara mig för eder, för att där tala med dig.
  se 2Mosebok 2942
 • Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta: intet fett och intet blod skolen I förtära.
  se 3Mosebok 317
 • Detta skall vara för eder en evärdlig stadga, att försoning skall bringas för Israels barn, till rening från alla deras synder, en gång om året. Och han gjorde såsom HERREN hade bjudit Mose.
  se 3Mosebok 1634
 • Detta skall vara gersoniternas släkters tjänstgöring, vad de hava att göra och vad de hava att bära:
  se 4Mosebok 0424
 • Detta skolen I hålla; det skall vara en stadga för dig och dina barn till evärdlig tid.
  se 2Mosebok 1224
 • Detta ställe blev kallat Druvdalen för den druvklases skull som Israels barn där skuro av.
  se 4Mosebok 1325
 • Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med HERREN, och där han bevisade sig helig på dem.
  se 4Mosebok 2013
 • Detta var vad Israels hövdingar skänkte till altarets invigning, när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar.
  se 4Mosebok 0784
 • Detta vare lagen om huru man skall förfara, när den som har haft spetälska skall renas: Han skall föras till prästen;
  se 3Mosebok 142
 • Dette byder jeg dig nu å si til dem: Så skal I gjøre: I skal ta med eder vogner fra Egypten til eders barn og hustruer og hente eders far og komme hit,
  no 1Mosebok 4519
 • Dette er Abrahams Søn Isaks Slægtebog. Abraham avlede Isak.
  dk 1Mosebog 2519
 • Dette er Abrahams Søn Ismaels Slægtebog, hvem Saras Trælkvinde, Ægypterinden Hagar, fødte ham.
  dk 1Mosebog 2512
 • Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede;
  dk 1Mosebog 51
 • Dette er anordnet, for at Israeliterne skal bringe deres Slagtofre, som de slagter ude på Marken, til Herren, til Åbenbaringsteltets Indgang, til Præsten, og ofre dem som Takofre til Herren.
  dk 3Mosebog 175
 • Dette er Arons del og hans sønners del av Herrens ildoffer, som gis dem på den dag de føres frem for å tjene Herren som prester,
  no 3Mosebok 735
 • Dette er Arons og hans sønners offer, som de skal ofre Herren den dag en av dem blir salvet: tiendedelen av en efa fint mel som stadig matoffer, halvdelen om morgenen og halvdelen om aftenen.
  no 3Mosebok 620
 • Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.
  no 1Mosebok 51
 • Dette er de bud og lover som Herren gav Israels barn ved Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko.
  no 4Mosebok 3613
 • Dette er de bud som Herren gav Moses på Sinai berg og bød ham kunngjøre for Israels barn.
  no 3Mosebok 2734
 • Dette er de forskrifter og de bud og de lover som Herren satte mellem sig og Israels barn på Sinai berg ved Moses.
  no 3Mosebok 2646
 • Dette er de forskrifter som Herren gav Moses om den rett en mann har over sin hustru, og en far over sin datter så lenge hun er ung og ennu er hjemme hos sin far.
  no 4Mosebok 3017
 • Dette er de fugler I skal holde for en vederstyggelighet, de skal ikke etes, de er en vederstyggelighet: landørnen og havørnen og fiskeørnen
  no 3Mosebok 1113
 • Dette er de klær som de skal gjøre: en brystduk og en livkjortel og en overkjortel og en ternet underkjortel, en hue og et belte - hellige klær skal de gjøre til Aron, din bror, og hans sønner, så han kan tjene mig som prest.
  no 2Mosebok 284
 • Dette er de lover som du skal legge frem for dem:
  no 2Mosebok 211
 • Dette er de ætter som stammer fra Noahs sønner Sem, Kam og Jafet: De fikk sønner efter vannflommen.
  no 1Mosebok 101
 • Dette er den offergave han skal bære frem foruten det slaktoffer som bæres frem til takk og lovprisning, og dessuten syrede kaker.
  no 3Mosebok 713
 • Dette er den Offergave, Aron og hans Sønner skal frembære for Herren: En Tiendedel Efa fint Hvedemel, et dagligt Afgrødeoffer, Halvdelen om Morgenen og Halvdelen om Aftenen.
  dk 3Mosebog 613
 • Dette er den pakt mellem mig og eder og din ætt efter dig som I skal holde: Alt mannkjønn hos eder skal omskjæres
  no 1Mosebok 1710
 • Dette er det du alltid skal ofre på alteret: hver dag to årsgamle lam.
  no 2Mosebok 2938
 • Dette er det Lovbud, Herren har kundgjort: Sig til Israelitterne, at de skal skaffe dig en rød, lydefri Kvie, der er uden Fejl og ikke har båret Åg.
  dk 4Mosebog 1902
 • Dette er det stadige brennoffer, det samme som blev ofret ved Sinai berg til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren.
  no 4Mosebok 2806
 • Dette er Esaus eller Edoms ætt.
  no 1Mosebok 361
 • Dette er Esaus Slægtebog, han, som var Stamfader til Edomiterne i Seirs Bjerge.
  dk 1Mosebog 369
 • Dette er Esaus, det er Edoms, Slægtsbog.
  dk 1Mosebog 361
 • Dette er et lovbud som Herren har kunngjort: Si til Israels barn at de skal komme til dig med en rød kvige som ikke har lyte eller feil, og som det ikke er kommet åk på.
  no 4Mosebok 1902
 • Dette er Gersoniternes Arbejde, hvad de skal gøre, og hvad de skal bære
  dk 4Mosebog 0424
 • Dette er Herrens høitider, de hellige sammenkomster, som I skal utrope til deres fastsatte tider:
  no 3Mosebok 234
 • Dette er Herrens høitider; dem skal I utrope som hellige sammenkomster, og på dem skal I ofre Herren ildoffer, brennoffer og matoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører dagen til,
  no 3Mosebok 2337
 • Dette er himmelens og jordens historie, da de blev skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel:
  no 1Mosebok 24
 • Dette er historien om Abrahams sønn Isaks ætt: Abraham fikk sønnen Isak.
  no 1Mosebok 2519
 • Dette er historien om Jakobs ætt. Da Josef var sytten år gammel, gjætte han buskapen sammen med sine brødre; ung som han var, fulgte han med sønnene til Bilha og Silpa, sin fars hustruer; alt det onde som blev sagt om dem, gikk han til deres far med.
  no 1Mosebok 372
 • Dette er historien om Noah og hans ætt: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blandt sine samtidige; Noah vandret med Gud.
  no 1Mosebok 69
 • Dette er historien om Sems ætt: Da Sem var hundre år gammel, fikk han sønnen Arpaksad to år efter vannflommen.
  no 1Mosebok 1110
 • Dette er historien om Tarah og hans ætt: Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot.
  no 1Mosebok 1127
 • Dette er Ismaels, Abrahams sønns ættetavle, han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trælkvinne.
  no 1Mosebok 2512
 • Dette er Jakobs Slægtebog. Da Josef var sytten År gammel, vogtede han Småkvæget sammen med sine Brødre; som Dreng var han hos sin Faders Hustruer Bilhas og Zilpas Sønner, og han bragte ondt Rygte om dem til deres Fader.
  dk 1Mosebog 372
 • Dette er loven for den som gjør et nasireer-løfte, dette er det han skal ofre til Herren på grunn av sin innvielse, foruten det han ellers har råd til; han skal holde sig efter det løfte han har gjort, foruten det loven om hans innvielse krever.
  no 4Mosebok 0621
 • Dette er loven for nasireeren: Den dag hans innvielses-tid er til ende, skal han føres frem til inngangen til sammenkomstens telt,
  no 4Mosebok 0613
 • Dette er Loven om Afgrødeofferet: Arons Sønner skal frembære det for Herrens Åsyn, hen til Alteret.
  dk 3Mosebog 67
 • Dette er loven om alle slags spedalskhet og om skurv
  no 3Mosebok 1454
 • Dette er loven om brennofferet, om matofferet og om syndofferet og om skyldofferet og om innvielsesofferet og om takkofferet,
  no 3Mosebok 737
 • Dette er loven om de firføtte dyr og fuglene og alle de liv som rører Sig i vannet, og om alle de dyr som kryper på jorden,
  no 3Mosebok 1146
 • Dette er loven om den som har flod, og om den fra hvem det går sæd, så han blir uren derved,
  no 3Mosebok 1532
 • Dette er loven om den som lider av spedalskhet, men ikke har råd til å ofre meget når han skal renses.
  no 3Mosebok 1432
 • Dette er loven om den spedalske, når han skal renses: Han skal føres til presten;
  no 3Mosebok 142
 • Dette er Loven om Nasiræeren: Når hans indvielsestid er til Ende, skal han begive sig til Åbenbaringsteltets Indgang
  dk 4Mosebog 0613
 • Dette er Loven om Skyldofferet. Det er højhelligt
  dk 3Mosebog 71
 • Dette er loven om spedalskhet på et klæsplagg av ull eller av lin eller på renning eller på islett eller på noget som er gjort av skinn, hvad det nu kan være - når det skal sies rent og når urent.
  no 3Mosebok 1359
 • Dette er Loven om Takofferet, som bringes Herren.
  dk 3Mosebog 711
 • Dette er Loven om, hvorledes man skal forholde sig med Renselsen af en spedalsk: Han skal fremstilles for Præsten,
  dk 3Mosebog 142
 • Dette er loven som gjelder for levittene: Fra han er fem og tyve år gammel, skal han komme og gjøre tjeneste med å arbeide ved sammenkomstens telt.
  no 4Mosebok 0824
 • Dette er loven: Når et menneske dør i et telt, skal hver den som kommer inn i teltet, og alt det som er i teltet, være urent i syv dager.
  no 4Mosebok 1914
 • Dette er Meribas Vand, hvor Israelitterne kivedes med Herren, og hvor han åbenbarede sin Hellighed på dem.
  dk 4Mosebog 2013
 • Dette er navnene på de menn som I skal ha til hjelp: For Ruben: Elisur, Sede'urs sønn,
  no 4Mosebok 0105
 • Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellem eder: Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn,
  no 4Mosebok 3417
 • Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus hustru Ada, og Re'uel, sønn av Esaus hustru Basmat.
  no 1Mosebok 3610
 • Dette er navnene på Ismaels sønner - de navn som de har i sin ættetavle: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe'el og Mibsam.
  no 1Mosebok 2513
 • Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypten; med Jakob kom de, hver med sitt hus:
  no 2Mosebok 11
 • Dette er Navnene på Israels Sønner, der sammen med Jakob kom til Ægypten med deres Familier:
  dk 2Mosebog 11
 • Dette er Noas Slægtebog. Noa var en retfærdig, ustraffelig Mand blandt sine samtidige; Noa vandrede med Gud.
  dk 1Mosebog 69
 • Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.
  dk 1Mosebog 101
 • Dette er overhodene for deres familier: Sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmi; dette er Rubens ætter.
  no 2Mosebok 614
 • Dette er sabbats-brennofferet, som skal bæres frem hver sabbat, foruten det stadige brennoffer med tilhørende drikkoffer.
  no 4Mosebok 2810
 • Dette er Sems Slægtebog. Da Sem var 100 År gammel, avlede han Arpaksjad, to År efter Vandfloden;
  dk 1Mosebog 1110
 • Dette er skinnsyke-loven: Når en kvinne er utro mot sin mann og lar sig vanære,
  no 4Mosebok 0529
 • Dette er Taras Slægtebog. Tara avlede Abram, Nako og Haran. Haran avlede Lot.
  dk 1Mosebog 1127
 • Dette er, hvad der gælder Leviterne: Fra Femogtyveårsalderen og opefter skal de komme og gøre Tjeneste med Arbejdet ved Åbenbaringsteltet.
  dk 4Mosebog 0824
 • Dette er, hvad der påhviler dem at bære, alt, hvad der hører til deres Arbejde ved Åbenbaringsteltet: Boligens Brædder, dens Tværstænger, Piller og Fodstykker,
  dk 4Mosebog 0431
 • Dette gjorde Abraham meget ondt for hans sønns skyld.
  no 1Mosebok 2111
 • Dette kan I ete av alt det som er i vannet: Alt det i vannet - i havene og i elvene - som har finner og skjell, det kan I ete.
  no 3Mosebok 119
 • Dette skal Aron ha med sig når han går inn i helligdommen: en ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer.
  no 3Mosebok 163
 • Dette skal enhver gi som kommer med i manntallet: en halv sekel efter helligdommens vekt - sekelen er tyve gera - denne halve sekel er en gave til Herren.
  no 2Mosebok 3013
 • Dette skal høre dig til av det høihellige og undtas fra ilden: alle deres offer, både matoffer og syndoffer og skyldoffer, som de gir mig til gjengjeld; de er høihellige og skal høre dig og dine sønner til.
  no 4Mosebok 1809
 • Dette skal I holde; det skal være en forskrift for dig og dine barn til evig tid.
  no 2Mosebok 1224
 • Dette skal I ofre foruten morgen-brennofferet, som hører til det stadige brennoffer.
  no 4Mosebok 2823
 • Dette skal I ta av den halvdel som tilfaller krigsfolket; og du skal gi det til Eleasar, presten, som en gave til Herren.
  no 4Mosebok 3129
 • Dette skal I varetage som en Anordning, der gælder for dig og dine Børn til evig Tid.
  dk 2Mosebog 1224
 • Dette skal være en evig lov for dem. Den som sprenger med renselsesvannet, skal tvette sine klær, og den som rører ved renselsesvannet, skal være uren til om aftenen.
  no 4Mosebok 1921
 • Dette skal være en rettsordning for eder fra slekt til slekt hvor I så bor.
  no 4Mosebok 3529
 • Dette skal være et stadig brennoffer hos eders efterkommere, og det skal bæres frem for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt, hvor jeg vil komme sammen med eder for å tale til eder.
  no 2Mosebok 2942
 • Dette skal være Gerson-ættenes gjerning med å tjene og bære:
  no 4Mosebok 0424
 • Dette skal være Gerson-ættenes tjeneste ved sammenkomstens telt; og Itamar, sønn til Aron, presten, skal ha opsyn med det de har å ta vare på.
  no 4Mosebok 0428
 • Dette skal være Merari-ættenes tjeneste, alt det de skal stelle med ved sammenkomstens telt under opsyn av Itamar, sønn til Aron, presten.
  no 4Mosebok 0433
 • Dette sted blev kalt Eskol-dalen efter den drueklase som Israels barn skar av der.
  no 4Mosebok 1324
 • Dette var Arons og Moses' ætt på den tid Herren talte med Moses på Sinai berg.
  no 4Mosebok 0301
 • Dette var Asers barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, tre og femti tusen og fire hundre.
  no 4Mosebok 2647
 • dette var barn av Silpa, som Laban gav sin datter Lea; hun fødte Jakob disse barn, seksten sjeler.
  no 1Mosebok 4618
 • Dette var Benjamins barn efter deres ætter, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og seks hundre.
  no 4Mosebok 2641
 • Dette var de av Israels barn som blev mønstret, efter sine familier; i alt var det seks hundre og tre tusen, fem hundre og femti mann som blev mønstret i leirene, hær for hær.
  no 4Mosebok 0232
 • Dette var de av Israels barn som blev mønstret, seks hundre og ett tusen, syv hundre og tretti.
  no 4Mosebok 2651
 • Dette var de av levittene som blev mønstret, efter sine ætter: Fra Gerson gersonittenes ætt, fra Kahat kahatittenes ætt, fra Merari merarittenes ætt.
  no 4Mosebok 2657
 • dette var de barn som Jakob fikk med Rakel, i alt fjorten sjeler.
  no 1Mosebok 4622
 • Dette var de som blev mønstret, de som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstret, og høvdingene var tolv i tallet, en for hver stamme.
  no 4Mosebok 0144
 • Dette var Disans sønner: Us og Aran.
  no 1Mosebok 3628
 • Dette var Efra'ims barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, to og tretti tusen og fem hundre. Dette var Josefs barn efter deres ætter.
  no 4Mosebok 2637
 • Dette var Esaus sønner, og dette deres stammefyrster. Dette var Edom.
  no 1Mosebok 3619
 • Dette var Esers sønner: Bilhan og Sa'avan og Akan.
  no 1Mosebok 3627
 • Dette var første gang de brøt op, og det var efter Herrens ord ved Moses.
  no 4Mosebok 1013
 • Dette var Gads barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, firti tusen og fem hundre.
  no 4Mosebok 2618
 • Dette var gavene fra Israels høvdinger til alterets innvielse på den tid det blev salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler, tolv gullskåler,
  no 4Mosebok 0784
 • Dette var horitten Se'irs sønner, som bodde i landet: Lotan og Sobal og Sibeon og Ana
  no 1Mosebok 3620
 • Dette var horittenes stammefyrster: stammefyrsten Lotan, stammefyrsten Sobal, stammefyrsten Sibeon, stammefyrsten Ana,
  no 1Mosebok 3629
 • Dette var Ismaels sønner, og dette var deres navn, i deres byer og leire, tolv ættehøvdinger.
  no 1Mosebok 2516
 • Dette var Israels barns vandringer da de drog ut av Egyptens land, hær for hær, under Moses' og Arons førerskap.
  no 4Mosebok 3301
 • Dette var Issakars ætter, så mange av dem som blev mønstret, fire og seksti tusen og tre hundre.
  no 4Mosebok 2625
 • Dette var Judas ætter, så mange av dem som blev mønstret, seks og sytti tusen og fem hundre.
  no 4Mosebok 2622
 • Dette var Kams barn, efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.
  no 1Mosebok 1020
 • dette var Leas sønner, som hun fødte Jakob i Mesopotamia, og dessuten Dina, hans datter, i alt tre og tretti sjeler, sønner og døtre.
  no 1Mosebok 4615
 • Dette var levittenes ætter: libnittenes ætt, hebronittenes ætt, mahlittenes ætt, musittenes ætt, korahittenes ætt. Kahat var far til Amram,
  no 4Mosebok 2658
 • Dette var Manasses ætter, og de av dem som blev mønstret, var to og femti tusen og syv hundre.
  no 4Mosebok 2634
 • Dette var menighetens utkårne, høvdingene for sine fedrenestammer, overhodene for Israels tusener.
  no 4Mosebok 0116
 • Dette var Meribas vann, hvor Israels barn kivedes med Herren, og han helliget sig på dem.
  no 4Mosebok 2013
 • Dette var Naftalis ætter efter deres ættetavle, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og fire hundre.
  no 4Mosebok 2650
 • Dette var navnene på Arons sønner, de salvede prester, som var innvidd til å gjøre prestetjeneste.
  no 4Mosebok 0303
 • Dette var navnene på de menn som Moses sendte for å utspeide landet; men Moses gav Hosea, Nuns sønn, navnet Josva.
  no 4Mosebok 1316
 • Dette var Noahs sønners ætter efter sin avstamning, i sine folkeslag; og fra dem har folkene utbredt sig på jorden efter vannflommen.
  no 1Mosebok 1032
 • Dette var rubenittenes ætter, og de av dem som blev mønstret, var tre og firti tusen, syv hundre og tretti.
  no 4Mosebok 2607
 • Dette var sebulonittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, seksti tusen og fem hundre.
  no 4Mosebok 2627
 • Dette var Sems barn efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.
  no 1Mosebok 1031
 • Dette var simeonittenes ætter, to og tyve tusen og to hundre.
  no 4Mosebok 2614
 • Dette var stammefyrstene for Esaus barn: Sønnene til Esaus eldste sønn Elifas var stammefyrsten Teman, stammefyrsten Omar, stammefyrsten Sefo, stammefyrsten Kenas,
  no 1Mosebok 3615
 • dette var sønnene til Bilha, som Laban gav sin datter Rakel; hun fødte Jakob disse barn, i alt syv sjeler.
  no 1Mosebok 4625
 • Detvar Efraimiternes Slægter, de af dem, som mønstedes, 32500. Det var Josefs Sønners Slægter.
  dk 4Mosebog 2637
 • Deus Abraham et Deus Nahor iudicet inter nos Deus patris eorum iuravit Iacob per Timorem patris sui Isaac
  la Genesis 3153
 • Deus autem meus omnipotens faciat vobis eum placabilem et remittat vobiscum fratrem vestrum quem tenet et hunc Beniamin ego autem quasi orbatus absque liberis ero
  la Genesis 4314
 • Deus autem omnipotens benedicat tibi et crescere te faciat atque multiplicet ut sis in turbas populorum
  la Genesis 283
 • Deus eduxit eum de Aegypto cuius fortitudo similis est rinocerotis
  la Numeri 2322
 • Deus eduxit illum de Aegypto cuius fortitudo similis est rinocerotis devorabunt gentes hostes illius ossaque eorum confringent et perforabunt sagittis
  la Numeri 2408
 • Deus patris tui erit adiutor tuus et Omnipotens benedicet tibi benedictionibus caeli desuper benedictionibus abyssi iacentis deorsum benedictionibus uberum et vulvae
  la Genesis 4925
 • deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers,
  fr Genèse 3214
 • deux dixièmes pour le bélier, et un dixième pour chacun des sept agneaux.
  fr Nombres 2910
 • Devasterò io stesso il vostro paese e i vostri nemici, che vi prenderanno dimora, ne saranno stupefatti.
  it Levitico 2632
 • Devasterò le vostre alture di culto, distruggerò i vostri altari per l'incenso, butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e io vi avrò in abominio.
  it Levitico 2630
 • Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comperato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne.
  it Genesi 1713
 • devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville.
  fr Genèse 2318
 • devorantes omnem priorum pulchritudinem evigilans post quietem
  la Genesis 417
 • devoraveruntque eas quarum mira species et habitudo corporum erat expergefactus Pharao
  la Genesis 414
 • dextera tua Domine magnifice in fortitudine dextera tua Domine percussit inimicum
  la Exodus 156
 • <<< operone list >>>