A_m The Holy Bible

 • A madarak közűl az ő nemök szerint, a barmok közűl az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közűl az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.
  hu 1Mózes 620
 • A maga keze vigye az Úrnak tűzáldozatát: a kövérjét a szegyével együtt vigye el, a szegyét [azért,] hogy meglóbálják azt az Úr előtt.
  hu 3Mózes 730
 • A man of the house of Levi went and took a daughter of Levi as his wife.
  gb Exodus 21
 • A man or a woman that is a medium, or is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones. Their blood shall be upon them.
  gb Leviticus 2027
 • A maradék olajból pedig, a mely az ő tenyerén van, kenje meg a pap a megtisztulandó ember jobb fülének czimpáját, a jobb kezének hüvelykét és a jobb lábának hüvelykét a vétekért való áldozat vérén felül.
  hu 3Mózes 1417
 • A másik bárányt estennen áldozd meg, ugyanazzal az étel- és italáldozattal készítsd azt, mint reggel; kedves illatul, tűzáldozatul az Úrnak.
  hu 2Mózes 2941
 • A másik oldalról is tizenöt sing szőnyeg, ehhez három oszlop és ezekhez három talp.
  hu 2Mózes 2715
 • A másikat készítse el egészen égőáldozatul, úgy, a mint szokás; ekképen szerez néki engesztelést a pap az ő bűnéért, a melyet elkövetett, és megbocsáttatik néki.
  hu 3Mózes 510
 • A másiknak neve pedig Eliézer; mert: Az én atyám Istene segítségül volt nékem és megszabadított engem a Faraó fegyverétől.
  hu 2Mózes 184
 • A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.
  hu 1Mózes 213
 • A második hónapban pedig, a hónak huszonhetedik napján megszárada a föld.
  hu 1Mózes 814
 • A második sor pedig: karbunkulus, zafir és gyémánt.
  hu 2Mózes 2818
 • A második sor: karbunkulus, zafir és gyémánt.
  hu 2Mózes 3911
 • A másodiknak nevét pedig nevezé Efraimnak: mivel, [úgymond], megszaporított engem Isten az én nyomorúságomnak földén.
  hu 1Mózes 4152
 • A meglóbált szegyet pedig, és a felmutatott lapoczkát egyétek meg tiszta helyen, te, és a te fiaid és leányaid is veled, mert kiszabott részül adattak azok néked s kiszabott részül a te fiaidnak is, Izráel fiainak hálaadó áldozataiból.
  hu 3Mózes 1014
 • A mely ember pedig az ígézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az ő népe közül.
  hu 3Mózes 206
 • A mely helyen megölik az egészen égőáldozatot, ott öljék meg a vétekért való áldozatot [is], és a vérét hintsék az oltárra köröskörül.
  hu 3Mózes 72
 • A mely napon pedig meglóbáltatjátok a kévét, áldozzatok az Úrnak egy ép, esztendős bárányt egészen égőáldozatul.
  hu 3Mózes 2312
 • A mely pap az ő helyébe kenetik fel az ő fiai közül, az mívelje ezt. Örökkévaló rendtartás ez, az Úrnak mindenestől füstölögtessék el.
  hu 3Mózes 622
 • A mely pap megáldozza azt a bűnért, az egye meg azt, szent helyen egye meg, a gyülekezet sátorának pitvarában.
  hu 3Mózes 626
 • A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr bezára utána [az] [ajtót].
  hu 1Mózes 716
 • A melyet parancsolt az Úr Mózesnek a Sinai hegyen, a mely napon parancsolta az Izráel fiainak a Sinai pusztában, hogy áldozzanak az Úrnak.
  hu 3Mózes 738
 • A melyet parancsolt az Úr, hogy adják nékik az Izráel fiai, a mely napon felkente őket, örökre kiszabott részül az ő nemzetségökben.
  hu 3Mózes 736
 • A mezzanotte il Signore percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero nel carcere sotterraneo, e tutti i primogeniti del bestiame.
  it Esodo 1229
 • A mi a te tarló földeden magától terem, le ne arasd, és a mi a te metszetlen szőlődön terem, meg ne szedjed; mert nyugalom esztendeje lesz az a földnek.
  hu 3Mózes 255
 • A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.
  hu 1Mózes 174
 • A mi pedig a léviták városait illeti, az ő birtokukban lévő városok házai a léviták által mindenkor kiválthatók legyenek,
  hu 3Mózes 2532
 • A mi pedig annak az áldozatnak húsából [tovább is] megmarad, harmadnapon tűzzel égettessék meg.
  hu 3Mózes 717
 • A mi pedig megmarad a húsból és kenyérből, tűzzel égessétek meg.
  hu 3Mózes 832
 • A mi pedig megmarad a pap tenyerén levő olajból, kenje a megtisztulandó fejére, hogy engesztelésül legyen érette az Úr előtt.
  hu 3Mózes 1429
 • A mi pedig megmarad az ételáldozatból, Ároné és az ő fiaié legyen; szentséges áldozat ez az Úrnak tűzáldozatai között.
  hu 3Mózes 210
 • A mi pedig megmarad az ételáldozatból, Ároné és az ő fiaié legyen; szentséges [áldozat] ez az Úrnak tűzáldozatai között.
  hu 3Mózes 23
 • A mi pedig megmarad belőle, egyék meg Áron és az ő fiai, kovásztalanul egyék meg, szenthelyen, a gyülekezet sátorának pitvarában egyék meg azt.
  hu 3Mózes 616
 • A miben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert nem lesz kedvessé ti érettetek.
  hu 3Mózes 2220
 • A Midiániták pedig eladák őt Égyiptomba Pótifárnak, a Faraó főemberének, a testőrök főhadnagyának.
  hu 1Mózes 3736
 • A miképen e napon cselekedett, úgy parancsolta az Úr hogy cselekedjünk, hogy néktek engesztelést szerezzünk.
  hu 3Mózes 834
 • A miképen kiszedik a hálaáldozatra való tulokból; és füstölögtesse el azokat a pap az égőáldozatnak oltárán.
  hu 3Mózes 410
 • A mikor a gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne haljanak; vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak és tűzáldozatot füstölögtessenek az Úrnak.
  hu 2Mózes 3020
 • A milyen a bűnért való áldozat, olyan a vétekért való áldozat is, egy törvényök van nékik. Azé a papé az, a ki engesztelést szerez vele.
  hu 3Mózes 77
 • A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy;
  hu 1Mózes 283
 • A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint. Én pedig ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva.
  hu 1Mózes 4314
 • A minek nincs úszószárnya és pikkelye a vizekben, mind útálatos az néktek.
  hu 3Mózes 1112
 • A minek pedig nincsen úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő, és akármely vízben élő állat; mind útálatos az néktek.
  hu 3Mózes 1110
 • A mint hallotta vala Ézsaú az ő atyjának beszédét, nagy és igen keserves kiáltással felkiálta, és monda atyjának: Áldj meg engem is atyám.
  hu 1Mózes 2734
 • A mint közeledék a Faraó, Izráel fiai felemelék szemeiket, és ímé az Égyiptombeliek nyomukban vannak. És nagyon megfélemlének s az Úrhoz kiáltának az Izráel fiai.
  hu 2Mózes 1410
 • A mint láták József bátyjai, hogy az ő atyjok meghalt, ezt mondják vala: Hátha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkövettünk.
  hu 1Mózes 5015
 • A mint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve nyomula Dánig.
  hu 1Mózes 1414
 • A mint meglátá József ő velök Benjámint, monda az ő háza gondviselőjének: Vidd be azokat az embereket a házba, és ölj barmot, s készítsd el, mert velem ebédelnek ez emberek [ma] délben.
  hu 1Mózes 4316
 • A mint megláták az Izráel fiai, mondának egymásnak: Mán ez! mert nem tudják vala mi az. Mózes pedig monda nékik: Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül.
  hu 2Mózes 1615
 • A mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, egészen úgy csinálának az Izráel fiai minden munkát.
  hu 2Mózes 3942
 • A mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, eltevé azt Áron a bizonyságtétel ládája elé, hogy megtartassék.
  hu 2Mózes 1634
 • A mit a [vad] megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt; tőlem követelted a nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is.
  hu 1Mózes 3139
 • A mixed multitude went up also with them, with flocks, herds, and even very much livestock.
  gb Exodus 1238
 • A mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprčs de moi, dans le pays de Canaan, ŕ quelque distance d'Éphrata; et c'est lŕ que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléhem.
  fr Genčse 487
 • A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.
  hu 2Mózes 4011
 • A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.
  hu 2Mózes 407
 • A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.
  hu 2Mózes 4030
 • >>> operone list >>>