A_k The Holy Bible

 • A karáj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt.
  hu 2Mózes 2527
 • A karikák a karáj mellett valának rúdtartókul, hogy az asztalt hordozhassák.
  hu 2Mózes 3714
 • A kecskegödölyék bőrével pedig beborítá az ő kezeit, és nyakának simaságát.
  hu 1Mózes 2716
 • A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort.
  hu 4Mózes 0329
 • A Kéhát fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, a melyet vállon hordoznak vala.
  hu 4Mózes 0709
 • A Kéhátiták nemzetségének törzsét ne [engedjétek] kiirtani a léviták közül;
  hu 4Mózes 0418
 • A kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű [fonálból] pedig csinálának szolgálati ruhákat a szenthelyen való szolgálatra. Áronnak is úgy készíték a szent ruhákat, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 391
 • A kenetnek olaját, és a jó illatú füstölő szert a szentséghez. Mindent úgy csináljanak, a mint néked parancsoltam.
  hu 2Mózes 3111
 • A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
  hu 1Mózes 1519
 • A kenyérrel együtt pedig áldozzatok meg hét bárányt, épeket, esztendősöket, és egy tulkot, fiatal bikát, és két kost; egészen égőáldozatul legyenek ezek az Úrnak, étel- és italáldozatjokkal egybe; kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.
  hu 3Mózes 2318
 • A Kérubok pedig kiterjeszték szárnyaikat felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet, és arczaik egymással szembe valának; a fedél felé valának a Kérubok arczai.
  hu 2Mózes 379
 • A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.
  hu 2Mózes 2520
 • A két arany fonatékot pedig a hósen két szegletén levő két karikába fűzték.
  hu 2Mózes 3917
 • A két fonatéknak két végét pedig foglald a két boglárhoz, és tűzd az efódnak vállkötőihez, annak előrészére.
  hu 2Mózes 2825
 • A két veséjét és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, úgyszintén a májon lévő hártyát a vesékkel együtt szedje ki.
  hu 3Mózes 74
 • A két vesét is, és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el,
  hu 3Mózes 49
 • A két vesét is, és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el.
  hu 3Mózes 34
 • A két vesét is, és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el.
  hu 3Mózes 315
 • A ki a Faraó szolgái közűl az Úr beszédétől megfélemedék, szolgáit és barmait házakba futtatá.
  hu 2Mózes 920
 • A ki Áron fiai közül a hálaáldozat vérét és kövérjét megáldozza, a jobblapoczka annak a része legyen.
  hu 3Mózes 733
 • A ki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de a ki embert üt agyon, halállal lakoljon.
  hu 3Mózes 2421
 • A ki barommal közösül, halállal lakoljon.
  hu 2Mózes 2219
 • A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.
  hu 1Mózes 96
 • A ki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon.
  hu 2Mózes 2116
 • A ki illeti akármely embernek a holttestét, és tisztátalanná lesz hét napig:
  hu 4Mózes 1911
 • A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a [bűnöst] büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.
  hu 2Mózes 347
 • A ki isteneknek áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék.
  hu 2Mózes 2220
 • A ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy Istenetek legyek néktek. Én vagyok az Úr.
  hu 3Mózes 2233
 • A ki kimenjen ő előttök, és a ki bemenjen ő előttök; a ki kivigye őket, és a ki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan mint a juhok, a melyeknek nincsen pásztoruk.
  hu 4Mózes 2717
 • A ki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon.
  hu 2Mózes 2115
 • A ki pedig bemegy a házba akármikor, a míg az zárva van, tisztátalan legyen az estvéig.
  hu 3Mózes 1446
 • A ki pedig eszik annak holttestéből, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. És mossa meg ruháit az is, a ki hordozta annak holttestét, és tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1140
 • A ki pedig főpap az ő attyafiai között, a kinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és a kit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa,
  hu 3Mózes 2110
 • A ki pedig hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. Tisztátalanok azok néktek.
  hu 3Mózes 1128
 • A ki pedig nem törődék az Úr beszédével, szolgáit és barmát a mezőn hagyá.
  hu 2Mózes 921
 • A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon.
  hu 2Mózes 2117
 • A ki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon.
  hu 2Mózes 2112
 • A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  hu 1Mózes 31
 • A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből: ötvenhárom ezer és négyszáz.
  hu 4Mózes 0143
 • A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.
  hu 4Mózes 0121
 • A kik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegy ezer és ötszáz.
  hu 4Mózes 0141
 • A kik megszámláltattak Benjámin törzséből: harminczöt ezer és négyszáz.
  hu 4Mózes 0137
 • A kik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankét ezer és hétszáz.
  hu 4Mózes 0139
 • A kik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz.
  hu 4Mózes 0133
 • A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
  hu 4Mózes 0125
 • A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégy ezer és négyszáz.
  hu 4Mózes 0129
 • A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.
  hu 4Mózes 0127
 • A kik megszámláltattak Manasse törzséből: harminczkét ezer és kétszáz.
  hu 4Mózes 0135
 • A kik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilencz ezer és háromszáz.
  hu 4Mózes 0123
 • A kik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhét ezer és négyszáz.
  hu 4Mózes 0131
 • A kik pedig megmaradnak közületek, azoknak szívébe gyávaságot öntök az ő ellenségeiknek földén, és megkergeti őket a szállongó falevél zörrenése, és futnak, mintha fegyver elől futnának, és elhullanak, ha senki nem kergeti is őket.
  hu 3Mózes 2636
 • A kik pedig megmaradnak közületek, elsenyvednek az ő hamisságuk miatt a ti ellenségeitek földén, sőt az ő atyáiknak hamissága miatt is azokkal együtt elsenyvednek.
  hu 3Mózes 2639
 • A kinél pedig megtalálod a te isteneidet, ne éljen [az]. Atyánkfiai előtt vizsgáld meg, mid van nálam, és vidd el. Mert nem tudja vala Jákób, hogy Rákhel lopta el azokat.
  hu 1Mózes 3132
 • A kisebbik is fiat szűle és nevezé annak nevét Benamminak. Ez az Ammoniták atyja mind a mai napig.
  hu 1Mózes 1938
 • A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, [mert] felbontotta az én szövetségemet.
  hu 1Mózes 1714
 • A kost is készítse el hálaadó áldozatul az Úrnak, a kosárban lévő kovásztalan kenyerekkel egybe, és készítse el a pap az ahhoz való étel- és italáldozatot is.
  hu 4Mózes 0617
 • A kost pedig vagdald tagjaira, és mosd meg a belét és lábszárait, és tedd rá tagjaira és fejére.
  hu 2Mózes 2917
 • A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból.
  hu 2Mózes 3418
 • A kovásztalan kenyér innepét tartsd meg; hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert akkor jöttél ki Égyiptomból: és üres [kézzel senki] se jelenjék meg színem előtt.
  hu 2Mózes 2315
 • A kövek pedig Izráel fiainak nevei szerint valának, tizenkettő vala az ő nevök szerint, és pecsét módjára metszve, mindenik a reá való névvel, a tizenkét nemzetség szerint.
  hu 2Mózes 3914
 • A kövek tehát az Izráel fiainak nevei szerint legyenek, tizenkettő [legyen] az ő nevök szerint; mint a pecsét, úgy legyen metszve, mindenik a reá való névvel, a tizenkét nemzetség szerint.
  hu 2Mózes 2821
 • A kövérjét pedig áldozzák meg mind, a farkát is, és a mely kövér a belet takarja.
  hu 3Mózes 73
 • A kövérjét pedig és a veséket és a máj hártyáját elfüstölögteté a bűnért való áldozatból az oltáron, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 3Mózes 910
 • A kövérjét pedig mind füstölögtesse el az oltáron, mint a hálaáldozatnak kövérjét. Így szerezzen néki a pap engesztelést az ő bűnéért, és megbocsáttatik néki.
  hu 3Mózes 426
 • A középső reteszrúd pedig a deszkák közepén az egyik végtől a másik végig érjen.
  hu 2Mózes 2628
 • A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
  hu 4Mózes 1008
 • A kürtölés [esztendejét] követő esztendők száma szerint vásárolj a te felebarátodtól; a terméses esztendők száma szerint adjon el néked.
  hu 3Mózes 2515
 • A kürtölésnek ebben az esztendejében, kapja vissza ismét kiki az ő birtokát.
  hu 3Mózes 2513
 • A kürtölésnek esztendejében visszaszáll a mező arra, a kitől vette azt, a kinek birtoka volt az a föld.
  hu 3Mózes 2724
 • A kuvik, a hattyú és a füles bagoly.
  hu 3Mózes 1117
 • <<< operone list >>>