A_h The Holy Bible

 • A hadakozó férfiak közül kiki magának zsákmányolt.
  hu 4Mózes 3153
 • A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, a kik felügyelnek a szenthely szolgálatára, [és] Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg.
  hu 4Mózes 0338
 • A hajlék felállításának napján pedig befedezé a felhő a hajlékot, a bizonyság sátorát; és estve a hajlék felett vala, tűznek ábrázatjában reggelig.
  hu 4Mózes 0915
 • A hajlék másik oldalául is, észak felől húsz deszkát.
  hu 2Mózes 2620
 • A hajlék másik oldalául, az északi oldalon, [szintén] húsz deszkát csinálának.
  hu 2Mózes 3624
 • A hajlék minden edénye, az ahhoz való mindennemű szolgálatban, és minden szege, és a pitvarnak is minden szege rézből legyen.
  hu 2Mózes 2719
 • A hajlék napnyugoti oldalául hat deszkát csinálának.
  hu 2Mózes 3626
 • A hajlék nyílására a leplet is felvoná.
  hu 2Mózes 4028
 • A hajlék nyugoti oldalául pedig csinálj hat deszkát.
  hu 2Mózes 2622
 • A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit.
  hu 2Mózes 3518
 • A hajlék szegleteiül is csinálj két deszkát a két oldalon.
  hu 2Mózes 2623
 • A hajlék szegleteiül pedig a két oldalra, két deszkát csinálának.
  hu 2Mózes 3627
 • A hajléknak és a pitvarnak szegei pedig köröskörűl mind rézből valának.
  hu 2Mózes 3820
 • A hajlékot pedig azon a módon állítsd fel, a mint néked a hegyen mutattatott.
  hu 2Mózes 2630
 • A hajlékot pedig tíz kárpitból csináld: sodrott lenből, és kék, és bíborpiros, és karmazsin színűből, Kérubokkal, mestermunkával készítsd azokat.
  hu 2Mózes 261
 • A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.
  hu 2Mózes 3511
 • A hal pedig, a mely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és nem ihatának az Égyiptombeliek a folyónak vizéből; és vér vala az egész Égyiptom földén.
  hu 2Mózes 721
 • A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére [való áldozat], minekutána felkenetett volt.
  hu 4Mózes 0788
 • A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.
  hu 2Mózes 191
 • A harmadik sor: jáczint, agát és amethiszt.
  hu 2Mózes 3912
 • A harmadik sor: jáczint, agát és amethiszt.
  hu 2Mózes 2819
 • A harmincz esztendőstől és annál feljebb az ötven esztendősig számláld meg őket; mindenkit, a ki szolgálatra való, hogy szolgálatot végezzen a gyülekezet sátorában.
  hu 4Mózes 0430
 • A harmincz esztendőstől és annál feljebb, az ötven esztendősig mindenkit, a ki szolgálatra való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.
  hu 4Mózes 0435
 • A harmincz esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig mindazok, a kik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában.
  hu 4Mózes 0439
 • A harmincz esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig mindazok, a kik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában;
  hu 4Mózes 0443
 • A harmincz esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig számláld meg őket; mindenkit, a ki szolgálatot teljesíteni való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.
  hu 4Mózes 0423
 • A harmincz esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig, a kik csak alkalmatosak a szolgálatra, a szolgálatnak gyakorlására, és a továbbvitelnél való szolgálatra a gyülekezetnek sátorában;
  hu 4Mózes 0447
 • A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan és tudtára adták azt Mózesnek.
  hu 2Mózes 1622
 • A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik a mit bevisznek, az kétannyi lesz, mint a mennyit naponként szedegettek.
  hu 2Mózes 165
 • A házat pedig vakartassa le belül köröskörül, és a tapasztékot, a melyet levakartak, töltsék a városon kivül tisztátalan helyre.
  hu 3Mózes 1441
 • A háznak megtisztítása végett pedig vegyen elő két madarat, czédrusfát, karmazsint és izsópot.
  hu 3Mózes 1449
 • A hazug beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az igazat meg ne öld; mert én nem adok igazat a gonosznak.
  hu 2Mózes 237
 • A hét ösztövér és rút tehén pedig, melyek amazok után jöttek ki, az is hét esztendő, és a hét vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej, az az éhségnek hét esztendeje.
  hu 1Mózes 4127
 • A hét szép tehén, hét esztendő, a hét szép gabonafej az is hét esztendő; az álom egy és ugyanaz.
  hu 1Mózes 4126
 • A hetedik esztendőben pedig szombati nyugodalma legyen a földnek, az Úrnak szombatja: szántóföldedet ne vesd be, és szőlődet meg ne mesd.
  hu 3Mózes 254
 • A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz.
  hu 3Mózes 2316
 • A hetedik hónapban pedig a hónapnak első napján szent gyülekezésetek legyen néktek. Semmi robota munkát ne végezzetek; kürt zengésének napja legyen az néktek.
  hu 4Mózes 2901
 • A hetedik hónapnak tizenötödik napján is szent gyülekezésetek legyen néktek; semmi robota munkát ne végezzetek, és az Úrnak ünnepét hét napon ünnepeljétek.
  hu 4Mózes 2912
 • A hetedik napon is legyen néktek szent gyülekezésetek; semmi robota munkát ne végezzetek.
  hu 4Mózes 2825
 • A hetedik napon pedig borotválja le minden szőrét: a haját, szakállát, szemöldökeit és minden [egyéb] szőrét borotválja le, és mossa ki ruháit, és mossa meg a testét vízben, és tiszta lesz.
  hu 3Mózes 149
 • A hetedik napon pedig nézze meg a fakadékot. Ha terjed a fakadék a ruhán vagy szöveten, vagy fonadékon vagy bőrön, és akármely készítményen, a mivé a bőr feldolgoztatik: emésztő poklosság az a fakadék, tisztátalan az.
  hu 3Mózes 1351
 • A hetedik napon pedig nézze meg őt a pap, s ha szerinte a fakadék egy állapotban van, át nem terjedt tovább a fakadék a bőrön, a pap másodszor is rekeszsze őt külön hét napig.
  hu 3Mózes 135
 • A hetedik napon pedig térjen vissza a pap, és ha látja, hogy ímé elterjedt a poklosság a ház falán:
  hu 3Mózes 1439
 • A hetedikben pedig pihentesd azt, és hagyd úgy, hogy egyék meg a te néped szegényei; a mi pedig ezektől megmarad, egye meg a mezei vad. E képen cselekedjél szőlőddel és olajfáddal is.
  hu 2Mózes 2311
 • A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén.
  hu 2Mózes 3422
 • A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
  hu 1Mózes 1520
 • A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.
  hu 4Mózes 3408
 • A hörcsököt, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.
  hu 3Mózes 115
 • A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh.
  hu 1Mózes 3620
 • A Horeusok közűl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem.
  hu 1Mózes 3629
 • A hósenre pedig csinálj fonatékos lánczokat, sodrott mívűeket, tiszta aranyból.
  hu 2Mózes 2822
 • A hullott állatnak kövérje, és a [vadtól] megszaggatottnak kövérje, akármi munkához felhasználható, de enni meg ne egyétek!
  hu 3Mózes 724
 • A hús még foguk között vala, és meg sem emésztették vala, a mikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással.
  hu 4Mózes 1133
 • A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
  hu 2Mózes 128
 • A húst pedig és a bőrt tűzzel égeté meg a táboron kivül.
  hu 3Mózes 911
 • A húsz deszka alá pedig negyven ezüst talpat csinálj, két talpat egy-egy deszka alá, annak két csapjához képest; megint két talpat egy-egy deszka alá, a két csapjához képest.
  hu 2Mózes 2619
 • A Huz su primogénito, y á Buz su hermano, y á Kemuel padre de Aram.
  es Génesis 2221
 • <<< operone list >>>