Ν The Holy Bible

  • Νεφθαλι στέλεχος ἀνειμένον, ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι κάλλος.
    gr ΓΕΝΕΣΙΣ 4921
  • Νωε δὲ ἦν ἐτῶν ἑξακοσίων, καὶ ὁ κατακλυσμὸς ἐγένετο ὕδατος ἐπὶ τῆς γῆς.
    gr ΓΕΝΕΣΙΣ 76
  • Νωε δὲ εὗρεν χάριν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ.
    gr ΓΕΝΕΣΙΣ 68
  • operone list