THE HOLY BIBLE - ABC SWEDISH 1
>>>

1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2124Abraham sade: "Det vill jag lova dig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2406Abraham svarade honom: "Tag dig till vara för att föra min son dit tillbaka.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2208Abraham svarade: "Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son." Så gingo de båda tillsammans.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2011Abraham svarade: "Jag tänkte: 'På denna ort fruktar man nog icke Gud; de skola dräpa mig för min hustrus skull.'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2401Abraham var nu gammal och kommen till hög ålder, och HERREN hade välsignat Abraham i alla stycken.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3153Abrahams Gud och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, han vare domare mellan oss." Och Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1312Abram förblev boende i Kanaans land, och Lot bodde i städerna på Slätten och drog med sina tält ända inemot Sodom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1606Abram sade till Sarai: "Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott." När då Sarai tuktade henne, flydde hon bort ifrån henne.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2320Åkern med grottan som fanns där blev så av Hets barn överlåten åt Abraham till egen grav.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4928Alla dessa äro Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras fader talade till dem, när han välsignade dem; åt var och en av dem gav han sin särskilda välsignelse.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
817Alla djur som du har hos dig, vad slags kött det vara må, både fåglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som röra sig på jorden, skall du låta gå ut med dig, för att de må växa till på jorden och vara fruktsamma och föröka sig på jorden."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3415Allenast på det villkoret skola vi göra eder till viljes, att I bliven såsom vi, därigenom att allt mankön bland eder omskäres.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4722Allenast prästernas jord köpte han icke, ty prästerna hade sitt bestämda underhåll av Farao, och de levde av det bestämda underhåll som Farao gav dem; därför behövde de icke sälja sin jord.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
722Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
903Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4519Alltså bjuder jag dig nu att säga: 'Detta skolen I göra: tagen eder vagnar i Egyptens land för edra späda barn och edra hustrur, och hämten eder fader och kommen hit.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
505Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
511Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
523Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
520Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
514Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
531Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
517Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
527Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
929alltså blev Noas hela ålder nio hundra femtio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
508Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1521amoréernas, kananéernas, girgaséernas och jebuséernas land."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1814Är då något så underbart, att HERREN icke skulle förmå det? På den bestämda tiden skall jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa år, och då skall Sara hava en son."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
407Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1023Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4219ären I redliga män, så må en av eder, I bröder, stanna såsom fånge i huset där I haven suttit fängslade; men I andra mån fara eder väg, och föra hem med eder den säd som I haven köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos eder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1024Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1018arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4617Asers söner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster var Sera; men Berias söner voro Heber och Malkiel.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3007Åter blev Bilha, Rakels tjänstekvinna, havande, och hon födde åt Jakob en andre son.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3804Åter blev hon havande och födde en son och gav honom namnet Onan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
29Åter blev hon havande och födde en son. Då sade hon: "Nu vill jag tacka HERREN." Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan upphörde hon att föda. härledes.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3019Åter blev Lea havande, och hon födde åt Jakob en sjätte son.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4122Åter drömde jag och såg då sju ax, fulla och vackra, växa på samma strå.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1402att dessa begynte krig mot Bera, konungen i Sodom, Birsa, konungen i Gomorra, Sinab, konungen i Adma, Semeber, konungen i Seboim, och mot konungen i Bela, det är Soar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2629att du icke skall göra oss något ont, likasom vi å vår sida icke hava kommit vid dig, och likasom vi icke hava gjort dig annat än gott och hava låtit dig fara i frid.' Du är nu HERRENS välsignade."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1423att jag icke vill taga ens en tråd eller en skorem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall icke kunna säga: 'Jag har riktat Abram.'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1818Av Abraham skall ju bliva ett stort och mäktigt folk, och i honom skola alla folk på jorden varda välsignade.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
702Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som icke äro rena ett par, hanne och hona,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
27Av ditt svärd skall du leva, och du skall tjäna din broder. Men det skall ske, när du samlar din kraft, att du river hans ok från din hals."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
620Av fåglarna, efter deras arter, av fyrfotadjuren, efter deras arter, av alla kräldjur på marken, efter deras arter, skall ett par av vart slag gå in till dig, för att du må behålla dem vid liv.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4923Bågskyttar oroa honom, de skjuta på honom och ansätta honom;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2221Barnen voro Us, hans förstfödde, och Bus, dennes broder, och Kemuel, Arams fader,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3412Begären av mig huru stor brudgåva och skänk som helst; jag vill giva vad I fordren av mig; given mig allenast flickan till hustru."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
36Bela, Beors son, var konung i Edom, och hans stad hette Dinhaba.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4927Benjamin är en glupande ulv; om morgonen förtär han rov, och om aftonen utskiftar han byte."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4513Berätten nu för min fader om all min härlighet i Egypten och om allt vad I haven sett, och skynden eder att föra min fader hitned."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3525Bilhas, Rakels tjänstekvinnas, söner voro Dan och Naftali.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2203Bittida följande morgon lastade Abraham sin åsna och tog med sig två sina tjänare och sin son Isak; och sedan han hade huggit sönder ved till brännoffer, bröt han upp och begav sig på väg till den plats som Gud hade sagt honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2631Bittida följande morgon svuro de varandra eden; sedan lät Isak dem gå, och de foro ifrån honom i frid.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2114Bittida följande morgon tog Abraham bröd och en lägel med vatten och gav det åt Hagar; han lade det på hennes rygg och gav henne barnet med och lät henne gå. Och hon begav sig åstad och irrade omkring i Beer-Sebas öken.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3115Blevo vi icke av honom aktade såsom främlingar, när han sålde oss? Sedan har han ju ock förtärt vad han fick i betalning för oss.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1825Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
606då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
205Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3917då berättade hon för honom detsamma; hon sade: "Den hebreiske tjänaren som du har fört hit till oss kom in till mig, och ville locka mig till lättfärdighet.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2459Då bestämde de att deras syster Rebecka jämte sin amma skulle fara med Abrahams tjänare och dennes män.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2922Då bjöd Laban tillhopa allt folket på orten och gjorde ett gästabud.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
27Då blev Isak övermåttan häpen och sade: "Vem var då den jägaren som bar in till mig sitt villebråd, så att jag åt av allt, förrän du kom, och sedan välsignade honom? Välsignad skall han ock förbliva."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3207Då blev Jakob mycket förskräckt och betogs av ångest; och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skaror.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Då blev Jakob vred och for ut mot Laban; Jakob tog till orda och sade till Laban: "Vari har jag då förbrutit mig eller syndat, eftersom du så häftigt förföljer mig?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4431då bliver det hans död, när han ser att ynglingen icke är med; och dina tjänare skulle så bringa din tjänares, vår faders, grå hår med sorg ned i dödsriket.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2426Då böjde mannen sig ned och tillbad HERREN
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2625Då byggde han där ett altare och åkallade HERRENS namn och slog där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2617Då drog Isak bort därifrån och slog upp sitt läger i Gerars dal och bodde där.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1408Då drogo konungen i Sodom, konungen i Gomorra, konungen i Adma, konungen i Seboim och konungen i Bela, det är Soar, ut och ställde upp sig i Siddimsdalen till strid mot dem --
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2109Då fick Sara se Hagars, den egyptiska kvinnans, son, som denna hade fött åt Abraham, leka och skämta;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1717Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, ty han sade vid sig själv: "Skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1703Då föll Abram ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5001Då föll Josef ned över sin faders ansikte och grät över honom och kysste honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5007Då for Josef upp för att begrava sin fader, och med honom foro alla Faraos tjänare, de äldste i hans hus och alla de äldste i Egyptens land,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4717Då förde de sin boskap till Josef, och Josef gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, fäkreatur och åsnor. Så underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
721Då förgicks allt kött som rörde sig på jorden, fåglar och boskapsdjur och vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, så ock alla människor.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4203Då foro tio av Josefs bröder ned för att köpa säd i Egypten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4009Då förtäljde överste munskänken sin dröm för Josef och sade till honom: "Jag drömde att ett vinträd stod framför mig;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4703Då frågade Farao hans bröder: "Vad är edert yrke?" De svarade Farao: "Dina tjänare äro fårherdar, såsom ock våra fäder hava varit."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4007Då frågade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: "Varför sen I så sorgsna ut i dag?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3229Då frågade Jakob och sade: "Låt mig veta ditt namn." Han svarade: "Varför frågar du efter mitt namn?" Och han välsignade honom där.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3504Då gåvo de åt Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig, därtill ock sina örringar; och Jakob grävde ned detta under terebinten vid Sikem.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2714Då gick han och hämtade dem och bar dem till sin moder; och hans moder tillredde en smaklig rätt, en sådan som hans fader tyckte om.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Då gick Laban in i Jakobs tält, därefter i Leas tält och i de båda tjänstekvinnornas tält, men fann intet. Och när han hade kommit ut ur Leas tält, gick han in i Rakels tält.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1914Då gick Lot ut och talade till sina mågar, som skulle få hans döttrar, och sade: "Stån upp och gån bort ifrån detta ställe; ty HERREN skall fördärva staden." Men hans mågar menade att han skämtade.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1906Då gick Lot ut till dem i porten och stängde dörren efter sig
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2630Då gjorde han ett gästabud för dem, och de åto och drucko.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1722Då Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp från honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2812Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4111Då hade vi båda, jag och han, under samma natt en dröm, och våra drömmar hade var sin särskilda betydelse.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4108Då han nu om morgonen var orolig till sinnes, sände han ut och lät kalla till sig alla spåmän och alla vise i Egypten. Och Farao förtäljde sina drömmar för dem; men ingen fanns, som kunde uttyda dem för Farao.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1417Då han nu var på återvägen, sedan han hade slagit Kedorlaomer och de konungar som voro på hans sida, gick konungen i Sodom honom till mötes i Savedalen, det är Konungsdalen.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3913Då hon nu såg att han hade lämnat sin mantel i hennes hand och flytt ut,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2117Då hörde Gud gossens röst, och Guds ängel ropade till Hagar från himmelen och sade till henne: "Vad fattas dig, Hagar? Frukta icke; ty Gud har hört gossens röst, där han ligger.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2609Då kallade Abimelek Isak till sig och sade: "Hon är ju din hustru; huru har du då kunnat säga: 'Hon är min syster'?" Isak svarade honom: "Jag fruktade att jag annars skulle bliva dödad för hennes skull."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1218Då kallade Farao Abram till sig och sade: "Vad har du gjort mot mig! Varför lät du mig icke veta att hon var din hustru?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2801Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom; och han bjöd honom och sade till honom: "Tag dig icke till hustru någon av Kanaans döttrar,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4720Då köpte Josef all jord i Egypten åt Farao; ty egyptierna sålde var och en sin åker, eftersom hungersnöden så svårt tryckte dem. Så blev jorden Faraos egendom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4501Då kunde Josef icke längre betvinga sig inför alla dem som stodo omkring honom. Han ropade: "Må alla gå ut härifrån." Och ingen fick stanna inne hos Josef, när han gav sig till känna för sina bröder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2409Då lade tjänaren sin hand under sin herre Abrahams länd och lovade honom detta med ed.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
221Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3009Då Lea nu såg att hon hade upphört att föda, tog hon sin tjänstekvinna Silpa och gav henne åt Jakob till hustru.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1310Då lyfte Lot upp sina ögon och såg att hela Jordanslätten överallt var vattenrik. Innan HERREN fördärvade Sodom och Gomorra, var den nämligen såsom HERRENS lustgård, såsom Egyptens land, ända fram emot Soar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2808då märkte Esau att Kanaans döttrar misshagade hans fader Isak;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1815Då nekade Sara och sade: "Jag log icke"; ty hon blev förskräckt. Men han sade: "Jo, du log."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1414Då nu Abram hörde att hans frände var fången, lät han sina mest beprövade tjänare, sådana som voro födda i hans hus, tre hundra aderton män, rycka ut, och förföljde fienderna ända till Dan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1214Då nu Abram kom till Egypten, sågo egyptierna att hon var en mycket skön kvinna.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3712Då nu en gång hans bröder hade gått bort för att vakta sin faders får i Sikem,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3704Då nu hans bröder sågo att deras fader hade honom kärare än alla hans bröder, blevo de hätska mot honom och kunde icke tala vänligt till honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3517Då nu hennes barnsnöd var som svårast, sade hjälpkvinnan till henne: "Frukta icke; ty också denna gång får du en son."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4808Då nu Israel fick se Josefs söner, sade han: "Vilka äro dessa?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3723Då nu Josef kom fram till sina bröder, togo de av honom hans livklädnad, den fotsida klädnaden som han hade på sig,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4316Då nu Josef såg att Benjamin var med dem, sade han till sin hovmästare: "För dessa män in i mitt hus; och låt slakta och tillreda en måltid, ty männen skola äta middag med mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3815Då nu Juda fick se henne, trodde han att hon var en sköka; hon hade ju nämligen sitt ansikte betäckt.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2913Då nu Laban fick höras talas om sin systerson Jakob, skyndade han emot honom och tog honom i famn och kysste honom och förde honom in i sitt hus; och han förtäljde för Laban allt som hade hänt honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
601Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3728Då nu midjanitiska köpmän kommo där förbi, drogo de upp Josef ur brunnen; och de sålde Josef för tjugu siklar silver till ismaeliterna. Dessa förde så Josef till Egypten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2464Då nu också Rebecka lyfte upp sina ögon och fick se Isak, steg hon med hast ned från kamelen;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4016Då nu överste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: "Också jag hade en dröm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrödskorgar på mitt huvud.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3025Då nu Rakel hade fött Josef, sade Jakob till Laban: "Låt mig fara; jag vill draga hem till min ort och till mitt land.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3001Då nu Rakel såg att hon icke födde barn åt Jakob, avundades hon sin syster och sade till Jakob: "Skaffa mig barn, eljest dör jag."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1517Då nu solen hade gått ned och det hade blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med flammande låga, som for fram mellan styckena.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1923Då nu solen hade gått upp över jorden och Lot hade kommit till Soar,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4729Då nu tiden närmade sig att Israel skulle dö, kallade han till sig sin son Josef och sade till honom: "Om jag har funnit nåd för dina ögon, så lägg din hand under min länd och lova att visa mig din kärlek och trofasthet därmed att du icke begraver mig i Egypten;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
307Då öppnades bådas ögon, och de blevo varse att de voro nakna; och de fäste ihop fikonlöv och bundo omkring sig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1910Då räckte männen ut sina händer och togo Lot in till sig i huset och stängde dörren.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4413Då revo de sönder sina kläder och lastade åter var och en sin åsna och vände tillbaka till staden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2211Då ropade HERRENS ängel till honom från himmelen och sade: "Abraham! Abraham!" Han svarade: "Här är jag."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2129Då sade Abimelek till Abraham: "Vad betyda de sju lammen som du har ställt där avsides?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2610Då sade Abimelek: "Vad har du gjort mot oss! Huru lätt kunde det icke hava skett att någon av folket hade lägrat din hustru? Och så hade du dragit skuld över oss."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1308Då sade Abram till Lot: "Icke skall någon tvist vara mellan mig och dig, och mellan mina herdar och dina herdar; vi äro ju fränder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2457Då sade de: "Vi vilja kalla hit flickan och fråga henne själv."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1931Då sade den äldre till den yngre: "Vår fader är gammal, och ingen man finnes i landet, som kan gå in till oss efter all världens sedvänja.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4421Då sade du till dina tjänare: 'Fören honom hitned till mig, så att jag kan låta mitt öga vila på honom.'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3315Då sade Esau: "Så vill jag åtminstone lämna kvar hos dig en del av mitt folk." Men han svarade: "Varför så? Må jag allenast finna nåd för min herres ögon."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4705Då sade Farao till Josef: "Din fader och dina bröder hava alltså nu kommit till dig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4117Då sade Farao till Josef: "Jag drömde att jag stod på stranden av Nilfloden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2006Då sade Gud till honom i drömmen: "Ja, jag vet att du har gjort detta i ditt hjärtas oskuld, och jag har själv hindrat dig från att synda mot mig; därför har jag icke tillstatt dig att komma vid henne.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
613Då sade Gud till Noa: "Jag har beslutit att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som de öva; se, jag vill fördärva dem tillika med jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1719Då sade Gud: "Nej, din hustru Sara skall föda dig en son, och du skall giva honom namnet Isak; och med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund, som skall gälla hans säd efter honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2905Då sade han till dem: "Kännen I Laban, Nahors son?" De svarade: "Ja."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3714Då sade han till honom: "Gå och se efter, om det står väl till med dina bröder, och om det står väl till med fåren, och kom tillbaka till mig med svar." Så sände han honom åstad från Hebrons dal, och han kom till Sikem.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1509Då sade han till honom: "Tag åt mig en treårig kviga, en treårig get och en treårig vädur, därtill en turturduva och en ung duva."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3227Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2402Då sade han till sin äldste hustjänare, den som förestod all hans egendom: "Lägg din hand under min länd;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4228Då sade han till sina bröder: "Mina penningar hava blivit lagda hit tillbaka; se, de äro här i min säck." Då blevo de utom sig av häpnad och sågo förskräckta på varandra och sade: "Vad har Gud gjort mot oss!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2725Då sade han: "Bär hit maten åt mig och låt mig äta av min sons villebråd, på det att min själ må välsigna dig." Och han bar fram den till honom, och han åt; och han räckte honom vin, och han drack.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
27Då sade han: "Han heter ju Jakob, och han har nu också två gånger bedragit mig. Min förstfödslorätt har han tagit, och se, nu har han ock tagit min välsignelse." Och han frågade: "Har du då ingen välsignelse kvar för mig?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1830Då sade han: "Herre, vredgas icke över att jag ännu talar något. Kanhända skola trettio finnas där." Han svarade: "Om jag där finner trettio, så skall jag icke göra det."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
18Då sade han: "Herre, vredgas icke över att jag talar allenast ännu en gång. Kanhända skola tio finnas där." Han svarade: "Jag skall då icke fördärva den, för de tios skull."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
24Då sade han: "Jag är Abrahams tjänare.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4603Då sade han: "Jag är Gud, din faders Gud; frukta icke för att draga ned till Egypten, ty där skall jag göra dig till ett stort folk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1810Då sade han: "Jag skall komma tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och se, då skall din hustru Sara hava en son." Detta hörde Sara, där hon stod i ingången till tältet, som var bakom honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2212Då sade han: "Låt icke din hand komma vid gossen, och gör honom intet; ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du icke har undanhållit mig din ende son."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2702Då sade han: "Se, jag är gammal och vet icke när jag skall dö.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2202Då sade han: "Tag din son Isak, din ende son, som du har kär, och gå bort till Moria land, och offra honom där såsom brännoffer, på ett berg som jag skall säga dig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
410Då sade han: "Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
311Då sade han: "Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du icke ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3112Då sade han: 'Lyft upp dina ögon och se huru alla hannar som betäcka småboskapen äro strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har ju sett allt vad Laban gör mot dig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3708Då sade hans bröder till honom: "Skulle du bliva vår konung, och skulle du råda över oss?" Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för vad han hade sagt.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2713Då sade hans moder till honom: "Den förbannelsen komme över mig, min son; hör nu allenast vad jag säger, och gå och hämta dem åt mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2455Då sade hennes broder och hennes moder: "Låt flickan stanna hos oss några dagar, tio eller så; sedan må du fara."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
313Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort!" Kvinnan svarade: "Ormen bedrog mig, så att jag åt."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
314Då sade HERREN Gud till ormen: "Eftersom du har gjort detta, vare du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
409Då sade HERREN till Kain: "Var är din broder Abel?" Han svarade: "Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
603Då sade HERREN: "Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1609Då sade HERRENS ängel till henne: "Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2721Då sade Isak till Jakob: "Kom hit, min son, och låt mig taga på dig och känna om du är min son Esau eller icke."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4306Då sade Israel: "Varför gjorden I så illa mot mig och berättaden för mannen att I haden ännu en broder?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
24Då sade jag till min herre: 'Men om nu kvinnan icke vill följa med mig?'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2719Då sade Jakob till sin fader: "Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort såsom du tillsade mig; sätt dig upp och ät av mitt villebråd, på det att din själ må välsigna mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3502Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som voro med honom: "Skaffen bort de främmande gudar som I haven bland eder, och renen eder och byten om kläder,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4415Då sade Josef till dem: "Vad haven I gjort! Förstoden I icke att en man sådan som jag kan spå?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4125Då sade Josef till Farao: "Faraos drömmar hava en och samma betydelse; vad Gud ämnar göra, det har han förkunnat för Farao.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4012Då sade Josef till honom: "Detta är uttydningen: de tre rankorna betyda tre dagar;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4504Då sade Josef till sina bröder: "Kommen hitfram till mig." Och när de kommo fram, sade han: "Jag är Josef, eder broder, som I sålden till Egypten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3808Då sade Juda till Onan: "Gå in till din broders hustru, äkta henne i din broders ställe och skaffa avkomma åt din broder."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3811Då sade Juda till sin sonhustru Tamar: "Stanna såsom änka i din faders hus, till dess min son Sela bliver fullvuxen." Han fruktade nämligen att annars också denne skulle dö, likasom hans bröder. Så gick Tamar bort och stannade i sin faders hus.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3726Då sade Juda till sina bröder: "Vad gagn hava vi därav att vi dräpa vår broder och dölja hans blod?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3823Då sade Juda: "Må hon då behålla det, så att vi icke draga smälek över oss. Jag har nu sänt killingen, men du har icke funnit henne."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
413Då sade Kain till HERREN: "Min missgärning är större än att jag kan bära den.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3126Då sade Laban till Jakob: "Vad är detta för ett tilltag, att du har stulit dig undan från mig och fört bort mina döttrar, likasom vore de tagna med svärd?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
30Då sade Laban: "Välan, blive det såsom du har sagt."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3020Då sade Lea: "Gud har givit mig en god gåva. Nu skall min man förbliva boende hos mig, ty jag har fött honom sex söner." Och hon gav honom namnet Sebulon.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3018Då sade Lea: "Gud har givit mig min lön, för det att jag gav min tjänstekvinna åt min man." Och hon gav honom namnet Isaskar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3011Då sade Lea: "Till lycka!" Och hon gav honom namnet Gad.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3013Då sade Lea: "Till sällhet för mig! Ja, jungfrur skola prisa mig säll." Och hon gav honom namnet Aser.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
223Då sade mannen: "Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
304Då sade ormen till kvinnan: "Ingalunda skolen I dö;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3006Då sade Rakel: "Gud har skaffat rätt åt mig; han har hört min röst och givit mig en son." Därför gav hon honom namnet Dan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3008Då sade Rakel: "Strider om Gud har jag stritt med min syster och har vunnit seger." Och hon gav honom namnet Naftali.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1605Då sade Sarai till Abram: "Den orätt mig sker komme över dig. Jag själv lade min tjänstekvinna i din famn, men då hon nu ser att hon är havande, ringaktar hon mig. HERREN döme mellan mig och dig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4114Då sände Farao och lät kalla Josef till sig; och man skyndade att föra honom ut ur fängelset. Och han lät raka sig och bytte om kläder och kom inför Farao.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3104Då sände Jakob och lät kalla Rakel och Lea ut på marken till sin hjord;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3218då skall du svara: 'De tillhöra din tjänare Jakob; de äro skänker som han sänder till min herre Esau, och själv kommer han här efter oss.'"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3416Då skola vi giva våra döttrar åt eder och själva taga edra döttrar till hustrur; och vi skola då bo hos eder och bliva med eder ett enda folk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2417Då skyndade tjänaren emot henne och sade: "Låt mig få dricka litet vatten ur din kruka."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1105Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2008Då stod Abimelek upp bittida om morgonen och kallade till sig alla sina tjänare och berättade allt detta för dem; och männen blevo mycket förskräckta.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3117Då stod Jakob upp och satte sina barn och sina hustrur på kamelerna
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4407Då svarade de honom: "Varför talar min herre så? Bort det, att dina tjänare skulle göra sådant!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4311Då svarade deras fader Israel dem: "Måste det så vara, så gören nu på detta sätt: tagen av landets bästa frukt i edra säckar och fören det till mannen såsom skänk, litet balsam och litet honung, dragantgummi och ladanum, pistacienötter och mandlar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2314Då svarade Efron Abraham och sade till honom:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1921Då svarade han honom: "Välan, jag skall ock häri göra dig till viljes; jag skall icke omstörta den stad som du talar om.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4323Då svarade han: "Varen vid gott mod, frukten icke; det är eder Gud och eder faders Gud som har låtit eder finna en skatt i edra säckar; edra penningar har jag fått." Sedan hämtade han Simeon ut till dem.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
27Då svarade hans fader Isak och sade till honom: "Se, fjärran ifrån jordens fetma skall din boning vara och utan dagg från himmelen ovanefter.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2305Då svarade Hets barn Abraham och sade till honom:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3131Då svarade Jakob och sade till Laban: "Jag fruktade för dig, ty jag tänkte att du skulle med våld taga dina döttrar ifrån mig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3413Då svarade Jakobs söner Sikem och hans fader Hamor med listiga ord, eftersom han hade skändat deras syster Dina,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4018Då svarade Josef och sade: "Detta är uttydningen: de tre korgarna betyda tre dagar;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2450Då svarade Laban och Betuel och sade: "Från HERREN har detta utgått; vi kunna i den saken intet säga till dig, varken ont eller gott.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3143Då svarade Laban och sade till Jakob: "Döttrarna äro mina döttrar, och barnen äro mina barn, och hjordarna äro mina hjordar, och allt det du ser är mitt; vad skulle jag då nu kunna göra mot dessa mina döttrar eller mot barnen som de hava fött?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3114Då svarade Rakel och Lea och sade till honom: "Hava vi numera någon lott eller arvedel i vår faders hus?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
42Då svarade Ruben sin fader och sade: "Mina båda söner må du döda, om jag icke för honom åter till dig. Anförtro honom åt mig, jag skall föra honom tillbaka till dig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
815Då talade Gud till Noa och sade:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3408Då talade Hamor med dem och sade: "Min son Sikems hjärta har fäst sig vid eder syster; given henne åt honom till hustru.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2207Då talade Isak till sin fader Abraham och sade: "Min fader!" Han svarade: "Vad vill du, min son?" Han sade: "Se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4109Då talade överste munskänken till Farao och sade: "Jag måste i dag påminna om mina synder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
801Då tänkte Gud på Noa och på alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2014Då tog Abimelek får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor och gav dem åt Abraham. Han gav honom ock hans hustru Sara tillbaka.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2127Då tog Abraham får och fäkreatur och gav åt Abimelek; och de slöto förbund med varandra.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3123Då tog han med sig sina fränder och satte efter honom sju dagsresor och hann upp honom på Gileads berg.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3145Då tog Jakob en sten och reste den till en stod.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4315Då togo männen de nämnda skänkerna och togo med sig dubbla summan penningar, därtill ock Benjamin, och stodo upp och foro ned till Egypten och trädde inför Josef.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4418Då trädde Juda fram till honom och sade: "Hör mig, herre; låt din tjänare tala ett ord inför min herre, och må din vrede icke upptändas mot din tjänare; ty du är såsom Farao.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3002Då upptändes Jakobs vrede mot Rakel, och han svarade: "Håller du då mig för Gud? Det är ju han som förmenar dig livsfrukt."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
19Dagen därefter sade den äldre till den yngre: "Se, jag låg i natt hos min fader; låt oss också denna natt giva honom vin att dricka, och gå du in och lägg dig hos honom, för att vi må skaffa oss livsfrukt genom vår fader."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4916Dan skall skaffa rätt åt sitt folk, han såväl som någon av Israels stammar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4917Dan skall vara en orm på vägen, en huggorm på stigen, en som biter hästen i foten, så att ryttaren faller baklänges av.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4623Dans söner voro Husim.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4931där de hava begravit Abraham och hans hustru Sara, där de ock hava begravit Isak och hans hustru Rebecka, och där jag själv har begravit Lea,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2902Där fick han se en brunn på fältet, och vid den lågo tre fårhjordar, ty ur denna brunn plägade man vattna hjordarna. Och stenen som låg över brunnens öppning var stor;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3802Där fick Juda se dottern till en kananeisk man som hette Sua, och han tog henne till sig och gick in till henne.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2411Där lät han kamelerna lägra sig utanför staden, vid en vattenbrunn; och det led mot aftonen, den tid då kvinnorna plägade komma ut för att hämta vatten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3715Där mötte han en man, medan han gick omkring villrådig på fältet; och mannen frågade honom: "Vad söker du?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1109Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1614Därav kallades brunnen Beer-Lahai-Roi; den ligger mellan Kades och Bered.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2131Därav kallades det stället Beer-Seba, eftersom de båda där gingo eden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
30Därefter avskilde Jakob lammen och ordnade djuren så, att de vände huvudena mot det som var strimmigt och mot allt som var svart i Labans hjord; så skaffade han sig egna hjordar, som han icke lät komma ihop med Labans hjord.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2319Därefter begrov Abraham sin hustru Sara i grottan på åkern i Makpela, gent emot Mamre, det är Hebron, i Kanaans land.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4401Därefter bjöd han sin hovmästare och sade: "Fyll männens säckar med säd, så mycket de kunna rymma, och lägg vars och ens penningar överst i hans säck.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3021Därefter födde hon en dotter och gav henne namnet Dina.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2508därefter gav Abraham upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och blev samlad till sina fäder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3529därefter gav Isak upp andan och dog och blev samlad till sina fäder, gammal och mätt på att leva. Och hans söner Esau och Jakob begrovo honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3307Därefter gick ock Lea fram med sina barn, och de bugade sig. Slutligen gingo Josef och Rakel fram och bugade sig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2621Därefter grävde de en annan brunn, men om den kommo de ock i tvist; då gav han den namnet Sitna.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3830Därefter kom hans broder fram, han som hade den röda tråden om sin hand, och han fick namnet Sera.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2526Därefter kom hans broder fram, och denne höll med sin hand i Esaus häl; och han fick namnet Jakob. Men Isak var sextio år gammal, när de föddes.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4217Därefter lät han hålla dem allasammans i fängelse under tre dagar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4524Därefter lät han sina bröder fara, och de begåvo sig åstad; och han sade till dem: "Kiven icke på vägen."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2726Därefter sade hans fader Isak till honom: "Kom hit och kyss mig, min son."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2921Därefter sade Jakob till Laban: "Giv mig min hustru, ty min tid är nu förlupen; låt mig gå in till henne."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4631Därefter sade Josef till sina bröder och sin faders folk: "Jag vill fara upp och berätta för Farao och säga till honom: 'Mina bröder och min faders folk, som hittills hava bott i Kanaans land, hava kommit till mig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
37därefter sände de den fotsida livklädnaden hem till sin fader och läto säga: "Denna har vi funnit; se efter, om det är din sons livklädnad eller icke."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3725Därefter satte de sig ned för att äta. När de då lyfte upp sina ögon, fingo de se ett tåg av ismaeliter komma från Gilead, och deras kameler voro lastade med dragantgummi, balsam och ladanum; de voro på väg med detta ned till Egypten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2303Därefter stod Abraham upp och gick bort ifrån den döda och talade så till Hets barn:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2731Därefter tillredde också han en smaklig rätt och bar in den till sin fader och sade till sin fader: "Må min fader stå upp och äta av sin sons villebråd, på det att din själ må välsigna mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4331Därefter, sedan han hade tvagit sitt ansikte, gick han åter ut och betvang sig och sade: "Sätten fram mat."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2605därför att Abraham har lyssnat till mina ord och hållit vad jag har bjudit honom hålla, mina bud, mina stadgar och mina lagar."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1812Därför log Sara vid sig själv och tänkte: "Skulle jag väl nu på min ålderdom giva mig till lusta, nu då också min herre är gammal?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3906Därför överlät han i Josefs vård allt vad han ägde, och sedan han hade fått honom till sin hjälp, bekymrade han sig icke om något, utom maten som han själv åt. Men Josef hade en skön gestalt och var skön att skåda.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2903därför plägade man låta alla hjordarna samlas dit och vältrade så stenen från brunnens öppning och vattnade fåren; sedan lade man stenen tillbaka på sin plats över brunnens öppning.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5016Därför sände de bud till Josef och läto säga: "Din fader bjöd oss så före sin död:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1705Därför skall du icke mer heta Abram, utan Abraham skall vara ditt namn, ty jag skall låta dig bliva en fader till många folk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2217därför skall jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen och såsom sanden på havets strand; och din säd skall intaga sina fienders portar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1821därför vill jag gå ditned och se om de verkligen i allt hava gjort efter det rop som har kommit till mig; om så icke är, vill jag veta det."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
714därtill alla vilda djur, efter sina arter, och alla boskapsdjur, efter sina arter, och alla kräldjur som röra sig på jorden, efter sina arter, och alla flygande djur, efter sina arter, allt vad fåglar heter, av alla slag.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5008därtill allt Josefs husfolk och hans bröder och hans faders husfolk; allenast sina kvinnor och barn, och sina får och fäkreatur lämnade de kvar i landet Gosen.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5003Därtill åtgingo fyrtio dagar; så många dagar åtgå nämligen för balsamering. Och egyptierna begräto honom i sjuttio dagar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3705Därtill hade Josef en gång en dröm, som han omtalade för sina bröder; sedan hatade de honom ännu mer.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1403De förenade sig alla och tågade till Siddimsdalen, där Salthavet nu är.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
715De gingo in till Noa i arken, två och två av allt kött som hade i sig någon livsande.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4408De penningar som vi funno överst i våra säckar hava vi ju fört tillbaka till dig från Kanaans land. Huru skulle vi då kunna vilja stjäla silver eller guld ur din herres hus?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3719De sade till varandra: "Se, där kommer drömmaren.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4126De sju vackra korna betyda sju år, de sju vackra axen betyda ock sju år; drömmarna hava en och samma betydelse.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4626De som kommo med Jakob till Egypten, de som hade utgått från hans länd, utgjorde alla tillsammans sextiosex personer, förutom Jakobs sonhustrur.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4210De svarade honom: "Nej, herre, dina tjänare hava kommit för att köpa säd till föda åt sig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4008De svarade honom: "Vi hava haft en dröm, och ingen finnes, som kan uttyda den." Josef sade till dem: "Att giva uttydningen är ju Guds sak; förtäljen drömmen för mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4725De svarade: "Du har behållit oss vid liv; låt oss finna nåd för min herres ögon, så vilja vi vara Faraos trälar."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4328De svarade: "Ja, det står väl till med vår fader, din tjänare; han lever ännu." Och de bugade sig och föllo ned för honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4307De svarade: "Mannen frågade noga om oss och vår släkt; han sade: 'Lever eder fader ännu? Haven I någon broder?' Då omtalade vi för honom huru det förhöll sig. Kunde vi veta att han skulle säga: 'Fören eder broder hitned'?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2628De svarade: "Vi hava tydligt sett att HERREN är med dig; därför tänkte vi: 'Låt oss giva varandra en ed, vi och du, så att vi sluta ett förbund med dig,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4213De svarade: "Vi, dina tjänare, äro tolv bröder, söner till en och samma man i Kanaans land; men den yngste är nu hemma hos vår fader, och en är icke mer till."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3428de togo deras får och fäkreatur och åsnor, både vad som fanns i staden och vad som fanns på fältet.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1412de togo ock med sig Lot, Abrams brorson, och hans ägodelar, när de tågade bort; ty denne bodde i Sodom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2510den åker som Abraham hade köpt av Hets barn; där blev Abraham begraven, såväl som hans hustru Sara.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
213Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4816den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn; och må de uppkallas efter mitt och mina fäders, Abrahams och Isaks, namn, och må de föröka sig och bliva talrika på jorden."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4409Den bland dina tjänare, som den finnes hos, han må dö; därtill vilja vi andra bliva min herres trälar."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
211Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2525Den som först kom fram var rödlätt och över hela kroppen såsom en hårmantel; och de gåvo honom namnet Esau.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
906den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bliva utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
214Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
19Den yngre födde ock en son, och hon gav honom namnet Ben-Ammi; från honom härstamma Ammons barn ända till denna dag.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3610Dessa äro namnen på Esaus söner: Elifas, son till Ada, Esaus hustru, och Reguel, son till Basemat, Esaus hustru.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2513Dessa äro namnen på Ismaels söner, med deras namn, efter deras ättföljd: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel, Mibsam,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4608Dessa äro namnen på Israels barn som kommo till Egypten: Jakob och hans söner. Jakobs förstfödde var Ruben,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1905Dessa kallade på Lot och sade till honom: "Var äro de män som hava kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi få känna dem."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3421Dessa män äro fredligt sinnade mot oss; må vi alltså låta dem bo i landet och draga omkring där; landet har ju utrymme nog för dem. Vi vilja taga deras döttrar till hustrur åt oss och giva dem våra döttrar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
919Dessa tre voro Noas söner och från dessa hava alla jordens folk utgrenat sig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3628Dessa voro Disans söner: Us och Aran.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3619Dessa voro Esaus söner, och dessa deras stamfurstar. Han är densamme som Edom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1020Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3620Dessa voro horéen Seirs söner, landets förra inbyggare: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3629Dessa voro horéernas stamfurstar: fursten Lotan, fursten Sobal, fursten Sibeon, fursten Ana,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2516Dessa voro Ismaels söner och dessa deras namn, i deras byar och tältläger, tolv hövdingar efter deras stammar.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4615Dessa voro Leas söner, de som hon födde åt Jakob i Paddan-Aram; tillika födde hon åt honom dottern Dina. Söner och döttrar utgjorde tillsammans trettiotre personer.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
10Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4622Dessa voro Rakels söner, de som föddes åt Jakob, tillsammans fjorton personer.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1031Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4625Dessa voro söner till Bilha, som Laban hade givit åt sin dotter Rakel, och dessa födde hon åt Jakob, tillsammans sju personer.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4618Dessa voro söner till Silpa, som Laban hade givit åt sin dotter Lea, och dessa födde hon åt Jakob, sexton personer.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3615Dessa voro stamfurstarna bland Esaus söner: Elifas', Esaus förstföddes, söner voro dessa: fursten Teman, fursten Omar, fursten Sefo, fursten Kenas,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4405Det är ju just den bägaren som min herre dricker ur, och som han plägar spå med. Det är en ond gärning I haven gjort.'"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3129Det stode nu i min makt att göra eder ont; men eder faders Gud sade till mig i natt: 'Tag dig till vara för att tala något mot Jakob, vad det vara må.'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
41Det talet behagade Farao och alla hans tjänare.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2111Det talet misshagade Abraham mycket för hans sons skull.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
204Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3601Detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms, släkt.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3702Detta är berättelsen om Jakobs släkt. När Josef var sjutton år gammal, gick han, jämte sina bröder, i vall med fåren; han följde då såsom yngling med Bilhas och Silpas, sin faders hustrurs, söner. Och Josef bar fram till deras fader vad ont som sades om dem.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
609Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse med Gud vandrade Noa.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1001Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1110Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
501Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4128Detta menade jag, när jag sade till Farao: Vad Gud ämnar göra, det har han låtit Farao veta.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3152detta röse vare ett vittne, och stoden vare ett vittne, att jag icke skall draga till dig förbi detta röse, och att icke heller du skall draga till mig förbi detta röse och denna stod, med ont uppsåt.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4908Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; din hand skall vara på dina fienders nacke, för dig skola din faders söner buga sig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4926Din faders välsignelser nå högt, högre än mina förfäders välsignelser, de nå upp till de eviga höjdernas härlighet. De skola komma över Josefs huvud, över dens hjässa, som är en furste bland sina bröder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4805Dina båda söner, som äro födda åt dig i Egyptens land, innan jag kom hit till dig i Egypten, de skola nu vara mina: Efraim och Manasse skola vara mina, likasom Ruben och Simeon.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3621Dison, Eser och Disan. Dessa voro horéernas, Seirs söners, stamfurstar i Edoms land.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1304dit där han förra gången hade rest ett altare. Och där åkallade Abram HERRENS namn.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4924dock förbliver hans båge fast, och hans händer och armar spänstiga, genom dens händer, som är den Starke i Jakob, genom honom som är herden, Israels klippa,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2125Dock gjorde Abraham Abimelek förebråelser angående en vattenbrunn som Abimeleks tjänare hade tagit ifrån honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3128Du förunnade mig icke ens att kyssa mina barnbarn och mina döttrar. Du har handlat dåraktigt.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3212Du har själv sagt: 'Jag skall göra dig mycket gott och låta din säd bliva såsom havets sand, som man icke kan räkna för dess myckenhets skull.'"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4904Du sjuder över såsom vatten, du skall icke bliva den främste, ty du besteg din faders läger; då gjorde du vad skändligt var. Ja, min bädd besteg han!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4510Du skall få bo i landet Gosen och vara mig nära, du med dina barn och barnbarn, dina får och fäkreatur och allt vad som tillhör dig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
41Du skall förestå mitt hus, och efter dina befallningar skall allt mitt folk rätta sig; allenast däri att tronen förbliver min vill jag vara förmer än du."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4706Egyptens land ligger öppet för dig; i den bästa delen av landet må du låta din fader och dina bröder bo. Må de bo i landet Gosen, och ifall du vet om några bland dem att de äro dugande män, så sätt dessa till uppsyningsmän över min boskap."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4216En av eder må fara och hämta hit eder broder. Men I andra skolen stanna såsom fångar, för att jag så må pröva om I haven talat sanning. Ty om så icke är, då ären I spejare, så sant Farao lever."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2529En gång, då Jakob höll på att koka något till soppa, kom Esau hem från marken, uppgiven av hunger.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3812En lång tid därefter dog Suas dotter, Judas hustru. Och efter sorgetidens slut gick Juda med sin vän adullamiten Hira upp till Timna, för att se efter dem som klippte hans får.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
616en öppning för ljuset, en aln hög alltigenom, skall du göra ovantill på arken; och en dörr till arken skall du sätta på dess sida; och du skall inreda den så, att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4801En tid härefter blev det sagt till Josef: "Din fader är nu sjuk." Då tog han med sig sina båda söner, Manasse och Efraim.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2220En tid härefter blev så berättat för Abraham: "Se, Milka har ock fött barn åt din broder Nahor."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4001En tid härefter hände sig att den egyptiske konungens munskänk och hans bagare försyndade sig mot sin herre, konungen av Egypten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2201En tid härefter hände sig att Gud satte Abraham på prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Här är jag."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1501En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: "Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3602Esau hade tagit sina hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hetiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till hivéen Sibeon,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
27Esau sade till sin fader: "Har du då allenast den enda välsignelsen, min fader? Välsigna också mig, min fader." Och Esau brast ut i gråt.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
25Esau svarade: "Jag är ju döden nära; vartill gagnar mig då min förstfödslorätt?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4922Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan; dess grenar nå upp över muren.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4909Ett ungt lejon är Juda; från rivet byte har du dragit ditupp, min son. Han har lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon, såsom en lejoninna -- vem vågar oroa honom?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5006Farao svarade: "Far ditupp och begrav din fader, efter den ed som han har tagit av dig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4730fastmer, när jag har gått till vila hos mina fäder, skall du föra mig från Egypten och begrava mig i deras grav." Han svarade: "Jag skall göra såsom du har sagt."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3912fattade hon honom i manteln och sade: "Ligg hos mig." Men han lämnade manteln i hennes hand och flydde och kom ut.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
720Femton alnar högt steg vattnet över bergen, så att de övertäcktes.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2729Folk tjäne dig, och folkslag falle ned för dig. Bliv en herre över dina bröder, och må din moders söner falla ned för dig. Förbannad vare den som förbannar dig, och välsignad vare den som välsignar dig!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4907Förbannad vare deras vrede, som är så våldsam, och deras grymhet, som är så hård! Jag skall förströ dem i Jakob, jag skall förskingra dem i Israel.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
925Förbannad vare Kanaan, en trälars träl vare han åt sina bröder!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
32Fördenskull äta Israels barn ännu i dag icke höftsenan som ligger på höftleden, därför nämligen, att han gav Jakob ett slag på höftleden, på höftsenan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
224Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4220Fören sedan eder yngste broder hit till mig; om så edra ord visa sig vara sanna, skolen I slippa att dö." Och de måste göra så.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3923Föreståndaren för fängelset tog sig alls icke av något som Josef hade om hand, eftersom HERREN var med denne; och vad han gjorde, det lät HERREN lyckas väl.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4920Från Aser kommer fetma, honom till mat; konungsliga läckerheter har han att giva.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1005Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1011Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5021Frukten därför nu icke; jag skall försörja eder och edra kvinnor och barn." Och han tröstade dem och talade vänligt med dem.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3630fursten Dison, fursten Eser, fursten Disan. Dessa voro horéernas stamfurstar i Seirs land, var furste för sig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3642fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3616fursten Kora, fursten Gaetam, fursten Amalek. Dessa voro de furstar som härstammade från Elifas, i Edoms land; dessa voro Adas söner.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3643fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar, efter deras boningsorter i det land de hade tagit i besittning -- hans som ock kallas Esau, edoméernas stamfader.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3641fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2709Gå bort till hjorden och hämta mig därifrån två goda killingar, så vill jag av dem tillreda en smaklig rätt åt din fader, en sådan som han tycker om.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2118Gå och lyft upp gossen, och tag honom vid handen; jag skall göra honom till ett stort folk."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
816Gå ut ur arken med din hustru och dina söner och dina söners hustrur.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4919Gad skall trängas av skaror, men själv skall han tränga dem på hälarna.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4616Gads söner voro Sifjon och Haggi, Suni och Esbon, Eri och Arodi och Areli.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4925genom din faders Gud -- han skall hjälpa dig. genom den Allsmäktige -- han skall välsigna dig med välsignelser från himmelen därovan, välsignelser från djupet som utbreder sig därnere, välsignelser från bröst och sköte.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
709gingo två och två, hankön och honkön, in till Noa i arken, såsom Gud hade bjudit Noa.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3026Giv mig mina hustrur och mina barn, som jag har tjänat dig för, och låt mig draga hem; du vet ju själv huru jag har tjänat dig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1003Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
116Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
125Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
927Gud utvidge Jafet, han tage sin boning i Sems hyddor, och Kanaan vare deras träl."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2515Hadad och Tema, Jetur, Nafis och Kedma.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1027Hadoram, Usal, Dikla,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1006Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2707Hämta mig villebråd och red till åt mig en smaklig rätt, på det att jag må äta och sedan välsigna dig inför HERREN, förrän jag dör.'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4518hämten så eder fader och edert folk och kommen hit till mig, så skall jag giva eder det bästa som finnes i Egyptens land, och I skolen få äta av landets fetma.'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2614Han ägde så många får och fäkreatur och så många tjänare, att filistéerna begynte avundas honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4911Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnas fåle. Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2121Han bodde i öknen Paran; och hans moder tog en hustru åt honom från Egyptens land.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2906Han frågade dem vidare: "Står det väl till med honom?" De svarade: "Ja; och se, där kommer hans dotter Rakel med fåren."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3909Han har i detta hus icke större makt än jag, och intet annat har han förbehållit sig än dig allena, eftersom du är hans hustru. Huru skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4021Han insatte överste munskänken åter i hans ämbete, så att han fick giva Farao bägaren i handen;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3706Han sade nämligen till dem: "Hören vilken dröm jag har haft.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2907Han sade: "Det är ju ännu full dag; ännu är det icke tid att samla boskapen. Vattnen fåren, och fören dem åter i bet."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3228Han sade: "Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3817Han sade: "Jag vill sända dig en killing ur min hjord." Hon svarade: "Ja, om du giver mig pant, till dess du sänder den."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3818Han sade: "Vad skall jag då giva dig i pant?" Hon svarade: "Din signetring, din snodd och staven som du har i din hand." Då gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3029Han svarade honom: "Du vet själv huru jag har tjänat dig, och vad det har blivit av din boskap under min vård.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
24Han svarade mig: 'HERREN, inför vilken jag har vandrat, skall sända sin ängel med dig och göra din resa lyckosam, så att du åt min son får en hustru av min släkt och av min faders hus;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2130Han svarade: "Dessa sju lamm skall du taga emot av mig, för att detta må vara mig till ett vittnesbörd därom att det är jag som har grävt denna brunn."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1508Han svarade: "Herre, HERRE, varav skall jag veta att jag skall besitta det?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4410Han svarade: "Ja, vare det såsom I haven sagt; den som den finnes hos, han skall bliva min träl. Men I andra skolen vara utan skuld."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
310Han svarade: "Jag hörde dig i lustgården; då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken; därför gömde jag mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3716Han svarade: "Jag söker efter mina bröder; säg mig var de vakta sin hjord."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3031Han svarade: "Vad skall jag giva dig?" Och Jakob sade: "Du skall icke alls giva mig något. Om du vill göra mot mig såsom jag nu säger, så skall jag fortfara att vara herde för din hjord och vakta den.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3223Han tog dem och förde dem över bäcken och förde tillika över vad han eljest ägde.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1009Han var ock en väldig jägare inför HERREN; därför plägar man säga: "En väldig jägare inför HERREN såsom Nimrod."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
27Hans fader Isak frågade honom: "Vem är du?" Han svarade: "Jag är Esau, din förstfödde son."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4912Hans ögon äro dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5013hans söner förde honom till Kanaans land och begrovo honom i grottan på åkern i Makpela, den åker som Abraham hade köpt till egen grav av hetiten Efron, gent emot Mamre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4918HERRE, jag bidar efter din frälsning!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
209HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2018HERREN hade nämligen gjort alla kvinnor i Abimeleks hus ofruktsamma, för Saras, Abrahams hustrus, skull.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1826HERREN sade: "Om jag i Sodom finner femtio rättfärdiga inom staden, så vill jag skona orten för deras skull."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2407HERREN, himmelens Gud, som har fört mig bort ifrån min faders hus och ifrån mitt fädernesland, han som har talat till mig och svurit och sagt: 'Åt din säd skall jag giva detta land', han skall sända sin ängel framför dig, så att du därifrån skall kunna få en hustru åt min son.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1520hetiternas, perisséernas, rafaéernas,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1017hivéerna, arkéerna, sinéerna,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2012Hon är också verkligen min syster, min faders dotter, fastän icke min moders dotter; och så blev hon min hustru.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3023Hon blev havande och födde en son. Då sade hon: "Gud har tagit bort min smälek."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2502Hon födde åt honom Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3003Hon sade: "Se, där är min tjänarinna Bilha; gå in till henne, för att hon må föda barn i mitt sköte, så att genom henne också jag får avkomma."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2424Hon svarade honom: "Jag är dotter till Betuel, Milkas son, som av henne föddes åt Nahor."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2418Hon svarade: "Drick, min herre" och lyfte strax ned krukan på sin hand och gav honom att dricka.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2306Hör oss, herre. Du är en Guds hövding bland oss; begrav din döda i den förnämligaste av våra gravar. Ingen av oss skall vägra att giva dig sin grav till att där begrava din döda.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
101I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4930i den grotta som ligger på åkern i Makpela, gent emot Mamre, i Kanaans land, den åker som Abraham köpte till egen grav av hetiten Efron,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
711I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
813I det sexhundraförsta året, i första månaden, på första dagen i månaden, hade vattnet sinat bort ifrån jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg nu att marken var fri ifrån vatten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
319I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2441i sådant fall skall du vara löst från din ed till mig, när du har kommit till min släkt. Också om de icke giva henne åt dig, skall du vara fri ifrån eden till mig.'
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4512I sen ju med egna ögon, också min broder Benjamin ser med egna ögon, att det är jag, som med egen mun talar till eder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
5020I tänkten ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo, för att låta det ske, som nu har skett, och så behålla mycket folk vid liv.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31I tjugu år har jag nu varit hos dig; dina tackor och dina getter hava icke fött i otid, och av vädurarna i din hjord har jag icke ätit.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3141I tjugu år har jag nu varit i ditt hus; jag har tjänat dig i fjorton år för dina båda döttrar och i sex år för din boskap, men du har tio gånger förändrat min lön.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1404I tolv år hade de varit under Kedorlaomer, men i det trettonde året hade de avfallit.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4506I två år har nu hungersnöd varit i landet, och ännu återstå fem år under vilka man varken skall plöja eller skörda.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2311Icke så, min herre. Hör mig: Jag skänker dig åkern; grottan som finnes där skänker jag dig ock; jag skänker dig den inför mina landsmäns ögon; begrav där din döda.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4719Icke vill du att vi skola förgås inför dina ögon, vi med vår åkerjord? Köp oss och vår jord för bröd, så vilja vi med vår jord bliva Faraos trälar; giv oss allenast utsäde, för att vi må leva och icke dö, och för att jorden icke må läggas öde."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2318inför Hets barns ögon, inför alla som bodde inom hans stadsport.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Intet ihjälrivet djur förde jag till dig; jag måste själv ersätta det; du utkrävde det av mig, evad det var stulet om dagen eller stulet om natten.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
27Isak svarade och sade till Esau: "Se, jag har satt honom till en herre över dig, och alla hans bröder har jag givit honom till tjänare, och med säd och vin har jag begåvat honom; vad skall jag då nu göra för dig, min son?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4914Isaskar är en stark åsna, som ligger i ro i sin inhägnad.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4613Isaskars söner voro Tola, Puva, Job och Simron.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4521Israels söner gjorde så, och Josef gav dem vagnar, efter Faraos befallning, och gav dem kost för resan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3116Ja, all den rikedom som Gud har avhänt vår fader tillhör oss och våra barn. Så gör nu allt vad Gud har sagt dig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
424Ja, sjufalt hämnad bliver Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2745ja, till dess din broders vrede mot dig har upphört och han förgäter vad du har gjort mot honom. Då skall jag sända åstad och hämta dig därifrån. Varför skall jag mista eder båda på samma gång?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1002Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3113Jag är den Gud som du såg i Betel, där du smorde en stod, och där du gjorde mig ett löfte. Stå nu upp och drag ut ur detta land, och vänd tillbaka till ditt fädernesland.'"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2304Jag är en främling och gäst hos eder. Låten mig nu få en egen grav hos eder, så att jag kan föra min döda dit och begrava henne.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3210jag är för ringa till all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare; ty jag hade icke mer än min stav, när jag gick över denna Jordan, och nu har jag förökats till två skaror.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2604Jag skall göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen, och jag skall giva åt din säd alla dessa länder; och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4604Jag skall själv draga ned med dig till Egypten, jag skall ock föra dig åter upp därifrån; och Josefs hand skall tillsluta dina ögon."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3707Jag tyckte att vi bundo kärvar på fältet; och se, min kärve reste sig upp och blev stående, och edra kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4309Jag vill ansvara för honom; av min hand må du utkräva honom. Om jag icke för honom åter till dig och ställer honom inför ditt ansikte, så vill jag vara en syndare inför dig i all min tid.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2403jag vill av dig taga en ed vid HERREN, himmelens Gud och jordens Gud, att du icke till hustru åt min son skall taga en dotter till någon av kananéerna bland vilka jag bor,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4511Jag vill där försörja dig -- ty ännu återstå fem hungerår -- så att varken du eller ditt hus eller någon som hör dig till skall lida nöd.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1702Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig övermåttan."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
30Jag vill i dag gå igenom hela din hjord och avskilja ur den alla spräckliga och brokiga såväl som alla svarta djur bland fåren, så ock vad som är brokigt och spräckligt bland getterna; sådant må sedan bliva min lön.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1424Jag vill intet hava; det är nog med vad mina män hava förtärt och den del som tillkommer mina följeslagare. Aner, Eskol och Mamre, de må få sin del."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1805Jag vill ock hämta ett stycke bröd, så att I kunnen vederkvicka eder, innan I gån vidare, eftersom I nu haven tagit vägen förbi eder tjänare." De sade: "Gör såsom du har sagt."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
911Jag vill upprätta ett förbund med eder: härefter skall icke mer ske att allt kött utrotas genom flodens vatten; ingen flod skall mer komma och fördärva jorden."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3102Jakob märkte också att Laban icke såg på honom med samma ögon som förut.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
25Jakob sade: "Så giv mig nu din ed därpå." Och han gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4709Jakob svarade Farao: "Min vandringstid har varat ett hundra trettio år. Få och onda hava mina levnadsår varit, de nå icke upp till antalet av mina fäders levnadsår under deras vandringstid."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3310Jakob svarade: "Ack nej; om jag har funnit nåd för dina ögon, så tag emot skänkerna av mig, eftersom jag har fått se ditt ansikte, likasom såge jag ett gudaväsens ansikte, då du nu så gunstigt har tagit emot mig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1004Javans söner voro Elisa och Tarsis, kittéerna och dodanéerna.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
112jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4214Josef sade till dem: "Det är såsom jag sade eder: I ären spejare.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4116Josef svarade Farao och sade: "I min makt står det icke; men Gud skall giva Farao ett lyckosamt svar."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4809Josef svarade sin fader: "Det är mina söner, som Gud har givit mig här." Då sade han: "För dem hit till mig, på det att jag må välsigna dem."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4716Josef svarade: "Fören hit eder boskap, så skall jag giva eder bröd i utbyte mot eder boskap, om I icke mer haven några penningar."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4146Josef var trettio år gammal, när han stod inför Farao, konungen i Egypten. Och Josef gick ut ifrån Farao och färdades omkring i hela Egyptens land.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4416Juda svarade: Vad skola vi säga till min herre, vad skola vi tala, och huru skola vi rättfärdiga oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Se, vi äro min herres trälar, vi andra såväl som den som bägaren har blivit funnen hos."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4612Judas söner voro Er, Onan, Sela, Peres och Sera -- men Er och Onan dogo i Kanaans land -- och Peres' söner voro Hesron och Hamul.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1519kainéernas, kenaséernas, kadmonéernas,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1824Kanhända finnas femtio rättfärdiga i staden; vill du då förgöra den och icke skona orten för de femtio rättfärdigas skull som finnas där?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1828Kanhända skall det fattas fem i de femtio rättfärdiga; vill du då för de fems skull fördärva hela staden?" Han sade: "Om jag där finner fyrtiofem; så skall jag icke fördärva den."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2712Kanhända tager min fader på mig, och jag bliver då av honom hållen för en bespottare och skaffar mig förbannelse i stället för välsignelse."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
19Kom, låt oss giva vår fader vin att dricka och lägga oss hos honom, för att vi må skaffa oss livsfrukt genom vår fader."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4902Kommen tillhopa och hören, I Jakobs söner; hören på eder fader Israel.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
904Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1007Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
302Kvinnan svarade ormen: "Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3027Laban svarade honom: "Låt mig finna nåd för dina ögon; jag vet genom hemliga tecken att HERREN för din skull har välsignat mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2919Laban svarade: "Det är bättre att jag giver henne åt dig, än att jag skulle giva henne åt någon annan; bliv kvar hos mig."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2926Laban svarade: "Det är icke sed på vår ort att man giver bort den yngre före den äldre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3814lade hon av sig sina änkekläder och betäckte sig med en slöja och höljde in sig och satte sig vid porten till Enaim på vägen till Timna. Ty hon såg, att fastän Sela var fullvuxen, blev hon likväl icke given åt honom till hustru.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1924lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1804Låt mig hämta litet vatten, så att I kunnen två edra fötter; och vilen eder under trädet.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
44Låt nu därför din tjänare stanna kvar hos min herre såsom träl, i ynglingens ställe, men låt ynglingen fara hem med sina bröder.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2927Låt nu dennas bröllopsvecka gå till ända, så vilja vi giva dig också den andra, mot det att du gör tjänst hos mig i ännu ytterligare sju år."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3523Leas söner voro Ruben, Jakobs förstfödde, vidare Simeon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
4611Levis söner voro Gerson, Kehat och Merari.

>>>