THE HOLY BIBLE - ABC DUTCH
1 >>>

NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2660Aan Ašron werden Nadab en Abihoe, Elazar en Itamar geboren.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
418Aan Chanok werd Irad geboren, en Irad verwekte MechoejaŽl; MechoejaŽl verwekte MetoesjaŽl, en MetoesjaŽl weer Lťmek.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2823aan de beide boveneinden van de borsttas moet ge twee gouden ringen maken;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3707Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel maakte hij twee gouden cherubs, als drijfwerk.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2518Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel moet ge twee gouden cherubs als drijfwerk maken.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3915Aan de borsttas maakte men kettinkjes van zuiver goud als koorden gevlochten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2822Aan de borsttas moet ge kettinkjes maken van zuiver goud, als koorden gevlochten;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2714Aan de ene hoek moet het over een lengte van vijftien el worden afgezet met gordijnen aan drie palen op hun drie voetstukken;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3720Aan de kandelaar zelf zaten vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1821Aan de levieten geef Ik alle tienden in IsraŽl tot erfdeel als vergoeding voor hun dienst, die zij bij de openbaringstent verrichten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3811Aan de noordzijde hing hij eveneens gordijnen over een lengte van honderd el aan twintig palen op hun twintig bronzen voetstukken; de ringen en banden der palen waren van zilver.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3924Aan de onderrand van de schoudermantel bracht men violette, purperen en karmozijnen granaatappeltjes aan.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2833Aan de onderrand van de schoudermantel moet ge rondom violette, purperen en karmozijnen granaatappeltjes aanbrengen en aan alle kanten daartussen gouden belletjes;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
338Aan de oostkant van de tabernakel, dus vůůr de openbaringstent, waren Moses en Ašron met zijn zonen gelegerd. Zij hadden de zorg voor de dienst in het heiligdom ten behoeve van de IsraŽlieten; en zo een onbevoegde naderde, werd hij gedood.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3812Aan de westkant hing hij gordijnen over een lengte van vijftig el, aan tien palen op hun tien voetstukken; de ringen en banden der palen waren van zilver.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
709Aan de zonen van Kehat gaf hij er geen, omdat zij de heilige zaken, die hun waren toevertrouwd, op hun schouders moesten dragen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2506Aan de zonen van zijn bijvrouwen gaf Abraham geschenken, en zond ze nog tijdens zijn leven weg, uit de omgeving van zijn zoon Isašk naar de overkant, het land van het oosten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4010Aan die wijnstok zaten drie ranken; zodra hij begon uit te lopen, zette hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2654Aan een grote stam moet ge een groot, aan een kleine een klein erfdeel toewijzen; aan iedereen moet naar het aantal van zijn gemonsterden een erfdeel worden geschonken.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3145aan ezels dertig duizend vijfhonderd;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3139aan ezels, dertig duizend vijfhonderd, en de gave voor Jahweh daarvan een en zestig;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3429Aan hen gaf Jahweh bevel het land Kanašn onder de kinderen IsraŽls te verdelen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4522Aan ieder van hen schonk hij een stel feestgewaden, maar aan Benjamin driehonderd zilverstukken en vijf stel feestgewaden.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2533Aan iedere arm moeten drie bloemkelken zitten in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems; dus aan de zes armen, die uit de kandelaar steken op dezelfde manier.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3719Aan iedere arm zaten drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems; dus aan de zes armen, die uit de kandelaar staken, op dezelfde manier.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3140aan mensen zestien duizend, en de gave voor Jahweh twee en dertig.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3138aan runderen, zes en dertig duizend, en de gave voor Jahweh daarvan twee en zeventig;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3144aan runderen, zes en dertig duizend;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3123Aanstonds verzamelde hij zijn verwanten, zette hem zeven dagen lang achterna, en haalde hem bij het gebergte van Gilad in.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1010Aanvankelijk heerste hij over Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sjinar;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3222Ašron antwoordde: Laat mijn heer niet toornig worden; gij weet toch zelf, hoe slecht dat volk is.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
803Ašron deed het, en plaatste de lampen zo, dat ze naar de voorkant van de kandelaar waren gekeerd, zoals Jahweh het bevolen had.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
310Ašron en zijn zonen moet ge aanstellen, om hun priesterambt uit te oefenen; zo een onbevoegde nadert, moet hij worden gedood.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2843Ašron en zijn zonen moeten ze dragen, wanneer zij de openbaringstent binnengaan of tot het altaar naderen, om in het heiligdom dienst te verrichten; anders zouden zij schuld op zich laden en sterven. Dit is een altijdgeldend voorschrift voor hem en zijn nakomelingschap.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2721Ašron en zijn zonen zullen die van de avond tot de morgen voor het aanschijn van Jahweh onderhouden in de openbaringstent buiten het voorhangsel, dat zich voor de ark des Verbonds bevindt. Dit is een eeuwige verplichting voor de IsraŽlieten van geslacht tot geslacht.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3202Ašron gaf hun ten antwoord: Haalt de gouden ringen uit de oren van uw vrouwen, zonen en dochters, en brengt die bij mij.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1019Ašron gaf Moses ten antwoord: Zie, ze hebben vandaag hun zonde(-) en brandoffers voor Jahweh gebracht, terwijl ik zo zwaar getroffen ben. Als ik heden van een zondeoffer had gegeten, zou dat Jahweh wel hebben behaagd?
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2835Ašron moet hem dragen als hij zijn bediening uitoefent, zodat men hem kan horen, wanneer hij voor het aanschijn van Jahweh het heiligdom binnentreedt of verlaat; anders zal hij sterven.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1621Ašron moet zijn beide handen op de kop van den levenden bok leggen, over hem de belijdenis van de misdaden en overtredingen der IsraŽlieten uitspreken, wat hun zonden ook zijn, ze op de kop van den bok leggen en hem door iemand, die daarvoor is aangewezen, de woestijn in laten jagen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
623Ašron nam Elisjťba, de dochter van Amminadab en zuster van Našsson tot vrouw; zij baarde hem Nadab, Abihoe, Elazar en Itamar.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1647Ašron nam zijn wierookvat, zoals Moses bevolen had, en snelde midden tussen de gemeente in. En zie, de straf was onder het volk al begonnen. Hij deed er wierook op, voltrok de verzoeningsplechtigheid over het volk,
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
430Ašron verkondigde alles wat Jahweh tot Moses gesproken had, en Moses verrichtte de tekenen voor de ogen van het volk.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1634Ašron vulde dus een kruik met een volle ůmer manna, zoals Jahweh Moses bevolen had, en zette die ter bewaring voor de ark des Verbonds neer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3339Ašron was honderd drie en twintig jaar oud, toen hij op de berg Hor stierf.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2024Ašron zal bij zijn volk worden verzameld; want hij zal het land, dat Ik de IsraŽlieten heb gegeven, niet binnengaan, omdat gij beiden u bij het water van Meriba tegen mijn bevel hebt verzet.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2610Abimťlek hernam: Maar wat hebt ge ons gedaan! Hoe gemakkelijk had iemand van ons volk met uw vrouw gemeenschap kunnen houden; ge zoudt dan een zware schuld op ons hebben geladen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2015Abimťlek sprak bovendien: Zie, mijn land ligt voor u open; ga wonen, waar het u bevalt.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2126Abimťlek zeide: Ik weet niet, wie dat gedaan heeft; ge hebt er mij ook nooit van gesproken, en ik heb er tot nu toe niets van gehoord.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2004Abimťlek, die haar nog niet was genaderd, sprak: Heer, zoudt Gij dan een rechtschapen man willen doden?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2208Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerschaap zorgen, mijn kind. En samen gingen ze verder.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2011Abraham antwoordde: Ik dacht, er mocht eens in deze stad volstrekt geen vrees voor God worden gevonden; dan zou men er mij om mijn vrouw vermoorden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2505Abraham gaf alles, wat hij bezat aan Isašk.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2214Abraham gaf die plaats de naam: Jahweh draagt zorg, daarom wordt ook nu nog gezegd: op de berg van Jahweh wordt zorg gedragen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2316Abraham ging in op het aanbod van Efron, en woog het zilver af, dat Efron ten aanhoren van de zonen van Chet had gevraagd: vierhonderd zilveren sikkels, zoals ze bij de kooplui gangbaar zijn.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2501Abraham had nog een andere vrouw genomen, Ketoera geheten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1827Abraham hernam: Zie, ik waag het, tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof ben en as.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2103Abraham noemde den zoon, die hem was geboren, en dien Sara hem geschonken had, Isašk.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2133Abraham plantte een tamarisk te BeŽr-Sjťba, en riep daar de naam van Jahweh aan, den eeuwigen God.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2001Abraham trok vandaar de Nťgeb in, en vestigde zich tussen Kadesj en Sjoer. Zolang Abraham in Gerar verbleef,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2105Abraham was bij de geboorte van zijn zoon Isašk honderd jaar oud.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1724Abraham was negen en negentig jaar oud, toen zijn voorhuid besneden werd;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2401Abraham was oud en hoogbejaard, en Jahweh had Abraham in alles gezegend.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2318Abrahams eigendom in tegenwoordigheid van al de Chittieten, die naar de poort van zijn stad waren gekomen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1312Abram bleef in het land Kanašn wonen, maar Lot vestigde zich in de steden van de Jordaanstreek, en sloeg zijn tenten op tot Sodoma toe,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1129Abram en Nachor waren beiden getrouwd. De vrouw van Abram heette Sarai; de vrouw van Nachor heette Milka, en was de dochter van Haran, den vader van Milka en Jiska.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1606Abram gaf Sarai ten antwoord: Welnu, uw slavin is in uw macht; doe met haar wat ge wilt. Toen begon Sarai haar te kwellen, zodat zij de vlucht voor haar nam.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1205Abram nam Sarai, zijn vrouw, en zijn neef Lot met zich mee, met heel hun bezit, en al de slaven, die zij in Charan hadden verworven; ze gingen op weg naar het land Kanašn, en kwamen daar aan.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1206Abram trok het land door tot de plaats Sikem, en de eik van More. De Kanašnieten woonden toen nog in het land.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1302Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en goud.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1616Abram was zes en tachtig jaar oud, toen Hagar hem JisjmaŽl baarde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3211Ach, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit Esau's hand; want ik ben bang, dat hij komt, om mij met moeder en kinderen te doden.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1419Ach, vergeef dan de zonde van dit volk volgens uw grote ontferming, zoals Gij dit volk vergeven hebt van Egypte tot hier toe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3604Ada baarde aan Esau Elifaz; Basemat ReoeŽl;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
420Ada baarde Jabal; deze werd de vader van de tentbewoners en veefokkers.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
503Adam was honderd dertig jaar oud, toen hij als zijn beeld, op zich gelijkend, een zoon verwekte, wien hij de naam Set gaf.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2717Al de palen rond de voorhof moeten van zilveren banden zijn voorzien; ook de ringen moeten van zilver zijn, maar de voetstukken van brons.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3820Al de pinnen van de tabernakel en van de voorhof rondom waren van brons.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3110al de steden, die zij bewoonden, met al hun kampementen staken ze in brand.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2635Al de tijd dat het woest ligt, zal het rusten, omdat het op uw sabbatjaren geen rust heeft gehad, zolang gij er bleeft wonen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
604Al de tijd van zijn nazireaat mag hij niets eten, wat van de wijnstok wordt gewonnen, zelfs geen pitten en schillen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
605Al de tijd van zijn nazireaatsgelofte mag ook geen scheermes over zijn hoofd gaan; tot de dagen voorbij zijn, waarvoor hij zich aan Jahweh gewijd heeft, blijft hij Jahweh toegeheiligd, en moet hij zijn hoofdhaar laten groeien.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2634Al de tijd, dat het land woest ligt en gij in het land uwer vijanden zijt, haalt het zijn sabbatten in; dan zal het rusten en krijgt het zijn sabbatjaren vergoed.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1819Al deze heilige gaven, die de IsraŽlieten aan Jahweh schenken, geef Ik u en uw zonen en dochters als een eeuwig recht; het is voor u en uw geslacht een eeuwig verbond door zout bekrachtigd voor het aanschijn van Jahweh.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3111Al die roof en buit aan mensen en vee namen zij mee,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2413Al geeft Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik kan het bevel van Jahweh niet overtreden, en uit mijzelf iets doen, goed of kwaad; ik spreek slechts, wat Jahweh beveelt.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3824Al het goud, dat gebruikt werd voor de volledige afbouw van het heiligdom, bestond uit goud, dat vrijwillig bijeen was gebracht, en bedroeg negen en twintig talenten en zeven honderd dertig sikkels volgens het heilig gewicht.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3152Al het goud, dat zij als cijns aan Jahweh brachten, bedroeg zestien duizend zeven honderd vijftig sikkels. Dit was van de hoofdmannen over duizend en honderd;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1315Al het land, dat ge ziet, zal Ik geven aan u En uw kroost voor altijd.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
419Al het vet moet hij er uitnemen, en op het altaar in rook doen opgaan.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
435Al het vet moet hij er uitnemen, zoals met het vet van het lam voor een vredeoffer geschiedt en de priester moet het op het altaar in rook doen opgaan, tegelijk met de vuuroffers van Jahweh. Zo zal de priester voor hem verzoening voor zijn overtreding verkrijgen en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
431Al het vet moet hij er uitnemen, zoals met het vet van het vredeoffer geschiedt, en de priester moet het op het altaar in rook doen opgaan als een welriekend offer voor Jahweh. Zo zal de priester verzoening voor hem verkrijgen en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
426Al het vet moet hij op het altaar in rook doen opgaan, zoals met het vet van het vredeoffer geschiedt. Zo zal de priester voor hem verzoening voor zijn zonde verkrijgen, en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
408Al het vet van den stier, die als zondeoffer geldt, moet hij eruit nemen: het vet, dat de ingewanden bedekt met al het vet, dat aan de ingewanden vastzit;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
427Al het werk van de zonen der Gersjonieten moet steeds op aanwijzing van Ašron en zijn zonen geschieden, zowel bij het vervoer, als bij de dienst; al wat ze hebben te dragen, moet ge hun stuk voor stuk aanwijzen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3429Al hun bezittingen met alle kinderen en vrouwen voerden ze mee, en alles wat in de huizen was, maakten ze buit.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2725Al uw schattingen moeten volgens de heilige sikkel zijn, twintig gera de sikkel.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3419Al wat de moederschoot opent, behoort aan Mij: ieder eerstgeboren mannelijk dier van uw kudde, zowel van runderen als van schapen;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
723Al wat op aarde bestond, werd verzwolgen; mens, viervoetige dieren, kruipende dieren en vogels in de lucht werden van de aarde verdelgd. NoŽ alleen, en wat met hem in de ark was, bleef over.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3123al wat tegen vuur bestand is, moet ge door het vuur halen; dan zal het rein zijn, en behoeft alleen nog met reinigingswater te worden ontsmet. Maar al wat niet tegen vuur is bestand, moet ge door het water halen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3735Al zijn zonen en dochters kwamen hem troosten; maar hij wilde geen troost. Want hij sprak: Treurend daal ik naar mijn zoon in het dodenrijk af. Zo bleef zijn vader om hem wenen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2719Alle benodigdheden voor de bouw van de tabernakel, al zijn pinnen en de pinnen van de voorhof moeten van brons zijn.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3816Alle gordijnen rond de voorhof waren van getwijnd lijnwaad;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
446Alle ingeschreven Levieten, die Moses en Ašron met de leiders van IsraŽl naar hun geslachten en families hadden ingeschreven,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2662Alle ingeschreven mannelijke personen van ťťn maand af waren drie en twintig duizend. Zij waren niet met de andere IsraŽlieten gemonsterd, omdat hun geen erfdeel onder de IsraŽlieten was toebedeeld.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
438Alle ingeschrevenen van de Gersjonieten naar hun geslachten en families,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
442Alle ingeschrevenen van de Merarietengeslachten naar hun geslachten en families,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1402Alle IsraŽlieten morden tegen Moses en Ašron, en heel de gemeenschap zei tot hen: Ach, waren we toch in het land van Egypte gestorven, of omgekomen in deze woestijn!
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1250Alle IsraŽlieten volbrachten nauwkeurig, wat Jahweh aan Moses en Ašron bevolen had.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
618Alle kinderen van Ašron, die van het mannelijk geslacht zijn, mogen het eten. Het is voor uw nageslacht een eeuwig geldende wet met betrekking tot de vuuroffers van Jahweh: al wie ze aanraakt, moet als iets heiligs worden behandeld.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3510Alle kunstenaars, die er onder u zijn, moeten opkomen, en alles vervaardigen, wat Jahweh bevolen heeft:
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3525Alle kunstzinnige vrouwen begonnen eigenhandig te spinnen, en brachten wat ze gesponnen hadden: violet, purper, karmozijn en lijnwaad;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
629Alle mannen onder de priesters mogen het eten; het is hoogheilig.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
706Alle mannen onder de priesters mogen het eten; op een heilige plaats moet het worden genuttigd; want het is hoogheilig.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3424Alle medeburgers van Hemor en zijn zoon Sikem stemden er in toe, en alle mannen van de stad lieten zich besnijden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1141Alle ongedierte, dat over de grond scharrelt, is een gruwel; het mag niet worden gegeten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
721Alle schepselen kwamen om, alles wat zich op de aarde beweegt: vogels, tamme en wilde dieren met al wat over de aarde kruipt; en eveneens alle mensen.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1115alle soorten raven,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
103Alle strijdbare mannen in IsraŽl van twintig jaar af moet gij monsteren volgens hun legerkorpsen; gij en Ašron
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2730Alle tienden van de grond, van wat op het land is gezaaid, en van de vruchten der bomen, behoren aan Jahweh, en zijn aan Jahweh gewijd.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
703Alle vetdelen ervan moet hij offeren: het staartvet met het vet, dat de ingewanden bedekt;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1126Alle viervoetige dieren, die geen volledig gespleten hoeven hebben en niet herkauwen, zijn voor u onrein; wie ze aanraakt, is onrein.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1103Alle viervoetige dieren, die volledig gespleten hoeven hebben, en tevens herkauwers zijn, moogt ge eten.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1136Alleen bronnen en regenbakken, waar zich het water vergaart, blijven rein; maar wie hun kreng, dat er in ligt, aanraakt, is onrein.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
303alleen heeft God gezegd: ge moogt niet de vruchten eten van de boom, die midden in de tuin staat, en die zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3420alleen het eerstgeboren ezelsjong zult ge loskopen met een lam, of het anders de nek breken. Maar al de eerstgeborenen van uw zonen moet ge loskopen, en zij zullen niet met lege handen voor Mij verschijnen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4722Alleen het land van de priesters kon hij niet kopen. Want de priesters hadden een vaste toelage van Farao, en leefden van wat Farao hun gaf; daarom behoefden zij hun land niet te verkopen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
904Alleen het vlees, waarin de ziel nog woont, die het bloed is, moogt ge niet eten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
926Alleen in het land Gůsjen, waar de IsraŽlieten woonden, hagelde het niet.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3415Alleen op deze voorwaarde geven wij u onze toestemming: ge moet alle mannen onder u laten besnijden, zoals wij zijn besneden.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1523alles namelijk wat Jahweh u door Moses heeft geboden van de dag af, dat Jahweh het u bevolen heeft tot later bij uw nageslacht:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
722Alles stierf, wat op het droge leefde met levensadem in zijn neus.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1520alles waarop zij in die toestand gaat liggen of zitten, wordt onrein.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1135Alles, waarop zulk een dood dier valt, is onrein. Een bakoven of een haard moeten worden stukgeslagen; ze zijn onrein, en moeten door u als onrein worden beschouwd.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
903Alles, wat beweegt en leeft zal u tot voedsel strekken; met het groene gewas geef Ik dit alles aan u.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1112Alles, wat in het water leeft en geen vinnen en schubben heeft, moet een gruwel voor u zijn.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1025Als achterhoede van alle legers trok de banier van het leger der Danieten op, naar hun afdelingen ingedeeld. Over hun eigen afdeling stond Achiťzer, de zoon van Ammisjaddai.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2406Als dalen strekken zij zich uit, Als tuinen langs een rivier, Als eiken, door Jahweh geplant, Als ceders langs waterstromen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
603Als de almachtige God ben Ik aan Abraham, Isašk en Jakob verschenen; maar mijn naam Jahweh heb ik hun niet bekend gemaakt.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1035Als de ark dan optrok, sprak Moses: Rijs op, Jahweh, en uw vijanden stuiven uiteen, Die U haten vluchten weg voor uw aanschijn!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
916Als de boog in de wolken staat, Zal Ik hem zien, om het eeuwig verbond te gedenken Tussen God en alle levende wezens, Alle schepselen, die op aarde zijn.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1212Als de Egyptenaren u zien, en denken: dat is zijn vrouw, dan zullen ze mij vermoorden, maar u in leven laten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3142Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de Gevreesde van Isašk, mij niet had geholpen, dan hadt ge me nu met lege handen laten gaan. Maar God heeft mijn ellende en mijn moeizame arbeid gezien, en in de afgelopen nacht heeft Hij vonnis gewezen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1640als een herinnering voor de IsraŽlieten, dat geen onbevoegde, iemand, die niet tot het geslacht van Ašron behoort, naderbij mag komen, om Jahweh een reukoffer te brengen, opdat het hem niet zal gaan als Kore en zijn aanhang, zoals Jahweh het hem door Moses gezegd had.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1520Als eersteling van uw meel moet ge een koek als cijns afdragen; als een cijns van de dorsvloer moet ge ze brengen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2209Als er iets gestolen is, hetzij een stier, een ezel, een schaap, een kledingstuk of als er iets verloren is gegaan, en de verliezer zegt daarvan: Dit is het, dan moet het geschil tussen beide betrokkenen voor God worden gebracht; en wien God schuldig verklaart, moet het dubbele aan den ander vergoeden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
208Als ge het offer, daaruit bereid, aan Jahweh brengt, moet ge het den priester overhandigen, die het op het altaar zal leggen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4429Als ge nu ook dezen van mij wegneemt, en hem een ongeluk overkomt, dan zoudt ge mijn grijze haren met kommer ten grave doen dalen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2808Als ge tegen de avond het tweede lam offert, moet gij het evenals des morgens met een spijsoffer en met het daarbij horend plengoffer als een heerlijk geurend vuuroffer aan Jahweh opdragen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3037Als ge wierook voor u zelf wilt maken, moogt ge die niet in deze verhouding bereiden; ge moet hem als iets heiligs voor Jahweh beschouwen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
412Als gij de grond bebouwt, zal hij u geen oogst meer geven. Een zwerver en vluchteling zult ge zijn op de aarde.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2811Als graveerwerk, dat men in zegelstenen snijdt, moet ge de namen van IsraŽls zonen in de beide stenen griffen en ze dan in gouden zettingen vatten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2103Als hij alleen is gekomen, zal hij alleen weggaan; kwam hij gehuwd, dan moet ook zijn vrouw met hem mee.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1716Als hij zijn kleren niet wast en geen bad neemt, begaat hij een zonde.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
350Als losgeld van deze eerstgeborenen der IsraŽlieten hief Moses dertienhonderd vijf en zestig heilige sikkels,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2712Als mijn vader mij nu eens betast, zal hij denken, dat ik de spot met hem drijf; en ik zal vloek over mij brengen in plaats van zegen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1505als plengoffer een vierde hin wijn bij het brand- of slachtoffer voegen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2812Als spijsoffer bij iederen jongen stier drie issaron meelbloem, met olie gemengd; als spijsoffer bij iederen ram twee issaron meelbloem, met olie gemengd;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1934Als uw eigen landgenoot moet u de vreemdeling zijn, die bij u woont, en gij zult hem beminnen als uzelf; want ook gij zijt vreemdeling in Egypte geweest. Ik ben Jahweh, uw God!
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1205Als ze een meisje krijgt, is ze veertien dagen even onrein als tijdens haar stonden; daarna moet ze nog zes en zestig dagen blijven in het bloed, waarvan ze gereinigd moet worden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
314Als zijn offergave moet hij daarvan, als een vuuroffer aan Jahweh, het vet opdragen, dat de ingewanden bedekt; bovendien al het vet, dat aan de ingewanden vastzit;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2319Als zondeoffer moet ge een geitebok offeren, en als vredeoffer twee eenjarige lammeren;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1431als zondeoffer, en de andere als brandoffer opdragen tegelijk met het spijsoffer. Zo zal de priester voor het aanschijn van Jahweh verzoening verkrijgen voor hem, die gereinigd moet worden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
613Altijd moet het vuur op het altaar blijven branden; het mag nooit worden gedoofd.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
620Amram nam Jokťbed, zijn tante, tot vrouw, en zij baarde hem Moses en Ašron; Amram leefde honderd zeven en dertig jaar.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1113Arpaksad leefde, nadat hij SŠla verwekt had, nog vierhonderd drie jaar, en verwekte zonen en dochters.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1024Arpaksad verwekte SŠla, en SŠla weer Eber.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1112Arpaksad was vijf en dertig jaar oud, toen hij SŠla verwekte.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4920Aser: heerlijk is zijn brood, Hij biedt koninklijke lekkernijen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3203Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Chesjbon, Elale, Sibma, Nebo en BŠal-Meon,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3235Atrot-Sjofan, Jazer en Jogbeha,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2229Balašm antwoordde de ezelin: Omdat ge mij voor de gek houdt; had ik een zwaard in mijn hand, dan sloeg ik je dood.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2412Balašm gaf Balak ten antwoord: Heb ik uw boden, die gij naar mij toezondt, niet gezegd:
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2239Balašm ging met Balak verder, en zij kwamen te Kirjat-Choesot.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2221Balašm maakte zich dus in de morgen gereed, zadelde zijn ezelin, en ging met de vorsten van Moab mee.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2210Balašm zeide tot God: Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab, heeft mij laten berichten:
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2302Balak deed zoals Balašm gezegd had, en offerde een stier en een ram op ieder altaar.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2330Balak deed, wat Balašm gezegd had, en offerde een stier en een ram op ieder altaar.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2328Balak nam Balašm dus mee naar de top van de Peor, die oprijst ten oosten van de woestenij.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3603Basemat, de dochter van JisjmaŽl, de zuster van Nebajot.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
146bedroeg zeshonderd drie duizend vijfhonderd vijftig man.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
444bedroegen drieduizend tweehonderd man, naar hun geslachten geteld.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
440bedroegen tweeduizend zeshonderd dertig man, naar hun geslachten en families geteld.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2102behalve aan zijn naaste verwanten, aan zijn moeder, vader, zoon, dochter en broer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3108Behalve de anderen, die zij neersabelden, doodden zij ook de koningen van Midjan, Ewi, Rťkem, Soer, Choer en Rťba, vijf midjanietische koningen; ook Balašm, den zoon van Beor, doodden zij met het zwaard.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2517Behandel de Midjanieten als vijanden en dood ze.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2543Behandel hen niet met hardheid, maar vrees uw God.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4013Bekleed dan Ašron met de heilige gewaden, en zalf en wijd hem; dan zal hij mijn priester zijn.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3632.pBťla, de zoon van Beor regeerde in Edom; zijn hofstad heette Dinhaba.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1320Bemerkt de priester, dat deze vlek opvallend dieper ligt dan de huid, en dat het haar daarop wit is, dan moet de priester hem voor onrein verklaren; het is melaatsheid, die in de zweer is uitgebroken.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1437Bemerkt hij nu, dat de ziekte werkelijk in de wanden van het huis zit, en er groene of roodachtige kuiltjes in zijn, die opvallend dieper liggen dan het muurvlak,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4927Benjamin is een roofgierige wolf. Des morgens verslindt hij de buit, En des avonds verdeelt hij de roof!
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1523bereikten zij Mara. Maar ze konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was; daarom noemde men het Mara.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
606berouwde het Jahweh, dat Hij den mens op aarde gemaakt had, en kreeg Hij er spijt van.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3601Besalel zal dus het werk voltooien, geholpen door Oholiab en alle kunstenaars, aan wie Jahweh bekwaamheid en inzicht verleend heeft, om met beleid alles te vervaardigen voor de bouw van het heiligdom, juist zoals Jahweh het bevolen heeft.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3822Besalel, de zoon van Oeri, zoon van Choer, uit de stam van Juda, had alles vervaardigd, wat Jahweh aan Moses bevolen had;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3039besprong het elkaar bij de stokken, en wierp dus gestreepte, gevlekte en gespikkelde lammeren,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3236Bet-Nimra, Bet-Haran met haar schaapskooien.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1516Bevangen door angst en ontzetting; Voor uw geweldige kracht Worden ze stom als een steen, Terwijl uw volk, o Jahweh, zijn doortocht voltooit, Het volk, dat Gij U hebt verworven, is overgestoken.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
802Beveel Ašron en zeg hem:Wanneer ge de lampen opstelt, moeten de zeven lampen naar de voorzijde van de kandelaar haar licht verspreiden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1702Beveel Ašron en zijn zonen en alle IsraŽlieten, en zeg hun: Dit heeft Jahweh bevolen:
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2218Beveel Ašron en zijn zonen en alle IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer iemand uit het huis van IsraŽl of van de vreemdelingen in IsraŽl zijn gave brengt, krachtens gelofte of vrijwillig, om ze Jahweh als brandoffer op te dragen,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1624Beveel de gemeenschap: Verwijdert u van de aanhang van Kore!
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1702Beveel de IsraŽlieten de staf van al hun stamvorsten te brengen, van elke stam ťťn, dus twaalf staven. Schrijf ieders naam op zijn staf.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1502Beveel de IsraŽlieten en zeg hun: Wanneer gij het land, waar gij wonen zult en dat Ik u geven zal, zijt binnengegaan,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
502Beveel de IsraŽlieten, dat zij alle melaatsen, allen die aan vloeiing lijden, en allen, die zich aan een lijk verontreinigd hebben, uit het kamp verwijderen.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2402Beveel de IsraŽlieten, dat zij u voor de kandelaar zuivere olie uit gestoten olijven brengen, om de lamp daarmee voortdurend te onderhouden.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3502Beveel de IsraŽlieten, dat zij van hun erfbezit steden aan de Levieten geven, om daar te wonen, en dat zij ook de weidegronden rond die steden aan de Levieten afstaan.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1538Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun, dat zij en hun nageslacht kwasten moeten maken aan de slippen van hun kleren, en aan de slipkwasten een violette draad.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2302Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: De feestdagen van Jahweh, waarop gij een godsdienstige bijeenkomst moet houden, zijn mijn volgende feesten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
602Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer een man of vrouw een gelofte van nazireaat heeft afgelegd, om zich aan Jahweh te wijden,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
512Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer een vrouw zich heeft misdragen en aan haar man ontrouw is geweest,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3402Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land Kanašn komt, dan zullen dit de grenzen zijn van het land Kanašn, dat uw erfdeel is.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2502Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land zijt gekomen, dat Ik u geven zal, dan moet ook het land ter ere van Jahweh sabbat houden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2310Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land zijt gekomen, dat Ik u geven zal, en ge zijn oogst afmaait, dan moet ge de eerste schoof van uw oogst den priester brengen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1518Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land zijt gekomen, waarheen Ik u breng,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3351Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer gij de Jordaan zijt overgetrokken naar het land Kanašn,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3510Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer gij over de Jordaan het land Kanašn zijt binnengetrokken,
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2702Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer iemand door een gelofte personen naar hun schattingswaarde aan Jahweh wijdt, dan moet ge ze schatten als volgt.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1802Beveel de kinderen IsraŽls, en zeg hun: Ik ben Jahweh, uw God!
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1826Beveel de levieten, en zeg hun: Wanneer gij van de IsraŽlieten de tienden ontvangt, die Ik u als uw erfdeel heb gegeven, dan moet gij daarvan een cijns aan Jahweh afdragen, de tienden namelijk van die tienden;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2803Beveel dus aan alle kunstenaars, die Ik met fijne smaak heb begiftigd, dat zij de gewaden voor Ašron vervaardigen, opdat hij gewijd kan worden, om Mij als priester te dienen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1637Beveel Elazar, den zoon van den priester Ašron, de wierookvaten uit de brand te redden, en het vuur op enige afstand te verstrooien;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1902Beveel heel de gemeenschap van IsraŽls kinderen, en zeg hun: Weest heilig; want Ik, Jahweh uw God, ben heilig!
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2720Beveel ook aan de IsraŽlieten, dat zij u zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar brengen, om de lamp steeds brandend te houden.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1203Beveelt heel de gemeenschap van IsraŽl: Op de tiende van deze maand moet ieder voor zijn familie een lam nemen, ťťn voor elk gezin.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2824bevestig dan de twee gouden snoeren aan de beide ringen, die aan de boveneinden van de borsttas zitten,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3534Bezoedelt dus het land niet, waar gij woont, en waarin ook Ik woon; want Ik, Jahweh, woon te midden van IsraŽls kinderen.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1824Bezoedelt u dus niet door dit alles. Want door al deze dingen zijn de volken besmeurd, die Ik voor u zal uitdrijven;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1143Bezoedelt u dus niet en verontreinigt u niet door iets van dat kruipend gedierte, waardoor ge onrein wordt.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3422Bij de eerstelingen van de tarweoogst zult ge het feest der weken vieren: en het plukfeest bij de wisseling van het jaar.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2306Bij een geding moogt ge het recht van den arme niet verkrachten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1506Bij een ram moet ge als spijsoffer twee issaron meelbloem, gemengd met een derde hin olie,
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2318Bij het brood moet ge zeven gave eenjarige lammeren offeren, een jongen stier en twee rammen; zij zullen met het daarbij behorend spijs(-) en plengoffer als een brandoffer voor Jahweh dienen, een heerlijk geurend vuuroffer voor Jahweh.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2940Bij het eerste lam behoort een issaron meelbloem, gemengd met een kwart hin gestoten olie, en een plengoffer van een vierde hin wijn.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1512Bij het ondergaan der zon werd Abram door een diepe slaap overvallen, en een sombere, geweldige angst greep hem aan.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3202Bij hun aanblik riep Jakob uit: Dit is het leger van God! En hij noemde die plaats MachanŠim.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
713Bij zijn vredeoffer uit dankbaarheid moet hij koeken van gedesemd brood als offergave voegen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3005Bilha werd zwanger, en baarde Jakob een zoon.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1004Blaast men er ťťn, dan moeten de aanvoerders, de stamhoofden van IsraŽl, zich bij u vervoegen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1003Blaast men op beide, dan moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen aan de ingang van de openbaringstent.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
834Blijft dus dag en nacht aan de ingang van de openbaringstent zeven dagen lang, en onderhoudt de voorschriften van Jahweh, opdat ge niet sterft; want zo is het mij bevolen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3224Bouwt dus steden voor uw kinderen en kooien voor uw schapen, maar doet, wat ge beloofd hebt.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2025Bouwt ge Mij echter een stenen altaar, dan moogt ge het niet optrekken van gehouwen stenen; want hebt ge ze met uw beitel bewerkt, dan hebt ge ze ontwijd.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4721Bovendien bracht hij het hele volk in lijfeigenschap van het ene eind van Egypte tot het andere.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3528bovendien de specerijen, de olie voor de kandelaar, de zalfolie en de geurige wierook.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
222Bovendien de stam van Benjamin; de aanvoerder der Benjamieten was Abidan, de zoon van Gidoni,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
214Bovendien de stam van Gad; de aanvoerder der Gadieten was Eljasaf, de zoon van DeoeŽl;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
229Bovendien de stam van Neftali; de aanvoerder der Neftalieten was Achira, de zoon van Enan,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
207Bovendien de stam van Zabulon; de aanvoerder der Zabulonieten was Eliab, de zoon van Chelon,
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3831bovendien de voetstukken van de voorhof rondom en de voetstukken voor de ingang van de voorhof, al de pinnen van de tabernakel en de pinnen van de voorhof rondom.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
5008bovendien door het hele gezin van Josef met zijn broers en het gezin van zijn vader, die alleen hun kleine kinderen, hun schapen en runderen in het land Gůsjen achterlieten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2938bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer en het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2928bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2931bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2922bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2934bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2925bovendien een geitebok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2919bovendien een geitebok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijsoffer en de plengoffers.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3705Bovendien had Josef eens een droom, die hij aan zijn broers vertelde, met het gevolg, dat zij hem nog meer gingen haten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3106Bovendien heb Ik hem Oholiab, den zoon van Achisamak, uit de stam van Dan als medewerker toegevoegd en aan alle bekwame vaklui heb Ik kunstvaardigheid geschonken, om alles te maken wat Ik bevolen heb:
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3723Bovendien maakte hij de zeven lampen, die er bij horen, met de snuiters en bakjes, van zuiver goud.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3716Bovendien maakte hij het vaatwerk dat bij de tafel behoort, de schotels, kannen, schalen en bekers, waarmee men de plengoffers brengt, van zuiver goud.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2815Bovendien moet buiten het dagelijkse brandoffer nog een geitebok als zondeoffer aan Jahweh worden opgedragen met het daarbij horend plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
416Bovendien moet Elazar, de zoon van den priester Ašron, zorg dragen voor de olie van de kandelaar, de wierook, het altijddurend spijsoffer en de zalfolie; hij heeft dus de zorg voor heel de tabernakel en alles wat daarin is, voor de heilige zaken en haar toebehoren.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2537Bovendien moet ge de zeven lampen maken, die er bij horen, en deze er zo boven op plaatsen, dat het licht naar de voorzijde valt.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2529Bovendien moet ge nog de nodige schotels, kannen, bekers en schalen vervaardigen voor het uitgieten van de plengoffers; ge moet ze maken van zuiver goud.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3119Bovendien moet ge zeven dagen lang buiten de legerplaats blijven, en iedereen die een ander heeft gedood of een gesneuvelde heeft aangeraakt, moet zich op de derde en zevende dag reinigen, gij zowel als uw krijgsgevangenen.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2405Bovendien moet gij meelbloem nemen, en er twaalf koeken van bakken; twee issaron voor iedere koek.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2508Bovendien moet gij zeven weken van jaren tellen, dus zeven maal zeven jaren, zodat ge een tijd van zeven jaarweken of negen en veertig jaren krijgt.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
516bovendien moet hij vergoeden wat hij zich van de heilige gaven had toegeŽigend, en er nog het vijfde gedeelte aan toevoegen. Dat moet hij aan den priester geven. Zo zal de priester door den ram van het schuldoffer verzoening voor hem verkrijgen, en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
606Bovendien moet hij voor Jahweh de waarde van een gaven ram uit het kleinvee als zijn schuldoffer naar den priester brengen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2822Bovendien nog een bok als zondeoffer, om verzoening voor u te verkrijgen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2905Bovendien nog een geitebok als zondeoffer om verzoening voor u te verkrijgen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2916Bovendien nog een geitebok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2911Bovendien nog een geitebok als zondeoffer, buiten het zondeoffer voor de verzoening, en het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijsoffer en de plengoffers.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2830Bovendien nog een geitebok, als zondeoffer om verzoening voor u te verkrijgen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2827bovendien nog twee gouden ringen, die ge onder aan de voorkant van het borstkleed moet hechten, boven de band van het borstkleed, vlak bij de sluiting;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3920bovendien nog twee gouden ringen, die men onder aan de voorkant van het borstkleed hechtte, boven de band van het borstkleed en vlak bij de sluiting.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2327Bovendien valt op de tiende dag van de zevende maand de verzoendag. Dan moet ge een godsdienstige bijeenkomst houden, boete doen, en een vuuroffer aan Jahweh brengen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
509Bovendien zullen alle heilige cijnzen, die de IsraŽlieten aan Jahweh brengen, den priester behoren.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2923bovendien, uit de mand met ongedesemde broden, die voor het aanschijn van Jahweh staat, ťťn rond brood, ťťn met olie bestreken broodkoek en ťťn vla.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4021bracht de ark in de tabernakel, hing het voorhangsel op en onttrok zo de ark des Verbonds aan het oog, zoals Jahweh het Moses bevolen had.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4154braken de zeven jaren van hongersnood aan, zoals Josef voorspeld had. In alle landen was er gebrek, maar in heel het land van Egypte was brood.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2125brandwond voor brandwond, letsel voor letsel, striem voor striem!
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
206Breek het in stukken en giet er olie over heen; het is een spijsoffer.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4004Breng dan de tafel naar binnen, leg er op neer, wat er op hoort, zet de kandelaar er in, en ontsteek de lampen;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2705Breng dat rasterwerk aan beneden onder het raam, waarop het altaar rust, zodat het van beneden af tot halverhoogte het altaar reikt.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2414Breng den godslasteraar buiten de legerplaats; laat allen, die het gehoord hebben, hun handen op zijn hoofd leggen, en heel de gemeenschap hem stenigen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2527Breng die krammen voor de handbomen van de tafel vlak bij de lijst aan.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2927Breng dus eerst maar met deze de bruiloftsweek door, dan zal ik u ook de andere geven, als ge me opnieuw zeven jaren wilt dienen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2707Breng mij een stuk wild, en maak er een smakelijke schotel van, waarvan ik kan eten; dan zal ik u zegenen voor het aanschijn van Jahweh, eer ik sterf.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2702Breng op de vier hoeken de hoornen aan, die met het altaar uit ťťn stuk moeten zijn, en besla ze met brons.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2420Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand; het letsel, dat iemand een ander toebrengt, moet hem worden toegebracht.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2411Buiten de stad bij de waterput liet hij de kamelen neerknielen; het was tegen de avond, dus tegen de tijd, dat de vrouwen naar buiten gaan, om water te putten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2515Chadad, Tema, Jetoer, Nafisj en Kťdma.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
213Daags daarop ging hij weer, en zag twee HebreŽn met elkander vechten. Hij zei nu tot hem, die ongelijk had: Waarom slaat gij uw makker?
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
722Daar de egyptische tovenaars hetzelfde deden door hun kunsten, bleef Farao hardnekkig, en wilde hij niet naar hen luisteren, zoals Jahweh voorspeld had.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3340Daar de kanašnietische koning van Arad, die in de Nťgeb van het land Kanašn woonde, vernomen had, dat de IsraŽlieten in aantocht waren,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2021Daar Edom dus aan IsraŽl de doortocht weigerde door zijn gebied, moest IsraŽl om hem heen trekken.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2618Daar groef Isašk de waterputten weer open, die men tijdens het leven van zijn vader Abraham had gegraven, maar die de Filistijnen na de dood van Abraham hadden dichtgeworpen; hij gaf ze weer dezelfde namen als zijn vader gedaan had.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2812Daar had hij een droom: zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top tot de hemel reikte; en de engelen Gods klommen erop en daalden eraf.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4111Daar hadden wij in dezelfde nacht een droom; ieder van ons had een droom met eigen betekenis.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4931Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sara begraven; daar heeft men Isašk met zijn vrouw Rebekka begraven; en daar heb ik ook Lea begraven.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4915Daar hij het rusten heerlijk vindt, En lieflijk het land: Kromt hij zijn rug om te dragen, En verricht hij slavendienst!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4713Daar intussen de hongersnood hevig bleef woeden, was er in heel het land geen voedsel meer, en raakten Egypte en Kanašn uitgeput van honger.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2211Daar is een volk uit Egypte getogen, dat het land overdekt. Kom dus, en vervloek het voor mij; misschien kan ik het dan overwinnen en verdrijven.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4102Daar klommen uit de Nijl zeven koeien omhoog, prachtig en vet, die in het oevergras gingen weiden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1930Daar Lot niet in Sůar durfde blijven, trok hij uit Sůar weg, ging met zijn twee dochters in het gebergte wonen, en huisde met zijn beide dochters in een grot.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2410Daar mochten zij den God van IsraŽl aanschouwen; onder zijn voeten was iets als een vloer van saffier, stralend als de hemel zelf.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2240Daar offerde Balak runderen en schapen, en liet er van aan Balašm brengen en aan de vorsten, die hem vergezelden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2310Daar ook Efron zelf in de kring der Chittieten zat, stond dus Efron, de Chittiet, Abraham te woord ten aanhoren van al de zonen van Chet, die naar de poort van zijn stad waren gekomen. Hij sprak:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2211Daar riep de engel van Jahweh uit de hemel hem toe, en sprak: Abraham, Abraham! Hij zeide: Hier ben ik.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2329Daar sprak Balašm tot Balak: Bouw hier voor mij zeven altaren, en maak zeven stieren en zeven rammen voor mij gereed.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2501Daar sprak Jahweh tot Moses:
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1301Daar sprak Jahweh tot Moses:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3508Daar stierf Debora, de voedster van Rebekka; zij werd begraven bij Betel onder de eik, die hij daarom Klaageik noemde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2602Daar verscheen hem Jahweh, en sprak tot hem: Daal niet af naar Egypte, maar blijf in het land, dat Ik u aanwijs.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2624Daar verscheen Jahweh hem zekere nacht, en sprak tot hem: Ik ben de God van Abraham, uw vader! Vrees niet, want Ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw geslacht talrijk maken, Om wille van Abraham, mijn dienaar.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2902Daar zag hij in het veld een put, waarbij drie kudden schapen waren gelegerd; want uit die put werden de kudden gedrenkt. Daar de steen, die de put bedekte, groot was,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3802Daar zag Juda de dochter van een Kanašniet, die Sjůea heette; hij nam haar tot vrouw, en hield gemeenschap met haar.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2522Daar zal Ik Mij aan u openbaren, en boven het verzoendeksel tussen de twee cherubs, die op de ark des Verbonds staan, zal Ik alles mededelen, wat Ik u voor de IsraŽlieten heb te bevelen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2943Daar zal Ik Mij openbaren aan de zonen IsraŽls, en die plaats zal door mijn glorie worden geheiligd.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3638daarbij de vijf palen met hun ringen. De koppen en banden der palen overtrok hij met goud, terwijl de vijf voetstukken van brons waren.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2011Daarbij hief Moses zijn hand op, en sloeg twee maal met zijn staf op de rots; toen vloeide er water in overvloed uit, zodat de gemeenschap met haar vee kon drinken.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2902daarbij ongedesemde broden en ongedesemde koeken met olie gemengd en ongedesemde offervlaas met olie bestreken, van tarwebloem bereid.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3029Daardoor zult ge ze wijden, zodat ze hoogheilig worden, en iedereen, die ze aanraakt, als iets heiligs zal worden behandeld.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
615daarenboven een korf met ongedesemde broden van meelbloem, koeken met olie aangemaakt, en ongedesemde vlaas met olie bestreken, met het spijs- en plengoffer, dat daarbij hoort.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1132Daarenboven is alles, waarop een van die dieren valt, wanneer het dood is, onrein. Elk houten voorwerp, een kleed, een stuk leer, een zak, elk werktuig, waarmee men arbeid verricht, moet in het water worden gelegd, en is tot de avond onrein; eerst daarna wordt het weer rein.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2623Daarenboven moet ge voor de beide hoeken van de achterwand van de tabernakel twee schotten vervaardigen,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3103Daarenboven sprak Jahweh tot Jakob: Keer terug naar het land uwer vaderen en naar uw familie; Ik zal u bijstaan.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3628daarenboven voor de beide hoeken van de achterwand van de tabernakel twee schotten,
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2841daarmee zult ge uw broeder Ašron en zijn zonen bekleden. Dan zult ge hen zalven, tot priesters aanstellen en wijden, zodat ze voor Mij hun priesterlijke bediening kunnen uitoefenen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3021Daarna baarde ze nog een dochter, die ze Dina noemde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3805Daarna baarde zij nog een zoon, dien zij Sjela noemde. Zij bevond zich te Kezib, toen zij hem baarde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
402Daarna baarde zij nog zijn broer Abel. Abel werd schaapherder, en KaÔn landbouwer.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
822Daarna begonnen de levieten hun dienst bij de openbaringstent onder toezicht van Ašron en zijn zonen. Wat Jahweh omtrent de levieten aan Moses bevolen had, bracht men nauwkeurig ten uitvoer.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1701Daarna brak heel de gemeenschap van IsraŽls kinderen op, en trok uit de woestijn Sin van halte tot halte verder, volgens de aanwijzingen van Jahweh. Toen zij hun legerplaats te Refidim hadden opgeslagen, bleek daar geen drinkwater voor het volk te zijn.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1216Daarna brak het volk op van Chaserot, en legerde zich in de woestijn Paran.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3429Daarna daalde Moses van de berg SinaÔ af, met de tafelen van het Verbond in zijn hand. Terwijl Moses van de berg afdaalde, wist hij niet, dat de huid van zijn aangezicht straalde, omdat hij met Jahweh gesproken had.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
5012Daarna deden zijn zonen, wat hij hun had bevolen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2820Daarna deed Jakob de volgende gelofte: Als God met mij is, mij behoedt op de reis, die ik onderneem, mij voedsel geeft om te eten, een kleed om mij te kleden,
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
822Daarna deed Moses hem slachten, nam wat van zijn bloed, en streek het aan de rechteroorlel van Ašron, aan zijn rechterduim en aan de grote teen van zijn rechtervoet;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
5002Daarna gaf hij de geneesheren onder zijn dienaars bevel, zijn vader te balsemen; en de geneesheren balsemden IsraŽl.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4401Daarna gaf hij zijn hofmeester het volgende bevel: Vul de zakken van die mannen met levensmiddelen, zoveel als ze maar kunnen dragen, en leg het geld van ieder boven in zijn zak.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4929Daarna gaf Jakob hun het volgende bevel: Wanneer ik bij mijn volk ben verzameld, begraaft mij dan bij mijn vaderen in de grot, op de akker van Efron, den Chittiet.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2226Daarna ging de engel van Jahweh verder, en plaatste zich op een nauw punt, waar geen gelegenheid was, om naar rechts of links uit te wijken.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1228Daarna gingen de kinderen IsraŽls heen, en volbrachtten nauwkeurig, wat Jahweh aan Moses en Ašron bevolen had.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3830Daarna kwam zijn broertje, die de purperen draad om zijn handje had, en zij noemde hem Zara.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2526Daarna kwam zijn broertje, die met zijn hand de hiel van Esau vasthield; daarom noemde men hem Jakob. Isašk was zestig jaar oud, toen hij hen verwekte.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
914Daarna liet hij de offergave van het volk brengen. Hij nam den bok van het zondeoffer van het volk, slachtte en offerde hem als zondeoffer, zoals den vorige.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
808Daarna liet hij een duif los, om te zien, of het water al van de aarde weg was.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4143Daarna liet hij hem zijn eigen wagen bestijgen, de beste op een na, en men riep voor hem uit: Op de knieŽn! Zo stelde Farao Josef aan over heel het land van Egypte.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
823daarna liet Moses de zonen van Ašron naderbij komen, en streek eveneens een weinig bloed aan hun rechteroorlel, aan hun rechterduim en aan de grote teen van hun rechtervoet. Met de rest van het bloed besprenkelde hij aan alle kanten het altaar.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
819Daarna liet Moses hem slachten, besprenkelde het altaar aan alle kanten met het bloed, sneed den ram aan stukken en deed de kop, de stukken en het vet in rook opgaan,
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
815Daarna liet Moses hem slachten, nam het bloed, streek het met zijn vinger aan de hoornen langs alle kanten van het altaar, en nam zo de onreinheid van het altaar weg. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Zo wijdde hij het, door de verzoeningsplechtigheid er aan te verrichten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1522Daarna liet Moses IsraŽl van de Rode Zee opbreken en trokken zij naar de woestijn van Sjoer. Toen zij al drie dagreizen ver de woestijn in waren getrokken, zonder water te vinden,
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3614Daarna maakte hij banen van geitenhaar voor de tent over de tabernakel; hij maakte elf van deze banen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3717Daarna maakte hij de kandelaar van zuiver goud. Hij vervaardigde de kandelaar als drijfwerk: zijn voetstuk, schacht, zijn bloemkelken, knoppen en bloesems uit ťťn stuk.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3706Daarna maakte hij een verzoendeksel van zuiver goud, twee en een halve el lang en anderhalve el breed.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3635Daarna maakte hij het voorhangsel van violet, purper, karmozijn en getwijnd lijnwaad, met cherubs versierd.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3808Daarna maakte hij nog het bronzen bekken met een bronzen onderstel van de spiegels der vrouwen, die dienst deden aan de ingang van de openbaringstent.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
618Daarna moet de nazireŽr bij de ingang van de openbaringstent zijn gewijd hoofd scheren, het haar van zijn nazireaat nemen en in het vuur werpen, dat onder het vredeoffer brandt.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
525Daarna moet de priester het spijsoffer van jaloersheid uit de hand van de vrouw nemen, het Jahweh als strekoffer aanbieden en naar het altaar brengen;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1414Daarna moet de priester wat bloed van het schuldoffer nemen, en het hem, die rein moet worden verklaard op de rechteroorlel strijken, op de rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
407Daarna moet de priester wat van dat bloed aan de hoornen van het reukofferaltaar strijken, dat voor het aanschijn van Jahweh in de openbaringstent staat, en de rest van het bloed van den stier uitstorten tegen het voetstuk van het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de openbaringstent staat.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2904Daarna moet ge Ašron en zijn zonen naar de ingang van de openbaringstent leiden en hen met water wassen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2601Daarna moet ge de tabernakel vervaardigen uit tien banen van getwijnd lijnwaad, van violet, purper en karmozijn, met cherubs versierd.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2919Daarna moet ge den tweeden ram nemen, en Ašron en zijn zonen moeten hun handen op zijn kop leggen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2709Daarna moet ge nog de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidkant moet de voorhof worden afgezet met gordijnen van getwijnd lijnwaad; de lengte ervan aan deze ene zijde moet honderd el bedragen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2517Daarna moet ge ook een verzoendeksel maken van zuiver goud, twee en een halve el lang en anderhalve el breed.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2607Daarna moet gij ook banen van geitenhaar vervaardigen voor een tent over de tabernakel. Elf van zulke banen moet ge maken.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1615Daarna moet hij den bok slachten, die voor het zondeoffer van het volk is bestemd, zijn bloed achter het voorhangsel brengen, en daarmee handelen als met het bloed van den stier: het dus op en vůůr het verzoendeksel sprenkelen.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1612Daarna moet hij een pan vol gloeiende kolen van het altaar, dat voor het aanschijn van Jahweh staat, met twee volle handen fijne geurige wierook nemen, die achter het voorhangsel brengen,
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
105Daarna moet hij het rund voor het aanschijn van Jahweh slachten; en de zonen van Ašron, de priesters, moeten het bloed opdragen, en daarmee het altaar, dat bij de ingang van de openbaringstent staat, aan alle kanten besprenkelen.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
418Daarna moet hij wat van dat bloed aan de hoornen van het altaar strijken, dat voor het aanschijn van Jahweh in de openbaringstent staat, en de rest van het bloed uitstorten tegen het voetstuk van het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de openbaringstent staat.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1442Daarna moet men andere stenen nemen en ze in de plaats van die stenen zetten, en andere leem, om daarmee het huis te bestrijken.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1905Daarna moet men de koe in zijn tegenwoordigheid verbranden; haar huid, vlees, en bloed moet men met de darmen verbranden.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2911daarna moet men den stier voor het aanschijn van Jahweh aan de ingang van de openbaringstent slachten.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1204Daarna moet zij nog drie en dertig dagen in het bloed blijven, waarvan zij gereinigd moet worden; niets heiligs mag zij aanraken noch in het heiligdom komen, eer de dagen van haar reiniging zijn verstreken.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
812Daarna moeten de levieten hun handen op de kop der jonge stieren leggen, en den een moet ge als zondeoffer, den ander als brandoffer aan Jahweh opdragen, om verzoening te verkrijgen voor de levieten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
412Daarna moeten zij alle benodigdheden nemen, waarmee zij de dienst in het heiligdom verrichten, op een violet kleed zetten, ze bedekken met een dekkleed van gelooide huiden, en op een draagbaar zetten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3606Daarna nam Esau zijn vrouwen, zonen en dochters en allen, die tot zijn gezin behoorden, met zijn kudde, runderen en al de bezittingen, die hij in het land Kanašn verworven had, en trok van zijn broer Jakob weg naar een ander land.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2407Daarna nam hij het verbondsboek en las het voor ten aanhoren van het volk. Zij herhaalden: Alles, wat Jahweh heeft gezegd, zullen we doen en daaraan gehoorzamen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1827Daarna nam Moses afscheid van zijn schoonvader, en keerde deze naar zijn land terug.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
810Daarna nam Moses de zalfolie, en zalfde de tabernakel met al wat daarin was, om het te wijden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
828Daarna nam Moses het borststuk, en bood het als een strekoffer voor het aanschijn van Jahweh aan; dit was het deel van den wijdingsram, dat Moses toekwam, zoals Jahweh het Moses bevolen had.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2715Daarna nam Rebekka de beste kleren van haar oudsten zoon Esau, die ze bij zich thuis had, en trok die haar jongsten zoon Jakob aan;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4022Daarna plaatste hij de tafel in de openbaringstent, aan de noordzijde van de tabernakel buiten het voorhangsel,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4901Daarna riep Jakob zijn zonen en sprak: Verzamelt u en ik zal u verkonden, Wat u in de verre toekomst geschiedt.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
434Daarna schreven Moses, Ašron en de leiders der gemeenschap alle zonen der Kehatieten in naar hun geslachten en families,
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3101Daarna sprak Jahweh tot Moses:
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3125Daarna sprak Jahweh tot Moses:
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1636Daarna sprak Jahweh tot Moses:
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1921Daarna sprak Jahweh tot Moses: Ga naar beneden, en waarschuw het volk, de omheining niet te verbreken, om Jahweh te naderen en Hem te aanschouwen; want velen van hen zouden vallen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3401Daarna sprak Jahweh tot Moses: Houw u twee stenen tafelen, zoals de vorige; dan zal Ik er de woorden opschrijven, die op de vorige tafelen stonden, welke gij hebt verbrijzeld.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4631Daarna sprak Josef tot zijn broers en tot het gezin van zijn vader: Ik zal Farao gaan berichten: Mijn broeders en het gezin van mijn vader, die in het land Kanašn woonden, zijn bij mij aangekomen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
5024Daarna sprak Josef tot zijn broers: Ik ga sterven; maar God zal eenmaal op u neerzien, en u uit dit land geleiden naar het land, dat Hij aan Abraham, Isašk en Jakob onder ede beloofd heeft.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1616Daarna sprak Moses tot Kore: Zorg, dat gij u morgen met heel uw aanhang voor het aanschijn van Jahweh bevindt: gij, de anderen en Ašron.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1209Daarna trok Abram steeds verder naar het zuiden.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1018Daarna trok de banier van het leger der Rubenieten op, naar hun afdelingen ingedeeld. Over hun eigen afdeling stond Elisoer, de zoon van Sjedeoer;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4605Daarna trok Jakob uit BeŽr-Sjťba. De zonen van IsraŽl zetten hun vader Jakob met hun kinderen en vrouwen op de wagens, die Farao gezonden had, om hen te vervoeren,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1130Daarna trok Moses zich met de oudsten van IsraŽl in het legerkamp terug.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2201Daarna trokken de IsraŽlieten verder, en legerden zich in de velden van Moab, aan de overkant van de Jordaan bij Jericho.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3505Daarna trokken zij op. En de schrik Gods kwam over alle steden in het rond, zodat men de zonen van Jakob niet durfde achtervolgen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2133Daarna veranderden zij van richting, en sloegen de weg in naar Basjan. Maar Og, de koning van Basjan, rukte hen met al zijn volk bij Edrťi tegemoet, om hen te bestrijden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
416Daarna verdween KaÔn voor het aanschijn van Jahweh, en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1801Daarna verscheen Jahweh hem bij de eik van Mamre. Eens, toen hij op een hete middag in de opening van zijn tent zat,
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3620Daarna vervaardigde hij voor de tabernakel rechtopstaande schotten van acaciahout.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2915Daarna zei Laban tot Jakob: Zoudt ge, omdat ge mijn broeder zijt, mij dienen om niet? Zeg me, wat voor loon ge wilt hebben.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4130Daarna zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken, waarin heel de overvloed van Egypte zal worden vergeten, en hongersnood het land zal teisteren.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
227Daarnaast legerde zich de stam van Aser; de aanvoerder der Aserieten was PagiŽl, de zoon van Okran,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
205Daarnaast legerde zich de stam van Issakar; de aanvoerder der Issakarieten was Netanel, de zoon van Soear,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
220Daarnaast legerde zich de stam van Manasse; de aanvoerder der Manassieten was GamliŽl, de zoon van Pedasoer,
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
212Daarnaast legerde zich de stam van Simeon; de aanvoerder der Simeonieten was SjeloemiŽl, de zoon van Soerisjaddai,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2809daarom begaf hij zich naar JisjmaŽl, en nam Machalat, de dochter van JisjmaŽl, Abrahams zoon, de zuster van Nebajot tot vrouw bij de andere vrouwen, die hij al had.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2615Daarom begonnen de Filistijnen alle putten, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, te verstoppen en met zand dicht te werpen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
308Daarom ben Ik neergedaald, om het uit de macht van Egypte te verlossen, en om het uit dit land te geleiden naar een schoon en uitgestrekt land: naar een land, dat druipt van melk en honing, de woonplaats van de Kanašnieten en Chittieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jeboesieten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3606Daarom beval Moses, in het kamp af te kondigen: Niemand, man noch vrouw, behoeft nog iets te vervaardigen als geschenk voor het heiligdom! Zo moest het volk er van worden afgehouden, verdere geschenken te brengen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3606Daarom beveelt Jahweh met betrekking tot de dochters van Selofchad als volgt: Zij kunnen trouwen met wie ze willen, mits in een familie van de stam van haar vader.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2625Daarom bouwde hij daar een altaar, en riep de naam van Jahweh aan. Isašk sloeg er zijn tent op, en zijn knechten groeven er een put.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3150Daarom brengt ieder van ons de gouden sieraden, die hij heeft buitgemaakt, gespen, armbanden, zegelringen, oorringen en kralen, als gave aan Jahweh, om voor ons verzoening te verkrijgen voor het aanschijn van Jahweh.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1812Daarom droeg Jitro, Moses? schoonvader, brand(-) en slachtoffers op ter ere van God, en Ašron kwam met de oudsten van IsraŽl voor het aanschijn van God een offermaal houden met den schoonvader van Moses.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3306Daarom droegen de IsraŽlieten van de berg Horeb af geen sieraden meer.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3232Daarom eten tot heden toe de zonen IsraŽls de heupspier niet, die aan de bovenheup ligt; want hij had Jakob tegen de bovenheup gestoten, tegen de spier van het heupgewricht.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
317Daarom heb Ik besloten: Uit de ellende van Egypte voer Ik u weg naar het land der Kanašnieten en Chittieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jeboesieten, naar een land, dat druipt van melk en honing!
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2114Daarom heet het in het boek van de oorlogen van Jahweh: Waheb in Soefa, En de kloven van de Arnon:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1819Daarom juist heb Ik hem uitverkoren, opdat hij aan zijn zonen en zijn nageslacht zou bevelen, de weg van Jahweh te bewaren door gerechtigheid en recht te beoefenen; en Jahweh dus aan Abraham vervullen kan, wat Hij hem heeft beloofd.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1311Daarom koos Lot de hele Jordaanstreek voor zich, en trok op naar het oosten. Zo gingen ze uiteen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
118Daarom liet de koning van Egypte de vroedvrouwen roepen, en zeide tot haar: Waarom doet gij dit, en laat ge de jongens in leven?
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1318Daarom liet God het volk een omweg maken door de woestijn naar de Rode Zee. In volmaakte orde trokken de IsraŽlieten op uit het land van Egypte.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
5016Daarom lieten zij Josef berichten:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1812Daarom moest Sara heimelijk lachen, en dacht: Zal er dan nog liefdegenot voor mij zijn, nu ik zelf verwelkt ben, en ook mijn heer al oud is!
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2524Daarom moet ge in heel het land, dat ge bezit, het recht van terugkoop van de grond laten gelden.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3608Daarom moet ieder meisje, dat onder de stammen der IsraŽlieten een erfdeel ontvangt, in de familie van de stam van haar vader huwen, zodat alle IsraŽlieten hun vaderlijk erfdeel behouden.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1026Daarom moet ook onze kudde met ons mee: geen hoef zal achterblijven. Want daaruit hebben we een keuze te doen, om Jahweh, onzen God, te vereren; anders zouden we niet weten, wat we Jahweh, onzen God, moesten offeren, als we ter plaatse zijn aangekomen.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1705Daarom moeten de kinderen IsraŽls hun slachtoffers, die zij gewoon zijn in het open veld te slachten, voor Jahweh naar den priester brengen bij de ingang van de openbaringstent, en als vredeoffers voor Jahweh slachten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2114Daarom nam Abraham de volgende morgen brood en een zak water, gaf ze aan Hagar, zette het kind op haar schouder, en zond haar weg. Zij ging heen, maar verdwaalde in de woestijn van BeŽr-Sjťba.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1802Daarom nam Jitro, Moses schoonvader, Sippora, de vrouw van Moses, die Moses vroeger had teruggezonden,
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3307Daarom nam Moses zijn tent, sloeg ze op enige afstand buiten de legerplaats op, en noemde ze openbaringstent; en iedereen, die Jahweh wilde raadplegen, moest zich naar de openbaringstent begeven, die buiten de legerplaats lag.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1134Daarom noemde men die plaats Kibrot-Hattašwa; want men begroef daar het volk, dat gulzig was geweest.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1109Daarom noemt men haar Babel, omdat Jahweh daar de spraak van de hele aarde in verwarring heeft gebracht, en omdat Jahweh hen vandaar over de hele aarde heeft verstrooid.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2402Daarom sprak Abraham tot den oudsten dienaar van zijn huis, die het opzicht had over heel zijn bezit: Leg uw hand onder mijn heup;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1820Daarom sprak Jahweh: Luid schreit het wraakgeroep over Sodoma en Gomorra, en hun zonde is buitengewoon zwaar.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3502Daarom sprak Jakob tot zijn gezin en tot allen, die hem vergezelden: Verwijdert de vreemde goden, die ge bij u hebt; reinigt u en verwisselt van kleren.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1633Daarom sprak Moses tot Ašron: Neem een kruik, doe daar een volle ůmer manna in, en zet die voor het aanschijn van Jahweh, om het voor uw nageslacht te bewaren.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1605Daarom sprak Sarai tot Abram: Gij zijt de schuld van mijn smaad. Ik zelf heb mijn slavin in uw schoot gelegd, en nu zij ziet, dat ze zwanger is, veracht ze mij. Moge Jahweh richten tussen mij en u.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
323Daarom verdreef Jahweh God hem uit de tuin van Eden, om de grond te bebouwen, waaruit hij genomen was.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
224Daarom verlaat de man zijn vader en moeder, en hecht zich geheel aan zijn vrouw; en zij worden ťťn vlees.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2131Daarom wordt die plaats BeŽr-Sjťba genoemd, omdat zij daar beiden een eed hebben gezworen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
320Daarom zal Ik mijn hand uitstrekken, om Egypte te treffen met al mijn wonderen, die Ik in dat land zal verrichten; daarna zal hij u laten gaan.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2217Daarom zal Ik u zegenen, En uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, En als het zand aan het strand van de zee; Uw kroost zal de poorten van zijn vijanden bezitten.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1712Daarom zeg Ik tot de kinderen IsraŽls: Niemand van u mag bloed nuttigen; ook de vreemdeling niet, die in uw midden woont.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2127Daarom zeggen de zangers: Komt, om Chesjbon te herbouwen, De stad van Sichon te versterken!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1718Daarom zei Abraham tot God: Moge JisjmaŽl voor uw aanschijn leven.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1308Daarom zei Abram tot Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en u, tussen mijn en uw herders; want we zijn toch broers van elkaar.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2213Daarom zei Balašm de volgende morgen tot de vorsten van Balak: Gaat terug naar uw land; want Jahweh wil mij niet toestaan, met u mee te gaan.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2106Daarom zond Jahweh vergiftige slangen onder het volk, die het beten, zodat er velen van IsraŽl stierven.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
414daarop alle benodigdheden plaatsen, waarmee zij de dienst aan het altaar verrichten, de vuurpotten, vorken, schoppen, offerschalen, en alle vaatwerk van het altaar; daaroverheen een dekkleed van gelooide huiden spreiden, en er de draagstokken aan zetten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1625Daarop ging Moses zelf naar Datan en Abiram, en de oudsten van IsraŽl volgden hem.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
429Daarop gingen Moses en Ašron verder en riepen al de oudsten van de IsraŽlieten bijeen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3220Daarop greep hij het kalf, dat ze hadden gemaakt, verbrandde het, vergruizelde het tot stof, en strooide dit op het water, dat hij de IsraŽlieten liet drinken.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2127Daarop haalde Abraham schapen en runderen, gaf ze aan Abimťlek ten geschenke, en zij sloten een verbond met elkander.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2911Daarop kuste Jakob Rachel, en weende hardop.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2206Daarop nam Abraham het hout voor het offer, en gaf het zijn zoon Isašk te dragen; zelf droeg hij het vuur en het mes. Zo gingen ze samen op weg.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
215Daarop plaatste Jahweh God den mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te bewaken.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
908Daarop sprak God tot NoŽ en zijn zonen:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1507Daarop sprak Hij tot hem: Ik ben Jahweh, die u uit Oer der ChaldeŽn heb geleid, om u dit land in eigendom te geven.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3530Daarop sprak Moses tot de IsraŽlieten: Ziet, Jahweh heeft Besalel, den zoon van Oeri, zoon van Choer, uit de stam van Juda uitverkoren,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3312Daarop sprak: Laten we opbreken en verder trekken; ik zal u dan begeleiden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1816Daarop stonden de mannen op, en namen de richting van Sodoma, terwijl Abraham mee ging, om ze uitgeleide te doen.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1131Daarop zond Jahweh een wind, die uit de zee kwartels aanvoerde, en ze twee ellen boven de grond over de legerplaats joeg, en rondom de legerplaats een dagreis ver naar alle kanten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
406daaroverheen moeten zij een dek van gelooide huiden leggen, daarover nog een geheel violet kleed uitspreiden, en er de draagstokken aan zetten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
408daaroverheen moeten zij een karmozijnen kleed spreiden, het met een dekkleed van gelooide huiden bedekken, en er de draagstokken aan zetten.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3830Daarvan maakte hij de voetstukken voor de ingang van de openbaringstent, het bronzen altaar, zijn bronzen rasterwerk, en al de benodigdheden voor het altaar;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3917Dan bevestigde men de twee gouden snoeren aan de beide ringen, die aan de boveneinden van de borsttas zaten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4911Dan bindt hij zijn lastdier aan de wijnstok, Het veulen van zijn ezelin aan de wingerd; Dan wast hij zijn kleren in wijn, En in het druivensap zijn gewaad;
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3921Dan bond men de ringen van de borsttas met een purperen snoer aan de ringen van het borstkleed vast, zodat de borsttas boven de band van het borstkleed bleef hangen, en niet op het borstkleed kon verschuiven: zoals Jahweh het Moses bevolen had.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
222Dan bouwde Jahweh God een vrouw uit de rib, die Hij uit den mens had genomen, en leidde haar tot den mens.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1021Dan braken de zonen van Kehat op, die de heilige zaken moesten dragen. Als zij ergens aankwamen, had men de tabernakel weer opgericht.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2626Dan breek Ik de broodstaf bij u, zodat tien vrouwen uw brood in ťťn oven bakken, het u geven volgens gewicht, en gij niet eens volop kunt eten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3412Dan daalt de grens af naar de Jordaan, en loopt uit op de Zoutzee. Dit zal uw land zijn met zijn grenzen rondom.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
104Dan en Neftali, Gad en Aser.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3805Dan goot hij vier krammen voor de vier hoeken van het bronzen rasterwerk, om er de handbomen door te steken;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2548dan heeft hij, nadat hij zich heeft verkocht, het recht van vrijkoop. Een van zijn broers kan hem loskopen,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4917Dan is een slang op de weg, Een adder op het pad; Hij bijt het paard in de hielen, En zijn berijder slaat achterover.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1311dan is het een verouderde melaatsheid op de huid. De priester moet hem onrein verklaren zonder hem eerst nog op te sluiten; want hij is onrein.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1344dan is hij melaats; hij is onrein. De priester moet hem onrein verklaren; hij heeft melaatsheid op zijn hoofd.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
4515Dan kuste hij wenend al zijn broers. Toen eerst durfden zijn broers tot hem spreken.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2625Dan laat Ik het zwaard op u los, om het Verbond bloedig te wreken. Kruipt ge in uw steden bijeen, dan zend Ik de pest onder u, zodat ge toch in de handen van uw vijanden valt.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2622Dan laat Ik wilde dieren op u los, die u kinderloos maken, uw vee verscheuren, en uw getal zo doen slinken, dat uw wegen verlaten liggen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3617Dan maakte hij vijftig lussen aan de zoom van de laatste baan van het ene stel en evenzo vijftig lussen aan de zoom van de laatste baan van het andere stel;
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3519Dan mag de bloedwreker den moordenaar doden, waar hij hem aantreft.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
811Dan moet Ašron de levieten als een strekoffer van IsraŽls kinderen Jahweh aanbieden. Zo zullen zij voor de dienst van Jahweh worden bestemd.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1606Dan moet Ašron den stier, die voor zijn eigen zondeoffer is bestemd, opdragen, om voor zichzelf en zijn huis verzoening te verkrijgen.
ExodusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2134dan moet de eigenaar van de put schadeloosstelling geven, en de prijs betalen aan den eigenaar van het dier; het dode dier kan hij behouden.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1435dan moet de eigenaar van het huis den priester gaan zeggen: Er is iets in mijn huis, dat op melaatsheid lijkt.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
414dan moet de gemeente, zodra ze zich van de overtreding bewust wordt, een stier als zondeoffer opdragen. Zij moeten dien voor de openbaringstent brengen;
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1333dan moet de lijder aan uitslag zich scheren, behalve op de plek van de uitslag, en de priester moet hem nogmaals zeven dagen opsluiten.
LeviticusDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1354dan moet de priester bevelen, het ding, waarop de plek zit, te wassen en het opnieuw zeven dagen lang wegsluiten.
NumeriDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
523Dan moet de priester deze vervloekingen op een blad schrijven, ze in het bittere vloekwater uitwissen,

1 >>>