THE HOLY BIBLE - ABC HUNGARIAN 1
>>>

MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
804A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1807A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4110A Faraó megharagudt vala az ő szolgáira, és fogságba vettetett vala engem a testőrök főhadnagyának házába, engem és a fősütőmestert.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4011A Faraó pohara pedig az én kezemben vala, és én vevém a szőlőszemeket és facsarám a Faraó poharába, és adom vala a poharat a Faraó kezébe.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4017A felső kosárban pedig valának a Faraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik vala azokat a kosárból, az én fejemről.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
130A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket [adom] eledelűl. És úgy lőn.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
102A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
611A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4022A fősütőmestert pedig felakasztatá; a miképen magyarázta vala nékik József.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1003A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4127A hét ösztövér és rút tehén pedig, melyek amazok után jöttek ki, az is hét esztendő, és a hét vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej, az az éhségnek hét esztendeje.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4126A hét szép tehén, hét esztendő, a hét szép gabonafej az is hét esztendő; az álom egy és ugyanaz.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1520A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3620A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3629A Horeusok közűl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3427A Jákób fiai a megölteknek esének és feldúlák a várost, mivelhogy megszeplősítették vala az ő húgokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3413A Jákób fiai pedig álnokul felelének Sekhemnek és Khámornak az ő atyjának, és szólának, mivelhogy megszeplősítette Dínát az ő húgokat,
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2716A kecskegödölyék bőrével pedig beborítá az ő kezeit, és nyakának simaságát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1519A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
906A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
301A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
31A kinél pedig megtalálod a te isteneidet, ne éljen [az]. Atyánkfiai előtt vizsgáld meg, mid van nálam, és vidd el. Mert nem tudja vala Jákób, hogy Rákhel lopta el azokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
19A kisebbik is fiat szűle és nevezé annak nevét Benamminak. Ez az Ammoniták atyja mind a mai napig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1714A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, [mert] felbontotta az én szövetségemet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3526A Lea szolgálójának Zilpának fiai: Gád és Áser. Ezek a Jákób fiai, a kik születtek néki Mésopotámiában.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2416A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala; szűz, és férfi még nem ismeré őt, és aláméne a forrásra, és megtölté vedrét, és feljöve.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
620A madarak közűl az ő nemök szerint, a barmok közűl az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közűl az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
213A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
814A második hónapban pedig, a hónak huszonhetedik napján megszárada a föld.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4152A másodiknak nevét pedig nevezé Efraimnak: mivel, [úgymond], megszaporított engem Isten az én nyomorúságomnak földén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
716A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr bezára utána [az] [ajtót].
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1704A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
37A Midiániták pedig eladák őt Égyiptomba Pótifárnak, a Faraó főemberének, a testőrök főhadnagyának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2803A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4314A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint. Én pedig ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
27A mint hallotta vala Ézsaú az ő atyjának beszédét, nagy és igen keserves kiáltással felkiálta, és monda atyjának: Áldj meg engem is atyám.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
5015A mint láták József bátyjai, hogy az ő atyjok meghalt, ezt mondják vala: Hátha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkövettünk.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1414A mint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve nyomula Dánig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4316A mint meglátá József ő velök Benjámint, monda az ő háza gondviselőjének: Vidd be azokat az embereket a házba, és ölj barmot, s készítsd el, mert velem ebédelnek ez emberek [ma] délben.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
31A mit a [vad] megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt; tőlem követelted a nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1923A nap feljött vala a földre, mikor Lót Czóárba ére.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4721A népet pedig egyik városból a másikba telepíté Égyiptom egyik határszélétől másik széléig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3525A Rákhel szolgálójának Bilhának fiai: Dán és Nafthali.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1410A Siddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai, és azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4004A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük és szolgála nékik. És jó ideig valának fogságban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4520A ti házi eszközeitekre pedig ne tekintsetek sóhajtva; mert egész Égyiptom földének a legjava a tiétek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
708A tiszta barmok közűl, és a tisztátalan barmok közűl, a madarak közűl, és minden földön csúszó-mászó állat közűl,
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1405A tizennegyedik esztendőben pedig eljöve Khédorlaomer, és a királyok, a kik ő vele [valának], és megverék a Refeusokat Asztheroth Kárnajimban, és a Zuzeusokat Hámban, és az Emeusokat Sávé- Kirjáthajimban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
718A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
805A vizek pedig folyton fogyának a tizedik hónapig; a tizedikben, a hó első napján meglátszának a hegyek csúcsai.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2456A [szolga pedig] monda nékik: Ne késleljetek meg engem, holott az Úr szerencséssé tette az én útamat; bocsássatok el azért engem, hogy menjek az én uramhoz.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4930Abba a barlangba, mely Kanaán földén Mamré átellenében Makpelahnak mezején van, melyet megvett Ábrahám a mezővel együtt a Khitteus Efrontól, temetésre való örökségül.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2510Abban a mezőben, melyet Ábrahám a Khéth fiaitól vett vala: ott temettetett el Ábrahám és az ő felesége Sára.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2626Abimélek pedig elméne ő hozzá Gérárból és Akhuzzáth az ő barátja, meg Pikhól az ő hadvezére.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2004Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-é?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
616Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1811Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszünt vala Sáránál az asszonyi természet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2501Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Ketúráh vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1724Ábrahám pedig kilenczvenkilencz esztendős vala, mikor körűlmetélé az ő férfitestének bőrét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1927Ábrahám pedig reggel arra a helyre indúla, a hol az Úr színe előtt állott vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2105Ábrahám pedig száz esztendős [vala], mikor születék néki az ő fia Izsák.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
21Ábrahám pedig tamariskusfákat ültete Beérsebában, és segítségűl hívá ott az örökkévaló Úr Istennek nevét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2401Ábrahám pedig vén élemedett [ember] vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2318Ábrahámnak birtoka, a Khéth fiainak, mind azoknak szeme előtt, a kik az ő városának kapuján bemennek vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2111Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog, az ő fiáért.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1312Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a [Jordán- ]melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1129Ábrám pedig és Nákhor vőnek magoknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1302Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1616Ábrám pedig nyolczvanhat esztendős vala, a mikor Hágár Ismáelt szűlé Ábrámnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3004Adá tehát néki az ő szolgálóját Bilhát feleségűl, és beméne ahhoz Jákób.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
425Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott [úgymond,] énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
19Adának azért azon éjszaka is az ő atyjoknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
19Adának azért inni bort az ő atyjoknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3026Add meg nékem az én feleségeimet és magzatimat, a kikért szolgáltalak téged, hadd menjek el, mert te tudod az én szolgálatomat, a melylyel szolgáltalak téged.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2728Adjon az Isten tenéked az ég harmatából, és a föld kövérségéből, és gabonának és bornak bőségét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3412Akármily nagy jegyadományt és ajándékot [kivántok,] megadom a mint mondjátok nékem, [csak] adjátok nékem a leányt feleségűl.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
5012Aképen cselekedének azért [Jákóbbal] az ő fiai, a miképen megparancsolta vala nékik.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3225Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4409Akinél megtaláltatik a te szolgáid közűl, haljon meg az; sőt mi is szolgái leszünk uramnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2417Akkor a szolga eleibe futamodék és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2014Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és vissza adá néki Sárát is az ő feleségét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3218Akkor azt mondjad: Szolgádé Jákóbé; ajándék az, a melyet küld az én uramnak Ézsaúnak, és ímé ő maga is [jön] utánunk.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4330Akkor elsiete onnan József, mert felgerjede szíve az ő öcscse iránt, és erőlteti vala a sírás; beméne azért szobájába, és ott síra.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
27Akkor Izsák elrémüle igen nagy rémüléssel, és monda: Ki volt hát az, a ki vadat fogott és behozá nékem, és én mindenből ettem minekelőtte te megjöttél, és megáldottam őt, és áldott is lészen.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3154Akkor Jákób áldozatot öle ott a hegyen, és vendégségbe hívá az ő rokonait. És vendégeskedtek vala, s meghálának a hegyen.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2211Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4812Akkor kivevé József azokat az ő a[tyjának] térdei közül, és leborula arczczal a földre.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4420Akkor mi azt felelénk az én uramnak: Van egy vén atyánk, és egy kis gyermek, a ki az ő vénségében lett; és ennek bátyja megholt, és csak ő maga maradt az ő anyjától, és az ő atyja szereti őt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
31Akkor monda az ő atyjának: Ne haragudjék az én uram, hogy fel nem kelhetek előtted, mert asszonyok baja van rajtam. Keresé tehát, de nem találá a házi bálványokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3502Akkor monda Jákób az ő házanépének, és mind azoknak, kik vele valának: Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
413Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
423Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3111Akkor monda nékem az Isten Angyala álomban: Jákób. És felelék: Ímhol vagyok.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1609Akkor monda néki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2726Akkor monda néki Izsák az ő atyja: Jer közelebb fiam, és csókolj meg engem.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
923Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
42Akkor szóla Rúben az ő atyjának, mondván: az én két fiamat öld meg, ha meg nem hozom őt néked. Bízd az én kezemre őt, és én visszahozom néked.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2630Akkor vendégséget szerze nékik és evének és ivának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3731Akkor vevék a József felső ruháját, és leölének egy kecskebakot, és belemárták a felső ruhát a vérbe.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1821Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1420Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4904Állhatatlan, mint a víz, nem leszesz első, mivel atyád ágyába léptél fel: akkor megfertőztetted! Nyoszolyámba lépett ő.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4806Ama szülötteid pedig, kiket ő utánok nemzettél, tiéid lésznek, és az ő bátyjaik nevéről neveztessenek az ő örökségökben.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4816Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3228Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4213Amazok mondának: Mi, te szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy embernek fiai, Kanaán földén; és ímé legkisebbikünk most atyánknál van, egyikünk pedig nincsen meg.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4207Amint meglátá József az ő bátyjait, megismeré őket, de idegennek mutatá magát hozzájok, és kemény beszédekkel szóla nékik, mondván: Honnan jöttetek? Azok pedig mondának: Kanaán földéről jöttünk eleséget venni.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3625Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1304Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1709Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
224Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4217Annakokáért fogságban tartá őket harmadnapig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1614Annakokáért nevezé azt a forrást Lakhai Rói forrásának; ott van Kádes és Béred között.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3318Annakutána minden bántás nélkül méne Jákób Mésopotámiából jövet Sekhem városába, mely vala a Kanaán földén, és letelepedék a város előtt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3021Annakutána szűle leányt, és nevezé nevét Dínának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1023Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1112Arpaksád pedig harminczöt esztendős vala, és nemzé Séláht.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1024Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1018Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4617Áser fiai pedig: Jimnáh, Jisváh, Jisvi, Beriha és Szerakh az ő húgok; Berihának fiai pedig: Khéber és Málkhiel.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4920Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3504Átadák azért Jákóbnak mind az idegen isteneket, kik nálok valának, és füleikből a függőket, és elásá azokat Jákób a cserfa alatt, mely Sekhem mellett vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4907Átkozott haragjok, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen; eloszlatom őket Jákóbban, és elszélesztem Izráelben.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4926Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közűl kiválasztatottnak koponyájára.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4925Atyád Istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyaméh áldásaival.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4523Atyjának pedig külde ilyenképen: tíz szamarat égyiptomi javakkal terhelve, és tíz nőstény szamarat gabonával, kenyérrel és egyéb élelemmel terhelve, az ő atyjának az útra.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1814Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4405Avagy nem abból iszik-é az én uram? és abból szokott jövendölni! Gonoszul cselekedtétek, a mit cselekedtetek!
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2005Avagy nem ő mondotta-é nékem: én húgom ő; s ez is azt mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3115Avagy nem úgy tartott-é minket mint idegeneket? midőn minket eladott, és értékünket is teljesen megemésztette.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1309Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4230Az a férfiú, annak a földnek ura, keményen szóla nékünk, és úgy bánt velünk, mintha az országot kémleltük volna.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3153Az Ábrahám Istene, és a Nákhor Istene, és az ő atyjok Istene tegyenek ítéletet közöttünk: És megesküvék Jákób az ő atyjának Izsáknak félelmére.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2506Az ágyasok fiainak pedig, a kik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé, napkeleti tartományba.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
316Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
703Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4428Az egyik kiméne tőlem, és azt mondom vala: bizonyára [fenevad] szaggatta széllyel és attól fogva nem láttam őt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4301Az éhség pedig elhatalmazott vala az országon.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
211Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany [terem.]
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2421Az ember pedig álmélkodva néz vala reá, és veszteg hallgat vala, tudni akarván: vajjon szerencséssé teszi-é az Úr az ő útját, vagy nem.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1911Az embereket pedig, kik a ház ajtaja előtt valának, vaksággal verék meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy elfáradának az ajtó keresésében.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
317Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1521Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
5005Az én atyám engem megesketett, mondván: Ímé én meghalok; az én síromba, melyet Kanaán földén ástam magamnak, oda temess el engem. Most hát kérlek, hadd menjek el, és temessem el az én atyámat, azután visszatérek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
913Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4402Az én poharamat pedig, az ezüst poharat, tedd a legkisebbik zsákjának szájába gabonájának árával együtt. És az József beszéde szerint cselekedék, a mint beszélt vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1721Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szűl Sára ez időkorban a következő esztendőben.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4419Az én uram kérdezte vala az ő szolgáit, mondván: Van-é atyátok, vagy testvéretek?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4507Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3509Az Isten pedig ismét megjelenék Jákóbnak, mikor ez jöve Mésopotámiából, és megáldá őt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1719Az Isten pedig monda: Kétségnélkűl a te feleséged Sára szűl néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utánna.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2224Az ő ágyasa is, kinek neve Reuma [vala], szűlé néki Tebáhot, Gakhámot, Thakhást és Mahákhát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
421Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1010Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4607Az ő fiait és fiainak fiait, az ő leányait, és fiainak leányait és minden vele levő magvát elvivé magával Égyiptomba.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
604Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok [gyermekeket] szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2424Az pedig felele néki: Bethuél leánya vagyok a Milkha fiáé, a kit ő Nákhornak szűlt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3015Az pedig monda néki: Talán keveselled, hogy elvetted tőlem az én férjemet, s a fiam mandragóra-bogyóit is elvennéd tőlem? És monda Rákhel: Háljon veled hát az éjjel a te fiad mandragóra-bogyóiért.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2725Az pedig monda: Hozd ide, hadd egyem az én fiam vadászatából, hogy megáldjon téged az én lelkem; és oda vivé, és evék; bort is vive néki és ivék.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2418Az pedig monda: Igyál uram! és sietve leereszté a vedret az ő kezére, és inni ada néki.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
42Az pedig monda: Nem megy le [oda] az én fiam ti veletek, mert az ő bátyja megholt és ő maga maradt meg; ha veszedelem érné őt az úton, a melyen elmentek, ősz fejemet búba borítva bocsátanátok le a koporsóba.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
27Az pedig monda: Nem méltán hívják-é őt Jákóbnak? mert immár két ízben csalt meg engemet; elvevé elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat vevé el. És monda: Nem tartottál-é nékem is valami áldást?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1612Az pedig vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiának ellenébe üti fel sátorát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2407Az Úr az égnek Istene, ki engemet kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságimnak földéről, a ki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az ő Angyalát te előtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
24Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat, úgy hogy nagygyá lett: mert adott néki juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálóleányokat, tevéket, szamarakat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1105Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2101Az Úr pedig meglátogatá Sárát, a mint mondotta vala, és akképen cselekedék az Úr Sárával, a miképen szólott vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1314Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
916Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1212Azért mikor meglátnak téged az égyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
32Azért nem eszik Izráel fiai a csípő forgócsontjának inahúsát mind e mai napig, mivelhogy illetve vala Jákób csípője forgócsontjának inahúsa.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2131Azért nevezék azt a helyet Beérsebának, mivelhogy ott esküdtek vala meg mind a ketten.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
46Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó nép valának, és juhaikat, barmaikat, és mindenöket valamijök van, elhozták.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3428Azok juhait, barmait, szamarait, és valami a városban, és a mezőn vala, elvivék.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2908Azok pedig felelének: Nem tehetjük míg valamennyi nyáj össze nem verődik, és el nem gördítik a követ a kút szájáról, hogy megitathassuk a juhokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4413Azok pedig meghasogaták ruhájokat, és kiki megterhelé a maga szamarát, és visszatérének a városba.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4407Azok pedig mondának néki: Miért szól az én uram ilyen szavakkal? Távol legyen szolgáidtól, hogy ilyen dolgot cselekedjenek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4328Azok pedig mondának: Egészségben van a te szolgád, a mi atyánk, még él. És meghajták magokat és leborulának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1909Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3431Azok pedig mondának: Hát mint tisztátalan személylyel, úgy kellett-é bánni a mi húgunkkal?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4307Azok pedig mondának: Nagyon tudakozódék az a férfiú felőlünk és nemzetségünk felől, mondván: Él-é még atyátok? van-é még testvéretek? És mi kérdéseihez képest feleltünk néki. Avagy tudhattuk-é mi, hogy azt mondja: Hozzátok ide a ti atyátokfiát?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4130Azok után pedig következik az éhség hét esztendeje, s minden bőséget elfelejtenek Égyiptom földén, és megemészti az éhség a földet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1210Azonban éhség lőn az országban, és Ábrám aláméne Égyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
206Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2425Azt is mondá: Szalma is, abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
46Azt mondjátok: Baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségünktől fogva mind ez ideig, mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földén; mert minden juhpásztor utálatos az Égyiptombeliek előtt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
719Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2319Azután eltemeté Ábrahám az ő feleségét Sárát a Makpelá mezejének barlangjába Mamréval szemben. Ez Hebron a Kanaán földén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3819Azután felkele és elméne, és leveté magáról a fátyolt; és felvevé az ő özvegyi ruháját.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1816Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velök méne, hogy elkisérje őket.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
401Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
29Azután ismét teherbe esék és szűle fiat, és monda: Mivelhogy meghallotta az Úr megvetett voltomat, azért adta nékem ezt is; és nevezé nevét Simeonnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2526Azután kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsaú sarkába fogódzva; azért nevezék nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvan esztendős vala, a mikor ezek születének.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3203Azután külde Jákób követeket maga előtt Ézsaúhoz az ő bátyjához, Széir földébe, Edóm mezőségébe,
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
30Azután külön szakasztá Jákób ezeket a bárányokat, és a Lábán nyáját arczczal fordítja vala a csíkos lábú és fekete bárányokra; így szerze magának külön falkákat, melyeket nem ereszte a Lábán juhai közé.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3725Azután leűlének kenyerezni, és felemelék szemeiket, és láták, hogy ímé egy Ismáelita karaván jő vala Gileádból, és azoknak tevéi visznek vala fűszerszámot, balzsamot és mirhát, menvén, hogy alávigyék Égyiptomba.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
901Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4331Azután megmosá orczáját, és kiméne, és megtartóztatá magát, és monda: Hozzatok enni valót.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
124Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
111Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2906Azután monda nékik: Egészségben van-é? s azok mondának: Egészségben van, és az ő leánya Rákhel ímhol jő a juhokkal.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
926Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4401Azután parancsola [József] az ő háza gondviselőjének, mondván: Töltsd meg ez embereknek zsákjait eleséggel a mennyit elvihetnek; és mindeniknek pénzét tedd zsákja szájába.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3521Azután tovább költözék Izráel, és a Héder tornyán túl voná fel sátorát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
24Beméne azért a férfiú a házhoz, ő pedig lenyergelé a tevéket, és ada a tevéknek szalmát és abrakot; és vizet az ő lábai megmosására és az emberek lábainak, kik ő vele valának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
707Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ő vele a bárkába, az özönvíz elől.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
31Beméne tehát Lábán Jákób sátorába, és Lea sátorába, és a két szolgáló sátorába, és nem találá meg; akkor kiméne Lea sátorából, és méne a Rákhel sátorába.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4621Benjámin fiai pedig: Bela, Bekher, Asbél, Géra, Nahamán, Ekhi, Rós, Muppim, Khuppim és Ard.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4927Benjámin ragadozó farkas: reggel ragadományt eszik, este pedig zsákmányt oszt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4513Beszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Égyiptomban, és mindazt, a mit láttatok. És siessetek s hozzátok ide az én atyámat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2223Bethuél pedig nemzé Rebekát. Ezt a nyolczat szűlé Milkha Nákhornak az Ábrahám atyjafiának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4324Bevivé azután a férfiú azokat az embereket a József házába, és vizet hozata, és megmosák lábaikat, és abrakot is ada az ő szamaraiknak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4707Bevivé József Jákóbot is az ő atyját, és állítá őt a Faraó elé. És köszönté Jákób a Faraót.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
31Bezzeg minden holmimat felhánytad, mit találtál a magad házi holmija közűl valót? add elő itt az én rokonaim és a te rokonaid előtt, hogy tegyenek ítéletet kettőnk között.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4310Bizony ha nem késlekedünk vala, ez ideig már kétszer is megjöhettünk volna.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3152Bizonyság legyen e rakás kő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el e rakás kő mellett te hozzád, sem te nem jössz át én hozzám e rakás kő, és ez emlékoszlop mellett gonosz végre.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
221Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4912Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
904Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1516Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4722Csak a papok földét nem vevé meg, mert a papoknak szabott részök vala a Faraótól és abból a szabott részből élnek vala, a mit nékik a Faraó ád vala; annak okáért, nem adák el az ő földjöket.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2441Csak akkor leszesz fölmentve esketésem alól, ha elmenéndesz az én nemzetségem közé; és ha nem adják oda: ment leszesz az én esketésem alól.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4014Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a Faraó előtt és szabadíts meg engem e házból.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
705Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
41Cselekedje [ezt a] Faraó és rendeljen tiszttartókat az országnak, és szedjen ötödöt Égyiptom földén a hét bő esztendőben.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
614Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3624Czibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Czibhónnak szamarait legelteté.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
422Czilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4623Dán fia pedig: Khusim.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4916Dán ítéli az ő népét, mint Izráel akármelyik nemzetsége.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4917Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
809De a galamb nem talála lábainak nyugvóhelyet és visszatére ő hozzá a bárkába, mert víz vala az egész föld színén; ő pedig kezét kinyujtá, megfogá, és bévevé azt magához a bárkába.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
217De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
905De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
303De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3107De atyátok engem megcsalt s tízszer is megváltoztatta béremet; mindazáltal az Isten nem engedte, hogy nékem kárt tehessen.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3921De az Úr Józseffel vala, és kiterjeszté reá az ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a tömlöcztartó előtt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1514De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4204De Benjámint a József öcscsét nem bocsátá el Jákób az ő bátyjaival; mert mondá: Netalán veszedelem érhetné.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3422De csak úgy egyeznek bele e férfiak, hogy velünk lakjanak és egy néppé legyenek velünk, ha minden férfiú körűlmetélkedik közöttünk, a miképen ők is körűl vannak metélkedve.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3807De Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2003De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé meghalsz az asszonyért, a kit elvettél, holott férjnél van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4418De Júda hozzá járula és monda: Kérlek, uram, hadd szólhasson egy szót uram fülébe a te szolgád, és ne gerjedjen fel haragod a te szolgád ellen; mert hasonló vagy te a Faraóhoz.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1910De kinyújták azok a férfiak kezeiket, és bevonák Lótot magokhoz a házba és bezárák az ajtót.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3829De lőn, hogy a mikor visszavoná kezét, ímé az ő testvére jöve ki. És mondá a [bába:] Hogy törtél te magadnak rést? Azért nevezé nevét Pérecznek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4322De más pénzt is hoztunk le magunkkal eleséget venni; nem tudjuk ki tette a mi pénzünket zsákjainkba.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4155De megéhezék egész Égyiptom földe is, és kenyérért kiált vala a nép a Faraóhoz. - Monda pedig a Faraó mind az Égyiptombelieknek: Menjetek Józsefhez, és a mit mond néktek, azt míveljétek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1217De megveré az Úr a Faraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4924De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3042De mikor satnya vala a nyáj, nem rakja vala oda s ily módon Lábánéi lőnek a satnyák, a java pedig Jákóbé.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2112De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1903De nagyon unszolá őket, és betérének hozzá, és bemenének az ő házába; ő pedig szerze nékik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
608De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
618De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2012De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csakhogy nem az én anyámnak leánya; és így lőn feleségemmé.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3628Disánnak fiai ezek: Húcz és Arán.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3630Disón fejedelem, Eczer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közűl való fejedelmek az ő fejedelemségök szerint, Széir tartományában.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3621Disón, Eczer, Disán, Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3626Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1501E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1011E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1518E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3627Eczernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2310Efron pedig űl vala a Khéth fiai között. Felele azért Efron a Khitteus, Ábrahámnak, a Khéth fiainak és mindazoknak hallatára, a kik bemennek vala az ő városának kapuján, mondván:
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4706Égyiptom földe ímé előtted van; e föld legjobb részében telepítsd le a te atyádat és atyádfiait, lakozzanak a Gósen földén: ha pedig tudod, hogy vannak közöttök arra termett emberek, tedd azokat az én barmaim gondviselőivé.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
615Ekképen csináld pedig azt: A bárka hoszsza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harmincz sing.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1717Ekkor arczára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilenczven esztendős lévén, szűlhet-é?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4009Elbeszélé azért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek, és monda néki: Álmomban ímé egy szőlőtő vala előttem;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2466Elbeszélé azután a szolga Izsáknak mindazokat a dolgokat, a melyeket cselekedett vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4527Elbeszélék azért néki József minden beszédét, a melyeket velök beszélt vala, és látá a szekereket is, a melyeket József küldött vala, hogy őt elvigyék; akkor fölélede az ő atyjoknak, Jákóbnak lelke.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2805Elbocsátá azért Izsák Jákóbot, hogy menjen Mésopotámiába Lábánhoz a Siriabeli Bethuél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsaú anyjának bátyjához.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2459Elbocsáták azért Rebekát, az ő húgokat, és az ő dajkáját, és az Ábrahám szolgáját, és az ő embereit.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
521Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
509Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
518Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
512Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
528Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
515Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
525Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
928Éle pedig Noé az özönvíz után háromszáz ötven esztendeig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
506Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1318Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3307Elérkezék Lea is az ő gyermekeivel, és meghajták magokat; utoljára érkezék József és Rákhel, és ők is meghajták magokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2428Elfuta azonközben a leányzó, és elbeszélé az ő anyja házában, a mint ezek [történtek].
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1510Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele [részét] a másik fele [része] átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3611Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Czefó, Gahtám és Kenáz.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4601Elindula azért Izráel minden hozzá tartozóival és méne Beérsebába; és áldozék áldozatokat az ő atyja Izsák Istenének.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1413Eljöve pedig egy menekűlt és hírűl hozá a héber Ábrámnak, a ki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eskol atyjafiának és Áner atyjafiának tölgyesében, a kik meg Ábrámnak szövetségesei valának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3506Eljuta azért Jákób Lúzba, mely Kanaán földén van, azaz Béthelbe, ő maga és az egész sokaság, mely ő vele vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4114Elkülde azért a Faraó és hívatá Józsefet, és hamarsággal kihozák őt a tömlöczből, és megborotválkozék, ruhát válta és a Faraóhoz méne.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3104Elkülde tehát Jákób, és kihívatá magához Rákhelt és Leát a mezőre az ő nyájához.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4701Elméne azért József és tudtára adá a Faraónak, és monda: Az én atyám és atyámfiai, juhaikkal, barmaikkal és mindenökkel valamijök volt, ide jöttek Kanaán földéről; és most Gósen földén vannak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
5007Elméne azért József, hogy az ő atyját eltemesse, és vele együtt felmenének mind a Faraó szolgái, az ő házának vénei és Égyiptom földének minden vénei.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3420Elméne azért Khámor és Sekhem az ő fia az ő városuk kapujába; és szólának az ő városuk férfiaival, mondván:
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2617Elméne azért onnan Izsák, és Gérár völgyében voná fel sátrait, és ott lakék.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2714Elméne azért, és elhozá, és vivé az ő anyjának; és az ő anyja ételt készíte, a mint szereti vala az ő atyja.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2809Elméne Ézsaú Ismáelhez, és feleségűl vevé még az ő feleségeihez Ismáelnek az Ábrahám fiának leányát Mahaláthot, Nebajóthnak húgát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4205Elmenének tehát Izráel fiai gabonát venni az oda menőkkel együtt, mert éhség vala Kanaán földén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2801Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3221Előlméne tehát az ajándék; ő pedig azon éjjel a seregnél hála.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3715Előtalálá pedig őt egy ember, mikor a mezőben bolyong vala, és megkérdé őt az az ember, mondván: Mit keressz?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
503Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze [fiat] az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4153Eltele tehát a bőség hét esztendeje, a mely vala Égyiptomnak földén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1412Elvivék Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában lakik vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
5013Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kanaán földére és eltemeték őt a Makpelah mezőnek barlangjába, melyet vett vala Ábrahám a mezővel együtt temetésre való örökségnek a Khitteus Efrontól Mamrénak átellenében.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4604Én lemegyek veled Égyiptomba, és én bizonynyal fel is hozlak; és József fogja bé a te szemeidet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4309Én leszek kezes érette, az én kezemből kérd elő. Ha vissza nem hozom őt hozzád, és elődbe nem állítom őt, mind éltig bűnös legyek előtted.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2445Én még el sem végeztem vala az én szívemben a beszédet, és ímé kijő vala Rebeka, vedrével a vállán, és leméne a forrásra és meríte, én pedig mondék néki: Adj innom kérlek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4822Én pedig adok néked egy osztályrészt a te atyádfiainak része felett, melyet az Emoreustól vettem fegyveremmel és kézívemmel.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1805Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, a mint szólál.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
617Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
909Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3113Én vagyok ama Béthelnek Istene, a hol emlékoszlopot kentél fel, és a hol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki e földről, és térj vissza szülőföldedre.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2316Engede azért Ábrahám Efronnak és odamérte Ábrahám Efronnak az ezüstöt, a melyet mondott vala a Khéth fiainak hallatára; kalmároknál kelendő négyszáz ezüst siklust.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
24Engem pedig megesküdtetett az én uram, mondván: Ne végy feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kiknek földjén én lakom.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
822Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4147És a föld a hét bő esztendő alatt tele marokkal ontá a termést.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3512És a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad pedig a te magodnak adom a földet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4021És a főpohárnokot visszahelyezé pohárnokságába, és nyújtotta a poharat a Faraó kezébe.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
214És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1406És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, egész Él- Páránig, mely a puszta mellett van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
30És a juhok a vesszők előtt foganának és ellenek vala csíkos lábúakat, pettyegetetteket és tarkákat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3231És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4010És a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2814És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3922És a tömlöcztartó mind azokat a foglyokat, kik a tömlöczben valának, József kezébe adá, úgyhogy a mi ott történik vala, minden ő általa történék.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
30És a vesszőket, melyeket meghántott vala, felállítá a csatornákba, az itató válúkba, melyekre a juhok inni járnak vala, szembe a juhokkal, hogy foganjanak, mikor inni jönnek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
404És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2929És adá Lábán az ő leányának Rákhelnek, az ő szolgálóját Bilhát, hogy néki szolgálója legyen.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2804És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott vala Ábrahámnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1708És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4521És aképen cselekedének Izráel fiai; és ada nékik József szekereket a Faraó parancsolatja szerint; és enni valót is ada nékik az útra.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
222És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3705És álmot álmodék József és elbeszélé az ő bátyjainak; és azok annál inkább gyűlölik vala őt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2812És álmot láta: Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel- és alájárnak vala azon.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4111És álmot látánk egy éjjel, én is, az is; mindegyikünk a maga álmának értelme szerint álmoda.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1206És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
212És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1703És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4317És az a férfiú aképen cselekedék, amint József parancsolta vala, és bevivé az a férfiú azokat az embereket a József házába.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4005És az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, a kik a tömlöczben fogva valának, látának álmot mindketten; mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4156És az éhség mind az egész földön vala. Akkor mind megnyitá József a [gabonás házakat], és árulja vala az Égyiptombelieknek; mert nagyobbodik vala az éhség Égyiptom földén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2717És az ételt a melyet készített vala, kenyérrel együtt adá Jákóbnak az ő fiának kezébe.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2444És az ezt mondja nékem: Te is igyál, és a te tevéidnek is merítek; az legyen a feleség, a kit az Úr az én uram fiának rendelt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3803És az fogada méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Hérnek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2502És az szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3902És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő égyiptomi urának házában vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4121És azok gyomrukban valának, de nem tetszik vala meg, hogy gyomrukban volnának, mert külsejök oly rút vala, mint az előtt. És felserkenék.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4421És azt mondád a te szolgáidnak: Hozzátok én hozzám azt, hogy szemeimet reá vessem.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4629És befogata József az ő szekerébe, és eleibe méne Izráelnek az ő atyjának Gósenbe; s a mint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2922És begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze lakodalmat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2821És békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr leénd az én Istenem;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2718És beméne az ő atyjához és monda: Atyám! és az monda: Ímhol vagyok. Ki vagy te fiam?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1604És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig a mint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának ő előtte.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4006És beméne hozzájok József reggel, látá, hogy ímé bánkódnak vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4414És beméne Júda és az ő atyjafiai a József házába, ki még ott vala, és földre esének előtte.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2930És beméne Rákhelhez is, és inkább szereté Rákhelt, hogysem Leát és szolgála ő nála még más hét esztendeig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1806És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2524És betelének az ő szülésének napjai, és ímé kettősök valának az ő méhében.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
802És bezárulának a mélység forrásai s az ég csatornái; és megszűnt az eső az égből.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1924És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3603És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1415És csapatokra oszolván ellenök éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, a mely Damaskustól balra esik.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
321És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2704És csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem, hogy egyem: hogy megáldjon téged az én lelkem minekelőtte meghalok.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4227És egyik kioldá zsákját, hogy abrakot adjon szamarának a szálláson és meglátá az ő pénzét, hogy ímé zsákja szájában van az.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4105És elaluvék és másodszor is álmot láta, és ímé hét gabonafej nevekedik vala egy száron, mind teljes és szép.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4524És elbocsátá az ő testvéreit, és elmenének, és monda nékik: Ne háborogjatok az úton.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1113És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
510És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1117És éle Héber, minekutánna nemzé Péleget, négyszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
519És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
513És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
530És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
516És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
526És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1125És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száz tizenkilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1119És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz kilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1121És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1115És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1111És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1123És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
507És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4224És elfordula tőlök és síra: Azután hozzájok fordula és szóla nékik, és visszatartá közűlök Simeont, és szemök láttára megkötözteté őt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1822És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
43És elhozák néki külön, azoknak is külön, és az Égyiptombelieknek is, kik vele esznek vala, külön: Mert nem ehettek az Égyiptombeliek együtt a héberekkel, mert utálatos az az Égyiptombeliek előtt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3516És elindúlának Béthelből, s mikor Efratától, hogy oda érjenek, már csak egy dűlőföldre valának, szűle Rákhel, és nehéz vala az ő szűlése.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3505És elindulának. De Istennek rettentése vala a körűltök való városokon, és nem üldözék a Jákób fiait.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4516És eljuta a hír a Faraó házába is, mondván: Eljöttek a József atyjafiai; és tetszék e dolog mind a Faraónak, mind az ő szolgáinak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3527És eljuta Jákób Izsákhoz, az ő atyjához Mamréba, Kirját-Arbába, azaz Hebronba, a hol Ábrahám és Izsák tartózkodnak vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4229És eljutának atyjokhoz Jákóbhoz Kanaán földére és mindazt elbeszélék néki a mi velök történt vala, mondván:
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4154És elkezdődék az éhség hét esztendeje, mint megmondotta vala József; és lőn éhség minden országban; de Égyiptom földén mindenütt vala kenyér.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2001És elköltözék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádes és Súr között, és tartózkodék Gérárban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4729És elközelgetének Izráel halálának napjai, és hívatá az ő fiát Józsefet, s monda néki: Ha én te előtted kedves vagyok, kérlek tedd a kezedet tomporom alá, és légy hozzám szeretettel és hűséggel: Kérlek ne temess el engem Égyiptomban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
37És elküldék a czifra ruhát, és elvivék atyjokhoz és mondának: Ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4712És ellátja vala József az ő atyját és atyjafiait, és az ő atyjának egész házanépét kenyérrel, gyermekeik számához képest.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
315És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
18És elméne az Úr, minekutánna elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
416És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2116És elméne s leűle által ellenébe mintegy nyillövésnyi távolságra; mert azt mondja vala: Ne lássam mikor a gyermek meghal. Leűle tehát által ellenébe, és fölemelé szavát és síra.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
803És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és száz ötven nap mulva megfogyatkozának a vizek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
5004És elmúlának az ő siratásának napjai, és szóla József a Faraó házanépéhez, mondván: Ha kedves vagyok előttetek, szóljatok kérlek a Faraónak, mondván:
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4104És elnyelék a rút és ösztövér tehenek a hét szép és kövér tehenet; és felserkene a Faraó.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4107És elnyelék a vékony gabonafejek a hét kövér és teljes gabonafejet. És felserkene a Faraó, és ímé álom [vala.]
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4124És elnyelék a vékony gabonafejek a hét szép gabonafejet. És elmondám az írástudóknak, de senki sincs, a ki megmagyarázza nékem.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4120És elnyelék az ösztövér és rút tehenek, az elébbi hét kövér tehenet.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3302És előreállítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1925És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1108És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4511És eltartalak ott téged, mert még öt esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne juss te, és házadnépe, és semmi, a mid van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2509És eltemeték őt Izsák és Ismáel az ő fiai a Makpelá barlangjában, Efronnak, a Khitteus Czohár fiának mezejében, mely Mamré átellenében van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
723És eltörle [az Isten] minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok a kik vele valának a bárkában.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
49És elvégezé Jákób a mit fiainak parancsolt és fölszedé lábait az ágyra, és kimúlék és az ő népéhez takaríttaték.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1722És elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
201És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3118És elvivé minden nyáját, és minden keresményét, melyet keresett vala; minden jószágát, melyet szerzett vala Mésopotámiában, hogy elmenjen az ő atyjához Izsákhoz Kanaán földére.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4717És elvivék barmaikat Józsefhez, és ada nékik József kenyeret lovakért, juhokért, ökrökért és szamarakért: és eltartá őket abban az esztendőben kenyérrel az ő barmaik összeségéért.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4606És elvivék nyájaikat és szerzeményeiket, melyeket Kanaán földén szereztek vala, és jutának Égyiptomba Jákób és minden vele levő magva.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1411És elvivék Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3520És emlékoszlopot állíta Jákób az ő sírja fölött. Rákhel sírjának emlékoszlopa az mind e mai napig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3424És engedének Khámornak, és Sekhemnek az ő fiának mindenek, a kik az ő városa kapuján kijárnak vala, és körűlmetélkedék minden férfiú, a ki az ő városa kapuján kijár vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
24És enni valót tevének eleibe, de ő monda: Nem eszem, míg el nem mondom az én beszédemet. És szóla: Mondd el.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3507És építe ott oltárt, és nevezé a helyet Él-Béthelnek, mivelhogy ott jelent meg néki az Isten, mikor az ő bátyja előtt fut vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
724És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
712És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2822És ez a kő, a melyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4423És ezt mondád a te szolgáidnak: Ha a ti legkisebbik atyátokfia el nem jő veletek, színem elé se kerűljetek többé.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
27És fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod. De lészen, a mikor ellene támadsz, letöröd igáját nyakadról.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1827És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2314És felele Efron Ábrahámnak, mondván néki:
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4116És felele József a Faraónak, mondván: Nem én, Isten jelenti meg, a mi a Faraónak javára van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4018És felele József és monda: Ez annak a magyarázatja: a három kosár, három nap.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2450És felele Lábán és Bethuél, és mondának: Az Úrtól van e dolog: Nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4303És felele néki Júda, mondván: Erősen fogadkozék az a férfiú, mondván: Színem elé ne kerűljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátokfia.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1509És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3114És felele Rákhel és Lea, és mondának néki: Vajjon vagyon-é még nékünk valami részünk és örökségünk a mi atyánk házában?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2130És felele [Ábrahám]: Ezt a hét juhot vedd tőlem, hogy bizonyságul legyenek nékem, hogy én ástam ezt a kútat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3817És felele: Küldök néked az én nyájamból egy kecskefiat. És az monda: Adsz-é zálogot, míg megküldöd?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2213És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1802És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4329És felemelé szemeit és látá Benjámint az ő atyjafiát, az ő anyjának fiát, és monda: Ez-é a ti legkisebbik atyátokfia, a ki felől nékem szóltatok vala? És [ismét] monda: Az Isten légyen hozzád kegyelmes, fiam!
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3305És felemelé szemeit s látá az asszonyokat és a gyermekeket, és monda: Kicsodák ezek teveled? Ő pedig monda: A gyermekek, kikkel Isten megajándékozta a te szolgádat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3043És felette igen meggazdagodék a férfiú; és vala néki sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1706És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4149És felhalmozá József a gabonát, mint a tenger fövénye, igen sokat, annyira, hogy megszűntek azt számba venni, mivelhogy száma nem [vala].
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
902És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2307És felkele Ábrahám, és meghajtá magát a földnek népe előtt, a Khéth fiai előtt.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2818És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2461És felkele Rebeka és az ő szolgálóleányai, és felűlének a tevékre, s követék azt a férfiút. Így vevé a szolga Rebekát, és elméne.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3513És felméne ő tőle az Isten azon a helyen, a hol vele szólott vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2108És felnevekedék a gyermek, és elválasztaték; Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, a melyen Izsák elválasztaték.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2527És felnevekedének a gyermekek, és Ézsaú vadászathoz értő mezei ember vala; Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4226És felveték gabonájokat szamaraikra és elmenének onnan.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1205És felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményöket, a melyet szereztek vala, és a cselédeket, a kikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3606És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne [más] országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1131És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1615És fiat szűle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az ő fiának nevét, a kit Hágár szűl vala néki, Ismáelnek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4813És fogá József mindkettejöket, Efraimot jobbkezével Izráel balkeze felől; Manassét pedig balkezével Izráelnek jobbkeze felől és közel vivé őket hozzá.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3023És fogada méhében, és szűle fiat, s monda: Elvevé Isten az én gyalázatomat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2820És fogadást tőn Jákób, mondá: Ha az Isten velem leénd, és megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4003És fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöczbe, arra a helyre, ahol fogva vala József.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
219És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
207És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3810És gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt, a mit cselekeszik vala, annakokáért megölé őt is.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4510És Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszesz, mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, a mid van.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2613És gyarapodék az a férfiú, és elébb-elébb megy vala a gyarapodásban, mígnem igen nagygyá lőn.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4502És hangos sírásra fakada, úgy hogy meghallák az Égyiptombeliek, és meghallá a Faraó háznépe is.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
30És három napi járó földet vete maga közé és Jákób közé; Jákób pedig legelteti vala Lábán egyéb juhait.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1926És hátra tekinte az ő felesége, és sóbálványnyá lőn.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1727És házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körűlmetéltetének.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
117És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1506És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2009És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? A miket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2807És hogy Jákób hallgata atyja és anyja szavára, és el is ment Mésopotámiába;
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
118És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2453És hoza elő a szolga ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat, és adá azokat Rebekának: drága ajándékokat ada az ő bátyjának is és az ő anyjának.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1823És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3816És hozzá tére az útra és monda: Engedd meg kérlek, hogy menjek be te hozzád, mert nem tudja vala, hogy az ő menye az. Ez pedig monda: Mit adsz nékem ha bejösz hozzám?
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
42És hozzátok hozzám a ti legkisebbik atyátokfiát, akkor megtudom, hogy nem vagytok kémek, hanem igaz emberek; akkor visszaadom néktek a ti atyátokfiát, és ebben az országban kereskedhettek.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4118És ímé a folyóvízből hét kövér és szép tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4102És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4512És ímé a ti szemeitek látják, és az én atyámfiának Benjáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2813És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én [vagyok] az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és a te magodnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4106És ímé azok után hét vékony s keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik vala.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2815És ímé én veled [vagyok], hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4123És ímé hét összeaszott, vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik vala azok után,
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1504És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
417És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3019És ismét fogada az ő méhében Lea, és szűle hatodik fiat Jákóbnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
3804És ismét fogada méhében, s fiat szűle, és nevezé nevét Ónánnak.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2618És ismét megásá Izsák a kútakat, a melyeket ástak vala az ő atyjának Ábrahámnak idejében, de a melyeket Ábrahám holta után behánytak vala a Filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé azokat, a mely neveket adott vala azoknak az ő atyja.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1829És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
402És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
29És ismét teherbe esék, és fiat szűle és mondá: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezé nevét Júdának, és megszűnék a szűléstől.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
812És ismét várakozék még másik hét napig, és kibocsátá a galambot, és az nem tére többé ő hozzá vissza.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
921És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
522És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
4319És járulának József házának gondviselőjéhez, és szólának néki a ház ajtajában.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1216És jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
2811És juta egy helyre, holott meghála, mivelhogy a nap lement vala: és vőn egyet annak a helynek kövei közűl, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen.

>>>