THE HOLY BIBLE - ABC CZECH 1
>>>

1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4912Červenějších očí bude nad víno, a zubů bělejších nad mléko.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
218Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1503Řekl ještě Abram: Aj, mně jsi nedal semene; a aj, schovanec můj bude mým dědicem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1709Řekl ještě Bůh Abrahamovi: Ty pak ostříhati budeš smlouvy mé, ty i símě tvé po tobě, po rodech svých.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3511Řekl ještě Bůh jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; rostiž a množ se; národ, nýbrž množství národů bude z tebe, i králové z bedr tvých vyjdou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
129Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
120Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
18Řekl ještě: Prosím, ať se nehněvá Pán můj, jestliže jednou ještě mluviti budu: Snad se jich najde tam deset? Odpověděl: Nezahladím i pro těch deset.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3722Řekl jim Ruben: Nevylévejte krve. Vrzte jej do této čisterny, kteráž jest na poušti, a nevztahujte ruky na něj. Ale on chtěl vysvoboditi ho z ruky jejich, a pomoci mu, aby se navrátil k otci svému.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
126Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3430Řekl pak Jákob Simeonovi a Léví: Zkormoutili jste mne, a zošklivili jste mne u obyvatelů krajiny této, u Kananejských a Ferezejských, a já jsem s malým počtem lidí. Seberou-li se na mne, zbijí mne, a tak vyhlazen budu já i dům můj.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1715Řekl také Bůh Abrahamovi: Sarai manželce své nebudeš říkati Sarai, ale Sára bude jméno její.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
106Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
109Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4141Řekl také Farao Jozefovi: Aj, ustanovil jsem tě nade vší zemi Egyptskou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4821Řekl také Izrael Jozefovi: Aj, já umírám, a budeť Bůh s vámi, a zase vás přivede do země otců vašich.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3028Řekl také: Oznam mi ze jména mzdu svou a dámť ji.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
926Řekl také: Požehnaný Hospodin, Bůh Semův, a buď Kanán služebníkem jejich.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
124Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1308Řekl tedy Abram k Lotovi: Nechžť, prosím, není nesnáze mezi mnou a tebou, a mezi pastýři mými a pastýři tvými, poněvadž muži bratří jsme.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1513Řekl tedy Bůh Abramovi: To zajisté věz, že pohostinu bude símě tvé v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2425Řekla ještě k němu: Slámy také a potravy hojně u nás jest, ano i místo, kdež byste přes noc zůstali.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3003Řekla ona: Hle, děvka má Bála; vejdi k ní, aby rodila na kolena má, a budu míti já také syny z ní.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4704Řekli ještě Faraonovi: Abychom pohostinu byli v zemi této, přišli jsme; nebo není pastvy dobytku, kterýž mají služebníci tvoji, nebo hlad veliký jest v zemi Kananejské; protož nyní prosíme, nechať bydlí služebníci tvoji v zemi Gesen.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1809Řekli pak jemu: Kde jest Sára manželka tvá? Kterýžto odpověděl: Teď v stanu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3218Řekneš: Jsem služebníka tvého Jákoba, a dar tento jest poslán pánu mému Ezau; a teď i sám jde za námi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
208štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4425že řekl otec náš: Jděte zase, nakupte nám něco potravy.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2629že neučiníš nám nic zlého, jako i my nedotkli jsme se tebe, a jakž jsme my toliko dobře činili tobě, a propustili jsme tě v pokoji; ty nyní tedy povol tomu, požehnaný Hospodinův.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1423že nevezmu od niti až do řeménka obuvi ze všech věcí, kteréž jsou tvé, abys neřekl: Já jsem obohatil Abrama,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
41že pak opětován jest sen Faraonovi podvakrát, znamená, že jistá věc jest od Boha, a že tím spíše Bůh vykoná to.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
915že se rozpomenu na smlouvu svou, kteráž jest mezi mnou a mezi vámi a mezi všelikou duší živou v každém těle; a nebudou více vody ku potopě, aby zahladily všeliké tělo.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
602že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
316ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1116živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4728živ pak byl Jákob v zemi Egyptské sedmnácte let; a bylo dnů Jákobových, a let života jeho, sto čtyřidceti sedm let.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
928živ pak byl Noé po potopě tři sta a padesáte let.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1122živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1126živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2301živa pak byla Sára sto a sedmmecítma let; ta jsou léta života Sáry.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1516A čtvrté pokolení sem se navrátí; nebť ještě není doplněna nepravost Amorejských.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
210A řeka vycházela z Eden, k svlažování ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2015A řekl Abimelech: Aj, země má před tebou; kdežť se koli příhodné býti vidí, tu přebývej.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2205A řekl Abraham služebníkům svým: Pozůstaňte vy tuto s oslem, já pak a dítě půjdeme tamto; a pomodlíce se, navrátíme se k vám.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3146A řekl bratřím svým: Nasbírejte kamení. A nabravše kamení, udělali hromadu, a jedli tu na té hromadě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4144A řekl Farao Jozefovi: Já jsem Farao, a bez dopuštění tvého nepozdvihne žádný ruky své ani nohy své ve vší zemi Egyptské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4517A řekl Farao Jozefovi: Rci bratřím svým: Toto učiňte: Naložíce na hovada svá, jděte, a navraťte se do země Kananejské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1106A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1817A řekl Hospodin: Zdali já zatajím před Abrahamem, což dělati budu?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3713A řekl Izrael Jozefovi: Zdaliž nepasou bratří tvoji v Sichem: Poď, a pošli tě k nim. Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2530A řekl Jákobovi: Dej mi, prosím, jísti krmě té červené, nebo jsem umdlel. (Protož nazváno jest jméno jeho Edom.)
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3151A řekl ještě Lában Jákobovi: Aj, hromada tato, a aj, sloup, kterýž jsem postavil mezi sebou a tebou,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4818A řekl jemu: Ne tak, otče můj; nebo toto jest prvorozený, vložiž pravici svou na hlavu jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3105A řekl jim: Vidím tvář otce vašeho, že není ke mně tak jako prvé, ješto Bůh otce mého byl se mnou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4804A řekl ke mně: Aj, já rozplodím tě a rozmnožím tebe, a učiním tě v zástupy lidí; dám také zemi tuto semeni tvému po tobě za dědictví věčné.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2010A řekl opět Abimelech Abrahamovi: Cos myslil, žes takovou věc učinil?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2423A řekl: Čí jsi dcera? Pověz mi, prosím, jest-li v domě otce tvého nám místo, kdež bychom přes noc zůstali?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1608A řekl: Agar, děvko Sarai, odkud jdeš, a kam se béřeš? I řekla: Od tváři Sarai paní své já utíkám.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1902A řekl: Aj, prosím páni moji, uchylte se nyní do domu služebníka svého, a zůstaňte přes noc; umyjete také nohy své a ráno vstanouce, půjdete cestou svou. Oni pak odpověděli: Nikoli, ale přenocujeme na ulici.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3031A řekl: Coť mám dáti? Odpověděl Jákob: Nedávej mi nic. Jestliže mi učiníš toto, zase pásti budu a ostříhati dobytka tvého:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2412A řekl: Hospodine, Bože pána mého Abrahama, dejž, prosím, ať se potká se mnou dnes to, čehož hledám; a učiň milosrdenství se pánem mým Abrahamem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1810A řekl: Jistotně se navrátím k tobě vedlé času života, a aj, syna míti bude Sára manželka tvá. Ale Sára poslouchala u dveří stanu, kteréž byly za ním.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1803A řekl: Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, prosím, nepomíjej služebníka svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2427A řekl: Požehnaný Hospodin, Bůh pána mého Abrahama, kterýž neodjal milosrdenství svého a pravdy své od pána mého, mne také na cestě vedl Hospodin k domu bratří pána mého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1907A řekl: Prosím, bratří moji, nečiňte zlého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3226A řekl: Pusť mne, nebť zasvitává. I řekl: Nepustím tě, leč mi požehnáš.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2216A řekl: Skrze sebe samého přisáhl jsem, praví Hospodin, poněvadž jsi učinil tu věc, že jsi neodpustil synu svému, jedinému svému:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2724A řekl: Ty-liž jsi pak syn můj Ezau? Odpověděl: Já.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3013A řekla Lía: To na mé štěstí; nebo šťastnou mne nazývati budou ženy. A nazvala jméno jeho Asser.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1103A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3414A řekli jim: Nemůžeme učiniti toho, abychom dali sestru svou za muže neobřezaného; nebo to ohavnost jest u nás.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4231A řekli jsme jemu: Upřímí jsme, nikdy jsme nebyli špehéři.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4422A řekli jsme pánu mému: Nemůžeť pachole opustiti otce svého; nebo opustí-li otce svého, on umře.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4320A řekli: Slyš mne, pane můj. Přišli jsme byli ponejprvé kupovati potrav.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1303A šel cestami svými od poledne až do Bethel, až k místu tomu, kdež prvé byl stánek jeho, mezi Bethel a Hai,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2807A že by uposlechl Jákob otce svého a matky své a odšel do Pádan Syrské;
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1117A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
530A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1125A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1119A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1115A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4121A ač dostaly se do břicha jejich, však nebylo znáti, by se dostaly v střeva jejich; nebo na pohledění byly mrzké, jako i před tím. I procítil jsem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
118A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
115A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1027A Adoráma, a Uzala, a Dikla,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2813A aj, Hospodin stál nad ním, a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh Abrahama otce tvého, a Bůh Izákův; zemi tu, na kteréž ty spíš, tobě dám a semeni tvému.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2815A aj, já jsem s tebou, a ostříhati tě budu, kamžkoli půjdeš, a přivedu tě zase do země této; nebo neopustím tebe, až i učiním, což jsem mluvil tobě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4512A aj, oči vaše vidí, i oči bratra mého Beniamina, že ústa má mluví vám.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4119A aj, sedm jiných krav vystupovalo za nimi churavých a šeredných velmi a hubených; neviděl jsem tak šeredných ve vší zemi Egyptské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4123A aj, sedm klasů drobných, tenkých a východním větrem usvadlých vycházelo za nimi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4106A aj, sedm klasů tenkých a východním větrem usvadlých vzcházelo za nimi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4103A aj, sedm krav jiných vycházelo za nimi z potoku, šeredných na pohledění a hubených, kteréžto stály podlé oněch krav při břehu potoka.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1504A aj, slovo Hospodinovo k němu, řkuci: Nebudeť ten dědicem tvým, ale kterýž vyjde z života tvého, ten dědicem tvým bude.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4118A aj, z potoka toho vystupovalo sedm krav tlustých a pěkných, kteréžto pásly se na mokřinách.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4102A aj, z toho potoku vycházelo sedm krav, pěkných na pohledění a tlustých, kteréžto pásly se na mokřinách.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
206A aniž pára vystupovala z země, aby svlažovala všecken svrchek země.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1018A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se čeledi Kananejských.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2120A Bůh byl s dítětem, kteréžto zrostlo a bydlilo na poušti, a byl z něho střelec.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4314A Bůh silný všemohoucí dejž vám najíti milost před mužem tím, ať propustí vám onoho bratra vašeho i tohoto Beniamina. Jáť pak zbaven jsa synů, jako osiřelý budu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2803A Bůh silný všemohoucí požehnejž tobě, a dejžť zrůst, a rozmnožiž tě, abys byl v zástup mnohého lidu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3603A Bazematu, dceru Izmaelovu, sestru Nabajotovu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
43A bera jídlo před sebou, podával jim; Beniaminovi pak dostalo se pětkrát více než jiným. I hodovali a hojně se s ním napili.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2814A bude símě tvé jako prach země; nebo rozmůžeš se k západu, i k východu, na půlnoci, i ku poledni; nad to požehnány budou v tobě všecky čeledi země, a v semeni tvém.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2441A budeš svoboden od přísahy mé, když bys přišel k rodině mé; a jestliže by nedali tobě, budeš prost od přísahy mé.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
914A budeť, když uvedu mračný oblak nad zemí, a ukáže se duha na oblaku,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
41A budou pokrmové ti za poklad zemi této k sedmi letům hladu, kteráž budou v zemi Egyptské, aby nebyla zkažena země tato hladem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4511A budu tě chovati tam, (nebo ještě pět let hlad bude), abys snad pro hlad nezahynul, ty i dům tvůj, a cožkoli máš.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3410A bydlete s námi, nebo všecka země bude před vámi; osaďte se a obchod veďte v ní, a vládněte jí.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
21A bydlil Abraham v zemi Filistinské za mnoho dní.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2518A bydlili od Hevilah až do Sur, jenž jest proti Egyptu, když jdeš do Assyrie; před tváří všech bratří svých položil se.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4510A bydliti budeš v zemi Gesen; a budeš blízko mne, ty i synové tvoji, i vnukové tvoji, stáda tvá, a volové tvoji, a cožkoli máš.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1123A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1111A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1724A byl Abraham v devadesáti devíti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3807A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina; i zabil jej Hospodin.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4156A byl hlad na tváři vší země. Tedy otevřel Jozef všecky obilnice, v nichž obilí bylo, a prodával Egyptským; nebo rozmohl se hlad v zemi Egyptské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4112A byl tam s námi mládenec Hebrejský, služebník nejvyššího nad drabanty, jemuž když jsme vypravovali, vykládal nám sny naše; jednomu každému podlé snu jeho vykládal.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2416A byla děvečka na pohledění velmi krásná, panna, a muž nepoznal jí; kterážto sešla k studnici té, a naplnivši věderce své, šla vzhůru.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
11A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1030A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ slunce.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3528A bylo dnů Izákových sto osmdesáte let.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1019A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do Lázy.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3041A bylo, že kdyžkoli silnější připouštíny bývaly, kladl Jákob ty pruty před oči ovcem do koryt, aby počínaly, hledíce na pruty.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4713A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
524A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
522A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
716A což jich vešlo, samec a samice ze všelikého těla vešli, tak jakž byl přikázal jemu Bůh, a zavřel Hospodin po něm.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4145A dal Farao jméno Jozefovi Safenat Paneach, a dal mu Asenat dceru Putifera, knížete On, za manželku. I vyšel Jozef na zemi Egyptskou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4143A dal ho voziti na svém druhém voze, a volali před ním: Klanějte se! I ustanovil ho nade vší zemi Egyptskou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4003A dal je do vězení v domě nejvyššího nad drabanty, do věže žalářné, v místo, v němž Jozef vězněm byl.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2419A davši mu píti, řekla: Také velbloudům tvým navážím, dokudž se nenapijí.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2804A dejž tobě požehnání Abrahamovo, tobě i semeni tvému s tebou, abys dědičně obdržel zemi, v níž pohostinu jsi, kterouž dal Bůh Abrahamovi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3621A Dison, Eser a Dízan. Ta jsou knížata Horejská, synové Seir, v zemi Idumejské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3220A díte také: Aj, služebník tvůj Jákob za námi; nebo řekl: Ukrotím tvář jeho darem, kterýž jde přede mnou, a potom uzřím tvář jeho; snad přijme tvář mou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
202A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
5013A donesše ho do země Kananejské, pochovali ho v jeskyni na poli Machpelah, kterouž byl koupil Abraham s tím polem k dědičnému pohřbu od Efrona Hetejského, naproti Mamre.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1014A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1520A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1017A Hevea, a Aracea, a Sinea,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3905A hned, jakž ustanovil ho nad domem svým, a nade vším, což měl, požehnal Hospodin domu Egyptského toho pro Jozefa. A bylo požehnání Hospodinovo na všech věcech, kteréž měl doma i na poli.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1406A Horejské na hoře jich Seir, až k rovině Fáran, kteráž leží nad pouští.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1924A Hospodin dštil na Sodomu a naGomoru sirou a ohněm od Hospodina s nebe.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
24A Hospodin požehnal pánu mému velice, tak že veliký učiněn jest; nebo dal mu ovce a voly, stříbro a zlato, služebníky a děvky, velbloudy a osly.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4011A já maje koflík Faraonův v ruce své, bral jsem hrozny, a vytlačoval je do koflíka Faraonova, a podával jsem koflíka Faraonovi do rukou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1016A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
214A jméno řeky třetí Hiddekel, kteráž teče k východní straně Assyrské země. A řeka čtvrtá jest Eufrates).
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
421A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a nástroje hudebné.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4620A Jozefovi narodili se v zemi Egyptské z Asenat, dcery Putifera knížete On, Manasses a Efraim.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2222A Kazeda a Azana, a Feldasa, a Jidlafa i Bathuele.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
46A když by povolal vás Farao, a řekl:Jaký jest obchod váš?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
5A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
717A když byla potopa za čtyřidceti dnů na zemi, tedy rozmnoženy jsou vody, až i vyzdvihly koráb, a vznesly jej od země.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2925A když bylo ráno, poznal, že jest Lía. I řekl k Lábanovi: Což jsi mi to učinil? Zdaliž jsem za Ráchel nesloužil u tebe? Pročežs mne tedy oklamal?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1722A když dokonal Bůh řeč svou s ním, vstoupil od Abrahama.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2527A když dorostli ti děti, byl Ezau lovec umělý, chodě po polích; Jákob pak byl muž prostý a v staních bydlil.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
36A když i Bálanan umřel, syn Achoborův, kraloval na místě jeho Adar; a jméno města jeho Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
24A když jsem řekl pánu svému: Snad nepůjde žena ta se mnou?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3918A když jsem hlasu svého pozdvihla a křičela, tedy nechal roucha svého u mne, a utekl ven.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3910A když mluvila ona Jozefovi den po dni, nepovolil jí, aby spal s ní, ani aby býval s ní.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2115A když nebylo vody v láhvici, povrhla dítě pod jedním stromem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2730A když přestal Izák požehnání dávati Jákobovi, a sotva že vyšel Jákob od Izáka otce svého, Ezau bratr jeho přišel z lovu svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
49A když přestal Jákob přikazovati synům svým, složil nohy své na ložci a umřel; a připojen jest k lidu svému.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3723A když přišel Jozef k bratřím svým, strhli s něho sukni jeho, sukni proměnných barev, kterouž měl na sobě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2209A když přišli k místu, o němž mu byl mluvil Bůh, udělal tu Abraham oltář, a srovnal dříví; a svázav syna svého, vložil ho na oltář na dříví.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
5014A když pochoval Jozef otce svého, navrátil se do Egypta s bratřími svými a se všemi, kteříž byli vstoupili s ním, aby pochovali otce jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1802A když pozdvihl očí svých, viděl, a aj, tři muži stáli naproti němu. Kteréžto jakž uzřel, běžel jim vstříc ode dveří stanu, a sklonil se až k zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1916A když prodléval, chopili muži ruku jeho, a ruku ženy jeho, a ruku dvou dcer jeho, nebo se slitoval nad ním Hospodin; i vyvedli jej, a pustili za městem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3828A když rodila, jeden z nich vyskytl ruku, kteroužto chytivši baba, uvázala na ni červenou nitku, řkuci: Ten vyjde prvé.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3517A když s těžkostí rodila, řekla jí baba: Neboj se, nebo také tohoto syna míti budeš.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2522A když se děti potiskali v životě jejím, řekla: Má-liť tak býti, proč jsem já počala? šla tedy, aby se otázala Hospodina.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2524A když se naplnili dnové její, aby porodila, a aj, blíženci byli v životě jejím.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2220A když se tyto věci staly, zvěstováno jest Abrahamovi v tato slova: Aj, porodila také Melcha syny Náchorovi, bratru tvému:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4724A když se urodí, dáte pátý díl Faraonovi, a čtyři díly zůstavíte sobě k semenu a ku pokrmu svému a těm, kteříž jsou v domích vašich, i ku pokrmu dítkám svým.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3704A když spatřili bratří jeho, že ho miluje otec jejich nad všecky bratří jeho, nenáviděli ho, aniž mohli pokojně k němu promluviti.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3915A když uslyšel, že jsem hlasu svého pozdvihla a křičela, nechav roucha svého u mne, utekl a vyšel ven.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4105A když usnul zase, zdálo se jemu podruhé. A aj, sedm klasů vyrostlo z stébla jednoho, plných a pěkných.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4715A když utratili peníze z země Egyptské a z země Kananejské, přicházeli všickni Egyptští k Jozefovi, řkouce: Dej nám chleba; nebo proč mříti máme před tebou pro nedostatek peněz?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4404A když vyšli z města, a nedaleko ještě byli, řekl Jozef správci domu svého: Vstaň, hoň muže ty, a dohoně se jich, mluv k nim: Pročež jste se odplatili zlým za dobré?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1915A když zasvitávalo, nutili andělé Lota, řkouce: Vstaň, vezmi ženu svou a dvě dcery své, kteréž tu jsou, abys nezahynul v pomstě města.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3142A kdyby Bůh otce mého, Bůh Abrahamův, a strach Izákův nebyl se mnou, jistě bys ty byl nyní pustil mne prázdného; ale trápení mé, a práci rukou mých viděl Bůh, protož tě pominulé noci trestal.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4310A kdybychom byli neprodlévali, jistě již bychom se byli dvakrát vrátili.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2716A kožkami kozelčími obvinula ruce jeho, a díl hladký hrdla jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4402A koflík můj, koflík stříbrný, vlož na vrch do pytle mladšího s penězi jeho za obilí. I učinil podlé řeči Jozefovy, kterouž mluvil.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2618A kopal zase Izák studnice vod, kteréž byli vykopali za dnů Abrahama otce jeho, a kteréž zařítili Filistinští po smrti Abrahamově; a nazval je těmi jmény, kterýmiž je jmenoval otec jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
26A kormoutily Izáka a Rebeku.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2429A měla Rebeka bratra, jménem Lábana; ten běžel k muži tomu ven k studnici.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3205A mám voly a osly, ovce, a služebníky i děvky; a poslal jsem, abych se ohlásil pánu svému, a našel milost před očima tvýma.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2514A Masma, a Dumah a Massa,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3149A Mispah; nebo řekl Lában: Nechať Hospodin hledí na mne a na tebe, když se rozejdeme od sebe.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2313A mluvil k Efronovi v přítomnosti lidu země, řka: A však jestliže ty jsi ten, prosím, vyslyš mne! Dámť stříbro za pole, vezmi je ode mne, a pochovám mrtvého svého tam.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2308A mluvil s nimi, řka: Jestliže se vám líbí, abych pochoval mrtvého svého od tváři své, slyšte mne, a přimluvte se za mne k Efronovi synu Sohar,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4408A my ty peníze, kteréž jsme našli na vrchu v pytlích svých, přinesli jsme tobě zase z země Kananejské; jakž bychom tedy krásti měli z domu pána tvého stříbro neb zlato?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
615A na tento způsob uděláš jej: Tří set loktů bude dlouhost toho korábu, padesáti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4010A na tom kmenu tři ratolesti; a ten kmen jako by pupence pouštěl, a vycházel květ jeho, až k sezrání přišli hroznové jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
30A nakladl těch prutů tak obloupených do žlábků a koryt, (v nichž bývá voda, k nimž přicházel dobytek, aby pil), proti dobytku, aby počínaly, když by přicházely píti.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4021A navrátil nejvyššího nad šeňky k místu jeho, aby podával koflíku Faraonovi do ruky.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3729A navrátil se Ruben k čisterně, a aj, již nebylo Jozefa v ní. I roztrhl roucha svá.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2821A navrátím-li se v pokoji do domu otce svého, a bude mi Hospodin za Boha:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3730A navrátiv se k bratřím svým, řekl: Pacholete není, a já kam se mám podíti?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2214A nazval Abraham jméno místa toho: Hospodin opatří. Odkudž říká se do dnes: Na hoře Hospodinově opatří se.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2103A nazval Abraham jméno syna svého, kterýž se mu narodil, jehož porodila Sára, Izák.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
105A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3515A nazval Jákob jméno místa toho, na kterémž mluvil s ním Bůh, Bethel.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4151A nazval Jozef jméno prvorozeného Manasses, řka: Nebo způsobil to Bůh, abych zapomenul na všecky práce své, a na všecken dům otce svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3024A nazvala jméno jeho Jozef, řkuci: Přidejž mi Hospodin syna jiného.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3128A nedopustils mi, abych políbil synů svých a dcer svých? Nemoudřes jistě udělal, čině tak.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3419A nemeškal mládenec učiniti toho; nebo se mu zalíbila dcera Jákobova. A on byl nejvzácnější ze všech v domě otce svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1306A nemohla jim země postačovati, aby spolu bydlili, proto že zboží jich bylo veliké, tak že nemohli spolu bydliti.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2723A nepoznal ho; nebo byly ruce jeho, jako ruce Ezau bratra jeho, chlupaté. I požehnal mu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4223A nevěděli oni, že by rozuměl Jozef; nebo skrze tlumače mluvil jim.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4023A nezpomenul správce nad šeňky na Jozefa, ale zapomenul na něj.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2104A obřezal Abraham syna svého Izáka, když byl v osmi dnech, tak jakž mu byl přikázal Bůh.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1028A Obale, a Abimahele, a Sebai,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1822A obrátivše se odtud muži, šli do Sodomy; Abraham pak ještě stál před Hospodinem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2116A odšedši, sedla naproti tak daleko, jako by mohl z lučiště dostřeliti; nebo pravila: Nebudu se dívati na smrt dítěte. Seděla tedy naproti, a pozdvihši hlasu svého, plakala.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1415A odděliv se, připadl na ně v noci, on i služebníci jeho, a porazil je; a stihal je až k Chobah, kteréž leží na levo Damašku.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
30A odloučil toho dne kozly přepásané na nohách a strakaté, a všecky kozy peřesté a strakaté, všecko, na čemž byla místa bílá, všecko také načernalé mezi dobytkem, a dal v ruce synů svých.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4420A odpověděli jsme pánu mému: Máme otce starého, a pachole v starosti jeho zplozené malé, jehož bratr umřel, a on sám pozůstal po mateři své, a otec jeho miluje jej.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1827A odpovídaje Abraham, řekl: Aj, nyní chtěl bych mluviti ku Pánu svému, ačkoli jsem prach a popel.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2314A odpovídaje Efron Abrahamovi, řekl jemu:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2305A odpovídajíce synové Het Abrahamovi, řekli jemu:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1208A odtud podal se k hoře, kteráž leží na východ od Bethel, kdežto rozbil stan svůj, tak že mu Bethel byl na západ, Hai pak na východ; i vzdělal tam oltář Hospodinu, a vzýval jméno Hospodinovo.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2317A odvedeno jest pole Efronovo, kteréž bylo v Machpelah, proti Mamre, pole a jeskyně na něm, a všecko stromoví, což ho na tom poli i na všech mezech jeho vůkol,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4224A odvrátiv se od nich, plakal. Potom navrátiv se k nim, mluvil s nimi, a vzav Simeona z nich, svázal ho před očima jejich.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1029A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4323A on odpověděl: Mějte o to pokoj, nebojte se. Bůh váš, a Bůh otce vašeho dal vám poklad do pytlů vašich; penízeť jsem vaše já přijal. I vyvedl k nim Simeona.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2718A on přišed k otci svému, řekl: Otče můj! Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem. Kdož jsi ty, synu můj?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
37A on poznav ji, řekl: Sukně syna mého jest; zvěř lítá sežrala jej, konečně roztrhán jest Jozef.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
31A ona řekla otci svému: Nechť to není proti mysli, pane můj, že nemohu povstati proti tobě; nebo vedlé běhu ženského nyní mi se přihodilo. A všecko přehledav, nenalezl modl.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2444A ona by mi odpověděla: I ty pí, i velbloudům tvým také navážím, ta ať jest manželka, kterouž způsobil Hospodin synu pána mého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3913A ona viduci, že nechal roucha svého v rukou jejích a vyběhl ven,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3431A oni odpověděli: A což měli jako nevěstky zle užívati sestry naší?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2908A oni odpověděli: Nemůžeme, než až se všecka stáda seženou, a odvalen bude kámen od svrchku studnice, abychom napojili ovce.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1831A opět řekl: Aj, nyní počal jsem mluviti ku Pánu svému: Snad se nalezne tam dvadceti? Odpověděl: Nezahladím i pro těch dvadceti.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
29A opět počala a porodila syna, a řekla: Již nyní připojí se ke mně muž můj, nebo jsem mu porodila tři syny. Z té příčiny nazváno jest jméno jeho Léví.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
402A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4712A opatroval Jozef otce svého, a bratří své, a všecken dům jeho chlebem, až do nejmenších.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
30A osvědčena potom bude spravedlnost má před tebou, když přijde na mzdu mou: Cožkoli nebude peřestého, neb strakatého mezi kozami, a načernalého mezi ovcemi, za krádež bude mi to počteno.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2119A otevřel Bůh oči její, aby uzřela studnici vody. I šla a naplnila láhvici vodou, a napojila dítě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2745A přestalo rozhněvání bratra tvého na tebe, a zapomenul by na to, což jsi mu učinil. Potom já pošli a vezmu tě odtud. Proč mám zbavena býti obou synů jednoho dne?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2107A přidala: Kdo by byl řekl Abrahamovi, že bude Sára děti kojiti? A však jsem porodila syna v starosti jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3204A přikázal jim, řka: Takto povězte pánu mému Ezau: Totoť vzkazuje služebník tvůj Jákob: U Lábana jsem byl pohostinu, a zůstával až do tohoto času.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2710A přineseš otci svému, a on jísti bude, na to, aby požehnal tobě, prvé než umře.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2731A připraviv i on krmě chutné, přinesl otci svému a řekl mu: Nechžť vstane otec můj, a jí z lovu syna svého, aby mi požehnala duše tvá.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4319A přistoupivše k muži tomu, kterýž spravoval v domě Jozefově, mluvili k němu ve dveřích domu,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2704A přistroj mi krmi chutnou, jakž já rád jídám, a přines mi, a budu jísti, aťby požehnala duše má, prvé než umru.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2125A přitom domlouval se Abraham na Abimelecha o studnici vody, kterouž mu mocí odjali služebníci Abimelechovi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
42A přiveďte bratra svého mladšího ke mně, abych poznal, že nejste špehéři, ale upřímí; tehdy bratra vašeho vrátím vám, a budete moci v zemi této obchod vésti.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
921A pije víno, opil se, a obnažil se u prostřed stanu svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3812A po mnohých dnech umřela dcera Suova, manželka Judova. Kterýžto potěšiv se zas, šel do Tamnas k těm, kteříž střihli ovce jeho, a s ním Híra Odolamitský, přítel jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4130A po nich nastane sedm let hladu,v nichž v zapomenutí přijde všecka ta hojnost v zemi Egyptské; a zhubí hlad zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4718A po roce tom přišli k němu léta druhého, a řekli mu: Nebudeme tajiti před pánem svým, že jsme všecky peníze utratili, i stáda dobytků jsou u pána našeho; nezůstávají nám před pánem naším kromě těla naše a dědiny naše.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
36A po smrti Semlově kraloval na místě jeho Saul z Rohobot od řeky.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
519A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
507A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
516A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
510A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
526A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
513A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1113A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1121A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3019A počala opět Lía, a porodila šestého syna Jákobovi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4154A počalo sedm let hladu přicházeti, jakž byl předpověděl Jozef. I byl hlad po všech krajinách, ale po vší zemi Egyptské byl chléb.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3804A počavši opět, porodila syna; a nazvala jméno jeho Onan.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
810A počekal ještě sedm dní jiných, a opět vypustil holubici z korábu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
128A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1420A požehnaný Bůh silný nejvyšší, kterýž dal nepřátely tvé v ruce tvé. I dal mu Abram desátky ze všech věcí.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4710A požehnav Jákob Faraona, vyšel od něho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3118A pobral všecken dobytek svůj, a všecko jmění své, kteréhož byl dosáhl, dobytek svého vychování, kteréhož nabyl v Pádan Syrské, aby se navrátil k Izákovi otci svému do země Kananejské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1411A pobravše všecko zboží Sodomských a Gomorských, a všecky potravy jich, odtáhli.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2744A pobuď s ním za některý čas, až by se odvrátila prchlivost bratra tvého,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3724A pochopivše, uvrhli jej do čisterny. Čisterna pak ta byla prázdná, v níž nebylo vody.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1925A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst, i všecko, což roste z země.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1928A pohleděv k Sodomě a Gomoře,i na všecku zemi té roviny, uzřel, a aj, vystupoval dým z země té, jako dým z vápenice.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2902A pohleděv, uzřel studnici v poli a tři stáda ovcí, ana se složila při ní; nebo z té studnice napájeli stáda; a kámen veliký byl navrchu studnice.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2911A políbil Jákob Ráchel, a povýšiv hlasu svého, plakal.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4515A políbiv všech bratří svých, plakal nad nimi; a potom mluvili bratří jeho s ním.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
24A položil předeň chléb, aby jedl. Ale on řekl: Nebudu jísti, dokudž nevypravím řečí svých. I řekl Lában: Mluv.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
24A porodila Sára, manželka pána mého, pánu mému v starosti své syna, jemuž dal, cožkoli má.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3010A porodila Zelfa, děvka Líe, Jákobovi syna.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4929A poroučeje jim, řekl: Já připojen budu k lidu svému; pochovejte mne s otci mými v jeskyni té, kteráž jest na poli Efrona Hetejského,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3216A poručil je služebníkům svým, každé stádo obzvláštně, a řekl služebníkům svým: Jděte přede mnou, a stádo od stáda ať jde opodál.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
5002A poručil služebníkům svým lékařům, aby vonnými věcmi pomazali otce jeho. I pomazali lékaři vonnými věcmi Izraele.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4803A posilniv se Izrael, usadil se na ložci a řekl Jozefovi: Bůh silný všemohoucí ukázav mi se v Lůza v zemi Kananejské, požehnal mi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
37A poslali sukni tu proměnných barev, a dali ji donésti k otci svému, aby řekli: Tuto jsme nalezli; pohleď nyní, jest-li sukně syna tvého, či není?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2128A postavil Abraham sedm jehnic stáda obzvlášť.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3520A postavil Jákob znamení pamětné nad hrobem jejím; toť jest znamení hrobu Ráchel až do dnešního dne.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
117A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3320A postavil tu oltář, kterémužto dal jméno Bůh silný, Bůh Izraelský.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2319A potom pochoval Abraham Sáru,manželku svou, v jeskyni pole Machpelah, proti Mamre, (to slove Hebron), v zemi Kananejské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3830A potom vyšel bratr jeho, kterýž měl na ruce nitku červenou. I nazváno jest jméno jeho Zára.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2213A pozdvih Abraham očí svých, viděl, a hle, skopec za ním vězel v trní za rohy své. I šel Abraham a vzal skopce toho, a obětoval jej v obět zápalnou místo syna svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4524A propouštěje bratří své, aby odešli, řekl jim: Nevaďtež se na cestě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2459A propouštějíce Rebeku sestru svou a chovačku její, služebníka také Abrahamova s muži jeho,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4701A protož přišed Jozef, oznámil Faraonovi, a řekl: Otec můj a bratří moji, s drobným i větším dobytkem svým i se vším, což mají, přišli z země Kananejské, a aj, jsou v zemi Gesen.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
707A protož přišel Noé a synové jeho, i žena jeho, i ženy synů jeho s ním k korábu, pro vody potopy.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1012A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1316A rozmnožím símě tvé jako prach země; nebo jestliže kdo bude moci sčísti prach země, tedy i símě tvé sečteno bude.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3022A rozpomenuv se Bůh na Ráchel,uslyšel jí, a otevřel život její.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4227A rozvázav jeden z nich pytel svůj, aby dal obrok oslu svému v hospodě, uzřel peníze své, kteréž byly na vrchu v pytli jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4142A sňav Farao prsten svůj s ruky své, dal jej na ruku Jozefovu, a oblékl ho v roucho kmentové, a vložil zlatý řetěz na hrdlo jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3303A sám šel před nimi, a poklonil se až k zemi po sedmkrát, až právě přišel k bratru svému.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
910A se všelikou duší živou, kteráž jest s vámi, z ptactva, z hovad a ze všech živočichů zemských, kteříž jsou s vámi, ode všech, kteříž vyšli z korábu, až do všelikého živočicha zemského.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4120A sežraly krávy ty hubené a šeredné sedm krav prvnějších tlustých.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2448A skloniv hlavu, poklonu jsem učinil Hospodinu, a dobrořečil jsem Hospodina, Boha pána mého Abrahama, kterýž vedl mne po cestě přímé, abych dceru bratra pána svého vzal synu jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3409A spřízněte se s námi: Dcery své dávejte nám, a naše dcery pojímejte sobě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4113A stalo se, že jakž vykládal nám, tak bylo: Já jsem navrácen k úřadu svému, a on oběšen.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1917A stalo se, když je vedli ven, řekl jeden: Zachovejž život svůj, neohlédej se zpět, ani se zastavuj na vší této rovině; ujdi na horu, abys nezahynul.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1212A stane se, že když tě uzří Egyptští, řeknou: To jest manželka jeho; i zabijí mne, tebe pak živé nechají.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4623A syn Danův: Chusim.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3525A synové Bály, děvky Ráchel: Dan a Neftalím.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1007A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3626A synové Dízanovi tito: Hamdan, Eseban, Jetran a Charan.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3618A synové Olibamy, ženy Ezau, tito jsou: Kníže Jehus, kníže Jhelom, kníže Koré. To jsou knížata z Olibamy, dcery Anovy, ženy Ezau.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4609A synové Rubenovi: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4614A synové Zabulonovi: Sared, Elon a Jahelel.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3526A synové Zelfy, děvky Líe: Gád a Asser. Tiť jsou synové Jákobovi, kteříž mu zrozeni jsou v Pádan Syrské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4727A tak bydlil Izrael v zemi Egyptské v krajině Gesen; a osadili se v ní, a rozplodili se, a rozmnoženi jsou velmi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
505A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
929A tak bylo všech dnů Noé devět set a padesáte let; i umřel jest.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
201A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3318A tak Jákob navracuje se z Pádan Syrské, přišel ve zdraví k městu Sichem, kteréž jest v zemi Kananejské, a položil se před městem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4149A tak nahromáždil Jozef obilí velmi mnoho, jako jest písku mořského, tak že přestali počítati; nebo mu nebylo počtu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
719A tak náramně rozmohly se vody nad zemí, že přikryty jsou všecky hory nejvyšší, kteréž byly pode vším nebem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3109A tak odjal Bůh stádo otce vašeho a dal mně.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3221A tak předšel dar před ním; on pak zůstal tu noc při houfu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
19A tak počaly obě dcery Lotovy z otce svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1108A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3609A tak tito jsou rodové Ezau, otce Idumejských, na hoře Seir.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
21A tak učinili smlouvu v Bersabé. Vstav pak Abimelech a Fikol, kníže vojska jeho, navrátili se do země Filistinské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
723A tak vyhladil Bůh všelikou podstatu, kteráž byla na tváři země, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, a až do ptactva nebeského, vyhlazeno jest, pravím, z země; a zůstal toliko Noé, a kteříž s ním byli v korábu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
324A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2012A také v pravdě jest sestra má, dcera otce mého, však ne dcera matky mé; a pojal jsem ji sobě za manželku.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2513A tato jsou jména synů Izmaelových, jimiž se jmenují po rodech svých: Prvorozený Izmaelův Nabajot, po něm Cedar, a Adbeel a Mabsan,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4608A tato jsou jména synů Izraelových, kteříž vešli do Egypta: Jákob a synové jeho. Prvorozený Jákobův Ruben.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4107A ti klasové tencí pohltili sedm oněch klasů zdařilých a plných. I procítiv Farao, a aj, byl sen.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3614A tito byli synové Olibamy, dcery Anovy, dcery Sebeonovy, ženy Ezau, kteráž porodila Ezauchovi Jehusa, Jheloma a Koré.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1022A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a Aram.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3624A tito synové Sebeonovi: Aia a Ana. To jest ten Ana, kterýž nalezl mezky na poušti, když pásl osly Sebeona otce svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3425A toť dne třetího, když oni největší bolest měli, dva synové Jákobovi, Simeon a Léví, bratří Díny, vzav každý z nich meč svůj, vpadli do města směle, a pomordovali všecky pohlaví mužského.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4104A ty krávy na pohledění šeredné a hubené sežraly oněch sedm krav na pohledění pěkných a tlustých. I procítil Farao.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1911A ty muže, kteříž byli přede dveřmi domu, ranili slepotou velikou, od nejmenšího až do největšího, tak že ustali, hledajíce dveří.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1702A učiním smlouvu svou mezi sebou a tebou a rozmnožím tě náramně velmi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1202A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé, a budeš požehnání.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1706A učiním, abys se rozplodil náramně velmi, a rozšířím tě v národy; i králové z tebe vyjdou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2624A ukázal se mu Hospodin v tu noc, a řekl: Já jsem Bůh Abrahama otce tvého; neboj se, nebo s tebou já jsem, a požehnám tobě, a rozmnožím símě tvé pro Abrahama služebníka svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2302A umřela v městě Arbe, kteréž slove Hebron, v zemi Kananejské. I přišel Abraham, aby kvílil nad Sárou, a plakal jí.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3017A uslyšel Bůh Líu; kterážto počala a porodila Jákobovi syna pátého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3721A uslyšev to Ruben, aby ho vytrhl z ruky jejich, (nebo řekl: Neodjímejme mu hrdla,)
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4207A uzřev Jozef bratří své, poznal je; a ukázal se k nim jako cizí, a tvrdě mluvil k nim,řka jim: Odkud jste přišli? I odpověděli: Z země Kananejské, abychom nakoupili potrav.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4017A v koši vrchním byli všelijací pokrmové Faraonovi dílem pekařským strojení, a ptáci jedli je z koše nad hlavou mou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
27A v meči svém živ budeš, a bratru svému sloužiti budeš; ale přijde čas, že budeš panovati a svržeš jho jeho s šíje své.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3407A v tom synové Jákobovi přišli s pole; a uslyšavše o tom, bolestí naplněni jsou muži ti, a rozhněvali se velmi, proto že hanebnou věc učinil v Izraeli, ležav se dcerou Jákobovou, čehož činiti nenáleželo.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
308A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2113A však i syna děvky učiním v národ; nebo tvé símě jest.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
904A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2615A všecky studnice, kteréž vykopali služebníci otce jeho za dnů Abrahama otce jeho, zařítili Filistinští, zasypavše je prstí.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4157A všickni obyvatelé země přicházeli do Egypta k Jozefovi, aby kupovali; nebo rozmohl se byl hlad po vší zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4518A vezmouce otce svého a čeládky své, přiďte ke mně, a dám vám dobré místo v zemi Egyptské, a jísti budete tuk země této.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
104A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
131A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
5023A viděl Jozef syny Efraimovy až do třetího pokolení; ano i synové Machira, syna Manassesova, vychováni jsou u Jozefa.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3903A viděl pán jeho, že Hospodin byl s ním, a že všecko, což činil, Hospodin k prospěchu přivedl v rukou jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3102A viděl tvář Lábanovu, a aj, nebyla k němu tak jako prvé:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4915A vida odpočinutí, že jest dobré, a zemi, že jest rozkošná, sehne rameno své k nošení, a dávati bude daně.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3225A vida, že ho nepřemůže, obrazil jej v příhbí vrchní stehna jeho; i vyvinulo se příhbí stehna Jákobova, když zápasil s ním.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1215A vidouce ji knížata Faraonova, schválili ji před ním; i vzata jest žena do domu Faraonova.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4226A vloživše obilí svá na osly své, odešli odtud.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1407A vracejíce se, přitáhli k En Misfat, kteráž již jest Kádes, a pohubili všecku krajinu Amalechitského, také i Amorejského, bydlícího v Hasesontamar.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3503A vstanouce, vstupme do Bethel, a udělám tam oltář silnému Bohu, kterýž vyslyšel mne v den ssoužení mého, a byl se mnou na cestě, kterouž jsem šel.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2008A vstav Abimelech ráno, svolal všecky služebníky své, a vypravoval všecka slova ta v uši jejich. I báli se ti muži velmi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3222A vstav ještě v noci, vzal obě ženy své, a dvě děvky své, a jedenácte synů svých, a přešel přes brod Jabok.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2631A vstavše velmi ráno, přisáhli jeden druhému. I propustil je Izák, a oni odešli od něho v pokoji.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3106A vy samy víte, že vší svou silou sloužil jsem otci vašemu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2453A vyňav služebník ten nádoby stříbrné a nádoby zlaté a oděv, dal Rebece; drahé také dary dal bratru jejímu a matce její.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2463A vyšel Izák k přemyšlování na pole, když se chýlilo k večerou; a pozdvih očí svých, uzřel, an velbloudové jdou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4428A vyšel jeden ode mne, o němž jsem pravil: Jistě roztrhán jest, a neviděl jsem ho dosavad.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4147A vydala země po sedm let úrodných obilí hojnost.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
5003A vyplnilo se při něm čtyřidceti dní; (nebo tak vyplňují se dnové těch, kteříž mazáni bývají vonnými věcmi). I plakali ho Egyptští za sedmdesáte dní.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
209A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1205A vzal Abram Sarai manželku svou, a Lota syna bratra svého, a všecko zboží své, kteréhož nabyli, i duše, kterýchž dosáhli v Cháran. A vyšedše, brali se do země Kananejské, až i přišli do ní.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2410A vzal služebník ten deset velbloudů z velbloudů pána svého, aby se bral; (nebo měl všecken statek pána svého v rukou svých.) I vstav, bral se k Aram Naharaim do města Náchor.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2715A vzala Rebeka nejlepší šaty Ezausyna svého staršího, kteréž měla u sebe v domě, a oblékla Jákoba, syna svého mladšího.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4813A vzav oba, Efraima na pravou stranu sobě, Izraelovi pak na levou, a Manassesa na levou sobě, Izraelovi pak na pravou, postavil je před ním.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4702A vzav z počtu bratří svých pět mužů, postavil je před Faraonem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
222A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3224A zůstal Jákob sám; a tu zápasil s ním muž až do svitání.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
905A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávati budu; z rukou každého hovada vyhledávati jí budu, i z ruky člověka, ano i z ruky každého bratra jeho budu vyhledávati duše člověka.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2411A zastavil se s velbloudy před městem, u studnice vody k večerou, času toho, když vycházejí vážiti vody.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
802A zavříny jsou studnice propasti i průduchové nebeští, a zastaven jest příval s nebe.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
619A ze všech živočichů všelikého těla, po dvém z každého uvedeš do korábu, abys je živé zachoval s sebou; samec a samice budou.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3512A zemi tu, kterouž jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tobě ji dám; semeni také tvému po tobě dám tu zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
422A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
212A zlato země té jest výborné; tam jest i bdelium, a kámen onychin.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4526A zvěstovali jemu, řkouce: Jozef ještě živ jest, ano i panuje ve vší zemi Egyptské. I omdlelo srdce jeho; nebo slyšev to nevěřil jim.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4923Ačkoli hořkostí naplnili jej, a stříleli na něj, a v tajné nenávisti měli ho střelci:
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2309Ať mi dá jeskyni Machpelah, kterouž má na konci pole svého; za slušné peníze ať mi ji dá u prostřed vás, k dědičnému pohřbu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
41Ať shromáždí všeliké potravy těch úrodných let nastávajících, a sklidí obilí k ruce Faraonovi; a potravy v městech ať se chovají pilně.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2004Abimelech pak nepřiblížil se k ní; protož řekl: Pane, zdaž také spravedlivý národ zabiješ?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2626Abimelech pak přijel k němu z Gerar, a Ochozat, přítel jeho, a Fikol, kníže vojska jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1807Abraham pak běžel k stádu; a vzav tele mladé a dobré, dal služebníku, kterýžto pospíšil připraviti je.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1811Abraham pak i Sára byli staří a sešlého věku, a přestal byl Sáře běh ženský.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2401Abraham pak již byl starý a sešlého věku; a Hospodin požehnal mu ve všech věcech.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2501Abraham pak opět pojal ženu jménem Ceturu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2307Abraham pak vstav, poklonil se lidu země té, totiž synům Het.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2318Abrahamovi v držení, před očima synů Het, a všech, kteříž vcházejí do brány města toho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1312Abram bydlil v zemi Kananejské, ale Lot přebýval v městech té roviny, podav stanů až k Sodomě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1616Abram pak byl v osmdesáti šesti letech, když mu porodila Agar Izmaele.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2403Abych tě zavázal přísahou skrze Hospodina, Boha nebe a Boha země, abys nebral manželky synu mému ze dcer Kananejských, mezi nimiž já bydlím.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
401Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
317Adamovi také řekl: že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2413Aj, já stojím u studnice vody, a dcery mužů města tohoto vycházejí, aby vážily vodu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2443Aj, já stojím u studnice vody; protož,nechžť panna, kteráž vyjde vážiti vody, když bych jí řekl: Dej mi píti nyní maličko vody z věderce svého,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1908Aj, mám teď dvě dcery, kteréžto nepoznaly muže; vyvedu je nyní k vám, čiňte s nimi, jak se vám líbí; toliko mužům těmto nic nečiňte, poněvadž vešli pod stín střechy mé.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1919Aj, nyní nalezl služebník tvůj milost před očima tvýma, a veliké jest milosrdenství tvé, kteréž jsi učinil se mnou, když jsi zachoval duši mou; ale jáť nebudu moci ujíti na tu horu, aby mne nepostihlo to zlé, a umřel bych.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2451Aj, Rebeka před tebou, vezmiž ji a jeď; a nechť jest manželkou synu pána tvého, jakož mluvil Hospodin.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4129Aj, sedm let nastane, v nichž hojnost veliká bude ve vší zemi Egyptské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
414Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2111Ale Abraham velmi těžce nesl tu řeč, pro syna svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4204Ale Beniamina, bratra Jozefova, neposlal Jákob s bratřími jeho, nebo řekl: Aby se mu tam něco zlého nepřihodilo.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4806Ale děti, kteréž po těchto zplodíš, tvoji budou; jménem bratří svých jmenováni budou v dědictvích svých.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1217Ale Hospodin trápil Faraona ranami velikými, i dům jeho, pro Sarai manželku Abramovu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2224Ale i ženina jeho, jejíž jméno bylo Réma, porodila také ona Tábe a Gahama, Thása a Máchu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3130Ale již to tam, poněvadž jsi předce odšel, roztouživ se po domu otce svého; než proč jsi ukradl bohy mé?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
46Ale jsou pastýři stáda, nebo s dobytkem se obírají; protož ovce své a voly, i cožkoli mají, přihnali.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
24Ale k domu otce mého půjdeš, a k rodině mé, a odtud vezmeš manželku synu mému.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1903Ale když on je velmi nutil, obrátivše se k němu, vešli do domu jeho. I udělal jim hody, a napekl chlebů přesných, i jedli.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
605Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4014Ale mějž mne v své paměti, kdyžť se dobře povede; a učiň, prosím, se mnou to milosrdenství, abys zmínku učinil o mně před Faraonem, a vysvobodil mne z domu tohoto.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4819Ale nepovolil otec jeho, a řekl: Vím, synu můj, vím; takéť i on bude v lid, a také i on vzroste; však bratr jeho mladší více poroste než on, a símě jeho bude u veliké množství národů.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
608Ale Noé našel milost před Hospodinem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
303Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3107Ale otec váš oklamal mne, a na desetkráte změnil mzdu mou; však nedopustil mu Bůh, aby mi zle učinil.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2003Ale přišed Bůh k Abimelechovi ve snách v noci, řekl jemu: Aj, ty již umřeš pro ženu, kterouž jsi vzal, poněvadž jest vdaná za muže.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2404Ale půjdeš do země mé a příbuznosti mé; a odtud vezmeš manželku synu mému Izákovi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1721Ale smlouvu svou utvrdím s Izákem, kteréhožť porodí Sára po roce, při tomto času.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4621Ale synové Beniaminovi: Béla, Becher, Asbel, Gera, Náman, Echi, Roz, Mufim, Chuppim a Ared.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2504Ale synové Madianovi: Efa, a Efer, a Enoch, a Abida, a Helda; všickni ti synové byli Cetury.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
305Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2802Ale vstana, jdi do Pádan Syrské do domu Bathuele, otce matky své, a pojmi sobě odtud manželku ze dcer Lábana ujce svého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
217Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
611Ale země byla porušena před Bohem, a naplněna byla země nepravostí.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1521Amorejské, i Kananejské také, a Gergezejské a Jebuzejské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4816Anděl ten, kterýž vytrhl mne ze všeho zlého, požehnejž dítek těchto; a ať slovou synové moji a synové otců mých Abrahama a Izáka; a ať se jako hmyz rozmnoží u prostřed země.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4131Aniž poznána bude hojnost ta v zemi, pro hlad, kterýž přijde potom; nebo velmi veliký bude.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4520Aniž se ohlédejte na nábytky své; nebo nejlepší místo ve vší zemi Egyptské vaše bude.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1705Aniž více slouti bude jméno tvé Abram, ale bude jméno tvé Abraham; nebo otcem mnohých národů učinil jsem tě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3923Aniž vládař žaláře k čemu dohlídal,což jemu svěřil; proto že Hospodin byl s ním, a což on činil, Hospodin tomu prospěch dával.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
404Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2218Ano požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země, proto že jsi uposlechl hlasu mého.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1112Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4920Asser, tučný bude pokrm jeho, a onť vydávati bude rozkoše královské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3153Bůh Abrahamův, a Bůh Náchorův, Bůh otce jejich nechť soudí mezi námi. Přisáhl tedy Jákob skrze strach otce svého Izáka.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4318Báli se pak muži ti, když uvedeni byli do domu Jozefova, a řekli: Pro ty peníze, kteréž prvé vloženy byly do pytlů našich, sem uvedeni jsme, aby obvině, obořil se na nás, a vzal nás za služebníky i osly naše.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2223Bathuel pak zplodil Rebeku. Osm těchto porodila Melcha Náchorovi, bratru Abrahamovu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4927Beniamin, vlk dravý, ráno bude jísti loupež, a večer rozdělí kořisti.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4220Bratra pak svého mladšího přivedete ke mně; a pravdomluvná prokázána budou vaše slova, a nezemřete. Tedy učinili tak.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4313Bratra svého také vezměte, a vstanouce, jděte zase k muži tomu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4917Budeť Dan jako had podlé cesty, jako had rohatý podlé stezky, štípaje kopyta koně, aby spadl jezdec jeho zpět.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1612Budeť pak lítý člověk; ruce jeho proti všechněm, a ruce všech proti němu; a před tváří všech bratří svých bydliti bude.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1824Bude-li padesáte spravedlivých v tom městě, zdali předce zahubíš, a neodpustíš místu pro padesáte spravedlivých, kteříž jsou v něm?
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2603Budiž tedy pohostinu v zemi této, a budu s tebou, a požehnám tobě; nebo tobě a semeni tvému dám všecky země tyto, a utvrdím přísahu, kterouž jsem přisáhl Abrahamovi, otci tvému.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
5022Bydlil pak Jozef v Egyptě, on i dům otce jeho, a živ byl Jozef sto a deset let.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2121Bydlil pak na poušti Fáran; i vzala mu matka jeho ženu z země Egyptské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2606Bydlil tedy Izák v Gerar.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
31Byl jsem již dvadceti let s tebou; ovce tvé ani kozy tvé nikdy nezmetaly; a skopců stáda tvého nejedl jsem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2105Byl pak Abraham ve stu letech, když se mu narodil Izák syn jeho.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1302Byl pak Abram bohatý velmi na dobytek, na stříbro i na zlato.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
503Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
509Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1210Byl pak hlad v té zemi; protož sstoupil Abram do Egypta, aby tam byl pohostinu; nebo veliký byl hlad v té zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4301Byl pak hlad veliký v krajině té.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3921Byl pak Hospodin s Jozefem, a naklonil se k němu milosrdenstvím; a dal jemu milost u vládaře nad žalářem.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3902Byl pak Hospodin s Jozefem, a všecko se mu šťastně vedlo, a bydlil v domě pána svého toho Egyptského.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2520Byl pak Izák ve čtyřidcíti letech, když sobě vzal za manželku Rebeku, dceru Bathuele Syrského, z Pádan Syrské, sestru Lábana Syrského.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
706Byl pak Noé v šesti stech letech, když ta potopa přišla na zemi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2601Byl pak opět hlad na zemi, mimo hlad první, kterýž byl za dnů Abrahamových. Tedy odebral se Izák k Abimelechovi králi Filistinskému do Gerar.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1130Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1101Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
225Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
918Byli pak synové Noé, kteříž vyšli z korábu: Sem, Cham a Jáfet; a Cham byl otec Kanánův.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2517Bylo pak života Izmaelova sto třidceti a sedm let, i skonal; a umřev, připojen jest k lidu svému.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
31Bývalo tak, že ve dne trápilo mne horko, a v noci mráz, tak že odcházel i sen můj od očí mých.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3912Chytila jej ona za roucho jeho, řkuci: Lež se mnou. On pak nechav roucha svého v rukou jejích, utekl, a vyšel ven.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1519Cinejské, Cenezejské, Cethmonské,
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
31Co od zvěři roztrháno, toho jsem neodvodil tobě; sám jsem tu škodu nahražoval, a ty jsi z ruky mé vyhledával toho, jako i toho, co bylo ukradeno ve dne aneb v noci.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1828Co pak, nedostane-li se ku padesáti spravedlivým pěti, zdali zkazíš pro těch pět všecko město? I řekl: Nezahladím, jestliže najdu tam čtyřidceti pět.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2414Děvečka tedy, kteréž bych řekl: Nachyl medle věderce svého, ať se napiji, a ona by řekla: Pí, také i velbloudy tvé napojím, ta aby byla, kterouž jsi způsobil služebníku svému Izákovi; a po tomť poznám, že jsi milosrdenství učinil se pánem mým.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
320Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2929Dal také Lában Ráchel, dceři své, Bálu, děvku svou za služebnici.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2924Dal také Lában Zelfu děvku svou Líe, dceři své, za služebnici.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4916Dan souditi bude lid svůj, jako jedno z pokolení Izraelských.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3026Dej mi ženy mé a dítky mé, za kteréž jsem sloužil tobě, ať odejdu; nebo ty znáš službu mou, kterouž jsem sloužil tobě.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
2728Dejž tobě Bůh z rosy nebeské, a z tučnosti zemské, i hojnost obilé a vína.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
25Dí Jákob: Přisáhni mi dnes hned. I přisáhl mu, a prodal prvorozenství své Jákobovi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
4906Do tajné rady jejich nevcházej duše má, k shromáždění jejich nepřipojuj se slávo má; nebo v prchlivosti své zbili muže, a svévolně vyvrátili zed.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3423Dobytek jejich a statek jejich, i všecka hovada jejich, zdaliž nebudou naše? Toliko v tom jim povolme, a budou bydliti s námi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
3125Dohonil tedy Lában Jákoba; a Jákob již byl rozbil stan svůj na té hoře; Lában také položil se s bratřími svými na též hoře Galádské.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
814Druhého pak měsíce, v dvadcátý sedmý den téhož měsíce oschla země.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
913Duhu svou postavil jsem na oblaku, a bude na znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí.

>>>