0009 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ἈΓή (ἄγνυμι), ἡ, Bruch, κωπῶν ἀγαῖσι, mit Bruchstücken von Rudern, Aesch. Pers. 417; πρὸς ἁρ- μάτων ἀγαῖς, beim Bruch der Wagen, Eur. Suppl. 715; κύματος Ap. Rh. 1, 554 u. 4, 941 für Gestade (αἰγια-λός); Wogenschlag, Ep. ad. 596 (VII, 699)
 • Übtr. Pind. ἀγὰν διαπλέκει, er macht listige Windungen, P. 2, 82; Arat. Phaen. Ὄφεος ἀγή, von den Windungen der Schlange [ᾱ]

 • ἄγη, = ἐάγη, s. ἄγνυμι

 • ἀγηγέραται, ἀγηγέρατο, f. ἀγείρω

 • ἀγηλάζω, = ἡγηλάζω

 • ἁγ-ηλατέω (VLL. φυγαδεύειν, ἐναγεῖς τινὰς ἐλαύνειν), Her. 5, 72 u. Soph. O. R. 403, als einen Fluchbeladenen verbannen (ἅγος-ἐλαύνειν u. dah. mit dem spirit. asper zu schreiben)

 • ἁγ-ήλατος μάστιξ bei Lycophr. 436, der Blitz, der Fluchbeladenes austreibt und sühnt

 • ἄγημα, τό, dor. für ἥγημα, ein Heereszug, nur Xen. Lac. 11, 9. 13, 6; besonders im macedonischen Heere, der Kern desselben, die Garde, Polyb. 5, 65. 31, 3, 8; Reiterei, Plut. Eum. 7; vgl. agema bei Liv. u. Curt.

 • ἀγηνόρειος, adj. zu ἀγήνωρ, Aeschyl.

 • ἀγ-ηνορία, ἡ, Mannhaftigkeit, Mut, Hom. Il. 22, 457, plur. 9, 700; auch vom Löwen, 12, 46

 • ἀγ-ήνωρ, ορος (ἄγαν-ἀνήρ od. von ἄγαμαι u. ἀνήρ, andere von ἄγω-ἄνδρας), sehr mannhaft, mutvoll, Hom. oft, bes. ϑυμός (vom Löwen Il. 12, 300); auch mit dem tadelnden Nebenbegriff des stolzen Übermutes, μνηστῆρες oft in der Od., auch Thersites, Il. 2, 276; ? von den Titanen, Hes. Th. 641; Pind., s. ἀγάνωρ

 • ἀ-γήραντος (γῆρας), unvergänglich, εὐλογία Simon. frg. 153 (VII, 253); στέφανος Ep. ad. 556 (App. 194). Homer heißt ἀγ. στόμα κόσμου Ant. Sid. 68 (VII, 6)

 • ἀ-γήραος, in den Homer. Scholl. als Variante Odyss. 5, 136 ἀϑάνατον καὶ ἀγήραον, Iliad 2, 447 ἀγήραον ἀϑανάτην τε; an beiden Stellen las Aristarch ἀγήρων, s. Didym. in den Scholl. Vgl. unten ἀγήρως. ? Hesiod. Theog. 955 ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος; κῦδος Pind. P. 2, 52

 • ἀγηρασία, ἡ, Alterlosigkeit, ewige Jugend, Sp.

 • ἀγήρατον, τό, Schafgarbe, Achillea ageratum, Diosc.

 • ἀ-γήρατος (γηράω), unalternd, prof. Form für ἀγήραντος (Plat. vrbdt ἄπονα καὶ ἀγήρατα Ax. 370 d; sonst immer ἀγήρως); ἀτριβὴς καὶ ἀγήρατος, unveränderlich, Xen. Mem. 4, 3, 13; vgl. Cyr. 8, 7, 3; μνῆμαι Lys. 2, 29

 • ἀγήρατος, ὁ, eine Steinart, zum Glätten der Frauenschuhe gebraucht, Galen

 • ἀ-γήρως, ων (γῆρας), nicht alternd, ewig jung, Hom. neunmal, ἀγήρων ἀϑανάτην τε Iliad. 2, 447, ἀγήρω τ' ἀϑανάτω τε Iliad. 12, 323. 17, 444, ἀϑάνατος καὶ ἀγήρως Iliad. 8, 539 Od. 5, 218, ἀϑάνατον καὶ ἀγή-ρων Od. 5, 136. 7, 257. 23, 336, ἀϑανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως Od. 7, 94. Vgl. ἀγήραος. ? Acc. sing. h. Cer. 242 ἀγήρων, wofür Hes. Th. 949 ἀγήρω steht; acc. pl. ἀγήρως H. in Apoll. 151, wie Ep. ad. 183 (App. 169 τιμὰς ἀγ.); Soph. ἀγήρως χρόνος Ant. 604 ch. In Prosa ἤπαινος Thuc. 2, 43; εὔκλειαν ἀγήρω κατα-λιπεῖν Dem. 60, 32; τιμάς ibd. 36; Plat. ἀϑάνατον καὶ ἀγ. λόγων πάϑος Phil. 15 d; ebenso Polit. 273 e; ἄνοσος καὶ ἀγ. Tim. 33 a; von Steinen, Legg. XII, 947 d; von Pflanzen, παραμένει ἀγήρω καὶ χλοερά Plut. Symp. 3, 2 g. E.

 • ἁγής, ές (ἅγος), Hippon. frg. 4, verbrecherisch

 • ἀγὴς κύκλος soll Emped. die Sonne genannt haben, schwerlich nur den gebogenen (s. ἀγή), sondern den heiligen (= παναγής) oder den strahlenden (αὐγής) Kreis, B. A. p. 337 [ᾱ]. S. Arcad. 23, 22

 • ἀγησί-λαος, = ἀγεσίλαος, Aesch. frg. 451

 • ἀγησί-χορα προοίμια, Pind. P. 1, 4, chorführende Gesänge

 • ἁγητήρ, dor. für ἡγητήρ, z. B. Pind. P. 1, 134

 • ἀγητός (ἀγάομαι), bewundernswert, gew. von Personen, Hom. fünfmal, immer mit εἶδος als Versausgang, εἶδος ἀγητός, εἶδος ἀγητόν, εἶδος ἀγητοί, Il. 5, 787. 8, 228. 22, 370. 24, 376 Od. 14, 177; ? fem. H. in Apoll. 198; χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί Sol. bei Plut. Sol. 18; Sp. D., z. B. Qu. Sm. 13, 338; Anacr. 53, 36 von der Rose

 • ἁγήτωρ, ὁ, dor. für ἡγ, z. B. Eur. Med. 416

 • ἁγιάζω (ἅγιος), heiligen, weihen, reinigen, N. T.; Pass. verehrt werden, Sp., wie N. T.; bei Dion. H. 7, 2 τὰ ἡγιασμένα, Opfer; ἁγιάζειν μνήμην Ep. ad. 716 (App. 339)

 • ἁγίασμα, τό, geweihter, heiliger Ort, VLL, K. S.

 • ἁγιασμός, ὁ, Heiligung, N. T. Auch D. Hal. 1, 21; vgl. ἁγισμός

 • ἁγιαστήριον, τό, geweihter Ort, LXX

 • ἁγια-φόρος, ὁ, (Heiliges tragend), Priester, Inscr. 481

 • ἀ-γίγαρτοι βότρυς, Weinbeeren ohne Kerne, Theophr.

 • ἁγίζω (ἅγιος), weihen, βωμῶν πατρὶ ἁγισϑέντων Pind. Ol. 3, 19; βούϑυτον ἑστίαν ϑεῷ Soph. O. C. 1491; πόπανα ἥγιζεν ἐς σάκτην Ar. Plut. 38, er weihte den Opferkuchen in seinen Sack, statt εἰς βωμόν. In Prosa bei Dionys. H. 1, 57 u. 4, 2 (τὰς ἀπαρχάς)

 • ἀγῑνέω, ion. für ἄγω, führen, Hom. νύμφας ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ Il. 18, 493, ἀγίνεον ὕλην 24, 784, μῆλον ἀγινεῖ Od. 14, 105, αἶγας 22, 198 (nachgeahmt von Luc. Dea Syr. 49). Die Formen ἀγινέμεναι Od. 20, 213 u. ἀγίνεσκον 17, 294, auch Ap. Rh. 1, 111, nötigen nicht zur Annahme eines praes. ἀγίνω; fut. ἀγινήσω findet sich mehreremal im H. Apoll. ? Her. nur praes. u. impf., δῶρα 3, 89. 97; σιτία 7, 25; neben ἄγω 3, 11; med. ἀγινεόμενος γυναῖκας ἐς ἱερόν, ließ sich Frauen in den Tempel führen, 7, 33. Außer bei den alerand. Dichtern u. in der Anth. noch Arr. Ind. 8, 9 ἀγώγιμα ἀγινέοντες

 • ἁγιό-γραφος, Sp., heilig geschrieben, τά, die heiligen Schriften

 • ἁγιο-ποιέω, heilig machen, Phot.

 • ἁγιο-ποιός, heilig machend, K. S.

 • ἁγιο-πρεπής, ές, dem Heiligen geziemend, Sp.

 • ἅγιος (vgl. ἅγος, ἅζω), c. gen., heilig, einer Gottheit geweiht; ἱερὸν ϑεοῦ ἅγιον Her. 2, 41; ἱερὸν μάλα ἅγιον Xen. Hell. 3, 2, 14; ϑυσία Isocr. 10, 63, wo vor Bekk. ἁγίους ϑυσίας stand; Ἀφροδίτης 2, 41; so auch Isocr. Areop. 49; superlat. Xen. Hell. 3, 2, 14; Plat. Critia 116 c; Sp.; ? absolut, ehrwürdig, Ar. Av. 522; scheuerregend, rein (σεβάσμιος, καϑαρός); mit σεμνός verbunden, νοῦς Plat. Soph. 249 a; πατρίς Crit. 51 a; auch allein, τόπος Legg. X, 904 d; συμβόλαια V, 279 c; ἁγιώτατα σώματα Plut. Symp. 5, 7, 5. Bei Tragikern findet sich das Wort nicht, denn Aesch. Suppl. 858 ist zw. L. ? Sehr häufig im N. F. heilig, rein, abgesondert. In der Bdtg: verflucht, wie sacer, μιαρός, Cratin. in B. A. p. 337. Auch adv. ἁγίως

 • ἁγιοσύνη, ἡ, die Heiligkeit, Sp.

 • ἁγιότης, ητος, ἡ, Heiligkeit, N. T.

 • ἁγισμοὺς ποιεῖν, Diod. 4, 39, Opfer bringen, richtigere Lesart für ἁγιασμούς

 • ἁγιστεία,
 • αἱ ἐν τοῖς ἱεροῖς ἁγ, neben ϑυσίαι, Tempelgebräuche, Isocr. 11, 28; so Plat. Ax. 371 d τὰς ὁσίους ἁγ. συντελοῦσι, von den Mysterien der Ceres (VLL. ἱεροτελεστία, λατρεῖαι); Plut. Rom. 22 ἡ περὶ τὸ πῦρ ἁγ, von dem Dienst der Vestalinnen; αἱ ἱερατικαὶ ἁγ, von Ägypten, Symp. 8, 8, 2
 • Gottesfurcht, Luc. Amor. 15 956; ων ἁγ, aberglaubische G.; ähnl. auch Strab. IX, 417

 • ἁγιστεύω (von ἁγίζω, ἁγιστός)
 • die heiligen Gebräuche beobachten, Plat. Legg. VI, 759 d; καϑ' ἱεροὺς νόμους περὶ τὰ ϑεῖα ἱκανῶς ἁγ, nach Tim. lex. ἱεροϑυτεῖν, wie Dionys. H. 1, 40 τὴν ἱερουργίαν ἁγ
 • keusch, rein leben. Dem. 59, 78; Paus. 8, 13; τὴν βιοτάν Eur. Bacch. 74; wie man auch ἁγιστεύω χεῖ ρας φόνου Orac. bei Paus. 10, 6, 7 erkl. kann, wo es andere 'reinigen' erkl.

 • ἁγιωσύνη, ἡ, Heiligkeit, N. T.

 • ἀγκ ? poet. Abkürzung für ἀνακ

 • ἀγκάζομαι, in die Arme (ἀγκάς) fassen, νεκρὸν ἀγ-κάζοντο ὕψι, hoben den Leichnam mit ihren Armen hoch, Il. 17, 722; ἀγκάσασϑαι, = ταῖς ἀγκάλαις βαστά-σαι, VLL.

 • ἄγκαθεν
 • = ἀγκάς, βρέτας ἄγκ. λαβών, in die Arme fassend, Aesch. Eum. 80
 • = ἀνέκαϑεν, Aesch. Ag. 3, von oben, wo es aber auch ist: auf den Ellenbogen gestützt

 • ἀγκάλη, ἡ, Ellenbogen, Arm, gew. plur., ἐν ἀγκάλαις ἔσκε Aesch. Ag. 705; ἐν ἀγκ. λαβών; so oft bei Eur.; μόνον οὐκ ἐν ἀγκ. περιφέρειν Xen. Cyr. 7, 5, 50 (unser auf den Händen tragen). Eur. ἀγκάλαις περιφέρειν Or. 464. Übertr. auf alles Umfassende, Eur. χερὸς ὑπ' ἀγκάλαις ἐμαῖς Ion. 1357; Aesch. πόντιαι ἀγκ, Ch. 580; πελάγιαι Eur. Hel. 1068; vgl. Or. 1376; Ar. Ran. 704; Nausicr. com. Ath. VII, 296 a; πετραία Aesoh. Pr. 1021; den sing. hat noch Plat. Legg. VII, 789 c; Luc. D. Mar. 1, 5; Plut. hat das früher nur poei. W. öfter. z. B. ἐν ἀγκάλαις γῆς de pr. frig. 20

 • ἀγκαλιδ-αγωγεῖν, Paus. bei Eust. Von

 • ἀγκαλιδ-αγωγός, einen Armvoll, ein Bündel tragend, von Eseln, Poll. 7, 109

 • ἀγκαλιδη-φόρος, dasselbe von Menschen, nach Poll. 7, 109; 2, 139

 • <<< list operone >>>