0002 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ἀ-βάστακτος, unerträglich, φορτίον Plut. Ant. 16; βάρη Epict. 1, 9, 11
 • ἁβᾱτάς, ὁ, dor. st. ἡβητής

 • ἄ-βατος, Pind. N. 3, 20 ἀβάτη ἅλς
 • nicht betreten, ἐρημία Aesch. Pr. 2; αἰϑέρος φῶς. Phoen. 322; Παρνησιάδες κορυφαί Ion. 86; unwegsam, bes. von Gebirgen, Hat. 4, 25; 8, 133 ὑπὸ χειμῶνος; Xen. oft; von Flüssen: nicht zu passieren, An. 5, 6, 9; Plat. Lega X, 892 e
 • unzugänglich, Pind. τὸ πόρσω σοφοῖς ἄβατον Ol. 3, 57; Ἑλλάδος ἀβάτου ἡμῖν οὔσης διὰ τὸν πόλεμον Isocr. 3, 33
 • nicht zu betreten, von heiligen, geweihten Orten, Ha Ph. ἀβάτων ἀποβάς C.C. 164; φυλλὰς ϑεοῦ 681 ch.; Eur. πέδον Hacch. 10 u. sonst; Plat. ἱερόν Critia. 116 c Lach. 183 b; scherzhaft ἀβά-τους ποιεῖν τὰς τραπέζας Anaxipn. Ath. X, 417 a
 • Unberührt, rein, ψυχὴ ἀβ. καὶ ἁπαλή Phaedr, 245 a; καὶ ἁπαλή Plut. amat. 16. Bei Luc. Philops. ἔλαφος, nicht besprungen; γυνή Lexiph. 19

 • ἀ-βατόω, unbetretbar machen, verwüsten, LXX.

 • ἀ-βαφής, Plut. Conv. 3, 3 l. d. für ἀναφής

 • ἄ-βαφος, nicht gefärbt, VLL.

 • ἀ-βδέλυκτος, nicht verabscheut, Aesch. Myrm. frg. 118

 • ἄβδης, Geißel, Hippon. bei Hes.

 • ἀ-βέβαιος, unbeständig, von Personen u. Sachen, (ὁ πλοῦτος) ἀβεβαιότατόν ἐστιν ὧν κεκτήμεϑα, alex. bei Htob. Flor. 95, 8; ὁ δῆμος Dem. 53, 63; Plut. verb. es mit εὐμετάβολος, de superstit. 10; τύχη Luc. Icarom. 4; τὸ τῆς τύχης ἀβ., die Unbeständigkeit, Char. 18; Pol. 15, 34. - Adv., ἀβεβαίως τρυφᾷ Men. bei Stob. 165, 28

 • ἀ-βεβαιότης, ητος, ἡ, Unbeständigkeit, Pol. fr. 6

 • ἀ-βέβηλος, (nicht zu betreten, dah.) geweiht, heilig, Plut. Brut. 26 Camill. 30

 • ἀβελτέρειος = ἀβέλτερος, angef. bei Eustath.

 • ἀ-βελτερία, ἡ, Torheit, Einfalt, ὑπ' ἀβελτερίας ᾤμην δεῖν τἀληϑῆ λέγειν Plat. Conv. 198 d; mit νωϑρότης verb. Arist. rhet. 2, 17; ὥστ' εἰ ταῦϑ' ὑπ' ἀβ. ἢ δι' εὐήϑειαν ἢ δι' ἄλλην ἄγνοιαν ἡντινοῦν πέπρακται Dem. 19, 98; πολλῆς ἀβελτερίας ἐστίν Aesch. 1, 71. Sehr oft bei Plut., z. B. Poplic. 3, die erheuchelte Einfalt des Brutus, und in Vbdg mit ἀμαϑία und ähnlichen

 • ὰ-βελτερο-κόκκυξ erkl. Phryn. BA. 27: ἀβέλτερος καὶ κενός, woraus es Mein. in Plat. com. Ath. II, 68 c nach Bergks conj. aufgenommen

 • ἀ-βέλτερος, α, ον (das fem. ἀβελτέραν ἕξιν Plat. Phil. 48 c, neben ἄγνοιαν), einfältig, Ar. Nub. 1183, schol. ἀνόητος, ἀπαίδευτος, und a. com., z. B. Ggstz von ἔμφρων Alex. Ath. XII, 562 b; πρὸς τὰ ϑεῖα Anaxandr. Stob. ecl. phys. 2, 1; superlat. Arist. Ran. 999; Dem. 9, 14. - Adv. Plut. de san. tu. p. 385

 • ἀ-βελτηρία, eine jetzt fast ganz verdrängte Form, für ἀβελτερία. So ist auch für

 • ἀ-βελτήριον, τό, Anaxandrid. bei Huld., ἀβελτέριον zu schreiben; s. Main. com. III, 167

 • ἀ-βίαστος, ungezwungen, freiwillig, Plat. Tim. 61 a; neben ἀήττητος Plut. abs. Stoic. op. 1; - adv., Arist. de mot. anim. 10, 4

 • ἀ-βίβλης, ου (βίβλος), ohne Bücher, Tzetz.

 • ἄ-βιος
 • nicht zu leben, unerträglich, Plat, αἰσχύνη ἄπορος καὶ ἄβ. Legg. IX, 873 c; βίος ἄβ. Leon. Tar. 100 (VII, 715)
 • ohne Lebensunterhalt, arm, mit ἄκληρος verbunden Luc. D. Mort. 15, 3
 • Antiphon soll es nach VLL. für reich gebraucht haben, wie es auch Il. 13, 6, wo es Eigenname ist, erkl. wurde, vgl. Scholl. und Ap. L. H.. 3, 16

 • ἀ-βίοτος βίοτος, Ep. ad. 653 (IX, 574), = ἀβίωτος

 • ἀβιωτοποιός, das Leben unerträglich machend, Sp.

 • ἀ-βίωτος, nicht zu leben, unerträglich, βίος Eur. Hipp. 821, ch.; Plat. Polit. 288 e, u. Redner oft, z. B. Lys. 6, 31; Aesch. 1, 183; Dem. 24, 141; χρόνος Eur. Alc. 248; αἰών Xen. Cyr. 3, 3, 24; ἀβίωτόν ἐστι, man kann nicht leben, Plat. Menex. 246 d; ἀβ. ζῆν Legg. XI, 926 b; vergl. Eur. Ion 676; Herc. F. 1257
 • Adv., ἀβιώτως διετέϑησαν ὑπὸ λύπης Plut. Hol. 7, sie mochten vor Traurigkeit nicht leben; ἔχειν, vom Kranken, aufgegeben sein, Dio. 6

 • ἀ-βλάβεια,
 • Unversehrtheit, σαρκός Plut. Non Posse 5
 • Unschädlichkeit, Unschuld, Cic. Tusc. 3, 8

 • ἀ-βλαβής, ές, (βλάβη)
 • unversehrt, unbeschädigt, Pind. λαός P. 8, 56 Ol. 13, 26; Aesch. Hpt. 68; häufig in Prosa, σπονδαί, unverletzt, Thuc. 5, 18; mit ἀκέραιος verh. Plat. Rep. I, 342 b
 • nicht verletzend, unschädlich, unschuldig; συνουσία Aesch. Eum. 275; ἱκέτης 452; βίος Soph. El. 640. Plat. verbindet es mit ὠφέλιμος, Phil. 63 a; Schadenabwehrend, ὕδωρ Theocr. 24, 96; λουτρά Ep. ad. 206 (App. 373). Ähnl. Plat. Legg. IX, 865 c; ἀβλαβῆ καὶ ἀζήμιον παρέχειν, den Verlust jemandem ersetzen; vergl. ἢν γὰρ καί τι δάκῃς τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐϑὺς ἔϑηκας Theocr. 12, 25. Beide Bdtgn. hat es bei Plat. Legg. XII, 853 a: ἀβλ. τοῦ δρᾶ-σαί τε καὶ παϑεῖν, ohne Schaden zuzufügen und zu nehmen
 • Adv. ἀβλαβέως ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο, er band die Sohlen so unter, daß sie ihn nicht hinderten, H. h. Mere. 83; δικαίως καὶ ἀβ. καὶ ἀδόλως ἐμμένειν τῇ συμμαχίᾳ, unverbrüchlich, Thuc. 5, 47; ohne Schaden zu tun, Plut. Mar. 37

 • ἀ-βλαβίαι, = -ειαι; H. h. Merc. 333 νόοιο

 • ἄ-βλαπτος, unschädlich, κινώπετα Nic. Ther. 488

 • ἀ-βλαστέω, nicht oder schlecht keimen, Theophr.

 • ἀ-βλαστής, ές, bes. Theophr., nicht oder schlecht keimend; ἀβλαστῆ γίγνεσϑαι, nicht keimen können; Plut. verb. ἄκαρπος καὶ ἀβλαστὴς διαμένει πρὸς ἀρετήν, da audit. 2

 • ἀβλάστητος u. ἄβλαστος, bei Theophr., dasselbe

 • ἄ-βλαυτος, (βλαύτη) unbeschuht, Opp. Cyn. 4, 369

 • ἀ-βλεμής, ές, (vgl. βλεμεαίνω nach Schol. Nic.; Crion erkl. es falsch für ἀμελής; eigtl. nichttrotzig, mutig blickend, dah. ἵπποι λήϑαργοι bei Suid. auch ἀβλεμεῖς heißen; Hea. ἄτολμος; dann überh.) schwach, Nie. Al. 82; ἀβλεμὲς προςπίπτει Lonain. 29, es klingt schwach
 • Adv. ἀβλεμέως πίνειν Panyas. bei Athen. II, 36 d, unenthaltsam trinken (Huld. ἀφροντίστως)

 • ἀ-βλεννής heißt ein Fisch ῥαφίς bei Athen. VIII, 355 s., schleimlos (Anoll. L. H. ἄχυμος)

 • ἀ-βλεπής, Hes. nicht sehend

 • ἀ-βλεπτέω, Sp. nicht sehen, Pol. 36, 6; versehen, 8p.

 • ἀ-βλέπτημα, τό, Versehen, Pol. fr. 1 (VLL. ἁμάρτημα)

 • ἀ-βλέφαροι ὦπες, Antinhil. (A. P. XI, 66), wohl: Augen ohne Brauen

 • ἀ-βλεψία, ἡ, Blindheit, Verblendung, K. S.

 • ἀ-βλής, bei Hom. nur Iliad. 4, 117 ἐκ δ' ἕλετ' ἰόν ἀβλῆτα πτερόεντα, einen noch nicht gebrauchten Pfeil. Aristarch verwarf den Vers, s. Heholl, und Lehrs Aristarch. p. 75 u. p. 10. - Apoll. Rhod. 3, 279 ἀβλῆτα πολύστονον ἐξέλετ' ἰόν

 • ἄ-βλητος, von keinem Schuss getroffen, bei Hom. nur Iliad. 4, 540, ἄβλητος καὶ ἀνούτατος

 • ἀ-βληχές, ἐπαύλιον, Ant. Hid. 95 (IX, 149), blöklose = schaafleere Herde

 • ἀ-βληχρέος ποίης, Nie. Ther. 885, nach dem Schol. heilsames Kraut; also Rebenform von

 • ἀ-βληχρός, ά, όν (euphon. α, vgl. Buttmann Lexil. 2, 262), schwach, Hom. χείρ, Il. 5, 337, die Hand der Aphrodite (v. 425 ἁραιή); τείχεα, Iliad. 8, 178; ϑάνατος, ein sanfter Tod, Od. 11, 135 u. 23, 282; auch Ael. H. A. 9, 11, der daneben ἀνώδυνος setzt, richtiger als entkräftender Tod (VLL. ἀβληχροποιός). Ähnlich κῶμα Ap. Rh. 2, 265 (oder betäubender Schlaf?); νόσος, schleichende Krankheit, Plut. Per. 38 (καὶμῆκος ἔχουσα); περίπατοι, gelinde Spaziergänge, de tu. san. 18. Bei Opp. Cyn. 2, 667 auch γένος πιϑήκων

 • ἀ-βοᾱτί, ungerufen, πείϑεσϑαι Pind. N. 8, 9. (Hes. ῥᾳδίως)

 • ἀ-βόᾱτος, unbeklagt, Ep. ad. 692 (App. 200). Dor. für ἀβόητος

 • ἀ-βοηθησία, ἡ, Hilflosigkeit, VT., KS.

 • ἀ-βοήθητος, hilflos, Plut. Arat. 2; φίλοι, πατρίς, Epict. man. 24; gew. dem nicht zu helfen ist, Plut. u. 8p.; ἕλκος, unheilbar, Polyb. 1, 81; πληγαί 16, 4

 • ἀ-βόηθος, unheilbar, Theophr.

 • ἀ-βόητος, schweigend, Nonn., vgl. ἀβόατος

 • ἀ-βολέω (nach ἀντιβολέω mit dem α copulat. gebildet), begegnen, Ap. Rh. 3, 1145; τινί, 2, 776 (auch τινός, Orph. Ara. 472 nach Herm. Conj,). Davon

 • <<< list operone >>>