377 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ὑστερό-πρωτον
  τό, so verkehrt, daß das Erste zuletzt, das Hinterste voransteht
 • ὕστερος
  Letzterer, hinterherkommend, darauf folgend; gew. von der Zeit, hinterher, später, auch zu spät; ἡ ὑστέρη Ὀλυμπιάς, die nächst folgende Olympiade; ἐξ ὑστέρο υ, hinterdrein, nochmals; λόγος, die zweite Rede vor Gericht. Bei den Ärzten τὰ ὕστερα, die Nachgeburt; οἱ δ' ἄλλοι ὕστεροι ἡμῶν ᾔεσαν, gingen hinter uns. Übrtr., nachstehend, geringer, schwächer, unterliegend; γυναικὸς ὕστερος, einem Weibe unterliegend
 • ὑστερο-φημία
  ἡ, Nachruhm
 • ὑστερο-φθόρος
  hinterher, nachher, nach der Tat verderbend, schädigend
 • ὑστερό-φωνος
  nachtönend, nachhallend
 • ὑστερο-χρονέω
  der Zeit nach später sein
 • ὑστερο-χρονία
  ἡ, die spätere Zeit
 • ὑστέρω
  hintennach, zu spät
 • ὑστήρια
  τά, ein Fest der Argiver, an dem Schweine geopfert wurden
 • ὑστιακός
  ὁ, eine Art Trinkgeschirr
 • ὕσ-τριξ
  ιχος, ὁ u. ἡ, (eigtl. Sauhaar), das Stachelschwein, der Igel, bes. eine libysche Gattung
 • ὑστριχίς
  ίδος, ἡ, u. ὕστριχος
  ὁ, eine Karbatsche, zur Züchtigung der Sklaven
 • ὕφ-αδρος
  etwas dick, derb, stark
 • ὕφ-αιμος
  mit Blut unterlaufen, blutig
 • ὑφαίνω
  weben; übrtr. von heimlichen, listigen Anschlägen und Unternehmungen, wie unser 'anzetteln', schlaue Anschläge ersinnen, von allen Handlungen, guten und bösen, welche durch schlaue und heimliche Mittel ausgeführt werden sollen; ὑφαίνειν τινί τι ἐπὶ τυραννίδι, etwas gegen einen zur Einführung der Tyrannei anstiften. Übh. bereiten, verfertigen, zu Stande bringen; auch von schriftstellerischen Arbeiten
 • ὑφ-αίρεσις
  ἡ, das darunter Wegnehmen, das heimliche Wegnehmen, Entwenden; ὑφαίρεσίν τινος ποιεῖϑαι, = Ermäßigung, Milderung einer Sache vornehmen
 • ὑφ-αιρέτρια
  ἡ, die Hebamme
 • ὑφ-αιρέω
  darunter wegziehen, wegnehmen; beim Rechnen, etwas davon abziehen; τοὺς ξυμμάχους, abwendig machen; etwas heimlich an sich nehmen, für sich wegnehmen, stehlen; auch = heimlich beseitigen; aus dem Wege schaffen, umbringen; ὑπαραιρημένος, der aus dem Wege Geräumte. Sich etwas zu Nutze machen, aneignen; τοὺς καιρούς, sich die rechte Zeit zu Nutze machen, sie wahrnehmen
 • ὑφ-αλικός
  ή, όν, etwas salzig
 • ὑφ-άλλομαι
  von unten in die Höhe springen; hinunterspringen
 • ὑφ-αλμυρίζω
  etwas salzig sein od. schmecken
 • ὑφ-άλμυρος
  etwas salzig
 • ὕφ-αλος
  unter dem Meere; ὕφαλα τραύματα, Lecke, welche das Schiff unter dem Wasser bekommt. Übertr. wie ὕπουλος, versteckt, hinterlistig
 • ὕφ-αμμος
  unterwärts Sand od. Sandgrund habend, sandig
 • ὕφανσις
  ἡ, das Weben
 • ὑφάντης
  ὁ, der Weber
 • ὑφαντικός
  zum Weber oder zum Weben gehörig, das Weben verstehend; ἡ ὑφαντική, sc. τέχνη, die Webekunst
 • ὑφαντο-δόνητος
  u. ὑφαντο-δίνητος
  beim Weben geschwungen, gewebt
 • ὑφαντός
  gewebt; τὰ ὑφαντά, Zeuge mit eingewebten Figuren
 • ὑφαντ-ουργός
  gewebte Arbeit machend
 • ὑφάντρια
  ἡ, die Weberin
 • ὑφ-άπτω
  von unten anzünden; übertr., unvermerkt od. innerlich entflammen; ὑφάψασϑαι δειρήν, den Strick sich um den Hals knüpfen u. sich erhenken
 • ὑφ-αρπάζω
  darunter wegraffen, entreißen, heimlich wegnehmen; λόγον, einem das Wort vor dem Munde wegnehmen, ihn nicht zu Worte kommen lassen; das Wort an sich reißen
 • ὑφ-άρπασις
  ἡ, das darunter Wegraffen, Entreißen
 • ὕφασις
  εως, ἡ, u. ὑφασία
  ἡ, das Weben, die Weberei
 • ὕφασμα
  τό, das Gewebe
 • ὕφεαρ
  ατος, τό, bei den Arkadern die auf den Fichten od. Tannen wachsende Mistel
 • ὑφ-εδρεύω
  darunter sitzen oder gelagert sein, im Hinterhalt liegen
 • ὑφ-εδρία
  ἡ, das Daruntersitzen, der untere Sitz
 • ὑφ-ειμένως
  nachgelassen, abgespannt, gelassen
 • ὑφ-εῖσα
  ich setzte nieder, in Hinterhalt legen
 • ὑφ-εκτέος
  zu ertragen; λόγον, man muß Rechenschaft geben
 • ὑφ-ελκυσμός
  ὁ, das darunter Wegziehen, das heimliche Entziehen
 • ὑφ-έλκω
  u. ὑφ-ελκύω
  darunter heimlich wegziehen; τινὰ ποδοῖϊν, einen an beiden Beinen wegziehen; τὰς Περσικάς, sich darunter anziehen
 • ὑφ-έν
  in eins zusammen, ungeteilt. Gramm., ἡ ὑφέν, ein Zeichen, die Verbindung zweier Silben andeutend, der Bindestrich
 • ὑφ-ερπύζω
  u. ὑφ-έρπω
  darunter kriechen, heimlich hineinschleichen; c. acc., beschleichen
 • ὕφ-εσις
  ἡ, das Herunterlassen, Nachgeben. Gramm., die Auslassung
 • ὑφ-έσπερος
  u. ὑφ-εσπέριος
  gegen Abend; ὑφέσπερα, adv., gegen Abend
 • ὑφή
  ἡ, das Weben, das Gewebte
 • ὑφ-ηγεμών
  όνος, ὁ, Unteranführer
 • ὑφ-ηγέομαι
  vorangehen; anführen, anleiten; τινί τινος, jemanden wozu; mit dem acc., wozu anleiten, etwas anraten
 • ὑφ-ήγησις
  ἡ, Anführung, Anleitung; κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, Unterricht
 • ὑφ-ηγητής
  ὁ, u. ὑφ-ηγητήρ
  ῆρος, ὁ, Wegweiser; Anleiter, Ratgeber
 • ὑφ-ηγητικός
  ή, όν, zum Wegweisen, Anführen, Anleiten gehörig, geschickt
 • ὕφ-ημαι
  sich niedersetzen
 • ὑφ-ημιόλιος
  drückt das Verhältnis zweier Zahlen zu einander aus, von denen die eine 1 1/2 mal kleiner als die andere ist
 • ὑφ-ηνιοχέω
  der Diener des ἡνίοχος sein; ὑφηνιοχούμενοι, die Nachfahrenden
 • ὑφ-ηνίοχος
  ὁ, 1) der Diener des Wagenlenkers; 2) der Wagenlenker
 • ὑφ-ήσσων
  etwas geringer, ein wenig jünger
 • ὑφ-ίζησις
  εως, ἡ, das Niedersitzen, Einsinken, Einfallen
 • ὑφ-ίζω
  sich niedersetzen, übh. einsinken, sich senken, einfallen
 • ὑφ-ίημι
  1) herabschicken, herablassen; ἱστὸν ὑφέντες, den Mastbaum niederlassen; ἱστία, die Segel herunterlassen, einziehen; 2) darunter schicken, stellen, legen; bes. die Jungen an die Mutter und sie saugen lassen; ὑφίεσϑαι μαστοῖς, sich ein Junges an die eigenen Brüste legen, um es zu säugen; 3) heimlich einen abschicken, heimlich anstiften; pass. sich einschleichen. Übtr., nachlassen, z. B. die Zügel; ὑφιέναι τῇ γλώττῃ, der Zunge die Zügel schießen lassen; dah. überlassen; sinken lassen, vermindern, auch zugeben; intrans., nachlassen, ablassen von etwas; auch schwächer, demütiger werden, sich fügen, nachgeben; τινί τινος; absolut, pass., sich unterwerfen, sich ergeben; nachgeben; νῦν δ' ἐν κακοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένῃ δοκεῖ, = unser 'die Segel einziehen'; ἀντὶ σοῦ κατϑανεῖν ὑφειμένην, bereit für dich zu sterben; ὑφειμένος, nachgelassen, abgespannt, schlaff, auch nachgiebig
 • ὑφ-ίστημι
  unterstellen, darunter-, danebenstellen; entgegenstellen; herantreten lassen; intr., sich darunterstellen. Dah. a) sich unterziehen, auf sich nehmen, etwas zu tun, unternehmen, versprechen; ἀρχήν, übernehmen; dah. ὑποστάς absol. = freiwillig; b) unter einem stehen, sich ihm unterordnen, unterwerfen; sich unter etwas befinden, sich darunter verbergen; sich in einen Hinterhalt legen; c) sich einem widersetzen, Widerstand leisten; τινί τι, einem worin widerstehen, ihm etwas entgegensetzen; ὑπεστήσατο τὸν τρόπον τῇ τοῠ Πέρσου ἀλαζονείᾳ, sein Betragen der Prahlerei des Persers entgegenstellen; Widerstand leisten; d) absol., sich setzen, niedersinken, zu Boden sinken; ἡ κοιλία ὑφίσταται, der Leib ist verstopft; e) wie ὑπολαμβάνω, sich etwas vorstellen, einbilden, annehmen, glauben; act., vorsetzen
 • ὑφ-οδόω
  führen
 • ὑφ-όλμιον
  τό, Untersatz des Mörsers oder der Stampfmühle; auch Ansatz der Flöte am Mundstücke
 • ὑφ-όρᾱσις
  ἡ, das von unten Ansehen, Argwohn, Verdacht
 • ὑφ-οράω
  von unten od. mit niedergezogenen Augenbrauen, = scheel, argwöhnisch ansehen, übh. in Verdacht haben
 • ὑ-φορβός
  ὁ, Sauhirt
 • ὑφ-ορμέω
  in eine Bucht oder einen Hafen unterfahren, darin verborgen liegen, um sich zu verstecken od. um anderen aufzulauern
 • ὑφ-ορμίζω
  in den Hafen, die Bucht, den Ankerplatz bringen, u. pass. in den Hafen einlaufen
 • ὑφ-όρμιον
  τό, Halsband
 • ὑφ-όρμισις
  ἡ, das Einlaufen eines Schiffes in den Hafen, u. Platz zum Einlaufen des Schiffes, Hafen, Bucht
 • ὑφ-ορμιστήρ
  ῆρος, ὁ, der unten beschwert u. festhält
 • ὕφ-ορμος
  ὁ, Ankerplatz, Ort zum Einlaufen der Schiffe
 • ὕφος
  εος, τό, Gewebe
 • ὕφ-υγρος
  ein wenig naß od. feucht
 • ὕφ-υδρος
  unterm Wasser; voll Wasser. Dah. = wassersüchtig
 • ὑψ-αγόρας
  ὁ, der hoch od. stolz redende, großprahlende
 • ὑψ-αγορέω
  hoch oder stolz reden
 • ὑψ-άντυξ
  υγος, ὁ, ἡ, mit hohem Bogen od. Gewölbe
 • ὑψ-αυχενέω
  den Nacken od. Hals hoch tragen, stolz einhergehen, sich brüsten
 • ὑψ-αύχην
  ενος, mit hohem Nacken od. Halse; von einer Flasche; gew. übtr., stolz, sich brüstend; auch Apollo heißt so
 • ὑψ-ερεφής
  ές, mit hohem Dache, hochbedacht
 • ὑψ-ηγορία
  ἡ, Hochsprecherei, Prahlerei
 • ὑψ-ήγορος
  hochredend, prahlend
 • ὑψηλ-αυχένεια
  ἡ, das Hochhalten, Hochtragen des Nackens
 • ὑψηλ-αύχην
  ενος, ὁ, ἡ, mit hohem Nacken, den Hals hoch haltend, tragend
 • ὑψηλο-βατέω
  hoch od. in der Höhe gehen
 • ὑψηλο-γνώμων
  ονος, hochsinnig, stolz
 • ὑψηλο-κάρδιος
  hochherzig
 • ὑψηλό-κρημνος
  mit hohen Abhängen od. Ufern
 • ὑψηλο-λογέω
  in hohen Worten reden; großprahlen
 • ὑψηλο-λογία
  ἡ, hohe Rede, Großprahlerei
 • ὑψηλο-λόγος
  in hohen Worten redend, großprahlend
 • ὑψηλό-νοος
  hohes Sinnes; τὸ ὑψηλόνουν, der hohe Sinn; auch hochmütig, stolz
 • ὑψηλό-νωτος
  hochrückig
 • ὑψηλο-πέτης
  ες, hochfliegend
 • ὑψηλο-ποιός
  Höhe oder Erhabenheit hervorbringend, hochmachend
 • ὑψηλό-πους
  πουν, mit hohen Füßen, hochbeinig
 • ὑψηλός
  hoch, hoch gebaut, gelegen, erhaben; von Gebäuden, wie Bergen, Bäumen u. vgl., von einem bergigen Hochlande
 • ὑψηλότης
  ητος, ἡ, Höhe, Erhabenheit
 • ὑψηλο-τράχηλος
  hochhalsig
 • ὑψηλο-φανής
  ές, hoch erscheinend
 • ὑψή-λοφος
  mit hohem Gipfel, auf hohen Bergen wachsend
 • ὑψηλο-φρονέω
  hohen Sinn haben, auch hochmütig, stolz sein
 • ὑψηλο-φροσύνη
  ἡ, u. ὑψηλο-φρονία
  ἡ, hoher Sinn, auch Hochmut, Stolz
 • ὑψηλό-φρων
  ονος, hochsinnig, auch hochmütig, stolz
 • ὑψηλο-φυής
  ές, von hohem Wuchse, - von hoher Statur
 • ὑψηλό-φωνος
  mit hoher od. lauter Stimme
 • ὑψ-ήνωρ
  ορος, den Mann od. Männer erhöhend, hoch, mutig, stolz machend
 • ὑψ-ηχέω
  hoch od. laut tönen
 • ὑψ-ηχής
  ές, hoch od. hell tönend; ἵπποι, laut wiehernd, od. mit hoch emporgehobenem Kopfe wiehernd; übtr., λόγος, eine hochtönende, erhabene Rede
 • ὕψι
  hoch, sowohl in der Höhe, als in die Höhe; auf hohem Meere
 • ὑψι-αίετος
  ὁ, eine Adlerart
 • ὑψι-βαθής
  ές, sehr tief
 • ὑψί-βατος
  u. ὑψι-βάμων
  ονος, hoch einhergehend, schreitend, stehend
 • ὑψι-βίας
  ὁ, hochgewaltig
 • ὑψι-βόας
  ὁ, der hoch od. laut Schreiende, kom. Froschname
 • ὑψι-βρεμέτης
  ὁ, u. ὑψί-βρομος
  der hoch rauschende oder donnernde, Beiwort des Zeus
 • ὑψι-γένεθλος
  hohen Ursprungs
 • ὑψι-γέννητος
  u. ὑψί-γονος
  hochgeboren, hochgewachsen
 • ὑψί-γυιος
  mit hohen Gliedern, hochgewachsen
 • ὑψί-δμητος
  hoch gebaut
 • ὑψί-δομος
  hoch gebaut
 • ὑψί-δρομος
  hoch laufend, sich in der Höhe bewegend
 • ὑψί-ζυγος
  eigtl. vom Sitze der Ruderer, hoch od. oben auf der Ruderbank sitzend, übtr. als Beiwort des Zeus, der hoch waltende, der zuoberst am Steuer sitzt u. alles lenkt
 • ὑψί-ζωνος
  hoch gegürtet
 • ὑψι-θέμεθλος
  mit tiefer Grundlage
 • ὑψι-θέων
  hoch laufend
 • ὑψί-θρονος
  u. ὑψί-θωκος
  hoch thronend
 • ὑψι-κάρηνος
  mit hohem Haupte, Wipfel
 • ὑψι-κέλευθος
  auf hohen Bahnen wandelnd
 • ὑψι-κέραυνος
  hoch od. in der Höhe blitzend
 • ὑψί-κερως
  ων, hoch gehörnt; ἔλαφος, mit hohem Geweih
 • ὑψι-κόλωνος
  mit hohem Hügel, auf hohem Hügel gelegen
 • ὑψί-κομος
  hoch behaart, belaubt
 • ὑψι-κόμπως
  hochprahlerisch
 • ὑψι-κρατέω
  hoch od. in der Höhe herrschen
 • ὑψι-κράτης
  ὁ, der hochherrschende, hochwaltende
 • ὑψι-κρεμής
  ές, hochhängend, -schwebend
 • ὑψί-κρημνος
  mit hohen, steilen Abhängen
 • ὐ-ψῑλο-ειδής
  ές, von der Gestalt eines Ypsilon
 • ὑψί-λοφος
  mit hohem Gipfel od. Wipfel; übtr., ὑψίλοφοι λόγοι, hochtrabende, hochfahrende Reden
 • ὑψί-λυχνος
  hoch leuchtend; αὐγή, Beleuchtung von hoch hängendem Lichte
 • ὑψι-μέδων
  οντος, ὁ, der hoch herrschende, in der Höhe herrschende; Ζεύς
 • ὑψι-μέλαθρος
  hoch gebaut; hoch wohnend, hoch gelegen
 • ὑψι-νεφής
  ές, hoch in den Wolken wohnend, Ζεύς
 • ὑψί-νομος
  in der Höhe weidend
 • ὑψί-νοος
  mit hohem Sinne oder Verstande
 • ὑψι-παγής
  ές, hoch befestigt; Σίπυλος, mit hohen Türmen
 • ὑψί-πεδος
  mit hohem Boden, hochgelegen
 • ὑψι-πέταλος
  hochblätterig, hochbelaubt
 • ὑψι-πέτηλος
  hoch belaubt
 • ὑψι-πέτης
  ὁ, der hochfliegende
 • ὑψι-πετής
  ές, aus der Höhe od. vom Himmel gefallen
 • ὑψί-πολις
  ὁ, ἡ, der Höchste, Erhabenste in der Stadt
 • ὑψί-πολος
  hoch kreisend, gehend, wandelnd
 • ὑψί-πορος
  hoch od. in der Höhe wandelnd
 • ὑψι-πότητος
  hochfliegend
 • ὑψί-πους
  πουν, hochfüßig, hochgehend
 • ὑψί-πρυμνος
  mit hohem Hinterteile
 • ὑψί-πρωρος
  mit hohem Vorderteile
 • ὑψί-πυλος
  mit hohen Toren, hochtorig
 • ὑψί-πυργος
  mit hohen Türmen; hoch wie ein Turm
 • ὑψί-στολος
  mit hochgegürtetem Kleide
 • ὕψιστος
  höchster
 • ὑψι-τέλεστος
  in das Höchste eingeweiht
 • ὑψι-τενέω
  hohe Gesinnung haben
 • ὑψι-τενής
  ές, hochgespannt, übh. erhaben
 • ὑψι-τένων
  οντος, ὁ, mit hochgespannten, starken Sehnen an Hals u. Nacken
 • ὑψίτερος
  έρα, ερον, höher, erhabener
 • ὑψί-τυχος
  Hohes erreichend, hohes Glück habend
 • ὑψι-φαής
  ές, u. ὑψι-φάεννος
  hochleuchtend, erscheinend
 • ὑψι-φανής
  ές, hoch erscheinend, in der Höhe sichtbar
 • ὑψι-φοίτης
  ὁ, der hochwandelnde
 • ὑψι-φόρητος
  hoch getragen, hoch schwebend
 • ὑψί-φρων
  ονος, hochsinnig, hochherzig
 • ὑψι-χαίτης
  ὁ, mit hoher Mähne, langem Haupthaar
 • ὑψίων
  höher
 • ὑψόθεν
  hoch her, von der Höhe her; selten, = ὑψοῦ, in der Höhe, oberhalb
 • ὑψόθι
  hoch, in der Höhe; c. gen., über
 • ὑψοῖ
  in die Höhe
 • ὑψ-όροφος
  mit hoher Decke, hochgewölbt
 • ὕψος
  εος, τό, Höhe; auch Spitze, Scheitel; absolut. acc. ὕψος, an Höhe; übtr., Erhabenheit
 • ὑψόσε
  in die Höhe, aufwärts, hinauf
 • ὑψοτάτω
  am höchsten
 • ὑψοῦ
  hoch, oben, in der Höhe; ὑψοῦ ἐξᾶραί τι, hoch erheben
 • ὑψ-όφθαλμος
  mit hochliegenden od. vorstehenden Augen
 • ὑψό-φωνος
  mit hoher od. lauter Stimme
 • ὑψόω
  erhöhen, erheben
 • ὕψωμα
  ατος, τό, das Erhöhte, die Erhöhung, der hohe Stand der Gestirne
 • ὕψωσις
  εως, ἡ, das Erhöhen, die Erhebung
 • ὕω
  naß machen, befeuchten, bes. vom Regen, regnen lassen; Ζεὺς ὗε, Zeus ließ regnen; impersonell, ὕει, es regnet; εἰ ὗε, wenn es regnen sollte; ὗσαι ἰχϑύας, βατράχους, = ὗσε χρυσόν, es regnete Gold; ὕοντος πολλῷ, da es sehr regnete; ἑπτὰ ἐτέων οὐκ ὗε τὴν Θήρην, = sieben Jahre lang beregnete der Gott die Insel nicht; pass., ὕσϑησαν αἱ Θῆβαι, Theben wurde beregnet, oder es regnete in Theben; ὕεται ἡ γῆ, ἡ χώρα, τὰ χωρία, es regnet im Lande; ἡ γῆ ὕεται ὀλίγῳ, es regnet wenig od. selten; ὕσϑη ἡ πόλις, die Stadt wurde beregnet; λέων ὑόμενος, der beregnet wird, im Regen; ὕεται χρυσός, es regnet Gold
 • ὑ-ώδης
  ες, dem Schweine ähnlich, schmutzig, säuisch, unflätig
 • ὑ-ωδία
  ἡ, Schweinerei, schmutziges, unflätiges, ungesittetes Betragen
 • Φ
  φ
  φῖ einundzwanzigster Buchstabe des griechischen Alphabets, als Zahlzeichen φ' = 500, u., φ = 500000
 • φαάντατος
  der glänzendste, hellste
 • φαάντερος
  glänzender, leuchtender, heller
 • φαβάτινος
  aus Bohnen gemacht, vom lat. faba
 • φαβο-κτόνος
  Tauben tötend, Taubentöter
 • <<< list operone >>>