373 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ὑπο-κορίζομαι
  sich wie ein Kind gebärden, wie ein Kind sprechen, indem man mit einem Kinde spielt, seine Sprache nachahmen, die Wörter verstümmeln und bes. sich vieler Verkleinerungswörter bedienen; trans. c. accus. mit schmeichelndem Namen benennen, z. B. von Verliebten; νηττάριον καὶ φαττίον ὑπεκορίζετο, er nannte mich liebkosend sein Entchen und Täubchen. Aber auch eine schlechte oder häßliche Sache mit gefälligem, milderndem Namen belegen, um das Schlimme oder Schändliche derselben zu verhüllen, also bemänteln, beschönigen; ὑποκορίζεσϑαι τὰς πόρνας ἑταί. ρας, beschönigend sie Hetären, Freundinnen nennen; eine gute, löbliche Sache durch einen verkleinernden Namen herabsetzen, verunglimpfen, schmähen; οἱ μισοῦντες ὑποκοριζόμενοι ὀνομάζουσί με Κακίαν, sie nennen mich verunglimpfend das Laster; nachäffen
 • ὑπο-κόρισμα
  ατος, τό, u. ὑπο-κορισμός
  ὁ, Schmeichelwort, Liebkosungswort, wie man sie im Tändeln mit Kindern braucht; bes. ein schmeichelnder, mildernder Ausdruck, mit dem man eine schlechte, schändliche Sache beschönigend darstellt od. zu bemänteln sucht; ὑποκόρισμα τῇ ἁμαρτίᾳ προβαλλόμενος, dem Laster einen schönen Namen vorhängend
 • ὑπο-κοριστικός
  ή, όν, schmeichelnd, liebkosend, bes. durch einen gelinderen Namen beschönigend, bemäntelnd; ὄνομα ὑποκοριστικόν, ein Deminutivum
 • ὑπο-κοσμήτης
  ὁ, ein Unterbeamter der Kosmeten, der Aufseher der Gymnasien
 • ὑπο-κουρίζομαι
  ἰακχὰν ὑμεναίων ἀοιδαῖς ὑποκουρίζεσϑαι, mit Gesängen schmeicheln, liebkosen, mit den scherzenden Gesängen, welche von den Jungfrauen bei der Hochzeit einer Freundin angestimmt zu werden pflegten
 • ὑπο-κουφίζω
  ein wenig erleichtern
 • ὑπό-κουφος
  etwas leicht; τὴν γνώμην, leichtsinnig
 • ὑπο-κρέκω
  eine Saite sanft, unvermerkt anschlagen; intr., von geschlagenen Saiteninstrumenten: dazu oder leise ertönen; übertr., womit übereinstimmen, entsprechen
 • ὑπο-κρεμάννῡμι
  an- od. aufhängen
 • ὑπό-κρημνος
  etwas steil, abschüssig
 • ὑπο-κρήνη
  ἡ, Nebenquell
 • ὑπό-κρηνος
  unter dem Kopfe
 • ὑπο-κρητηρίδιον
  τό, u. ὑπο-κρητήριον
  τό, ein kleiner Untersatz od. Gestell unter dem Mischgefäße
 • ὑπο-κρίζω
  ein wenig knarren
 • ὑπο-κρίνομαι
  erwidern, antworten; auch von der Antwort des Orakels; von der Antwort des Haruspex; auslegen, deuten, erklären; ἀλλ' ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι, = über Träume und andere Vorzeichen befragt werden und darauf antworten, oder sie unterscheiden, darüber entscheiden; auf der Schaubühne Rede und Antwort geben, im Drama eine Rolle spielen, mit dem accus. der Rollen, der Personen, die dargestellt werden; τραγῳδίαν, κωμῳδίαν, eine Tragödie, ein Lustspiel darstellen oder aufführen; pass., ὑπεκρίϑησαν τραγῳδοί, man spielte Tragödien. Es wurde auch von dem ähnlich deklamierenden, theatermäßigen Vortrage der spätern Rhapsoden und der Redner gebraucht; drückt einen Tadel aus: αἰτίας καὶ σκώμματα καὶ λοιδορίας συμφορήσας ὑποκρίνεται, er übertreibt wie ein Schauspieler. Übertr., heucheln, eine fremde Miene, Sprache u. s. w. annehmen, sich verstellen
 • ὑπό-κρισις
  εως, ἡ, Bescheid, Antwort. Auch des Orakels. Gew. die Kunst des Schauspielers, sein Spiel, Vortrag, theatralische Vorstellung, auch Deklamation des Redners. Übh. Heuchelei, Verstellung
 • ὑπο-κριτής
  ὁ, der Bescheid gibt, dah. der Ausleger der Träume, Erklärer. Gew. der Schauspieler. Auch der Heuchler
 • ὑπο-κριτικός
  ή, όν, schauspielerisch, zur Kunst des Schauspielers gehörig, geschickt; ἡ ὑποκριτική, sc. τέχνη, Schauspielerkunst; heuchlerisch, zur Verstellung geneigt, den Schein annehmend
 • ὑπο-κρούω
  von unten od. leise klopfen, daran schlagen, auch wie ὑποκρέκω, von Saiteninstrumenten: die Saiten anschlagen, auch den Takt dazu schlagen; dah. andeuten, sagen; übrtr., in die Rede fallen; unterbrechen; dah. antworten, widersprechen; im unzüchtigen Sinne, wie κρούω, vom Beischlafe
 • ὑπο-κρύπτω
  darunter verbergen, verstecken; ἄχνῃ ὑπεκρύφϑη, das Schiff wurde ganz mit Schaum bedeckt; sich, das Seinige darunter verbergen; sich verstecken, τινά, vor einem; dah. verheimlichen, verschweigen
 • ὑπό-κρυψις
  εως, ἡ, das Verbergen, Verheimlichen
 • ὑπο-κρώζω
  entgegenkrächzen
 • ὑπο-κτείνω
  heimlich töten
 • ὑπο-κῡάνεος
  u. ὑπο-κύανος
  ein wenig dunkelblau, dunkelbläulich
 • ὑπο-κυβερνάω
  τῆς νεώς, das Schiff als Untersteuermann lenken
 • ὑπό-κυκλον
  τό, ein Teil des Sessels
 • ὑπό-κυκλος
  ein wenig rund, unterhalb gerundet, oder unten mit Rädern versehen
 • ὑπο-κῡμαίνω
  unter- od. darunterwogen, ein wenig, gelinde Wellen schlagen; auch vom Wallen des Haares
 • ὑπο-κῡματίζω
  in sanfte, wallende Bewegung setzen
 • ὑπο-κύπτω
  sich darunter bücken, bes. sich unter das Joch, unter die Oberherrschaft beugen, sich einem unterwerfen; unterwürfig, untertänig sein; auch von Bittenden, die sich demütig bücken. Trans., τὰν τύλαν, den Buckel krümmen, um sich eine Last aufpacken zu lassen
 • ὑπό-κυρτος
  ein wenig auswärts gekrümmt, etwas buckelig
 • ὑπο-κυρτόω
  etwas krumm machen
 • ὑπο-κῡφώνιον
  τό, ein Teil des Aufsatzes vom Wagengestelle
 • ὑπο-κύω
  schwängern. Pass. von Weibern: schwanger werden. Auch von Tieren: trächtig werden
 • ὑπο-κώλιον
  τό, das Hüftbein, die Hüfte
 • ὑπο-κωμῳδέω
  ein wenig od. versteckt verhöhnen, verspotten
 • ὑπό-κωφος
  etwas stumpf, bes. taub
 • ὑπο-λᾱΐς
  ΐδος, ἡ, die singende Grasmücke
 • ὑπο-λαλέω
  heimlich schwatzen, flüstern
 • ὑπο-λαμβάνω
  darunter od. darein aufnehmen, auffangen, z. B. vom Delphin, der den Arion auf seinen Rücken aufnimmt; dah. gastfreundlich aufnehmen, in Schutz nehmen; δυςχωρία ὑπελάμβανεν αὐτούς, = sie kamen in eine schwierige Gegend; oft λόγον, eine Rede gut aufnehmen, einen Vorschlag annehmen. Auch die Rede eines anderen so aufnehmen, daß man darauf erwidert; auch ohne λόγον, entgegnen, widersprechen; μεταξὺ ὑπολαμβάνειν, einem mitten in die Rede fallen, ihn unterbrechen. Übh. gut oder übel aufnehmen, auslegen, verstehen; annehmen, meinen, glauben. Wie δέχεσϑαι, den Angriff aufnehmen, aushalten; auch unvermerkt, heimlich, listig nehmen. Von Begebenheiten, der Zeit nach gleich darauf folgen; ἡ ναυμαχίη ὑπολαβοῠσα, die darauf folgende Seeschlacht; τοὺς δὲ λοιμὸς ὑπολαβὼν ἀπήνεικε, die darauf folgende Pest; κατελϑόντα αὐτὸν ὑπέλαβε μανίη νοῦσος, es ergriff oder befiel ihn darauf. Kunstausdruck des Reitens; ὑπολαμβάνειν ἵππον, das Pferd vorhalten, halbe Parade geben
 • ὑπο-λαμπής
  ές, darunter glänzend, durchschimmernd; etwas leuchtend, glänzend
 • ὑπο-λάμπω
  darunter od. dabei glänzen, hervorglänzen
 • ὑπό-λαμψις
  ἡ, schwacher Glanz
 • ὑπο-λανθάνω
  darunter versteckt od. verborgen sein
 • ὑπο-λαπάζω
  unten oder von unten ausleeren
 • ὑπο-λάπαρος
  etwas schlaff, locker
 • ὑπο-λεαίνω
  ein wenig glätten, polieren
 • ὑπο-λέγω
  vorsagen, -singen; vorlesen
 • ὑπ-ολέθριος
  etwas verderblich, fast tödlich
 • ὑπο-λείβω
  dabei ein Trankopfer ausgießen. Pass. heruntertröpfeln, allmählich abfließen; von Quellen
 • ὑπό-λειμμα
  τό, Überbleibsel
 • ὑπο-λείπω
  übrig lassen; zurück-, übrig gelassen werden, zurück- , übrig bleiben; dah. hinter einem zurückbleiben, ihm nachstehen, ursprünglich vom Wettlauf, absolut; τινός, übh. hinter einem zurückbleiben; hinter sich zurücklassen. Auch: im Stich lassen, ausgehen, zu mangeln anfangen
 • ὑπό-λειψις
  ἡ, das Übrigbleiben, Zurückbleiben; ἡλίου, wie ἔκλειψις, die Sonnenfinsternis
 • ὑπό-λεπρος
  etwas rauh, schabig, krätzig
 • ὑπο-λεπτο-λόγος
  ein wenig spitzfindig
 • ὑπό-λεπτος
  etwas dünn, sein, zart
 • ὑπο-λεπτύνω
  ein wenig verdünnen, sein, zart machen
 • ὑπο-λευκαίνω
  unten oder ein wenig weiß machen, u. pass. ein wenig weiß werden, weißlich sein
 • ὑπό-λευκος
  unten weiß, weißlich
 • ὑπο-λευκό-χρως
  ωτος, von weißlicher Farbe oder Haut
 • ὑπο-λήγω
  allmählich aufhören, ablassen, τινός, von etwas
 • ὑπό-λημμα
  τό, das Aufgenommene; die Empfängnis; die Meinung
 • ὑπο-λήνιον
  τό, ein unter die Kelter zu setzendes Gefäß, Wein oder Öl hineinlaufen zu lassen, übh. Trog
 • ὑπο-λήνιος
  unter die Kelter oder Presse gestellt
 • ὑπό-ληξις
  ἡ, das allmählich beginnende Ende
 • ὑπο-ληπτέος
  anzunehmen
 • ὑπο-ληπτικός
  ή, όν, zum Meinen oder Schließen gehörig; δύναμις ὑπολ., die Fähigkeit zu meinen od. zu schließen
 • ὑπο-ληπτός
  gemeint, vermeintlich
 • ὑπο-ληρέω
  etwas faseln, ein wenig albern sein
 • ὑπό-ληψις
  ἡ, das Aufnehmen, bes. das Aufnehmen der Rede eines anderen, da, wo er aufhört; ἐξ ὑπολήψεως διεξιέναι, einer nach dem anderen. Dah. auch Antwort, Einwendung, Widerlegung; Annahme, Meinung; Voraussetzung, Grundsatz. Die gute oder schlimme Meinung von einer Person oder Sache, der gute oder schlimme Ruf, die öffentliche Meinung
 • ὑπο-λιγαίνω
  darunter oder ein wenig ertönen lassen
 • ὑπ-ολίζων
  etwas weniger, kleiner; λαοὶ δ' ὑπολίζονες ἦσαν, als die Götter
 • ὑπό-λιθος
  unten steinig, mit steinigem Boden; etwas steinig
 • ὑπο-λῑμ-ώδης
  ες, etwas hungrig
 • ὑπο-λιπαίνω
  ein wenig od. allmählich fett machen
 • ὑπο-λίπαρος
  etwas fett
 • ὑπο-λιπάω
  etwas fett sein
 • ὑπο-λιπής
  ές, übrig gelassen, geblieben, übrig
 • ὑπ-ολισθαίνω u. ὑπολισθάνω
  sacht, allmählich, unvermerkt gleiten, hinabgleiten, -fallen
 • ὑπό-λισπος
  etwas glatt, schlüpfrig
 • ὑπό λιτος
  etwas schlecht, gering
 • ὑπό-λιχνος
  etwas lecker, naschhaft
 • ὑπο-λογίζω
  gew. med. ὑπολογίζομαι, mit in Rechnung bringen, mit an-, berechnen, berücksichtigen
 • ὑπό-λογος
  ὁ, u. ὑπο-λογισμός
  1) Berechnung, Anrechnung, Rechenschaft, Berücksichtigung; Bedenken; 2) ein gewisses Zahlenverhältnis, eine Proportion mit abnehmenden Gliedern
 • ὑπό-λογος
  rechenschaftspflichtig, verantwortlich; ὑπόλογον ποιεῖσϑαί τι, Rücksicht auf etwas nehmen, dafür sorgen
 • ὑπό-λοιπος
  zurückgelassen, übriggeblieben, bes. noch am Leben, superstes
 • ὑπό-λοξος
  etwas schief, übertr., etwas dunkel, unverständlich
 • ὑπο-λοπάω
  die Schale oder Rinde ein wenig od. allmählich loslassen
 • ὑπο-λόχ-ᾱγος
  ὁ, Unteranführer eines λόχος
 • ὑπο-λυδιος
  unterlydisch, eine Tonart
 • ὑπο-λύζω
  ein wenig den Schlucken haben, ein wenig schluchzen
 • ὑπο-λύριον
  τό, der unterste Steg der Lyra
 • ὑπο-λύριος
  unter der Lyra; δόναξ ὑπολύριος entweder ein aus Rohr gearbeiteter Steg, auf dem die Saiten ruhen, od. Rohrstäbe, die unter den Saiten angebracht, statt des spätern Horns als Resonanz dienten
 • ὑπό-λυσις
  ἡ, Auflösung des Daruntergebundenen
 • ὑπο-λύω
  1) darunter lösen, auflösen, ein wenig, allmählich lösen; ὑπέλυσε γυῖα, er löste ihm die Glieder unter dem Leibe, machte, daß ihm die Füße erschlafften, von Getöteten oder tödlich Verwundeten; auch vom Ringer; γυῖα ὑπέλυσε, er machte ihm die Füße unter dem Leibe wankend, er stellte ihm ein Bein; 2) darunter loslösen, Zugtiere unter dem Joche losspannen; übh. darunter befreien; sich losmachen; πρῶτος ὑπ' ἀρνειοῠ λυόμην, auch einen anderen befreien. Im engeren Sinne: die Sohlen losbinden, die Schuhe ausziehen; im Ggstz von ὑποδεῐσϑαι sich die Schuhe ausziehen
 • ὑπο-λωφάω
  ein wenig, allmählich, nach und nach nachlassen, aufhören
 • ὑπό-μαζος
  u. ὑπο-μάζιος
  unter der Brust, bes. an der Mutterbrust liegend u. saugend
 • ὑπο-μαίνομαι
  pass., ein wenig od. gelind rasen
 • ὑπό-μακρος
  etwas lang, länglich
 • ὑπο-μαλακίζομαι
  pass., allmählich, nach und nach weichlich oder furchtsam werden
 • ὑπο-μαλάσσω
  ein wenig, allmählich erweichen
 • ὑπο-μανιὠδης
  etwas rasend
 • ὑπο-μαντεύομαι
  etwas wahrsagen, erraten
 • ὑπο-μαραίνομαι
  pass., ein wenig od. allmählich verwelken, vergehen
 • ὑπό-μαργος
  etwas rasend, albern
 • ὑπο-μάσσω
  darunter od. ein wenig kneten; ὑπόμαξον τᾶς φλιᾶς καϑυπέρτερον, streiche sie über der Schwelle an
 • ὑπο-μάσχαλος
  unter den Achseln; τὸ ὑπομάσχαλον, die Gegend unter den Achseln
 • ὑπό-μαυρος
  etwas dunkel, finster
 • ὕπ-ομβρος
  mit Regen untermischt, durchnäßt; ϑέρος, regniger Sommer; νεφέλη, Regenwolke
 • ὑπο-μειδιάω
  ein wenig od. heimlich lächeln, anfangen zu lächeln
 • ὑπο-μείων
  etwas weniger od. geringer. Bei den Spartanern waren die ὑπομείονες eine untergeordnete Klasse von Staatsbürgern, neben εἵλωτες u. νεοδαμώδεις genannt, im Ggstz zu den ὅμοιοι. Bei Kriegsheeren die untern Angestellten, die Subalternen
 • ὑπο-μελαίνω
  ein wenig schwärzlich sein
 • ὑπο-μελαν-δρυώδης
  ες, dem μελάνδρυον etwas ähnlich
 • ὑπο-μέλας
  etwas schwarz, schwärzlich
 • ὑπο-μέμφομαι
  ein wenig, versteckt tadeln
 • ὑπο-μεμψί-μοιρος
  etwas unzufrieden mit seinem Schicksale
 • ὑπο-μενετέος
  zu warten, auszuhalten
 • ὑπο-μενετικός
  ή, όν, ausdauernd, aushaltend
 • ὑπο-μενητός
  ertragend, erträglich
 • ὑπο-μένω
  zurückbleiben, an seiner Stelle bleiben, stehen bleiben; im Lande bleiben; auch am Leben bleiben; stehen bleiben, um einen feindlichen Angriff abzuwarten und zurückzuschlagen, Stand halten, sowohl absolut; Ἀργεῖοι δ' ὑπέμειναν ἀολλέες, als c. accus., den Angriff, den Feind erwarten; auch = abwarten; übh. ausharren, ausdauern; τλῆναι, über sich gewinnen, wagen; c. int., οὐδ' ὑπέμεινε γνώμεναι, er wartete nicht ab, daß man ihn kennen lerne; c. partic., ὑπομενέουσι χεῖρας ἐμοὶ ἀνταειρόμενοι, sie werden sich erdreisten, die Hände gegen mich zu erheben; ertragen, erdulden, sich gefallen lassen; τὰς δωρεὰς οὐχ ὑπέμειναν, sie ließen sich die Geschenke nicht gefallen, verschmähten sie. Auch: erwarten
 • ὑπο-μερίζω
  Unterabteilungen machen
 • ὑπο-μερισμός
  ὁ, Unterabteilung
 • ὑπο-μηκάομαι
  dazu blöken; ein wenig, leise blöken od. brüllen
 • ὑπο-μηλ-αφέω
  ein wenig mit der Sonde berühren, unterwärts mit der Sonde untersuchen
 • ὑπο-μηλίζω
  etwas gelblich aussehen
 • ὑπο-μήλινος
  etwas gelb, bes. lichtgelb
 • ὑπο-μήτριος
  im Mutterleibe
 • ὑπο-μίαρος
  etwas schlecht
 • ὑπο-μίγνῡμι
  daruntermischen, beimischen; übertr., heimlich herankommen, hinkommen
 • ὑπο-μῑμέομαι
  etwas nachahmen
 • ὑπο-μιμνήσκω
  einen woran gedenken machen, erinnern; etwas in Erinnerung bringen, ins Gedächtnis rufen. Pass. sich woran erinnern, perf. eingedenk sein, u. aor. erwähnen
 • ὑπο-μῑσέω
  ein wenig hassen
 • ὑπό-μισθος
  gedungen, besoldet
 • ὑπο-μνάομαι
  heimlich, listig (od. noch bei Lebzeiten des Mannes) um eine Frau werben und sie zu verführen suchen
 • ὑπό-μνημα
  τό, Erinnerung; ἀπαρχὰς πέμπειν ὑπόμνημα, als Erinnerung; Denkmal. Bes. Denkschrift, Gedenkbuch, in welches man für sich und andere einschreibt, was man behalten will; das Buch des Wechslers mit den Namen der Leihenden u. Borgenden; Inventarium. Später Erklärungsschrift. Auch: Entwurf, Koncept oder Abschrift eines Briefes
 • ὑπο-μνηματίζω
  zur Erinnerung, zum Andenken aufschreiben, ins Gedenkbuch eintragen; ὑπομνηματίζεσϑαί τινα, einen Schriftsteller erklären, bes. einen Kommentar über ihn schreiben; οἱ ὑπομνηματισάμενοι, die Kommentatoren
 • ὑπο-μνηματικός
  ή, όν, Auslegungen oder Erklärungen enthaltend, zur Erklärung dienend
 • ὑπο-μνηματισμός
  ὁ, 1) das Aufschreiben, bes. geschichtlicher Memoieren. Im plur. bes. Erklärungsschrift über einen Schriftsteller, Kommentar; 2) ein Beschluß des Areopags, weil diese schriftlich aufgezeichnet wurden
 • ὑπο-μνηματιστής
  ὁ, der eine Denkschrift od. Erklärung schreibt. In Alexandria eine obrigkeitliche Person
 • ὑπο-μνηματο-γραφέω
  zu eigener od. zu anderer Erinnerung aufschreiben
 • ὑπο-μνηματο-γράφος
  etwas ins Gedenkbuch schreibend, zur Erinnerung für sich od. andere aufschreibend, einen Kommentar schreibend
 • ὑπο-μνημονεύω
  einem etwas in einer Denkschrift anmerken od. anzeigen
 • ὑπό-μνησις
  ἡ, Erinnerung; Erwähnung, Erzählung
 • ὑπο-μνηστεύομαι
  τὴν ϑυγατέρα, seine Tochter heimlich oder vorher an jemand verloben; ὁ ὑπομνηστευϑείς, der vorher Verlobte
 • ὑπο-μνηστικός
  ή, όν, erinnernd
 • ὑπ-όμνῡμι
  dazu schwören; ὑπόμνυμαι, vorher schwören; unter eidlicher Versicherung eines wichtigen Hindernisses Aufschub des gerichtlichen Termins suchen; übh. sich wegen des Ausbleibens entschuldigen; ὑπωμόσατό τις τὸν Δημοσϑένη ὡς νοσοῦντα, einer entschuldigte den Demosthenes als krank und bat deshalb um Aufschub des Termins; ὑπωμοϑέντος δὲ τούτου ἀνϑυπωμόσαντο οἱ ἀντίδικοι, als für ihn der Entschuldigungseid geleistet war
 • ὑπο-μονή
  ἡ, das Zurückbleiben, Zuhausebleiben; das Ausharren, Ertragen, die Geduld, Standhaftigkeit; ἡ τῆς μαχαίρας ὑπομονὴ τῶν πληγῶν, das Halten des Schwertes gegen Hiebe; das über sich Ergehenlassen, bes. das sich Hingeben zu schlechten Handlungen
 • ὑπο-μονητέος
  zu ertragen
 • ὑπ-ομοσία
  ἡ, Bitte um Aufschub des gerichtlichen Termins unter eidlicher Versicherung eines wichtigen Hindernisses, z. B. von Krankheit
 • ὑπο-μοσχεύω
  durch Absenker od. Sprößlinge fortpflanzen, übertr., heimlich fortpflanzen, fortsetzen
 • ὑπο-μοχθηρός
  etwas schlecht, böse
 • ὑπο-μοχλεύω
  mit einem Hebel heben
 • ὑπο-μόχλιον
  τό, die Unterlage des Hebebaumes od. Hebels, der Stützpunkt
 • ὑπο-μύζω
  ein wenig stöhnen
 • ὑπο-μῡθέομαι
  vorher sagen
 • ὑπο-μῡκάομαι
  dazu od. ein wenig brüllen
 • ὑπο-μυκτηρίζω
  ein wenig, dabei die Nase rümpfen
 • ὑπό-μυξος
  von Schleim, schleimig
 • ὑπο-μύσαρος
  etwas schmutzig, ekelhaft
 • ὑπο-μύω
  sich ein wenig schließen; ὄμματα ὑπομεμυκότα, halbgeschlossene Augen
 • ὑπό-μωρος
  etwas dumm, albern
 • ὑπο-ναίω
  χῶρον, darunter, unten wohnen
 • ὑπο-νεάζω
  sich ein wenig od. allmählich verjüngen, zweifelhaft
 • ὑπο-νεάω
  die Brache ein wenig mit dem Pfluge aufreißen
 • ὑπο-νείφω
  etwas schneien; νὺξ ὑπονειφομένη, eine Nacht, in der es etwas schneit
 • ὑπο-νεμεσάω
  ein wenig zürnen
 • ὑπο-νέμομαι
  von unten aus abweiden, von Grund aus wegfressen, verzehren, von der Flamme. Auch unterminieren; Betrügen
 • ὑπο-νέομαι
  darunter hineingehen
 • ὑπο-νεύω
  heimlich zunicken
 • ὑπο-νέφελος
  unter Wolken; bewölkt
 • ὑπο-νέω
  unter od. darunter schwimmen; untertauchen
 • ὑπο-νήϊος
  unter dem Gebirge Νήϊον auf Ithaka, am Fuße desselben liegend
 • ὑπο-νήφω
  ziemlich nüchtern sein
 • ὑπο-νήχομαι
  im Schwimmen nachstehen
 • ὑπο-νίπτω
  unten od. ein wenig waschen
 • ὑπο-νιτρ-ώδης
  ες, etwas langensalzartig
 • ὑπο-νοέω
  1) in Verdacht haben, argwöhnen; vermuten, nach Vermutung deuten; τὶ εἴς τινα, Ar. σὺ μηδὲν εἰς ἔμ' ὑπονόει τοιοῦτο; einen Verdacht gegen ihn haben, etwas von ihm vermuten; 2) allmählich bemerken, innewerden
 • ὑπο-νόημα
  τό, Vermutung, Meinung
 • ὑπο-νοητής
  ὁ, der Argwöhnende
 • ὑπο-νόθευσις
  εως, ἡ, Verführung
 • ὑπο-νοθευτής
  ὁ, der Verführer
 • ὑπο-νοθεύω
  verführen
 • ὑπό-νοια
  ἡ, versteckte Meinung, Verdacht, Argwohn, Vermutung, Sinn einer Rede; παρὰ ὑπόνοιαν, wider Erwarten; ἐν ὑπονοίᾳ und καϑ' ὑπόνοιαν, allegorisch, sinnbildlich
 • ὑπο-νομεύω
  untergraben, unterirdische Gänge od. Minen machen. Übertr., durch heimliche Listen untergraben, Ränke anstiften
 • ὑπο-νομή
  ἡ, unterirdischer Gang, Mine. Übertr., Listen, Ränke, Schliche
 • ὑπο-νομηδόν
  durch unterirdische Gänge, Minen
 • ὑπο-νόμιος
  den Gesetzen unterworfen
 • ὑπό-νομος
  unter der Erde hingehend, unterirdisch, unterminiert; ὁ ὑπόνομος, unterirdischer Gang, Mine; Kanal, übh. ein Loch in der Erde
 • ὕπ-ονος
  ein untergesetzter Haspel
 • ὑπο-νοσέω
  ein wenig kränkeln, anfangen zu erkranken
 • ὑπό-νοσος
  Krankheiten unterworfen, ungesund
 • ὑπο-νοστέω
  zurückkehren; heruntergehen, abnehmen, sich vermindern; von einem Flusse, dessen Wasser sinkt
 • ὑπο-νόστησις
  ἡ, Rückkehr, das Heruntergehen, Sinken
 • ὑπο-νοτίζω
  unten od. ein wenig benetzen, anfeuchten
 • ὑπο-νυμφίς
  ίδος, ἡ, Brautführerin, Brautjungfer
 • ὑπο-νύσσω
  unten oder ein wenig stechen, spornen, übertr.; reizen, beunruhigen
 • ὑπο-νυστάζω
  ein wenig od. leise nicken, allmählich einschlafen
 • ὑπό-νωθρος
  etwas träge od. dumm
 • ὑπό-ξανθος
  etwas goldgelb
 • ὑπο-ξενίζω
  etwas Fremdes haben in Sprache, Tracht oder Sitte
 • <<< list operone >>>