334 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • στρεβλότης
  ητος, ἡ, das Gedrehtsein, die Krümmung
 • στρεβλό-χειλος
  krummlippig, im Reden verkehrt, auch krumm u. listig redend
 • στρεβλόω
  mit der στρέβλη drehen, winden, schrauben, anspannen, z. B. Taue mit Winden drehen; auch die Saiten eines Instruments mit den Wirbeln spannen. Bes. auf ein Folterwerkzeug spannen, auf dem durch Schrauben alle Glieder ausgereckt u. ausgerenkt werden, foltern, wie es bei peinlichen Untersuchungen, bes. der Sklaven üblich war; στρεβλοῠσϑαι ἐπὶ τροχοῠ, auf dem Folterrade. Auch vom Wundarzte, στρεβλοῠν πόδα, den ausgerenkten Fuß drehen und renken, um ihn einzurichten. Von den Ringern, welche ihren Gegnern die Glieder verdrehen und ausrenken. Pass. verdreht werden; στρεβλοῠσϑαι τοὺς ὀφϑαλμούς, schielen
 • στρέβλωσις
  ἡ, das Foltern od. Martern
 • στρεβλωτήριον
  τό, Folter -od. Marterwerkzeug
 • στρεβλωτήριος
  folternd, marternd
 • στρεβλωτής
  ὁ, der Folterer, Peiniger
 • στρέμμα
  τό, das Gedrehte, das verrenkte Glied
 • στρέπτ - αιγλος
  glanzdrehend, glanzwirbelnd; στρεπταίγλη ὁρμὴ Νεφελῶν, den schwülstigen Dithyrambendichtern komisch nachgebildet
 • στρεπτίκιος άρτος
  ὁ, eine Kuchenart
 • στρεπτικός
  zum Drehen geschickt, drehend
 • στρεπτίνδα
  Umwendens, ein Kinderspiel, bei dem ein liegendes Stück Holz mit einem darnach geworfenen umgewandt werden mußte
 • στρεπτό-λυτον
  τό, eine rhetorische Figur
 • στρεπτός
  1) gedreht, gewunden, geflochten; χιτών, ein Unterkleid von geflochtener, gewebter Arbeit, eine Art Panzerhemd von zusammengeflochtenen Ringen, sonst ἀλυσιδωτός, lorica annulata, od. von gegliederter Metallarbeit, sonst λεπιδωτός. Auch ὁ στρεπτὸς κύκλος, ein Halsband von zusammengedrehten, aneinander gereihten Gliedern, eine Halskette; plur., οἱ στρεπτοί, Halsketten. Auch eine Art Backwerk von zusammengedrehter Gestalt, etwa eine Kringel; 2) zu drehen, zu wenden, biegsam, lenksam; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσϑλῶν, eine gewandte, geläufig sprechende Zunge, od. die zu Verschiedenem sich wendet, zum Lobe od. Tadel
 • στρεπτο-φόρος
  eine Halskette tragend
 • στρευγεδών
  όνος, ἡ, Bedrängnis, Qual
 • στρεύγομαι
  eigtl. tropfenweise ausgedrückt oder ausgepreßt werden; übertr., allmählich entkräftet, erschöpft werden, hinschmachten; βέλτερον ἢ ἀπολέσϑαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι, ἢ δηϑὰ στρεύγεσϑαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, besser auf einmal umkommen oder am Leben bleiben, als lange, langsam hinschmachten im Kampfe; στρεύγεσϑαι καμά-τοισι, durch Mühsal erschöpft, aufgerieben werden; bes. vor Hunger umkommen, verhungern; überh. gedrängt, gepeinigt werden, Not od. Qual leiden
 • στρεφε-δῑνέω
  im Wirbel drehen od. wenden, u. pass. sich im Wirbel drehen, kreisen; ὄσσε οἱ στρεφεδίνηϑεν, für ἐστρεφεδινήϑησαν, die Augen wurden ihm schwindlig; intrans., sich im Wirbel, im Kreise drehen
 • στρέφω
  drehen, wenden, biegen; ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππ ους, lenken; ἔριδα, den Wettkampf verflechten, verschlingen, hergenommen von der Kunstsprache der Ringer, den Gegner fassen und umwerfen; auch umwerfen; σεισμός νιν ἔστρεψε χϑονός, das Unterste zu oberst kehren, umstürzen; zusammendrehen; auch spinnen; verdrehen, verrenken; daher auch = die Glieder auf der Folter ausrecken, foltern, martern; στρέφει με περὶ τὴν γαστέρα, es quält mich im Leibe, ich habe Leibschneiden. Übertr., στρέφειν τι φρεσίν, στρέφειν βουλὴν ἐν ἑαυτῷ, etwas in der Seele hin- u. herwenden, es von allen Seiten betrachten, animo volvere. Pass. sich drehen, wenden, sich herumdrehen, sich hin- u. herwenden; ἔμελλεν στρέψεσϑ' ἐκ χώρης, sich abwenden und fortgehen; χερσὶν ἀώτου στρεφϑεὶς ἐχόμ ην, sich andrücken, anschmiegen; umgewandt; στρέψαι στράτευμ' ἐς Ἄργος, wende es mit dir zurück; sich an etwas lehren. Gew. wie versari, sich an einem Orte drehen und wenden, daselbst verweilen, verkehren, auch übertr., sich womit beschäftigen. Übertr., στροφὰς στρέφεσϑαι, Wendungen machen, Ränke spinnen, schmieden; dah. τί ταῠτα στρέφει, warum schmiedest du diese Ränke?; sich wenden, sich sträuben. Intrans., sich wenden; Ξενοφῶν δὲ στρέψας πρὸς τοὺς Καρδούχους ἀντία τὰ ὅπλα ἔϑετο, sc. στρατιώτας, er ließ gegen die Karduchen Kehrt, = Front machen
 • στρεψ-αύχην
  ενος, ὁ, ἡ, mit gedrehtem, gewundenem Halse
 • στρεψί-μαλλος
  mit krauser Wolle, ὄϊς; übrtr., schlau, arglistig
 • στρεψί-μελος
  die Tonweisen umändernd
 • στρέψις
  εως, ἡ, das Drehen, Wenden
 • στρεψο-δικέω
  das Recht verdrehen
 • στρεψο-δικο-παν-ουργία
  ἡ, Schlauigkeit im Verdrehen des Rechts
 • στρηνής
  ές, streng, scharf, rauh, bes. von der Stimme und dem Schalle; von der Trompete. Auch stark, kraftvoll, strenuus
 • στρηνιάω
  überkräftig sein, übermütig sein, oft in der neuen Comödie, für τρυφάω
 • στρῆνος
  ὁ, u. στρῆνος
  εος, τό, Kraft; bes. Überkraft, Übermut; auch heftiges Verlangen wonach
 • στρηνό-φωνος
  von harter, rauher, starker Stimne
 • στρηνύζω
  rauh und stark schreien, eigtl. von der Stimme des Elephanten
 • στριβιλικίγξ
  auch nicht das Geringste
 • στρίβος
  ὁ, eine schwache, feine Stimme; ἡ λεπτὴ καὶ ὀξεῖα βοή, von dem Piepen eines Vogels λίκιγξ unterschieden
 • στρίγξ
  ἡ, 1) ein Nachtvogel, nach seiner kreischenden Stimme benannt, strix; 2) die Reihe, Zeile, lat. strigo
 • στριφνός
  dicht, fest
 • στρίφνος
  ὁ, hartes, sehniges Fleisch
 • στροβεύς
  έως, ὁ, ein Werkzeug des Walkers zum Umdrehen, Umrühren
 • στροβέω
  einen Kreisel drehen, im Kreise herumdrehen, herumtreiben, und übertr., beunruhigen; στροβήσεται ὄμματα, er wird seine Augen rollen
 • στροβητός
  herumgedreht, gewaltsam bewegt
 • στροβῑλεών
  ῶνος, ὁ, Fichtenhain
 • στροβίλη
  ἡ, eine Wicke von Wundfäden, die länglichrund wie ein Fichtenzapfen, στρόβιλος, zusammengedreht ist
 • στροβῑλίζω
  drehen, hin und her drehen
 • στροβίλινος
  von Fichtenzapfen, von der Fichte
 • στροβίλιον
  τό, ein kleiner Fichtenzapfen, auch eine kleine Fichte; u. ein zapfenförmiger Ohrschmuck
 • στροβῑλίτης
  ὁ, οἶνος, mit den Kernen des Fichtenzapfens angemachter Wein
 • στροβῑλο-ειδής
  ές, von der Art od. Gestalt eines στρόβιλος, eines Kreisels, Fichtenzapfens, kegelförmig
 • στρόβῑλος
  ὁ, ein jeder gedrehte, gerundete od. sich drehende Körper, Kreisel; εὐδαιμονέστερος φανεὶς τῶν Καρκίνου στροβίλων, komisch, die Söhne des Karkinus, welche Brummkreisel sind, wahrscheinlich Tänzer; Wirbel, Strudel, bes. ein Wirbelwind mit dem Zuge nach oben. Ein Tanz, wahrscheinlich eine Art Walzer. Fichten- od. Tannenzapfen, Zirbelnuß; eine Art Fichte od. Kiefer selbst. Auch ein kegelförmiger Ohrenschmuck
 • στροβῑλός
  gedreht, sich im Kreise drehend, wirbelnd
 • στροβῑλόω
  umdrehen, im Kreise drehen
 • στροβῑλ-ώδης
  ες, kegelförmig
 • στρόβος
  ὁ, Wirbel, das Herumdrehen im Kreise; ἔχω στρόβους ζώνας τε, συλλαβὰς πέπλων, ein Stück am Gurt
 • στρογγυλαίνω
  runden, rund machen
 • στρογγύλευμα
  τό, das Gerundete, der runde Körper
 • στρογγύλλω
  abrunden, rund machen
 • στρόγγυλμα
  τό, das Gerundete
 • στρογγυλό-γλυφος
  rund geschnitzt
 • στρογγυλο-δίνητος
  herum-, im Kreise gedreht
 • στρογγυλο-ειδής
  ές, rundlich
 • στρογγυλό-καυλος
  mit rundem Stengel
 • στρογγυλό-λοβος
  mit runder Schote
 • στρογγυλο-ναύτης
  ὁ, der auf einem runden oder Kauffahrteischiffe Fahrende
 • στρογγυλό-πλευρος
  mit runden Seiten, an den Seiten rund
 • στρογγυλο-πρός-ωπος
  mit rundem Gesichte
 • στρογγύλος
  rund, abgerundet, zugerundet; Ggstz bei Linien εὐϑύς; πλοῖα, runde od. Kauffahrteischiffe, im Ggstz zu den länglichen, spitzgeschnäbelten Kriegsschiffen; ἱστία, volle, geschwellte, aufgeblasene Segel; von Füßen der Pferde und Hunde; von einer Flasche; στρογγύλα ῥήματα, = πιϑανά u. πανοῠργα erklärt, gedrungene Rede, wohl abgerundet, so στόμα στρογγύλον, das os rotundum des Horat., ein runder Mund, der alles in der vollkommensten Art vorträgt; dah. στρογγύλοι καὶ βραχυλόγοι u. στρογγύλη λέξις, der wohlgerundete, wohlausgearbeitete Ausdruck; στρογγύλως ἐκφέρειν, nett u. knapp ausdrücken; aber στρογγύλως βιοῠν ist = knapp u. eingeschränkt leben
 • στρογγυλότης
  ητος, ἡ, Rundung, runde Gestalt
 • στρογγύλωμα
  τό, das Gerundete, Abgerundete
 • στρογγύλωσις
  ἡ, die Rundung, das Abrunden
 • στρομβηδόν
  nach Art eines στρόμβος, eines Kegels od. einer Schnecke; στρ. σύγχυσις νεῶν, vom Wirbelwinde
 • στρομβο ειδής
  ές, von der Art od. Gestalt eines στρόμβος, eines Kreisels, Kegels; von der Art der στρόμβοι, Tiere
 • στρόμβος
  ὁ, ein gedrehter, gewundener Körper; ein Kreisel; Wirbelwind; ein gewundenes, nach oben spitzig zugehendes Schneckengehäuse. Ein Fichten- oder Tannenzapfen. Die Spindel
 • στρομβόω
  im Kreise drehen; zum στρόμβος machen
 • στρούθειος
  vom od. zum Vogel, zum Spatz oder Strauß gehörig
 • στρουθίζω
  1) wie ein στρουϑός piepen, schreien, schwatzen; 2) mit dem Kraute στρουϑίον reinigen
 • στρουθίον
  τό, 1) Sperling; 2) sc. ῥιζίον, Seifenkraut, zum Reinigen der Wolle gebraucht; 3) Birnquitte
 • στρουθο-κάμηλος
  ὁ, auch ἡ, der Vogel Strauß wegen seines Kamelhalses
 • στουθο-κέφαλος
  mit dem Kopfe eines Vogels od. Straußes, spitzköpfig
 • στρουθό-πους
  ποδος, mit Sperlings- od. Straußfüßen
 • στρουθός
  ὁ, jeder kleine Vogel, bes. der Sperling, Spatz; übh. Vogel; ἡ στροῠϑος ist auch der Strauß; eigtl. ἡ μεγάλη στροῠϑος, der große Vogel. Auch das Kraut στρουϑίον. Übertr. ist ὁ στροῠϑος ein geiler, verbuhlter Mensch, weil die Spatzen ihrer Geilheit wegen von jeher bekannt waren
 • στρουθο-φάγος
  Vögel od. Strauße essend
 • στρουθωτός
  wie von στρουϑόω, mit Vögeln bemalt od. gestickt
 • στροφαῖος
  ὁ, Beiwort des Hermes, der als Türsteher neben den Türangeln steht. Bei den Erythräern hieß die Artemis στροφαία
 • στροφάλιγξ
  ιγγος, ἡ, Wirbel; κονίης, Staubwirbel; Krümmung, Bug; auch vom Kreislaufe der Gestirne. Übh. alles Kreisförmige, z. B. ein runder Käse. Auch dasjenige, um das sich etwas anderes dreht, wie die Türangel, die Wagenachse
 • στροφαλίζω
  oft, viel drehen, ἠλάκατα, die Spindel drehen, spinnen; στροφάλιξε φόβην, vom Löwen
 • στρόφαλος
  ὁ, ein Kreisel, Ἑκατικός, Zauberkreisel, -rad, eine Art Kurbel an einer Wurfmaschine
 • στροφάς
  άδος, ὁ, ἡ, sich umdrehend, wendend; ἄρκτου στροφάδες κέλευϑοι, die Kreisläufe, welche der Bär am Himmel beschreibt; ἄελλα, Wirbelwind; von den rückkehrenden Kranichen
 • στροφεῖον
  τό, 1) Werkzeug, etwas zu drehen oder zu wenden, bes. auf dem Theater eine Maschine, um eine handelnde Person plötzlich den Augen der Zuschauer zu entziehen; 2) eine hölzerne Winde, mit welcher die Ankertaue gedreht wurden. Auch ein gedrehtes Tau, Strick
 • στροφεύς
  έως, ὁ, 1) der Wirbelknochen des Halses u. Rückgrats; 2) der Angelhaken, auf dem sich die Tür dreht
 • στροφέω
  trans. und intrans., bes. Leibschneiden haben
 • στροφή
  ἡ, das Drehen, Wenden, die Wendung; bes. Tanzwendung des Chors in der Orchestra und der während des Tanzes gesungene, einer solchen Wendung entsprechende Gesang, die Strophe, übh. die Verbindung mehrerer Verse zu einem metrischen Ganzen. Übertr. = Gewandtheit, Schlauheit
 • στροφιγγο-ειδής
  ές, von der Art od. Gestalt eines στρόφιγξ, Zapfens
 • στρόφιγξ
  ιγγος, ἡ, Wirbelknochen. Übh. Wirbel, Zapfen, um den sich ein Körper dreht, Türangel, eigtl. der Zapfen oben und unten am Türflügel, der sich in einem Loche drehte und aus dem Kernholze von λωτός, πύξος od. πρῖνος gemacht wurde, στροφεύς aber das Stück aus dem Holze der πτελέα, an dem die στρόφιγξ saß. Auch der Hahn an einer Röhre, den man umdreht
 • στροφικός
  1) zum Drehen od. Umwenden gehörig; bes. hießen einige Gewächse so, welche blühend untergepflügt wurden, um das Land zu düngen; 2) zu einer Strophe gehörig, strophisch, aus einer Strophe bestehend, Gramm
 • στρόφιον
  τό, eine kleine Binde, ein Band, das Frauen u. Mädchen um den Kopf u. um die Brust wanden. Auch ein Kopfschmuck der Priester, der Könige
 • στροφο-δῑνέω
  sie flattern umher
 • στροφόομαι
  -ώσομαι, pass., eigtl. von Leibschmerzen gequält werden, Leibschneiden haben
 • στρόφος
  ὁ, das von Leder, Wolle od. Hanf zusammengedrehte, geflochtene od. gestickte Band, daran war ein gedrehter Gurt als Tragband, Gurt; Wickelband, Windel; Flechtwerk, Flechte; Leibschneiden
 • στροφ-ώδης
  ες, einem στρόφος ähnlich
 • στρυφνός
  von zusammenziehendem Geschmacke, herb, sauer. Übertr., von saurem Ansehen, verdrießlichem Wesen, sauertöpfisch. mürrisch. Auch = στριφνος, hart, fest; οὐρὴ στρυφνὴ ἐκτάδιός τε, langer Schwanz
 • στρυφνότης
  ητος, ἡ, zusammenziender, herber, saurer Geschmack; übertr., sauertöpfisches, mürrisches Wesen; aber στρ. τῆς λέξεως ist = das durchdringende
 • στρυφνόω
  herb od. sauer machen, übh.= στύφω
 • στρύχνος
  ὁ, auch ἡ ein Pflanzengeschlecht Nachtschatten, wovon die Alten vier Gattungen kannten, deren einige giftig waren, andere eine eßbare, weinsäuerliche Beere trugen
 • στρῶμα
  τό, alles, was hingebreitet und untergelegt wird, um darauf zu liegen oder zu sitzen, Streu, Lager, Decke; bes. Bett- und Tisch-, auch Pferdedecken; μηδένα πώποτ' ἐλεῆσαι, ἀλλὰ ϑύρας ἀφαιρεῖν καὶ στρώμαϑ' ὑποσπᾶν, das Bett unter dem Leibe wegreißen. Weil die Teppiche bunt durchwirkt zu sein pflegten, hießen auch Bücher vermischtes Inhalts στρώματα, wie das noch vorhandene Buch des Clem. Alex. Die Pfähle unter einer hölzernen Brücke, στρώματα γεφύρας πεπηγότα
 • στρωματεύς
  έως, ὁ, 1) Bett- oder Tischdecke, Teppich; 2) ein breiter, bunter Fisch
 • στρωματίτης
  ὁ, ἔρανος, vom Pickenick, wozu der Wirt die Tischlager nebst den Decken gibt
 • στρωματό-δεσμος
  ὁ, u. στρωματό-δεσμον
  τό, ein lederner od. linnener Bettsack, in welchen man die Bettpolster und Bettdecken legte u. zusammenschnürte; συσκευάζεσϑαι, einpacken; welches das Geschäft eines eigens dazu bestellten Sklaven war
 • στρωματο-θήκη
  ἡ, der Saumsattel oder Packsattel
 • στρωματο-φύλαξ
  ακος, ὁ, ἡ, der die Aufsicht über Betten, Tischgedecke, Tischzeug u. dgl. hat
 • στρωμνή
  ἡ, das gebreitete oder bereitete Lager; ἄφϑιτος, vom goldenen Vließ
 • στρώννῡμι und στρωννύω
  breiten, ausbreiten
 • στρῶσις
  εως, ἡ, das Ausbreiten, Decken; ὁδῶν, Pflastern
 • στρωτήρ ῆρος, ὁ
  der auf einem anderen ruhende Querbalken an der Decke; sprichwörtlich von einem Betrunkenen. Auch die über die Dachsparren genagelten Latten, auf welche die Dachziegel gelegt werden
 • στρώτης
  ὁ, der Hinbreitende, bes. der die Bett- und Tischlager zurechtlegt und packt
 • στρωτός
  gebreitet, hingelegt, untergelegt
 • στρωφάω
  oft drehen, wenden; ἠλάκατα στρωφῶσα, die Spindel drehend, spinnend. Pass. sich hin und her wenden, wie versari, sich aufhalten, verkehren
 • στυγ-άνωρ
  ορος, ὁ, ἡ, den Mann od. das männliche Geschlecht hassend
 • στύγαξ
  ᾱκος, ὁ, Spottname des dem athenischen Volke verhaßten Feldherrn Eukrates
 • στυγερός
  verhaßt, abscheulich, entsetzlich, übh. fürchterlich, sowohl von Personen als von Sachen, die das Gefühl des Hasses od. Abscheus erregen, von denen man sich mit Entsetzen abwendet; πάντες μὲν στυγεροὶ ϑάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσιν, alle Todesarten sind ihnen schrecklich; στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο ϑυμῷ, er wurde ihr verhaßt, er war ihr Feind in der Seele; unglücklich
 • στυγερότης
  ητος, ἡ, das Verhaßt-, Abscheulich-, Fürchterlich-, Traurigsein
 • στυγερ-ώπης
  ες, mit verhaßtem, abscheulichem Blicke
 • στυγέω
  1) hassen, verabscheuen u. deshalb fürchten; c. inf., sich scheuen etwas zu tun; 2) verhaßt, furchtbar machen; τῷ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας, ich würde wohl manchem meinen Mut und meine Hände furchtbar machen; gew. Bdtg hassen, fürchten
 • στύγημα
  τό, das Gehaßte, der Gegenstand des Hasses
 • στυγητός
  verhaßt
 • στύγιος
  übh. verabscheut, abscheulich
 • στυγνάζω
  traurig od. betrübt sein, traurig, finster aussehen
 • στυγνο-ποιός
  traurig od. finster machend
 • στυγνός
  verhaßt; auch = traurig; στυγνὸς μὲν εἴκων δῆλος εἶ, verdrießlich, ungern
 • στυγνότης
  ητος, ἡ, Betrübnis; τοῠ βλέμματος, das traurige, unfreundliche Aussehen, z. B. des Senats in Rom; des Klimas, eines unbebauten Landes
 • στυγνό-χροος
  von trauriger, finsterer Farbe, schwarz
 • στυγνόω
  betrübt od. traurig machen, u. pass. betrübt, traurig werden, sein
 • στυγο-δέμνιος
  u. στυγό-δεμνος
  das Ehebett, die Ehe, den Ehegatten hassend
 • στύγος
  εος, τό, Haß, Abscheu, Betrübnis. Bes. der Gegenstand des Hasses od. Abscheus; auch von Sachen: verabscheuungswürdige Tat
 • στῡλίς
  ίδος, ἡ, eine Stange mit einem Segel am Hinterteile des Schiffes
 • στῡλίτης
  ὁ, zu einer Säule gehörig
 • στῡλο-βάτης
  ὁ, Säulenfuß
 • στῡλο-γλύφος
  Säulen schnitzend
 • στῡλο-ειδής
  ές, säulenartig, griffelähnlich
 • στῡλο-πινάκιον
  τό, Säule mit Bildnissen
 • στῦλος
  ὁ, wie στήλη, die Säule, der Pfeiler; στρογγύλος, runder Pfahl. Bes. der Griffel zum Schreiben u. Zeichnen
 • στῡλόω
  mit Säulen stützen; ζωὴν στυλώσασϑαι, seinem Leben durch Kinder eine Stütze geben
 • στῦμα
  τό, die Aufrichtung des männlichen Gliedes
 • στῦμμα
  τό, das was zusammenzieht, dicht u. fest macht, dah. ein Farbestoff, mit dem die Wolle zum Echtfärben gebeizt u. zugerichtet wurde. Auch ein Material, Öle zu verdichten, damit sie den Wohlgeruch besser u. länger behalten
 • στυμνός
  zusammengezogen, dicht, fest
 • στύξ
  στυγός, ἡ, übh. das Gehaßte, Verabscheute; durchdringender Frost
 • στυπάζω
  schlagen
 • στύπαξ
  ᾱκος, ὁ, der Stricke von Werg verkauft, Spottname des athenischen Feldherrn Eukrates
 • στῡπεῖον
  τό, Werg, grober Hanf, u. ein Strick davon; τὰ στυππεῖα, Wergbündel
 • στῡπειο-πώλης
  ὁ, der Werg od. Stricke davon verkauft
 • στύπειος
  von Werg
 • στύπη
  ἡ, Werg, der grobe Teil des Flachses od. Hansstengels, der sich zunächst an der harten, holzigen Rinde στύπος befindet, stupa
 • στύπινος
  von Werg gemacht
 • στῡπιο-ποιός
  Werg machend
 • στυπο-γλύφος
  Stämme od. Blöcke behauend, bearbeitend
 • στύπος
  εος, τό, Stock, Stange, Stengel, Stiel, stipes
 • στυπτηρία
  ἡ, ein zusammenziehendes Salz
 • στυπτηρι-ώδης
  ες, alaun- od. vitriolartig
 • στυπτικός
  von zusammenziehendem, herbem Geschmacke, übh. zusammenziehend, verdichtend, verstopfend
 • στυρακίζω
  1) mit dem unteren Lanzenende stechen; 2) dem Storax ähneln, bes. an Geruch
 • στυράκινος
  aus Storax gemacht
 • στύραξ
  ακος, ὁ, das untere Ende des Lanzenschaftes, auch der ganze Schaft; auch die ganze Lanze, der Speer selbst
 • στύραξ
  ακος, ἡ, seltener ὁ, der Strauch od. Baum, der das Gummiharz storax, τὸ στύραξ, gibt
 • στύραξ
  ακος, τό, storax, ein wohlriechendes, als Räucherwerk gebrauchtes Gummiharz, das der Strauch ἡ στύραξ gibt
 • στῦσις
  ἡ, die Aufrichtung des männlichen Gliedes
 • στῡτικός
  zur Aufrichtung des männlichen Gliedes gehörig, dieselbe bewirkend
 • στυφελίζω
  schlagen, stoßen, drängen, treiben, treffen; vom Winde, νέφεα, die Wolken jagen, verscheuchen; verdrängen, verjagen; übh. einen mißhandeln, hart behandeln mit Worten u. Taten
 • στυφελισμός
  ὁ, das Schlagen, Stoßen, übh. die schimpfliche Behandlung, Mißhandlung
 • στυφελός
  dicht, fest, derb, rauh; ὀχυροῖσι πεποιϑὼς στυφέλοις ἐφέταις, streng, herrisch; στυφλὸς δὲ γῆ καὶ χέρσος, rauh; auch vom Geschmack: zusammenziehend, herb
 • στυφο-κόπος
  mit dem Stocke schlagend
 • στυφότης
  ητος, ἡ, das Dicht- oder Festsein
 • στυφρός
  zusammengezogen, dicht, fest
 • στύφω
  zusammenziehen, dicht, fest, hart machen, bes. vom zusammenziehenden, herben Geschmack; χείλεα στυφϑείς, dem die Lippen durch Säure zusammengezogen sind. Auch intrans. von zusammenziehendem, herbem Geschmack sein
 • στῦψις
  εως, ἡ, das Zusammenziehen, Dicht-, Festmachen, auch das Zusammenziehen durch sauern Geschmack. Bei der Färberei, Beizung u. Zurichtung der Wolle, um die Farbe durch den Gebrauch zusammenziehender Mittel echt zu machen. Auch bei Bereitung wohlriechender Öle od. Salben, gewisse Materialien hinzutun, welche durch ihre zusammenziehende Kraft den Wohlgeruch länger erhalten
 • στῡω
  steifen, emporrichten, bes. das männliche Glied; pass. mit ἔστῡκα, steif emporstehen, aufgerichtet sein, gew. vom männlichen Gliede
 • στωά
  ἡ, die Halle
 • στῶαξ
  ακος, ὁ, verächtlicher Ausdruck für Stoiker
 • στωϊκός
  aus od. von der Halle, gew. ὁ Στωϊκός, die Stoiker, die stoische Pilosophie betreffend
 • στωμύληθρος
  u. στωμυλήθρης
  ὁ, geschwätzig
 • στωμυλία
  ἡ, Geschwätzigkeit, Plauderhaftigkeit
 • στωμυλιο-ωυλ-λεκτάδης
  ὁ, der Geschwätze zusammenliest
 • στωμύλλω
  mundfertig oder geschwätzig sein, schwatzen, auch im milderen Sinne: von angenehmer, einnehmender Gesprächigkeit
 • στωμύλος
  ein gutes Mundwerk habend, redselig, geschwätzig, auch einnehmend od. gefällig redend
 • σύ
  du; Verstärkung σύγε, σοῠγε, du wenigstens, du freilich, du für deinen Teil
 • συ-άγρειος
  vom wilden Schweine
 • συ-αγρεσία
  ἡ, Fang od. Jagd der wilden Schweine
 • συαγρίς
  ίδος, ἡ, ein Meerfisch
 • σύ-αγρος
  ὁ, der wilde Schweine jagt, von Hunden; = σῦς ἄγριος, das wilde Schwein, der Eber
 • συαγρ-ώδης
  ες, dem wilden Schweine oder Eber ähnlich
 • σύ-αγχος
  Schweine würgend
 • σύαινα
  ἡ, die Sau. Auch ein Meerfisch
 • σῡαξ
  ὁ, eine Bohnenart, Saubohnen
 • σύβαξ
  ᾱκος, ὁ, ἡ, u. συβαλής
  ές, säuisch, unflätig, bes. brünstig, läufisch, wollüstig
 • συβαρίζω
  sybaritisch, üppig leben, schwelgen
 • σύβαρις
  ιος u. ιδος, ἡ, als Appelativum, Üppigkeit, Schwelgerei
 • συ-βόσιον
  τό, Sauherde; auch = Schweinestall
 • συβριάζω
  schwelgen, üppig leben
 • συβριακός
  schwelgerisch, üppig
 • συβριασμός
  ὁ, Schwelgerei
 • συ-βωτέω
  ein Sauhirt sein
 • συ-βώτης
  ὁ, Sauhirt, Schweinehirt
 • συ-βωτικός
  ή, όν, zum Schweinehirten gehörig, geschickt, die Schweine zu hüten
 • σύγ-γαμβρος
  ὁ, Mitschwager
 • συγ-γαμέω
  zusammen, zu gleicher Zeit heiraten
 • <<< list operone >>>