331 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • στατήρ
  ῆρος, ὁ, eigentlich jedes Gewicht; bes. eine Münze, der Stater; von Silber, in Athen vier Drachmen an Werte; dah. auch τετράδραχμος genannt; etwas weniger als 1 Taler; häufiger Goldstater; der attische Goldstater, στατὴρ χρυσοῠ, war = 20 Silberdrachmen, ungefähr 5 Taler, der Kyzikener = 28 Drachmen; στατῆρες Δαρεικοί, die Darius Hystaspis schlagen ließ, die im Allgemeinen unserem Friedrichsd'or entsprechen
 • στατηριαῖος
  vom Wert eines στατήρ
 • στατικός
  1) stellend, zum Stillstehen bringend, hemmend; ἡ στατική, ein adstringierendes Kraut, statice; 2) wägend; ἡ στατική, die Kunst des Wägens
 • στατός
  gestellt, stehend; ἵππος, das im Stalle stehende, Stallroß; στατὸν ἐς ὕδωρ, das stehende Wasser; οἱ στατοί, eine Obrigkeit
 • σταυρηδόν
  nach Art eines Pfahls
 • σταυρο-ειδής
  ές, von der Gestalt eines Pfahls od. Kreuzes
 • σταυρός
  ὁ, ein aufrechtstehender Pfahl, Spitzpfahl, Pallisade. Später das Kreuz zur Hinrichtung
 • σταυρό τυπος
  mit dem Zeichen des Kreuzes
 • σταυρο-φάνεια
  ἡ, die Erscheinung des heil. Kreuzes
 • σταυρόω
  1) Pfähle oder Pallisaden einschlagen, durch Pallisaden schützen; 2) kreuzigen
 • σταύρωμα
  τό, ein mit Spitzpfählen od. Pallisaden umgebener und befestigter Ort
 • σταυρώσιμος
  zur Kreuzigung gehörig, ἡμέρα, der Tag der Kreuzigung
 • σταύρωσις
  ἡ, das Einschlagen der Pfähle u. Befestigen mit Pallisaden. Die Kreuzigung
 • σταυρωτής
  ὁ, u. σταυρωτήρ
  ῆρος, ὁ, der Pfähle oder Pallisaden einschlägt, der Kreuzigende
 • σταφιδευταῖος
  von getrockneten und gepreßten Weinbeeren
 • σταφιδίτης
  ὁ, von getrockneten Weinbeeren
 • σταφιδο-ποιΐα
  ἡ, das Rosinenmachen
 • σταφιδόω
  Weinbeeren trocknen
 • σταφίς
  ίδος, ἡ, getrocknete Weinbeere, Rosine
 • σταφυλ-άγρα
  ἡ, Zange zum Fassen des Zapfens im Munde
 • σταφυλή
  ἡ, 1) die Weintraube, der Weinstock; 2) der angeschwollene Zapfen im Munde, wenn er mit dem unteren Ende wie eine Weinbeere am Stiele vorsteht
 • σταφύλη
  ἡ, das Senkblei in der Bleiwaage der Zimmerleute (weil es an der Schnur wie die Traube on ihrem dünnen Stiele hängt, σταφυλή), auch die Bleiwaage selbst; ἵππους σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας, Rosse über den Rücken hin so gleich, als wären sie mit der Bleiwaage gemessen
 • σταφυλη-κόμος
  Trauben pflegend
 • σταφυλη-τομία
  ἡ, das Traubenschneiden
 • σταφυλη-τόμος
  Trauben schneidend
 • σταφυλίζω
  durch Abmessen mit der Bleiwaage gleichmachen
 • σταφύλινος
  von der Traube
 • σταφυλῖνος
  ὁ u. ἡ, der Pastinak; ὁ στ., ein Insekt, von der Größe der σπονδύλη
 • σταφύλιον
  τό, kleine Traube
 • σταφυλίς
  ίδος, ἡ, die Traube
 • σταφυλίτης
  ὁ, der Traubige, heißt Dionysos
 • σταφυλο-βολεῖον u. σταφυλοβόλιον
  τό, Ort, wohin die gesammelten Trauben zum Keltern gelegt werden
 • σταφυλο-δρόμοι
  οἱ, Leute, die mit Kränzen am Feste der Κάρνεια in Lacedämon liefen
 • σταφυλο-καύστης
  ὁ, den Zapfen brennend
 • σταφυλο-κλοπίδης
  ὁ, Traubendieb
 • σταφυλο-λόγος
  Trauben lesend
 • σταφυλο-τομέω
  Trauben abschneiden; den geschwollenen Zapfen im Schlunde schneiden, operieren
 • σταφυλο-τομία
  ἡ, das Traubenabschneiden
 • σταφυλο-τόμος
  Trauben abschneidend; τὸ σταφυλοτόμον, ein Messer zum Operieren des geschwollenen Zapfens im Munde
 • σταφυλο-φόρος
  Trauben tragend; μόριον, der Zapfen im Munde
 • σταφύλωμα
  τό, ein Fehler des Auges innerhalb der Hornhaut
 • σταχάνη
  ἡ, die Waage
 • σταχυη-κομάω
  Ähren statt der Haare tragen, von ährenreichen Gefilden
 • σταχυη-κόμος
  Ähren pflegend
 • σταχυη-λόγος
  Ähren lesend
 • σταχυηρός
  mit Ähren, τὰ σταχυηρά, die ährentragenden Pflanzen
 • σταχυη-τόμος
  Ähren schneidend, ὅπλον, heißt die Sichel
 • σταχυη-τρόφος
  Ähren nährend
 • σταχυη-φόρος
  Ähren tragend
 • σταχύϊνος
  von der Ähre
 • σταχυ-μήτωρ
  ἡ, Mutter der Ähre, Isis
 • σταχυο-βολέω
  Ähren werfen, treiben
 • σταχυό-θριξ
  τριχος, Beiwort von νάρδος, deren Blätter Ähren bilden
 • σταχυο-λογέω
  Ähren lesen
 • σταχυο-λογία
  ἡ, die Ährenlese
 • σταχυο-λόγος
  Ähren lesend
 • σταχυόομαι
  pass., beährt, mit Ähren versehen sein; σπέρμα ἐσταχυωμένον, in Ähren sitzender Same
 • σταχυο-πλόκαμος
  ährenlockig, oder mit einem Ährenkranz in den Locken
 • σταχυο-στέφανος
  mit Ähren gekränzt
 • σταχυο-τρόφος
  Ähren nährend
 • σταχυο-φορέω
  Ähren tragen
 • σταχυο-φόρος
  Ähren tragend
 • στάχυς
  υος, ὁ, die Ähre, Kornähre; auch die Ähre anderer Pflanzen. Übertr., wie Frucht; auch Sprößling, Sohn; der Teil des Leibes unter dem Bauche; ein Wort der Schiffbauer
 • σταχυ-ώδης
  ες, ährenartig
 • σταω
  Stammform zu ἵστημι, stare, stehen
 • στέαρ
  τό, 1) stehendes Fett, Talg, wie die wiederkäuenden Tiere haben; στέατος μέγαν τροχόν, eine große Scheibe Talg; vom Delphin; 2) = σταίς, Teig von Weizenmehl, auch Sauerteig; eine Fettgeschwulst, = στεάτωμα
 • στεάτινος
  von Talg
 • στεατόω
  zu Talg oder talgig machen
 • στεατ-ώδης
  ες, talgartig, Talg habend
 • στεάτωμα
  τό, Talg, bes. Fettgeschwulst
 • στεγάζω
  bedecken
 • στεγάνη
  ἡ, Bedeckung
 • στεγανο-γραφία
  ἡ, das Schreiben mit Geheimschrift, in Chiffern
 • στεγανο-γράφος
  mit versteckter, jedem Fremden unlesbarer Schrift schreibend
 • στεγᾱ-νόμιον
  τό, Hausmiete
 • στεγᾱ-νόμος
  der Hausherr, Hauswirt
 • στεγανό-πους
  π οδος, sich mit den Füßen bedeckend, ein Volk wie die σκιάποδες; τὰ στεγανόποδα, Tiere, deren Zehen mit einer Schwimmhaut verbunden sind, wie die Biber, Ggstz σχιζόπους
 • στεγανός
  bedeckt; von Menschen: versteckt, verschwiegen, Ggstz ἀκόλαστος; τρίχες, dicht, das Wasser nicht durchlassend; zusammengezogen, verstopft; act., bedeckend
 • στεγάνωμα
  τό, die Verbindung der Wände
 • στέγ-αρχος
  ὁ, der Hausherr
 • στέγασις
  ἡ, das Bedecken, Dichtmachen
 • στέγασμα
  τό, alles Bedeckende, Bedeckung; Dach
 • στεγαστήρ
  ῆρος, ὁ, Dachziegel
 • στεγαστής
  ὁ, der Decker
 • στεγαστός
  bedeckt
 • στεγαστρίς
  ίδος, ἡ, bedeckend
 • στέγαστρον
  τό, Decke, auch bedeckter Wagen od. Sänfte; πλατύ, ein Behältnis, etwas zu verbergen
 • στέγη
  ἡ, Dach; allgemein: Haus; von der Höhle, in der Philoktet wohnt; vom Zelt; Zimmer
 • στεγήρης
  ες, mit einer Decke od. einem Dache versehen
 • στεγίτης
  ὁ, zum Dache, zum Haute, zum Zimmer gehörig
 • στεγνός
  bedeckt; περικαλύψῃ πίλῳ στεγνῷ, fest, dicht; τὸ στεγνόν, das Haus; στεγνὰ πτερά, häutige Flügel
 • στεγνότης
  ητος, ἡ, Dichtheit, γαστρός, das Verstopftsein
 • στεγνο-φυής
  ές, von dichter Beschaffenheit, körperlich
 • στεγνόω
  dicht machen, bes. den Leib verstopfen, adstringieren; auch: löten, kitten
 • στέγνωσις
  ἡ, das Verdichten, Verstopfen
 • στεγνωτικός
  zum Verdichten, Verstopfen gehörig, geschickt
 • στέγος
  τό, Dach, Haus; auch von den Totenurnen
 • στέγω
  lat. tego, decken, bedecken, beschützen; daher = in sich enthalten; auch = mit Stillschweigen bedecken, verschweigen; δάκρυον ὄμματ' οὐκέτι στέγει, kann die Träne nicht mehr zurückhalten; οὐκ ἔστεξε τὸν λόγον, verschwieg ihn nicht; abhalten, abwehren; παρδαλέᾳ στέγετο ὄμβοους, Regengüsse von sich abhalten, abwehren; ναῠς οὐκ ἐστέξατο κύμα, = das Schiff wurde leck; u. so bes. Feuchtigkeit abhalten; οἰκία στέγουσα, sarta tecta; auch = eine Feuchtigkeit in sich halten, nicht auslaufen lassen; übh. aushalten, ertragen, dulden
 • στείβω
  treten, mit den Füßen treten und stampfen, zertreten; von Pferden; στεῖβον δ' ἐν βόϑροισιν εἵματα, die Wäscherinnen traten die schmutzigen Gewänder in der Waschgrube und wallten sie; παρὰ τὰς στιβομένας ὁδούς, die betretenen Wege; νομὸν στείβειν, auf der Weide gehen; einhergehen, bes. in jemandes Fußtapfen treten, nachgehen, spüren; στειβόμενος καϑύπερϑε ποδῶν ἐκμάσσεται ἴχνη προτέρων τοκέων ἔτι ϑερμὰ κονίῃ, er spürt die noch warmen Spuren aus und geht ihnen nach. Mit den Füßen treten und dicht machen, übh. dicht-, festmachen
 • στειλειά
  ἡ, das Loch od. Öhr in der Axt, den Stiel hineinzustecken
 • στειλειόν
  τό, der Stiel der Axt, der in das Öhr, στειλειά, gesteckt wird
 • στειν-αύχην
  ενος, enghalsig, von einer Flasche
 • στεῖνος
  τό, Enge, enger Raum; μάχης, das Gedränge der Schlacht. Übertr. Bedrängnis, Not
 • στείνω
  1) eng machen, verengen; στεῖνον ψαμάϑους ὁμάδῳ, sie verengten den Sand durch die Menge. Pass. στείνομαι, στένομαι, eng werden, sich verengen; ϑύρετρα εὐρέα φεύγοντι στείνοιτο, die Pforte verengt sich dem Fliehenden; 2) weil das Engwerden bes. durch Anfüllung des Raumes bewirkt wird: voll sein oder werden, sich füllen; 3) bedrängt, belastet sein, beschwert werden
 • στείνωμα
  τό, das Beengte
 • στειν-ωπός
  eingeengt, beengt; auch ohne ὁδός, ἡ στεινωπός, Engweg, Hohlweg
 • στεῖρα
  ἡ, der Hauptbalken des Schiffsbodens, der nach vorn in die Höhe gebogene, stark vorspringende Kielbalken
 • στειρεύω
  unfruchtbar sein
 • στεῖρος (στεῤῥός
  eigtl. starr, steif), hart, vom unergiebigen Erdboden, auch von Menschen u. Tieren: unfruchtbar; nur im fem., von unfruchtbaren Frauen
 • στειρόω
  starr, hart od. unfruchtbar machen
 • στειρ-ώδης
  ες, wie unfruchtbar
 • στείρωσις ἡ
  Unfruchtbarkeit
 • στείχω
  eigtl. steigen, von unten nach oben gehen, von der Sonne; übh. wandeln, gehen; ἐς πόλεμον, in den Krieg ziehen; τὰν νεάταν ὁδὸν στείχουσαν, den letzten, den Todesweg gehend; c. accus. des Ortes, nach dem die Bewegung hingeht
 • στεκτικός
  bedeckend; ἡ στεκτική, die Kunst des Bedeckens und Abhaltens
 • στελειόω
  mit einem Stiel versehen
 • στελεφοῦρος
  ὁ, eine ährentragende Pflanze
 • στελεχηδόν
  stammweise
 • στελεχη-τόμος
  Stämme schneidend, abhauend
 • στελεχιαῖος
  zum Stammende gehörig; φλέψ, vena portae, die Pfortader
 • στελεχό-καρπος
  am Stamme fruchttragend
 • στέλεχος
  τό, das Stammende, unten an der Wurzel, der Stamm; Klotz, Block
 • στελεχόω
  einen Stamm machen, treiben
 • στελεχ-ώδης
  ες, wie ein Stammende
 • στελίδιον
  τό, Stielchen
 • στελίς
  ἡ, eine Schmarotzerpflanze
 • στέλλω
  1) eigtl. stellen, zum Stehen bringen; ἑτάρους στέλλων, die Gefährten (in Reih und Glied, in Schlachtordnung) stellend; bes. in Standsetzen, fertig machen, ausrüsten; τινὰ ἐς μάχην, einen in die Schlacht stellen, = in die Schlacht schicken; νῆα, ein Schiff stellen, es vollkommen ausrüsten, segelfertig machen; στόλον στεῖλαι, eine Rüstung ausrüsten, ins Werk setzen; στέλλειν τινὰ ἐσϑῆτι, einen mit einem Kleide versehen; sich stellen, sich anschicken, rüsten, fertig machen; sich ankleiden, anziehen; 2) nach einem Orte hinstellen, senden, schicken; ὑμᾶς δ' ἐγὼ ἔστειλ' ἱκέσϑαι, ich ließ euch holen, befahl euch zu kommen, wie unser 'beschicken'; zu sich kommen lassen; kommen, wenn nach einem geschickt worden; gradezu = gehen, kommen, reisen, von Land- u. Seereisen; τὰ νῠν δὴ βούλομαι στέλλεσϑαι πρὸς τὴν κρίσιν, ich will mich auschicken dazu; von der Seefahrt; act. intr., gehen; bes. zu Schiffe fahren; 3) in der Schiffersprache: ἱστία στέλλειν, die Segel einstellen, einziehen; ähnlich χιτῶνας ἐστάλατο, sie hatte die Röcke zur Arbeit aufgeschürzt; übertr., verbergen, verheimlichen. Auch = sich zurückziehen, meiden; vom Redner: die Segel einziehen, bescheiden reden; adstringieren, Verstopfung bewirken, u. pass. sich krampfhaft zusammenziehen, zucken
 • στέλμα
  τό, Gürtel
 • στελμονίαι
  αἱ, ein breiter Gürtel od. Riemen der Hunde
 • στέμβω
  bes. durch Stampfen erschüttern; übtr., mißhandeln, schelten, schmähen
 • στέμμα
  τό, der Kranz, die Binde; im plur., στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου 'Απόλλωνος χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, eine heilige Priesterbinde; diese στέμματα wurden sowohl auf dem Stabe, σκῆπτρον, als auf dem Haupte getragen; Ölzweige mit Wolle umwickelt sind; zum Opfer gehörig; die bekränzte Pythia
 • στεμματίας
  ὁ, der mit einem Kranze oder einer Hauptbinde Versehene
 • στεμματόω
  mit einem Kranze, στέμμα, versehen
 • στεμφυλίτης
  ὁ, von Trestern gemacht, οἶνος, Stechwein, Lauer; ἐλαῖαι, eingemachte, zerdrückte Oliven; τρύγες, eine Art von Lauerwein, Most aus nachgepreßten Trestern
 • στέμφυλον
  τό, gew. im plur. τὰ στέμφυλα, die ausgepreßten u. ausgekernten Oliven; auch die ausgepreßten Weintrauben, Trester
 • στέναγμα
  τό, das Geseufze
 • στεναγμός
  ὁ, das Seufzen
 • στεναγμ-ώδης
  ες, seufzerreich
 • στενάζω
  stöhnen, seufzen, klagen; c. acc., beseufzen, beklagen
 • στενακτικός
  immer stöhnend
 • στενακτός
  stöhnend, seufzend, beseufzt, zu beklagen
 • στεν-αύχην
  ενος, enghalsig
 • στεναχίζω
  stöhnen, seufzen, wehklagen
 • στενάχω
  1) durch Nachahmung des Naturlauts ach! (ἄχος) verlängerte Nebenform für στένω, stöhnen, seufzen; auch vom Brausen der Waldbäche und vom Schnauben laufender Rosse; στοᾶς στενα χούσης, von der Menschenmenge: ertönen, wiederhallen, od. wie στένω übh. voll sein; 2) trans., beklagen
 • στενό-βουλος
  engwillig
 • στενό-βρογχος
  mit engem Schlunde; ἀγγεῖα, Gefäße mit engem Halse
 • στενο-επι-μήκης
  ες, schmal u. lang
 • στενο-θώραξ
  ᾱκος, mit enger, schmaler Brust
 • στενο-κοίλιος
  engbäuchig
 • στενο-κορίᾱσις
  ἡ, widernatürliche Verengung der Pupille
 • στενο-κύμων
  ὁ, ἡ, eng und voll von Wogen
 • στεν-κώκῡτοι
  τρίχες, Haare, die so fest sitzen, daß man dei ihrem Ausrupfen schreien muß
 • στενο-λεσχέω
  wenig und fein reden
 • στενο-λέσχης
  ὁ, der wenig, bündig, fein Redende, Schwatzende
 • στενο-λεσχία
  ἡ, das Wenig -od. Feinreden
 • στενό-μακρος
  eng od. schmal und lang
 • στενο-παθέω
  an Beklemmung leiden
 • στενό-πορθμος
  an od. bei einer Meerenge
 • στενο-πορία
  ἡ, Engweg
 • στενό-πορος
  mit engem Wege, Passe
 • στενό-πους
  ὁ, ἡ, dünnfüßig
 • στενοπρός-ωπος
  mit schmalem Gesicht
 • στενό-πρωκτος
  mit schmalem Hinterm
 • στενόῤ-ῥῑνος
  mit schmaler, dünner Nase
 • στενοῤ-ῥύμη
  ἡ, Enggasse
 • στενός
  eng, schmal, dünn; τὰ στεινά, die Engen, Engpässe; auch = leicht, geringfügig, auch = mangelhaft, kärglich
 • στένος
  τό, die Enge, die Not
 • στενό-σημος
  mit schmalem Saume, Ggstz πλατύσημος; ἡ στ., sc. ἐσϑής, tunica angusticlavia
 • στενό-στομος
  mit engem Munde, Ausgange
 • στενότης
  ητος, ἡ, die Enge; Beschränktheit, Dürftigkeit, Mangel
 • στενο-τράχηλος
  mit dünnem Halse
 • στενο-φλεβο-τόμος
  ὁ, ein schmales Aderlaßeisen
 • στενο-φυής
  ές, eng od. schmal von Statur
 • στενο-φυλλία
  ἡ, Schmalblättrigkeit
 • στενό-φυλλος
  schmalblättrig
 • στενό-φωνος
  mit schwacher Stimme
 • στενο-χωρέω
  eng sein od. werden, u. übertr., sich in der Enge, in Verlegenheit befinden; trans., in die Enge bringen
 • στενο-χωρία
  ἡ, enger Raum; auch βίου, kurzes Leben; übertr., Verlegenheit, Not
 • στενό-χωρος
  von engem Raume oder Platze
 • στενόω
  verengen, eng machen
 • στενυγρός
  ἡ στενυγρή, Engpaß
 • στενυγρόω
  bes. = zusammenziehen
 • στένω
  1) eng machen; 2) stöhnen, seufzen; μέγα δ' ἔστενε κυδάλιμον κῆρ, sehr seufzte er im Herzen; auch vom Tosen des rauschenden Meeres. C. accus., beklagen, beseufzen; στένω σε τᾶς οὐλομένας τύχας, ich beklage dich um das Geschick
 • στεν-ώδης
  ες, wie eine Enge, etwas eng
 • στένωμα
  τό, das Verengte, die Enge
 • στενώπ-αρχος
  ὁ, Aufseher über die Straßen und Viertel, Viertelsmeister
 • στεν-ωπός
  mit enger Öffnung, eng; στεινωπός, enger Weg, Engpaß; κεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου, Meerenge; überh. enge Straße, Gasse; Stadtviertel; ein von Häusern eingeschlossener Raum
 • στένωσις
  ἡ, einengung, Enge
 • στεπτήριος
  zum Bekränzen gehörig
 • στεπτός
  bekränzt
 • στέργανος
  ὁ, das lat. stercus
 • στέργηθρον
  τό, Reizung zur Liebe; übh. Liebe
 • στεργο-ξύν-ευνος
  den Bettgenossen od. Ehegatten liebend
 • στέργω
  lieben; bes. von der gegenseitigen Liebe der Eltern u. Kinder; selten von der Geschlechtsliebe. Dah. wie ἀγαπάω, zufrieden sein mit etwas, sich genügen lassen; ertragen; στέργειν τὰ παρόντα, mit der Gegenwart, mit der gegenwärtigen Lage der Dinge zufrieden sein; στέργε τὴν γυναῖκα, laß dir das Weib gefallen, dulde es. Auch = wünschen, bitten, beten; dah. στέρξον = tue mir den Gefallen
 • στερέμνιος
  hart; leibhaftig. Neutr. τὸ στερέμνιον = das Himmelsgewölbe, das Firmament
 • στερεμνιόω
  hart od. fest machen
 • στερεμνι-ώδης
  ες, von harter, fester Art
 • στερεο-γνώμων
  ὁ, ἡ, harten, festen Sinnes
 • στερεό-δερμος
  mit fester Haut
 • στερεο-ειδής
  ές, hart, fest
 • στερεο-κάρδιος
  hartherzig
 • <<< list operone >>>