320 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ῥιψο-κινδῡνέω
  sich in Gefahr stürzen, ein Wagehals sein, als ein solcher handeln
 • ῥιψο-κίνδῡνος
  sich in Gefahr stürzend, tollkühn, wagehalsig, ein vom Würfelspiel entlehnter Ausdruck
 • ῥιψο-λογέω
  Wörter hinwerfen, Reden ausstreuen, unbesonnen schwatzen
 • ῥίψ-οπλος
  die Waffen wegwerfend
 • ῥιψ-οφθαλμία
  ἡ, das wiederholte Werfen der Augen auf einen Gegenstand, die dadurch ausgedrückte Begehrlichkeit, Gier
 • ῥοά
  ἡ, der Granatapfel; der Granatbaum
 • ῥοάς
  άδος, ἡ, das Fließen, eine Krankheit der Weinstöcke
 • ῥογός
  in Sicilien u. Groß-Griechenland der Kornschober, wie er auf dem Felde stehen bleibt u. bedacht wird; dah. übh. Scheune, Getreidemagazin
 • ῥόγχος
  ὁ, das Schnarchen
 • ῥοδάκινον
  τό, apfel-, od. pfirsichähnliche Frucht
 • ῥοδάνη
  ἡ, der gedrehte Faden, Einschlag
 • ῥοδανίζω
  den Faden drehen, spinnen
 • ῥοδανός
  schwank, schlank, leicht bewegt; παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα, am leicht vom Winde bewegten Röhricht hin
 • ῥόδαξ
  ακος, ἡ, kleine Rose
 • ῥοδέα
  ἡ, der Rosenstrauch
 • ῥοδεία
  ἡ, Rosenkranz
 • ῥόδεος
  u. ῥόδειος
  rosig; rosenfarbig, wie Rosen duftend, aus Rosen gemacht
 • ῥοδεό-χ ρους
  rosenfarbig
 • ῥοδεών
  ῶνος, ὁ, Rosenbusch, Rosengarten, Rosenhecke
 • ῥοδῆ
  ἡ, Rosenstrauch
 • ῥοδιάς
  άδος, ἡ, eine Art Becher, angebl. weil sie in Rhodos verfertigt wurden
 • ῥοδίζω
  der Rose an Farbe, Geruch gleichen. Auch = rosenrot färben
 • ῥόδινος
  von Rosen gemacht; auch = rosig
 • ῥοδίς
  ίδος, ἡ, eine Salbe, ein Streupulver von Rosen
 • ῥοδίτης
  ὁ, οἶνος, mit Rosen zubereiteter, angemachter Wein
 • ῥοδο-δάκτυλος
  rosenfingerig, stets als Beiwort der Eos, der Morgenröte
 • ῥοδο-δάφνη
  ἡ, Lorbeerrose, unser Oleander, mit rosenroter Blüte und Lorbeerblättern
 • ῥοδο-ειδής
  ές, rosenartig, rosenähnlich
 • ῥοδόεις
  εσσα, εν, von Rosen, rosenfarbig
 • ῥοδό-κισσος
  ὁ, Rosenepheu
 • ῥοδό-κολπος
  mit rosigem Busen
 • ῥοδό-μᾱλον
  τό, der Rosenapfel, daher die volle, rosige Wange
 • ῥοδό-μελι
  ιτος, τό, Rosenhonig
 • ῥοδό-μηλον
  τό, eine Marmelade von Quitten mit Rosen gekocht
 • ῥοδο-μιγής
  ές, mit Rosen gemacht
 • ῥόδον
  τό, die Rose, der Rosengarten. Auch die weibliche Scham
 • ῥοδό-πεπλος
  mit rosenfarbigem Schleier, Gewande
 • ῥοδό-πηχυς
  rosenarmig
 • ῥοδό-πνοος
  nach Rosen duftend
 • ῥοδό-πῡγος
  mit rosigem Hintern
 • ῥοδο-πώλης
  ὁ, Rosenhändler
 • ῥοδό-στακτον
  τό, u. ῥοδό-σταγμα
  τό, mit Honig bereiteter Rosenextract
 • ῥοδο-στεφής
  ές, mit Rosen bekränzt
 • ῥοδό-σφυρος
  mit rosigen Knöcheln, Füßen, rosenfüßig
 • ῥοδο-φόρος
  Rosen tragend, hervorbringend
 • ῥοδό-χροος
  u. ῥοδό-χρως
  ωτος, rosenfarbig; auch Apollo heißt so
 • ῥοδωνιά
  ἡ, 1) Rosenstrauch, Rosenhecke, Rosengarten; αἱ ἐν ῥοδωνιαῖς κάλυκες, Rosenknospen. Auch, wie ῥόδον, von der weiblichen Scham; 2) eine Weinrebe mit goldgelber Traube; 3) ῥοδωνία λοπάς, ein wir Rosen zubereitetes Gericht
 • ῥοδ-ωπός
  mit rosigem Gesicht, von rosigem Aussehen
 • ῥοδωτός
  wie von ῥοδόω, mit Rosen zubereitet; τὸ ῥ., Rosenwein, Rosenwasser
 • ῥοείδιον
  τό, kleines Flüßchen, Bächlein, Wassergraben
 • ῥοή
  der Fluß, die Flut, der Strom; ἀμπέλου, der Wein; in Prosa: das Fließen; Bewegung übh.
 • ῥοη-τόκος
  Regenströme erzeugend
 • ῥοθέω
  rauschen, brausen, lärmen; eigtl. von anprallenden Wellen, Ruderschlägen, u. übertr.; c. acc., ῥοϑεῖν τινί τι, einem etwas mit lautem Unwillen zurufen, entgegenmurren
 • ῥοθιάζω
  rauschen, plätschern, von Wellen u. Ruderschlägen; ῥοϑίαζε κἀνάπιπ τε, vom Rudern; auch vom Schmatzen der gierig fressenden Schweine
 • ῥοθιάς
  άδος, ἡ, rauschend
 • ῥόθιος
  rauschend, brausend; bes. vom Anschlagen der Wellen; τὸ ῥόϑιον substantivisch, die rauschende Woge, das Wogengebrause; ἐχώρει ῥόϑιον ἐν πόλει κακόν, böses Wogengebrause. Vom Plätschern, Klatschen der Ruder; ῥόϑιον αἴρεσϑαί τινι, übtr. mit Anspielung auf den Beifall durch Händeklatschen; γλυκερὰ ῥόϑια, vom Weine. Übtr. = Heftigkeit
 • ῥοθιότης
  ητος, ἡ, brausendes, lärmendes, stürmisches Wesen, Heftigkeit, vom Redner
 • ῥόθος
  ὁ, das Geräusch, Gebrause, bes. der anschlagenden Wellen, das Rauschen des fließenden Stromes, das Plätschern u. Klatschen der Ruder; Περσίδος γλώσσης ῥόϑος, das Gebrause des persischen Geschreies. Übertr., rasche Bewegung, Schwung; τῆς δὲ Δίκης ῥόϑος ἑλκομένης ᾖ κ' ἄνδρες ἄγωσι δωροφάγοι, die Gerechtigkeit hat ihren schnellen Schwung, geht ihren Weg, wohin geschenkfressende Männer sie auch schleppen mögen; ἐξ ἑνὸς ῥόϑου παίουσι, mit einem Angriff. Auch ein jäher, schroffer Felsenpfad; übh. Weg, Gang
 • ῥοιά
  ἡ, 1) der Granatapfelbaum; 2) die Frucht, der Granatapfel
 • ῥοία
  ἡ, Pferdeschwemme
 • ῥοιάς
  ἡ, μήκων ῥοιάς, der wilde Mohn, papaver rhoeas
 • ῥοιβδέω
  mit Geräusch einschlürfen, von der Charybdis; übh. = ῥοιζέω; ῥοιβδοῠσα κόλπον αἰγίδος, mit Geräusch schwingen
 • ῥοίβδησις
  ἡ, das Rauschen, Sausen, Brausen
 • ῥοῖβδος
  ὁ, jedes heftige, bes. sausende, schwirrende Geräusch; πτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν, des Donners
 • ῥοίδιον u. ῥοΐδιον
  τό, kleine Granate
 • ῥοιζέω
  rauschen, saufen, schwirren, pfeifen; von der Schlange: zischen; auch = mit Heftigkeit so bewegen, daß es rauscht; οἱ ἀέρια ῥοιζοῠντες ὄρνεις, die durch die Luft rauschenden Vögel; τὸ ῥοιζο ύμενον, das mit rauschender Schnelligkeit Bewegte
 • ῥοιζηδόν
  u. ῥοιζηδά
  unter Geräusch, Geschwirr, Gepfeife; mit rauschender Schnelligkeit, Heftigkeit
 • ῥοιζήεις
  εσσα, εν, rauschend, sausend
 • ῥοίζημα
  τό, das Geräusch, Gesause, womit ein Körper sich bewegt, u. die Schnelligkeit, Heftigkeit, Gewalt der Bewegung
 • ῥοιζήτωρ
  ορος, ὁ, der ein Geräusch macht, u. der sich schnell.u. heftig bewegt
 • ῥοιζό-θεμις
  ἡ, ein lärmender, geräuschvoller Rechtshandel
 • ῥοῖζος
  ὁ, ion. ἡ, Geräusch, Gesause, Geschwirr, womit ein Körper sich bewegt; vom Sausen der Pfeile; vom Pfeifen der Hirten; auch die Schnelligkeit, Gewalt eines bewegten Körpers
 • ῥοΐζω
  ἵππον, ein Pferd schwemmen, in die Schwemme reiten
 • ῥοιζ-ώδης
  ες, geräuschartig, geräuschvoll; τὸ ῥοιζῶδες, geräuschvolle Schnelligkeit
 • ῥοικο-ειδής
  ές, wie krumm, dem Krummen ähnlich, krumm von Ansehen
 • ῥοικός
  krumm, gebogen, gekrümmt, bes. mit einwärts gekrümmten Füßen
 • ῥοϊκός
  1) fließend, flüssig, übh. weichlich, schwammig, Ggstz des Festen, Derben; 2) am Flusse leidend, bes. dem Bauchflusse od. der Diarrhöe ausgesetzt
 • ῥοΐσκος
  ὁ, eine kleine Granate, auch eine Bommel, Troddel von Gestalt einer Granate, die als Zierrat getragen wurde
 • ῥοΐσκος
  ὁ, kleiner Fluß, Bächlein, kleiner Wassergraben
 • ῥοισμός
  ὁ, das Schwemmen
 • ῥοΐτης
  ὁ, οἶνος, Wein von Granatäpfeln
 • ῥομβέω
  im Kreise herumdrehen, herumbewegen, we einen Kreisel herumtreiben, dah. schwingen, schleudern, werfen
 • ῥομβηδόν
  wie ein Kreisel
 • ῥομβητής
  ὁ, der sich wie ein Kreisel Drehende
 • ῥομβητός
  im Kreise, wie ein Kreisel herumgedreht, bewegt, umgeschwungen, geworfen; von den Bacchantinnen
 • ῥομβο-ειδής
  ές, von der Gestalt eines ῥόμβος, rhomboidisch, σχῆμα
 • ῥόμβος
  ὁ, 1) jeder kreisförmige Körper; dah. a) der Kreisel, ein Spielzeug der Knaben; b) der Zauberkreisel, das Rad, das Zauberer u. Zaubrerinnen bei magischen Gebräuchen, Weihungen, Beschwörungen umzudrehen pflegten; = ῥόπτρον, Pauke; c) eine mathematische Figur, die zwei mit der Grundfläche aufeinandergesetzte Kegel bildet, ein Rhombus. Daher d) ein Fischgeschlecht, die Rochen, Butten, Schollen, wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Gestalt eines Rhombus; 2) schnelle, kreisförmige Bewegung, Umschwung; das Herumbewegen im Kreise, das Schleudern
 • ῥομβωτός
  nach der Gestalt eines Rhombus gemacht
 • ῥόμοξ u. ῥόμος
  ὁ, der Holzwurm
 • ῥομφαία
  ἡ, ein großes, breites Schwert, ein Säbel, dergleichen bes. die Thraker u. barbarische Völker führten; man trug sie auf der rechten Schulter
 • ῥομφεύς
  ὁ, der Schuhdraht, mit dem die ledernen Schuhe genäht werden
 • ῥόος
  ὁ, das Fließen, Fluten, Strömen, Fluß, Strom, Strömung; κατὰ ῥόον, stromab, mit dem Strome; κατὰ ῥοῠν ποιεῖσϑαι τὴν πορείαν, flußabwärts
 • ῥοπαλη-φορέω
  eine Keule tragen
 • ῥοπαλίζω
  eine Keule schwingen, mit der Keule schlagen
 • ῥοπαλίκός
  wie eine Keule, die nach oben immer dicker wird; daher versus rhopalicus, ein Vers, in welchem jedes Wort um eine Silbe länger als das voranstehende ist
 • ῥοπαλισμός
  ὁ, das Schlagen mit der Keule; übertr., die Spannung des männlichen Gliedes
 • ῥοπαλο-ειδής
  ές, keulenähnlich, keulenartig
 • ῥόπαλον
  τό, Keule, Kolben, womit der Esel geschlagen wird; Stock zum Stützen; auch Streitkolben von Erz; von der Keule des Herakles. Auch das männliche Glied; ein Ring, mit dem man die Tür zuzieht
 • ῥοπαλωτός
  in Keulengestalt gemacht, in einen Kolben auslaufend
 • ῥοπή
  ἡ, die Neigung, bes. die Senkung, Neigung der Waagschale u. der dadurch bewirkte Ausschlag; allmähliche Bewegung nach unten, Senkung, Wucht, Schuß, übertr., der Ausschlag, die Entscheidung; ἐν ῥοπῇ τοιᾷδε κείμενος; ῥοπὴ βίου μοι, der Wendepunkt oder die Neige des Lebens, der Augenblick des Todes; τῇ τῶν γερόντων προςκλίσει καὶ ῥοπῇ, durch ihren Beitritt, der entscheidend war; εἰς ἑκάτερα τὰ μέρη ῥοπὰς λαμβάνει ὁ πόλεμος, das Kriegsglück neigt sich abwechselnd auf beide Seiten; ἦν ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς ὁ Ἀρταξέρξης, es bedurfte eines geringen Umstandes, um zu seinem Tode den Ausschlag zu geben
 • ῥοπικός
  geneigt, sich neigend; act., den Ausschlag gebend
 • ῥοπτός
  geschlürft, zu schlürfen
 • ῥόπτρον
  τό, 1) Keule, Knüttel, Prügel, kolbig auslaufender Stab; 2) ein kupferner, mit einem Trommelfell überspannter Reif, der mit Riemen gedreht u. in der Luft herum geschwenkt wurde, Handpauke, Tambourin, wie sie die Korybanten und die Priester der Kybele brauchten; βυρσοπ αγῆ, Pauke; 3) ein Ring an der Haustür zum Anklopfen u. Zuziehen; 4) das Stellholz in der Falle
 • ῥοῦς
  ὁ u. ἡ, ein kleiner Baum, dessen Rinde und Frucht zum Gerben des Leders gebraucht ward, wahrscheinlich der Sumach, Essigbaum oder Hirschkolbenbaum, rhus cotinus. Von einer Art wurde die Frucht als Gewürz gebraucht
 • ῥουσίζω
  rotbraun aussehen
 • ῥούσιος
  rotbraun, rötlich, rot
 • ῥουσι-ώδης
  ες, rotbraun, rötlich von Ansehen
 • ῥοφέω
  schlürfen, schlucken; ausschlürfen
 • ῥόφημα
  τό, das, was geschlürft, geschluckt wird, bes. ein durch Beimischung von Mehl od. sonst verdickter und schleimig gemachter Trank
 • ῥόφησις
  ἡ, das Schlürfen, Schlucken
 • ῥοφητικός
  zum Schlürfen, Schlucken gehörig, geschickt
 • ῥοφητός
  geschlürft, zu schlürfen
 • ῥόχανον
  τό, das Streichholz beim Messen
 • ῥοχθέω
  rauschen, brausen; bes. von den brandenden Meereswogen; überh. lärmen, tosen
 • ῥόχθος
  ὁ, das Rauschen, Brausen, bes. von sturmbewegten Meereswogen
 • ῥο-ώδης
  ες, 1) flüssig, fließend, triefend, auch flutend, wogend, strömend, heftig fließend, reißend; 2) dem Fluß, bes. dem Bauchfluß unterworfen, daran leidend, den Fluß verursachend
 • ῥοών
  ῶνος, ὁ, ein mit Granatäpfelbäumen bepflanzter Platz
 • ῥυαδικός
  flußartig
 • ῥύαξ
  ακος, ὁ, jeder hervorbrechende Quell, Strom; bes. der Feuerstrom, der sich aus feuerspeienden Bergen ergießt, Lavastrom
 • ῥυάς
  άδος, im Fluß, flüssig, fließend, rinnend; dah. ein Fehler der Augen, das Tränen, Triefen derselben; auch: weichlich, schwammig, Ggstz des Derben, Festen. Von den Haaren: ausfallend, ausgehend, auch von einer Rebe, ἄμπελος, welche die Trauben abfallen läßt. Οἱ ῥυάδες sind Fische, Strömlinge, welche scharenweise mit dem Strome des Meeres ziehen, wie die Heringe
 • ῥυάχετος
  ὁ, der wirbelnde Volksstrom
 • ῥύβδην
  vom Fliegen der Biene
 • ῥύγχαινα
  ἡ, die Großnasige, Gerüsselte, nasuta
 • ῥυγχ-ελέφας
  αντος, ὁ, mit einem Elephantenrüssel
 • ῥυγχο-μαχέω
  mit dem Rüssel od. Schnabel kämpfen
 • ῥύγχος
  τό, die Schnauze, der Rüssel, eigtl. von Schweinen; auch von Vögeln der Schnabel u. überh. das Gesicht, bes. das grinsend, zornig verzogene, z. B. eines bösen Hundes
 • ῥύδην
  fließend, zufließend, überflüssig, reichlich, in Menge; auch = mit Geräusch
 • ῥυδόν
  fließend, zufließend; ῥυδὸν ἀφνειός, überflüssig reich
 • ῥύζω
  u. ῥυζέω
  knurren, bellen, belfern, vom Hunde, auch vom Habicht; rudo, rudio
 • ῥύημα
  τό, gew. eine Art Honigkuchen
 • ῥυ-ηφένεια
  ἡ, überflüssiger Reichtum oder Wohlstand, Überfluß
 • ῥυ-ηφενής
  ές, überflüssig reich (ῥυῆναι - ἄφενος), wohlhabend
 • ῥυθμίζω
  in ein Gleichmaß, Ebenmaß bringen; bes. einen Vers nach dem Zeitmaße taktmäßig vortragen, skandieren; überh. ordnen, in eine Verfassung, Stimmung bringen, körperlich und geistig; νηλεῶς ὧδ' ἐῤῥύϑμισμαι Ζηνί, so bin ich behandelt, zugerichtet; τί δὲ ῥυϑμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου, bezieht es sich auf die Rede des Boten; ἐν τοῖσιν ὠσὶν ἢ 'πὶ τῇ ψυχῇ δάκνει, eigtl. 'was verteilst du meinen Schmerz und weisest ihm einen bestimmten Platz an'; τὰ παιδικὰ πείϑοντες καὶ ῥυϑμίζοντες, in Ordnung haltend, regelnd, leitend
 • ῥυθμικός
  nach dem Zeitmaß, Ebenmaß gemacht, geordnet, taktmäßig, rhythmisch
 • ῥυθμιστής
  ὁ, der Ordner
 • ῥυθμο-γραφία
  ἡ, das Aufschreiben des Zeitmaßes, Taktes
 • ῥυθμο-ειδής
  ές, dem Zeitmaß, Takt ähnlich, etwas rhythmisch
 • ῥυθμο-ποιΐα
  ἡ, das Machen, Verfertigen des Zeitmaßes, Taktes
 • ῥυθμο-ποιός
  das Zeitmaß, den Takt, Rhythmus machend, verfertigend
 • ῥυθμός
  ὁ, jede Bewegung, bes. wobei ein gewisses Maß stattfindet. Dah., 1) eigtl. das Zeitmaß, der Takt, bei dem Tanz, der Musik, dem Versmaß od. in sonst einer abgemessenen, taktmäßigen Bewegung, wofür auch wir das Wort Rhythmus brauchen; ῥυϑμοὺς σαλπίζειν vrbdt, nach dem Takte blasen od. mit der Trompete den Takt angeben; Rhett. u. Gramm., der Wohlklang der Rede, der Tonfall, der aus schönem Ebenmaße der Silben, Wörter u. Sätze entspringt; 2) Gleichmaß, Ebenmaß des Raumes, richtiges, schönes Verhältnis der Teile; vom ῥυϑμός der Harnische, wo es dem ἁρμόττοντας ποιεῖν entspricht; die nach einem bestimmten Ebenmaße bestimmte Form oder Gestalt; γραμμάτων ῥυσμός, die Gestalt der Buchstaben, wie von der Gestalt eines Trinkgefäßes; 3) überhaupt das rechte Maß. Auch die Art u. Weise, die Gemütsart; der Zustand des Menschen überhaupt; Proportion, Verhältnis
 • ῥυΐσκομαι
  bes. = den Fluß, den Bauchfluß haben od. bekommen
 • ῥυκανάω
  hobeln, behobeln
 • ῥυκάνη
  ἡ, der Hobel
 • ῥυκάνησις
  ἡ, das Hobeln, Behobeln
 • ῥύμα
  τό, = ῥεῠμα, Fluß, Strom, übh. das Fließende
 • ῥῦμα
  τό, 1) das Ziehen, der Zug, das, was man zieht, anzieht; bes. a) die Bogensehne; der Bogenschuß; ἐκ τόξου ῥύματος, innerhalb der Weite eines Bogenschusses; b) das Zugseil; 2) Rettung, Schutz
 • ῥῡμ-άρχης
  ὁ, der Straßenaufseher
 • ῥυμβίον
  τό, kleiner Kreisel, kleines Zauberrad
 • ῥυμβονάω
  1) herumdrehen, herumschwingen u. so fortwerfen, wegschleudern, aus einander werfen, zerstreuen; 2) übertr., verschleudern, verschwenden, vertun
 • ῥυμβών
  όνος, ἡ, die kreisförmige Bewegung, Umwälzung
 • ῥύμη
  ἡ, 1) der Schwung, Umschwung, die Wucht, Geschwindigkeit eines bewegten oder sich bewegenden Körpers; τροχοῦ ῥύμαισι τευκτὸν κύτος, von der Töpferscheibe; gewaltsamer Andrang, Angriff; τῇ ῥύμῃ τῆς ὀργῆς καὶ τῆς ὕβρεως ἠτίμωται, Heftigkeit der Leidenschaft; ἡ ῥύμη τῆς τύχης, der Umschwung des Glückes; 2) die Straße
 • ῥῡμηδόν
  schwungsweise, mit Gewalt
 • ῥύμμα
  τό, 1) das, was abgewaschen wird, Unreinigkeit, Schmutz; 2) Reinigungsmittel, Seife, Lauge
 • ῥῡμός
  ὁ, das Zugholz, an welchem die Zugtiere den Wagen ziehen, = die Deichsel, der Zugriemen; die gezogene Furche, der Streif, Schweif. Auch Abschnitt, Abteilung
 • ῥῡμο-τομέω
  πόλιν, die Stadt in Straßen, Viertel zerschneiden, einteilen
 • ῥῡμο-τομία
  ἡ, Einteilung der Stadt in Straßen, Viertel
 • ῥῡμουλκέω
  am Zugseile ziehen, fortziehen, ein Schiff bugsieren
 • ῥυνδάκη
  ἡ, ῥυνδάκης
  u. ῥύνδακος
  ὁ, auch ῥυντάκης geschrieben, ein indischer Vogel von der Größe einer Taube
 • ῥύομαι
  eigtl. einen an sich ziehen, nämlich aus der Gefahr, daher im wirklichen Sprachgebrauche = aus der Gefahr reißen, = retten, erretten; u. überhaupt schützen; ὑπ' ἠέρος, aus dem Nebel retten; νούσου, von einer Krankheit heilen; dah. befreien; τὸν ἔνϑεν ῥυσάμην, ihn befreite ich von dort; πολέμου καὶ μανιῶν ῥυσάμεναι Ἑλλάδα καὶ πολίτας, sie befreien vom Kriege. Übh. schirmen, schützen, bewahren, erhalten; von Göttern, die Sterbliche beschirmen; von Fürsten und Anführern, welche ihre Städte und Völker beschützen und verteidigen; von Wachen des Heeres; von Hirten, welche ihre Herden bewachen; auch von Schutzwaffen; von der Schutzmauer der Schiffe; auch verdecken, verhüllen; ῥύσεσϑαι ἔργῳ ἀγαϑῷ τὰς αἰτίας, er werde die Beschuldigungen mit einer tapfern Tat bedecken, wieder gut machen; zurückhalten, hemmen, schützen; ῥυσϑέντες, gerettet
 • ῥυπαίνω
  beschmutzen, beflecken, u. pass. schmutzig werden, sein; übertr., entehren
 • ῥύπανσις
  ἡ, das Beschmutzen
 • ῥύπαξ
  ακος, ὁ, ein schmutzig geiziger Mensch, lat. rupex
 • ῥυπαρεύομαι
  schmutzig sein, handeln
 • ῥυπαρία
  ἡ, 1) Schmutz; 2) übertr., schmutziger Geiz, Filzigkeit
 • ῥυπαρό-βιος
  schmutzig lebend
 • ῥυπαρο-γνώμων
  ον, von schmutziger Gesinnung
 • ῥυπαρο-γράφος
  schmutzige Gegenstände malend, Schmutzmaler; ῥωπογράφος, = rhopographus
 • ῥυπαρο-κέραμος
  von der schmutzig braunen Farbe gebrannter, irdener Gefäße
 • ῥυπαρο-μέλας
  αινα, αν, schmutzig schwarz
 • ῥυπαρός
  schmutzig; übertr., schmutzig geizig, filzig
 • ῥυπαρο-φάγος
  schmutzige, unreine Dinge essend
 • ῥύπασμα
  τό, Beschmutzung, Befleckung, Schmutz
 • ῥυπαστικός
  beschmutzend
 • ῥυπάω
  schmutzig sein, beschmutzt sein
 • ῥυπ-έλαιον
  τό, Schmutzöl
 • ῥυπο-κόνδυλος
  mit schmutzigen Fingergelenken, dah. überhaupt ein unsauberer Mensch, Schmutzfinke
 • ῥύπος
  τό, u. ῥὐπον od. ῥυπόν, τό, Molken
 • ῥὐπος
  ὁ, Schmutz, Unsauberkeit, Unreinlichkeit; bes. im Ohre. Übtr., schmutziger Geiz, Filzigkeit, u. übh. sittlicher Schmutz; Siegelwachs, Siegelerde
 • ῥυπόω
  schmutzig machen, beschmutzen, besudeln, beflecken, verunreinigen, pass. schmutzig, unsauber werden, sein; pass. ῥερυπωμένος, beschmutzt
 • ῥυππαπαί
  ein Ruf der athenischen Ruderknechte u. Matrosen, wie ὠόπ, Hurrah!; τὸ ῥυππαπαί, komisch, die ganze Matrosenschaft
 • ῥύπτειρα
  ἡ, Wäscherin, reinigend
 • ῥυπτήρ
  ῆρος, ὁ, der von Schmutz reinigt, der Wäscher
 • ῥυπτικός
  den Schmutz wegnehmend, reinigend, waschend
 • ῥύπτω
  den Schmutz wegnehmen, reinigen, säubern, waschen, u. med. sich waschen, sich schnäuzen; ἐξ ὅτου 'γὼ ῥύπτομαι, seit meiner Kindheit
 • ῥυπ-ώδης
  ες, schmutzig, von schmutzigem Ansehen
 • ῥῡσαίνω
  runzeln, runzlig machen
 • ῥῡσαλέος
  runzlig
 • ῥῡσάω
  runzeln
 • ῥύσημα
  τό, die Runzel
 • ῥύσιάζω
  wegziehen, wegreißen, mit Gewalt weg nehmen; als Pfand wegnehmen, abpfänden, auspfänden
 • ῥῡσί-βωμος
  die Altäre errettend, beschützend
 • ῥῡσί-διφρος
  den Wagen bewachend, lenkend, regierend
 • ῥῡσί-κοσμος
  die Welt erlösend
 • ῥύσιον
  τό, 1) das, was man wegzieht, wegschleppt, Raub, Beute, Kriegsbeute; 2) das als Pfand Weggenommene, Abgepfändete, das Unterpfand, wodurch ich mich bezahlt mache, od. einen anderen mir gerecht zu werden zwinge; καὶ μεῖζον ἆρα ῥύσιον πόλει τάχα ϑήσεις, Oedipus soll das Unterpfand sein; auch: Böses mit Bösem vergelten; φόνον φόνου δὲ ῥύσιον τίσω, Bußgeld; καταγγέλλειν ῥύσιά τινι, gegen einen die Erlaubnis erteilen, Repressalien zu brauchen; 3) die Rettung; ῥύσιος, der Schutz. Auch Dankopfer, ὠδίνων, für glückliche Geburt. Übh. Lösegeld
 • ῥύσιος
  1) rettend, erhaltend, befreiend, erlösend; τὰ ῥύσια, Hilfe, Schutz; 2) gezogen, angezogen, gespannt
 • ῥυσί-πολις
  ὁ, ἡ, Retter, Erhalter, Befreier der Stadt
 • ῥῡσί-πονος
  errettend, befreiend von Arbeit, Mühe, Drangsal, Name für Apollo
 • ῥῦσις
  ἡ, Errettung, Erhaltung, Befreiung
 • ῥύσις
  ἡ, das Fließen, der Lauf eines Flusses; das Auslaufen der Oliven
 • ῥυσμός
  ὁ, Zug, Ausdehnung, bes. Landstrich, dem lat. tractus entsprechend
 • <<< list operone >>>