319 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ῥεμβο-ειδής
  ές, wie herumschweifend, nach Art eines Herumtreibers; übtr., nachlässig, vernachlässigt
 • ῥεμβός
  sich herumdrehend, herumstreichend
 • ῥέμβω
  im Kreise herum bewegen, drehen, wälzen, treiben. Pass. sich herumdrehen, herumschweifen; ἀπὸ γῆς εἰν ἁλί, vom Schiffe; übertragen: planlos handeln
 • ῥεμβ-ώδης
  ες, = ῥεμβοειδής; auch: vernachlässigt; ῥεμβώδους γενομένης τῆς πολιορκίας, da sie nachlässig, planlos betrieben wurde
 • ῥέος
  τό, das Fließende, der Fluß; auch vom Tränenstrome
 • ῥέπω
  sich langsam od. allmählich neigen, sich herabsenken, wie die Waagschal; dah. τῶν δ' ἐξ ἴσου ῥεπομένων, vom Gleichschweben der Waagschalen; τὸ μητρὸς ἐς σέ μοι ῥέπει στέργηϑρον, die Liebe neigt sich zu dir; εὖ ῥέπει ϑεός, er neigt sich zu uns, od. gibt einen guten Ausschlag; φιλεῖ τοῦτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν, es pflegt nicht auf diese Weise zu gehen; übertr., sich wohin neigen; ὅϑεν μοι σκοπουμένῳ ἔῤῥεψε δεῖν, mir dem Betrachtenden neigte sich dahin, ich neigte mich dahin, man müsse; ἐπὶ τὸ ποιεῖν τι, geneigt sein, etwas zu tun; übh. sich wohin wenden, hinwenden; εἰς τὴν γαστέρα, es gleitet in den Magen; übtr., ἦν ϑ' ὁ γρῖφος ἐνταῦϑα ῥέπων, der Sinn ging dahin
 • ῥεῦμα
  τό, das Fließende, die Flut, der Fluß, Strom; das Flußbett. Übertr. von jeder großen Menge; auch Heftigkeit. Bei den Ärzten der im Körper herumziehende Krankheitsstoff, Fluß, Rheuma, auch Bauchfluß. Übertr. drückt es auch das Wechseln, das Veränderliche aus, τύχης, Glückswechsel
 • ῥευματίζομαι
  einen Fluß haben, am Flusse leiden
 • ῥευματικός
  rheumatisch, an Flüssen leidend, ihnen ausgesetzt
 • ῥευμάτιον
  τό, Flüßchen
 • ῥευματισμός
  ὁ, der Fluß im Körper, als Krankheit
 • ῥευματιστής
  ὁ, der am Flusse Leidende
 • ῥευματ-ώδης
  ες, flußartig, von rheumatischer Art
 • ῥεῦσις
  ἡ, das Fließen
 • ῥευσταλέος
  flüssig
 • ῥευστικός
  flüssig, fließend
 • ῥευστός
  geflossen, flüssig, übh. nicht fest, dah. übtr. = in steter Bewegung, schwankend, unbeständig, fluxus
 • ῥέω
  1) fließen, fluten, strömen, nicht bloß vom Wasser, sondern auch vom Blut, von Tränen, vom Schweiß; πηγὴ ῥέει ὕδατι, die Quelle strömt von Wasser; auch ῥέεν αἵματι γαῖα, die Erde rann, triefte von Blut; vom Gerüchte, das sich verbreitet; übertr. von anderen Dingen als Wasser; ὡς ἰόντων ἁπάντων καὶ ἀεὶ ῥεόντων, in stetem Flusse sein; die Philosophen, welche annehmen, daß die Dinge in steter Bewegung, in stetem Flusse seien; ῥυῆναι διὰ τοῠ ὀρόφου, durchfließen; von feuerspeienden Bergen. Auch vom Winde. Πολὺς ῥεῖ, von einem starken, voll fließenden Strome; übertr. von gewaltigem Redestrom. Übh. 2) übtr., sich in reicher Fülle ergießen, wie unser strömen, z. B. vom ungehemmten, vollen Fluß der Rede; ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον, Pfeile strömten, d. h. flogen in Menge aus ihren Händen; von reisen oder wurmstichigen Früchten, von Haaren, in Menge abfallen, ausfallen; von einer großen Menschenmenge; zerfließen, sich auflösen; oft für 'sich auf etwas stürzen, sich wohin neigen'; 3) trans., fließen lassen
 • ῥεω
  ich sage
 • ῥηγεύς
  ὁ, Färber
 • ῥῆγμα
  τό, Riß, Bruch, Spalte, Ritze, Kluft; καὶ σπ άσματα, wie die alten Wunden aufbrechen
 • ῥηγματίας
  ὁ, einer, der einen Riß oder Abszeß in der Lunge oder sonst im Innern hat
 • ῥηγματ-ώδης
  ες, rißartig, rissig, voll Ritzen, Spalten
 • ῥηγμίν
  ῖνος, ὁ, hohes, schroffes Meeresufer, an dem die anschlagenden Wogen sich mit Getös brechen, Wogenbruch, Brandung; von den brandenden Wogen selbst. Übrtr., βίοιο, die Brechung oder der Rand des Lebens, = der Tod
 • ῥήγνῡμι u. ῥηγνύω
  reißen, sprengen, durchschlagen, durchreißen, von allem gewaltsamen Öffnen u. Losmachen od. Verletzen; bes. auch eine Schlachtreihe durchbrechen, auseinandersprengen; ῥήξασϑαι φάλαγγας, sich die feindlichen Schlachtreihen brechen, um durchzudringen; τὸ μέσον ῥῆξαι, die Mitte, das Centrum durchbrechen; durch Reißen losmachen, entfesseln; ἔριδα, = Streit erheben, erregen; bes. φωνήν, die Stimme gleichsam losreißen, die gefesselte Stimme plötzlich lösen und zuerst zu reden anfangen, von Stummen u. Kindern; übh. frei herausreden; δακρύων ῥήξασα ϑερμὰ νάμα τα, in Tränen ausbrechen, den Tränenquell hervorbrechen lassen; auch χῶρος ῥήγνυσι πηγάς, die Gegend läßt Quellen durch- , hervorbrechen. Pass. gebrochen werden, sich brechen; brechen; ἐῤῥήγνυτο τὸ τεῖχος, barst; act., bersten, reißen, springen. Dah. aus-, los-, hereinbrechen; so vom Unglück; κακῶν δὴ πέλαγος ἔῤῥωγεν μέγα Πέρσαις, brach über die Perser herein
 • ῥῆγος
  τό, ein gefärbter Teppich, eine bunte Decke; sie dienen zu Decken über die Betten od. über Sessel zu breiten; φᾶρος, als Gewand; κὰδ δ' ἄρ' Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε, also wahrscheinlich von Wolle. Vielleicht von ῥήγνυμι, wie ῥάκος, übh. ein Stück Zeug; eine gefärbte Decke
 • ῥήζω
  färben
 • ῥήκτης
  ὁ, der Zerreißer, Zerbrecher, Spalter; dah. ein Erdbeben, das die Erde spaltet und einen Erdfall verursacht
 • ῥηκτικός
  zum Zerreißen, Zerbrechen gehörig, geschickt
 • ῥηκτός
  zerrissen, zerbrochen, zerspaltet, zerplatzt, zu zerreißen; χαλκῷ ῥηκτός, = verwundbar
 • ῥῆμα
  τό, das Gesagte, Wort, Spruch, Ausspruch; ὀνόματα καὶ ῥήματα, Wörter u. Sätze; übh. Wort, Ausdruck; τῷ ῥήματι εἰπεῖν, wörtlich; οὕτω γὰρ εἶπε ῥήματι, denn dies waren seine eignen Worte; ῥήματι ἁμαρτεῖν, im Ausdrucke; ῥήματα ϑηρεύειν, nach Worten haschen, Phrasen machen. Grammatisch: das Zeitwort
 • ῥηματικός
  zum Worte zur Rede gehörig, das Wort, die Rede betreffend, wörtlich, Gramm.; das Verbum betreffend
 • ῥημάτιον
  τό, Wörtchen, kleines Wort
 • ῥηματίσκιον
  τό, Wörtchen
 • ῥῆμος
  ὁ, die ruderähnliche Schaufel, auf der das Brot zubereitet und in den Backofen geschoben ward
 • ῥήν
  ῥηνός, ἡ, Schaf, Lamm, seltenes Dichterwort
 • ῥηνικός
  vom Schaf
 • ῥηνιουργῆ ἔμβατρα
  eine Art Frauenschuhe
 • ῥῆνις
  ἡ, Schafpelz
 • ῥηνο-φορεύς
  ὁ, der einen Schafpelz trägt
 • ῥηξ-ηνορία
  ἡ, Kraft und Mut, Männerscharen zu durchbrechen
 • ῥηξ-ήνωρ
  ορος, ὁ, Männer, Männerscharen durchbrechend; Beiwort des Achilleus, auch Apollo heißt so
 • ῥηξι-κέλευθος
  den Weg, die Bahn brechend
 • ῥηξί-νοος
  die Seele brechend, durchbrechend, herzbrechend, schwächend
 • ῥῆξις
  ἡ, das Reißen, Durchbrechen; der Riß, Ritz, Spalt, Durchbruch
 • ῥηξι-σθενής
  ές, von durchbrechender Kraft
 • ῥηξί-φλοιος
  mit aufgerissener Rinde
 • ῥηξί-χθων
  die Erde aufreißend, spaltend
 • ῥηπή
  ἡ, hölzerne Stütze
 • ῥησίδιον
  τό, u. ῥησείδιον
  τό, kleine Rede, Sprüchelchen
 • ῥησι-κοπέω
  eigentlich Redensarten hauen, damit prunken
 • ῥησι-μετρέω
  seine Rede, seine Worte messen
 • ῥῆσις
  ἡ, das Sagen, Sprechen, Reden, das Wort, die Rede; ἀνϑρώπων παλαιαί, Sage, Erzählung; ἡ ἀπὸ Σκυϑῶν ῥῆσις, das von den Scythen entnommene Wort; die Redensart
 • ῥητήρ
  ῆρος, ὁ, der Redner, Sprecher
 • ῥητῑνέω
  harzig sein
 • ῥητίνη
  ἡ, Harz, Gummi, lat. resina, weil es von selbst aus den Bäumen fließt
 • ῥητῑνίζω
  harzig sein, nach Harz riechen, schmecken
 • ῥητῑνίτης
  ὁ, οἶνος, nach Harz schmeckender od. mit Harz angemachter Wein
 • ῥητῑνο-λόγος
  Harz sammelnd
 • ῥητῑνόω
  harzen, Harz geben, absetzen; trans. mit Harz überziehen
 • ῥητῑν-ώδης
  ες, harzähnlich, harzig
 • ῥητορεία
  ἡ, Rede eines Volksredners, Schmuckrede eines Lehrers der Beredtsamkeit; auch die Beredtsamkeit selbst, die Rede
 • ῥητορεύω
  1) ein Redner od. Volksredner sein, als Redner auftreten, reden; 2) Lehrer der Beredtsamkeit sein u. als solcher sich mit einer Prunkrede zeigen
 • ῥητορικός
  den Redner, Sprecher betreffend, rednerisch; ὁ ῥητορικός, der Redner, bes. Volksredner; ἡ ῥητορική, sc. τέχνη, die Redekunst. Adv. ῥητορικῶς, rednerisch
 • ῥητορο-μάστιξ
  ῑγος, ὁ, Geißel der Redner, Rhetoren, Beiw. eines gewissen Aeschines von Mitylene
 • ῥητορο-μύκτης
  ὁ, der Spötter über Redner und Redekünstler
 • ῥητός
  1) geredet, gesagt, gesprochen, bes. ausdrücklich benannt, festgesetzt, verabredet; ἐς χρόνον ῥητόν, auf bestimmte, verabredete Zeit; ῥητά τινα, gewisse verabredete Bedingungen; ἐπὶ ῥητοῖσι, unter bestimmten, festgestellten Bedingungen; ῥητόν τι προςτίμιον, ausdrücklich bestimmt; 2) besprochen, berühmt; 3) zu sagen, was man aussprechen darf, was kein Geheimnis ist; 4) bei Philosophen und Mathematikern rational; τὸ ῥητόν, eine Stelle aus einem Schriftsteller, ein Spruch. Adv. ῥητῶς, ausdrücklich, bes. bei wörtlichen Citaten
 • ῥητότης
  ητος, ἡ, die Rationalität
 • ῥήτρα
  ἡ, 1) Verabredung, Vertrag, Übereinkunft; auch: Wette; 2) Wort, Spruch, Ausspruch, bes. Orakelspruch; bes. heißen auch die ungeschriebenen Verordnungen u. Gesetze des Lykurg ῥῆτραι; 3) Sprache, Rede, Wort; Erlaubnis oder Recht zu sprechen; λαβὼν ἐκ τῆς βουλῆς ῥήτραν, im Psephisma der Byzantier; 4) Volksversammlung
 • ῥητρεύω
  δίκας, Recht sprechen
 • ῥήτωρ
  ορος, ὁ, 1) der Redner, Sprecher; Volksredner; 2) der Lehrer der Beredtsamkeit, auch der Redekünstler, Prunkredner, rhetor
 • ῥηχιάδης
  ὁ, der Scherge, der die Verurteilten ins Gefängnis wirft und sie darin bewacht, der Kerkermeister
 • ῥηχ-ώδης
  ες, dornig, stachelig, rauh
 • ῥῑγαλέος
  schaurig, kalt
 • ῥῑγεδανός
  eigtl. vor Kälte starrend, schaurig; dah. übertr. = schrecklich, verabscheut
 • ῥῑγέω
  schaudern, eigtl. vor Frost, frieren, erstarren, übertr., vor Furcht, Schreck, Abscheu einen Schauder bekommen, sich entsetzen, erzittern; auch wie fürchten; μηκέτι ῥίγει, an Eifer erkalten, müßig sein; (von Speeren) starren
 • ῥῑγηλός
  frostig, schaurig, Schauder, Schrecken verursachend
 • ῥίγιον
  frostiger, kälter; übh. schauderhafter, schrecklicher, schlimmer für einen, τινί
 • ῥίγιος
  frostig
 • ῥίγιστος
  am frostigsten, schauderhaftesten, schrecklichsten; ῥίγιστα, das Schlimmste
 • ῥιγίτανον
  τό, Name eines Krautes
 • ῥῑγο-μάχης
  ὁ, der mit dem Frost, der Kälte Streitende
 • ῥῑγο-πύρετος
  ὁ, ein Fieber mit heftigem Frostschauer
 • ῥῖγος
  τό, 1) frigus, Frost, Kälte; bes. Erstarren vor Frost, Frostschauer, auch Fieberschauer; 2) übrtr., das Schaudern, Entsetzen, Verabscheuen
 • ῥῑγόω
  frieren, Kälte empfinden, von Frost leiden
 • ῥῑγωσί-βιος
  in Frost u. Kälte lebend, übh. frostig
 • ῥίζα
  ἡ, die Wurzel; übertr., die Wurzeln des Auges; alles, was wurzelartig von einem Stamme ausgeht; χϑονὸς τρίτη, die drei Erdteile als Wurzeln des Festlandes betrachtet; auch dasjenige, woraus, wie aus einer Wurzel, neue Entwickelungen hervorgehen; des Geschlechtes, des Meeres
 • ῥιζ-άγρα
  ἡ, die Wurzelzange, Zahnwurzeln, Splitter u. dgl. damit herauszuziehen
 • ῥιζηδόν
  adv., wurzelartig, wie Wurzeln
 • ῥίζηθεν
  adv., von der Wurzel aus
 • ῥιζίας
  ὁ, von, aus der Wurzel gemacht
 • ῥιζικός
  zur Wurzel gehörig
 • ῥιζίον
  τό, Würzelchen
 • ῥίζις
  ὁ, ein äthiopisches, dem Stiere ähnliches Tier, von der Größe und Lebensart des Elephanten
 • ῥιζο-βολέω
  Wurzel schlagen
 • ῥιζο-βόλος
  Wurzel werfend, = Wurzel schlagend
 • ῥιζόθι
  an der Wurzel
 • ῥιζο-κέφαλος
  von Pflanzen, bei denen der Samenkopf unmittelbar aus der Wurzel herauskommt
 • ῥιζο-λογέω
  1) Wurzeln lesen, sammeln; 2) mit der Wurzel ausrotten
 • ῥιζο-λόγος
  Wurzeln lesend, sammelnd
 • ῥιζο-παγής
  ές, festgewurzelt
 • ῥιζο-πώλης
  ὁ, Wurzelhändler
 • ῥιζ-ορυκτής
  ὁ, Wurzelgräber
 • ῥιζο-τομέω
  1) Wurzeln schneiden, abschneiden und sammeln, bes. zum ärztlichen Gebrauche; 2) übertr., mit der Wurzel ausrotten
 • ῥιζο-τομία
  ἡ, das Abschneiden u. Sammeln der Wurzeln zum ärztlichen Gebrauche
 • ῥιζο-τομικός
  ή, όν, zum Wurzelsammler, zum Wurzelsammeln gehörig, geschickt; ἡ ῥιζ., die Kunst des Wurzelsammelns zum ärztlichen Gebrauche
 • ῥιζο-τόμος
  Wurzeln schneidend (und einsammelnd), bes. zum Behufe der Arzneibereitung u. der Zauberei; ὥρη, die Zeit, wo die Einsammlung der Arzneikräuter geschehen muß
 • ῥιζο υχία
  ἡ, das Wurzelfassen, -halten
 • ῥιζο υχίζω
  Wurzel fassen lassen, verpflanzen
 • ῥιζο ῦχος
  Wurzel haltend, fassend, die Wurzel, den Grund haltend, festhaltend, Beiwort des Poseidon
 • ῥιζο-φαγέω
  Wurzeln fressen
 • ῥιζο-φάγος
  Wurzeln essend
 • ῥιζο-φοίτητος
  aus der Wurzel hervorkommend
 • ῥιζο-φυέω
  Wurzeln treiben
 • ῥιζο-φυής
  ές, Wurzeln zeugend, treibend
 • ῥιζό-φυλλος
  mit Blättern an, von der Wurzel
 • ῥιζό-φυτος
  aus der Wurzel, mit der Wurzel wachsend
 • ῥιζόω
  1) einwurzeln, Wurzel schlagen lassen, einpflanzen; 2) übertr., begründen, befestigen; τυραννὶς ἐῤῥιζωμένη, eingewurzelte Tyrannei; intr., Wurzel fassen, wurzeln
 • ῥιζ-ώδης
  ες, wurzelartig, wurzelähnlich
 • ῥίζωμα
  τό, 1) das Eingewurzelte; 2) Wurzel, Stamm, Geschlecht; ῥιζώματα πάντων τέσσαρα, die vier Elemente
 • ῥιζ-ωνυχία
  ἡ, die Wurzel des Nagels
 • ῥιζ-ωρυχάω
  Wurzeln graben, zum Essen
 • ῥιζ-ωρύχος
  Wurzeln grabend, suchend, von den Grammatikern
 • ῥίζωσις
  1) das Einwurzelnlassen, Befestigen; 2) intrans., das Wurzeln, Wurzelschlagen; τῶν γεννωμένων, vom Menschen
 • ῥικνήεις
  εσσα, εν, runzlig, zusammengeschrumpft
 • ῥικνόομαι
  eigtl. vor Kälte starr und steif werden, erstarren, dah. übh. sich zusammenziehen, sich krümmen; ἀφαυροτέροις μελέεσσι ῥικνοῠσϑαι dem σαρκὶ περιπλήϑειν, schrumpflig, runzlig werden; τὸ καμπ ύλον γενέσϑαι ἀσχημόνως καὶ κατὰ συνουσίαν καὶ ὄρχησιν, κατὰ τὴν ὀσφύν, Soph. bei Phot., ein Tanz, bei dem der Leib gekrümmt und der Hintere vorgestreckt ward
 • ῥικνός
  eigtl. vor Kälte starr, steif, zusammengezogen, erstarrt; πόδας, krummfüßig; übh. zusammengezogen, gebogen, gekrümmt, krumm, mit runzliger Haut, bes. vor Alter u. Magerkeit; von Pflanzen
 • ῥικνότης
  ητος, ἡ, zusammengezogenes, krummes, runzliges Wesen
 • ῥικνο-φυής
  ές, krumm, schrumpflig von Natur, Beschaffenheit
 • ῥικν-ώδης
  ες, krumm, schrumpflig von Art, Ansehen
 • ῥίκνωσις
  ἡ, das Zusammenziehen, Krümmen, Runzeln
 • ῥίμμα
  τό, das Geworfene, der Wurf, das Werfen
 • ῥίμφα
  leicht, schnell, hurtig; bes. von der Schnelligkeit eines geworfenen Gegenstandes
 • ῥιμφαλέος
  schnell, geschwind
 • ῥιμφ-άρματος
  mit schnellem Wagen fahrend
 • ῥῑνάριον
  τό, Näschen; auch: ein Pflästerchen
 • ῥῑν-αυλέω
  durch die Nase blasen, schnauben
 • ῥῑνάω
  bei der Nase herumführen, betrügen, verspotten
 • ῥῑνάω
  feilen
 • ῥῑν-εγ-κατα-πηξι-γένειος
  mit der Nase bis aufs Kinn herabreichend, dessen Nase an das Kinn stößt, von Philosophen
 • ῥῑν-εγ-χυσία
  ἡ, das Eingießen durch die Nase
 • ῥῑν-εγ-χυτέω
  durch die Nase eingießen
 • ῥῑν-εγ-χύτης
  ὁ, ein chirurgisches Instrument, mit dem man Arzneien u. dgl. in od. durch die Nase eingießt
 • ῥῑν-έγ-χυτος
  durch die Nase eingegossen, von Arzneimitteln, welche durch die Nase eingespritzt werden
 • ῥῑνέω
  feilen, raspeln, polieren
 • ῥίνη
  ἡ, 1) die Feile, Raspel; 2) eine Haifischart mit rauher Haut, die man brauchte, um Holz u. Marmor damit zu polieren, squatina
 • ῥῑν-ηλασία
  ἡ, das Spüren der Nase, bes. des Hundes
 • ῥῑν-ηλατέω
  durch die Nase od. den Geruch spüren, wittern, eigentlich vom Hunde. Übh. aufsuchen, forschen, spähen
 • ῥῑν-ηλάτης
  ὁ, der mit der Nase, mit dem Geruch Auftreibende, Aufspürende, bes. vom Hunde
 • ῥῑν-ήλατος
  mit der Nase, dem Geruch aufgetrieben, ausgewittert
 • ῥίνημα
  τό, das Abgefeilte, die Feilspäne, Raspelspäne. Auch eine Art Pflaster
 • ῥῑνητής
  ὁ, der Feilende
 • ῥῑνίον
  τό, 1) eine Art Pflaster; 2) im plur. τὰ ῥινία, die Nasenlöcher
 • ῥῑνό-βατος
  ὁ, eine rauhe, stachlige Rochenart in der Mitte zwischen den Arten ῥίνη u. βάτος
 • ῥῑνο-βόλος
  die Nase werfend, treffend; ῥινόβολος, aus der Nase geworfen, gestoßen; ῥινοβόλῳ πατάγῳ, vom Schnauben
 • ῥῑνο-δέψης
  ὁ, der Ledergerber
 • ῥῑνό-κερως
  ὁ, das Nashorn
 • ῥῑνο-κολούστης
  ὁ, der Nasenverstümmler, -abschneider, Herakles
 • ῥῑνο-κοπέω
  die Nase abhauen, abschneiden
 • ῥῑνο-κτυπέω
  mit der Nase lärmen, schnauben
 • ῥῑνο-λαβίς
  ίδος, ἡ, Instrument, die Nase damit zu fassen u. zu drehen
 • ῥῑνό-μακτρον
  τό, Nasentuch, Schnupftuch
 • ῥῑνο-μάχης
  ὁ, Schildkämpfer
 • ῥῑν-ονυχο-γραφέω
  die Nase mit den Nägeln ritzen
 • ῥῑνο-πύλη
  ἡ, Hinter- od. Nebenpforte
 • ῥῑνός
  ὁ u. ἡ, 1) die Haut am Leibe des lebendigen Menschen; die Haut eines toten Menschen; 2) die abgezogene Tierhaut, z. B. Wolfshaut, Wolfspelz; π ωλικῆς ῥινοῠ τρίχα, des lebenden Pferdes; 3) die gegerbte Tierhaut, bes. Rindsleder, u. dah. der aus Rindsleder gemachte Schild
 • ῥῑνό-σῑμος
  stumpfnasig
 • ῥῑνό-τμητος
  mit verschnittener, abgeschnittener Nase
 • ῥῑνο-τομέω
  die Nase abschneiden, τινά, einem
 • ῥῑνο-τόμος
  die Nase abschneidend, die Haut schneidend
 • ῥῑνο-τόρος
  die Haut oder den Schild durchbohrend
 • ῥῑν-οῦχος
  ὁ, Ableitungskanal eines Abtritts, Kloake
 • ῥῑνόω
  mit Leder überziehen
 • ῥῑν-ώλεθρος
  ὁ, Nasenpest
 • ῥῑνωτηρία
  ἡ, ein Teil am Hinterende des Schiffes
 • ῥίον
  τό, u. ῥίος
  ὁ, jeder vorspringende Berg, gleichviel ob aufwärts od. vorwärts; also a) Bergspitze, vor anderen emporragende Berghöhe, Bergkuppe; b) Vorgebirge, auch Meerbusen
 • ῥῑπή
  ἡ, u. ῥίπημα
  τό, der Wurf, Schwung, die Wucht, Kraft, mit der ein Gegenstand geworfen wird, auch die Kraft des geworfenen Gegenstandes selbst, sein Schwung; αἰγανέης, λᾶος, Steinwurf; Βορέαο, der gewaltsame Andrang des Nordwindes; ῥιπή, allein = der Sturm; πυρός, die Gewalt des Feuers, mit der es auflodert; ἀνδρός, der stürmische Andrang des Mannes; auch von geistiger Gewalt; κυμάτων ἀνέμων τε, Wogen- u. Sturmesdrang; von Geschossen, vom Donner, vom Hagel; ὠκύαλος, das schnelle Springen; von der Brunst; ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαῖς, mit schnellem Flügelschlage, wo es von dem summenden Hin- u. Herfliegen der Mücken heißt λεπταῖς ὑπ αὶκώνωπ ος ἐξηγειρόμην ῥιπαῖσι ϑωΰσσοντος; übertr., der Antrieb. Auch vom Eindrucke der schnellen Bewegung auf das Gesicht, bes. von glänzenden Gegenständen, Flimmern, Funkeln
 • ῥίπίδιον
  τό, kleiner Fächer
 • ῥῑπίζω
  in Schwung, Bewegung setzen; 1) anfachen; eigtl. von Kohlen u. Feuer; ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει, zum Aufstande; 2) fächeln, mit dem Fächer abkühlen, lüften
 • ῥῑπίς
  ίδος, ἡ, 1) der Fächer, um Feuer damit anzufachen; dah. auch der Blasebalg; 2) der Fächer, sich damit zu fächeln, abzukühlen; ῥίψ, Matte, geflochtene Decke
 • ῥίπισις
  ἡ, 1) das Anfachen; 2) das Fächeln, Abkühlen, Lüften
 • ῥίπισμα
  τό, das Angefachte, das Gefächelte; auch das Fächeln
 • ῥῑπιστήριος
  zum Anfachen, Fächeln, Lüften gehörig, geschickt
 • ῥῑπιστός
  angefacht, gefächelt, abgekühlt, gelüftet, vom Winde durchstrichen
 • ῥῖπος
  τό, u. ῥῖπος
  ὁ, eine aus Zweigen oder Schilf geflochtene Decke
 • ῥῑπόω
  werfen
 • ῥιπτάζω
  häufig, wiederholt hin- und herschleudern; als Mißhandlung; ὀφρύσι ῥιπτάζειν, mit den Augenbrauen zucken, häufige Bewegungen machen; πολλαῖς ἀγρυπνίαις ἐῤῥιπτασμένον, auf dem Bette hin- und hergeworfen
 • ῥιπτασμός
  ὁ, das Hin- u. Herwerfen, u. intrans., das sich Hin- u. Herwerfen, Unruhe im Liegen; übertr., innere Unruhe, Seelenangst
 • ῥιπταστικός
  sich unruhig hin- und herwerfend
 • ῥιπτέω
  mit dem Nebenbegriffe der wiederholten Handlung: Ἀχαιοῖς ῥιπτεῖν ἀράς, Verwünschungen gegen sie schleudern, ausstoßen
 • ῥιπτός
  geworfen, geschleudert; μόρος, der Tod des Heruntergeschleuderten
 • ῥίπτω
  werfen, schleudern; εἰς ἄβατον ὄρος, hinwerfen, aussetzen; ἐκ χϑονὸς ἑαυτόν, sich selbst verbannen; οἴχεται πάντα ἐῤῥιμμένα, verschleudert, verworfen; κλήρους ἐπὶ πάντας, das Los werfen; wegwerfen, wegschleudern; auch = verachten. Intr., sich hinwerfen, fallen, wobei man ἑαυτόν ergänzt; ἐν πένϑει, sich stürzen
 • ῥίς
  ῥῑνός, ἡ, 1) die Nase, sowohl von Menschen als von Tieren; τῆς ῥινὸς ἕλκειν, an der Nase herumziehen; 2) plur. ῥῖνες, die Nasenlöcher
 • ῥίσκος
  ὁ, ein Koffer, eine Kiste, riscus
 • ῥισκο-φυλάκιον
  τό, Schatzkammer
 • ῥίψ
  ῥῑπός, ἡ, Flechtwerk von jungen Zweigen, von Schilf, Rohr, Binsen; ῥιψὶ καταστεγάζω, Matte. Sprichwörtlich: ϑεοῠ ϑέλοντος κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις, wenn Gott will, kann man selbst auf einer Binsenmatte schiffen, von der selbst das Unmögliche möglich machenden Allmacht Gottes
 • ῥίψ-ασπις
  ιδος, Schildwegwerfer, der in der Schlacht den Schild Wegwerfende und Entfliehende
 • ῥιψ-αυχενέω
  den Nacken in die Höhe werfen
 • ῥιψ-αύχην
  ὁ, ἡ, den Nacken werfend, bäumend, b.s. vom Pferde, auch von mutigen, trotzigen, hoffartigen Menschen
 • ῥῖψις
  ἡ, das Werfen, Schleudern; das Herabschleudern
 • <<< list operone >>>