314 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • προ-ώστης
  ὁ, der Vorwärtsstoßende, ein vorstehendes Stück Holz, um anstoßende Körper abzuhalten
 • προ-ωστικός
  ή, όν, vorwärtsstoßend
 • πρυλέες
  οἱ, die schwerbewaffneten Krieger zu Fuße, als Ggstz der Wagenkämpfer; als Ggstz des vom Wagen herabkämpfenden Heerführers. Von dem Helm der Athene heißt es κυνέην ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ' ἀραρυῖαν, für hundert Kämpfer passend oder wie ἑκατὸν ϑυσάνοις ἀραρυῖα, mit hundert Figuren von Streitern versehen, geschmückt; adj., dichtgedrängt
 • πρύλις
  ἡ, ein Tanz in Waffen
 • πρύμνα
  ἡ, das äußerste Hinterende des Schiffes, Schiffshinterteil, Schiffsspiegel; πρύμναν ἀνακρούεσϑαι, rückwärts rudern, so daß das Vorderteil des Schiffes dem Feinde zugekehrt bleibt und das Hinterteil des Schiffes vorangeht, sich allmählich zurückziehen, ohne den Rücken zu kehren, wie es bes. beim Einlaufen in den Hafen geschehe, damit das Schiff nachher, ohne umzuwenden, abfahren könne; übh. Hinterteil, Hinterende von jedem Körper
 • πρυμναῖος
  vom Schiffshinterteile
 • πρύμνηθεν
  vom Schiffshinterteil her; von hinten her
 • πρυμνήσιος
  zum Schiffshinterteile gehörig; bes. τὰ πρυμνήσια, sc. δεσμά od. σχοινία, die Taue, mit denen das Schiff vom Hinterteile aus am Lande befestigt wurde
 • πρυμνητής
  ὁ, der Steuermann (der auf dem Hinterteile des Schiffes seinen Platz hat); übertr. vom Herrscher, vom Winde
 • πρυμνόθεν
  vom Schiffshinterteil od. von hinten her; auch wie πρεμνόϑεν, von Grund aus
 • πρυμνός
  der äußerste, letzte, hinterste; βραχίων, das äußerste Ende des Armes, womit der Arm an der Schulter ansitzt; von Gliedern immer der Teil, der dem Leibe zunächst ist, die Wurzel; πρυμνὴν ὕλην ἐκταμόντες, das Holz am untersten Ende, an der Wurzel abhauen; δόρυ πρυμνόν, das untere Ende der Lanzenspitze; πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι, an dem äußersten Ende des Marktes
 • πρυμν-οῦχος
  das Schiffshinterteil innehabend, festhaltend
 • πρυμν-ώρεια
  ἡ, der äußerste oder unterste Teil des Berges
 • πρυτανεία
  ἡ, die Prytanie, die Zeit von 35 oder 36 Tagen, während welcher jede der 10 φυλαί in Athen, nach dem Lose abwechselnd, einmal im Jahre die Geschäfte des Rates der Fünfhundert leitete; die sechs ersten Prytanien waren von 35, die vier letzten von 36 Tagen, im Schaltjahre des metonischen Cyclus jene von 38, diese von 39 Tagen. In den Staatsdocumenten werden die Tage nach diesen Prytanien gezählt. Daher jedes nach gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wechselnde öffentliche Amt, die von einem Tage zum anderen wechselnde Oberfeldherrnwürde, der eintägige Vorsitz der einzelnen Feldherren
 • πρυτανεῖον
  τό,1) das öffentliche Gebäude in den Städten der Griechen, welches den Herd der Stadt enthält, das Stadthaus, in welchem, wie in Athen, die jedesmaligen Prytanen speisten, und man sowohl auswärtige Gesandte, als um den Staat vorzüglich verdiente Bürger auf Staatskosten ehrenhalber bewirtete; es war der Hestia geweiht, der man darin ein immerwährendes, heiliges Feuer unterhielt, u. ist also in Beziehung auf den Staat das, was der Herd in jedem einzelnen Hause ist. Dah. auch der Hauptsitz, Mittelpunkt; 2) In Athen hieß ein Gerichtshof τὸ ἐπὶ πρυτανείῳ δικαστήριον; 3) τὰ πρ υτανεῖα, eine gewisse Geldsumme, welche Kläger u. Beklagte vor Anfang des Prozesses bei dem betreffenden Gerichtshofe niederlegen mußten, das sacramentum der Römer; wer den Prozess verlor, ging nicht bloß seines Geldes verlustig, sondern mußte auch dem gewinnenden Teile das seinige ersetzen. Bei solchen Prozessen, die auf 100 bis 1000 Drachmen geschätzt waren, betrug es 3 Drachmen für jeden Teil, bei einer Sache von 1001 dis 10, 000 Drachmen 30 u. s. f.; dah. τιϑέναι πρυτανεῖά τινι, so viel wie einen anklagen; οὐ δέχονται τῇ νουμηνίᾳ ἀρχαὶ τὰ πρυτανεῖα, sie nehmen die Klage nicht an
 • πρυτανεύω
  Prytan sein. In Athen hieß die ganze φυλή, welche grade die πρυτανεία hatte, φυλὴ πρυτανεύουσα. Übh. herrschen, obwalten; πρυτανευόμενοι παρ' ἐκείνου, sich von ihm leiten lassen; Θεμιστοκλῆς χορηγίᾳ βασιλικῇ πρυτανευόμενος, wie ein Prytan gespeist werden, mit königlichem Aufwande gehalten werden; πρυτανεύειν περὶ εἰρήνης, Friedensvorschläge tun und darüber abstimmen lassen, was das Geschäft der Prytanen war; πρυτανεύειν τινὶ εἰρήνην, einem den Frieden vermitteln
 • πρύτανις
  ὁ, der Prytan, eigtl. Fürst, Herrscher. In mehrern griechischen Freistaaten die höchste obrigkeitliche Person; in Athen im Rate der Fünfhundert der zehnte Teil desselben, fünfzig Senatoren aus einer φυλή, die nach dem Lose abwechselnd (πρυτανεία) den Vorsitz und Vortrag im Rathe und in der Volksversammlung führten, die sämtlichen Geschäfte des Rates leiteten und täglich im πρυτανεῖον zusammen speisten; übh. Hauptperson, Meister; das Beil τέχνας ὁ πρύτανις πέλεκυς
 • πρώην
  neulich, kürzlich, vor kurzem; μέχρι οὗ πρώην τε καὶ χϑές, = bis zur jüngst vergangenen Zeit, bis vor ganz kurzer Zeit; eigtl. vorgestern
 • πρώθ-ηβος
  in erster Jugend, der zuerst ins Mannesalter eintritt
 • πρωθ-ύστερον
  τό, die grammatische Figur, welche auch ὕστερον πρότερον od. ὑστερολογία heißt, das Letzte zuerst
 • πρωΐ
  früh, früh am Tage, früh Morgens; c. gen., πρωῒ ἔτι τῆς ἡμέρης, noch früh am Tage; ἑκάστης ἡμέρας τὸ πρωῒ καὶ πρὸς ἑσπέραν, Morgens und Abends. Übh. frühzeitig; zu früh, vor der Zeit; superl. πρωϊαίτατα, sehr früh am Morgen
 • πρωΐα
  ἡ, sc. ὥρα, die Frühstunde, der Morgen; πρωίας, am frühen Morgen
 • πρωϊ-ανθής
  ές, früh blühend
 • πρωϊ-βλαστέω
  früh keimen
 • πρωϊ-βλαστής
  ές, früh keimend
 • πρωϊ-βλαστία
  ἡ, frühzeitiges Keimen
 • πρώϊζος
  früh; χϑιζά τε καὶ πρώϊζα, vorgestern
 • πρωΐθεν
  von früh an
 • πρωϊ-καρπέω
  frühzeitige Früchte tragen
 • πρωϊ-καρπία
  ἡ, frühzeitiges Früchtetragen
 • πρωΐ-καρπος
  frühzeitig Früchte tragend
 • πρώϊος
  früh, früh am Tage, früh Morgens; δείλη πρωΐη, die Morgendämmerung, auch von der frühen Abenddämmerung. Übh. frühzeitig, früh im Jahre
 • πρωϊότης
  ητος, ἡ, Frühzeitigkeit, frühzeitige Reise
 • πρωϊ-σπορέω
  frühzeitig säen
 • πρωΐ-σπορος
  frühzeitig gesäet
 • πρωκτο-πεντ-ετηρίς
  ίδος, ἡ, Steißesfünfjahrfeier
 • πρωκτός
  ὁ, der Hintere, der Steiß, eigtl. der After; auch der Mastdarm
 • πρωκτό-σοφος
  im Hintern weise
 • πρωκτο-τηρέω
  den Steiß besehen
 • πρών
  ῶνος, ὁ, alles Vorragende, Vorspringende: Gipfel, Hügel; bes. ein ins Meer hineinragender Hügel, ein Vorgebirge; ἅλιος πρὼν ἀμφοτέρας κοινὸς αἴας, eine vorspringende Meerenge zwischen Europa u. Asien
 • πρώξ
  ἡ, Tropfen; von πρωΐ, eigtl. Tautropfen
 • πρω-πέρυσι
  adv., vor zwei Jahren
 • πρῶρα
  ἡ, das vordere Ende des Schiffes, Schiffsvorderteil; ἐπειδὰν πνεῠμα τοὐκ πρώρας ἀνῇ, der widrige Wind. Übh. die Vorderseite
 • πρωράζω
  ein πρωράτης sein
 • πρώρᾱθεν
  vom Vorderteil her
 • πρωρᾱτεύω
  ein πρωράτης sein
 • πρωράτης
  ὁ, der Untersteuermann, der seinen Platz auf dem Vorderteile des Schiffes hatte
 • πρωρᾱτικός
  zum πρωράτης gehörig
 • πρωρ-αχθής
  ές, auf dem Vorderteil od. vorn beladen
 • πρωτ-άγγελος
  zuerst meldend
 • πρωτ-αγός
  die ersten führend
 • πρωτ-άγριος
  zuerst erjagend; τὰ πρωτάγρια, Erstlinge der Jagd, erster Fang
 • πρωτ-αγωνιστέω
  ein πρωταγωνιστής sein, im eigtl. Sinne, im Drama die erste Rolle spielen, u. übh. den Vorzug haben, die Hauptperson, Hauptsache sein
 • πρωτ-αγωνιστής
  ὁ, der erste Kämpfer, bes. auf dem Theater, der Schauspieler, der die erste Rolle spielt; τοῠ δράματος, übertr. vom Gericht u. der Volksversammlung, der erste Redner, auch der Sieger in den Wettkämpfen, übh. die Hauptperson; πρωτ. τῆς ὑπηρεσίας, der erste unter den Dienern
 • πρωτ-αίτιος
  erste Ursache, erster Urheber
 • πρώτ-αρχος
  zuerst anführend, anfangend
 • πρωτ-έγ-γραφος
  zuerst eingeschrieben
 • πρωτεία
  ἡ, erster Rang
 • πρωτεῖον
  der erste Preis, Siegespreis
 • πρωτ-είρης
  ὁ, der lacedämonische Jüngling um das zwanzigste Jahr
 • πρωτερική
  ἡ, συκῆ, eine frühreife Feigenart
 • πρωτεύς
  ὁ, ein Pflaster
 • πρωτεύω
  der erste sein, den ersten Rang einnehmen; πάντων κάλλει, vor allen den Vorzug an Schönheit haben, alle an Schönheit übertreffen
 • πρωτ-ηρότης
  ὁ, erster od. frühester Ackerer, Pflüger
 • πρωτιστεύω
  der allererste sein
 • πρώτιστος
  der allererste; τὰ πρώτιστα, zu allererst; κατὰ πρώτιστον ὀπωπήν, auf den allerersten Anblick
 • πρωτό-αλος
  zuerst aufs Meer gehend, die erste Seefahrt machend
 • πρωτο-βαθρέω
  auf dem ersten Sitze sitzen
 • πρωτό-βαθρος
  auf dem ersten Sitz od. auf der ersten Bank sitzend, den Vorsitz habend
 • πρωτό-βλαστος
  zuerst keimend
 • πρωτο-βολέω
  zuerst werfen; übertr., βότρυς ὁ παρϑενίους πρωτοβολῶν χάριτας, zum ersten Male die Zähne wechseln
 • πρωτο-βόλος
  zuerst werfend, bes. die Zähne zum ersten Male wechselnd, die ersten Milchzähne verlierend, gew. vom Pferde; übertr., ἥβης ἄνϑος πρωτοβόλου, erst aufkeimend
 • πρωτό-βουλος
  zuerst ratend
 • πρωτό-γαλα
  τό, die erste Muttermilch, -brust
 • πρωτό-γαμος
  erst eben od. kürzlich verheiratet
 • πρωτο-γένεια
  ἡ, die Erstgeborene
 • πρωτο-γενής
  ές, erstgeboren, ursprünglich
 • πρωτο-γέννημα
  τό, das Erstgeborene, der Erstling
 • πρωτο-γεύστης
  ὁ, der Erstschmecker, ein sonst unbekanntes indisches Tier
 • πρωτο-γλυφής
  ές, zuerst geschnitzt
 • πρωτο-γνώμων
  ονος, ὁ, der zuerst seine Stimme abgibt, princeps senatus
 • πρωτό-γονος
  erstgeboren; zuerst eingerichtet; οἶκοι = εὐγενεῖς, von der ersten, höchsten Geburt, von der edelsten Abkunft; mit verändertem Tone: πρωτογόνος, zuerst gebärend
 • πρωτο-γύναικες
  οἱ, die zum ersten Mal Beweibten, die noch die erste Frau haben
 • πρωτο-δαής
  ές, zuerst, eben erst gelernt habend
 • πρωτό-ζευκτος
  zuerst zusammen od. ins Joch gespannt
 • πρωτό-ζυξ
  υγος, zuerst zusammen, der erste Beischlaf
 • πρωτό-θετον
  das Stammwort, Gramm.
 • πρωτο-θοινία
  ἡ, erster Teil des Mahles
 • πρωτό-θρονος
  auf dem ersten Sessel
 • πρωτό-θροος
  zuerst tönend, sprechend, auch pass., zuerst gesprochen
 • πρωτο-καθ-εδρία
  ἡ, erster Sitz, Vorsitz
 • πρωτο-κήριος
  ὁ, der zuerst auf die Wachstafel Geschriebene, primicerius
 • πρωτο-κλησία
  ἡ, der erste Ruf
 • πρωτό-κλητος
  zuerst gerufen, geladen
 • πρωτο-κλισία
  ἡ, erstes Lager am Tische
 • πρωτό-κοσμος
  ὁ, der erste Ordner, eine Obrigkeit in Kreta
 • πρωτο-κουρία
  erste Schur
 • πρωτό-κουρος
  zuerst geschoren, beschnitten
 • πρωτο-κτίστης
  ου, ὁ, der erste Gründer, Erbauer, der Schöpfer
 • πρωτό-κτιστος
  ον, u. πρωτό-κτιτος
  zuerst erbaut, geschaffen
 • πρωτο-κτόνος
  zuerst tötend
 • πρωτόκτονος
  zuerst getötet
 • πρωτο-κύμων
  ὁ, ἡ, zuerst oder zum ersten Male schwanger, ἔρωτος, von Liebe
 • πρωτο-κύων
  ὁ, erster Hund, der erste unter den Kynikern
 • πρωτό-λειος
  Erstlinge der Beute, gew. den. Göttern geweiht; übh. Erstlinge
 • πρωτο-λεχής
  ές, zuerst gebärend
 • πρωτο-λογέω
  zuerst reden, bes. vor Gericht, die erste Rede halten, auch die erste Rolle spielen
 • πρωτο-λογία
  ἡ, die erste Rede, bes. vor Gericht; auch die erste Rolle eines Schauspielers; Anfang einer Rede
 • πρωτο-λόγος
  zuerst sprechend, bes. in einem Prozess die erste Rede vor Gericht haltend. Auch = πρωταγωνιστής, der Schauspieler, welcher die erste Rolle spielt
 • πρωτο-λοχία
  ὴ, die erste aus λόχοις bestehende Schlachtreihe
 • πρωτό-μαντις
  ὁ u. ἡ, erster Weissager
 • πρωτό-μαρτυρ
  ὁ, erster Zeuge
 • πρωτό-μαχος
  zuerst od. in der vordersten Reihe kämpfend
 • πρωτό-μισθος
  zuerst gedungen od. um Lohn dienend
 • πρωτό-μορος
  zuerst sterbend
 • πρωτο-μύστης
  ὁ, der zuerst od. der erst eben Eingeweihte
 • πρωτό-νεως
  zum ersten Male in einem Schiffe fahrend
 • πρωτό-νοια
  ἡ, die erste Einsicht
 • πρωτο-νύμφευτος
  erst eben verheiratet
 • πρωτο-παγής
  ές, zuerst, erst eben festgemacht, zusammengefügt; übh. neu, frisch
 • πρωτο-πάθεια
  ἡ, das Zuerstleiden, das erste Empfinden
 • πρωτο-παθέω
  zuerst leiden, empfinden
 • πρωτο-παθής
  ές, zuerst leidend
 • πρωτό-παλος
  ὁ, erster Ringer
 • πρωτο-πειρία
  ἡ, u. πρωτό-πειρα
  ἡ, erste Erfahrung od. Probe
 • πρωτό-πειρος
  zuerst erfahrend, den ersten Versuch machend
 • πρωτο-πήμων
  ονος, zuerst od. zumeist schadend
 • πρωτό-πλασις
  ἡ, erste Bildung, Schöpfung
 • πρωτό-πλαστος
  zuerst gebildet, geschaffen
 • πρωτό-πλοος
  zuerst od. zum ersten Male schiffend; σκάφος heißt die Argo; übertr., παρϑένος, ein Mädchen, das sich gewissermaßen zuerst auf das Meer der Liebe wagt
 • πρωτό-πολις
  ὁ, ἡ, der, die erste im Staat
 • πρωτο-πολίτης
  ὁ, der erste Bürger im Staate
 • πρωτο-πορεία
  ἡ, das Zuerst- oder Vorangehen, der erste Zug im Heere, der Vortrab
 • πρωτο-πόρος
  zuerst od. vorangehend, marschierend
 • πρωτό-ποσις
  ἡ, die zum ersten Male Vermählte, deren erster Gatte noch lebt
 • πρωτο-πραξία
  ἡ, das erste Mahnen, Eintreiben des Geldes; bes. das Vorrecht eines Gläubigers bei Einklagung von Schulden, jus primae exactionis
 • πρωτο-πρεσβύτερος
  ὁ, der erste Presbyter
 • πρωτόῤ-ῥιζος
  die erste Wurzel, den Ursprung in sich habend
 • πρωτόῤ-ῥυτος
  zuerst fließend
 • πρῶτος
  aus πρό gebildeter superl., wie πρότερος der compar. ist, der vorderste, früheste, erste, vom Orte, von der Zeit, auch von der Ordnung, vom Range; ἐν πρώτῳ ῥυμῷ, vorn an der Deichsel; πρῶτοι, die ersten, Vorkämpfer; oft ἐν πρώτοις, μετὰ πρώτοις, unter den vordersten Kämpfern, im Vordertreffen; τὰ πρῶτα, der erste Kampfpreis; τὰ πρῶτα φέρεσϑαι, den ersten Preis, den Vorzug davontragen, τινός, worin; übh. erster Rang, Vorrang, erste Rolle; ἐς τὰ πρῶτα, bis auf den höchsten Grad; zuweilen auch von Personen; τὰ πρῶτα τῆς λιμοῦ, der höchste Grad des Hungers; τὸ πρῶτον, der Anfang; τὴν πρώτην, sc. ὥραν od. ὁδόν, das erste Mal, zuerst; anfangs, fürs erste; ιὰ πρῶτα bei den Philosophen die ersten, einfachsten Urstoffe der Dinge, die Elemente, sonst στοιχεῖα. Selten comparativisch: eher, früher; τὸ μὲν οὖν πρῶτον, anfangs; das erste Mal; zu früh, vor der Zeit; ὁππότε κε πρῶτον, simul ac, sobald einmal; bei den Philosophen: τὸ πρώτως ψυχρόν, die Ursache der Kälte
 • πρωτο-σέληνος
  zuerst im Monde oder Monare, ἡμέρα, der erste Tag im Monate
 • πρωτο-σπόρος
  zuerst säend, zeugend
 • πρωτόσπορος
  zuerst gesäet, gezeugt; Christus, ϑεοῠ φωνή
 • πρωτό-στακτος
  zuerst abträufelnd
 • πρωτο-στασία
  ἡ, u. πρωτο-στάσιον
  τό, das Voranstehen, der erste Rang
 • πρωτο-στατέω
  zuerst, voran od. in der ersten Reihe stehen
 • πρωτο-στάτης
  ὁ, der zuerst, voran od. in der ersten Reihe steht; bes. im Heere, die erste Schlachtordnung, das Vordertreffen bildend
 • πρωτο-στέφανος
  mit dem ersten Kranze
 • πρωτο-στράτ-ηγος
  ὁ, der erste Feldherr, der Oberfeldherr
 • πρωτό-σφακτος
  zuerst geschlachtet, gemordet
 • πρωτο-τοκεῖα
  τά, das Recht der Erstgeburt
 • πρωτο-τοκεῖς
  οἱ, die Voreltern
 • πρωτο-τοκεύω
  das Recht der Erstgeburt erteilen
 • πρωτο-τοκέω
  zuerst gebären, zum ersten Male gebären
 • πρωτο-τοκία
  ἡ, das erste Gebären
 • πρωτο-τόκος
  zuerst, zum ersten Male gebärend od. geboren habend
 • πρωτότοκος
  erstgeboren
 • πρωτο-τομέω
  zuerst schneiden, abschneiden
 • πρωτό-τομος
  zuerst geschnitten
 • πρωτο-τρόφος
  die erste Frucht, das erste Kind nährend
 • πρωτο-τυπία
  ἡ, die Eigenschaft eines πρωτό-τυπον, eines Stammwortes
 • πρωτό-τυπον
  τό, die erste Bildung, das Urbild, Original. Bei den Gramm. Stammwort, Urwort, von dem andere gebildet u. abgeleitet sind
 • πρωτό-τυπος
  von od. nach der ersten Bildung, ursprünglich, originell
 • πρωτο-ΰπνιον
  τό, erster Schlaf
 • ποωτ-ουργός
  zuerst machend, bewirkend, κινήσεις, die ersten, ursächlichen
 • πρωτο-φαής
  ές, im ersten Lichte, σελήνη, Neumond
 • πρωτο-φάνεια
  ἡ, erste Erscheinung
 • πρωτο-φανής
  ές, zuerst erscheinend, zum ersten Male sichtbar
 • πρωτο-φόνος
  zuerst mordend
 • πρωτο-φορέω
  zuerst tragen, die Kriegszeichen vortragen
 • πρωτο-φόρημα
  τό, die erste Frucht, welche die Erde trägt
 • πρωτο-φυής
  ές, u. πρωτό-φυτος
  zuerst geworden, entstanden
 • πρωτό-χνοος
  von od. mit dem ersten Milchhaare
 • πρωτό-χορος
  ὁ, der erste Chor, Titel einer Comödie des Alexis
 • πρωτό-χρονος
  in od. aus der ersten, ältesten Zeit
 • πρωτό-χυτος
  zuerst ergossen, fließend
 • πταίρω
  niesen; μέγ' ἔπταρε, er nieste laut, schon als gute Vorbedeutung. Übertr. von der Lampe: sich schneuzen
 • πταίσιμος
  anzustoßen, zu fallen geneigt
 • πταῖσμα
  τό, Anstoß, Verstoß, Versehen; Unfall, Niederlage
 • πταισμάτιον
  τό, kleiner Unfall
 • πταίω
  1) trans. anstoßen, machen, daß etwas fallt, ausgleitet; τινὰ τῆς ἐλπίδος, machen, daß einer seine Hoffnungen aufgibt, ihn in seinen Hoffnungen täuschen; pass. τὰ πταισϑέντα, Fehler, Irrtümer; 2) intrans., anstoßen, anschlagen; anrennen, straucheln, fallen; einen Unfall haben, in Unglück geraten; μὴ περὶ Μαρδονίῳ πταίσῃ ἡ Ἑλλάς, daß Griechenland nicht im Kampfe mit Mardonius unterliege; fehlen, irren; τοῖς ὅλοις, alles verlieren; ὑπό τινος, von einem vertrieben werden
 • πτακισμός
  ὁ, Schüchternheit
 • πτάξ
  πτακός, ὁ, ἡ, scheu, furchtsam, bes. von Hasen
 • πταρμική
  ἡ, Nieskraut
 • πταρμικός
  niesend; φάρμακα, Niesen veranlassend
 • πταρμός
  ὁ, das Niesen
 • πτάρνυμαι
  niesen
 • πτέλας
  ὁ, der Eber
 • πτελέα
  ἡ, die Ulme, Rüster; ein Grabbaum
 • πτελέϊνος
  von Ulmen- od. Rüsternholz
 • πτελε-ώδης
  ες, ulmenartig
 • πτελεών
  ῶνος, ὁ, Ulmenhain
 • πτέρινος
  u. πτερίδιος
  von Federn gemacht, gefiedert; ῥιπίς, ein Federfächer; beflügelt
 • πτέρις
  ιδος, ἡ, Farrnkraut, wegen seiner gefiederten Blätter
 • πτέρισμα
  τό, Flügelschwingen
 • πτέρνα od. πτέρνη, ἡ
  die Ferse, auch der Teil des Fußes oberhalb der Knöchel, wo das Bein am dünnsten ist, bei den Tieren die Hessen; Schuhsohle; Fuß überh. Übertr., der hintere Teil; der untere Teil, Fuß eines Körpers
 • πτερνίζω
  1) mit der Ferse schlagen, mit dem an der Ferse befestigten Sporn stoßen, spornen; 2) einem den Fuß unterschlagen, übertr., betrügen, überlisten; 3) einen alten Schuh verflecken od. versohlen
 • πτέρνιξ
  ικος, ὁ, der mittelste Hauptstengel der Artischocke
 • πτέρνις
  ὁ, ein Raubvogel
 • πτερνισμός
  ὁ, das Schlagen od. Stoßen mit der Ferse
 • <<< list operone >>>