305 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • προ-πολεμητήριον
  τό, Schutzwehr im Kriege
 • προ-πολέμιος
  vor dem Kriege, demselben vorangehend
 • προ-πόλεος
  vor der Stadt, vorstädtisch
 • προ-πόλευμα
  τό, der geleistete Dienst; δάφνης, = die wahrsagende Kraft des Lorbeers
 • προ-πολεύω
  ein πρόπολος sein, bes. als Priester heilige Dienste verrichten
 • προ-πολέω
  des Priesters, die den Willen der Gottheit verkündende
 • προ-πόλιος
  1) = προπόλεος; 2) vor der Zeit graues Haar habend; προπόλιον ἐξ ἑρπύλλου περιϑέμενοι, eine Art Maske
 • προ-πολιόω
  vor der Zeit grau machen
 • πρό-πολις
  ἡ, vorderer od. erster Teil der Stadt, Vorstadt. Im Bienenkorbe der Vorbau, das Bienenharz
 • προ-πολῑτεύομαι
  vorher als Staatsmann, in der Verwaltung des Staates tun
 • πρό-πολος
  vorn befindlich, vorangehend; bes. a) vorangehender Diener, Dienerin; Ruderknecht; bes. vom heiligen Dienste, ϑεοῦ, Priester, Priesterin, übh. Tempeldiener. Auch b) der Vorsteher, der Erste, Vorzüglichste
 • πρό-πομα
  τό, Vortrank, Trunk zum Frühstück. Προπόματα hießen bes. alle angemachten Weine, die man gew. zum Frühstück od. vor der Mahlzeit genoß; leicht die Eßlust reizende Speisen, welche man vor der Mahlzeit einnahm, gustatio
 • προ-πομπεία
  ἡ, das begleitende Vorangehen bei einem feierlichen Aufzuge
 • προ-πομπεύω
  bei einem feierlichen Aufzuge vorangehen
 • προ-πομπή
  ἡ, das Voranschicken, bes. die Begleitung, feierliches Geleite, z. B. bei der Abreise u. bei Leichen
 • προ-πομπία
  ἡ, erster Platz beim Aufzuge
 • προ-πόμπιος
  zur Begleitung od. zum Aufzuge gehörig
 • προ-πομπός
  begleitend
 • προ-πονέω
  vorher arbeiten, sich vorher anstrengen, abmühen; τὰ προπεπονημένα, die früheren Anstrengungen. Auch früher, eher als ein anderer bei der Arbeit ermatten
 • προ-ποντίς
  ίδος, ἡ, das Vormeer
 • προ-πορεία
  ἡ, das Voraus- od. Vorangehen; auch konkret, die Vorangehenden, der Vortrab
 • προ-πορεύω
  vorweg, voran schicken; gew. vorangehen, -marschieren; τινός, vor einem; aber προπορεύεσϑαι πρὸς τὴν ἀρχήν = 'sich um ein Amt bewerben'. Auch τινά, zuvorkommen, einholen, übertreffen
 • προ-πορίζω
  vorher anschaffen
 • πρό-ποσις
  ἡ, Vortrunk; auch: das Zutrinken, das Trinkgelag
 • προ-πότης
  ὁ, der Vortrinker
 • προ-ποτίζω
  vorher einen Trank darreichen, bes. vom Arzte
 • προ-πότισμα
  τό, der vorher dargereichte Trank
 • προ-ποτισμός
  ὁ, das Trinken, Eingeben eines Trankes, bes. vom Arzte
 • πρό-πους
  ποδος, ὁ, ein Mensch mit großen Füßen. Ein Stern vor den Füßen des Zwillingsgestirns. Vorberg, der Fuß od. Auslauf eines Gebirges; οἱ πρόποδες, die Vorderfüße
 • προ-πράσσω
  vorher od. eher tun, als ein anderer
 • προ-πράτης
  ὁ, u. προ-πρᾱτήρ
  ῆρος, ὁ, Vorläufer
 • προ-πρεών
  ῶνος, ὁ, eigtl. vorspringend, u. übertr., geneigt, bereitwillig
 • προ-πρηνής
  ές, vorwärts, vornüber geneigt, gebogen; vornüber gestürzt
 • προ-πρό
  adv., fort und fort, durchaus
 • προ-προ-κατ-αΐγδην
  adv., vorwärts herabfahrend
 • προ-προ-κυλίνδομαι
  pass.; sich winden; τινός, sich vor jemandes Füßen flehend wälzen; sich fort u. fort in bedrängter Lage umhertreiben, umherirren
 • πρό-πρυμνα
  adv., vorn über das Hinterteil des Schiffes hinweg, u. wie ein Schiff, wenn das Hinterteil bereits zu sinken anfängt, nicht gerettet werden kann, von Grund aus, gänzlich verloren
 • πρό-πταισμα
  τό, vorhergehender Anstoß
 • προ-πταίω
  vorher anstoßen, ein Unglück haben u. fallen
 • προ-πτόρθιον
  τό, der vorstehende Ast
 • πρό-πτωσις
  ἡ, das Vorfallen, Heraustreten; übh. Vorfall, Ereignis; Geneigtheit
 • προ-πτωτικός
  ή, όν, aus Voreiligkeit fallend, fehlend
 • προ-πύλαιος
  u. προ-πύλαιον
  τό, vor der Tür, zum Vorhofe gehörig; τὸ προπύλαιον, der Vorhof, bes. eines Tempels; meist von dem prachtvollen Eingange zur Burg in Athen
 • πρό-πυλον
  τό, der Vorhof
 • προ-πυνθάνομαι
  vorher erforschen, erfahren
 • προ-πύργιον
  τό, Vortürmchen
 • πρό-πυργος
  vor den Türmen, für die Türme, ϑυσίαι, Opfer für die Türme und Mauern der Stadt
 • προ-πυρεταίνω
  vorher Fieber haben
 • προ-πυριάω
  vorher bähen, durch warme Umschläge erwärmen
 • προ-πυρόω
  vorher brennen
 • πρό-πυστος
  der vorher erfahren od. vernommen hat
 • προ-πωγώνιον
  τό, Vorderbart
 • προ-πωλέω
  ein προπώλης sein, einen Kauf vermitteln, als Commissionär, Unterhändler
 • προ-πώλης
  ὁ, Vorkäufer, Unterhändler beim Kauf
 • πρό-ραχος
  ὁ, u. προ-ραχία
  ἡ, Vorbrandung
 • πρό-ρευσις
  ἡ, das Hervorfließen
 • προ-ρέω
  1) hervor- od. vorwärtsfließen, weiter-, dahinströmen; 2) auch trans. hervor od. vorwärts fließen machen, ergießen
 • προ-ροφάω u. -ροφέω
  vorher schlürfen
 • προῤ-ῥαίνω
  u. προῤ-ῥαντίζω
  vorher benetzen
 • προῤ-ῥήγνυμαι
  intr., vorher hervorbrechen, hervorplatzen
 • πρόῤ-ῥημα
  τό, das Vorhergesagte, die Weissagung
 • πρόῤ-ῥησις
  ἡ, das Vorhersagen; der vorher ausgesprochene Befehl
 • προῤ-ῥητέος
  vorher zu sagen
 • προῤ-ῥητικός
  ή, όν, vorhersagend
 • πρόῤ-ῥητος
  vorher gesagt
 • πρόῤ-ῥιζος
  mit der Wurzel, von Grund aus; im eigentlichen Sinne
 • προῤ-ῥυθμίζω
  vorher ordnen
 • πρόῤ-ῥυμος
  voranfließend
 • πρός
  noch dazu, oben drein, außerdem; Als Präposition mit dem gen., dat. u. accus; I. Mit dem gen., von her, den Gegenstand bezeichnend, von dessen Seite her etwas kommt, oder von dem etwas ausgeht; 1) örtlich, die Richtung oder Bewegung von einem Orte her bezeichnend; auch bei Verbis der Ruhe, so daß aber bei der Ortsbestimmung immer an ein Ausgehen von derselben zu denken ist; νῆσοι πρὸς Ἤλιδος, in der Nähe von Elis, wenn man von Elis kommt; am häufigsten bei Bestimmungen der Himmelsgegenden, von Norden, von Westen her, wo uns geläufiger ist 'gegen Norden' zu sagen; τὰ ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῠ ποταμοῠ, auf der Seite des Flusses; ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάρδεων ἤλεκτρον, der von Sardes herkommt; πρός c. accus., die Richtung wohin; φυλακαὶ κατέστασαν πρὸς Αἰϑιόπων Ἀραβίων, sie standen von der Seite der Araber her, d. h. vor, gegenüber, also eigtl. von feindlicher Seite her. Daher 2) von Personen, a) auf jemandes Seite stehen, d. h. von seiner Partei sein, für einen sein; πρὸς τῶν ἐχόντων, Φοῖβε, τὸν νόμον τίϑης, = zu Gunsten der Reichen; Κροῖσος ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῠ τὸν χρησμὸν εἶναι, daß das Orakel für ihn sei; τὸ ἐν στενῷ ναυμαχέειν πρὸς ἡμέων ἐστί, ist zu unserm Vorteil; dah. γενέσϑαι πρός τινος, einem beitreten; daher πρὸς λόγου εἶναι, zum Zwecke dienlich sein; πρὸς ἐμοῦ δικαίως τὴν ψῆφον ἔϑεσϑε, zu meinen Gunsten; τὰ πρὸς σφῷν, so viel wie das Eurige; b) von einem ausgehend, zunächst von einem erlangen, erhalten, vernehmen; ἔχειν τιμὴν πρὸς Διός, Ehre von Seiten des Zeus erlangen, haben, die Zeus gewährt; εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῠσι πρὸς ϑεῶν, wenn sie von den Göttern erlangen, die Götter ihnen gewähren; ἀκούειν τι πρός τινος, von einem, aus seinem Munde hören; c) dann bei solchen Verbis, die einen leidenden Zustand, eine Einwirkung eines anderen andeuten, bes. bei πάσχω, οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός; κακῶς κλύουσα πρὸς σέϑεν, durch deine Veranlassung in schlimmem Rufe stehen; πρὸς ἀλλήλοιν ϑανεῖν, einer durch den anderen umkommen; ποίας ὄλλυμαι πρὸς αἰτίας, aus welchem Grunde, durch welche Schuld; αὐτὸς πρὸς αὑτοῠ κενοφρόνων βουλευμάτων, von wem wird der Raub ausgehen?; διδάσκεσϑαι πρός τινος, von einem belehrt werden; πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέκνων φοβουμένη, = in Ansehung; λέγεσϑαι πρός τινος, von einem erwähnt werden; τετιμῆσϑαι, ἀτιμάζεσϑαι, περιϋβρίζεσϑαι πρός τινος, geehrt oder beschimpft werden von einem; τὸ ποιεύμενον πρὸς Λακεδαιμονίων, das von den Lacedämoniern Getane; ἐλείπετο ἀϑάνατον μνήμην πρὸς Ἑλλησποντίων, wo wir übersetzen 'ein Andenken bei den Hellespontiern hinterlassen', eigentlich das von den Hell. ausgehende Andenken; ἔρημος πρὸς φίλων, verlassen von Seiten der Freunde; βαρείαις πρὸς ϑεῶν δυςπραξίαις, die von Seiten der Götter verhängt sind; ἔπαινος πρὸς ἀνϑρώπων τε καὶ ϑεῶν, Lob von Seiten der Menschen und Götter; γνώμη ἐπίφϑ ονος πρὸς τῶν πλεύνων, die von der Mehrzahl ungünstig betrachtet, gehaßt wird; d) dah. auf jemandes Veranlassung, Geheiß, Befehl, nach jemandes Auftrag; πρὸς Διός, προς ϑεῶν, von Zeus' wegen, nach der Götter Willen; πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, auf einer Fremden Geheiß; πρὸς Διός εἰσι ξεῖνοί τε πτωχοί τε, die Fremden stehen unter Zeus' Schutz; ὅτι δικαιότατον καὶ πρὸς ϑεῶν καὶ πρὸς ἀνϑρώπων, was das Gerechteste bei ihnen ist, von Seiten der Götter als das Gerechteste angesehen wird; δρᾶν οὐδὲν ἄδικον οὔτε πρὸς ϑεῶν οὔτε πρὸς ἀνϑρώπων, nach dem Urteile der Götter und Menschen; e) im eigentlichen Sinne: von einem herstammend; πρὸς πατρός, πρὸς μητρός, von des Vaters, der Mutter Seite; οἱ πρὸς αἵματος, die Blutsverwandten; 3) Bei Beschwörungen: bei; μάρτυροι πρὸς ϑεῶν, πρὸς ἀνϑρώπων, Zeugen bei den Göttern, den Menschen; ἐπιορκεῖν πρὸς δαίμονος, bei einer Gottheit falsch schwören; bes. wird es bei beteuernden Bitten u. Beschwörungen zu dem Gegenstande gesetzt, bei welchem man einen beschwört: bei, um willen, wobei die Götter, od. was sonst beschworen wird, als die, von deren Seite der Eid bewacht wird, anzusehen sind; μὴ πρός σε γούνων, μὴ πρός σε ϑεῶν, um der Götter willen nicht; 4) Übtr. wird es auch zur Bezeichnung des Angemessenen, Gebührenden, Geziemenden gebraucht; τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναικὸς ἦν σαφῶς, es war etwas von der Frau Ausgehendes, was von dem Charakter der Frau herrührt, ihr angemessen ist, von Frauenart; οὐ πρὸς σοφοῠ ἰατροῠ ϑρηνεῖν, es ist nicht des weisen Arztes Art, der weise Arzt muß nicht; οὐ πρὸς τοῠ ἅπαντος ἀνδρός, ἀλλὰ πρὸς ψυχῆς τε ἀγαϑῆς καὶ ῥώμης ἀνδρηΐης, nicht nach der Art, nicht Sache eines jeden Mannes, sondern eines wackern Gemütes und männlicher Kraft; οὔτε Περσικὰ ἦν τὰ ποιεύμενα, οὔτε πρὸς τῶν ἐξ Ἀσίης οὐδαμῶν, noch in der Art irgend welcher Asiaten; πρὸς σοῠ ἐστι, es kommt dir zu, gebührt dir, ziemt dir; πρὸς δίκης, dem Rechte gemäß; οὐκ ἦν πρὸς τοῠ Κύρου τρόπου, es lag nicht in seinem Charakter; ποιεῖσϑαι, λαβεῖν τι, etwas als Schimpf annehmen, ansehen; II. Mit dem dat. bezeichnet es den Gegenstand, an dessen Seite, bei dem etwas ist, oder zu dem etwas hinzukommt; 1) örtlich: bei, an, neben; mit Verbis der Ruhe, oder mit dem Nebenbegriff der Bewegung nach einem Orte hin, aber immer mit dem Gedanken einer darauf folgenden Ruhe an dem Orte verbunden; βάλλειν ποτὶ γαίῃ, ποτὶ πέτρῃ, gegen die Erde, an den Felsen werfen, so daß es daran liegen od. hängen bleibt; χεῖρας ποτὶ γούνασι μητρὸς βάλλειν, die Arme gegen die Kniee der Mutter flehend ausstrecken; λαβεῖν προτὶ οἷ, an sich raffen, an sich nehmen; ἑλεῖν προτὶ οἷ , an sich ziehen; πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχεσϑαι, sich fest an einander halten, an einander hängen; νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι, gegen die Wogen; πρὸς τοῖς ὤμοις εἶναι, an den Schultern sein, daran passen; πρὸς διαιτητῇ φεύγειν, vor dem Schiedsrichter verklagt sein. Dah. 2) von Beschäftigungen, bei denen man verweilt, πρός τινι γίγνεσϑαι, sich angelegentlich mit etwas beschäftigen, eifrig dabei sein; 3) Selten von der Zeit, πρὸς ἑσπέρᾳ, am Abend; 4) wie πρὸς τοῖς πεζοῖς γενέσϑαι, 'zu den Fußsoldaten gekommen sein' bedeutet, so wird oft durch πρός ein Hinzukommen zu etwas Vorhandenem ausgedrückt, außer; πρὸς τοῖςδε μέντοι πῠρ ἐγώ σφιν ὤπασα, außerdem noch gab ich ihnen das Feuer; πρὸς τούτοις, außerdem, überdies; auch bei Zahlen; ἡ πρώτη πρὸς τοῖς εἴκοσιν, die einundzwanzigste; ἔτη τρία πρὸς τοῖς τριάκοντα, dreiunddreißig; III. Mit dem accus. bezeichnet es den Gegenstand, nach dessen Seite hin, auf den zu etwas gerichtet ist: nach, auf - zu, hin, gen; 1) örtlich; auch von den Himmelsgegenden; πρὸς ἠῶ, μεσημβρίαν, ἑσπέραν, ἄρκτον, gegen Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht; κλαίειν πρὸς οὐρανόν, die Stimme gen Himmel erheben, zum Himmel schreien. Bes. bei Verbis der Bewegung, sowohl die bloße Richtung, als das zu erreichende Ziel ausdrückend; πλεῖς ὡς πρὸς οἶκον, nach Hause hin; ἀφικόμενος πρὸς τὴν Τεγεᾶτιν, bis an das Gebiet von Tegea hin; διασωϑῆναι βουλόμεϑα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, nach Hellas hin, worin freilich schon die Erreichung des Ziels mit ausgedrückt ist; πρὶν ἂν πρὸς Καύκασον μόλῃς, ehe du dahin gekommen sein wirst. Bes. im feindlichen Sinne: wider, gegen; πρὸς Τρῶας μάχεσϑαι, gegen die Troer kämpfen; πρὸς κόλπον, πρὸς στῆϑος βάλλειν, gegen die Brust werfen, treffen; auch φέρεσϑαι πρός τι, darauf losfahren, dagegen anstürmen; τὰ παϑήματα κεῖνα πρὸς αὐτὸν ἐπέβη, das Leiden brach auf ihn ein; πρὸς δαίμονα, gegen die Gottheit, gegen den Willen des Gottes, dem Gotte zum Trotz; ταῠτα πάντα πρὸς τὸν Πίττακον εἴρηται, ist gegen den Pittakus gesprochen. Daher in den Aufschriften gerichtlicher Anklagereden, in Privatklagen, wie das lat. adversus. Selten auch bei Verbis der Ruhe, wo immer an die vorhergegangene Bewegung zu denken ist; τὰ πολλὰ πατρὸς πρὸς τάφον κτερίσματα, die auf das Grab gebracht werden; πρὸς δεξιὰν αὐτοῠ στάς, nachdem er auf die rechte Seite getreten; 2) eine Richtung liegt auch in λέγειν πρός τινα, zu einem sprechen, nicht in feindlichem Sinne, gegen; ἀγορεύειν πρὸς ἀλλήλους, zu einander sprechen; auch ὀμόσαι πρός τινα, einem schwören, einem Anwesenden einen Schwur leisten. Auch von anderen freundlichen Beziehungen; πρὸς ὑμᾶς εὐσεβὴς πέλω, gegen euch; τὰ Κύρου οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς, ὥςπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον, das Verhältnis des Kyros zu uns ist dasselbe wie; dah. οὐδὲν ἐμοὶ πρὸς ἐκείνους, ich stehe in keinem Verhältnis zu ihnen, ich habe mit ihnen nichts zu schaffen; γράφεσϑαι πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας, vor oder bei den Thesmotheten anklagen, belangen; τὰς δίκας εἶναι περὶ τούτων πρὸς τοὺς ἄρχοντας, im Gesetz, es war der offizielle Ausdruck für diesen Fall; πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλογισώμεϑα, wir wollen bei uns selbst überlegen; 3) Von der Zeit: gegen; ποτὶ ἕσπερα, gegen Abend; πρὸς ἡμέραν, gegen Tagesanbruch. Auch bei Zahlen: gegen, ungefähr; 4) Übertr. von der Richtung oder Beziehung, die ein Gegenstand auf den anderen hat: in Beziehung, in Hinsicht, in Rücksicht auf etwas; a) sehen auf etwas; πρὸς ἔπος κλύειν, auf das Wort hören; μὴ ϑαυμάζω πρὸς τὸ λιπαρές, in Rücksicht auf, = über etwas sich wundern; ὁ πρὸς Λακεδαιμονίους φόβος, die auf die Lacedämonier bezügliche Furcht; πρὸς τὸν δῆμον το ύτων οὐδέν ἐστι, nichts von dem hat auf das Volk Bezug, geht das Volk an. Daher b) sehr gewöhnlich πρὸς ταῠτα, in Beziehung darauf, was das anbetrifft; πρὸς τὰ πυνϑάνομαι κατεργάσασϑαι Τηλίνην ἔργον τοσοῦτον, was das anbetrifft, daß ich höre, daß Telines so etwas Großes getan hat, was auch übersetzt werden kann 'dem zu Folge, was ich vernehme'; πρὸς ταῠτα βουλεύεσϑαι, ἀποκρίνασϑαι, hierauf, hierüber beratschlagen, antworten; εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούς, in Beziehung auf die Götter, in Rücksicht auf das Verhältnis gegen die Götter, in seinen Pflichten gegen die Götter fromm sein; τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, alles, was sich auf den Krieg bezieht; πρὸς βίαν = βιαίως, mit Gewalt, wider Willen; πρὸς βίαν τινός, invito aliquo, πρὸς ἀνάγκην, mit Zwang, notgedrungen; πρὸς καιρόν, zur rechten Zeit; πρὸς ἡδονήν, mit Vergnügen, gern; πρὸς ἰϑύ, grade darauf los; πρὸς τὰ μέγιστα, auf's Äußerste, im höchsten Grade; πρὸς πάντα, in allem; πρὸς ἐμὴν χεῖρα, mir zur Hand, = in Bereitschaft, um sogleich Gebrauch davon zu machen; 5) Diese Beziehung oder dies Verhältnis wird besonders in Vergleichungen hervorgehoben, wo πρός bedeutet: im Vergleich mit, gegen etwas anderes gehalten; λῆρός ἐστι τἄλλα πρὸς Κινησίαν, ist Posse, dummes Zeug, im Vergleich mit Kinesias; κοῖός τις δοκέοι ἀνὴρ εἶναι πρὸς τὸν πατέρα, gegen den Vater gehalten, mit ihm verglichen; συμβάλλειν πρός τι, womit vergleichen; ἔργα λόγου μέζω πρὸς πᾶσαν χώρην, im Vergleich mit jedem Lande, gegen jedes Land gehalten; Ἀϑηναῖοι πρὸς τοὺς ἄλλους συμμάχους παρεχόμενοι νῆας ὀγδώκοντα καὶ ἑκατόν, mit allen anderen Bundesgenossen verglichen, worin zugleich liegt 'vor allen anderen'; κρίνω, πρὸς τὰ παρ' ήμῖν κάλλη κρίνεσϑαι οὐδ' ὁπωςτιοῠν ἄξια, mit den Schönheiten bei euch zu vergleichen, darnach zu beurteilen; gemäß, nach; πρὸς τοῦτο τὸ κήρυγμα, zufolge dieses Heroldrufes; πρὸς τὴν παροῠσαν ἀῤῥωστίαν, der gegenwärtigen Schwäche entsprechend, wie diese es mit sich brachte; ἐβουλεύοντο πρὸς τὴν παροῠσαν συμφοράν, u. πρὸς τὸ παρόν, den gegenwärtigen Umständen entsprechend, nach den gegenwärtigen Umständen; πρὸς τὴν ἀξίαν, nach Gebühr; πρὸς τὰ ἔργα τάττειν τὰς τιμάς, nach den Taten, nach dem Verdienst die Ehren erteilen. Auch ἔπαινον ϑαυμάσιον ἔχοντες πρὸς ὠφέλειαν, in Folge des Nutzens, = wegen des Nutzens; 6) in Begleitung von, zu; πρὸς αὐλόν, zur Flöte, unter Flötenbegleitung; πρὸς τὴν σελήνην, beim Mondlicht; 7) es wird oft durch πρός τι der Zweck angedeutet, um dessen willen man etwas tut, die Anwendung, die man von etwas macht, zu; πρὸς τί, weswegen? wozu?; πρὸς οὐδέν, zu nichts; πρὸς ταῠτα, deswegen, dazu, daher; πρὸς ἡδονήν, zum Vergnügen, zur Lust; λέγειν πρὸς τὸ βέλτιστον, zum Besten reden; 8) τεύχεα ἀμείβειν πρός τινα, = die Rüstung an einen vertauschen, so daß sie von einem auf den anderen übergeht; In der Zusammensetzung bedeutet es: 1) Bewegung oder Richtung auf etwas zu: an, zu, gegen, hinwärts, προςέρχομαι, προςάγω; 2) ein Hinzukommen, Häufung, Vermehrung: dazu, obendrein, überdies, προςαδικέω, προςαιτέω; 3) ein Daran-, Daneben-, Dabeisein: an, bei, neben, sich damit beschäftigen
 • προ-σάββατος
  vor dem Sabbath; τὸ προσάββατον, Vorsabbath
 • προς-αγάλλω
  noch dazu ehren od. zieren
 • προς-αγανακτέω
  noch dazu unwillig sein, zürnen
 • προς-αγγελία
  ἡ, das Ankündigen, das Zubringen der Nachricht, die Nachricht
 • προς-αγγέλλω
  ankündigen; anmelden; angeben, anklagen
 • προς-αγγελτής
  ὁ, der Ankündiger, Anmelder
 • προς-αγελάζω
  noch dazu zur Herde, zur Schar gesellen
 • προς-αγκαλίζομαι
  noch dazu umarmen
 • προς-αγκάλισμα
  τό, das noch dazu in die Arme Genommene, Umarmte
 • προς-αγκυλόω
  mit Riemen daran befestigen
 • προς-αγνοέω
  außerdem nicht wissen
 • προς-άγνῡμι
  daran brechen
 • προς-αγοράζω
  noch dazu kaufen
 • προς-αγόρευμα
  τό, Anrede, Benennung
 • προς-αγόρευσις
  ἡ, das Anreden, Benennen, Begrüßen
 • προς-αγορευτικός
  ή, όν, anredend, benennend; bei den Gramm. τὸ προςαγορευτικόν, sc. πτῶμα, der Vocativ
 • προς-αγορεύω
  1) anreden, anrufen; bes. = ἀσπάζεσϑαι, begrüßen; 2) benennen, nennen; τοὺς φιλοσόφους τοιούτους, so nenne ich die Philosophen; τοῠτό σε πρ., so nenne ich dich; auch τινί τι, einem etwas zusprechen, beilegen
 • προς-αγρυπνέω
  dabei, darüber schlaflos sein od. wachen
 • προς-άγω
  herbei-, hinzuführen, -bringen; δῶρά τινι, einem Geschenke darbringen; ἡ Σφὶγξ σκοπεῖν ἡμᾶς τἀφανῆ προςήγετο, brachte uns dahin, vermochte uns dazu; sich zuführen, erlangen; προςάξομαι δάμαρτα, umarmen; προςάγειν τινὶ ὅρκον, einem einen Eid zuschieben, = ihn den Eid leisten lassen; πρὸς τὸν δῆμον οὐ προςῆγον, die Gesandten in die Volksversammlung, bei Hofe, auch = als Bürger zulassen; zu sich führen, an sich locken, auch in schlimmem Sinne: versuchen wozu; προςηγάγετο αὐτούς, er brachte sie auf seine Seite; ὄμματα, die Augen auf sich ziehen.Intrans., sc. τὸ στράτευμα, anrücken; sc. ναῦν, landen; sc. ἑαυτόν, sich nähern; πρόςαγε, frisch ans Werk, mache dich daran; ὧδε, komm hierher
 • προς-αγωγεύς
  ὁ, der Hinzuführende, Einführende, der einen dem anderen zum Freunde macht. So hießen auch die Kundschafter, Zuträger der sicilischen Könige
 • προς-αγωγή
  ἡ, das Hinzuführen, das Darbringen, bes. der Opfer, dah. jeder religiöse Aufzug; das Hinzuführen zum Könige, die Audienz; αἱ τῶν μηχανημάτων προςαγωγαί, das Heranschaffen der Belagerungsmaschinen; auch von Schiffen: guter Landungsplatz; der Zutritt; ἐκ προςαγωγῆς, allmählich
 • προς-αγώγιον
  τό, ein Werkzeug der Zimmerleute, krummes Holz grade zu machen, Klammer, Schraube
 • προς-αγωγός
  zuführend, anziehend, reizend
 • προς-αγωνιάω
  ankämpfen
 • προς-αγωνίζομαι
  gegen jem. ankämpfen
 • προς-α-δικέω
  noch dazu beleidigen od. Unrecht tun
 • προς-ᾴδω
  dazu singen; τὶν ποταείσομαι, zu dir will ich singen; den Gesang begleiten; dah. dazu stimmen, damit übereinstimmen
 • προς-αθροίζω
  dazu versammeln
 • προς-άθροισις
  ἡ, Versammlung wohin
 • προς-α-θῡμέω
  dabei mutlos sein
 • προς-αιθρίζω
  in die Luft senden
 • προς-αινετήριος
  anempfehlend, ermunternd
 • προ-σαίνω
  vorher schmeicheln, durch Schmeicheln im Voraus einnehmen
 • προς-αιονάω
  ansprengen u. bähen
 • προς-αιρέομαι
  dazu erwählen od. annehmen; ἑαυτῷ τινα, sich einen zum Gefährten od. Genossen wählen
 • προς-αίρω
  etwas Aufgehobenes hinbringen, hintragen; προςαράμενοι, zu sich nehmen, essen; τινὶ κατά τινος, beistehen
 • προ-σαίρω
  vorher grinsen, die Zähne blecken; προσεσηρότες, vorher zerrissen
 • προς-αισθάνομαι
  dazu merken, noch außerdem wahrnehmen
 • προς-αΐσσω
  hinzu-, heranspringen, -eilen; φοβερὰ δ' ἐμοῖσιν ὄσσοις ὁμίχλη προςῇξε, viel Nebel lagerte sich über meine Augen
 • προς-αιτέω
  noch dazu verlangen, fordern, mehr verlangen; anflehen, die Götter; ansprechen, betteln, mit dem Nebenbegriffe der Zudringlichkeit u. Kriecherei; μισϑόν, mehr Sold fordern
 • προς-αίτης
  ὁ, der Bettler
 • προς-αίτησις
  ἡ, das Betteln
 • προς-αιτιάομαι
  noch dazu beschuldigen od. anklagen
 • προς-αιωρεω
  daneben od. dabei erheben; προςαιωρήσασϑαι τῇ λόγχῃ, sich auf die Lanze gestützt erheben
 • προς-ακονάω
  noch dazu schärfen
 • προς-ακοντίζω
  mit dem Wurfspieß hinwerfen, hinanschießen
 • προς-ακούω
  dazu hören
 • προς-ακροβολίζομαι
  hinzu werfen od. schleudern, dazu plänkeln
 • προς-άκτιος
  am Ufer
 • προς-ακτρίδες
  αἱ, die kleinen vordern Fühlfäden od. Füßchen neben den Kinnladen des Käfers μηλολόνϑη, gleichsam die Heranbringer
 • προς-αλαζονεύω
  dazu, dabei großprahlen
 • προς-αλείφω
  daran streichen, schmieren
 • προς-αλίγκιος
  ähnlich
 • προς-αλίσκομαι
  noch dazu gefangen od. verurteilt werden
 • προς-άλληλος
  gegen einander
 • προς-άλλομαι
  hinzu-, hinausspringen
 • προς-αλλοτριόομαι
  pass., wovon entfremdet werden, abgeneigt sein
 • προς-άλπειος
  an od. nahe bei den Alpen
 • προ-σάλπιγξις
  ἡ, das Vorherblasen der Trompete
 • προ-σαλπιστός
  wozu vorher trompetet wird; προςσαλπιστά, bei, unter Trompetenschall
 • προς-αμάομαι
  dabei, darauf häufen od. sammeln
 • προς-αμαρτάνω
  noch dazu, hernach fehlen
 • προς-αμέλγω
  noch dazu melken
 • προς-αμιλλάομαι
  dazu, dabei wetteifern, sich um die Wette beeifern
 • προς-αμιλλητήριος
  wetteifernd
 • πρός-αμμα
  τό, angefügtes Band
 • προς-αμπ-έχω
  noch dazu umhüllen; pass., darin verwickelt hängen bleiben
 • προς-αμύνω
  jemandem beistehen, zu Hilfe kommen
 • προς-αμφι-έννῡμι
  noch dazu od. darüber anziehen
 • προς-ανα-βαίνω
  noch dazu hinan- od. hinausschreiten, -steigen; von Reitern: noch dazu zu Pferde steigen; vom Fluß: anschwellen; übtr., τῷ 'Ρωμύλῳ, in der Erzählung bis auf R. hinansteigen
 • προς-ανα-βάλλω
  noch dazu, zugleich in die Höhe werfen
 • προς-ανά-βασις
  ἡ, das dazu Hinauf- od. Emporsteigen
 • προς-ανα-γιγνώσκω
  noch dazu lesen
 • προς-αναγκάζω
  noch dazu zwingen, nötigen; τοῖς λόγοις τινά, überzeugen; προςηναγκάσαμεν εἶναι τὸ μὴ ὄν, wir haben dargetan, daß
 • προς-αναγκαῖος
  sehr notwendig
 • προς-αν-αγορεύω
  noch dazu verkünden
 • προς-ανα-γράφω
  noch dazu aufschreiben, aufzeichnen; προςαναγραψάμεναι τὰ λοιπὰ τοῠ χρωτός, indem sie sich die übrige Haut noch dazu bemalten
 • προς-αν-άγω
  daran in die Höhe führen; sc. τὴν ναῠν, landen
 • προς-ανα-δέρω
  noch dazu abhäuten
 • προς-ανα-δετέον
  man muß noch dazu aufbinden, Geopon
 • προς-ανα-δέχομαι
  noch dazu erwarten
 • προς-ανα-δίδωμι
  dazu od. dabei in die Höhe geben, hinausreichen; dazu verteilen
 • προς-ανα-θλίβω
  noch dazu drücken
 • προς-αναιδεύομαι
  noch dazu unverschämt sein, handeln od. sprechen
 • προς-αν-αιρέω
  noch dazu aufheben; töten. Von der Pythia: noch dazu eine Antwort geben; noch dazu auf od. über sich nehmen
 • προς-αναισιμόω
  noch dazu verwenden, verbrauchen
 • προς-αν-αισχυντέω
  dabei schamlos sein
 • προς-ανα-καλέω
  noch dazu aufrufen
 • προς-ανα-καλύπτω
  noch dazu aufdecken, u. übtr., aufklären
 • προς-ανά-κειμαι
  einem ganz ergeben sein
 • προς-ανα-κεράννῡμι
  dazu, daran mischen
 • προς-ανα-κῑνέω
  noch dazu in Bewegung setzen, aufregen
 • προς-ανα-κλαίω
  dazu, mit einem beweinen
 • προς-ανά-κλιμα
  τό, das, woran man sich lehnt od. stützt
 • προς-ανα-κλίνομαι
  sich woran lehnen od. stützen
 • προς-ανά-κλισις
  ἡ, das Anlehnen od. Anliegen woran
 • προς-ανα-κοινόομαι
  pass., zu einem gehen u. sich ihm mitteilen, bes. um sich mit ihm zu beraten
 • προς-ανα-κουφίζω
  noch dazu erleichtern
 • προς-ανα-κρίνω
  noch dazu, dabei untersuchen, prüfen
 • προς-ανα-κρούω
  anfangen zu sprechen
 • προς-ανα-κτάομαι
  noch dazu wiedererwerben
 • προς-ανα-λαμβάνω
  noch dazu nehmen, wieder nehmen, wieder bekommen; bes. seine Kräfte wieder bekommen, durch Ausruhen wieder zu Kräften kommen lassen, stärken; στρατόπεδον, das Heer sich wieder erholen lassen; ἑαυτόν, sich erholen
 • προς-ανα-λέγομαι
  noch dazu hersagen od. erzählen
 • προς-ανα-λικμάω
  noch dazu ausschwingen vom Getreide
 • προς-ανᾱλίσκω
  noch dazu verwenden, vertun
 • προς-αν-άλλομαι
  daran in die Höhe springen, aufspringen
 • προς-ανα-λογίζομαι
  noch dazu bei sich bedenken
 • προς-ανα-μαλάσσω
  noch dazu erweichen
 • προς-ανα-μένω
  dabei, noch dazu erwarten
 • προς-ανα-μιμνήσκω
  dabei wieder erinnern
 • προς-ανα-νεόω
  dazu, dabei erneuern
 • προς-ανα-νεύω
  dazu abschlagen
 • προς-ανα-παύω
  dabei, daran ruhen lassen; dabei, daran ruhen
 • προς-ανα-πείθω
  noch dazu bereden
 • προς-ανα-πειράομαι
  dazu versuchen, prüfen
 • προς-ανα-πηδάω
  dazu hinaufspringen
 • προς-ανα-πίμπλημι
  noch dazu anfüllen
 • προς-ανα-πίπτω
  dabei zurückfallen, sich dabei lagern, bes. mit anderen am Tische
 • προς-ανα-πλάσσω
  dazu od. daran bilden, hinzu andichten
 • προς-ανα-πλέκω
  dazu, daran flechten
 • προς-ανα-πλέω
  hinzu-, hinanschiffen
 • προς-ανα-πληρόω
  dazu ausfüllen
 • προς-ανα-πτύσσω
  dazu hinanfalten, in die Höhe bewegen u. anlegen
 • προς-αν-άπτω
  noch dazu anhängen, zueignen
 • προς-αναῤ-ῥήγνῡμι
  dazu aufreißen, zersprengen; τῇ κραυγῇ τὸ ὑπόστημα, durch das Schreien das Geschwür zersprengen
 • προς-αναῤ-ῥῑπίζω
  noch dazu anfachen
 • προς-αν-αρτάω
  noch dazu, dabei, daran aufhängen
 • προς-ανα-σείω
  noch dazu aufschütteln, übtr., noch mehr aufreizen
 • προς-ανα-σπάω
  noch dazu hinauf ziehen
 • προς-ανα-στέλλω
  noch dazu anhalten, hemmen
 • προς-ανα-τάσσω
  wieder in die alte Ordnung bringen
 • <<< list operone >>>