304 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • προ-μνάομαι
  für einen werben; auch anempfehlen, raten; Geschenke zu erhalten suchen; προμνᾶταί τί μοι γνώμα, meine Seele ahnet etwas
 • προ-μνηστικός
  ή, όν, freiwerberisch; ἡ προμνηστική, sc. τέχνη, die Kunst des Freiwerbers
 • προ-μνηστῖνοι
  einzeln, einer nach dem anderen, in einer Reihe hinter einander her; d. h. jeder auf den Vorangehenden wartend, nicht alle zugleich
 • προ-μνηστρίς
  ίδος, ἡ, u. προ-μνήστρια
  ἡ, Freiwerberin
 • προ-μνήστωρ
  ορος, ὁ, Freiwerber
 • πρό-μοιρος
  vor dem Geschick; ϑάνατος, frühzeitig
 • προ-μοιχεύω
  eine Frau vorher zum Ehebruch verführen
 • προ-μολή
  ἡ, Vorhof; auch der Raum vor etwas, der Auslauf eines Berges, Flusses
 • πρόμος
  ὁ, der Vorderste; = πρόμαχος, Vorkämpfer, τινί, jemandem als Vorkämpfer gegenüberstehend; übh. der Erste, Vorsteher, Anführer; Helios heißt ὁ πάντων ϑεῶν ϑεὸς πρόμος; ἑτάρων πρόμος ἵστατο, er stellte sich seinen Gefährten voran
 • προ-μοσχεύω
  vorher einen Zweig in die Erde setzen, damit er Wurzel treibe und hernach verpflanzt werden könne
 • προ-μοχθέω
  vorher arbeiten
 • προ-μυέω
  vorher einweihen
 • προ-μύησις
  ἡ, vorhergehende Einweihung
 • προ μύθιον
  τό, Vorerzählung, Eingang zur Fabel, zur Erzählung
 • προ-μυκτήρ
  ῆρος, ὁ, das äußerste Ende der Schnauze
 • προ-μυλαία
  ἡ, die vor der Mühle stehende, ihr vorstehende Göttin
 • προ-μυλλαίνω
  die zusammengepreßten Lippen vorstrecken
 • προ-μύσσω
  vorweg od. ausschneuzen
 • προ-νάϊος
  ἡ, vor dem Tempel befindlich, Beiname der Athene, unter welchem sie in Delphi verehrt wurde, weil dort ihr Tempel vor dem des Apollo stand; auch andere Götter hatten anderswo diesen Namen, wie Hermes in Theben vor dem Tempel des ismenischen Apollo
 • πρό-νᾱος
  vor dem Tempel befindlich; τὸ πρόναον, ion. προνήϊον, Vorhof vor dem Tempel, Eingang zu demselben
 • προ-ναύ-κληρος
  ὁ, Stellvertreter des ναύκληρος
 • προ-ναυ-μαχέω
  vor einem od. für einen zur See kämpfen
 • προ-νέμω
  voraus, vorher teilen, zuteilen; eigtl. vorwärts weiden, Fortschritte machen, um sich greifen
 • προ-νέομαι
  hervorgehen, vorgehen
 • προ-νεύω
  vorwärts nicken; προνενευκὼς εἰς τὸ πρόσϑεν, von den Ruderern gesagt
 • προ-νέω
  vorher anhäufen
 • προ-νέω
  vorschwimmen
 • προ-νηστεύω
  vorher fasten
 • προ-νήχομαι
  vor-, vorausschwimmen
 • προ-νῑκάω
  vorher siegen
 • προ-νοέω
  vorher bemerken, gewahr werden; vorher denken, erdenken; τινός, für einen Sorge tragen; auch τὸ παραγγελλόμενον, sorgen, daß der Befehl ausgeführt wird
 • προ-νοητής
  ὁ, der Vorsorger
 • προ-νοητικός
  ή, όν, zum Vorhersehen, zur Vorsorge gehörig, vorsichtig, bedachtsam, sorgsam
 • πρό-νοια
  ἡ, das Vorhersehen, Vorherbemerken. Gew. Vorsicht, Klugheit, Vor- oder Fürsorge; ἐκ προνοίης, mit Vorbedacht, Überlegung, mit Absicht; πρόνοιαν ἐποιησάμην τοῦ μὴ ἐπὶ τὸν πατέρα τούτου εἰςελϑεῖν, ich habe mich gehütet. Die Ἀϑηνᾶ Πρόνοια, neben Apollo, Artemis u. Leto genannt, die Göttin kluger Bedachtsamkeit, wurde unter diesem Namen in Delphi verehrt; auch: die göttliche Vorsehung
 • προ-νομαία
  ἡ, = προνομή; auch der Saugrüssel der Stubenfliege
 • προ-νομεία
  ἡ, Fouragierung, Plünderung
 • προ-νόμευμα
  τό, das Geplünderte
 • προ-νομευτής
  ὁ, der Fouragierer
 • προ-νομεύω
  im Kriege auf Fouragierung ausgehen; χώραν, durch Fouragieren ausplündern
 • προ-νομή
  ἡ, 1) das Fouragieren, Futter Holen; auch heißen die Fouragierenden selbst αἱ προνομαί; 2) der Rüssel des Elephanten
 • προ-νομία
  ἡ, Vorrecht, Privilegium
 • προ-νόμιον
  τό, ein dem νόμος vorangehender Gesang
 • προ-νομο-θετέω
  vorher ein Gesetz geben
 • πρό-νομος
  vorwärts weidend; βοτὰ πρόνομα, das Weidevieh, welches im Weiden vorwärts geht
 • πρό-νοος
  vorsichtig, vorbedacht, klug
 • προ-νοσέω
  vorher krank sein
 • προ-νοτίζω
  vorher benetzen
 • προ-νου-μηνία
  ἡ, Tag vor dem Neumonde
 • προ-νύξ
  adv., die ganze Nacht durch
 • προ-νύσσω
  vorher stechen
 • προνωπής
  (vielleicht von πρό-ὤψ, eigtl. mit vorwärts gekehrtem Gesichte, den Kopf voran), vorüber od. vorwärts gebogen; προνωπῆ λαβεῖν ἀέρδην, hochgehoben vorwärts reißen; übertr., geneigt; absolut: ἤδη προνωπής ἐστι (sc. εἰς τὸ ϑανεῖν) καὶ ψυχοῤῥαγεῖ, sie neigt sich schon zum Ende und ringt mit dem Tode
 • προνώπιος
  vor der Wand, außerhalb der Wände, übh. außerhalb, draußen; τὸ προνώπιον, die Vorhalle
 • πρόξ
  ἡ, auch ὁ, ein hirschartiges Tier, wie δορκάς, wahrscheinlich das Reh; Jünglinge mit Hunden wilde Ziegen, πρόκας u. Hafen hetzen
 • προ-ξενέω
  jemandes πρόξενος od. Gastfreund von Staatswegen sein. Dah. = einem Fremden als πρόξενος beistehen, ihn vertreten, verteidigen u. übh. jemandes Gönner sein, sich seiner annehmen. Dah. jemandem etwas verschaffen, vermitteln; προξενεῖν τινί τινα, einem ein Mädchen zur Frau verschaffen
 • προ-ξένησις
  ἡ, das Vermitteln, Verschaffen
 • προ-ξενητής
  ὁ, Vermittler, Zuweiser; in Handelssachen ein Makler; dah. im lat. proxeneta
 • προ-ξενητικός
  ή, όν, dem Vermittler od. der Mittelsperson eigen; τὸ προξενητικόν, Maklerlohn, -gebühren
 • προ-ξενήτρια
  ἡ, Vermittlerin
 • προ-ξενία
  ἡ, das Recht des Gastfreundes, Gastfreundschaft; bes. des öffentlichen Gastfreundes. Auch das Dokument eines Bündnisses od. Vertrages, Brief zur Bestätigung einer öffentlichen od. Privatübereinkunft
 • πρό-ξενος
  ὁ, öffentlicher Gastfreund, Gastfreund von Staatswegen, sowohl der Bürger, der von seinem Staate beauftragt ist, den Gesandten eines anderen Staates bei sich aufzunehmen, ihm alle Pflichten der Gastfreundschaft zu erweisen u. ihm seine Geschäfte betreiben zu helfen, als auch derjenige, der sich als öffentlicher Gastfreund, wie die Gesandten und Geschäftsträger in einem anderen Staate aufhält; es galt auch als ein Ehrentitel, der solchen Fremden, die sich um den Staat Verdienste erworben hatten, erteilt wurde, wie z. B. Alexander, des Amyntas Sohn von Macedonien, der Athener πρόξεινος καὶ φίλος hieß; auch derjenige, der das Interesse eines anderen Staates nach dazu erhaltenem Auftrage vertritt, wie unsere Konsuln u. Residenten, an den sich daher die Bürger jenes Staates, wenn sie an den Ort kamen, wo er sich aufhielt, wenden, um von ihm Beistand u. Rat für die Betreibung ihrer Geschäfte daselbst, auch wohl gastliche Aufnahme zu erhalten; so daß also πρόξενος übh. das zwischen zwei Städten od. Staaten ist, was ξένος zwischen zwei Privatpersonen. Adjectivisch: alles, was etwas vermittelt, herbeischafft, veranlaßt, anfängt
 • προ-ξηραίνω
  vorher trocknen
 • προ-ξηρο-τριβέω
  vorher trocken reiben
 • προ-ξυράω
  vorher scheren
 • προ-ογκάομαι
  vorher brüllen, vom Esel
 • προ-όδευσις
  ἡ, das Voranreifen
 • προ-οδεύω
  voranreisen
 • προ-οδ-ηγός
  ὁ, der vorangehende Wegweiser
 • προ-όδιος
  vor dem Wege
 • προ-οδοι-πορέω
  vorher wanderen
 • προ-οδοι-πόρος
  voraus wanderend
 • προ-οδο-ποιέω
  vorausgehen; übh. vorbereiten
 • προ-οδο-ποιητικός
  ή, όν, vorausgehend u. den Weg bereitend, übh. vorbereitend
 • πρό-οδος
  vorausgehend, vorherwanderend, Vorläufer, bes. auf dem Marsche dem Heere vorangehend
 • πρό-οδος
  ἡ, Fortgang, das Vorrücken; der Auszug aus dem Lager
 • προ-όδους
  οντος, mit vorstehenden Zähnen
 • προ-οικειόω
  vorher verwandt, vertraut machen, u. med. sich vorher einem vertraut machen, für sich gewinnen
 • προ-οικέω
  vorher wohnen, bewohnen
 • προ-οικία
  ἡ, vorstehender Teil des Hauses, suggrunda
 • προ-οικο-δομέω
  vorbauen, vorherbauen
 • προ-οικο-νομέω
  vorher einrichten
 • προ-οικο-νομία
  ἡ, vorhergehende Einrichtung
 • προ-οικο-νομικός
  ή, όν, vorbereitend
 • προ-οιμιάζομαι
  ein Vorspiel, eine Vorrede, einen Anfang machen, bevorworten, einleiten
 • προ-οιμιακός
  ή, όν, zum Eingange gehörig
 • προ-οίμιον
  τό, Eingang, Anfang, bes. Vorspiel in der Musik; auch eine eigene Art kleiner lyrischer Gesänge, die vor einem größerern Hymnus angestimmt wurden; Vorrede, Vorspiel einer Rede; τὰ προοίμια τῆς ἀρχῆς, der Anfang der Regierung
 • προ-οιμι-ώδης
  ες, von der Art eines Vorspiels
 • προ-οιστός
  vorgestellt
 • προ-οίχομαι
  voraus- od vorhergehen
 • προ-όλλῡμι
  vorher verderben, töten
 • προ-ομαλίζω
  vorher gleich machen
 • προ-όμνῡμι u. προομνύω ; vorschwören, vorher schwören, προομόσας τοὺς νομίμους ϑεούς, ἦ μὴν ἐλπίζειν εὑρήσειν; die Götter vorher beschwörend
 • προ-ομο-λογέω
  vorher zugeben
 • προ-ονομάζω
  vorher benennen
 • προ-οπτάω
  vorher braten
 • προ-οπτέος
  vorher zusehen, τινός, man muß für etwas Sorge tragen
 • προ-όπτης
  ὁ, der Voraus- od. VorHersehende
 • πρό-οπτος
  vorauszusehen, dah. sichtbar, deutlich, offenbar
 • προ-ορᾱτικός
  ή, όν, zum Voraussehen od. zur Vorsicht gehörig
 • προ-ορᾱτός
  vorher zu sehen
 • προ-οράω
  vorwärts od. vor sich hinsehen, in die Ferne sehen, immer räumlich: in der Ferne sehen. Von der Zeit, Zukünftiges vorhersehen. Dah. Vorsorge haben, vorsichtig sein; Fürsorge tragen für einen, für ihn sorgen; ἑωυτοῦ, für sich selbst
 • προ-ορθρίζω
  vor der Morgendämmerung, vor Tagesanbruch aufstehen
 • προ-ορίζω
  vorher bestimmen; begrenzen; sich vorher den Wert bestimmen, sich ein Grundstück hypothekarisch versichern lassen
 • προ-ορισμός
  ὁ, vorhergegangene Begrenzung, Bestimmung
 • προ-ορμάω
  voraus bewegen, vorwärts bringen; intrans., sc. ἑαυτόν od. στράτευμα, vorrücken
 • προ-ορμίζω
  vorwärts lotsen, in den Hafen bringen
 • προ-ορούω
  vorher losfahren
 • προ-ορύσσω
  vor, vorher graben
 • προ-ορχέομαι
  vortanzen
 • προ-ορχηστήρ
  ῆρος, ὁ, der Vortänzer
 • προ-ουρέω
  vorher pissen
 • προ-ούσιος
  vor der Materie
 • προ-οφείλω
  vorher verschulden bei einem; κακὸν ταῖς πλευραῖς, Schlimmes für die Seiten, = Prügel verdienen; χρηστὸν τῇ πόλει, dem Staate Gutes danken, ihm Dank für empfangenes Gutes schuldig sein; pass. vorher, längst geschuldet werden; φόρος ὁ προοφειλόμενος, der fällige Tribut; ἔχϑρα προοφειλομένη εἴς τινα, Feindschaft, die man längst mit Recht gegen einen hegt; εἴπερ προωφείλετο αὐτῷ κακόν, längst Strafe verdienen
 • προ-οφθαλμίς
  ίδος, ἡ, das Vorauge, der erste Trieb des jungen Weinstocks
 • προ-οχεύω
  vorher bespringen
 • προ-οχή
  ἡ, hervorragender Ort, Vorsprung
 • πρό-οψις
  ἡ, das Vorhersehen
 • προ-παγής
  ές, vorn befestigt, hart u. hervorsteyend
 • προ-πάθεια
  ἡ, Vorleiden, Vorempfindung eines Leidens, Voranzeige einer Krankheit
 • προ-πάθημα
  τό, Vorleiden
 • προ-παιδεία
  ἡ, vorgängiger, vorläufiger Unterricht
 • προ-παίδευμα
  τό, das in vorgängigem od. vorläufigem Unterricht Gelehrte
 • προ-παιδεύω
  vorher unterrichten
 • πρόπαις
  παιδος, ὁ, in Lacedämon der Knabe bis zum vollendeten vierten Jahre; denn vom fünften Jahre an hieß er παῖς
 • πρό-παλαι
  adv., vor sehr langer Zeit, den Begriff steigernd
 • προ-πάλαιος
  sehr alt, von sehr alter Zeit her
 • προ-παλαιόω
  veralten lassen
 • προ-παλαίω
  vorher ringen
 • προ-παππικός
  ή, όν, urgroßväterlich
 • πρό-παππος
  ὁ, der vor dem Großvater vorhergeht, Urgroßvater
 • πρό-παρ
  vor, vom Orte; auch entlang, längshin; adv., vorn, voraus
 • προ πορα-βάλλω
  vornhin, davor werfen od. legen
 • προ-παρ-αγγέλλω
  vorher anzeigen
 • προ-παρα-δίδωμι
  vorher übergeben, mitteilen
 • προ-παρ-αινέω
  vorher warnen
 • προ-παρα-λαμβάνω
  vorher annehmen
 • προ-παρα-λήγω
  vorher aufhören; ἡ προπαραλήγουσα, sc. συλλαβή, die vorvorletzte, drittletzte Silbe, antepenultima, Gramm.
 • προ-παρα-μῡθέομαι
  vorher zureden, ermahnen
 • προ-παρα-σημαίνομαι
  sich etwas vorher bezeichnen
 • προ-παρα-σκευάζω
  vorher wozu bereiten
 • προ-παρα-σκευαστικός
  ή, όν, vorbereitend
 • προ-παρα-σκευή
  ἡ, Vorbereitung
 • προπαρα-τάσσω
  davorstellen, bes. in Schlachtordnung
 • προ-παρα-τέλευτος
  vor dem vorletzten; ἡ προπ., sc. συλλαβή, die vorvorletzte, drittletzte Silbe, wie προπαραλήγουσα, Gramm.
 • προ-παρα-τίθημι
  vorher od. eher beisetzen, vorsetzen
 • προ-παρ-έχω
  vorher hinhalten, darreichen
 • προ-πάροιθε
  1) präpos., vor, vom Orte; προπάροιϑεν ὁμίλου, vor, in Gegenwart der Versammlung. Davorhin, längshin, entlang; νεός, vor dem absegelnden Schiffe, dessen Vorderteil gegen das Meer hin gerichtet war, also vom Lande aus jenseits; 2) ohne Casus, als adv., a) vom Orte, vorn, voran, davor; b) von der Zeit, vorher; zuvor
 • προ-παρ-οξυντικός
  ή, όν, den Acutus gewöhnlich auf die drittletzte Silbe setzend, Gramm.
 • προ-παρ-οξύνω
  u. προ-παρ-οξυ-τονέω
  ein Wort mit dem scharfen Tone, Acutus, auf der drittletzten Silbe, antepenultima, bezeichnen
 • προ-παρ-οξυ-τόνησις
  ἡ, das Bezeichnen der antepenultima eines Wortes mit dem Acutus, Gramm.
 • προ-παρ-οξύ-τονος
  auf der antepenultima mit dem Acutus bezeichnet, Gramm.
 • πρό-πᾱς
  πρό-πᾱσα
  πρό-παν
  ganz und gar; πρόπαν ἦμαρ, den ganzen Tag lang; νῆας προπάσας, die Schiffe insgesamt
 • προ-παστάς
  άδος, ἡ, Vorhalle, Speisezimmer
 • προ-πάσχω
  vor, vorher, voraus leiden
 • προ-πατέω
  vorher betreten
 • προ-πατορικός
  dem Stammvater od. den Vorfahren gehörig
 • προ-πάτωρ
  ορος, ὁ, Vorvater, Stammvater, Ahnherr; οἱ προπάτορες, die Altvorderen, Vorfahren
 • προ-παύω
  vorher endigen od. aufhören lassen, u. pass. vorher aufhören
 • προ-πείθω
  vorher überreden, überzeugen
 • πρό-πειρα
  ἡ, Vorversuch, vorläufiger Versuch
 • προ-πεμπτικός
  ή, όν, u. προ-πεμπτήριος
  begleitend, zur Begleitung gehörig
 • πρό-πεμπτος
  fünf Tage vorher
 • προ-πέμπω
  vorher- oder voraufschicken; vorwärts, weiter vorschicken; τὸν προςιόντα προὐπέμπετο, ließ er vorbei und vorwärts gehen; fortschicken, entlassen; δόμων μάλ' ἀχὰν ἐπ' αὐτοὺς προπέμπει γόος, aus dem Hause hervorsenden; τιμὰς ϑεοῖς, von der Libation; übh. schicken; geleiten; ἐπὶ τύμβον, die Leiche zur Bestattung begleiten
 • προ-πένθερος
  ὁ, Großschwiegvater
 • προ-περι-ελίσσω
  vorher umwickeln
 • προ-περι-καθαίρω
  vorher rings reinigen
 • προ-περι-σπασμός
  ὁ, Circumflexion der vorletzten Silbe, Gramm.
 • προ-περι-σπάω
  vor od. vorher herumziehen. Bei den Gramm. = den Circumflex auf die vorletzte Silbe setzen; dah. προπερισπώμενον, ein Wort mit dem Circumflex auf der vorletzten Silbe, u. adv. προπερισπωμένως, mit dem Circumflex auf der vorletzten Salbe bezeichnet
 • προ-περι-χαράσσω
  vorher ringsherum einschneiden, einkerben
 • προ-πέρυσι
  vor zwei Jahren
 • προ-περύσινος
  von zwei Jahren her
 • προ-πέσσω
  vorher verdauen
 • προ-πετάννῡμι u. προπεταννύω
  vorn od. davor ausbreiten, bes. zum Schutz
 • προ-πέτασμα
  τό, das Davorgebreitete, der Vorhang
 • προ-πέτεια
  ἡ, das Vorwärtsfallen, das Vorwärtsgeneigtsein, bes. Vorschnellheit, Keckheit, Unbesonnenheit
 • προ-πετεύομαι
  wie ein προπετής handeln
 • προ-πετής
  ές, vornüber fallend, vorwärts geneigt, hingestreckt. Übertr., voreilig, vorschnell, keck; bereit wozu, nahe daran; übertr., geneigt wozu; γαστέρα προπετεστέραν ἔχειν, zum Durchfall geneigt sein
 • προ-πήγνῡμι
  vorn od. vorher befestigen; προπεπηγός, vorn geronnen
 • προ-πηδάω
  vorspringen
 • προ-ήδησις
  ἡ, das Hervorspringen
 • προ-πηλακίζω
  eigtl. mit Kot bewerfen, od. in den Kot treten; übertr., verächtlich, schimpflich behandeln, beschimpfen
 • προ-πηλακισμός
  ὁ, u. προ-πηλάκισις
  ἡ, das Bewerfen mit Kot, od. das in den Kot treten, schimpfliche Behandlung, Beschimpfung
 • προ-πηλακιστικός
  ή, όν, beschimpfend
 • προ-πίνω
  einem vortrinken, wie man zu tun pflegte, wenn man einem Freunde den Becher kredenzte; so bes. trank der Vater dem erwählten Schwiegersohne den Becher zu u. schenkte ihm diesen zugleich; übh. einem etwas zutrinken, es ihm beim Trunke schenken; dah. übh. darreichen, preisgeben, auch verraten; τὴν ἐλευϑερίαν Φιλίππῳ, mit dem Nebenbegriff 'durch Trinkgelage u. Geschenke bestochen, die Freiheit des Staates dem Philipp verraten u. verkaufen'; vgl. προπέποται τῆς αὐτίκα ἡδονῆς καὶ χάριτος τὰ τῆς πόλεως πράγματα, das Wohl des Staates ist um augenblickliche Luft u. Gunst verraten; vorhertrinken
 • προ-πιπίσκω
  vorher tränken
 • προ-πιπράσκω
  vorher verkaufen
 • προ-πίπτω
  vornhin od. vornüber fallen, gestürzt werden; so ist προπεσόντες ἔρεσσον sie ruderten, indem sie sich vornüber bogen, mit großer Kraftanstrengung; hervorragen, τινός, über etwas; auch = weit vordringen
 • προ-πιστεύω
  vorher trauen od. glauben
 • προ-πιστόω
  vorher beglaubigen
 • προ-πιτνέω
  u. προπίτνω
  vor einem niederfallen
 • πρό-πλασμα
  τό, Vorbild, Modell
 • προ-πλέω
  vorher- od. vorausschiffen
 • πρὸ-πλοος
  vorher-, voraus-, voranschiffend
 • προ-πλύνω
  vorher auswaschen
 • προ-πνιγεῖον
  τό, der Platz vor dem πνιγεύς
 • προ-ποδ-ηγός
  vorangehend u. den Weg zeigend
 • προ-ποδίζω
  den Fuß od. die Füße vorwärts setzen, vorwärts schreiten
 • προ-ποδισμός
  ὁ, das Vorwärtsschreiten; von den Gestirnen
 • προ-ποδών
  vor den Füßen, zunächst vorliegend, dah. von der Zeit = gegenwärtig
 • προ-ποιέω
  1) vorher, zuvor, eher tun; 2) vorhermachen, vorbereiten
 • προ-πολεμέω
  vor einem od. eher als ein anderer für einen Krieg führen
 • <<< list operone >>>