302 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • προ-ετοιμαστής
  ὁ, der vorher Zubereitende
 • προ-ευ-αγγελίζομαι
  vorher eine frohe Botschaft bringen
 • προ-ευ-δοκιμέω
  vorher in gutem Rufe stehen
 • προ-ευ-εργετέω
  vorher od. zuerst wohltun
 • προ-ευ-θετίζω
  vorher ordnen
 • προ-ευ-κρινέω
  vorher wohl aussuchen
 • προ-ευ-λαβέομαι
  sich vorher wohl in Acht nehmen
 • προ-ευ-πορέω
  vorher anschaffen
 • προ-ευ-τελίζω
  vorher gering achten
 • προ-ευ-τρεπίζω
  vorher wohl zurechtmachen
 • προ-ευ-φραίνω
  vorher erfreuen
 • προ-εύχομαι
  beten; τινός, für einen
 • προ-εφ-ίστημι
  vorher wohinstellen, worauf richten; προεπιστῆσαι τοὺς ἀκούοντας ἐπὶ τὴν φύσιν τοῠ ἀνδρός, die Leser vorher darauf aufmerksam machen
 • προ-εφ-οδεύω
  vorher bereisen
 • προ-εφ-οδιάζω
  vorher mit Reisebedürfnissen versehen
 • προ-εφ-οράω
  vorher übersehen
 • προ-εφ-ορμάω
  vorher darauf losstürzen
 • προ-εχής
  ές, hervorragend
 • προ-έχω
  , 1) vorhaben, vorhalten, bes. zum Schutz; τὼ χεῖρε προέχων, die Hände vorhaltend; προὔχοντο ἑκάστοϑι ἐννέα ταυρους, sie hatten neun Stiere vor sich; πρὸ δὲ δούρατ' ἔχοντο, sie streckten die Speere vor sich hin; übertr., σὺ μὲν τάδ' ἂν προὔχοιο, vorschützen; voraushaben, τινός, vor einem; οὔποτ' ἔκ γ' ἐμοῠ τιμὴν προέξουσ' οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων, Ehre vor den Gerechten voraushaben; auch von der Zeit: voraus, früher haben; fernhalten, dah. med. von sich fern halten; προὐσχόμην σε, ich hielt dich ab, ein Kind, das seine Notdurft noch nicht allein verrichten kann; vorwärtsbringen, fördern; οὔ τι προέχει, es bringt nicht weiter, hilft nichts; 2) intrans., hervorragen, hervortreten. Auch im Lauf der erste, vorderste sein, den Vorsprung haben; vom Range, δήμου προὔχουσιν, sie haben den Vorrang vor dem Volke, sind die Angesehensten im Volke; absolut, οἱ προὔχοντες, die Ersten, Angesehenen
 • προ-έψω
  vorher kochen
 • προ-εωλίζω
  vorher alt u. durch langes Liegen oder Hangen mürb u. genießbar werden lassen
 • προ-ζημιόω
  vorher bestrafen
 • προ-ζητέω
  versuchen, vorhersuchen
 • προ-ζω-γραφέω
  vorher malen
 • προ-ζώννῡμι
  vorher od. vorn gürten
 • προ-ηβάω
  vorher jung od. jugendlich werden
 • προ-ηγεμών
  όνος, ὁ, vorangehender Führer
 • προ-ηγέομαι
  vorangehen u. den Weg zeigen; ἴχνη προηγο ύμενα, die Spur der Vorangehenden
 • προ-ήγησις
  ἡ, das Vorangehen
 • προ-ηγητής
  ὁ, u. προ-ηγητήρ
  ῆρος, ὁ, der vorangeht und den Weg zeigt
 • προ-ηγητικός
  ή, όν, vorangehend
 • προ-ηγμένα
  τά, bei den Stoikern, vorgezogene, vorzügliche Dinge, = solche, die zwar nicht gut an sich sind, aber doch diesen zunächst stehen und unverwerflich sind, im Ggstz von ἀποπροηγμένα, promota, producta, auch praeposita, praecipua, im Ggstz von remota, rejecta
 • προ-ηγορέω
  ein προήγορος sein, für andere sprechen, verteidigen
 • προ-ηγορεών
  ὁ, der Kropf der Vögel, worin sie den Fraß vorher sammeln, προαγείρω, und einweichen, ehe er in den Magen kommt
 • προ-ηγορία
  ἡ, das Sprechen für andere, die Fürsprache, Verteidigung
 • προ-ήγορος
  ὁ, der zuerst, vor anderen od. für andere Sprechende, der Anwalt, Verteidiger
 • προ-ηγουμένως
  vorläufig
 • προ-ήδομαι
  sich vorher freuen od. ergötzen
 • προ-ηδύνω
  vorher erfreuen
 • προ-ήκης
  ες, vorn zugespitzt
 • προ-ήκω
  vorgehen, vorrücken; vom Alter, auch absolut; ὁρῶ τὰ πρἀγματα εἰς τοῠτο προήκοντα, es ist so weit gekommen
 • προ-ηλιάζω
  vorher sonnen
 • προ-ῆμαρ
  adv., den ganzen Tag
 • προ-ηρόσιος
  vor dem Ackern od. der Ackerzeit vorausgehend; τὰ προηρόσια, sc. ἱερά, Opfer beim Beginn der Ackerzeit, das Athen für ganz Hellas verrichtete; προηρόσιοι ϑεοί, die Götter, denen es gebracht wurde
 • προ-ήσθησις
  ἡ, Vorfreude
 • προ-ησσάομαι
  vorher besiegt werden; act., τὸ προηττῆσαν τὰς ψυχάς, was den Mut vorher schwächte
 • προ-ηχέω
  vorher ertönen lassen
 • προ-θαλής
  ές, vorzüglich od. ungewöhnlich wachsend
 • προ-θεάομαι
  vorhersehen
 • προ-θειλο-πεδεύω
  vorher an der Sonne trocknen
 • προ-θέλυμνος
  von Grund u. Boden aus; πολλὰς δ' ἐκ κεφαλῆς προϑελύμνους ἕλκετο χαίτας, er raufte sich die Haare mit der Wurzel aus; φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προϑελύμνῳ, Schild an Schild drängend, scheint, wie in τετραϑέλυμνος an die Schichten der Schilder von Leder und Metall zu denken, der wohl-, starkgeschichtete Schild zu sein, wenn nicht das dichte Aneinanderschließen damit bezeichnet ist, daß ein Schild gleichsam auf dem anderen gegründet aufliegt und so eine Mauer gegen den Feind gebildet wird, wie die testudo der Römer in ähnlicher Weise; ὡς προϑέλυμνόν μ' ἀπώλεσας, mit Stumpf und Stiel zu Grunde richten
 • πρό-θεμα
  τό, öffentlicher Anschlag u. dadurch bekannt gemachter Befehl, edictum; auch = Unterlage
 • προ-θεραπεία
  ἡ, vorhergehende Behandlung, Vorbereitung
 • προ-θεραπεύω
  vorher bedienen, besorgen, vorbereiten
 • προ-θερμαίνω
  vorher wärmen
 • πρό-θεσις
  ἡ, das Vorstellen, Ansstellen, bes. der Leichen. Der Vorsatz, Entschluß, Wille; κατὰ πρόϑεσιν ἐψευσμένος, mit Vorsatz; ἡ πρόϑεσις, ἣν ἔχει τις πρός τινα, Gesinnung, Geneigtheit; öffentliche Bekanntmachung; Aufstellen eines Themas zur Besprechung. Bei den Gramm. die Präposition
 • προ-θέσμιος
  vorher festgesetzt; ἡ προϑεσμία, sc. ἡμέρα, vorher anberaumter Termin, eine bestimmte Frist, bis zur Verjährung in Geldsachen; ἀδικημάτων, Verjährung; προϑεσμίας ὁρίζεσϑαι, Termin festsetzen
 • προ-θεσπίζω
  vorher weissagen
 • προ-θετικός
  ή, όν, zum Vorsetzen gehörig; μόριον, die Präposition
 • προ-θέω
  vorlaufen; voranlaufen; πολὺ προϑέεσκε, er blieb im Laufe weit voran
 • προ-θεωρέω
  vorher besehen, betrachten u. untersuchen
 • προ-θεωρία
  ἡ, vorläufige Betrachtung
 • προ-θήγω
  vorn od. vorher schärfen
 • προ-θήκη
  ἡ, das Ausstellen; das Aushängeschild der Handwerker, mit dem sie ihr Handwerk bezeichnen. Der aufgestellte Satz, = πρόϑεσις
 • προ-θηράω
  vorher jagen
 • προ-θησαυρίζω
  vorher einsammeln und aufspeichern
 • προ-θνήσκω
  vorher od. vor einem sterben; τῆς μάχης, vor der Schlacht; für einen sterben
 • προ-θρηνέω
  vorher klagen
 • προ-θρυλλέω
  vorher schwatzen, allgemein bekannt machen
 • προ-θρώσκω
  vorspringen, hervorspringen; μέγα πρ., weit vorspringend
 • προ-θύελλα
  ἡ, ein Sturm, der vor einem anderen weht
 • πρό-θυμα
  τό, Voropfer
 • προ-θῡμέομαι
  geneigt, bereit, willig sein, gern wollen; c. dat. der Person: jemandem seine Bereitwilligkeit zeigen, ihm bereitwillig beistehen; τὴν σύμβασιν, eifrig wünschen. Auch: guten Mutes sein
 • προ-θῡμία
  ἡ, plur., ᾗσι προϑυμίῃσι πεποιϑώς, dem guten Mut, der Freudigkeit vertrauend, Geneigtheit, Bereitwilligkeit; ἐκ προϑυμίης τινός, auf jemandes Wunsch; πᾶσαν προϑυμίαν ἔχειν, c. inf., sehr geneigt sein, wollen
 • προ-θυμιάω
  vorher räuchern
 • προ-θῡμο-ποιέομαι
  bereitwillig od. gutes Mutes machen
 • προ-θῡμο-ποίησις
  ἡ, das guten Mut od. bereitwillig machen
 • πρό-θῡμος
  geneigt, bereitwillig; πρόϑυμος ἦν, er war Willens, hatte vor; dah. mutig; auch wohlwollend, gewogen; eifrig verlangend
 • προ-θύραιος
  vor der Türe; ἡ προϑυραία, Beiwort der Artemis
 • πρό-θυρον
  τό, die vordere Tür, der Torweg, der aus dem Gehöft ins Freie führt; ἀνὰ πρόϑυρον τετραμμένος, von dem Toten, der bald bestattet werden soll. Auch ein Platz vor der Tür des Hauses, Vorhof, vestibulum; locus ante ianuam domus vacuus, per quem a via aditus accessusque ad aedes est; χρόνος ἀμείψεται πρόϑυρα δωμάτων, die Zeit wird einziehen in den Vorhof
 • πρό-θυσις
  ἡ, der Fuß des Opferaltars
 • προ-θύω
  vorher od. vorläufig opfern; für einen opfern
 • προ-θωράκιον
  τό, Vorpanzer
 • προ-ϊάλλω
  hervor- od. heraus-, entsenden
 • προ-ϊάπτω
  entsenden
 • προ-ΐζω
  vorsetzen; den Vorsitz haben
 • προ-ΐημι
  1) act., vor-, vorausschicken, entsenden, vorwärts; Menschen, auch leblose Dinge; προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, er entsendete, schleuderte vorwärts die Lanze; φήμην δ' ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν, sie ließ ein vorbedeutendes Wort hören; ἔπος προέηκε, er ließ ein Wort fallen ohne Absicht; erteilen, verleihen; τήνδε ϑεῷ πρόες, diese entsende dem Gotte, laß sie dem Gotte zu Ehren los; πηδάλιον ἐκ χειρῶν προέηκε, er ließ das Steuer aus den Händen fahren; mit inf., πόδα προέηκε φέρεσϑαι, sie ließ den Fuß fahren, so daß er hinfiel; αἰετὼ προέηκε πετέσϑαι, er entsendete die Adler zu fliegen, daß sie flogen. Von einem Flusse: ὕδωρ προΐει ἐς Πηνειόν, er ergießt sein Wasser in den Peneios. Übh. preisgeben, dem Feinde verraten; χρήματα, sein Vermögen preisgeben; ἑαυτὸν ἐπί τι, εἴς τι, sich hineinstürzen in etwas, sich einer Sache hingeben; erlauben; 2) προΐεμαι, von sich schicken, schleudern; πᾶσαν φωνήν, sprechen, bes. bitten; das Seinige von sich werfen, verschwenden, verschleudern; λόγους προέσϑαι, vergebliche Worte machen; οὐδὲ λόγον ἔτι προέσϑαι δυνάσεται, ein Wort vorbringen; τούς σοι προεμένους εὐεργεσίαν, eine Wohltat jemandem zukommen lassen, wenn man nicht auf Ersatz rechnen kann; übh. schenken, geben, immer mit dem Nebenbegriffe des Freiwilligen; dah. etwas überlassen, ehe es bezahlt ist; σὺ μὲν χρήσασϑαι ἐϑέλων, ὁ δέ σοι μὴ προέσϑαι, überlassen, leihen; auch einfach lassen; zulassen; verraten; τὰ τέκνα Ῥωμαίοις εἰς ὁμηρίαν, zu Geiseln überlassen; auch τοὺς καιρούς, den günstigen Zeitpunkt vorübergehen lassen; den Feind entwischen lassen; vernachlässigen; auch im eigtl. Sinne: ϑοἰμάτιον προέσϑαι, das Kleid fahren lassen
 • προίκειος
  zur Aussteuer od. Mitgift gehörig
 • προικίζω
  ausstatten
 • προικιμαῖος
  was umsonst ist od. nicht bezahlt wird
 • προίκιος
  was umsonst ist od. nicht bezahlt wird; χάρις, heißt der Honig
 • προικο-δοτής
  ὁ, der eine Gabe gibt, der umsonst gibt
 • προικο-φορέω
  Aussteuer geben, u. im pass. dieselbe empfangen
 • προικο-φόρος
  Aussteuer bringend
 • προίκτης
  ὁ, eigtl. der eine Gabe heischt, der Bettler
 • προ-ϊλάσκω
  vorher versöhnen, sich geneigt machen
 • πρόϊμος
  frühzeitig
 • προΐξ
  dargereichte Gabe; προικὸς γεύσεσϑαι Ἀχαιῶν, die Gabe genießen; ἀργαλέον ἕνα προικὸς χαρίσασϑαι, entweder = es ist beschwerlich, daß ein Einzelner es als Geschenk gebe, oder = daß ein Einzelner es umsonst, ohne Ersatz, ohne Entschädigung gebe; bes. Heiratsgeschenk, Mitgift der Frau; gen., προικός, an Geschenkes Statt, als Geschenk, umsonst, unentgeltlich, unvergolten; κακὸν μὲν δρᾶν τι, προῖκ' ἐπίσταται, von selbst, ohne Lehrer
 • προ-ϊππασία
  ἡ, das Voranreiten
 • προ-ϊππεύω
  vor- od. voranreiten; τοῠ στρατοῦ, vor dem Heere
 • προ-ΐπταμαι
  vor- od. voranfliegen
 • προΐσσομαι
  ein Geschenk, eine Gabe erbitten, betteln
 • προ-ΐστημι
  vorstellen, an die Spitze stellen, als Anführer zur Verteidigung voranstellen; τοὺς εὐκινητοτάτους ἑκατέρου τοῠ κέρατος προέστησε, er stellte sie voran; intrans, sich vorstellen; προστῆναί τινα, vor einen, zu ihm herantreten; auch: geistig, vor die Seele treten; häufiger: sich an die Spitze stellen, als Vorsteher, Anführer über etwas gesetzt sein, vorstehen, regieren, verwalten; οὐκ ὀρϑῶς σεωυτοῠ προέστηκας, nicht recht beherrschest du dich selbst; οἱ προεστῶτες, die Vorgesetzten, Vorsteher. Auch: sich vor einen zum Schutze hinstellen, ihn verteidigen, sich seiner annehmen; ὣ τοῖσιν ἐχϑροῖς προὐστήτην φόνου, = den Mord bereiten; ἦ σοὶ γὰρ Αἴας πολέμιος προὔστη ποτέ, ist es = stand dir feindlich gegenüber; vor sich hinstellen; für sich zum Vorsteher machen; προΐστασϑαι τέχνης, einer Kunst vorstehen, sie betreiben; προέστασαν τῆς ἐναντίας γνώμης, sie standen an der Spitze der Meinung, vertraten diese; προΐσταται τουτονὶ αὑτῆς, sie macht diesen zu ihrem Vormunde; dah. vorziehen; aber προστησάμενος τούτους, = nachdem er diese hat vor sich hintreten lassen, sich hinter sie gesteckt hat, also vorschieben; daher auch vorschützen
 • προ-ϊστορέω
  vorher fragen, erkundigen, erforschen, erzählen; τὰ προϊστορημένα ἑτέροις, was von anderen früher erzählt ist
 • προ-ΐστωρ
  ορος, ὁ, der Vorherwisser, der Zeuge
 • προ-ϊσχναίνω
  vorher ausdörren, abmagern
 • προ-ΐσχω
  vorhalten, hinhalten; vor sich hinhalten, darreichen; τῶν ὄψεων τὰς χεῖρας, die Hände vor das Gesicht halten; ἔπεα, vortragen; πρόφασιν, vorgeben, vorschützen
 • προῖτος
  schmutzig
 • προ-ϊχνεύω
  voraus od. vorher spüren
 • προ-ίωξις
  ἡ, das Vortreiben, Vorwärtsverfolgen
 • πρόκα
  sofort, sogleich, plötzlich
 • προ-καθαίρω
  vorher reinigen
 • προ-καθ-αρπάζω
  u. προ-κάθαρσις
  ἡ, vorher mit Gewalt weg-, ein- od. fortreißen
 • προ-καθ-έζομαι
  davorsitzen, den Vorsitz führen; ἡ προκαϑεζομένη πόλις, die vorsitzende Stadt, Hauptstadt
 • προ-καθ-εύδω
  vorher, davor schlafen
 • προ-καθ-ηγέομαι
  vorgehen, vorangehen u. den Weg zeigen; auch = im ersten Gliede der Schlachtordnung stehen; αἰτία προκαϑηγουμένη κρίσεως, Ursache, welche das Urteil leitet; auch übh. anleiten, unterrichten
 • προ-καθ-ηγητής
  ὁ, u. προ-καθ-ηγητήρ
  ὁ, Vorgänger. Auch ein Instrument, ein Loch vorher zu bohren
 • προ-κάθ-ημαι
  davorsitzen, -liegen, vor einem Orte gelegen sein; bes. aber davorliegen, -stehen zum Schutz, zur Verteidigung; auch = öffentlich dasitzen, z. B. zu Gericht; voransitzen, auf einem Ehrenplatze
 • προ-καθ-ιδρύω
  vorher nieder-, einsetzen
 • προ-καθ-ίημι
  vor od. vorher hinab, hinunter schicken; εἰς ταραχὴν τὴν πόλιν μὴ προκαϑεῖναι, vorher in Unruhe stürzen; feindlich gegen einen vorher abschicken
 • προ-καθ-ίζω
  vorn od. davor niedersitzen, sich niederlassen; draußen öffentliche Sitzung halten; transit. vorsetzen
 • προ-κάθ-ισις
  ἡ, das Vorsitzen, öffentliches Sitzen
 • προ-καθ-ίστημι
  vorher niedersetzen, hinstellen; intr., vorher niedergesetzt sein, dastehen; φυλακῆς μὴ προκαϑεστηκυίας, da vorher dort keine Besatzung eingesetzt war; προκατεστησάμεϑα, wir haben es früher behauptet
 • προ-καθ-οράω
  vorher besehen, untersuchen
 • προ-καθ-οσιόω
  vorher weihen
 • προ-καίω
  vorher anbrennen, anzünden
 • προ-κακίζομαι
  vorher schlecht werden
 • προ-κακο-παθέω
  vorher Unglück erleiden
 • πρό-κακος
  sehr schlimm, sehr übel
 • προ-κακόω
  vorher übel zurichten
 • προ-καλέω
  hervor- oder herausrufen, gew. med. zu sich heraus-, vorrufen; bes. zum Kampf herausfordern; auch πάντας προκαλέσσατο χάρμῃ, er forderte alle zum Kampfe heraus. Übh. auffordern, ermuntern, veranlassen, zu etwas; σπονδάς, εἰρήνην, einen zum Frieden auffordern, ihm den Frieden vorschlagen; ἅπερ καὶ τὸ πρότερον ἤδη προὐκαλεσάμεϑα, wozu wir auch schon früher aufforderten, was wir vorschlugen; αὐτῶν προκαλεσαμένων, auf ihre eigene Aufforderung; προκαλεῖσϑαι ἐπὶ τιμωρίαν, auffordern, Rache zu nehmen; χεῖλος προκαλούμενον φίλημα, die zum Kusse auffordernde Lippe; in der Gerichtssprache = der Gegenpartei ein außergerichtliches Beweismittel zur Entscheidung eines Rechtsstreites in Vorschlag bringen, z. B. die Sache eines Schiedsrichter zu übergeben, Zeugen verhören, zulassen; τὴν ἐμὴν μὴτέρα τὸν αὐτὸν ὅρκον ὀμόσαι προὐκαλούμην, ich erbot mich, meine Mutter solle denselben Eid schwören; übh. vor Gericht fordern. Sich auf jem. berufen, an ihn appellieren
 • προ-καλίζομαι
  zu sich hervor- od. herausrufen, zum Kampfe herausfordern; χερσὶ προκαλίζεσϑαι, zum Faustkampf herausfordern
 • προ-κάλισμα
  τό, Aufruf
 • προ-κάλυμμα
  τό, alles, was man vor einen anderen Körper hängt, um ihn zu bedecken od. zu verhüllen, Vorhang, Decke; auch Deckmantel, Vorwand, Ausflucht
 • προ-καλύπτω
  vorhängen, davorhalten, um etwas zu bedecken, zu beschützen, sich zu verhüllen; sich umhüllen, bes. zum Deckmantel nehmen; δόξαν μετριότητος, sich hinter der Miene der Mäßigung verstecken
 • προ-κάλυψις
  ἡ, das Vorhängen, um etwas zu bedecken, dah. Bemänteln, Vorschützen
 • προ-κάμνω
  vorarbeiten, sich vorher anstrengen; sich für einen anstrengen; vorher krank sein, leiden; dah. vorher ermatten
 • προ-κάμπυλος
  vorn od. nach vorn gekrümmt
 • προ-κάρδιον
  τό, die Herzgrube in der Gegend des Magenmundes
 • προ-κάρηνος
  mit dem Kopfe voran, kopfüber
 • προ-κάρπιον
  τό, die Vorderhand
 • προ-κατα-βαίνω
  vorher herabgehen, herabsteigen
 • προ-κατα-βάλλω
  vor, vorn od. vorher niederwerfen
 • προ-κατά-βλημα
  τό, das, was man vorausbezahlt
 • προ-κατα-βολή
  das Vorherniederlegen, die Vorausbezahlung, bes. auf die Pacht, welche die Pachter der Staatsgefälle bei der Übernahme erlegen mußten
 • προ-κατα-βρέχω
  vorher benetzen
 • προ-κατ-αγγέλλω
  vorher ankündigen
 • προ-κατ-άγγελσις
  ἡ, vorhergegangene Ankündigung
 • προ-κατ-ᾱγέτης
  ὁ, Vorangänger
 • προ-κατα-γιγνώσκω
  vorher verurteilen od. verdammen; übh. durch ein vorausgefälltes Urteil verdammen, vorher seine Meinung zum Nachteil jemandes aussprechen
 • προ-κατ-άγνῡμι
  vorher zerbrechen
 • προ-κατά-γνωσις
  ἡ, vorhergehende od. vorläufige Verdammung
 • προ-κατ-άγω
  vorher herab- od. zurückführen, vorher in den Hafen einlaufen
 • προ-κατ-αγωγή
  ἡ, vorhergegangenes Einlaufen in den Hafen
 • προ-κατα-δέω
  vorher festbinden
 • προ-κατα-δικάζω
  vorher (vor der Untersuchung) verurteilen
 • προ-κατα-δουλόω
  vorher unterjochen
 • προ-κατα-δύω
  vorher untertauchen; intr., vorher untergehen
 • προ-κατα-θέω
  vorher od. voran herablaufen, gegen einen einen Streifzug machen
 • προ-κατα-θήγω
  vorn od. vorher schärfen
 • προ-κατ-αικίζω
  vorher schimpflich behandeln, beschimpfen
 • προ-κατα-καίω
  vorher verbrennen; vorausgehen und verbrennen
 • προ-κατά-κειμαι
  sich davor od. vorher niederlegen; bei Tisch einen höheren Platz einnehmen
 • προ-κατα-κλάω
  vorher zerbrechen
 • προ-κατα-κλίνω
  vorher niederlegen, bes. am ersten Platze od. an einem höhern Platze zu Tische sich niederlegen lassen; pass. am höhern Platze sich zu Tische legen
 • προ-κατά-κλισις
  ἡ, erster Platz bei Tische
 • προ-κατα-κλύζω
  vorher bespülen
 • προ-κατα-κοιμίζω
  vorher einschläfern
 • προ-κατα-κόπτω
  vorher zerschlagen, βοῦν, schlachten
 • προ-κατα-κρίνω
  wider einen urteilen, von jem. etwas Böses denken, erwarten
 • προ-κατα-λαμβάνω
  vorher fassen, einnehmen. Bes. auch in der Rede vorwegnehmen, zuerst behandeln. Vorher begreifen
 • προ-κατα-λάμπω
  vorher erleuchten
 • προ-κατα-λεαίνω
  vorher ganz glatt machen.
 • προ-κατα-λέγω
  vorher aufzählen, sagen
 • προ-κατα-λήγω
  vorher aufhören
 • προ-κατά-ληψις
  ἡ, vorhergegangene Wegnahme?, Rhett. die Antizipation. Das Vorherbegreifen
 • προ-κατ-αλλάσσω
  vorher vertauschen, z. B. den Ort, dah. sich vorher zurückziehen
 • προ-κατα-λύω
  vorher auflösen, aufheben; προκατέλυσαν τὸν πλοῠν, sie hoben die Fahrt auf; τὸν βίον τοῠ ἔργου, vor der Ausführung sterben
 • προ-κατα-μαλάττω
  vorher erweichen
 • προ-κατα-μανθάνω
  vorher kennen lernen
 • προ-κατα-μαντεύομαι
  vorher oder zum Voraus weissagen
 • προ-κατ-ανᾱλίσκω
  vorher verzehren
 • προ-κατα-νοέω
  vorher bemerken
 • προ-κατα-νόησις
  ἡ, das Vorherbemerken, -erkennen
 • προ-κατα-νύσσω
  vorher zerstoßen, zerstechen
 • προ-κατα-πίμπρημι
  vorher verbrennen
 • προ-κατα-πίνω
  vorher hinuntertrinken, verschlingen
 • προ-κατα-πίπτω
  vorher herab- od. niederfallen; ταῖς ψυχαῖς, vorher den Mut sinken lassen; λόγοι προκατέπιπτον εἰς τὴν Ῥώμην, vorher kamen Gerüchte nach Rom
 • προ-κατα-πλέω
  vorher hinabschiffen
 • προ-κατα-πλήσσω
  vorher in Schrecken setzen
 • προ-κάτ-αργμα
  τό, das dem Schlachtopfer vorangehende Trankopfer
 • προ-κατ-αριθμέω
  vorher aufzählen
 • προ-κατ-αρκτικός
  ή, όν, vorher anfangend, τὰ πρ., die unmittelbare Veranlassung; παιών, der Päan mit vorangehender langer Silbe, im Ggstz von καταληκτικός
 • προ-κάτ-αρξις
  ἡ, das Vorher- od. Zuerstanfangen, erster Ursprung
 • προ-καταῤ-ῥήγνῡμι
  vorher niederreißen
 • προ-κατ-αρτίζω
  vorher od. eher zurecht machen
 • προ-κατ-αρτύω
  vorher zubereiten, vorher mäßigen
 • προ-κατ-άρχω
  zuvor od. zuerst anfangen; τῆς δίκης, die Klage anfangen; den Krieg von selbst anfangen. Aber οὔτε Κορινϑίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν ist = bei Zerlegung des Opfertieres die Erstlinge des Opfers ihm zuteilen, damit er sie verbrenne
 • προ-κατα-σκέπτομαι
  vorher besehen
 • προ-κατα-σκευάζω
  vorbereiten
 • <<< list operone >>>