274 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • παρ-ευ-τακτέω
  seinem Geschäfte ordentlich und regelmäßig obliegen
 • παρ-ευ-τρεπίζω
  gut einrichten
 • παρ-ευ-τυχέω
  auf schlaue Weise etwas erlangen
 • παρ-ευωχέομαι
  dabei schmausen
 • παρ-εφ-άλλομαι
  daneben oder an der Seite hinan-, hinaufspringen
 • παρ-εφ-άπτομαι
  obenhin, leicht berühren
 • παρ-εφ-εδρεύω
  daneben sitzen, um zu bewachen, aufzupassen
 • παρ-εφθαρμένως
  etwas verderbt
 • παρ-έχω
  1) das act.; a) hinhalten, vorhalten, zur Hand, in Bereitschaft halten; b) darbieten, gewähren, schenken; auch von unkörperlichen Dingen: gewähren, verursachen; εὔνοιαν, Wohlwollen zeigen; πράγματα, πόνον παρέχειν τινί, einem Arbeit, Not, zu schaffen machen; c) preisgeben, hingeben zu etwas; oft im obszönen Sinne; d) als etwas hinhalten, wozu machen; ἑαυτόν, z. B. εὐπειϑῆ, sich gehorsam zeigen; e) impers. παρέχει τινί, wobei man καιρός zu ergänzen pflegt, es ist Zeit oder Gelegenheit dazu, es ist vergönnt, geht an. Daher παρέχον und aor. παρασχόν absolut, da man kann oder konnte, Zeit oder Gelegenheit hatte; f) πάρεχ' ἐκποδών, intr., aus der Sprache des gemeinen Lebens: packe dich, mache dich aus dem Staube; 2) a) von seiner Seite, aus eignen Mitteln geben, aus eignem Willen darbringen; μάρτυρας παρέξομαι u. παρασχήσομαι, ich werde Zeugen stellen; b) beweisen, sehen lassen, zeigen; c) für sich etwas zu Wege bringen, machen
 • παρ-έψημα
  τό, Nebengericht, Nachtisch
 • παρ-έψησις
  ἡ, das Kochen
 • παρ-ηβάω
  über die Jugend oder das kräftigste Mannesalter hinaus sein, altern: auch von abgestandenem Weine
 • πάρ-ηβος
  über die Jugendblüte, über das kräftigste Mannesalter hinaus, verblüht
 • παρ-ήγησις
  ἡ, das Anleiten, Lehren
 • παρ-ηγμένως
  = παραγώγως, abgeleitet von der ursprünglichen Form durch den Zusatz überflüssiger Buchstaben
 • παρ-ηγορέω
  zureden, ermuntern, ermahnen; trösten; besänftigen, beschwichtigen; physisch heilen
 • παρ-ηγόρημα
  τό, Zurede, Ermunterung; Heilmittel
 • παρ-ηγόρησις
  ἡ, das Lindern, Heilen
 • παρ-ηγορία
  ἡ, das Zureden, Ermahnen; Trost, Beschwichtigung, Linderung
 • παρ-ηγορικός
  ή, όν, zuredend, ermunternd, beschwichtigend, heilend
 • παρ-ήγορος
  zuredend, ermunternd, tröstend; ἡ Παρήγορος, die Göttin der Überredung
 • παρ-ηδύνω
  daneben, dabei, ein wenig süß machen, würzen; übertr. von der Rede
 • παρ-ηθέω
  durchseigen, allmählich durchsickern lassen
 • παρ-ήθημα
  τό, das Durchgeseihte
 • παρήϊον
  τό, 1) Wange, Backe; λευκά, der Venus; 2) παρήϊον ἵππων, das Backenstück am Zaum oder am Pferdegeschirr
 • παρήϊος
  ον, an oder von den Wangen
 • παρ-ηκοΐα
  ἡ, der Ungehorsam
 • παρ-ήκοος
  daneben, falsch hörend, ungehorsam
 • παρ-ήκω
  hinkommen, sich hinerstrecken; hinanreichen; sich daneben hinerstrecken; vorgehen, hervortreten. Von der Zeit, εἰς τὸ παρῆκον τοῦ χρόνου, bis auf die gegenwärtige Zeit
 • παρ-ηλικία
  ἡ, das abnehmende Alter
 • παρ-ῆλιξ
  ὁ, ἡ, abnehmend an Kraft
 • παρ-ήλιος
  bei der Sonne, ὁ, Nebensonne
 • παρ-ηλλαγμένως
  verändert, auf ungewöhnliche Weise
 • πάρ-ημαι
  dabei sitzen; bei einem sitzen, um sich mit ihm zu unterhalten, übh. bei einem verweilen; anwesend sein; mit dem Nebenbegriffe lästiger, feindlicher Nähe
 • παρ-ημελημένως
  vernachlässigt
 • παρ-ημερεύω
  bei einem den Tag zubringen
 • παρ-ήμερος 1) einen Tag um den anderen; 2) an jedem Tage stattfindend
 • πάρ-ηξις
  ἡ, das Ankommen
 • παρ-ῃονῖτις
  ιδος, ἡ, am Gestade
 • παρ-ῃορία
  ἡ, 1) die Leinen des Handpferdes, παρῄορος, vermittelst welcher dieses beim Zweigespann, ξυνωρίς, angespannt wird; 2) Seite des Schiffes; Rand eines Flusses; 3) Wahnsinn, Torheit
 • παρ-ῄορος
  1) daneben hängend; daher das Handpferd; 2) daneben ausgestreckt, außerhalb des Weges; 3) übertr., wahnsinnig
 • παρ-ῃρία
  ἡ, Verrücktheit
 • πάρ-ῃρος
  verrückt
 • παρ-ησυχάζω
  mit Stillschweigen übergehen
 • παρ-ηχέω
  den Ton, Klang nachahmen
 • παρ-ήχημα
  τό, ähnlicher Ton, ähnlich klingendes Wort
 • παρ-ήχησις
  ἡ, das Nachahmen eines Tones, Wortes
 • παρ-ηχητικός
  ή, όν, im Ton oder Laut nachahmend
 • παρθενεία
  ἡ, Jungfrauenschaft
 • παρθένεια
  τά, Jungfrauengesänge, die nach der Flöte, αὐλὸς παρϑένιος, von Jungfrauen bei den Chortänzen gesungen wurden
 • παρθένειος
  jungfräulich
 • παρθένευμα
  τό, jungfräulicher Stand; νόϑον με παρϑένευμ' ἔτικτε σόν, deine Jungfrauenschaft, du als Jungfrau; im plur. jungfräuliche Beschäftigungen und Vergnügungen
 • παρθένευσις
  ἡ, der Zustand, das Leben einer Jungfrau
 • παρθενεύω
  a) activ., wie eine Jungfrau behandeln, halten; b) παρϑενεύομαι, jungfräulich leben, unschuldig sein
 • παρθένια
  τά, 1) = παρϑένεια. - 2) Zeichen der Jungfrauschaft
 • παρθενίας
  ὁ, Jungfernsohn
 • παρθενική
  ἡ, Jungfrau
 • παρθενικός
  jungfräulich
 • παρθένιον
  τό, Jungfernkraut
 • παρθένιος
  jungfräulich; κρύψε δὲ παρϑενίαν ὠδῖνα κόλποις, das Kindbett einer Jungfrau; zur Jungfrau gehörig; παρϑένιος, Jungfernsohn; παρϑένιον ἄνδρα der Mann, den die Jungfrau geheiratet hat. Übertr., rein, unverdorben, auch von reinem Quellwasser
 • παρθενίς
  ἡ, eine Blume
 • παρθενο-γενής
  ές, von der Jungfrau geboren
 • παρθενο-κομία
  ἡ, Pflege der Jungfrauen
 • παρθενο-κτονία
  ἡ, Jungfrauenmord
 • παρθενο-κτόνος
  Jungfrauen tötend
 • παρθενο-μήτωρ
  ἡ, die Jungfrau-Mutter, Maria
 • παρθεν-οπίπης
  ὁ, Jungfrauengaffer, der nach den Mädchen guckt
 • παρθενο-πρεπής
  ές, für Jungfrauen sich passend
 • παρθένος
  ἡ, 1) Jungfrau, Mädchen; jedes jugendliche Frauenzimmer; 2) adj., jungfräulich; παρϑένου κόρας αἴνιγμα, von der Sphinx; πρωτόπλοοι, μήπω πλεύσασαι, noch nicht gebrauchte Schiffe; übh. rein; eine athenische Münze (= κόρη, mit dem Bilde der Pallas). Als masc. der unverheiratete Mann, Junggeselle. Wie κόρη von der Pupille im Auge
 • παρθενό-σφαγος
  von einem geopferten Mädchen
 • παρθενο-τροφέω
  eine Jungfrau erziehen
 • πορθενο-τροφία
  ἡ, Erziehung einer Jungfrau
 • παρθενό-χρως
  ωτος, ὁ, ἡ
  von jungfräulicher, zarter Farbe
 • παρθεν-ώδης
  ες (εἶδος), von jungfräulichem Ansehen, jungfräulich
 • παρθενών
  ῶνος, ὁ, bes. bei Dichtern; Jungfrauengemach. Bes. hieß so der prachtvolle Tempel der jungfräulichen Pallas auf der Burg zu Athen
 • παρθεν-ωπός (ὤψ), von jungfräulichem Ansehen
 • παρ-θεσίη
  ἡ, das Niedergelegte, Pfand
 • παρ-ιαμβίς
  ίδος, ἡ, 1) eine Weise der Cithersänger; 2) ein Saiteninstrument
 • παρ-ίαμβος
  ὁ, ein Saiteninstrument
 • παρ-ιαύω
  dabei schlafen
 • παρ-ιδρύω
  daneben niedersetzen, errichten
 • παρ-ιέρη
  ἡ, gewesene Priesterin
 • παρ-ίζω
  daneben setzen, sitzen lassen; sich bei einem setzen; daneben sitzen
 • παρ-ίημι
  1) act., herabsenden, daneben herablassen; παρείϑη μήρινϑος ποτὶ γαῖαν, hing herab zur Erde; vorbei, vorüberlassen, bes. von der Zeit; τοὺς βαρβάρους εἰς τὴν Ἑλλάδα, zulassen, hineinlassen; vorbei- oder durchlassen; übergehen, unterlassen, vernachlässigen; zulassen, annehmen; dah. παριέναι εἰς τὴν ψυχήν, eigtl. einen Gedanken in die Seele ein-, zulassen, d. i. sich überreden; auch: erlauben; überlassen; ἑαυτὸν κυ- μάτων δρομήμασιν, sich den Wogen überlassen, anvertrauen; nachlassen, abspannen, τοῦ ποδὸς παριέναι, das Segeltau nachlassen, übertr. nachgeben, weichen; pass. erschlaffen; von den Leidenschaften, von der Freude. Auch: eine Strafe nachlassen; 2) bei sich zulassen; παραιτοῦμαι, eigtl. einen auf seine Seite herüberzuziehen, ihn sich zu gewinnen suchen; um Verzeihung bitten; sich ausbitten; überlassen, aufgeben; auch: vernachlässigen. Bei den Gramm. ist παρεῖται es 'ist ausgelassen und dazu zu verstehen'
 • παρ-ιλλαίνω
  scheel ansehen
 • παρ-ιππεύω
  neben-, vorbeireiten; heranreiten; zu Pferde durcheilen; auch = überholen, übertreffen
 • πάρ-ιππος
  daneben reitend od. neben dem Pferde laufend
 • παρ-ίπταμαι
  vorbeifliegen; auch = übertreffen
 • παρ-ίσθμια
  τά, Drüsen am Schlunde, die Mandeln; bes. Entzündung derselben
 • πάρ-ισος
  fast gleich; bes. τοῖς πολεμίοις, den Feinden gewachsen; adv. παρίσως, ungefähr; τὰ πάρισα, in der Rhetorik, wenn mehrere Kola hinter einander gleiche Ausgänge, Endreime, gleiche Stellung der Wörter haben
 • παρ-ισότης
  ητος, ἡ, Gleichheit
 • παρ-ισό-χρονος
  fast gleichzeitig
 • παρ-ισόω
  fast gleich machen, vergleichen, sich jemandem gleichstellen
 • παρ-ίστημι
  danebenstellen, auf die Seite; ὅπλα, geben; auch danebenstellen und vergleichen; vor Gericht stellen; sich danebenstellen, danebenstehen, anwesend sein; bes. von den Dienern, dem Gefolge, das einem Vornehmern ehrend zur Seite steht. Auch zum Schutz zur Seite stehen, beistehen. Von Ereignissen und Schicksalen: nahe sein, bevorstehen; ἀλλά τοι ἤδη ἄγχι παρέστηκεν ϑάνατος, schon steht dir der Tod nahe bevor. Τὰ παρεστῶτα, die gegenwärtigen Dinge, Umstände; hinzutreten, τινί, zu einem, sowohl um ihm beizustehen, als im feindlichen Sinne, um ihn anzugreifen; auch: einen antreten, um zu betteln; δεῠρο, herzukommen; auf jemandes Seite treten, zu seiner Meinung übergehen. Dah. absolut, sich unterwerfen, sich ergeben; παραστῆναι τῷ πολέμῳ, dem Kriege unterliegen. Von geistigen Eindrücken, Vorstellungen, Ansichten: machen, daß sie vor dem Geiste stehen, darlegen, zeigen, beweisen. Auch erregen, veranlassen, von Leidenschaften: machen, daß sie bei einem vorhanden sind. Imperson. παρίσταταί μοι, es kommt mir bei, fällt mir ein; παρεστηκός, da es ihnen einfiel. Ἐκ τοῦ παρισταμένου λέγειν, sagen, was einem gerade einfällt. Aber ψυχῇ, ϑυμῷ παραστῆναι, z. B. πρὸς τὸν κίνδυνον, ist = gefaßt sein, Festigkeit oder Mut gewonnen haben; παρεστηκέναι τῶν φρενῶν ist = von Sinnen gekommen sein; neben sich stellen, auf seine Seite bringen, sich unterwerfen; unterjochen, erobern; auch in Güte für sich gewinnen; neben sich hinstellen; dah. neben sich auftreten lassen; auch = bewegen wozu
 • παρ-ιστία
  ἡ, Nebenherd
 • παρ-ιστίδιος
  neben dem Webestuhle
 • παρ-ιστορέω
  1) dabei, beiläufig erfragen, erzählen; 2) falsch erzählen
 • παρ-ιστορία
  ἡ, die falsche Erzählung
 • παρ-ισχναίνω
  trocken, mager machen
 • παρ-ίσχω
  bereit halten, darbieten
 • παρ-ίσωμα
  τό, Ähnlichkeit, Gleichheit, bes. der Wortstellung, oder der Glieder eines Redesatzes, gleiche Endung der Kola
 • παρ-ίσωσις
  ἡ, Gleichmachung, bes. in der Rhetorik
 • παρ-ισωτικός
  ή, όν, gleichend, gleich machend
 • παρ-ιτητέος
  u. παρ-ιτέος
  wozu man hinangehen muß; παριτητέα ἔδοξε ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, auftreten zu müssen
 • παρ-ιτός
  zugänglich
 • παρ-ιχνεύω
  daneben spüren, nachahmen, nacheifern
 • παρ-μέμβλωκε
  dabei gegangen sein, dabei sein
 • πάρμη
  ἡ, leichter Schild, parma
 • πάρνοψ
  οπος, ὁ, eine Heuschreckenart
 • παρό
  d. i. παρ' ὅ, 1) weshalb; 2) außer daß
 • παρ-οδεία
  ἡ, das Vorbeigehen
 • παρ-οδεύω
  vorübergehen; an etwas
 • παρ-οδ-ηγέω
  vom rechten Wege abführen
 • παρ-οδικός
  ή, όν, zur πάροδος gehörig; vorübergehend
 • παρ-όδιος
  am vorbeigehenden Wege gelegen, befindlich; ϑυρίδες, Fenster, die auf die Straße gehen
 • παρ-οδίτης
  ὁ, der Vorübergehende; übh. am Wege
 • πάρ-οδος
  ἡ, 1) der Weg vorbei; ἐν τῇ παρόδῳ, im Vorbeigehen; ἐκ παρόδου, ἐν παρόδῳ, beiläufig; 2) der Weg zu etwas heran; 3) das Auftreten, z. B. eines Redners, bes. aber das erste feierliche Auftreten des Chors in der Orchestra, welches von den Seiten her geschah, und der Zugang selbst, durch welchen der Chor eintrat, und der erste Gesang, den der gesamte Chor in der Tragödie nach seinem Auftreten anstimmte; 4) auf dem Schiffe ein Gang über die ganze Länge des Verdeckes neben den Rudern hin, agea der Lat.
 • παροδύρομαι
  daneben beklagen, beweinen
 • παρ-οίγνῡμι
  ein wenig, halb öffnen
 • παρ-οιδαίνω
  an der Seite anschwellen
 • παρ-οιδέω
  u. παρ-οιδίσκομαι
  anschwellen
 • πάροιθε
  1) vor, vom Orte, ante u. coram; auch von der Zeit; 2) als adv. vormals, von der Zeit; οἱ πάροιϑε, die Vorfahren; vom Orte, Range
 • παρ-οικέω
  daneben wohnen; ἀπὸ Κνίδου μέχρι Σινώπης Ἕλληνες Ἀσίαν παροικοῠσι, sie wohnen an der Küste Asiens entlang; als Fremder ohne Bürgerrecht in einer Stadt wohnen
 • παρ-οίκησις
  ἡ, die Nachbarschaft
 • παρ-οικία
  ἡ, das Wohnen eines Fremden in einem Orte ohne Bürgerrecht
 • παρ-οικίζω
  dabei wohnen lassen als Ansiedler, verpflanzen
 • παρ-οικο-δομέω
  daneben bauen; auch verbauen; aber τὰς ὁδούς ist = am Wege bauen
 • παρ-οικο-δόμημα
  τό, ein Nebengebäude
 • πάρ-οικος
  benachbart, Nachbar; ὁ πάροικος, der in einer Stadt ohne Bürgerrecht lebende Fremde, inquilinus
 • παρ-οιμία
  ἡ, Sprichwort
 • παρ-οιμιάζω
  zum Sprichwort machen; sich eines sprichwörtlichen Ausdrucks bedienen, im Sprichwort sagen; τὸ παροιμιαζόμενον περί τινος, das sprichwörtlich Gewordene
 • παρ-οιμιακός
  ή, όν, sprichwörtlich; ὁ παροιμιακός, sc. στίχος, u. τὰ παροιμιακά, der katalektische anapästische Dimeter, der die anapästischen Systeme zu beschließen und, sind sie länger, hie und da zu unterbrechen pflegt: [ - u u - -]
 • παρ-οιμιαστής
  ὁ, der ein Sprichwort macht oder braucht
 • παρ-οιμιο-γράφος
  Sprichwörter aufschreibend, sammelnd
 • παρ-οίμιον
  τό, Sprichwort
 • παρ-οιμι-ώδης
  ες, sprichwörtlich, nach Art eines Sprichworts
 • πάρ-οιμος
  am Wege
 • παρ-οινέω
  beim Wein sich schlecht betragen; überhaupt liederlich leben, wie ein Trunkener. Auch τινά, einen schlecht behandeln in der Trunkenheit u. überh. mißhandeln
 • παρ-οίνημα
  τό, der Gegenstand der Mißhandlung in der Trunkenheit, Mißhandlung im Übermut
 • παρ-οινία
  ἡ, schlechtes Betragen beim Gelage, die schimpfliche Behandlung; schlechte Aufführung wie die eines Trunkenbolds
 • παρ-οίνιος
  zum Weine gehörig, dabei gebräuchlich; τὰ παροίνια, sc. μέλη, Trinklieder. Von Menschen: trunken, in der Trunkenheit sein
 • παρ-οινο-χοέω
  dabei Wein einschenken
 • παρ-οίστρησις
  ἡ, das Wütendmachen, Rasen
 • πάρ-οιστρος
  etwas heftig, fast leidenschaftlich, halb wütend
 • παροίτατος
  der vorderste, auch der eheste, früheste
 • παροίτερος
  der vordere; auch der ehere, frühere
 • παρ-οίχησις
  ἡ, das Weggehen
 • παρ-οίχομαι
  vorbeigehen; auch von der Zeit; τὰ παροιχόμενα, das Vergangene. Daher bei den Gramm. ὁ παρῳχημένος, sc. χρόνος, tempus praeteritum. Auch vorbeigehen, vernachlässigen, versäumen; πολυδρόμου φυγᾶς ὄφελος εἴ τί μοι, παροίχομαι δείματι, vor Furcht habe ich es nicht beachtet; ἐκτὸς ἔσομαι τοῦ νείκους, ich vermeide den Streit; δύστανε, μοίρας ὅσον παροίχει ist = wie sehr gehst du fehl, irrst du in deinem Geschick
 • παρ-ολισθαίνω u. παρ-ολισθάνω
  auf die Seite hingleiten, fallen, unvermerkt hineingleiten, -schlüpfen
 • παρ-ολίσθησις
  ἡ, u. παρ-ολίσθημα
  τό, das heimliche Hineinschlüpfen, Hineingeraten
 • παρ-ολκή
  ἡ, das Verzögern, der Aufschub
 • πάρ-ολκος
  ὁ, Schiffsseil, woran man das Schiff zieht
 • παρ-ομαρτέω
  begleiten
 • παρ-ομήρειος
  dem Homer ähnlich, ihn nachahmend od. parodierend
 • παρ-όμοιος
  fast ähnlich; παρόμοιοι τοῖς Ἕλλησι τὸν ἀριϑμόν, an Zahl fast gleich
 • παρ-ομοιόω
  fast ähnlich machen, pass. fast ähnlich sein
 • παρ-ομοίωσις
  ἡ, Verähnlichung, bes. der neben einander stehenden Glieder eines Redesatzes, der Ausgänge der Sätze oder Verse
 • παρ-ομο-λογέω
  dabei zugestehen
 • παρ-ομο-λογία
  ἡ, scheinbares Zugeben
 • παρ-ονειδίζω
  daneben, dabei, versteckt schmähen
 • παρ-ονομάζω
  einen Namen, ein Wort verschieden gebrauchen, anders bilden; ein Wort von einem anderen ableiten
 • παρ-ονομασία
  ἡ, unmerkliche Veränderung eines Wortes, Namens, bes. um ihm dadurch einen Nebensinn zu geben, parva verbi immutatio in littera posita; auch ein Wortspiel, das auf der Ähnlichkeit des Klanges zweier der Bedeutung nach verschiedener od. entgegengesetzter Wörter beruht, Anspielung auf einen Namen
 • παρ-οξίζω
  einen sauren Nebengeschmack haben
 • παρ-οξυντής
  ὁ, Antreiber, Aufhetzer
 • παρ-οξυντικός
  ή, όν, zum Antreiben gehörig, ermunternd; auch zum Zorne
 • παρ-οξύνω
  scharf machen wozu, gew. übertr., anreizen, anregen zu etwas, auch aufbringen, erbittern; πατρὸς δὲ μὴ παροξύνῃς φρένα, vom Zorn; παρωξυμμένος, in Zorn setzen; pass. von Krankheiten: schlimmer, heftiger werden, einen entzündlichen Charakter annehmen. Bei den Gramm. = die vorletzte Silbe mit dem Acut versehen, das Wort zu einem Paroxytonon machen
 • πάρ-οξυς
  vorschnell, zur Unzeit hitzig
 • παρ-οξυσμός
  ὁ, Anreizung, Erbitterung. Bei den Ärzten Fieberanfall, bes. der Zeitpunkt, wo die Krankheit heftiger wird
 • παρ-οξυ-τονέω
  ein Wort mit dem scharfen Ton auf der vorletzten Silbe aussprechen, schreiben
 • παρ-οξυ-τόνησις
  ἡ, das Schreiben eines Wortes als Paroxytonon
 • παρ-οξύ-τονος
  mit dem scharfen Accent, ὀξεῖα, auf der vorletzten Silbe bezeichnet, so gesprochen, geschrieben
 • παρ-οπλίζω
  entwaffnen
 • παρ-οπτάω
  an den Seiten leicht braten
 • παρ-οπτέος
  zu übersehen, nicht zu achten
 • παρ-όπτησις
  ἡ, das Braten an den Seiten oder oben
 • παρ-όρᾱμα
  τό, Versehen, Irrtum
 • παρ-όρᾱσις
  ἡ, das Übersehen, die Nachlässigkeit; falsches Sehen
 • παρ-ορᾱτικός
  ή, όν, zum Übersehen gehörig, geneigt
 • παρ-οράω
  1) vorbei-, übersehen; dah. vernachlässigen, nicht beachten, sich um etwas nicht kümmern; 2) falsch sehen; 3) einem etwas ansehen, an ihm bemerken. Auch von der Seite nach einem hinsehen
 • παρ-οργίζω
  worüber erzürnen, zum Zorn reizen. Pass. worüber zürnen
 • παρ-όργισμα
  τό, rege gemachter Zorn
 • παρ-οργισμός
  ὁ, dem Vorhergehenden
 • παρ-ορέγω
  daneben ausstrecken
 • παρ-όρειος
  am Berge, am Gebirge gelegen, befindlich
 • παρ-όρθιος
  ziemlich gerade
 • παρ-ορίζω
  1) begrenzen, bestimmen; 2) die Grenze überschreiten; 3) über die Grenze werfen, ausschließen
 • παρ-όριος
  neben der Grenze gelegen
 • παρ-ορισμός
  ὁ, Überschreitung der Grenze, Verletzung des Grenzrechts
 • παρ-οριστής
  ὁ, der die Grenze Überschreitende, das Grenzrecht Verletzende
 • παρ-ορκέω
  eidbrüchig, meineidig sein, werden
 • παρ-ορκία
  ἡ, Eidverletzung
 • παρ-ορμάω
  antreiben, ermuntern
 • παρ-ορμέω
  daneben im Hafen vor Anker liegen
 • παρ-όρμημα
  τό, der Antrieb
 • παρ-όρμησις
  ἡ, das Treiben, Ermuntern
 • παρ-ορμητικός
  ή, όν, antreibend, anspornend
 • παρ-ορμίζω
  daneben vor Anker legen
 • πάρ-ορνις
  ῑϑος, wobei der Vogelflug ungünstig ist, unter ungünstigen Vorbedeutungen
 • παρ-όρνῡμι
  dabei erregen, ermuntern
 • παρ-ορύσσω
  dabei graben; bes. um die Wette graben, schaufeln; καὶ λακτίζειν, eine Vorübung, die von denen 30 Tage lang getrieben werden mußte, die in den olympischen Spielen als Faustkämpfer auftreten wollten
 • <<< list operone >>>