263 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • παλαιό-πολις
  ἡ, Altstadt
 • παλαιο-πράγμων
  der schon längst in Geschäften geübt ist
 • παλαιο-ράφος
  ὁ, Altflicker
 • παλαιό-ριζος
  mit alten Wurzeln
 • παλαιός
  alt, hochbejahrt; παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς, einem alten Manne ähnlich; auch οἶνος, alter Wein; auch alt = aus der Vorzeit, von Menschen, die vor Alters gelebt haben; von Alters her; τὸ παλαιόν wie τὸ πάλαι adverbialisch, sonst, vor Alters, ehemals; παλαιός τίς ἐστι λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεϑα, eine alte Rede. Veraltet, vor Alter unbrauchbar geworden; aber auch = durch Alter ehrwürdig; ἐκ παλαιτέρου, von alten Zeiten her
 • παλαιότης
  ητος, ἡ, das Alter, die Altertümlichkeit, das Langehersein
 • παλαιο-τόκος
  die schon längst, vor langer Zeit geboren hat
 • παλαιο-τροπία
  ἡ, altertümliche Sitte
 • παλαιό-τροπος
  von altertümlicher Sitte
 • παλαι-ουργός
  ὁ, Altflicker
 • παλαιο-φανής
  ές, alt erscheinend
 • παλαιό-φρων
  altklug
 • παλαιό-χρονος
  vor alter Zeit
 • παλαιόω
  alt machen; pass. alt werden; daher: veralten. Wie antiquare, ein Gesetz abschaffen
 • πάλαισμα
  τό, Kunstgriff, Kunst des παλαιστής, Ringerkunst, das Ringen. Übh. jeder Kunstgriff, künstliches Mittel
 • παλαισμός
  ὁ, das Ringen, Kämpfen
 • παλαισμοσύνη
  ἡ, die Ringerkunst, das Ringen
 • παλαι-σταγὴς οἶνος
  altfließender, zäher, alter Wein
 • παλαιστέω
  mit der Hand fortstoßen
 • παλαιστή
  ἡ, u. παλαιστής
  die flache Hand, wie παλάμη, die Breite von vier Fingern, als Längenmaß
 • παλαιστής
  ὁ, 1) der Ringer. Übh. der Kämpfer. Auch übertr., der Geübte, Verschlagene
 • παλαιστιαῖος
  von der Größe einer παλαιστή, vier Finger lang, breit
 • παλαιστικός
  zum Ringen gehörig; ἡ παλαιστικὴ τέχνη, die Ringerkunst; ὁ παλαιστικός, der geschickte Ringer
 • παλαίστρα
  ἡ, der Ringplatz, die Ringschule; λιπαρά, von dem vielen Gebrauche des Öles in derselben. Auch übertr., geistiger Übungsplatz
 • παλαιστρικός
  was den Übungsplatz betrifft
 • παλαιστρο-φύλαξ
  ακος, ὁ, Aufseher des Ringplatzes
 • παλαί-φαγος
  vor Alters gefressen
 • παλαί-φατος
  u. παλαι-φάμενος
  vor Alters gesprochen; von alten Orakeln; wovon eine alte Sage geht, fabelhaft. Übh. (dem πρόσφατος entgeggstzt, vor Alters erschienen) alt
 • παλαί-φοιβος
  von Alters her weissagend
 • παλαί-φυτος
  vor Alters gepflanzt
 • παλαί-χθων
  ονος, von Alters her einheimisch in einem Lande
 • παλαίω
  ringen; τινί, mit einem. Pass. überwunden werden
 • παλαίωμα
  τό, das Altgemachte, das Altertum
 • παλαίωσις
  ἡ, das Altmachen, Altwerden
 • παλαμάομαι
  handtieren, verrichten; ταῖς χερσὶ τὸ δέον, das Nötige mit den Händen verrichten. Übertr., τόλμημα νέον παλαμησάμενος, ein Wagnis geschickt angreifen; πρὸς ταῦτα Κλέων καὶ παλαμάσϑω, einen Kunstgriff, Anschlag, Mittel ersinnen
 • παλάμη
  ἡ, eigtl. palma, die flache Hand, die Hand, insofern man mit ihr etwas faßt oder sonst verrichtet; als Symbol der Kunstfertigkeit, künstlerische Hände. Aber auch als Symbol der Stärke, die Faust; auch das mit der Hand Verrichtete, die Tat; βέβακεν Ἁτρείδης ἀλόχου παλάμαις, wo man an die Hände und die Ränke denken kann; besonders von Kunstwerken des bildenden Künstlers. Übertr. Handgriff, Kunstgriff, geschicktes Mittel wozu, βιότου, zum Lebenserwerb; πυκνότατον παλάμαις, vom Sisyphus
 • παλάμημα
  τό, Kunstgriff, Geschicklichkeit
 • παλαμίς
  ίδος, ἡ, der Maulwurf
 • παλαμναῖος
  eigtl. der durch seine Hand, παλάμη, Blutschuld auf sich geladen hat, der Mörder; adj., παλαμναιόταται ἀραί, die grausesten. Auch der Rächer der Blutschuld, Ζεύς, oder der Blutschuldsühner; Rachegeist, Quälgeist; παλαμναῖαι ἱκεσίαι, Flehen wegen eines Mordes; τὸ παλαμναῖον, die Befleckung durch Blutschuld
 • πάλαξις
  ἡ, das Beflecken
 • παλάσσω
  1) besprengen, bespritzen, u. dah. besudeln, verunreinigen; auch ἐγκέφαλος πεπάλακτο, das Gehirn war umhergespritzt; in allgemeinerer Bdtg.: benetzen, bestreichen; 2) mit πάλλω zusammenhangend: losen. (Die Grundbdtg ist wohl schwingen, πάλλω, welche Bewegung auch beim Sprengen, Spritzen angewendet wird)
 • παλαχή
  ἡ, das Los, das durchs Los Zugefallene, die Würde
 • πάλευμα
  τό, die Verlockung
 • παλευτής ὁ
  der Lockende, bes. der Vogelsteller, der andere Vögel durch Lockvögel fängt
 • παλεύτρια
  ἡ, der Lockvogel, Locktauben; übertr. heißen die Hetären φειδωλοὶ κερμάτων παλεύτριαι
 • παλευτρίς
  ίδος, ἡ, Locktauben
 • παλεύω
  durch Lockvögel andere Vögel herbeilocken und fangen; auch von den Lockvögeln selbst gesagt; oft übertr. für anlocken, überlisten, in das Garn oder in die Falle locken
 • παλέω
  παλαίσειεν, wo es 'im Kampf unterliegen' bedeutet
 • πάλη
  ἡ, 1) das Ringen, der Ringkampf; die Kunst des Ringens, die darin bestand, daß man den Gegner niederschwang (πάλλω), oder durch Beinstellen hinwarf u. auf dem Boden festhielt. Übh. der Kampf; 2) = παιπάλη, das feinste, durchgesiebte Mehl. Auch übh. feiner Staub, Asche u. dgl. Bes. der feine Staub, mit welchem sich die Ringer, nachdem sie sich mit Öl gesalbt hatten, vor dem Ringen bestreuten, damit die Hände nicht von den durch Öl schlüpfrig gewordenen Gliedern abglitten, Ringerstaub; πάλαι, große Goldklumpen, die man im Goldsande Spaniens findet
 • πάλημα
  τό, feines, durchgesiebtes Mehl
 • παλιγ-γέλως
  ωτος, ὁ, gegenseitiges Verlachen
 • παλιγ-γενεσία
  ἡ, Wiedergeburt, Wiederaufleben, Erneuerung; Auferstehung
 • παλιγ-γενέσιος
  die Wiedergeburt betreffend
 • παλιγ-γενής
  ές, wiedergeboren
 • παλίγ-γλωσσος
  von widriger, fremder Sprache; aber ῥῆσις παλίγγλωσσος ἀγγέλων, ist die widersprechende, falsche
 • παλίγ-γναμπτος
  zurückgebogen, zurückgewandt
 • παλίγ-γνωστος
  wieder erkannt
 • παλιγ-καπηλεύω
  ein παλιγκάπηλος sein, wieder verkaufen
 • παλιγ-κάπηλος
  ὁ, Wiederverkäufer, Höker, der die eingehandelten Waren im Kleinen wieder verkauft
 • παλιγ-κινής
  ές, zurückbewegt
 • παλίγ-κλαστος
  zurückgebogen, krumm
 • παλιγ-κοτέω
  u. παλιγ-κοταίνω
  wieder bösartig werden, vom Rückfall der Krankheit, auch vom Wiederaufbrechen der Wunden
 • παλιγ-κότησις
  ἡ, u. παλιγ-κοτία
  ἡ, der Rückfall einer Krankheit, das Wiederaufbrechen der Wunde
 • παλίγ-κοτος
  vom wiederkehrenden Groll od. Zorn, wieder grollend, feindlich gesinnt; τύχη, feindliches Geschick, Unglück; auch κλῃδών, gehässig. Von Krankheiten oder Wunden: wieder gefährlich werdend, wieder aufbrechend; auch παϑήματα παλ., Schmerzen, die sich erneuern oder wiederkehren. Adv., παλιγκότως συνεφέρετο αὐτῷ, es ging ihm von Neuem widerwärtig, das frühere Unglück brach aufs Neue hervor
 • παλίγ-κραιπνος
  sehr schnell
 • παλίγ-κτιστος
  wieder erbaut
 • παλίγ-κυρτος
  ὁ, Fischerreuse
 • παλι-δερκής
  ές, zurücksehend
 • παλίλ-ληπτος
  wieder zurückgenommen
 • παλιλ-λογέω
  wiederum sagen, wiederholen
 • παλιλ-λογία
  ἡ, das Wiederholen des Gesagten. Auch das Widerrufen des Gesagten, der Widerspruch
 • παλίλ-λογος
  1) wieder gesammelt; λαοὺς δ' οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῠτ' ἐπαγείρειν, das schon Verteilte wieder zusammen zu bringen; 2) das Gesagte wiederholend, widerrufend
 • παλίλ-λυτος
  wieder aufgelöst
 • παλιμ-βάκχειος
  ὁ, ein Versfuß, der umgekehrte Bacchius
 • παλίμ-βᾱμος
  zurück-, hin- u. wiedergehend
 • παλίμ-βιος
  wieder auflebend
 • παλιμ-βλαστής
  ές, u. παλίμ-βλαστος
  wieder keimend, sprossend; von der Hydra
 • παλιμ-βολία
  ἡ, das Umwerfen, Umschlagen, bes. die Sinnesänderung, die Reue; Wankelmut, Falschheit
 • παλίμ-βολος
  1) umwerfend, umschlagend, bes. seinen Sinn ändernd, wankelmütig, falsch, tückisch; bes. von einem bösen Sklaven, der oft verkauft wird und den Herrn wechselt; 2) umgewendet, umgekehrt; auch παλίμβολος ἱστὸς Πηνελόπης, das rückgängig gemachte, wiederaufgelöste Gewebe der Penelope
 • παλιμ-βορέας
  ὁ, doppelter Zug des Nordwindes von entgegengesetzter Richtung
 • παλιμ-βουλία
  ἡ, Änderung des Entschlusses
 • παλίμ-βουλος
  den Entschluß ändernd
 • παλιμ-μετα-βολή
  ἡ, das Wiederumändern
 • παλιμ-μήκης
  χρόνος, doppelt, noch einmal so lang
 • παλίμ-παις
  παιδος, wieder, zum zweiten Male Kind
 • παλίμ-πεμπτος
  zurückgeschickt
 • παλιμ-πέτεια
  ἡ, Wiederholung
 • παλιμ-πετής
  ές, zurückfallend, zurückkehrend. Adv. ist παλιμπετές, zurück; ἐν νηῒ παλ. ἀπονέωνται, zurückkehren
 • παλίμ-πηγος
  u. παλιμ-πηγής
  ές, wieder zusammengefügt
 • παλίμ-πηξις
  ἡ, das Wiederzusammenfügen, Wiederbefohlen
 • παλίμ-πισσα
  ἡ, zweimal gesottenes, trockenes Pech
 • παλίμ-πλαγκτος
  hin und wieder irrend, zurückkehrend
 • παλιμ-πλάζομαι
  zurück getrieben werden
 • παλιμ-πλανής
  ές, hin und her irrend, umherschweifend, vom Mäandros
 • παλιμ-πλεκής
  ές, zurück, entgegen geflochten
 • παλίμ-πλοος
  zurückschiffend
 • παλίμ-πλυτος
  wieder gewaschen; übtr. κηφὴν παλ., der die Werke Anderer wieder aufputzt und für die seinigen ausgibt, plagiarius
 • παλιμ-πνόη
  ἡ, u. παλίμ-πνοια
  ἡ, entgegenwehender, widriger Wind
 • παλίμ-πνοος
  zurückatmend
 • παλίμ-ποινος
  wieder vergeltend, τὸ παλ., die Vergeltung, Rache
 • παλίμ-πορος
  u. παλιμ-πόρευτος
  zurückgehend, -reisend, den Weg noch einmal machend; entgegengehend
 • παλίμ-πους
  ποδος, zurückgehend
 • παλίμ-πρᾱτος
  wieder verkauft, bes. von Sklaven, die oft den Herrn wechseln, oft verkauft werden; übh. ein Schimpfwort, Taugenichts, denn ganz schlechte Sklaven wurden eben oft verkauft
 • παλιμ-προ-δοσία
  ἡ, hin u. her verübter Verrat an beiden Parteien, Verrat gegen Verrat
 • παλιμ-προ-δότης
  ὁ, der Verräter, der beide Parteien wechselsweise verrät
 • παλιμ-πρυμνηδόν
  u. παλίμ-πρυμνος
  u. παλιμ-πῡγηδόν
  rückwärts
 • παλίμ-φημος
  widerrufend, widersprechend, auch mißtönend
 • παλίμ-φοιτος
  zurückgehend
 • παλίμ-φρων
  ον, seine Gesinnung ändernd
 • παλιμ-φυής
  ές, wieder wachsend; wieder belebt
 • παλίμ-ψηστος
  wieder aufgekratzt, gew. vom Pergament u. von anderm Schreibmaterial, von dem man die erste Schrift abkratzt, um etwas anderes darauf zu schreiben
 • παλίμ-ψῡχος
  wieder beseelt, neu belebt
 • πάλιν
  1) zurück, rückwärts, vom Orte; πάλιν ᾤχετο, u. oft bei Verbis der Bewegung; auch πάλιν δ' ὅγε λάζετο μῦϑον, er nahm das Wort zurück; im Ggstz von ἀληϑέα εἰπεῖν, das Gegenteil von dem, was man meint, sagen; πάλιν ἐρεῖν, widersprechen; πάλιν ποίησε γέροντα, sie machte ihn zurück zum Greise, sie bildete ihn wieder zum Greise um; πάλιν δοῦναι, zurückgeben, z. B. den Leichnam eines Gefallenen; selten c. gen., πάλιν τράπεϑ' υἷος ἑοῖο, sie wandte sich zurück von ihrem Sohne; δόρυ πάλιν ἔτραπεν Ἀχιλλῆος, sie wandte den Speer zurück von Achilleus; auch νεότατος τὸ πάλιν, das der Jugend entgegengesetzte Alter; πάλιν κατελϑεῖν, aus der Verbannung zurückkehren; 2) ἐκβαλεῖν πάλιν, aufheben; χρόνου γὰρ οὐδεὶς ἔτλα τὸ πάλιν εἰςορᾶν, den Wechsel der Zeit; dagegen, wechselweise, auch seinerseits. Wie aber im Deutschen wieder u. wider eigentlich derselbe Begriff ist, bedeutet auch πάλιν, 3) wieder, wiederum, noch einmal, denn den Weg, den man zurückmacht, legt man zum zweitenmal zurück; πάλιν ὁ Κῦρος ἠρώτα, er fragte wiederum. In πάλιν δοῦναι, λαβεῖν u. ä. Vrbdgn fällt der Begriff des Zurückgebens mit dem Nochmaligen, Wiederholten zusammen
 • παλιν-άγγελος
  hin und wieder, von beiden Seiten Botschaft bringend
 • παλιν-άγρετος
  zurückgenommen, zurückzunehmen; ἔπος οὐ παλινάγρετον, ein unwiderrufliches Wort. Übh. veränderlich, von einem Menschen
 • παλιν-αίρετος
  wiedergewählt, von Beamten, die abgesetzt und wieder gewählt worden sind; alte Baumaterialien; dah. auch = der Ausbesserung bedürftig, baufällig, u. übh. verderbt
 • παλιν-αυξής
  ές, wieder wachsend
 • παλιν-αυτό-μολος
  ὁ, ein Überläufer, der von der Partei, zu welcher er übergelaufen war, wieder zu seiner früheren zurückkehrt
 • παλιν-δικέω
  noch einmal prozessieren, einen Prozess von Neuem anfangen
 • παλιν-δικία
  ἡ, Erneuerung eines Rechtshandels
 • παλίν-δικος
  einen Rechtshandel von Neuem anfangend
 • παλιν-δίνητος
  hin und her wirbelnd; Epigr. auf die Musen, wo es von der Urania heißt ἀστρῴην ἐδίδαξα παλινδίνητον ἀνάγκην, der Himmelsbewegung Gesetz. Zurückgewendet
 • παλιν-δῑνία
  ἡ, Wirbel, Strudel, das Hinundherbewegen
 • παλιν-δίωκτος
  wieder, zurückverfolgt
 • παλιν-δορία
  ἡ, Leder zu Schuhsohlen
 • παλιν-δρομέω
  zurück-, rückwärtslaufen, zurückkehren
 • παλιν-δρομή
  die Rückkehr, der Rückfall
 • παλιν-δρομής
  ές, zurückfallend, in eine Krankheit
 • παλιν-δρομία
  ἡ, u. παλιν-δρόμησις
  das Zurücklaufen, die Rückkehr
 • παλιν-δρομικός
  ή, όν, wieder zurücklaufend
 • παλίν-δρομος
  zurück-, rückwärtslaufend
 • παλιν-δωμήτωρ
  ορος, der wieder aufbaut
 • παλιν-ζωΐα
  ἡ, erneutes, zweites Leben
 • παλίν-ζωος
  wieder auflebend
 • παλιν-ηνεμία
  ἡ, wiederkehrende Windstille
 • παλιν-ίδρυσις
  ἡ, das Wiederfestsetzen
 • παλίν-νοσος
  wieder krank werdend
 • παλίν-νοστος
  wieder zurückkehrend
 • παλιν-οδέω
  einen Weg wieder-, zurückgehen; pass., übh. wiederholen
 • παλιν-οδία
  ἡ, der Rückweg, die Rückkehr
 • παλιν-οιωνία
  ἡ, ein zweites Augurium
 • παλίν-οπτος
  zurücksehend, von der Sonne abgewendet
 • παλιν-όρμενος
  zurückeilend, zurückkehrend
 • παλίν-ορσος
  zurückeilend, zurückkehrend
 • παλι-νοστέω
  zurückkehren
 • παλι-νόστιμος
  zur Rückkehr gehörig
 • παλί-νοστος
  zurückkehrend
 • παλίν-ουρος
  wieder, zum zweiten Male pissend
 • παλιν-σκοπιά
  ἡ, das Zurückspähen
 • παλιν-στομέω
  wieder reden
 • παλίν-στρεπτος
  rückwärts gedreht, zurückgewendet
 • παλιν-στρόβητος
  zurück gewirbelt, gedreht
 • παλίντιτος
  zurückvergolten, wieder vergolten, gebüßt, gestraft
 • παλιν-τοκία
  ἡ, das Zurück-, Wiederfordern gezahlter Zinsen
 • παλίν-τοκος
  den Eltern entgegen, unähnlich
 • παλίν-τονος
  zurückgespannt; der Bogen mit nochmaliger Spannung, der scythische an beiden Enden noch einmal gekrümmte Bogen, wie ihn die Baschkieren haben, mit welchem Agathon das große Σ vergleicht; von der Gestalt des Bogens (), nicht allgemein, biegsam oder elastisch; παλίντονα Kriegsmaschinen, Steine bombenmäßig, im Bogen zu schleudern, den röm. Ballisten entsprechend, im Ggstz der große Pfeile in gerader Richtung schleudernden Katapulten; παλίντονος γὰρ ἁρμονίη κόσμου ὥςπερ λύρης καὶ τόξου, geht auf die Anspannung und Abspannung. Zurückgespannt, angespannt
 • παλιν-τριβής
  ές, u. παλίν-τριψ
  ιβος, wiederholt gerieben, abgerieben; der Esel παλ., der, durch wiederholte Schläge stumpf geworden und hartnäckig, nicht von der Stelle zu treiben ist
 • παλιν-τροπάομαι
  sich zurückwenden, zurückkehren
 • παλιν-τροπία
  ἡ, das Zurückwenden; παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος, das unschlüssige Hin- u. Herdenken
 • παλίν-τροπος
  zurückgewandt, zurückgekehrt; abgewendet; sich zum Gegenteil wendend, entgegengesetzt ausschlagend. Auch = veränderlich, unbeständig
 • παλιν-τυπής
  ές, zurückgeschlagen
 • παλιν-τυχὴς τριβὰ βίου
  ein entgegengesetztes Geschick bringend, unglücklich
 • παλιν-ῳδέω
  (einen Gesang) wiederholen; gewöhnlich ihn anders, entgegengesetzt singen, widerrufen
 • παλιν-ῳδία
  ἡ, das Widerrufen eines Gesanges, der Widerruf; ein Tadeln des früher Gelobten; eine Palinodie des Stesichorus, zum Lobe der früher von ihm getadelten Helena
 • παλιν-ῳδικά
  τά, eine besondere Art strophischer Gedichte, wo sich die Strophen so entsprechen: α' β' β' α'
 • παλίν-ωρος
  mit den Jahreszeiten wiederkehrend
 • παλιούρινος
  aus παλίουρος gemacht
 • παλίουρος
  ἡ, eine Art Dornstrauch, rhamnus paliurus
 • παλιουρο-φόρος
  eine dreizackige Gabel vom Holze des παλίουρος, oder eine eiserne Wurfschaufel mit einem Stiele vom Holze des παλίουρος tragend
 • παλιῤ-ῥοέω
  hin und wieder fließen, fluten, von der Ebbe und Flut; von der Luft
 • παλιῤ-ῥόθιος
  u. παλίῤ-ῥοθος
  zurückrauschend, flutend, hin- und herwogend; auch vom Schiffe
 • παλίῤ-ῥοια
  ἡ, das Hin- und Zurückfließen, bes. von der Ebbe und Flut des Meeres; das Schwanken, Unbeständigsein
 • παλίῤ-ῥοιβδος
  hin und wieder rauschend
 • παλίῤ-ῥοιζος
  hin und wieder rauschend; δῖναι, vom Strudel der Charybdis
 • παλίῤ-ῥοος
  zurückflutend; hin-und zurückfließend, vom stürmisch bewegten Meere, auch von Ebbe und Flut, auch vom Atem
 • παλίῤ-ῥοπος
  sich zurückwendend, gekrümmt
 • παλιῤ-ῥύμη
  ἡ, Rückwärtsbewegung
 • παλί-σκιος
  wieder und wieder beschattet, dicht beschattet; ἐν παλισκίῳ, an einem schattigen Orte
 • παλισ-συτέω
  zurückeilen, -kehren
 • παλίσ-συτος
  zurückeilend
 • παλι-σύῤ-ῥαπτος
  wieder zusammengenäht, geflickt
 • παλ-ίωξις
  ἡ, das Wiederzurückschlagen, Zurückverfolgen, wenn der fliehende Teil umkehrt und den Verfolger zurückdrängt
 • πάλλα
  ἡ, der Ball
 • παλλακεία
  ἡ, Kebsweiberei, Buhlschaft
 • παλλακεύομαι
  sich zum Kebsweibe halten; aber auch Kebsweib sein
 • παλλακή
  ἡ, Kebsweib; man unterscheidet γυνή, die rechtmäßige zum Kinderzeugen geheiratete Gattin, παλλακὴ τῆς καϑ' ἡμέραν ϑεραπείας τοῦ σώματος ἕνεκα, ἑταίρα ἡδονῆς ἕνεκα
 • παλλακῖνος
  der mit einem Kebsweibe erzeugte Sohn
 • παλλακίς
  ίδος, ἡ, Kebsweib, Beischläferin, im Ggstze zur rechtmäßigen Gattin; häufig eine gekaufte Sklavin
 • παλλάκισμα
  τό, Kebsweiberei
 • παλλακός
  ὁ, der geliebte Knabe
 • πάλλαξ
  ακος, ὁ, ἡ, eigtl. = νέος, Jüngling, Mädchen, bes. der Geliebte, die Geliebte, u. vorzugsweise das Kebsweib, im Gegensatze zur rechtmäßigen Gattin; auf πάλλω zurückzuführen, das Alter, in welchem der menschliche Körper die größte Schwungkraft besitzt; vgl. aber das lat. pellex, und μέλλαξ, μεῖραξ
 • πάλ-λευκος
  ganz weiß
 • πάλλω
  1) schwingen, bes. von Waffen; λίϑον, schleudern; übh. leicht und schnell mit den Händen bewegen, so von Hektor, der seinen Sohn emporhebt; sich schwingen, sich lebhaft, schnell bewegen; ἐν ἄντυγι πάλτο, er prallte heftig an den Rand an; στήϑεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, das Herz schlägt oder springt vor Furcht; bes. vor Furcht; χλωρῷ δείματι ϑυμὸν πάλλοντο, sie wurden geschüttelt, bebten vor Furcht; γόνυ πάλλεται γερόντων, schlottert. Vom Zappeln der Fische; κλήρους πάλλειν ἐν κυνέῃ, die Lose im Helme schütteln, bis daß eins herausfliegt, dessen Besitzer dann das Los trifft; πάλλειν, die Lose schwingen, losen; κλήροις ἔπηλαν αὐτούς, sie ordneten sie nach den geschwungenen Losen; pass., ἔλαχον πολιὴν ἅλα παλλομένων, als gelost ward, wo man am einfachsten κλήρων ergänzt, als die Lose geschüttelt wurden; 2) intr. πάλλω, schwingen, sich heftig bewegen, zittern, beben; von Pferden, von Tanzenden
 • πάλμα
  τό, das Geschwungene, auch der Schwung, Sprung
 • παλματίας
  ὁ, sc. σεισμός, ein Erdbeben mit Schwingungen; οἶνος, auch παλματιανός, Palmwein
 • πάλμη
  ἡ, der Schild, parma
 • παλμικός
  den παλμός betreffend, z. B. οἰώνισμα, aus dem Zittern, Zucken eines Gliedes hergenommenes Wahrzeichen
 • παλμός
  ὁ, das Schwingen, Erschüttern, schnelle Bewegen; vom Blitz; sowohl vom Pulsschlage, als vom Zucken, Vibrieren eines einzelnen Gliedes; auch eine eigene Krankheit
 • παλμο-σκοπία
  ἡ, Weissagung aus den Schwingungen, Zuckungen eines Gliedes
 • παλμο-σκόπος
  ὁ, der aus den Zuckungen eines Gliedes weissagt
 • <<< list operone >>>