256 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ὀργαστήριον
  τό, für ὀργιαστήριον, der Ort, wo Orgien gefeiert werden
 • ὀργάω
  von Feuchtigkeit u. Säften schwellen, strotzen, bes. vom Naturtriebe zum Fortpflanzen u. Fruchttragen; vom Erdboden, durch reiche Bewässerung üppig fruchtbar sein; von Pflanzen: üppig wachsen, treiben; auch vom schwellenden Heranreifen der Früchte; von Tieren u. Menschen: von Saft u. Kraft strotzen, bes. in Beziehung auf den Begattungstrieb, von Liebesverlangen glühen; von Tieren: brünstig sein. Übertr., πάνυ ἐπαίρομαι πρὸς τὸ πρᾶξαι, heftig wonach verlangen
 • ὀργεών
  ῶνος, ὁ, der heilige Handlungen verrichtet, ein Priester; bes. in Athen die von den einzelnen φρατρίαι u. δῆμοι erwählten Bürger, die gewisse Opfer zu bestimmten Zeiten für ihre Stammverwandten verrichten mußten, wie die röm. curiones; auch die Stammgenossen, die zusammenkamen, um ihrem Heros ein Opfer zu bringen, hießen ὀργεῶνες
 • ὀργεωνικόν
  δεῖπνον, ein Opferschmaus der ὀργεῶνες
 • ὀργή
  ἡ, die natürliche Anlage, das Naturell, auch der Tiere; bes. Beschaffenheit der Seele, Gemüts-, Sinnesart, Charakter; bes. heftige Gemütsbewegung, Leidenschaft; ἐπιφέρειν ὀργάς τινι, einem sein Gemüt, seine Neigung zuwenden; ὀργὴν ποιεῖσϑαι, Zorn fassen, zornig sein; δι' ὀργῆς αἱ ἐπιχειρήσεις γίγνονται, in heftiger Aufwallung; ἐν ὀργῇ ποιεῖσϑαί τινα, Zorn auf einen werfen. Die Verwandtschaft von ὀργή mit ὀργάω ist unverkennbar, es bedeutet eigentlich ein innerliches Schwellen, Regen, Trachten
 • ὀργητής
  ὁ, der Zornige, zum Zorn Geneigte
 • ὄργια
  τά, geheime, religiöse Gebräuche, geheimer Gottesdienst; von den eleusinischen Mysterien; von dem geheimen Dienste der Kabiren und der Demeter Achäia; später vorzugsweise vom Dienste des Bacchus. Übh. heiliger Dienst, Gottesdienst, Opfer; ὅπ ως δὲ σεμνῶν ὀργίων ἐδαίετο φλόξ, die aus dem Feuer der Opfer entnommenen Weissagungen. Auch = Geheimnis, bes. die Mysterien der Liebe. Es hängt wahrscheinlich mit ἔοργα zusammen, wie ἔρδειν bes. vom Opfern gesagt wird
 • ὀργιάζω
  Orgien feiern; τὸν φανέντα κεκτημένον ἕτερα ἱερὰ καὶ ὀργιάζοντα πλὴν τὰ δημόσια, in allgemeiner Bedeutung: feierliche Handlungen, Weihen vornehmen; neben τιμάω, wie wir 'feiern'. Auch: weihen; τινά, einen in die Orgien einweihen, aufnehmen
 • ὀργιακός
  zu den Orgien gehörig, diese betreffend
 • ὀργιασμός
  ὁ, das Feiern der Orgien
 • ὀργιαστής
  ὁ, der Orgien Feiernde. Übertr., τῆς 'Ἀκαδημίας, der begeisterte Anhänger der Akademie
 • ὀργιαστικός
  die Feier der Orgien betreffend, enthusiastisch, begeistert
 • ὀργίζω
  zornig machen, aufreizen; pass. ὀργίζομαι, zornigwerden, zürnen
 • ὀργίλος
  zum Zorne geneigt, jähzornig
 • ὀργιλότης
  ητος, ἡ, Geneigteit zum Zorn, Jähzorn
 • ὀργιο-φάντης
  ὁ, der die Orgien Zeigende, Lehrende, nach ἱεροφάντης gebildet, der in die Orgien einweiht
 • ὀργιστικός
  anreizend, oder reizbar, zum Zorn geneigt
 • ὀργίων
  ονος, ὁ, = ὀργεών, Priester, Priesterin
 • ὄργυια
  ἡ, die Klafter, der Raum zwischen den beiden ausgestreckten Armen. Als bestimmtes Längenmaß, = 4 πήχεις oder sechs Fuß; 100 Orgyien bilden ein Stadion. Als Feldmaß, eine Feldrute, = 91/4 σπιϑαμαὶ βασιλικαί oder παλαισταί
 • ὀργυιαῖος
  u. ὀργυιόεις
  εσσα, εν, eine Orgyie groß, lang
 • ὀργυιόω
  die Hände ausstrecken; mit ausgestreckten Händen binden
 • ὀρδέω
  ein Gewebe anlegen
 • ὀρεάνες oder ὀρειάνες, οἱ
  hießen in der Geheimsprache der Pythia die Manen
 • ὀρέγδην
  mit ausgestreckten Händen; übertr., mit Verlangen
 • ὄρεγμα
  τό, das Ausgestreckte, die Strecke, der Raum; das Ausstrecken; der Schritt; Längenmaß
 • ὀρέγω
  recken, strecken, ausstrecken; πάντοσε χεῖρ' ὀρέγων, von dem Bettler, der die Gabe heischend die Hand ausstreckt. Daher: hinreichen, darreichen; gewöhnlich von dem, was die Gottheit verleiht; sich ausstrecken, seine Hand ausstrecken; ὠρέξατο χερσί, mit den Händen sich wonach strecken, hinlangen; ὀρέξάσϑαι ἀπὸ δίφρου, vom Wagen herab langen, reichen; ἔγχεϊ, sich mit dem Speer ausstrecken, d. i. mit gestreckter Lanze auf den Feind zielen; ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν, sie strecken sich mit den Füßen, schreiten aus um zu kämpfen; ὀρέξατ' ἰών, er reckte sich aus im Gehen, schritt weit aus; ὀρωρέχατο ποτὶ δειρήν, sie streckten sich nach dem Halse zu vorwärts; τινός, sich wonach strecken, wonach langen; οὗ παιδὸς ὀρέξατο, er langte nach seinem Kinde; auch nach einem langen, um ihn zu verwunden, nach ihm trachten; c. accus., das, wonach man trachtet, erlangen, treffen, bes. mit Waffen; ausstrecken; ὀρεχϑῆναι γάμων, danach verlangen, streben; τῶν πραγμάτων, nach der Herrschaft streben, ; τῆς γῆς, nach dem Lande zu
 • ὀρει-άλητος
  in den Bergen umirrend
 • ὀρει-άλωτος
  in den Bergen gefangen
 • ὀρει-άρχης
  ὁ, Bergbeherrscher, Pan
 • ὀρειάς
  άδος, ἡ, zum Berge gehörig; Νύμφαι, αἱ Ὀρειάδες, die Bergnymphen
 • ὀρεί-αυλος
  in den Bergen hausend, bergbewohnend
 • ὀρει-βάς
  άδος, bergbeschreitend
 • ὀρει-βασία
  ἡ, das Wandeln auf, über die Berge
 • ὀρει-βάσια
  τά, ein Fest, an dem man in feierlichen Prozessionen die Berge durchzieht
 • ὀρει-βατέω
  auf Bergen wandeln
 • ὀρει-βάτης
  ὁ, Bergbeschreiter, -durchwandler
 • ὀρει-βατικός
  ή, όν, die Berge durchwandernd
 • ὀρει-βρεμέτης
  ὁ, auf den Bergen, durch die Berge brausend, donnernd
 • ὀρει-γενής
  ές, u. ὀρει-γέννητος
  in den Bergen geboren, aus den Bergen stammend
 • ὀρει-δρομία
  ἡ, das Bergdurchlaufen
 • ὀρει-δρόμος
  die Berge durchlaufend
 • ὀρει-θαλής
  ές, auf den Bergen sprossend, wachsend
 • ὀρεικός
  von Maultieren, ὀρεύς, dazu gehörig, ζεῦγος, ein Maultiergespann
 • ὀρεί-κτιστος
  auf Bergen erbaut
 • ὀρει-λεχής
  ές, in den Bergen liegend, schlafend
 • ὀρει-μανής
  ές, die Berge durchrasend
 • ὀρει-νομέω
  auf den Bergen weiden, wohnen
 • ὀρει-νόμος
  auf den Bergen weidend, wohnend; πλάνη, das Durchirren der Berge
 • ὀρεινός
  bergig, gebirgig; in den Gebirgen wild wachsend; Θρᾷκες, im Gebirge wohnend
 • ὀρεί-οικος
  bergbewohnend
 • ὄρειος
  im Gebirge sich aufhaltend; ϑῆρες, die Tiere des Gebirges; ϑεά, von der Rhea; auch vom Orte: gebirgig
 • ὀρειο-χαρής
  ές, sich der Berge freuend, gern auf Bergen lebend
 • ὀρει-πελαργός
  ὁ, Bergstorch, eine Geierart
 • ὀρεί-πλαγκτος
  u. ὀρει-πλανής
  ές, u. ὀρεί-πλανος
  bergdurchirrend
 • ὀρει-πτελέα
  ἡ, Bergulme
 • ὀρείτης
  ὁ, Bergbewohner
 • ὀρεί-τροφος
  u. ὀρει-τρεφής
  ές, auf Bergen ernährt, erzogen, gewachsen
 • ὀρει-τυπία
  ἡ, das Behauen der Steine oder des Holzes in den Gebirgen
 • ὀρει-τύπος
  in den Gebirgen hauend; Holz fällend; Steine behauend, übh. Bergarbeit verrichtend. Aber ὀρειτύποι Γίγαντες sind die Giganten, welche mit abgerissenen Bergspitzen um sich schlagen
 • ὀρει-φοιτέω
  die Berge durchschweifen
 • ὀρεί-φοιτος
  u. ὀρει-φοίτης
  ὁ, Gebirge durchschweifend
 • ὀρειχάλκινος
  aus ὀρεί-χαλκος gemacht
 • ὀρεί-χαλκος
  ὁ, das lat. orichalcum oder aurichalcum, ein natürliches Erz u. daraus bereiteter Messing; Beinschienen sind daraus gemacht; auch das künstlich gefertigte Messing. Adjectivisch, von Messing
 • ὀρει-ώδης
  ες, bergartig, gebirgig
 • ὀρέκτης
  ὁ, ein in der Nähe Kämpfender
 • ὀρεκτικός
  die Begierde betreffend, sie erregend; τὸ ὀρεκτικόν, die Begierden, das Begehrungsvermögen
 • ὀρεκτός
  aus-, vorgestreckt; μελίαι, die vorgestreckten Speere, mit denen man den Feind erreichen, in der Nähe bekämpfen kann; verlangt, begehrt
 • ὀρ-εμ-πόται
  οἱ, Bergeintrinker, nannte die Pythia die Flüsse, weil sie auf den Bergen entspringend, aus diesen ihr Wasser einzusaugen scheinen
 • ὄρεξις
  ἡ, das Streben, Trachten wonach, die Begierde; auch = Appetit
 • ὀρεο-ζεύκτης
  ὁ, Maultierspänner
 • ὀρεο-κομέω
  Maultiere warten, pflegen
 • ὀρεο-κομία
  ἡ, Maultierwartung, -zucht
 • ὀρεο-κόμος
  Maultiere wartend, besorgend; ὁ ὀρ., der Maultierwärter, -treiber
 • ὀρέομαι
  sich regen, sich bewegen
 • ὀρεο-πολέω
  sich in den Bergen aufhalten
 • ὀρεο-πόλος
  in den Bergen verkehrend, sich darin aufhaltend
 • ὀρεο-σέλῑνον
  τό, Bergeppich
 • ὀρεο-φύλαξ
  ακος, ὁ, Bergwächter
 • ὀρές-βιος
  in den Gebirgen lebend
 • ὀρεσί-κοιτος
  auf den Bergen sein Lager habend, auf den Bergen wohnend
 • ὀρεσι-νομία
  ἡ, das Weiden, der Aufenthalt in den Bergen
 • ὀρεσί-χυτος
  von den Bergen ergossen
 • ὀρεσκεύω
  sich in den Gebirgen aufhalten
 • ὀρέ-σκιος
  von den Gebirgen beschattet, heißt Bacchus
 • ὀρες-κῷος
  in den Bergen sein Lager habend, im Gebirge hausend; ἐμάχοντο φηρσὶν ὀρεσκῴοισι, mit den Kentauren
 • ὀρεσσί-βοτος
  auf den Bergen geweidet
 • ὀρεσσί-κομος
  heißt Bacchus
 • ὀρεσσι-πάτος
  Berge betretend, durchwandelnd
 • ὀρέστερος
  Beiwort des Drachen, der Wölfe u. der Löwen
 • ὀρεστίας
  ὁ, ἄνεμος, Bergwind
 • ὀρέστιον
  τό, ein Kraut, sonst νεκτάριον
 • ὀρεσχάς
  άδος, ἡ, Weinranke voll Trauben
 • ὀρεύς
  ὁ, (wahrscheinlich von ὄρος, das Bergtier, das in Gebirgen besonders gebraucht wird), Maultier, Maulesel; = ὀρεινός, ἐργάτης, der in den Bergen arbeitet
 • ὀρεύω
  bewachen
 • ὀ-ρεχθέω
  1) brüllen; vom Stiere; vom Meere: brüllend brausen; πῶς οἴεσϑέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχϑεῖν, vor Ärger heftig schlagen, knurren. 2) = ὀρέγω, heftig wonach begehren
 • ὀρεω-πώλης
  ὁ, Maultierverkäufer
 • ὀρήεις
  εσσα, εν, bergig, gebirgig
 • ὀρθ-αγγελέω
  recht, wahrhaft verkündigen
 • ὀρθ-αγόρας
  ὁ, das aufgerichtete männliche Glied mit komischer Anspielung auf einen Eigennamen
 • ὀρθαγορίσκος
  ὁ, Schweinchen, Ferkelchen
 • ὄρθαπτον
  τό, eine wollene Decke zum Abwischen, gausape
 • ὀρθιάδε
  u. ὀρθιάζε
  gradauf, bergauf
 • ὀρθιάζω
  1) die Stimme erheben, laut reden, schreien. 2) = ὀρϑόω, aufrichten
 • ὀρθίαξ
  ᾱκος, ὁ, u. ὀρθίας
  ὁ, der untere Teil des Mastbaums
 • ὀρθίᾱσις
  ἡ, das Aufrichten
 • ὀρθίασμα
  τό, die laut erhobene Stimme, der Ruf, Schrei
 • ὀρθιό-κωπος
  aufrecht rudernd
 • ὄρθιος
  1) grad aufwärts, bergan. Gew. von der Stimme: gradauf tönend (oder aufregend?), laut, hell; νόμος, eine sehr hohe, helle Weise, Tonart. 2) in gerader Richtung fortgehend. Ἡ ὀρϑία, der rechte Winkel. In der Kriegssprache προςβάλλειν ὀρϑίοις λόχοις, mit geraden, kolonnenartig aufmarschierten Lochen, wo die Soldaten einer hinter dem anderen gehen, im Ggstz zur Phalanx, wo ein Lochos mit breiterer Front eintritt
 • ὀρθο-άκανθος
  mit geraden Dornen, von Pflanzen
 • ὀρθο-βατέω
  gradaus oder aufrecht gehen
 • ὀρθο-βόας
  der Lautschreiende
 • ὀρθό-βολος
  gerade geworfen
 • ὀρθο-βουλία
  ἡ, der rechte Rat
 • ὀρθό-βουλος
  gerade, recht ratend, guten Rat gebend
 • ὀρθο-γνωμονέω
  u. ὀρθο-γνωμέω
  gerade, recht denken, urteilen
 • ὀρθο-γνώμων
  ον, gerade, recht denkend, urteilend
 • ὀρθο-γράμμιον
  τό, die gerade Linie
 • ὀρθο-γραφέω
  gerade, recht schreiben
 • ὀρθο-γραφία
  ἡ, Rechtschreibung; Zeichnung eines stehenden Gebäudes von vorn, Aufriß
 • ὀρθο-γράφος
  richtig schreibend
 • ὀρθο-γωνία
  ἡ, die Gradwinklichkeit, der rechte Winkel
 • ὀρθο-γώνιος
  grad-, rechtwinklig
 • ὀρθο-δαής
  ές, recht wissend, erfahren
 • ὀρθο-δίκαιος
  nach strengem Rechte, streng gerecht
 • ὀρθο-δίκας
  ὁ, der gerecht Richtende
 • ὀρθο-δοξαστής
  ὁ, der richtig Meinende
 • ὀρθο-δοξαστικῶς
  nach richtiger Meinung
 • ὀρθο-δοξέω
  die richtige Meinung haben
 • ὀρθο-δοξία
  ἡ, die rechte, richtige Meinung; die Rechtgläubigkeit
 • ὀρθό-δοξος
  recht meinend, die richtige Meinung habend; rechtgläubig
 • ὀρθο-δότειρα διανοίας
  die Geberin des geraden, rechten Verstandes
 • ὀρθο-δρομέω
  gradaus laufen
 • ὀρθο-δρόμος
  gradaus laufend
 • ὀρθό-δωρον
  τό, die Länge von der Vorderhand, καρπός, bis zu den Fingerspitzen
 • ὀρθο-έθειρος
  mit gerademporgesträubtem Haare
 • ὀρθο-έπεια
  ἡ, die gerade, richtige Aussprache
 • ὀρθο-επέω
  gerade, richtig aussprechen
 • ὀρθό-θριξ
  τριχος, mit gerade aufrecht stehenden, emporgesträubten Haaren, od. die Haare aufsträubend
 • ὀρθο-κάθ-εδρος
  gerade aufrecht sitzend
 • ὀρθο-κάλαμος
  ὁ, gerader Stengel
 • ὀρθο-κάρηνος
  wie ὀρϑοκέφαλος, mit aufrechtem Kopfe
 • ὀρθό-καυλος
  gradstengelig
 • ὀρθό-κερως
  ωτος, mit geraden Hörnern; φρίκη ὀρϑ., die Haare wie Hörner gerade in die Höhe sträubender Schauder
 • ὀρθο-κέφαλος
  mit aufrechtem Kopfe
 • ὀρθό-κισσος
  ὁ, im Ggstz von χαμαίκισσος, emporrankender Epheu
 • ὀρθο-κόρυζος
  ὁ, ein Schauspieler wird τῆς ἀχαρίστου φωνῆς ἕνεκα genannt, was vom Schnupfen hergenommen sein könnte; man vermutet ὀρϑοκόρυδος, indem man das sprichwörtliche ἐν ἀμούσοις καὶ κόρυδος φϑέγγεται, vergleicht, also 'laut schreiende Haubenlerche'
 • ὀρθό-κραιρος
  mit geraden Hörnern; die Rinder; auch Beiwort der Schiffe, mit gerade emporstehenden Schnäbeln, mit emporgeschweiftem Vorder- und Hinterteile
 • ὀρθό-κρανος
  mit gerade emporragendem Haupte, τύμβος, ein erhöhter Grabhügel
 • ὀρθο-κρισία
  ἡ, gerades, gerechtes Urteil
 • ὀρθό-κυλλος
  mit steifgewordenen krummen Gliedern, die nicht wieder gerade werden
 • ὀρθό-κωλος
  mit geraden, steifgewordenen Gliedern, die nicht mehr gekrümmt werden können
 • ὀρθο-λάλος
  recht schwatzend
 • ὀρθο-λογέω
  richtig sprechen
 • ὀρθο-λογία
  ἡ, das richtige Reden
 • ὀρθο-μαντεία
  ἡ, richtige Wahrsagung
 • ὀρθό-μαντις
  ὁ, der gerade, richtige Wahrsager
 • ὀρθο-μαρμάρωσις
  ἡ, das Übertünchen gerader, stehender Wände mit Marmorkalk
 • ὀρθ-όμφαλος
  mit gradaufstehendem Nabel, Schildbuckel
 • ὀρθο-νόμος
  recht verteilend
 • ὀρθό-νοος
  gerades, richtiges Sinnes, mit gesundem Verstande
 • ὀρθο-παγής
  ές, u. ὀρθό-παγος
  gerade eingesteckt, aufgerichtet feststehend
 • ὀρθο-πάλη
  ἡ, das aufrechte Ringen, im Stehen
 • ὀρθο-περι-πατητικός
  ή, όν, aufrecht umhergehend
 • ὀρθο-πληγιάω
  sich emporrichten, bäumen
 • ὀρθο-πλήξ
  ῆγος, gerade aufschlagend, vom Pferde, sich bäumend
 • ὀρθο-πλοέω
  gradaus-, glücklich zu Schiffe fahren, übh. guten Fortgang haben, glücklich sein
 • ὀρθό-πλοος
  geradaus-, glücklich schiffend, gute Schifffahrt habend, übertr., guten Fortgang habend, glücklich
 • ὀρθό-πνοια
  ἡ, das gerade, aufrechte Atmen, eine Art Engbrüstigkeit, bei der man nur gerade sitzend oder stehend atmen kann
 • ὀρθο-πνοιικός
  ή, όν, u. ὀρθό-πνοος
  an der ὀρϑόπνοια leidend
 • ὀρθο-ποδέω
  gerades Weges od. mit geraden Füßen gehen
 • ὀρθό-πολις
  Städte aufrecht erhaltend, lenkend
 • ὀρθό-πους
  ποδος, mit geraden Füßen, gerade stehend; aber übertr., π άγος, steil
 • ὀρθο-πρᾱγέω
  gerade, recht handeln
 • ὀρθο-πρᾱγία
  ἡ, das Rechthandeln
 • ὀρθο-πρίων
  ονος, ὁ, Gradbohrer zum Trepanieren
 • ὀρθο-πρός-ωπος
  mit geradem, emporgerichtetem Gesicht
 • ὀρθό-πρυμνος
  mit geradem, emporgerichtetem Hinterteile
 • ὀρθό-πτερος
  mit gerade emporstehenden Flügeln; mit einer hohen Säulenreihe
 • ὀρθό-πτωτον
  τό, der gerade Fall, Nominativ
 • ὀρθός
  gerade; a) gerade in die Höhe, aufrecht, geradestehend; ὀΐων ἐπεμαίετο νῶτα ὀρϑῶν ἑσταότων, er betastete die Rücken der Schafe, die nicht mehr lagen, sondern auf ihren Füßen standen; ὀρϑῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ, übtr., wie noch bestimmter, ἔστασεν ὀρϑούς, wie wir sagen: er stellte sie wieder her, brachte sie vom Krankenlager wieder auf die Beine; δι' ὀρϑῆς τήνδε ναυκληρεῖς πόλιν, glücklich den Staat lenken; von Gebäuden: stehend, im Ggstz des Niedergerissenen; b) in gerader Richtung fortgehend, in gerader Linie; ὀρϑὸς ἀντ' ἠελίοιο τετραμμένος, der Sonne gerade gegenüber; im Ggstz des Krummen, Schiefen; ὀρϑὴν κελεύεις, geradeaus. Bei den Gramm. ist ἡ ὀρϑή, sc. πτῶσις, casus rectus, der Nominativ; c) recht, richtig, wahr; auch ὀρϑὰν φυλάσσοισιν Τένεδον, in gutem Zustande; ὀρϑῷ λόγῳ πατήρ, in Wahrheit
 • κατ' ὀρϑὸν χρείᾳ
  aufgeregt, gespannt; ἐν ὀρϑῷ κεῖται ἡ βασιλεία αὐτῷ, gut stehen; μανία, der rechte, wirkliche Wahnsinn. Adv., ὀρϑῶς φρονεῖν, recht, richtig; in Antworten: ganz recht, richtig; οἱ ὀρϑῶς φιλομαϑεῖς, auf rechte Weise; ὀρϑῶς λογίζεσϑαι, richtig erwägen
 • ὀρθο-στάδην
  geradestehend, aufrecht
 • ὀρθο-στάδιος
  χιτών, u. ὀρθο-σταδίας
  ὁ, ein loses Untergewand, das nicht gegürtet wurde, sondern gerade herabhing und unten aufstieß; tunica recta; auch τὸ ὀρϑοστάδιον
 • ὀρθό-στασις
  ἡ, der gerade Stand
 • ὀρθο-στατέω
  gerade, aufrecht stehen
 • ὀρθο-στάτης
  ὁ, der gerade, aufrecht Stehende; eine Art Säulen; κλίμακες ὀρϑοστάται, die gerade, aufrecht stehende Leiter; eine Art Opferkuchen, bei Totenopfern gebräuchlich
 • ὀρθό-στρωτος
  τοῖχος, ὁ, eine gerade, mit Marmor überlegte Wand
 • ὀρθο-τενής
  ές, gerade gestreckt
 • ὀρθότης
  ητος, ἡ, die Gradheit, der aufrechte Stand, des Menschen. Gew. übertr. die Richtigkeit, Wahrheit
 • ὀρθό-τιτθος
  u. ὀρθο-τίτθιος
  mit geraden, stehenden Brüsten
 • ὀρθο-τομέω
  gerade, in gerader Richtung schneiden
 • ὀρθο-τομία
  ἡ, der gerade Schnitt
 • ὀρθο-τόμος
  gerade schneidend
 • ὀρθο-τονέω
  mit dem geraden, vollen Accent schreiben und sprechen
 • ὀρθο-τόνησις
  ἡ, die gerade, volle Betonung, mit dem Acutus
 • ὀρθό-τονος
  mit dem geraden, vollen Accent gesprochen oder geschrieben, im Ggstz der Inclinierung des Tones
 • ὀρθο-τριχέω
  gerade emporstehendes, emporgesträubtes Haar haben
 • ὀρθο-τριχία
  ἡ, gerade emporsträubendes Haar
 • ὀρθο-τροπία
  ἡ, gerader Charakter
 • ὀρθό-φρων
  mit geradem Sinne oder gespannter Seele
 • <<< list operone >>>