247 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • οἰδάνω
  aufschwellen, machen, daß etwas aufschwillt; pass., ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, es schwillt mir das Herz vom Zorn
 • οἴδαξ
  ᾱκος, ὁ, unreife Feige
 • οἰδάω
  intrans., anschwellen, aufschwellen; ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, er schwoll am ganzen Körper auf; οἰδεόντων πρηγμάτων, von gährenden, unruhigen Zuständen des Staates, wo noch keine Ruhe und Ordnung herrscht; οἰδεῖ καὶ ὕπουλός ἐστιν ἡ πόλις, von einer krankhaften Geschwulst entlehnt; sowohl in eigentlicher Bdtg, bes. vom Schwellen reisender Früchte, vom Zunehmen wachsender Pflanzen, als übertr. von den Wirkungen der Leidenschaften, bes. des Zorns, wie tumere
 • οἴδημα
  τό, das Aufgeschwollene, die Geschwulst
 • οἰδηματ-ώδης
  ες, geschwulstartig
 • οἴδησις
  ἡ, das Anschwellen
 • οἰδίσκω
  anschwellen machen
 • οἶδμα
  τό, das Angeschwollene, bes. der Wasserschwall; gew. von den sich erhebenden Wellen des Meeres; von einem aufbrausenden Strome
 • οἰδματόεις
  εσσα, εν, voll Wasserschwall, wellenreich
 • οἶδος
  τό, Geschwulst, Aufschwellung
 • οἰ-έανος
  mit nur einem Kleide
 • οἰέη
  ἡ, sc. δορά, Schaffell
 • οἴεος
  vom Schafe
 • οἰ-έτης
  ες, gleich an Jahren, gleichaltrig
 • ὀϊζῡρός
  jammervoll, elend, unglücklich; von Menschen, ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων, oft allgemeines Beiwort der Sterblichen; von Sachen, wie πόλεμος, γόος, νύκτες, traurige Nächte; κώμη, ein trauriger Wohnort
 • ὀϊζύς
  ύος, ἡ, Weh, Jammer, Unglück; φαίην κε φρέν' ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαϑέσϑαι, das Ungemach vergessen
 • ὀϊζύω
  wehklagen, jammern; trans., Weh, Elend erdulden
 • ὀΐζω
  wehklagen
 • οἴη
  ἡ, weil die Bewohner der κῶμαι nicht wie die Städter Haus an Haus, sondern zerstreut, σποράδην wohnen
 • οἰήϊον
  τό, Steuerruder
 • οἴημα
  τό, die Meinung (οἴομαι), bes. die Meinung, die man von sich hat, Eigendünkel
 • οἰηματίας
  ὁ, der eine große Meinung von sich hat
 • οἰησι-κοπία
  ἡ, die Einbildung
 • οἴησις
  ἡ, das Meinen, die Meinung; auch wie οἴημα, im tadelnden Sinne: Einbildung, Eigendünkel
 • οἰησί-σοφος
  u. οἰησί-φρων
  ον, sich weise dünkend
 • οἰητής
  ὁ, der Meinende
 • οἰητικός
  meinend
 • οἰητός
  was nur in der Meinung vorhanden ist, möglich, Ggstz des Wirklichen
 • οἴκαδε
  nach Hause, in das Vaterland, heimwärts; τὰ οἴκαδε ποϑεῖν, nach Hause begehren
 • οἰκάριον
  τό, Häuschen, Zimmerchen
 • οἰκειακός
  das Haus betreffend
 • οἰκειο-ποιέομαι
  sich zu eigen oder zum Freunde machen
 • οἰκειο-πρᾱγέω
  häusliche od. eigene Geschäfte betreiben, ohne sich um fremde zu bekümmern, im Ggstz von πολιτεύεσϑαι
 • οἰκειο-πρᾱγία
  ἡ, das Betreiben eigener Geschäfte
 • οἰκεῖος
  1) häuslich, zum Hause, zur Familie gehörig, verwandt; τῶν οἰκείων, der Verwandten; πένϑος οἰκεῖον, um den Sohn; οἰκεία χϑών, das Vaterland; ἄνδρα οἰκήϊον, einen Verwandten; τετελεύτηκε ὑπὸ τῶν ἑωυτοῦ οἰκηϊωτάτων, von den nächsten Verwandten; κατὰ τὸ οἰκεῖον, nach der Verwandtschaft; befreundet. 2) in Beziehung auf den Besitz: eigen, eigentümlich; im Ggstz von κοινός u. πολιτικός, den Privatmann betreffend. 3) wozu geeignet, geschickt; οὔτε οἶδε καλὸν οὐδὲν οὐδ' οἰκήϊον, noch was sich schickt; τοὺς ῥήτορας ἐάσομεν περαίνειν τὸ οἰκεῖον, das ihnen Eigentümliche, ihre Pflicht; οἰκειότερος καιρός, passendere Gelegenheit; auch geneigt wozu; dah. οἰκείως διακεῖσϑαι πρός τι, zu etwas geneigt sein; aber οἰκειότατα χρῆσϑαί τινι ist = sehr vertraut mit einem ; οἰκείως ἔχειν πρός τινα, in freundschaftlichem Verhältnisse zu einem stehen
 • οἰκειότης
  ἡ, Verwandtschaft; vertrauter Umgang, Freundschaft; enge Verbindung; οὐ γὰρ τὰ ῥήματα τὰς οἰκειότητας ἔφη βεβαιοῠν, nicht der Name, daß man einen Freund nennt, macht die Freundschaft fest; auch = eheliche Gemeinschaft
 • οἰκειό-φωνος
  mit eigener Stimme, mündlich
 • οἰκειόω
  zum οἰκεῖος machen, zum Vertrauten, Freunde machen, Ggstz von ἀλλοτριόω. Übertr., ἡ πραγματεία ἡμῶν πρὸς ἓν γένος ἀκροατῶν οἰκειοῦται, paßt sich einer Art von Lesern an, paßt für sie. Gew. zu eigen machen, sich aneignen
 • οἰκείωμα
  τό, das Angeeignete, zum Freunde oder Verwandten Gewonnene, Verwandtschaft
 • οἰκειωματικός
  die Verwandtschaft betreffend
 • οἰκείωσις
  ἡ, das zum Verwandten, Freunde Machen, Gewinnen. Überh. Aneignung
 • οἰκειωτικός
  sich aneignend
 • οἰκετεία
  ἡ, Hausgesinde, Dienerschaft
 • οἰκετεύω
  ein οἰκέτης sein, bewohnen; οἰκετεύεται = συνοικεῖ, Diener sein
 • οἰκέτης
  ὁ, der Hausbewohner, Hausgenosse. Gew. Diener, Haussklave
 • οἰκετιεύς
  ὁ, Sklave
 • οἰκετικός
  den οἰκέτης betreffend, dem Diener, Sklaven gehörig; τὸ οἰκετικόν, die Dienerschaft
 • οἰκέτις
  ιδος, ἡ, Sklavin, Hausfrau
 • οἰκεύς
  ὁ, Hausgenosse; die Haussklaven, Diener
 • οἰκέω
  1) sein Haus haben, wohnen, von einzelnen Menschen oder Familien, wie von ganzen Völkern, ihre Wohnsitze haben; νόμος ἐν νήσῳ οἰκέει, = das Gesetz herrscht daselbst. Auch πόλις εὖ οἰκεῖ u. ä., die Stadt befindet sich wohl, wird gut verwaltet. 2) trans., bewohnen; auch von Menschen: angesiedelt werden; οὗ φασι Κενταύρειον οἰκεῖσϑαι γένος, sich ansiedelten; τὰς νήσους, bewohnen; μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν· ἔχεις γὰρ οἰκίαν, nimm meinen Geist nicht ein; οἰκεῖσϑαι auch allgemeiner, = gelegen sein; πόλις ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ οἰκουμένη, eigentl. die am Meere bewohnt wird; ἡ οἰκουμένη, überh. die bewohnte Erde, ist oft im engeren Sinne die von den Griechen bewohnte, im Ggstz der Barbarenländer, und später unter den Römern der orbis Romanus. 3) verwalten, einrichten; διὰ τὸ μὴ εἰς ὀλίγους, ἀλλ' εἰς πλείονας οἰκεῖν δημ οκρατία κέκληται, d. i. weil die Regierung nicht in den Händen weniger, sondern des Volkes ist
 • οἴκημα
  τό, das Bewohnte, der Wohnsitz; auch das einzelne Zimmer; Schlafzimmer; auch für Tiere: Behälter, um sie darin zu mästen; bes. Hurenhaus; Gefängnis; καταϑησόμενος ἡμᾶς εἰς τὸ οἴκημα, uns ins Gefängnis werfen zu lassen. Vorratskammer
 • οἰκηματικός
  zum Hause oder Zimmer gehörig
 • οἰκημάτιον
  τό, Zimmerchen
 • οἰκήσιμος
  bewohnbar
 • οἴκησις
  ἡ, das Wohnen, die Wohnung
 • οἰκητήρ
  ῆρος, ὁ, Bewohner
 • οἰκητήριον
  τό, Wohnung
 • οἰκητήριος
  den Bewohner, das Haus betreffend
 • οἰκητής
  ὁ, der Bewohner
 • οἰκητικός
  der eine Wohnung zu haben pflegt
 • οἰκήτωρ
  ορος, ὁ, Bewohner
 • οἰκία
  ἡ, 1) Haus, Behausung, Wohnung. 2) wie auch wir 'Haus' sagen für Geschlecht, Familie; οἰκίης ἀγαϑῆς, von gutem Hause, guter Herkunft; der röm. familia entsprechend. Das Hauswesen. Genauer unterschieden von οἶκος ist es das eigentliche Wohnhaus, während οἶκος das Gesamtvermögen umfaßt; κατ' οἰκίαν διατρίβειν, zu Hause verweilen; δύ' οἰκίας ᾤκει, von einem, der zwei Frauen geheiratet hat und zwei Wirtschaften führt
 • οἰκιακός
  häuslich
 • οἰκίδιον
  τό, Häuschen; von den Türmen, welche die Elephanten trugen
 • οἰκίζω
  ein Haus bauen, gründen; von Menschen: sie ansiedeln; sich ansiedeln, wohnen
 • οἰκίον
  τό, Haus, Wohnung, Wohnsitz; gew. von Menschen u. Völkern; vom Sitz einer Gotteit; von der Unterwelt; auch von Tieren, wie Wespen, vom Adler; nicht von Palästen der Könige, sondern von Privatwohnungen gebraucht
 • οἴκισις
  ἡ, das Ansiedeln, die Gründung einer neuen Pflanzstadt
 • οἰκίσκος
  ὁ, u. οἰκίσκη
  ἡ, kleines Haus, Zimmerchen; bes. ein Verschlag od. Käfig für Tiere
 • οἰκιστήρ
  ῆρος, ὁ, der Ansiedler, Gründer eines Ortes; Bewohner
 • οἰκιστής
  ὁ, Ansiedler, Gründer einer Pflanzstadt
 • οἰκιστικός
  den Erbauer betreffend
 • οἰκό-βιος
  zu Hause, häuslich lebend
 • οἰκο-γενής
  ές, im Hause geboren, bes. von Sklaven, im Ggstz des gekauften, verna
 • οἰκο-δέγμων
  ον, u. οἰκο-δέκτωρ
  ορος, ὁ, der im Hause Aufnehmende, der Wirt
 • οἰκο-δέσποινα
  ἡ, Hausherrin, Hausfrau
 • οἰκο-δεσποσύνη
  ἡ, Hausherrschaft
 • οἰκο-δεσποτεία
  ἡ, Hausherrschaft, bes. die Gewalt des οἰκοδεσπότης im astrologischen Sinne
 • οἰκο-δεσποτέω
  der Hausherr sein. Bes. bei den Astrologen, von dem jedesmal regierenden, seinen Einfluß ausübenden Planeten
 • οἰκο-δεσπότης
  ὁ, der Hausherr. Bei den Astrologen der Planet, der in einem Hause oder Zeichen des Tierkreises seine Macht ausübt, der jedesmal regierende Planet
 • οἰκο-δεσποτικός
  ή, όν, dem Hausherrn gehörig, geziemend
 • οἰκο-δίαιτος
  im Hause lebend
 • οἰκο-δομέω
  ein Haus bauen; für sich bauen. Auch übertr., = erbauen im christlichen Sinne
 • οἰκο-δομή
  ἡ, in christlichem Sinne: die Erbauung
 • οἰκο-δόμημα
  τό, das erbauete Haus, Gebäude
 • οἰκο-δόμησις
  ἡ, das Erbauen eines Hauses, der Hausbau
 • οἰκο-δομητικός
  ή, όν, den Hausbau betreffend; ἡ οἰκοδομητική, sc. τέχνη, die Baukunst
 • οἰκο-δομικός
  ή, όν, zum Hausbau gehörig; ἡ οἰκοδομική, sc. τέχνη, die Baukunst; auch ὕλη, Material dazu; ὁ, der Maurer
 • οἰκο-δὀμος
  ein Haus bauend, übh. der Baumeister
 • οἴκοθεν
  von Hause, aus der Wohnung; aus der Heimat; οἴκοϑεν οἴκαδε, aus einer Heimat in die andere, aus einer Familie in die andere; auch aus eigenem Vermögen, aus eigenen Mitteln; aus eigenem Antriebe
 • οἴκοθι
  zu Hause, daheim
 • οἰκό-θρεπτος
  im Hause ernährt
 • οἴκοι
  zu Hause, daheim; τὰ οἴκοι, die häuslichen Angelegenheiten
 • οἰκο-κερδής
  ές, für das Haus vorteilhaft
 • οἰκο-κρατέω
  das Haus beherrschen
 • οἶκόνδε
  nach Hause, in die Heimat, heimwärts; οἶκόνδε καλέσσας, ins Haus
 • οἰκο-νομέω
  das Haus verwalten; allgemein: verwalten, leiten; οὐδὲν δι' αὑτοῦ οἰκονομεῖν ὑπὲρ τῶν ὅλων, nichts in der Staatsverwaltung selbstständig bestimmen; auch pass., τὰ οἰκονομούμενα, die Verwaltung; daher auch = zweckmäßig verteilen
 • οἰκο-νομία
  ἡ, Verwaltung des Hauses, Hauswirtschaft, aber auch übertr. auf den Staat, Staatshaushaltung
 • οἰκο-νομικός
  ή, όν, die Verwaltung des Hauses betreffend, sie verstehend; ἡ οἰκονομική, sc. τέχνη, die Kunst des Haushaltens u. Wirtschaftens; τὰ οἰκονομικά, die Verwaltung des Vermögens; übh. Verwaltung, Leitung; τοῦ πολέμου, Einrichtung; ὁ οἰκονομικός, Schrift vom Haushalten
 • οἰκο-νόμος
  das Haus verwaltend; Hausverwalter; allgemein: Verwalter, Leiter
 • οἰκό-πεδον
  τό, Haus-, Feuerstelle, die Stelle, auf der ein Haus steht od. stehen kann; τὸ τῆς πόλεως, Grund u. Boden der Stadt
 • οἰκο-ποιέω
  ein Haus machen, bauen
 • οἰκο-ποιός
  ein Haus machend, bauend; οὐδ' ἔνδον οἰκοποιός ἐσπ τις τρυφή, = ἡ ἐν οἴκῳ γενομένη, besser 'die ein Haus macht, die unfreundliche Höhle zu einem wohnlichen Hause umgestalten könnte'
 • οἰκο-πορεῖα
  τά, = τὰ κατ' οἰκίαν σκεύη, Hausgerät
 • οἰκόριος
  häusliche Gespielinnen
 • οἶκος
  ὁ, 1) Haus, Wohnung; sowohl von dem regelmäßigen, festen Hause, als von der Lagerhütte des Achilleus, der Höhle des Kyklopen u. den Hütten der Landleute; auch für Heimat, Vaterland; κατ' οἴκους, zu Hause; ἐπ' οἴκου ἀναχωρεῖν, nach Hause zurückkehren; ἀπ' οἴκου εἶναι, von Hause entfernt, in der Fremde sein; αἱ κατ' οἶκον κακοπραγίαι, häusliches Ungemach. 2) ein einzelnes Zimmer im Hause, Gemach, bes. das der Frauen. Dah. auch der plur. von einem einzelnen Hause, das mehrere Zimmer in sich faßt; bes. von den Palästen der Könige. Auch Aufenthalt sowohl zahmer als wilder Tiere: Stall, Käfig, Lager, Bau. 3) auch die ganze Hauswirtschaft, Haus u. Hof, Vermögen, Hausstand; im Ggstz gegen das eigentliche Haus, οἰκία, das ganze Vermögen. 4) Haus, Familie, Geschlecht. 5) Bei den Astrologen das Zeichen des Tierkreises, in welchem ein Planet regiert
 • οἰκο-σῑτέω
  zu Hause essen
 • οἰκο-σῑτία
  ἡ, das zu Hause Essen, auf eigene Kosten Leben
 • οἰκό-σῑτος
  zu Hause essend, bleibend; für sich allein, ohne viele Gäste essend, auf eigene Kosten essend, lebend; übh. der etwas umsonst tut
 • οἰκο-σκευή
  ἡ, Hausrat
 • οἰκο-σκοπικόν
  τό, u. οἰκο-σκοπητικόν
  τό, Wahrnehmung einer Vorbedeutung zu Hause
 • οἰκο-σόος
  das Haus, die Wirtschaft erhaltend
 • οἰκο-τραφής
  ές, im Hause erzogen
 • οἰκο-τρίβης
  ὁ, das Haus aufreibend, verderbend
 • οἰκό-τριψ
  ιβος, ὁ, 1) der Hausaufreiber, -verderber. 2) ein im Hause aufgezogener Sklave, verna, im Ggstz zum gekauften
 • οἰκό-τροφος
  im Hause ernährt
 • οἰκο-τύραννος
  ὁ, der Hausherr
 • οἰκουμένη
  ἡ, die bewohnte Erde
 • οἰκουμενικός
  die ganze (von den Griechen u. später von den Römern) bewohnte Erde betreffend, auf den ganzen Erdkreis bezüglich u. für ihn Gültigkeit habend
 • οἰκ-ουργέω
  ein Haus machen
 • οἰκ-ουρέω
  das Haus bewachen, hüten; im Hause verweilen; Ggstz des Kriegs- u. Staatslebens; von Frauen; tadelnd: müßig, untätig sein
 • οἰκ-ούρημα
  τό, Hausbewachung; ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον τό τ' ἐλπίδων ἄπιστον οἰκούρημα τῶνδε τῶν ξένων, der von den Fremden ausgehende Schutz des Hauses, die Fremden, die wider mein Erwarten bleiben u. mich schützen; οἰκουρήματα φϑείρειν, die Frauen im Hause
 • οἰκ-ουρία
  ἡ, das Bewachen, Hüten des Hauses, übh. das zu Hause Bleiben, ein stilles, eingezogenes Leben fern von den Staatsgeschäften, dah. auch tadelnd, Müßiggang, Untätigkeit
 • οἰκ-ουρικός
  ή, όν, das Haus zu bewachen geneigt, still zu Hause bleibend
 • οἰκ-ούριος
  zum Hauswächter gehörig; οἰκούρια, Lohn für die Hausbewachung; auch Spielsachen, welche die Mütter, wenn sie das Haus verlassen, den Kindern geben, damit sie ruhig bleiben
 • οἰκ-ουρός
  das Haus bewachend, hütend; bes. entfernt vom Kampfe, von den öffentlichen Geschäften, zu Hause bleibend; zugleich die Bdtg des Auflauerns; ἐν ταῖς παρατάξεσιν οἰκουρός, im Ggstz von πρεσβευτής, der sich der Gesandtschaft entzieht; von der Frau, lobend, = häuslich
 • οἰκο-φθορέω
  das Haus, das Vermögen zu Grunde richten, durchbringen; pass. sein Vermögen verlieren, desselben beraubt werden
 • οἰκο-φθορία
  ἡ, Vernichtung, Verlust des Hauses u. Vermögens; γυναικῶν γαμετῶν, die Verführung verheirateter Frauen
 • οἰκο-φθόρος
  das Haus vernichtend; das Vermögen vergeudend
 • οἰκο-φόρος
  das Haus tragend
 • οἰκο-φυλακέω
  das Haus bewachen
 • οἰκο-φύλαξ
  ακος, ὁ, der Hauswächter, -schirmer
 • οἰκτείρημα
  τό, Mitleid
 • οἰκτείρω
  bemitleiden, bedauern, beklagen; τινά τινος, Jem. um etwas
 • οἰκτίζω
  wehklagen; τινά, bemitleiden
 • οἰκτικός
  klagend, bemitleidend
 • οἰκτιρμός
  ὁ, u. οἰκτιρμοσύνη
  ἡ, Mitleid, Bedauern
 • οἰκτίρμων
  ον, mitleidig, barmherzig
 • οἴκτισμα
  τό, die Wehklage
 • οἰκτισμός
  ὁ, das Wehklagen
 • οἴκτιστος
  der bejammernswerteste, jämmerlichste
 • οἶκτος
  ὁ, u. οἰκτοσύνη
  ἡ, Mitleid, Mitleidsäußerung; Seufzen; ἐμοὶ μὲν οἶκτος δεινὸς ἐμπέπτωκε, mich hat Mitleid ergriffen
 • οἰκτρό-βιος
  kläglich lebend
 • οἰκτρο-γοέω
  jämmerlich klagen
 • οἰκτρό-γοος
  jämmerlich klagend
 • οἰκτρο-κέλευθος
  einen elenden Weg, eine elende Reise habend
 • οἰκτρο-λογία
  ἡ, Mitleid erweckende Rede
 • οἰκτρο-μέλαθρος
  mit elendem Hause
 • οἰκτρός
  mitleidswert, beklagenswert, elend; οἴκτρ' ὀλοφύρεσϑαι, erbärmlich klagen; κατά μοι βόασον οἰκτρὰν ὄπα, τοῖς ἔνερϑ' Ἀτρείδαις, die klagende Stimme
 • οἰκτρο-χοέω
  φωνήν, die Stimme kläglich ergießen, ertönen lassen
 • οἰκ-ωφελής
  ές, dem Hause nützlich, wirtlich
 • οἰκ-ωφελία
  ἡ, Nutzen fürs Haus, Wirtlichkeit; dem Kriegsleben entgeggstzt; die Sorge für das Haus, die dessen Wohlstand mehrt
 • οἶμα
  τό, stürmischer Angriff; ἀετοῦ οἴματ' ἔχων, wie ein Löwe od. Adler darauf losstürzend
 • οἰμάω
  darauf losstürmen, zum Angriff; von Raubvögeln, κίρκος ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν, auf die Taube losstürzen
 • οἴμη
  ἡ, Weg, Gang, übertr. auch der Gang einer Erzählung od. eines Liedes, u. dah. die Sage, das Gedicht selbst
 • οἴ-μοι
  weh mir! Ausruf des Schmerzes, der Trauer, des Mitleids, auch der Überraschung; mit dem gen. der Sache, um deren willen man Wehe ruft. Aber auch Ausruf der Freude, οἴμ' ὡς ἥδομαι; bes. οἴμ' ὡς ἔοικας, Unwillen ausdrückend
 • οἶμος
  ὁ, Weg, Gang, Bahn; ἐπίκρυφος, vom Lebenswandel; Lauf, Reise. Übh. ein Streif, Strich; δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, δώδεκα δὲ χρυσοῖο, Streifen von Stahl u. Gold auf dem Harnisch; Landstrich. Übertr. wie οἴμη, vom Gesange, οἶμος ἀοιδῆς, die Weise des Liedes
 • οἰμωγή
  ἡ, das Wehklagen, Jammern; οἰμωγὴ δὲ δέδηε, die Klage ist entbrannt
 • οἴμωγμα
  τό, Wehklage, Jammergeschrei
 • οἰμώζω
  'weh mir' rufen, wehklagen, jammern; c. acc., beklagen; pass., οἰμωχϑείς, betrauert; οἴμωζε, eine gewöhnliche Verwünschungsformel, wie: geh' zum Henker!; οὐκ οἰμώξεται; wird er nicht Prügel bekommen?
 • οἰμωκτεί
  wehklagend, kläglich
 • οἰμωκτικός
  zum Wehklagen geneigt, kläglich, jämmerlich
 • οἰμωκτός
  beklagenswert; akt., wehklagend
 • οἴμωξις
  ἡ, u. οἰμωξία
  ἡ, das Wehklagen
 • οἰν-άγρα
  ἡ, eine Pflanze
 • οἰν-αγωγός
  Wein führend, herbeibringend
 • οἰναδο-θήρας
  ὁ, der Taubenjäger, -sänger
 • οἰν-άνθη
  ἡ, der erste Trieb der Weintraube, die Trageknospe des Weinstocks. Später auch die Weinblüte; bei Dichtern übh. Weinrebe. Bes. auch die Blüte der Waldrebe, mit der ein wohlriechendes Öl, ἔλαιον οἰνάνϑινον, auch ein Wein zubereitet wurde. Eine Dolden tragende Pflanze mit weinähnlicher Blüte. Übertr. das erste keimende Barthaar des Jünglings, der erste Flaum
 • οἰν-άνθινος
  von der Oenanthe gemacht
 • οἰνάρεος
  von Weinlaub od. Weinranken
 • οἰναρίζω
  Weinlaub abbrechen, abblättern
 • οἰνάριον
  τό, ein wenig Wein, schlechter, schwacher Wein
 • οἰναρίς
  ίδος, ἡ, Weinrebe
 • οἴναρον
  τό, Weinlaub
 • οἰνάς
  άδος, ἡ, 1) = οἴνη, Weinstock, Rebe; Wein. Adjectivisch, weinreich; mit κῶμος verbunden: sich des Weins erfreuend. 2) eine Art wilder Tauben von der Farbe der reisenden Trauben
 • οἰν-αχθής
  ές, weinbeschwert
 • οἰν-έλαιον
  τό, mit Öl gemischter Wein
 • οἰν-έμπορος
  ὁ, Weinhändler
 • οἰν-εραστής
  ὁ, Weinliebhaber
 • οἰνεύομαι
  Wein trinken
 • οἴνη
  ἡ, 1) der Weinstock. 2) das Aß, unio, die Zahl Eins auf den Würfeln
 • οἰν-ηγία
  ἡ, das Fahren, Einführen des Weins
 • οἰνηρός
  voll Wein, Wein enthaltend; μέτρα, Weinmaße
 • οἰν-ήρυσις
  ἡ, Weinschöpfer, Gefäß zum Weinschöpfen
 • οἰνιάξ
  άκος, ὁ, eine Art Raben
 • οἰνίδιον
  τό, ein wenig Wein
 • οἰνίζω
  nach Wein riechen. Gew. sich Wein erhandeln, laufen, holen
 • οἰνικός
  von Wein, den Wein betreffend
 • οἴνινος
  von Wein, ὄξος, Weinessig
 • οἰνιστήρια
  τά, u. οἰνιστηρία
  ἡ, sc. ἱερά, der Festtag u. das Opfer, wenn die athenischen Bürger ihren Söhnen, bevor sie unter die ἔφηβοι aufgenommen wurden, den Haarschopf, μαλλός od. κόννος, abschnitten u. dem Herakles ein Maß Wein darbrachten u. davon ihren φράτορες zutranken; der Becher, aus dem sie tranken, hieß οἰνιστηρία
 • οἰνο-βαρείων
  ὁ, schwer von Wein, weinberauscht
 • οἰνο-βαρέω
  schwer von Wein sein, weinberauscht sein
 • οἰνο-βαρής
  ές, schwer von Wein, weinberauscht
 • οἰνο-βαφής
  ές, in Wein getaucht, trunken
 • οἰνο-βρεχής
  ές, weinbenetzt, trunken
 • οἰνο-βρώς
  ῶτος, mit Wein gegessen, zu essen
 • οἰνό-γαλα
  ακτος, τό, Weinmilch
 • οἰνό-γαρον
  τό, mit Wein vermischtes Garum
 • οἰνο-γευστέω
  Wein kosten
 • οἰνο-γεύστης
  ὁ, der Weinkoster
 • οἰνο-γευστία
  ἡ, das Weinkosten
 • <<< list operone >>>