234 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • μοιχο-γέννητος
  im Ehebruch erzeugt
 • μοιχο-κτόνος
  den Ehebrecher tötend
 • μοιχο-ληπτία
  ἡ, das Ertappen beim Ehebruch
 • μοιχό-ληπτος
  beim Ehebruch ertappt
 • μοιχός
  ὁ, Ehebrecher, Buhler. Auch eine Art, das Haar glatt weg zu scheren, wie man es bei den ertappten Ehebrechern machte
 • μοιχό-τροπος
  von ehebrecherischen Sitten, ehebrecherischem Charakter
 • μοιχο-τύπη
  ἡ, Ehebrecherin
 • μόλγινος
  von Rindsleder gemacht
 • μολγός
  ὁ, ein Sack von Rindsleder; gleichsam gemelkt; ἀμολγός, ἀμολγοὺς δὲ τοὺς ἀμέλγοντας τὰ κοινά, oder κλέπτην τῶν δημοσίων, der öffentliche Gelder angreift, 'Melker'
 • μολεῖν
  gehen, kommen; auch von Schiffen; δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα ἦμαρ, der Tag ist schon weit vorgerückt; γῆν μολόντες Ἑλλάδα, ins griechische Land; das partic. aor. steht in lebhafter Beschreibung einer Handlung oft für uns scheinbar pleonastisch; νῦν μ' ἐπίσκεψαι μολών, komm und besuche mich
 • μολεύω
  die Ausläufer, stolones, abschneiden und verpflanzen
 • μολιβ-αχθής
  ές, mit Blei beschwert
 • μολίβεος
  bleiern
 • μόλιβος
  ὁ, Blei
 • μολιβο-σφιγγής
  ές, mit Blei geschnürt, befestigt
 • μόλις
  mit Mühe, kaum
 • μολόβριον
  τό, Ferkel vom wilden Schwein
 • μολοβρός
  ὁ, u. μολοβρίτης
  ὁ, der Landstreicher und Bettler, der sich bei anderen Essen erbettelt, mit μῶλυς, μωλύνω, mollis zusammenhangend, ein fauler Fettwanst
 • μολόθουρος
  ἡ, ein immer grüner Strauch
 • μολ-ουρίς
  ίδος, ἡ, 1) eine Heuschreckenart. 2) eine Froschart
 • μόλ-ουρος
  ὁ, eine Schlangenart
 • μολπάζω
  = μέλπω, besingen
 • μολπαῖος
  zum Gesange gehörig, sangreich
 • μολπαστής
  ὁ, der Sänger, Tänzer, Gespiele
 • μολπή
  ἡ, Gesang und Tanz, Reihentanz mit Gesang zu Ehren einer Gotteit; Gesang allein; auch von dem (mit Gesang begleiteten?) Ballspiel der phäakischen Jungfrauen; οὐ μολπὰν σύριγγος ἔχων, der Schall
 • μολπηδόν
  mit Gesang, gesangartig
 • μολπῆτις
  ιδος, ἡ, singend oder tanzend
 • μολπός
  ὁ, der Sänger, Dichter
 • μολύβδαινα
  ἡ, die Bleimasse, welche an die Angel befestigt wird, um sie tiefer in's Wasser hinein zu senken; Bleikugeln zum Werfen; bleierne Gefäße; ein künstliches, metallisches Produkt, Bleiglätte, Bleigelb. Auch ein Kraut, Bleiwurz, plumbago
 • μολυβδιάω
  bleifarbig, bleich aussehen
 • μολυβδικός
  bleiern
 • μολυβδίνη
  ἡ, Bleimasse
 • μολύβδινος
  bleiern; κανών, Bleilot
 • μολύβδιον
  τό, bleierne Röhre
 • μολυβδίς
  ίδος, ἡ, Bleikugel, Bleimasse; zum Schleudern
 • μολυβδίτης
  ὁ, bleiähnlich, bleihaltend
 • μολυβδό-δετος
  mit Blei gebunden, umzogen
 • μολυβδο-ειδής
  ές, bleiartig, bes. bleifarbig
 • μολυβδο-κόπος
  ὁ, Bleischläger
 • μόλυβδος
  ὁ, Blei
 • μολυβδο-τήξ
  Blei schmelzend
 • μολυβδ-ουργός
  Blei bearbeitend, oder in Blei arbeitend
 • μολυβδο-φανής
  ές, wie Blei erscheinend, aussehend
 • μολυβδο-χοέω
  Blei gießen, schmelzen
 • μολυβδό-χροος
  u. μολυβδο-χρώς
  ῶτος, ὁ, bleifarbig
 • μολυβδόω
  zu Blei machen, verbleien
 • μολύβδωμα
  τό, Arbeit von Blei, Bleiplatte
 • μολύβδωσις
  ἡ, Verbleiung, Lötung mit Blei
 • μολυβδωτός
  verbleit, mit Blei gelötet
 • μολυβρός
  bleifarbig
 • μολῡνο-πραγμονέομαι
  in schmutzige Händel geraten
 • μόλυνσις
  ἡ, Besudelung, Befleckung
 • μολύνω
  besudeln, beflecken; übertr. ἡ ψυχή, ἣ ἂν εὐχερῶς ὥςπερ ϑηρίον ὕειον ἐν ἀμαϑίᾳ μολύνηται, die sich in Unwissenheit, wie ein Schwein im Kote wälzt. Übh. beschimpfen, entehren, herabwürdigen
 • μόλυσμα
  τό, der Schmutz, Fleck, die Unreinigkeit
 • μολυσματ-ώδης
  ες, voll Schmutz
 • μολυσμός
  ὁ, das Besudeln, die Befleckung
 • μομφή
  ἡ, Tadel, Vorwurf; ἤ τινα μομφὰν ἔχων ξυνοῦ δορός, zu klagen habend
 • μον-άγκων
  ωνος, ὁ, mit einem Ellenbogen, eine Maschine, die mit einem anprellenden Arme, ἀγκών, Steine schleuderte
 • μον-αγρία
  ἡ, u. μον-άγριον
  τό, einsames Landgut
 • μονάδην
  einzeln, allein
 • μοναδικός
  einfach, ἀριϑμός, die Einheit; einzeln, einsam, von Tieren, im Ggstz von ἀγελαῖος; für sich
 • μοναδιστί
  in Einheiten
 • μονάζω
  einzeln sein, allein bleiben; ἡ μονὰς ἑαυτὴν μονάσασα, die mit sich selbst multiplizierte Eins
 • μον-άκανθος
  mit einem Stachel
 • μον-αλκής
  ές, mit besonderer Stärke
 • μον-άλυσις
  ἡ, einfache Kette
 • μον-άμπυκος
  mit einem Stirnbande, der Nacken des einzelnen Stiers, neben dem kein zweiter ins Joch gespannt ist
 • μον-άμπυξ
  υκος, mit einem Stirnbande, das einzelne Roß, bes. das Rennpferd
 • μον-ανδρέω
  einen Mann haben
 • μον-ανδρία
  ἡ, das einen Mann Haben
 • μόν-ανδρος
  einen Mann habend
 • μον-αρχέω
  Alleinherrscher sein
 • μον-αρχία
  ἡ, die Alleinherrschaft, Herrschaft eines Einzigen; der alleinige Oberbefehl über das Heer
 • μον-αρχικός
  ή, όν, zur Alleinherrschaft gehörig, monarchisch; τὸ μοναρχικόν, die monarchische Herrschaft; ἐξουσίαν ἐλάμβανε μοναρχικωτέραν, unumschränktere Gewalt
 • μόν-αρχος
  alleinherrschend, der Monarch; σκᾶπτον μόναρχον, des Alleinherrschers Szepter
 • μονάς
  άδος, ἡ, die Einheit; auch das Einfache, Unteilbare, weil es nicht aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist. Das As oder die Eins auf den Würfeln. Als Längenmaß = δάκτυλος
 • μονασμός
  ὁ, einsames, bes. Mönchs-Leben
 • μοναστηριακός
  klösterlich
 • μοναστήριον
  τό, Ort zum einsamen Leben, Kloster
 • μοναστής
  ὁ, der einsam Lebende, Mönch
 • μοναστικός
  zum einsamen, bes. Mönchsleben gehörend, mönchisch
 • μονάστρια
  ἡ, Nonne
 • μον-αυλέω
  auf dem μόναυλος spielen
 • μον-αυλία
  ἡ, 1) das Spielen auf dem μόναυλος. 2) das Alleinleben, die Einsamkeit, bes. auch das Unverheiratetsein
 • μον-αύλιος
  allein lebend, einsam
 • μόν-αυλος
  ὁ, eine Art Flöte, bes. in Alexandrien, die vielleicht nur einen Ton angab
 • μοναχῆ
  oder μοναχῇ, auf eine Weise, dem διχῆ entgegengesetzt
 • μοναχή
  ἡ, ein indisches Zeug
 • μοναχικός
  den μοναχός betreffend, mönchisch
 • μοναχόθεν
  von einer Seite her
 • μοναχός
  einzeln; bes. allein lebend; daher ὁ μοναχός = der Mönch
 • μοναχου
  allein
 • μοναχῶς
  auf einerlei Art, allein
 • μον-έντερον
  τό, der Eindarm
 • μονή
  ἡ, das Bleiben, Verweilen; μονὴν ποιεῖσϑαι, sich aufhalten. Das Kloster
 • μον-ήλατος
  aus einem Stücke getrieben, geschmiedet
 • μον-ημέριος
  einen Tag dauernd, τὸ μονημέριον, ein Schauspiel oder ein Kampfspiel, das einen Tag dauert
 • μον-ήμερος
  eintägig, nur einen Tag dauernd
 • μον-ήρης
  ες, einfach; ναῦς, mit einer Reihe Ruderbänke; allein, einsam, von Tieren; dah. unverheiratet; ἀκτίς, nur ein Tag
 • μονία
  ἡ, Einsamkeit, einsames Leben
 • μονίας
  ὁ, einsam
 • μόνιμος
  ον, bleibend, ausharrend, treu; μονιμώτατοι, von den Schwerbewaffneten; ζῷα, Tiere, die ihren Wohnsitz nicht verändern; ἄστρα, Fixsterne
 • μονιμότης
  ητος, ἡ, die Dauer, Festigkeit, Beharrlichkeit, Treue
 • μονιός
  einsam lebend; von Wölfen
 • μόν-ιππος
  ein einzelnes Pferd, Rennpferd. Der mit einem Pferde einen Wettkampf anstellt
 • μονο-βάλανος
  κλείς, Schlüssel mit einem Haken, den Riegel aufzuschieben
 • μονο-βάμων
  ον, u. μονό-βας
  αντος, ὁ, allein gehend, μέτρον, aus einem Fuße bestehend; auch μονοβαίας
 • μονό-βιβλος
  aus einem Buche bestehend, auch τὸ μονοβίβλιον
  eine solche Schrift
 • μονό-βιος
  allein lebend
 • μονό-βολος
  aus einem Stücke geworfen, gemacht
 • μονο-γαμέω
  nur eine Frau heiraten
 • μονο-γαμία
  ἡ, u. μονο-γάμιον
  τό, das Heiraten einer Frau
 • μονο-γάμματος
  mit einem Gamma
 • μονό-γαμος
  der nur einmal heiratet, nur eine Frau hat
 • μονο-γένεια
  ἡ, fem. zu μονο-γενής; μουνογένεια heißt Hekate
 • μονο-γενής
  ές, einzeln, allein geboren, oder einziger Sohn. Bei den Gramm. von einem Geschlecht
 • μονο-γέρων
  οντος, ὁ, ein einsamer, mürrischer Alter
 • μονό-γληνος
  mit einem Augenstern, einäugig; μουνόγληνος, der Kyklop
 • μονο-γλωσσέω
  nur eine Sprache reden
 • μονό-γλωσσος
  einzüngig, nur eine Sprache redend
 • μονο-γνωμονέω
  seinen eigenen Sinn haben, eigenwillig sein
 • μονο-γνωμικός
  ή, όν, eigensinnig
 • μονο-γνώμων
  ον, der seinem eigenen Urteile folgt, selbstständig, eigenmächtig
 • μονό-γονος
  u. p. μουνόγονος
  allein, einzeln geboren
 • μονο-γράμματος
  aus einem Buchstaben bestehend; τὸ μονογ., ein aus einem Buchstaben bestehendes Zeichen
 • μονό-γραμμος
  aus einer Linie bestehend; auch = nur aus Linien bestehend, von Zeichnungen, die nur aus Linien bestehen, Umriß
 • μονο-δάκτυλος
  einfingerig
 • μονο-δέρκτης
  ὁ, mit einem Auge sehend, einäugig, vom Kyklopen
 • μονό-δερμος
  einhäutig
 • μονο-διαιτησία
  ἡ, einsame Lebensweise
 • μονο-δοξέω
  allein Ruhm haben
 • μονό-δουπος
  allein tönend
 • μον-όδους
  οντος, mit nur einem Zahne
 • μονο-δραστικός
  ή, όν, allein handelnd
 • μονό-δροπος
  von einem Baume gepflückt, aus einem Stücke geschnitzt
 • μονο-είδεια
  ἡ, Einförmigkeit
 • μονο-ειδής
  ές, einförmig, von einerlei Art, Ggstz von πολυειδής; einfach, unvermischt
 • μονο-είμων
  ον, nur ein Kleid tragend
 • μόντοζος
  einzweigig
 • μονό-ζυξ
  υγος, u. μονο-ζυγής
  einspännig, einzeln, allein, vom Ehegemahl verlassen
 • μονό-ζωνος
  mit einem Gürtel, μονόζωνοι, leichtbewaffnete Krieger; zum Recognoscieren gebraucht. Auch wie οἰόζωνος, allein, ohne Gefolge
 • μονό-ζῳος
  allein lebend
 • μονό-ζωστος
  allein
 • μονο-θελῆται
  οἱ, die Christo nur einen Willen Zuschreibenden
 • μονόθεν
  allein, einzig
 • μονο-θρηνέω
  allein weinen, klagen
 • μονό-θρονος
  allein thronend
 • μονό-θυρος
  mit einer Tür, Öffnung, ὄστρεον, mit einer Schale
 • μον-οίκητος
  allein bewohnt
 • μονο-κάλαμος
  einhalmig, einstengelig, im Ggstz der πολυκάλαμος
 • μονό-καμπτος
  mit einer Biegung, einem Gelenk
 • μονό-καυλος
  einstengelig
 • μονο-κέλης
  ητος, ὁ, einzelnes Rennpferd
 • μονο-κέρατος
  u. μονό-κερος
  einhörnig
 • μονό-κερως
  ωτος, ὁ, einhörnig. Das Einhorn
 • μονο-κέφαλος
  einköpfig
 • μονό-κλαυτος
  ϑρῆνος, ὁ, das Klagen des einzeln Weinenden
 • μονο-κληρο-νόμος
  allein erbend
 • μονό-κλῑνον
  τό, ein Lager für einen Einzelnen, dah. der Sarg
 • μονό-κλιτος
  mit einer Beugung, Deklination
 • μονό-κλωνος
  mit einem Zweige, einem Sproß
 • μονο-κοίλιος
  mit einer Bauchhöhle
 • μονο-κοιτέω
  allein schlafen
 • μονο-κοίτιον
  τό, ein Lager für einen Einzelnen
 • μονό-κοιτος
  allein schlafend
 • μονό-κοκκος
  einkernig
 • μονο-κόνδυλος
  mit einem Gelenke
 • μονο-κότυλος
  mit einer Reihe Saugwarzen
 • μονο-κρατής
  ές, allein herrschend
 • μονο-κρατορία
  ἡ, u. μονο-κρατία
  ἡ, Alleinherrschaft
 • μονο-κράτωρ
  ορος, ὁ, Alleinherrscher
 • μονο-κρήπῑς
  ῑδος, ὁ, mit einem Schuhe
 • μονό-κροτος
  sich durch einen Schlag bewegend, mit einer Reihe Ruderbänke
 • μονό-κτιστος
  allein gegründet
 • μονό-κυκλος
  mit einem Kreise, einer Scheibe
 • μονό-κωλος
  eingliederig, Pflanzen von einem Schuß; übertr. von der Rede, περίοδος, ein aus einem Gliede bestehender Satz; von einer Art, einseitig; μουνόκωλον οἴκημα ein aus einer Abteilung od. einem Stockwerke bestehendes Gebäude
 • μονό-κωπος
  allein rudernd
 • μονο-λέκιθος
  mit einem Dotter
 • μονο-λεχής
  ές, von der Frau, neben φίλανδρος
 • μονο-λέων
  οντος, ὁ, der einzelne od. der ungewöhnlich große Löwe, der einzig in seiner Art ist
 • μονο-λήκυθος
  allein mit der Ölflasche
 • μονο-λήμματος
  aus einem Vordersatz, λῆμμα, bestehend
 • μονό-λιθος
  aus einem Steine; nur aus Stein gemacht
 • μονο-λογία
  ἡ, das Allein-, Selbstgespräch
 • μονο-λόγιστος
  allein überlegt
 • μονο-λόγος
  allein, mit sich selbst sprechend
 • μονό-λοπος
  mit einer Rinde, Schale
 • μονό-λυκος
  ὁ, ein einzelner, ungewöhnlich großer Wolf, der einzig in seiner Art ist; so nannte Demosthenes den Alexander
 • μονό-λωπος
  mit einer Bedeckung
 • μονό-μαζος
  mit einer Brust, von den Amazonen
 • μονο-μάτωρ
  ορος, der Mutter beraubt
 • μονο-μαχέω
  einzeln, im Zweikampfe mit einem kämpfen; auch μοῦνοι Ἑλλήνων μουνομαχήσαντες τῷ Πέρσῃ, sie kämpften allein mit dem Perser
 • μονο-μάχημα
  τό, der Zweikampf
 • μονο-μαχία
  ἡ, Einzelkampf, Zweikampf
 • μονο-μαχικός
  ή, όν, zum Zweikampfe gehörig; gladiatorius
 • μονο-μάχος
  einzeln kämpfend, allein, einen Zweikampf bestehend; auch gladiator
 • μονο-μαχο-τροφεῖον
  τό, ein Ort, wo Zweikämpfer ernährt od. erzogen werden, Gladiatorenschule
 • μονο-μαχο-τρόφος
  Zweikämpfer, Gladiatoren ernährend, haltend, lanista
 • μονο-μέρεια
  ἡ, die Einfachheit, das aus nur einem Teile Bestehen
 • μονο-μερής
  ές, aus einem Teile od. Stücke bestehend, einfach
 • <<< list operone >>>