224 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • μέδομαι
  fürsorgen, Sorge tragen für etwas, woran denken; bes. πολέμοιο u. νόστοιο μέδεσϑαι, auf den Kampf u. auf die Rückkehr bedacht sein, daran gehen; ϑούριδος ἀλκῆς, kräftiger Abwehr gedenken; κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην, den Troern Unheil ersinnen, bereiten
 • μέδω
  walten, herrschen
 • μέδων
  οντος, ὁ, der Fürsorger, Obwalter, Schirmer; gew. Verbindung ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, von den Ersten des Volkes, die im Kriege es führen u. im Rate sitzen; vom Phorkys, μέδων ἁλός, der Herrscher des Meeres, der Meergott
 • μέζεα
  τά, die Geschlechtsglieder
 • μεθ-αιρέω
  herübernehmen, von einem großen Ball im Spiele
 • μεθ-άλλομαι
  hinüber, nach einem springen, vom feindlichen Darauflosspringen, vom Löwen gesagt; nachspringen, einholen
 • μεθ-ανδάνω
  nur im aor. μετεύαδεν ἀϑανάτοισιν, unter den Göttern gefiel es
 • μεθαρμόζω
  umstimmen, umändern; sich ändern, μεϑάρμοσαι τρόπους νέους, du, ändere dich und nimm neue Sitten an; auch πρὸς τὰ πράγματα, sich darein schicken
 • μεθ-άρμοσις
  ἡ, Umstimmung, Veränderung
 • μεθ-έκτης
  ὁ, Teilhaber, Teilnehmer
 • μεθ-εκτικός
  ή, όν, Teil habend, Teil nehmend, zur Teilnahme geneigt
 • μεθ-εκτός
  mitgeteilt
 • μεθ-έλκω
  weg-, hinüberziehen, anderswohin
 • μεθ-έλκωσις
  ἡ, das Nacheitern
 • μέθ-εξις
  ἡ, das Teilnehmen, die Teilnahme
 • μεθ-εορτάζω
  das Fest nachfeiern
 • μεθ-έορτος
  ἡμέρα, ἡ, der Tag nach dem Feste
 • μεθ-έπω
  hinter einem geschäftig sein, verfolgen, nachsetzen; auch trans., Τυδείδην μέϑεπεν κρατερώνυχας ἵππους, er trieb die Pferde auf den Diomedes los. Im allgemeinen Sinne: verfolgen, nachtrachten, mit den Augen aufsuchen; suchst du mich auf, bist du zum ersten Male hier zum Besuch?; übertr., ein Geschäft eifrig betreiben; ἑκόντι νώτῳ μεϑέπων ἄχϑος, die Last auf den Rücken nehmend; οὔ σοι μὴ μεϑέψομαί ποτε, nachfolgen, gehorchen
 • μεθ-ερμήνευσις
  ἡ, Erklärung
 • μεθ-ερμηνευτικός
  ή, όν, aus einer Sprache in die andere übersetzend
 • μεθ-ερμηνεύω
  aus einer Sprache in die andere übersetzen, dolmetschen
 • μεθ-έρπω
  u. μεθ-ερπύζω
  hinter einem herkriechen u. ihn erreichen
 • μέθ-εσις
  ἡ, das Nachlassen, Nachgeben
 • μεθ-ετικός
  ή, όν, nachlassend, nachgebend
 • μέθη
  ἡ, eigtl. übermäßiges Trinken; gew. Trunkenheit, Rausch; ἀπὸ μέϑης, in Folge des Rausches; übh. = Begeisterung
 • μεθ-ήκω
  nach Jem. kommen, um ihn zu holen; ἡ δίκη μεϑήκει τινά, die Strafe erreicht ihn
 • μεθ-ηλικιόομαι
  aus einem Alter ins andere übergehen
 • μεθ-ηλικίωσις
  ἡ, Übergang aus einem Alter ins andere
 • μέθ-ημαι
  unter anderen sitzen
 • μεθ-ημερινός
  ή, όν, u. μεθ-ημέριος
  was bei Tage geschieht, im Ggstz von νυκτηρινόν; γάμοι, täglich
 • μεθ-ημοσύνη
  ἡ, Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit
 • μεθ-ήμων
  ον, nachlässig, fahrlässig
 • μεθ-ίδρῡσις
  ἡ, die Umsetzung; ἡ εἰς τὴν πόλιν μ., Umsiedelung
 • μεθ-ιδρύω
  umsetzen, verändern; sich von einem Orte weg nach einem andern hinbegeben; auch τὰς συμφοράς, mit sich nach einem andern Orte hinnehmen
 • μεθ-ιζάνω
  versetzen, umsetzen
 • μεθ-ίημι
  1) trans.; a) nachlassen, loslassen, etwas Angebundenes, Angespanntes, Zurückgehaltenes, von Personen u. Sachen; Ἀχιλλῆϊ μεϑέμεν χόλον, den Zorn zu Gunsten des Achilles od. den Zorn gegen den Achilles aufgeben; τὸ μὲν (κρήδεμνον) ἐς ποταμὸν μεϑῆκεν, den Schleier, den er bis dahin festgehalten, warf er ins Meer; μέϑες με, laß mich los, frei; μεϑῆκα ἐκ χερός, aus der Hand geben; von dem Nachlassen der Zügel hergenommen; dah. einen Tun lassen, was er will, μέϑες ἐμὲ ἐπὶ τὴν ϑήρην, laß mich auf die Jagd gehen; τὴν Περσίδα γλῶσσαν, die persische Sprache aus dem Munde herauslassen, d. i. persisch sprechen; πολλὰ τῶν δακρύων, viele Tränen fließen lassen; ξίφος εἰς γυναῖκα, hineinstoßen; übertr. von Worten. Auch βλαστόν, hervortreiben; ἄγκυραν μεϑιέναι, fallen lassen; οὐ γὰρ μεϑήσω τὸν παῖδα, ich werde ihn nicht entlassen, freilassen; γυναῖκα, fortschicken. Dah. etwas Angespanntes abspannen, übertr. aber wovon ausruhen, sich erholen lassen, κῆρ ἄχεος, das Herz vom Jammer sich erholen lassen; b) verlassen, allein, im Stich lassen; auch εἴ με μεϑείη ῥῖγος, wenn mich der Frost verließe, oder mich losließe, d. i. von mir wiche; c) überlassen, preisgeben, τινί τι, einem zu Gefallen etwas fahren lassen, μεϑίεμεν Ἕκτορι νίκην, wir überlassen ihm den Sieg; τινὰ κινδύνῳ, einen der Gefahr preisgeben. Dah. vernachlässigen, versäumen, bei Seite setzen; τὴν ἀρχήν, die Herrschaft aufgeben, niederlegen. Aber auch προςοφειλόμενον φόρον, den schuldigen Tribut erlassen, wie τὰς ἁμαρτάδας, vergeben. Erlauben; ἐμὲ οὖν μέϑες ἰέναι, laß mich gehen. 2) intrans., so daß man ἑαυτόν ergänzen kann, seine Spannung aufgeben, nachlassen, erschlaffen, gew. im ; μεϑιέναι βίῃ, an Kraft erschlaffen; c. inf., ὅςτις ἑκὼν μεϑίησι μάχεσϑαι, wer freiwillig abläßt zu kämpfen. Häufig mit dem gen., ablassen, abstehen von etwas; καὶ δὴ μέϑιεν χαλεποῖο χόλοιο Τηλεμάχῳ, sie ließen vom Zorn nach zu Gunsten des Telemach; auch mit dem gen. der Person, ἀλλ' οὐδ' ὥς περ σεῖο μεϑήσω τειρομένοιο, ich werde dennoch nicht ablassen von dir, dich weiter geleiten. Auch mit dem partic., κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεϑέηκεν, er ließ ab zu weinen. 3) absol., μέϑεσϑε δ' ἤδη, χαίρετόν τε, lasset ab; c. gen., sich einer Sache entziehen, entschlagen; der gen. deutet eigtl. auf ein teilweises Nachlassen, Aufgeben, der acc. auf ein gänzliches Aufgeben hin
 • μεθ-ιππεύω
  wo anders hinreiten
 • μεθ-ίπταμαι
  weg u. wo anders hinfliegen
 • μεθ-ίστημι
  u. μεθ-ιστάνω
  u. μεθ-ιστάω
  1) trans., anders-, umstellen; ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω, wo Menelaos dem Telemach andere Geschenke zu geben verspricht, als er anfänglich gesagt hatte; καί σε δαίμονες νόσου μεταστήσειαν, sie mögen dich in einen andern Zustand, als die Krankheit ist, versetzen, wie ἀπαλλάσσειν konstruiert, d. i. sie mögen dich von der Krankheit befreien; μεταστήσουσ' ὕπνου τόνδ' ἡσυχάζοντα, sie werden ihn aus dem Schlafe aufwecken; πόδα εἰς ἄλλην χϑόνα, d. i. auswandern; μεϑιστάναι τοὺς τρόπους, geradezu verändern; auch = von einem Orte weg nach einem andern hinbringen, vertreiben, verjagen; ἐκ τοῦ παρόντος κόσμου τὴν πόλιν μεταστήσας, nachdem er die gegenwärtige Verwaltung umgeändert; τὴν δυναστείαν εἰς ἑαυτόν, übertragen. 2) intrans., sich umstellen, anderswohin gehen, ἑτάροισιν μεϑίστατο, er trat zu den Freunden hin; ἐκ τυραννικοῦ κύκλου Κάλχας μεταστάς, er trat aus dem Kreise; übtr., μεϑίσταμαι κότου, ich trete vom Groll weg, lasse ab; sich entfernen; μεϑέστηκας φρενῶν, du bist von Sinnen gekommen; βίον, sterben; μεϑέστηχ' ὧν πρότερον εἶχε τρόπων, hat sich vom frühern Sinn geändert; τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης, da sich das Glück gut gewendet hat; μετεστήκει, er hatte sich davon gemacht; von Staatsveränderungen; χωρία τὰ πρὸς Λακεδαιμονίους μεϑεστηκότα, die zu den L, übergegangen sind; μετάστητε ἔξω, entfernt euch; μετασταϑεὶς Ἀριστείδης ἐν Αἰγίνῃ διέτριβε, verbannt; μεϑίστασϑαι, verändert werden; κοὐ μεϑίστησι τοῦ χρώματος, er verändert nicht die Farbe. 3) von sich wegstellen, μεταστησάμενος τοὺς ἄλλους, nachdem er die andern hatte abtreten lassen; τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων, sie abmarschieren lassen; auch = verbannen
 • μεθ-οδεία
  ἡ, List, Arglist
 • μεθ-οδευτής
  ὁ, der etwas kunstgemäß, methodisch betreibt
 • μεθ-οδευτικός
  ή, όν, kunstgemäß, methodisch
 • μεθ-οδεύω
  eigtl. nachgehen, verfolgen; bes. einen Gegenstand kunstgemäß, nach den Regeln, methodisch abhandeln; πῶς μεϑοδεύεται γυνή, wie eine Frau zu behandeln, ihr beizukommen ist; dah. von den Rednern auch = durch rhetorische Kunstgriffe überlisten, betrügen; vgl. argum
 • μεθ-οδ-ηγέω
  einen andern Weg führen
 • μεθ-οδικός
  ή, όν, methodisch, nach Regeln, kunstgemäß behandelnd, untersuchend; οἱ μεϑοδικοί, die methodisch, wissenschaftlich verfahren; ἡ μεϑοδική, die Methodik
 • μέθ-οδος
  ἡ, das Nachgehen, Verfolgen; wohl nur vom kunstgemäßen, wissenschaftlichen Verfolgen einer Idee, von der wissenschaftlichen Behandlung eines Gegenstandes, u. bes. das geregelte Verfahren dabei, die Methode. So vrbdt Arist., τέχνη καὶ μέϑοδος, der auch eine wissenschaftliche Abhandlung, Schrift, so nannte. Von den künstlichen Wendungen der Rhetoren wurde es übh. auf ein listiges Ersinnen übertragen, u. bedeutet später auch die List
 • μεθ-ολκή
  ἡ, das Ziehen nach einer andern Seite hin
 • μεθ-ομ-ῑλέω
  mit anderen Umgang haben, unter ihnen sein
 • μεθ-ορία
  ἡ, sc. γῆ, das Grenzland, die Grenze
 • μεθ-ορίζω
  angrenzen, Teil nehmen
 • μεθ-όριος
  zusammengrenzend, angrenzend; ἡ Θυρεᾶτις γῆ μεϑορία τῆς Ἀργείας καὶ Λακωνικῆς, ist das Grenzland von Argos u. Lacedämon. Häufig steht τὸ μεϑόριον substantivisch, die Grenze, Angrenzung
 • μεθ-ορκόω
  einen neuen Eid schwören lassen
 • μεθ-ορμάομαι
  hinterdrein streben, verfolgen, nachstrebend
 • μεθ-ορμίζω
  aus einem Hafen in den andern bringen; übh. aus einer Lage in die andere bringen; auf den Geist übertr.; zur See von einem Orte zum andern fahren
 • μέθυ
  υος, τό, Wein. Es hieß wohl jedes berauschende Getränk so, vgl. unser Met u. μέϑη
 • μεθυ-δότης
  ὁ, Beiname des Dionysus, der Weingeber
 • μεθ-υδριάς
  άδος, ἡ, Wassernymphe
 • μεθυ-δώτης
  ὁ, Bacchus
 • μεθυμναῖος
  ὁ, Beiwort des Bacchus, von der Stadt Methymna auf Lesbos, od. von μέϑυ
 • μεθ-ύπ-αρξις
  ἡ, das Nachvorhandensein, die Nachexistenz
 • μεθ-υπ-άρχω
  nach einem anderen sein, nachexistieren
 • μεθυ-πῖδαξ
  ακος, weinquellend
 • μεθυ-πλανής
  ές, vom Wein taumelnd
 • μεθυ-πλήξ
  ῆγος, vom Wein getroffen, trunken
 • μεθ-υπο-δέομαι
  sich andere Sohlen unterbinden, die Schuhe wechseln
 • μεθ-υπό-στρωσις
  ἡ, das Umbetten, Verändern des Lagers
 • μεθύσης
  ὁ, getadelt
 • μέθυσις
  ἡ, das Berauschen
 • μεθύσκω
  berauschen, in Wein trunken machen, auch übertr. wie unser berauschen. Üb. benetzen. Pass. sich berauschen, zechen; berauscht werden
 • μέθυσμα
  τό, ein berauschender Trank
 • μεθυσο-κότταβος
  ὁ, sich beim Kottabus berauschend
 • μέθυσος
  weintrunken, berauscht, od. den Trunk liebend; bes. von Weibern; vom Manne
 • μεθυσο-χάρυβδις
  ἡ, die Wein-Charybdis, kom. für Weinsäuferin
 • μεθ-ύστερος
  hinterher, später, οἱ μεϑύστεροι, die Nachkommen; das neutr. μεϑύστερον, adverbial, später, nochmals; zu spät
 • μεθυστής
  ὁ, der sich oft berauscht, der Trunkenbold
 • μεθυστικός
  zum Berauschen, zur Trunkenheit gehörig, geneigt
 • μεθύστρια
  ἡ, ein den Trunk liebendes Weib
 • μεθυ-σφαλέω
  von Wein berauscht taumeln
 • μεθυ-σφαλής
  ές, vom Wein taumelnd, schwankend; aber μεϑ. λάγυνος, ist wohl die durch Wein zum Wanken, Taumeln bringt
 • μεθυ-τρόφος
  Wein ziehend, nährend
 • μεθυ-χάρμων
  ονος, weinfroh, Liebhaber des Weins
 • μεθύω
  trunken sein, vom Wein berauscht sein; βοείην μεϑύουσαν ἀλοιφῇ, stark mit Öl getränkt; κώπην ἅλμης τὴν μεϑύουσαν ἔτι, noch naß; auch πληγαῖς μεϑύων, taumelnd vor Schlägen; δέμας ὕπνοις μ., schlaftrunken
 • μει-αγωγέω
  eigtl. ein Opfertier, μεῖον, bringen u. den φράτορες geben; abwägen; τὴν τραγῳδίαν, eine Tragödie gleichsam nach Fleischergewicht abwägen; weniger wiegen
 • μει-αγωγία
  ἡ, das Darbringen eines Opfertieres für die φράτορες
 • μει-αγωγός
  der den φράτορες ein Opfertier darbringt
 • μειδάω
  lächeln; κάρχαρον μειδῆσαι, grinsend, höhnisch lächeln; auch von leblosen Dingen: lächelnd, freundlich aussehen. Von γελάω wird es so unterschieden, daß dieses das laute, schallende Lachen ist, μειδάω das lautlose, sanfte Lächeln
 • μείδημα
  τό, das Lächeln
 • μειδίᾱσις
  ἡ, das Lächeln
 • μειδιαστικός
  zum Lächeln geneigt
 • μειζονότης
  ητος, ἡ, das Größersein, bes. die größere Zahl, Mehrheit, Ggstz ἐλαττονότης
 • μείλια
  τά, alles Erheiternde, Vergnügende, bes. erfreuliche Gaben; ἐγὼ δ' ἐπὶ μείλια δώσω, wo vom Brautschatz die Rede ist; auch Schmuck- u. Spielsachen. Geschenke zur Buße od. Sühne, um den Beleidigten wieder zu versöhnen
 • μείλιγμα
  τό, alles zur Besänftigung, Beruhigung, Erheiterung Dienende; μειλίγματα ϑυμοῦ, Leckerbissen, welche der Hausherr den Hunden gibt; Χρυσηΐδων μείλιγμα, heißt Agamemnon, Liebling, Luft der Chryseis; bes. von Sühnopfern; νούσων, Heilmittel; Μουσῶν, erheiternder Gesang; auch was eine Speise schmackhaft macht; mildernde Ausdrücke
 • μειλικτήριος
  u. μειλικτικός
  zum Versöhnen, Beruhigen geeignet, τὰ μειλικτήρια, Sühnopfer
 • μείλινος
  von Eschenholz, eschen
 • μείλιξις
  ἡ, das Besänftigen, Versöhnen
 • μειλίσσω
  mild, angenehm machen, erheitern, bes. freundlich behandeln, einem zu Gefallen etwas Tun; πυρὸς μειλίσσειν ὦκα, = χαρίζεσϑαι, den Toten einen Gefallen Tun, indem man ihnen die Verbrennung, ihren Anteil am Feuer gewährt, τινὰ τραπέζῃ, bewirten; übh. besänftigen; übertr., λιπαροῖς χεύμασιν γαίας οὖδας μειλίσσειν, durch reichliche Überschwemmungen den Erdboden erfreuen, befruchten; στυγίους μητρὸς ὀργάς, besänftigen. Pass. erheitert werden, sich erheitern; μηδέ τί μ' αἰδόμενος μειλίσσεο, μηδ' ἐλεαίρων, aus Achtung gegen mich rede mir nicht zum Munde, schone, mildre nichts; versöhnen. Vgl. μέλι, μειλίχιος, mulceo, mild
 • μειλίχη
  ἡ, der lederne Riemen der Faustkämpfer in seiner ältesten Gestalt, als noch keine Nägel eingefügt waren, ein sanfter, weicher Faustriemen
 • μειλιχία
  ἡ, Sanftmut, Milde, μειλιχίη πολέμοιο, schonendes, laues Betreiben des Krieges; Freundlichkeit
 • μειλιχιεῖον
  τό, Tempel des Zeus μειλίχιος
 • μειλίχιος
  besänftigend, schmeichelnd, liebkosend, anmutig, αἰδοῖ μειλιχίῃ, mit anmutiger Scheu; von Worten; προςαυδᾶν μειλιχίοισιν, mit liebkosenden Schmeichelworten anreden; von Quellen. Ζεὺς Μειλίχιος, der Beschützer derer, die ihn mit Sühnopfern anrufen u. versöhnen; ihm wurden in Athen jährlich die Διάσια gefeiert; auch Dionysus heißt so
 • μειλιχό-βουλος
  mild ratend
 • μειλιχό-γηρυς
  heißt Adrast, mit süßer, lieblicher Stimme
 • μειλιχό-δωρος
  süße, angenehme Gaben spendend
 • μειλιχό-μειδε Σαπφοῖ
  süß, sanft lächelnd
 • μειλιχό-μητις
  sanften Sinnes
 • μειλιχό-μῡθος
  von angenehmer, einschmeichelnder Rede
 • μείλιχος
  ον, freundlich, liebreich, mild; von Personen; πᾶσιν, gegen alle
 • μεῖον
  ονος, τό, das Schaf, welches an dem dritten Tage des athenischen Festes der Apaturien, κουρεῶτις, der Vater, wenn er seinen Sohn in die Register der φράτορες eintragen ließ, als Opfer u. Ehrengeschenk darbrachte; dah., daß es ein bestimmtes Gewicht haben mußte, von den φράτορες gewogen wurde, und daß dabei es ein herkömmlicher Spaß gewesen sei, μεῖον, μεῖον, zu leicht, zu leicht! zu rufen
 • μειον-εκτέω
  weniger als ein anderer haben, d. i. zu kurz kommen, im Nachteil sein
 • μειον-έκτημα
  τό, das Wenigerhaben, der Nachteil, Ggstz von πλεονέκτημα
 • μειον-έκτης
  ὁ, der weniger hat, zu kurz kommt, im Nachteil ist
 • μειον-εξία
  ἡ, das Wenigerhaben, im Nachteil Sein
 • μειόνως
  weniger, zu wenig, ἔχειν, zu gering sein
 • μειότερος
  kleiner
 • μει-ουρία
  ἡ, Kurzschwänzigkeit
 • μει-ουρίζω
  den Schwanz kürzer machen, übh. abstutzen
 • μεί-ουρος
  kurz-, stutzschwänzig; bei den Gramm., Hexameter, welche in einem der letzten beiden Füße eine Kürze statt einer Länge haben, wie ὅπως ἴδον αἴολον ὄφιν; Rhett., eine Periode mit zu kurzem Nachsatz
 • μειό-φρων
  ον, leichtsinnig, töricht
 • μειόω
  kleiner machen, verringern, verkleinern; μηδὲν μείου τοῠ ἀληϑοῦς τὰ τῶν πολεμίων, stelle es nicht geringer dar; pass. weniger, auch geringer, schlechter werden, abnehmen; τινός, nachstehen
 • μειρακι-εξ-απάτης
  ὁ, der Knabenbetrüger, heißen die Philosophen
 • μειρακιεύομαι
  sich wie ein Knabe, mutwillig, kindisch betragen
 • μειρακίζομαι
  ein Knabe werden, aus den Kinderjahren in die Knabenjahre kommen
 • μειρακικός
  knabenhaft
 • μειράκιον
  τό, Knabe, bes. vom 14. bis 20. Jahre; ἐκ μειρακίου, von Kindheit an
 • μειρακιόομαι
  zum μειράκιον werden, heranwachsen
 • μειρακίσκη
  ἡ, Mägdlein
 • μειρακι-ώδης
  ες, knabenhaft, mutwillig, töricht
 • μειρακύλλιον
  τό, Bübchen
 • μεῖραξ
  ακος, ὁ u. ἡ, Knabe, Mädchen; auch im obszönen Sinne, qui muliebria patitur, ὁ μεῖραξ
 • μείρομαι
  als seinen Anteil empfangen, gew. mit der Nebenbdtg des Gebührenden, ἥμισυ μείρεο τιμῆς, empfange als deinen gebührenden Anteil die Hälfte der Ehre; auch = durchs Los verteilen, nach dem Lose unter sich verteilen, u. übh. teilen. Dah. im perf. (durchs Los) einer Sache teilhaft sein; in Beziehung auf die Verteilung der Welt sagt Poseidon ἕκαστος δ' ἔμμορε τιμῆς; εἱμαρμένος, es ist durch das Los zugeteilt, durch das Schicksal bestimmt; τοιαῦτ' ἔφραζε πρὸς ϑεῶν εἱμαρμένα τῶν Ἡρακλείων ἐκτελευτᾶσϑαι πόνων, das von den Göttern Bestimmte, von den Arbeiten des Herakles; ἡ εἱμαρμένη, das Schicksal, Verhängnis; μειρομένη γονάτων = ἀμειρομένη, getrennt von, beraubt
 • μείς
  ὁ, der Monat
 • μείωμα
  τό, die Verringerung, Verminderung
 • μει-ώνυμος
  mit kleinerem Anzeiger, von Verhältnissen in der Arithmetik
 • μείωσις
  ἡ, das Verringern, Verkleinern
 • μειωτικός
  zum Verkleinern gehörig, verkleinernd
 • μειωτός
  verkleinernd, zu verkleinern, der Verkleinerung fähig
 • μελάγ-γειος
  u. μελάγ-γαιος
  u. μελάγ-γεως
  schwarzerdig, von schwarzem, gutem Boden
 • μελάγ-γληνος
  schwarzäugig
 • μελάγ-γυιος
  mit schwarzen Gliedern
 • μελάγ-καρπος
  mit schwarzer Frucht
 • μελάγ-κερος
  mit schwarzen Hörnern
 • μελαγ-κευθής
  ές, im Dunkel verborgen
 • μελάγ-κολπος
  mit schwarzem Busen
 • μελαγ-κόμης
  ὁ, schwarzhaarig
 • μελαγ-κορυφίζω
  singen wie der μελαγ-κόρυφος
 • μελαγ-κόρυφος
  mit schwarzem Scheitel, ὁ μελ., ein Vogel, der Mönch
 • μελαγ-κράϊνος od. μελάγκραινος
  aus Binsen geflochten
 • μελάγ-κρανις
  ιος, ἡ, die Binsenart, die schwarze Knöpfchen od. Kolben an der Spitze trägt
 • μελαγ-κρήδεμνος
  mit schwarzer Hauptbinde
 • μελαγ-κρήπῑς
  ῑδος, mit schwarzer Grundlage, schwarzen Schuhen
 • μελάγ-κροκος
  mit schwarzem Einschlag im Gewebe, allgemein von einem Schiffe, mit schwarzen Segeln
 • μελάγ-κωπος
  mit schwarzem Griffe
 • μελαγ-χαίτης
  ὁ, der schwarzhaarige; Poseidon
 • μελάγ-χειμα
  τά, Flecken, wo der Winterschnee geschmolzen ist, u. die daher schwarz aussehen; sie dienen den Hafen zum Winterlager
 • μελάγχιμος
  schwarz
 • μελαγ-χίτων
  ωνος, mit schwarzem Unterkleide, schwarz gekleidet u. übertr. traurig
 • μελάγ-χλαινος
  mit schwarzem Oberkleide
 • μελάγ-χλωρος
  schwarzgelb od. schwarzbraun
 • μελαγ-χολάω
  schwarzgallig sein, an schwarzer Galle leiden, melancholisch sein; rasen
 • μελαγ-χολία
  ἡ, Schwarzgalligkeit, Melancholie, Tiefsinn, durch die ins Blut sich ergießende Galle entstehend
 • μελαγ-χολικός
  ή, όν, zu schwarzer Galle gehörig, zum Tiefsinn, zur Melancholie geneigt
 • μελάγ-χολος
  mit schwarzer Galle bestrichen
 • μελαγ-χολώδης
  ες, von schwarzgalliger, melancholischer Beschaffenheit
 • μελαγ-χροιής
  ές, von der dunkelbraunen Farbe eines Heldenantlitzes
 • μελάγ-χροος
  u. μελάγ-χρως
  ωτος, von schwarzer, dunkler Farbe, schwarzer, dunkelfarbiger Haut, bes. von der bräunlichen, kräftigen Gesichtsfarbe des viel im Freien lebenden Mannes
 • μελάγ-χυμος
  u. μελάγ-χῡλος
  mit schwarzem Safte
 • μέλαθρον
  τό, die Stubendecke, bes. der große Querbalken, welcher die Decke trägt. Auch das Dachgebälk, Dachgesims. Dach; gew. übh. Haus, Wohnung, ; τῶνδ' ἐκ μελάϑρων, die Höhle des Philoktet bezeichnend; bes. von Häusern der Fürsten; von μελαίνω, weil in der Decke das Loch zum Rauchfang angebracht war
 • μελαθρόω
  mit Balken verbinden, befestigen
 • μελαινάς
  άδος, ἡ, ein Fisch
 • μελαινίδες
  αἱ, eine schwärzliche Muschel- oder Schneckenart
 • μελαινίς
  ίδος, ἡ, die schwarze, nächtliche, Beiwort der Aphrodite in Korinth
 • μελαινόῤ-ῥῑν
  ῑνος, schwarznasig
 • μελαινό-φαιος
  schwarzgrau
 • μελαίνω
  schwarz machen, schwärzen, übertr., φράσιν, einen dunklen Ausdruck brauchen; pass. schwarz werden; vom Blute; von der beim Pflügen aufgerissenen Erde; vom Kinne, das durch den wachsenden Bart dunkler gefärbt wird; von dem Dunklerwerden der reisenden Trauben
 • μελαμ-βαθής
  ές, mit schwarzer Tiefe, tief und schwarz
 • μελαμ-βαφής
  ές, schwarzgefärbt
 • μελάμ-βιος
  von schwarzem, dunklem Leben
 • μελάμ-βοος
  mit schwarzen Ochsen
 • μελαμ-βόρεος
  ὁ, u. μελαμ-βόρειον
  τό, der schwarze Nordwind
 • μελά-μβροτος
  mit schwarzen Menschen, von schwarzen Menschen bewohnt
 • μελάμ-βωλος
  schwarzschollig
 • μελαμ-πᾱγής
  ές, schwarz geronnen, schwarz und fest
 • μελάμ-πεδος
  mit schwarzem Boden
 • μελάμ-πεπλος
  in schwarzem Schleier, schwarz umhüllt; Persephone
 • μελαμ-πέταλος
  schwarzblätterig
 • μελάμ-πετρος
  schwarzfelsig
 • μελαμ-πόδιον
  τό, schwarze Nießwurz, soll nach Melampus benannt sein, der ihren Gebrauch zuerst gelehrt habe
 • μελαμ-πόρφυρος
  dunkelpurpurfarbig
 • μελάμ-πους
  πουν, schwarzfüßig
 • μελάμ-πτερος
  schwarzflügelig, schwarzgefiedert
 • μελάμ-πῡγος
  mit schwarzem, schwarzbehaartem Hintern, was als Zeichen besonderer Mannhaftigkeit galt
 • μελάμ-πῡρον
  τό, schwarzer Weizen, ein Unkraut im Weizen
 • μελαμ-φαής
  ές, schwarz scheinend, dunkel
 • μελάμ-φυλλος
  schwarzblätterig, mit dunklem Laube, dichtbelaubt; τὸ μελάμφυλλον, eine Pflanze, Bärenklau
 • μελάμ-φωνος
  mit dunkler, heiserer Stimme
 • μελαμ-ψήφῑς
  ῑδος, mit schwarzen Steinchen, Kieseln
 • μέλαν
  τό, das Schwarze. Als subst. bes. die Tinte
 • μελαν-άετος
  od. -αίετος, ὁ, der schwarze Adler
 • μελαν-άθηρ
  ερος, ὁ, eine besondere Weizenart
 • μελαν-αιγίς
  ίδος, ἡ, mit schwarzer Aegis, in schwarzes Unwetter, in Sturmwolken gehüllt, die Erinys. In Athen auch Beiname des Bacchus, wie auch ein schwarzer od. dunkelroter Wein hieß
 • <<< list operone >>>