215 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • λῃστο-δόχος
  Räuber aufnehmend
 • λῃστο-κτόνος
  Räuber tötend. Aber λῃστό-κτονος, von Räubern getötet
 • λῃστο-τροφέω
  durch Raub ernähren, erhalten
 • λῃστρικός
  λῃστρικοί, οἱ, Räuber; τὸ λῃστρικόν, die Räuberbande
 • λῄτ-αρχος
  ὁ, öffentlicher Oberpriester
 • λῄτειρα
  ἡ, öffentliche Priesterin
 • λῃτήρ
  ῆρος, ὁ, öffentlicher Priester
 • ληψι-λογό-μισθος
  τέχνη, (für ληψ- ολιγό-μισϑος, wenig Sold bekommend), von den Akademikern, die sich ihren Unterricht bezahlen ließen
 • λῆψις
  ἡ, das Annehmen. Empfangen, Erhalten. Das Gefangennehmen; das Fangen; die Einnahme einer Stadt. Bei den Ärzten = der Anfall einer Krankheit, bes. Fieberanfall. - Bei den Rhetoren und Dialektikern. wie λῆμμα, der angenommene Satz
 • λι -
  Präfixum mit verstärkender Kraft, wie λα- u. λαι-
 • λιάζω
  beugen; im Gebrauch war nur λιάζομαι, ἐλιάσϑην, seitwärts ausweichen, weggehen, gew. von Menschen; beim Angriff; ἐκ ποταμοῖο, ἀπὸ πυρκαϊῆς, aus dem Strom entrinnend, vom Scheiterhaufen weggehend; δεῠρο λιάσϑης, hierher entwichst du. Auch von den Meereswellen, ἀμφὶ δ' ἄρα σφι λιάζετο κῦμα ϑαλάσσης, die Woge wich zur Seite um die aus der Tiefe des Meeres heraufsteigenden Göttinnen; vom Traumbilde entschwinden. Zuweilen = ausgleiten, sinken, πρηνὴς ἐλιάσϑη, er fiel vornüber; αὐτὰρ ὁ ὄρνις αὐχέν' ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασϑεν, die Flügel sanken, des sterbenden Vogels
 • λίᾱν
  sehr, gar sehr, zu sehr; übh. stark, heftig; ἡ λίαν φιλότης, die zu große Liebe; ὥστε μὴ λίαν στένε, nicht zu sehr; ἐκεῖνο ἐννοῶ, μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωφρονισϑείην, daß ich nur zu schnell zur Besonnenheit zurückgeführt werden dürfte; κεῖνος κεῖται ὀλέϑρῳ καὶ λίαν γε ἐοικότι, im Verderben, und zwar einem nur allzusehr verdienten
 • λι-ανθής
  ές, sehr blühend
 • λιαρός
  warm, lau; von warmen Quellen; οὖρος λ., ein lauer, linder Wind. Überhaupt: mild, sanft, ὕπνος, linder Schlaf
 • λιβάδιον
  τό, ein feuchter Ort, Au, Wiese. Als dim. von λιβάς, kleiner Quell
 • λιβάζω
  fließen lassen, träufeln; rinnen, fließen (von einer Quelle)
 • λιβανίδιον
  τό, etwas, wenig Weihrauch
 • λιβανίζω
  wie Weihrauch riechen
 • λιβανικός
  von Weihrauch, ihn betreffend
 • λιβάνινος
  von Weihrauch gemacht
 • λιβανο-κᾱΐα
  ἡ, das Weihrauchanzünden
 • λιβανο-μάννα
  ἡ, Weihrauchmanna
 • λιβανό-μαντις
  ὁ, der aus dem Dampfe des Weihrauchs weissagt
 • λίβανος
  ὁ, der Weihrauchbaum, u. der Weihrauch selbst
 • λιβανο-φόρος
  Weihrauch tragend, hervorbringend
 • λιβανό-χροος
  weihrauchfarbig
 • λιβανόω
  mit Weihrauch mischen
 • λιβαν-ώδης
  ες, weihrauchartig, wie Weihrauch duftend
 • λιβανωτίζω
  mit Weihrauch räuchern; auch = weihrauchähnlich sein
 • λιβανώτινος
  von Weihrauch gemacht
 • λιβανωτίς
  ίδος, ἡ, 1) Rosmarin, wegen seines dem Weihrauch, λιβανωτός, ähnlichen Duftes. 2) λιβανωτὶς καχρυφόρος oder καχρυόεσσα, eine ebenso duftende Doldenpflanze
 • λιβανωτο-πωλέω
  Weihrauch verkaufen
 • λιβανωτο-πώλης
  ὁ, der Weihrauchverkäufer
 • λιβανωτός
  ὁ, Weihrauch, das Harz des Baumes λίβανος, das als Räucherwerk beim Opfer gebraucht wurde; χόνδρος λιβανωτοῦ heißt er, wenn er in kleinen Stücken ist, μάννα λιβανωτοῦ ganz zerrieben. Auch der Ort, wo Weihrauch verkauft wird; Rauchfaß
 • λιβανωτο-φόρος
  Weihrauch tragend, hervorbringend
 • λιβανωτρίς
  ίδος, ἡ, Weihrauchbüchse, Räucherfaß
 • λιβάς
  άδος, ἡ, das Tröpfelnde, Rinnende, Naß, der Quell. Von Tränen
 • λίβον
  τό, das lat. libum, eine Kuchenart
 • λιβό-νοτος
  ὁ, ein Wind, zwischen Süd u. Südost, auch λιβοφοίνιξ genannt
 • λίβος
  τό, Tropfen. Übh. = λιβάς, von Tränen
 • λιβρός
  triefend, feucht; auch = trüb, dunkel, vielleicht von den Regenwolken hergenommen
 • λιβυκή
  ἡ, eine Pflanze, sonst ἄγχουσα
 • λίβυον
  τό, wilder Lotos
 • λιβυός
  ὁ, ein unbekannter Vogel
 • λιβυρνίς
  ίδος, ἡ, u. λιβυρνικόν
  τό, sc. πλοῖον, ein leichtgebautes, schnellsegelndes Schiff
 • λίβυς
  υος, ὁ, eine unschädliche Schlangenart; ein schwarzer Wasserkrug, der auf das Grab unverheiratet Gestorbener gestellt wurde
 • λίγα
  adv. zu λιγύς, helltönend, laut
 • λιγαίνω
  hell, laut rufen; hell tönen, schreien; φόρμιγγι, auf der Phorminx spielen
 • λίγγω
  nur λίγξε βιός, der Bogen schwirrte, ertönte laut
 • λίγδην
  die Oberfläche streifend, ritzend
 • λίγδος
  ὁ, Mörser, Reibstein; Durchschlag u. eine durchlöcherte Form der Metallgießer u. Töpfer. Auch eine durchlöcherte Tonform, in welche das wächserne Modell gesetzt wird, nach welchem eine hohle Statue von Erz gegossen werden soll
 • λιγνυόεις
  εσσα, εν, räucherig, qualmig
 • λιγνύς
  ύος, ἡ, der Rauch, Qualm; vom Opferrauch
 • λιγνυ-ώδης
  ες, räucherig, qualmig, Hippocr. u. Sp.
 • λιγουρο-κώτιλος
  laut geschwätzig
 • λιγυ-άοιδος
  hell singend
 • λιγυ-ηχής
  ές, hell, laut tönend
 • λιγύ-θροος
  hell tönend
 • λιγύ-κροτος
  laut rauschend, lärmend
 • λιγύ-μολπος
  hell, laut singend
 • λιγύ-μοχθος
  sich mit hellem Gesange abmühend
 • λιγύ-μῡθος
  hell, laut redend
 • λιγυ-πνείων
  οντος, u. λιγύ-πνοιος
  laut wehend, sausend
 • λιγύ-πνοος
  laut wehend, pfeifend
 • λιγυ-πτερό-φωνος
  hell mit den Flügeln tönend, schwirrend
 • λιγυ-πτέρυγος
  mit den Flügeln hell schwirrend, von der Cikade
 • λιγυρίζω
  hell singen
 • λιγυρός
  hell, laut tönend, vom durchdringenden, scharfen Ton, vom sausenden, pfeifenden Winde; von der sausenden Peitsche; von der Stimme der Sirenen; vom hellen Gesange eines Vogels; schwirrend; λιγυρὸν καὶ ϑρηνῶδες, von der chromatischen Tonleiter. Übh. angenehm, reizend
 • λιγυρό-φωνος
  mit heller Stimme
 • λιγύς
  εῖα, ύ, hell, laut tönend, von jedem scharfen, durchdringenden Ton; vom pfeifenden, sausenden Winde; von der helltönenden Phorminx. Auch von Menschen, bes. Beiwort des Nestor; auch vom Thersites, der laut Redende. Adv. λιγέως, vom lauten Weinen; λιγέως ἀγορεύειν, laut reden, zugleich mit der Nebenbedeutung des Nachdrücklichen, Eindringlichen; vom Winde
 • λίγυσμα
  τό, das helle Tönen
 • λιγύ-φθογγος
  hell, laut tönend, rufend, stets Beiwort der Herolde; πτέρυγες, der Heuschrecken
 • λιγυ-φωνέω
  hell, laut tönen, rufen
 • λιγύ-φωνος
  ἑταίρη, die Cither
 • λιθ-αγωγός
  μηχανή, Steine herbeiführend
 • λιθάζω
  steinigen; mit Steinen werfen, schleudern
 • λίθαξ
  ακος, steinig, felsig, hart. Als subst. ἡ, kleiner Stein, Felsstück; ἀνϑηραί, Edelsteine; τρητή, Bimsstein
 • λιθ-αργύρινος
  u. λιθ-αργύρεος
  α, ον, aus λιϑάργυρος gemacht
 • λιθ-άργυρος
  ἡ, eigtl. Steinsilber, Glätte, Silber- u. Bleiglätte, die beim Schmelzen des Silbers u. s. w. entsteht, spuma argenti. Auch ein Metall, aus dem weiße, dem Zinn ähnliche Gefäße gemacht wurden, wahrscheinlich eine Mischung von Blei u. Silber, stannum
 • λιθαργυρο-φανής
  ές, wie λιϑάργυρος aussehend
 • λιθάριον
  τό, Steinchen
 • λιθασμός
  ὁ, Steinigung
 • λιθαστής
  ὁ, der Steiniger
 • λιθαστικός
  ὁ, steinigend
 • λιθεία
  ἡ, Baumaterialien von Steinen; auch Edelstein
 • λίθειος
  steinern; βολή, Steinwurf
 • λιθεύω
  steinigen
 • λιθη-λογής
  ές, von gesammelten Steinen
 • λιθιακά
  τά, eine Schrift des Orph. über Steine, bes. Edelsteine
 • λιθίᾱσις
  ἡ, die Krankheit des Blasensteins, Steinschmerzen. Auch ein verhärteter Auswuchs am Augenlide
 • λιθιάω
  den Blasenstein haben, an Steinschmerzen leiden
 • λιθίδιον
  τό, Steinchen. Auch Edelstein. Vom Blasenstein
 • λιθίζω
  wie ein Stein aussehen
 • λιθικός
  die Steine betreffend
 • λίθινος
  von Stein, steinern; von Statuen; τὰ λίϑινα, steinerne Statuen. Adv., λιϑίνως βλέπειν πρός τινα, wie versteinert ansehen
 • λίθιον
  τό, Steinchen
 • λιθό-βλητος
  u. λιθο-βλής
  ῆτος, mit Steinen geworfen, mit Steinen besetzt; καρύη, παισὶ λιϑοβλήτου παίγνιον εὐστοχίης, ein Spiel des glücklichen Steinwurfes
 • λιθο-βολέω
  u. λιθο-βολεύω
  mit Steinen werfen, steinigen
 • λιθο-βόλημα
  τό, der Steinwurf
 • λιθο-βολήσιμος
  steinigend
 • λιθο-βολία
  ἡ, u. λιθο-βολισμός
  ὁ, das Steinwerfen, Steinigen
 • λιθο-βόλος
  mit Steinen werfend, schleudernd; bes. μηχανή, auch τὸ λιϑοβόλον, eine Wurfmaschine, Steine zu schleudern. Aber λιθόβολος ist = mit Steinen geworfen, gesteinigt; λιϑόβολον αἷμα δράκοντος, das Blut des mit Steinen getöteten Drachen
 • λιθό-γληνος
  mit steinernen Augen, πρόςωπον Τανταλίδος, der Niobe od. durch die Augen versteinernd, Medusa
 • λιθο-γλύπτης
  ὁ, Steinschneider
 • λιθο-γλυφής
  ές, in Stein gemeißelt, eingegraben
 • λιθο-γλυφία
  ἡ, das Steinschneiden
 • λιθο-γλώχῑν
  ῑνος, mit steinerner Spitze
 • λιθο-γνωμικόν
  τό, sc. βιβλίον, ein Buch von der Kenntnis der Steine
 • λιθο-γνώμων
  ον, Steine, bes. Edelsteine kennend
 • λιθο-γόνος
  Steine erzeugend
 • λιθό-δενδρον
  τό, Steinbaum, baumförmig gebildete Korallen
 • λιθο-δερκής
  Γοργώ, zu Stein blickend, durch den Anblick in Stein verwandelnd
 • λιθό-δερμος
  mit steinerner Haut oder Schale, übertr. vom Menschen
 • λιθο-δικτέω
  mit Steinen werfen
 • λιθό-δμητος
  u. λιθο-δόμητος
  von Steinen gebaut
 • λιθο-δόμος
  von Steinen bauend, ὁ, der Maurer
 • λιθο-ειδής
  ές, steinartig
 • λιθο-εργής
  ές, zu Stein machend, versteinernd, Medusa
 • λιθο-εργός
  zu Stein machend; der Steinarbeiter
 • λιθο-θεσία
  ἡ, das Steinezusammensetzen
 • λιθο-θήρας
  ὁ, Steinjäger, -sammler
 • λιθο-κάρδιος
  mit steinernem Herzen
 • λιθο-κέφαλος
  mit steinernem, hartem Kopfe
 • λιθό-κολλα
  ἡ, Steinkitt
 • λιθο-κόλλητος
  u. λιθό-κολλος
  mit Steinen gekittet, mit eingefügten Steinen, bes. eingesetzten Edelsteinen verziert; ὀροφαὶ δι' ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ καὶ λιϑοκολλήτου διαπεποικιλμένα, Verzierung mit Edelsteinen od. Marmor. Übertr., ψυχὴ σκληρά, χάλυβος λιϑοκόλλητον στόμιον παρέχουσα, gleichsam einen stählernen Steinzügel anlegend
 • λιθο-κοπία
  ἡ, das Steinhauen
 • λιθο-κοπικός
  ή, όν, zum Steinhauen gehörig; ἡ λιϑοκοπικὴ τέχνη, Steinhauerkunft
 • λιθο-κόπος
  ὁ, Steinhauer
 • λιθο-κρήδεμνος
  mit Steinen umkränzt, umgeben
 • λιθο-κτονία
  ἡ, das Töten durch Steinigung
 • λιθο-λάβος
  ὁ, ein Instrument, Blasensteine herauszunehmen
 • λιθο-λαμπής
  ές, von Steinen glänzend
 • λιθο-λευστέω
  mit Steinen werfen, steinigen
 • λιθο-λεύστης
  ὁ, der mit Steinen wirst, der Steiniger
 • λιθό-λευστος
  gesteinigt, auch: steinigenswert, verbrecherisch; ἄρης, Steinigungstod
 • λιθο-λογέω
  Steine lesen, sammeln
 • λιθο-λόγημα
  τό, Sammlung u. Zusammenfügung von Steinen
 • λιθο-λογία
  ἡ, das Steinlesen, -sammeln
 • λιθο-λόγος
  Steine lesend, sammelnd, die zum Bau tauglich sind, Maurer
 • λιθο-μανής
  ές, Steine rasend liebend
 • λιθό-ξεστα
  εἴδωλα, aus Stein gehauen
 • λιθο-ξόανος
  νεώς, mit steinerner Bildsäule geschmückt
 • λιθο-ξοεῖον
  τό, Werkstätte des λιϑοξόος
 • λιθο-ξοέω
  Steine behauen, bearbeiten
 • λιθο-ξοϊκός
  ή, όν, zum Behauen, Bearbeiten der Steine gehörig
 • λιθο-ξόος
  Steine glättend, behauend, bearbeitend, ὁ λ., der Steinmetz
 • λιθο-ποιέω
  zu Stein machen, versteinern
 • λιθο-ποιός
  zu Stein machend, versteinernd
 • λιθο-πρίστης
  Steine sägend
 • λίθος
  1) ὁ, der Stein, Felsblock; so oft als Sinnbild des Unerbittlichen, Gefühllosen. Von der steinernen Wurfscheibe; übh. Steine, welche die Kämpfenden auf einander schleudern; λίϑον τινὰ ποιεῖν, zu Stein machen, versteinern; πάντα λίϑον κινεῖν, eigtl. im Spiel jeden Stein ziehen, d. i. alles in Bewegung setzen, um einen Zweck zu erreichen. In Athen ist ὁ ἐν τῇ πυκνὶ λίϑος die steinerne Rednerbühne, von der herab die Redner zum Volk sprachen. Auf der ἀγορά ist auch ὁ τοῦ κήρυκος λίϑος, auf welchen sich der Herold stellt, wenn er etwas öffentlich ausruft; auf einem andern Steine, ἐν ἀγορᾷ πρὸς τῷ λίϑῳ, mußte jeder Thesmothet schwören, u. im Areopag stand der Kläger auf einem Steine. 2) ἡ λίϑος, = masc., von dem Wurfsteine. Nach den Gramm. bes. die edleren, zur Politur u. feineren Bearbeitung geeigneten Steine, bes. Edelsteine; ἦν ἡ κρηπὶς λίϑου ξεστοῦ κογχυλιάτου, geglätteter Muschelmarmor; ἡ Ἡρακλεία λίϑος, der Magnet. Der Probierstein; der Grabstein; συγ κυρκανήσας ἐν σκύφῳ χυτῆς λίϑου, eine Art Glasfluß. Der Blasenstein
 • λιθο-σπαδής
  ἁρμός, ὁ, ein durch Wegreißen, σπάω, eines Steines entstandener Spalt
 • λιθό-σπερμον
  τό, Steinsamen, eine Pflanze
 • λιθοσ-σόος
  mit Steinen scheuchend, durch Steinwürfe verjagend
 • λιθο-στεγής
  ές, mit Steinen gedeckt
 • λιθό-στρωτος
  u. λιθό-σπρατος
  mit Steinen belegt, gepflastert, ausgelegt, übh. von Steinen gebaut; auch von musivischer Arbeit
 • λιθο-τομεῖον
  τό, die Werkstätte des λιϑοτόμος
 • λιθο-τομέω
  Steine ausschneiden; Ἀφροδίτη λίϑου λευκοῦ λιϑοτομηϑεῖσα, aus Stein gehauen
 • λιθο-τομία
  ἡ, das Hauen, Brechen der Steine, Steinbruch. Auch das Ausschneiden des Blasensteins
 • λιθο-τομικός
  ή, όν, zum Steinschneiden, -hauen gehörig, ἡ λιϑοτομική, sc. τέχνη, die Kunst des Steinhauens
 • λιθο-τόμος
  Steine hauend, brechend, τὸ λιϑοτόμον, ein Instrument zum Ausschneiden des Blasensteins. Aber λιϑότομος, aus Stein gehauen, geschnitten
 • λιθο-τράχηλος
  mit steinernem Halse, übertr. halsstarrig
 • λιθο-τριβικός
  ή, όν, zum Steinschleifen gehörig, ἡ λιϑοτριβική, sc. τέχνη, die Steinschleiferkunft
 • λιθ-ουλκέω
  Steine heraus-, in die Höhe ziehen
 • λιθ-ουλκός
  Steine heraus-, in die Höhe ziehend
 • λιθ-ουργεῖον
  τό, die Werkstätte des λιϑουργός
 • λιθ-ουργέω
  in Stein arbeiten, Steine behauen u. bearbeiten. Auch = in Stein verwandeln, versteinern
 • λιθ-ουργής
  ές, aus Stein gearbeitet
 • λιθ-ουργία
  ἡ, Bearbeitung der Steine
 • λιθ-ουργικός
  ή, όν, die Arbeit in Stein betreffend; ἡ λιϑουργική, sc. τέχνη, die Kunst, die Steine zu brechen und zu bearbeiten
 • λιθ-ουργός
  Steine bearbeitend, behauend; Bildhauer
 • λιθ-ουρία
  ἡ, das Steinharnen
 • λιθο-φορέω
  Steine tragen
 • λιθο-φόρος
  Steine tragend, führend, von Katapulten
 • λιθό-χροος
  steinfarbig
 • λιθό-ψωκτος
  Steine abreibend, glättend
 • λιθόω
  in Stein verwandeln, versteinern
 • λιθρανάριον
  τό, ein Fisch
 • λιθ-ώδης
  ες, steinähnlich, steinhart; steinig
 • λιθωδία
  ἡ, Steinhärte
 • λιθ-ωμότης
  ὁ, der auf dem Steine, auf der Rednerbühne vor dem Volke Schwörende
 • λιθ-ώπης
  ες, wie Stein anzusehen, steinern
 • λίθωσις
  ἡ, das Verwandeln in Stein, Versteinerung
 • λιθωτός
  versteinert, aus Stein gemacht
 • λικμαία heißt Demeter, die das Getreide Reinigende, dem Worfeln Vorstehende
 • λικμάς
  άδος, ἡ, die Worfschaufel
 • λικμάω
  mit der Worfschaufel, λικμός, das Getreide von der Spreu reinigen, worfeln
 • λίκμησις
  ἡ, das Worfeln des Getreides
 • λικμητήρ
  ῆρος, ὁ, der Getreidereiniger, Worfler
 • λικμητήριον
  τό, u. λικμητηρίς
  ίδος, ἡ, Werkzeug zum Getreidereinigen, Worfschaufel
 • λικμητικός
  zum Getreidereinigen gehörig, worfelnd
 • λικμητός
  ὁ, das Getreidereinigen, Worfeln
 • λικμός
  ὁ, ein Werkzeug, das Getreide auf der Tenne von der Spreu zu reinigen, Worfschaufel
 • λικνίτης
  ὁ, Beiname des Bacchus
 • λικνο-ειδής
  ές, von der Gestalt einer Schwinge
 • λίκνον
  τό, 1) eine Schwinge, Wiege, wie ein Korb geflochten. 2) = λικμός, eine Getreideschwinge zum Reinigen des Getreides von der Spreu. 3) ein Korb zum Tragen der Opfergeräte, in welchem bes. dem Bacchus die Erstlinge der Feldfrüchte zum Opfer dargebracht wurden, der Korb wurde auf dem Haupte getragen
 • λικνο-στεφέω
  den heiligen Korb, λίκνον, auf dem Kopfe tragen
 • λικνο-φορέω
  den heiligen Korb, λίκνον, auf dem Kopfe tragen, bes. bei bacchischen Festen
 • λικνο-φόρος
  den heiligen Korb λίκνον bes. bei bacchischen Festen u. Mysterien tragend
 • λικριφίς
  schräg, von der Seite
 • λιλαίομαι
  heftig begehren, verlangen, sich sehnen; λιλαιομένη πόσιν εἶναι, verlangend, daß er ihr Gemahl sei; auch von leblosen Dingen, wie von der Lanze; φόωςδε λιλαίεο, ans Licht strebe, sc. zu gelangen. Auch c. gen., ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο, nach dem Kriege sich sehnend, verlangend
 • <<< list operone >>>