207 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • κῦμα
  τό, von κύω, das Angeschwellte; 1) die Welle, Woge; von dem bewegten Meere u. von der Brandung. Von Luftwellen. Oft übtr., βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαίου στρατοῦ, die Heereswogen; bes. von heranwogendem Unglück. 2) wie κύημα, die Frucht im Mutterleibe, die Geburt; αὖϑις τῶνδε κῦμα λαμβάνει, den Keim empfangen; der Keim, junger Schoß des Kohls, der wie Spargel gegessen wurde. In der Architektonik eine Verzierung, Hohlleiste
 • κῡμαίνω
  wallen, wogen, Wellen schlagen; auch trans., ϑάλατταν, in Wellen aufregen; u. pass., μεγάλῳ πνεύματι κυμανϑὲν τὸ πέλαγος, das in Wogen aufgeregte Meer. Oft übertr. von leidenschaftlichen Gemütszuständen: aufwallen, aufbrausen; σὸν ἄνϑος ἥβας ἄρτι κυμαίνει, die Jugendblüte schäumt, wallt auf; πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ' ἔπη, gleichsam eine Flut von Worten; vom Haß. Anschwellen; κυστίδα, eine volle Blase haben; vom Heere, aus der graden Linie herauskommen
 • κύμανσις
  ἡ, das Wellenschlagen, die Bewegung in einer Wellenlinie
 • κῡμάς
  άδος, ἡ, schwanger
 • κῡματηδόν
  nach Art der Wellen
 • κῡματηρός
  wellenschlagend, wogend
 • κῡματίας
  ὁ, 1) wellenschlagend, wogend; übertr., unstet, unruhig. 2) Wellen erregend
 • κῡματίζω
  Wellen erregen, durch die Wellen in Bewegung setzen
 • κῡμάτιον
  τό, kleine Welle. In der Baukunst eine architektonische Verzierung, Hohlleiste, Hohlkehle
 • κῡματο-ᾱγής
  ές, Wogen brechend; δειναὶ κυματοαγεῖς ἆται, das wie Wogen anstürmende u. sich brechende, brandende Unheil
 • κῡματο-βόλος
  Wellen werfend, schlagend
 • κῡματόδρομος
  die Wellen durchlaufend
 • κῡματο-ειδής
  ές, wellenartig, wellenförmig
 • κῡματόεις
  εσσα, εν, wellenreich
 • κῡματό-κλυστος
  von den Wellen bespült
 • κῡματο-πλήξ
  ῆγος, von Wellen geschlagen
 • κῡματο-τρόφος
  Wellen ernährend
 • κῡματό-τροφος
  in den Wellen, im Meere ernährt
 • κῡματο-φθόρος
  auf den Wellen, dem Meere vernichtend
 • κῡματ-ωγή
  ἡ, Wogenbruch (ἄγνυμι) Brandung, die Stelle am Gestade, wo sich die Wellen brechen
 • κῡματ-ώδης
  ες, mit Brandung
 • κῡμάτωσις
  ἡ, das Wogen, Fluten
 • κυμβαλίζω
  die Zymbel schlagen, spielen
 • κυμβαλισμός
  ὁ, das Zymbelschlagen
 • κυμβαλιστής
  ὁ, der Zymbelschläger, -spieler
 • κυμβαλῖτις
  ιδος, ἡ, Pflanze
 • κύμβαλον
  τό, die Zymbel, Becken von Metall, die aneinandergeschlagen einen gellenden Ton von sich geben. Auch ein flaches Wasserbecken, dorisch
 • κύμβαχος
  kopfüber, pronus. Subst. ὁ κύμβαχος, der obere, rund gewölbte Teil des Helms, in welchem der Helmbusch steckt; κόρυϑος κύμβαχον ἀκρότατον νύξε, Helmspitze
 • κύμβη
  ἡ (sanscr. kumba, Kübel), übh. Höhlung, hohles Gefäß; a) Kahn, Nachen; b) ein Gefäß, Becken; c) πτεροβάμονες κύμβαι, sind die Vögel; d) ein Ränzel
 • κυμβίον
  τό, bes. kleines Trinkgefäß, Schale, u. ohne Henkel. Auch ein Nachen, wie κύμβη
 • κύμβος
  ὁ, jede Höhlung, bes. ein hohles Gefäß; Schüssel, Becken
 • κύμινδις
  ὁ, ein Vogel, den die Götter χαλκίς, die Menschen κύμινδις nennen; eine Art dunkelfarbiger, in den Bergen sich aufhaltender Habicht, Nachthabicht
 • κυμινεύω
  mit Kümmel bestreuen
 • κυμίνινος
  von Kümmel
 • κυμῑνο-δόχη
  ἡ, u. κυμῑνο-δόκη
  ἡ, u. κυμῑνο-δόκον
  τό, u. κυμῑνο-θήκη
  ἡ, Kümmelbehältnis, Kümmelbüchse, unter den auf den Tisch gesetzten Gefäßen
 • κυμῑνο-κίμβιξ
  ικος, ὁ, Kümmelknicker
 • κύμῑνον
  τό, Kümmel, das Kraut u. der Samen
 • κυμῑνο-πρίστης
  ὁ, Kümmelspalter, d. i. ein schmutziger Geizhals, der nicht einmal die Kümmelkörner ganz auf den Tisch kommen läßt
 • κυμῑνο-πριστο-καρδαμο-γλύφος
  der Kümmel u. Kresse spaltet
 • κυμῑνό-τριβος
  mit Kümmel abgerieben
 • κυμῑν-ώδης ες
  kümmelartig
 • κῡμο-δέγμων
  ἀκτή, die Flut empfangend, aufnehmend
 • κῡμο-θαλής
  Poseidon, der wogenquellende, wogenreiche
 • κῡμό-κτυπος
  von Wellen rauschend
 • κῡμόῤ-ῥοος
  ὁ, der Wellenstrom
 • κῡμο-τόμος
  die Wellen durchschneidend; der vor die Brücken gestellte Wogenbrecher
 • κυν-άγχη
  ἡ, Hundebräune, eine Entzündung der Atmungsorgane, wobei der Kranke die Zunge herausstreckt; ἐπαυχένιος κυν., Hundehalsband
 • κυν-αγχικός
  ή, όν, an der κυνάγχη leidend
 • κύν-αγχον
  τό, eine Pflanze
 • κυν-αγωγός
  Hundeführer, Wächter u. Leiter der Jagdhunde
 • κυν-άκανθα
  ἡ, od. κυνακάνϑη, Hundedorn, Hagebuttenstrauch
 • κυν-αλώπηξ
  εκος, ὁ, Hundefuchs, Bastard von Hund u. Fuchs, bes. eine lakonische Hundeart; ein Schimpfwort, = ein tückischer u. listiger Mensch
 • κυν-αμολγός
  Hunde melkend
 • κυνά-μυια
  ἡ, Hundsfliege, u. da die Hunde so wie die Fliegen als Bild schamloser Frechheit galten, Schimpfwort gegen freche Weiber; braucht es Ares gegen die Athene u. Hera gegen die Aphrodite. Beiname einer Hetäre
 • κυν-άνθρωπος
  ὁ, der Hundemensch, auch ἡ κυν. νόσος, eine Krankheit
 • κυνάριον
  τό, Hündchen
 • κυνάς
  άδος, ἡ, hündisch; ἡμέραι, Hundstage; Hundehaar, von schlechter Wolle. Als subst. a) = ἀπομαγδαλιά, Brotkrume, an der man sich die Hände nach dem Essen abwischte u. sie dann den Hunden gab; b) = Nagel
 • κύν-αστρον
  τό, u. κύν-αστρος
  ὁ, der Hundsstern
 • κυν-αυγής
  ές, hündisch, frech blickend
 • κυνάω
  den Zyniker spielen; komischer Ggstz von ἀνϑρωπίζω, also mit Hindeutung auf den Hund
 • κυνδάλη
  ἡ, das Spiel mit dem κύνδαλος
 • κυνδαλισμός
  ὁ, ein Spiel der Knaben. wobei ein in lockere Erde geschlagener Pflock, πασσάλιον oder πάτταλος, durch einen andern herausgeschlagen wurde, so daß dieser wieder zu stecken kam
 • κυνδαλο-παίκτης
  ὁ, der das κυνδαλισμός spielt
 • κύνδαλος
  ὁ, Pflock, hölzerner Nagel
 • κυνέη
  ἡ, das Hundsfell. Gew. die daraus, od. aus Seehundsfell (κυνὸς ποταμίου δορά) gemachte Kopfbedeckung, Sturmhaube, Pickelhaube; häufig solche Sturmhauben von Rindsleder, Wieselfell, Ziegenfell, die Kappe eines Landmanns bei der Arbeit, ja auch ganz aus Erz gemachte; κυνέη πάγχαλκος, Helm, χαλκήρης, χαλκοπάρῃος, εὔχαλκος, χρυσείη, von Leder, mit Erz beschlagen, mit Gold verziert. Später Reisehut, bes. mit breitem Rande gegen die Sonne, Sonnenhut; gegen den Regen schützen soll; κ υνέη Ἄϊδος, von der Athene aufgesetzt, hatte unsichtbar machende Kraft, wie die Tarnkappe
 • κύνεος
  u. κύνειος
  vom Hunde, zum Hunde gehörig; gew. übertr., hündisch, unverschämt
 • κυνέω
  küssen; von Tauben: sich schnäbeln
 • κυν-ηγέσιον
  τό, u. κυνηγεσία
  ἡ, das Jagen, die Jagd; τὸ κυν. πᾶν συμπέμψω, das ganze Jagdgefolge, der Jagdzug, die Jäger u. Hunde; auch die gemeinsam auf Raub ausgehenden Haufen von Wölfen κυνηγέσια. Das Jagdrevier; auch der Fang auf der Jagd, die Jagdbeute
 • κυν-ηγετέω
  ein Jäger sein, jagen. Dah. = aufspüren, ausspähen, verfolgen
 • κυν-ηγέτημα
  τό, die Jagd
 • κυνιηγέτης
  ὁ, der die Hunde führt, zur Jagd, der Jäger
 • κυν-ηγετικός
  ή, όν, jägerisch, zum Jäger oder zur Jagd gehörig; ἵππος, Jagdpferd; ϑέατρον, zu Tierhetzen; in der Jagd erfahren; ἡ κυνηγετική, die Jagdkunst, Jägerei; ὁ κυνηγετικός, sc. λόγος, ein Buch über die Jägerei, wie wir eins von Xenophon haben; τὰ κυνηγετικά, Gedicht von der Jägerei, wie das des Oppian
 • κυν-ηγέτις
  ιδος, ἡ, αἰγανέα, der Jagdspieß
 • κυν-ηγέω
  jagen; auch übertr. auf Menschen
 • κυν-ηγητήρ
  ῆρος, ὁ, Jäger
 • κυν-ηγία
  ἡ, u. κυν-ήγιον
  τό, die Jagd
 • κυν-ηγός
  Hunde führend, jagend; gew. subst., der Jäger
 • κυνηδόν
  nach Hundeart
 • κυν-ηλασία
  ἡ, Jagd mit Hunden
 • κυν-ηλατέω
  mit Hunden jagen, hetzen
 • κυνή-ποδες
  οἱ, die Knöchel am Pferdefuß, Kugel
 • κυνητίνδα παιδιά
  das Kussspiel
 • κυνίας
  ὁ, Hut aus Hundsfellen
 • κυνιδεύς
  ὁ, ein junger Hund
 • κυνίδιον
  τό, das Hündchen
 • κυνίζω
  dem Hunde nachahmen; μετὰ βλακείας περιπατεῖν bezieht sich wohl auf die gewöhnliche Bdtg, 'ein Cyniker sein', wie ein Zyniker leben, sich so betragen
 • κύνικλος
  ὁ, cuniculus, das Kaninchen
 • κυνικός
  hündisch; σπασμός, ein krampfhaftes Verzerren des Mundes. Bes. ὁ Κυνικός, ein cynischer Philosoph, Anhänger des Antisthenes od. Diogenes
 • κυνίσκος
  ὁ, Hündchen; auch komisch = ein kleiner Cyniker. Auch eine Haifischart
 • κυνισμός
  ὁ, cynische Denk- und Handlungsweise, cynische Philosophie
 • κυνιστί
  auf hündische Art, hündisch
 • κυνο-βάλανοι
  οἱ, Hundseicheln
 • κυνο-βάτης
  ὁ, ἱππος, u. κυνο-βάμων
  ονος, ὁ, ein Pferd, das den Knochen μεσοκύνια am Unterfuße kurz u. niedrig hat
 • κυνο-βλώψ
  ῶπος, hündisches Blickes
 • κυνοιβορά
  ἡ, das Hundefressen
 • κυνό-βρωτος
  von Hunden gefressen, zerrissen
 • κυνο-γαμία
  ἡ, Hundehochzeit; so nannte der Cyniker Krates seine öffentlich vollzogene Vermählung mit der Hipparche
 • κυνό-γλωσσον
  τό, ein Kraut, Hundszunge
 • κυνό-γλωσσος
  ὁ, ein Fisch
 • κυνο-γνώμων
  ον, hündisches Sinnes, unverschämt
 • κυνο-δέσμη
  ἡ, Band, mit dem die Vorhaut am Schamgliede festgebunden wurde, wie es bei Tänzern u. Mimen geschah
 • κυνό-δεσμος
  ὁ, Leitseil für Hunde
 • κυνό-δηκτος
  vom Hunde gebissen
 • κυν-όδους
  οντος, ὁ, der Hundszahn, der spitze Eckzahn zu beiden Seiten der Schneidezähne. Vom Giftzahne der Schlangen. Auch von den Zähnen der Säge
 • κυνο-δρομέω
  mit Hunden jagen, hetzen; übertr., ἐκυνοδρομοῦμεν ἀλλήλους ζητοῦντες, wir suchten einander auf, wie Hunde den Hafen
 • κυνο-δρομία
  ἡ, das Jagen, Hetzen mit Hunden
 • κυνο-ειδής
  ές, hundeartig, hündisch
 • κυν-όζολον
  τό (ὄζω), ein Kraut, Hundestank
 • κυνο-θαρσής
  ές, u. κυνο-θρασής
  ές, hundedreist, frech wie ein Hund
 • κυνο-κάρδαμον
  τό, Hundekresse
 • κυνό-καυμα
  τό, Hundstagshitze
 • κυνό-κεντρον
  τό, eine Pflanze, Hundsstachel
 • κυνο-κεφάλαιον
  τό, oder κυνοκεφάλιον, eine Pflanze, die gew. ἀνεμώνη heißt
 • κυνο-κέφαλος
  hundsköpfig. Eine Affenart; übertr., unverschämt
 • κυνο-κλόπος
  Hunde stehlend, Hundedieb; Herakles heißt so, weil er den Cerberos aus der Unterwelt herausholte
 • κυνο-κομέω
  Hunde warten, halten
 • κυνο-κοπέω
  wie einen Hund schlagen
 • κυνο-κράμβη
  ἡ, Hundekohl
 • κυνο-κτονία
  ἡ, das Hundetöten
 • κυνο-κτόνος
  Hunde tötend
 • κυνο-λέσχης
  ὁ, unverschämter Schwätzer
 • κυνο-λογέω
  vom Hunde od. vom Hundssterne sprechen, komisches Wort
 • κυνό-λυκος
  ὁ, Hundswolf
 • κυνό-λυσσος
  durch den Biß eines Hundes toll, wasserscheu geworden
 • κυνό-μᾱλον
  τό, Hundsapfel
 • κυνο-μαχέω
  gegen die Hunde kämpfen
 • κυνό-μορον
  τό, Hahnebutte, Frucht des κυνόςβατος
 • κυνό-μορφος
  von Hundsgestalt
 • κυνό-μυια
  ἡ, Hundsfliege
 • κυνό-ξυλον
  τό, eine Art des Chamäleon
 • κυνό-πληκτος
  vom Hunde getroffen, gebissen
 • κύν-οπλον
  τό, ein Stück am Pferdehuf
 • κυνο-πόταμος
  ὁ, ein Tier
 • κυνό-πρηστις
  ιδος, ἡ, ein giftiger Käfer, von dessen Bisse die Hunde aufschwellen od. sterben
 • κυνο-πρός-ωπος
  mit einem Hundsangesicht
 • κυνο-ραιστής
  ὁ, Hundeverderber, Hundelaus
 • κυνό-ροδον
  τό, die Hundsrose
 • κυνός-βατον
  τό, Hagebutte
 • κυνός-βατος
  ἡ, Hagebuttenstrauch, rubus caninus
 • κυνος-ουρά
  ἡ, der Hundeschwanz, das Gestirn des kleinen Bären
 • κυνός-ουρα ᾠά, τά
  Windeier
 • κυνος-ουρίς
  ίδος, ἡ, die Kynosura betreffend; ἄρκτος, der kleine Bär am Himmel. Auch eine Art schneller lakonischer Jagdhunde
 • κυνο-σπάρακτος
  u. κυνο-σπάς
  άδος, ὁ, ἡ, von Hunden zerrissen
 • κυνοσ-σόος
  Hunde scheuchend, jagend, Jäger
 • κυνο-σφαγής
  ϑεά, der man Hunde opfert, die Hekate
 • κυνο-τροφική
  ἡ, sc. τέχνη, die Kunst, Hunde zu ziehen
 • κυνο-τρόφος
  Hunde nährend, haltend
 • κυν-οῦλκος
  Hunde ziehend, führend
 • κύνουρα
  τά, Felsen im Meere, Klippen
 • κυν-ο ῦχος
  ὁ, 1) Hundehalter, Hundeseil; auch κλοιὸς κυν., Hundehalsband. 2) ein Sack od. Ränzel von Hundsfell
 • κυνο-φαγέω
  Hunde, Hundefleisch essen
 • κυν-οφθαλμίζομαι
  mit Hundeaugen, unverschämt ansehen
 • κυνο-φόντις ἑορτή, ἡ
  ein Fest in Argos, an welchem Hunde getötet wurden
 • κυνό-φρων
  hündisches Sinnes, unverschämt
 • κυνο-χάλη
  ἡ, eine Art Polygonum
 • κύντατος
  der Hund, abgeleitet, hündischer, d. i. schamloser, unverschämter, schrecklicher
 • κυν-υλαγμός
  ὁ, Hundegebell
 • κυν-ώπης
  ὁ, hundsäugig, d. i. schamlos, frech, unverschämt
 • κυν-ῶπις
  ιδος, ἡ, die hundsäugige, d. i. die schamlose, freche, unverschämte; von den Furien; von den Keren
 • κύνωψ
  ωπος, ὁ, ein Kraut, vielleicht ψύλλιον
 • κυο-γάστωρ
  ορος, mit hohlem, geräumigem Bauche
 • κυο-τοκία
  ἡ, das Gebären der Leibesfrucht
 • κυο-τροφία
  ἡ, Ernährung der Leibesfrucht
 • κυο-φορέω
  die Leibesfrucht tragen, schwanger gehen
 • κυο-φορία
  ἡ, Schwangerschaft
 • κυο-φορικός
  ή, όν, schwanger gehend
 • κυο-φόρος
  Leibesfrucht tragend, schwanger
 • κυπαρίσσινος
  von Zypressenholz gemacht; μνῆμαι, auf Zypressenholz geschrieben
 • κυπαρισσό-κομος
  mit Zypressen belaubt
 • κυπαρισσ-όροφος
  mit einer Decke von Zypressenholz
 • κυπάρισσος
  ἡ, die Zypresse, cupressus sempervirens
 • κυπαρισσών
  ῶνος, ὁ, ein Zypressenhain
 • κυπαριττο-τρόφος
  Ztragend, hervorbringend
 • κυπασσίς
  ίδος, ὁ, ein Kleidungsstück; der Frauen; der Perser; der Krieger; Frauengürtel
 • κυπειρίζω
  so riechen wie κύπειρος
 • κύπειρον
  τό, eine Wasser- oder Wiesenpflanze, neben anderem Pferdefutter
 • κύπειρος
  ὁ, auch ἡ, eine Wasser- oder Wiesenpflanze; mit einer gewürzhaften Wurzel
 • κυπελλο-μάχος εἰλαπίνη
  ein Schmaus, wobei mit Bechern gestritten, um die Wette getrunken wird
 • κύπελλον
  τό, eine Art Becher, Pokal, ohne Henkel; Milchgefäß
 • κυπελλο-τόκος
  τράπεζα, Becher (hervorbringend) tragend
 • κυπελλο-φόρος
  einen Becher tragend
 • κυπελλο-χάρων
  οντος, ὁ, der sich an Bechern freut
 • κύπερος
  ὁ, eine gewürzige Pflanze, mit welcher die Scythen ihre Könige einbalsamierten
 • κύπη
  ἡ (Kufe, sanscr. kûpa), wohl übh. Höhlung
 • κυπόω
  πάντα κυπώσας δόμον, zerstören
 • κυπρίζω
  blühen, bes. von der weißen Blüte des Ölbaums u. des Weinstocks
 • κύπρινον
  τό, u. κυπριν-έλαιον
  τό, sc. ἔλαιον oder μύρον, Öl oder Salbe aus der wohlriechenden Blüte des Baumes κύπρος bereitet
 • κυπρῖνος
  ὁ, eine Karpfenart
 • Κύπρις
  ιδος, ἡ, Beiname der Aphrodite, s. nom. pr. Auch oft als Appellativum, Liebe, Liebesgenuß
 • κυπρισμός
  ὁ, die Knospe, Blüte, bes. die weiße des Ölbaums oder des Weinstocks
 • κύπρος
  ἡ, ein auf der Insel Cyprus häufig wachsender Baum, mit Blättern, denen des Ölbaums ähnlich, aus dessen weißer Blüte ein wohlriechendes Öl gemacht wurde; auch ein Getreidemaß, zwei modii haltend
 • κυπτάζω
  sich oft bücken, ducken, bes. mit vorgestreckem Kopfe neugierig, angelegentlich auf etwas hinsehen; auch mit Vorsicht an etwas gehen, zaudern, zögern; τί κυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν ϑύραν; was hast du an der Türe da zu lauern?; ὡς εἰώϑασι μάλιστα περὶ τὰς σκηνὰς πλεῖστοι κλέπται κυπτάζειν καὶ κακοποιεῖν, wie die Diebe zu lauern pflegen; περὶ τὸν ἄνδρ' ἐκύπτασεν, mit obszöner Nebenbdtg; ὅταν περὶ τὸν τεϑνεῶτα κυπτάζωσι, wenn sie sich mit dem Toten beschäftigen
 • κυπτός
  vornüber gebogen, gebückt, demütig
 • κύπτω
  sich vorwärts neigen, bücken, ducken; vom Tantalus; von einem, der sich schämt, οὗτος, τί κύπτεις; was hängst du den Kopf?; von den Tieren, im Ggstz von ὀρϑὸν εἶναι; νῶτα κεκυφότα, ein krummgebogener Rücken. Trans., vorwärts, vornüber beugen, im Ggstz von ἀνορϑοῦν
 • κυρβαίη
  μᾶζα, ἡ, eine Art Brei oder Teig
 • κυρβασία
  ἡ, u. κύρβασις
  ἡ, eine spitze persische Mütze oder ein Turban; ἔχων ὥςπερ βασιλεὺς ὁ μέγας διαβάσκει (ὁ ἀλεκτρυών) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὴν κυρβασίαν τῶν ὀρνίϑων μόνος ὀρϑήν, denn der König trug allein einen gerade aufgerichteten Turban; κορυφὴ ἀλέκτορος, Hahnenkamm. Medic. von Kräuterumschlägen über die Brust, bes. über die Brustwarzen
 • κύρβεις (ein abgefeimter Rabulist κύρβις, gleichsam ein lebendiges Landrecht; eine Hetäre heißt κύρβις ἑταιρικῶν κακῶν), αἱ, auch οἱ, in Athen dreieckige, pyramidenartige Pfeiler, von weiß angestrichenem Holze, in alten Zeiten auch von Stein; man konnte sie um eine Achse drehen; es waren auf ihnen die ältesten Gesetze Athens verzeichnet, nur die auf die Religion sich beziehenden Gesetze; also verschieden von den ἄξονες, welche die auf die bürgerlichen Verhältnisse bezüglichen Gesetze entielten. Andere unterscheiden so, daß die κύρβεις dreieckig, die ἄξονες viereckig waren. Allgemeiner heißen die Säulen des Herkules κύρβιες Ἀλκείδαο u. die Tafeln, auf denen Homers Gedichte geschrieben waren, ἀμφότεραι κύρβεις γηραλέαι; κύρβιες geographische Tafeln
 • κῡρεία
  ἡ, die Herrschaft, Gewalt
 • κυρέω
  treffen, antreffen; zufällig auf einen stoßen, ihm begegnen, wohinein geraten. ἱεροῖσιν ἐπ' αἰϑομένοισι κυρήσας, als er zufällig auf brennende Opfer gestoßen; γνώμῃ κυρήσας, οὐδ' ἀπ' οἰωνῶν μαϑών, durch Vermutung; erreichen, erlangen, wonach man gestrebt hat, u. übh. erlangen, auch vom Unglück; τῆς δίκης, sein Recht erlangen; κυρήσας δίκης = der seine Strafe bekommen hat; καὶ τόδ' ἂν γένος λέγων ἐξ Ἐπάφου κυρήσαις, möchtest du es treffen, wahr reden; antreffen, finden; καλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ ϑεῶν κυρεῖ, er wird glücklich zu Teil, läuft glücklich ab, entsteht bei den Tragg. die einfache Bdtg 'sich befinden', 'sein', οὕνεκ' ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς, daß du außer Schuld bist; mit Participien, mit dem Nebenbegriff des Absichtslosen oder Zufälligen; εἰρηκὼς κυρεῖς, es trifft sich, daß du gesagt hast, di. hast gerade gesagt; τὰ πρὸς τὴν διαβολὴν κυροῦντα, = was sich darauf bezieht
 • κυρηβάζω
  wie die Böcke mit den Hörnern stoßen u. kämpfen; ἢν δ' ὑπεκκλίνῃ γε δευρί, τὸ σκέλος κυρηβάσει, er wird sich an meinen Beinen den Kopf stoßen; λοιδορεῖσϑαι, also = mit Worten streiten, schimpfen
 • <<< list operone >>>