183 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • κατα-ζώστης
  ὁ, Gurt, Riemen
 • κατα-ζωστικόν
  τό, als ein Buch des Orpheus erwähnt, das Umgürten der Götterbilder betreffend
 • κατα-θαλαττίζω
  unter (Meer) Wasser setzen
 • κατα-θαλαττόω
  ins Meer versenken; αἱ Σειρῆνες ἑαυτὰς κατεϑαλάττωσαν, stürzten sich ins Meer
 • κατα-θαμβέομαι
  in Verwunderung gesetzt werden, erstaunen
 • κατα-θάπτω
  begraben
 • κατα-θαῤῥέω
  mutig, dreist sein; τινός, gegen einen; τινί, sich auf einen verlassen
 • κατα-θαῤῥύνω
  gegen einen ermutigen
 • κατα-θαυμάζω
  bewundern
 • κατα-θεάομαι
  herabschauen, von einem hohen Orte aus betrachten; übh. in Augenschein nehmen, genau betrachten
 • κατα-θέλγω
  bezaubern; von der Kirke, welche die Menschen in Tiere verwandelt
 • κατά-θελξις
  ἡ, Bezauberung, Besänftigung
 • κατά-θεος
  gottgemäß, fromm
 • κατά-θερμος
  sehr warm
 • κατα-θέρω
  erwärmen
 • κατα-θέσιον
  τό, Ort zum Niederlegen und Aufbewahren
 • κατά-θεσις
  ἡ, das Niederlegen, Hinlegen, bes. vom Gelde, das Erlegen, Bezahlen. Das Ablegen, Ableger machen von Pflanzen; κατάπαυσις, κατάληξις, das Aufhören
 • κατα-θέω
  herablaufen, -rennen, -stürzen; πλοῖα ἐς Πειραιᾶ καταϑέοντα, in den Hafen einlaufend; τὴν χώραν, Streifzüge durch ein Land machen, auf Streifzügen plündern; τὴν ϑάλατταν καταϑεῖν, das Meer unsicher machen. Von Personen: angreifen u. überrennen, im Disputieren; verfolgen
 • κατα-θεωρέω
  (von oben her) besehen, genau betrachten
 • κατα-θεώρησις
  ἡ, das Betrachten
 • κατα-θήκη
  ἡ, das Niedergelegte
 • κατα-θηλύνω
  verweichlichen, weibisch machen
 • κατα-θήπω
  bewundern, anstaunen
 • κατά-θιξις
  ἡ, das Berühren
 • κατα-θλαδία π οινή
  die Strafe der Entmannung
 • κατα-θλάω
  zerquetschen, zerbrechen; κατεϑλασμένος, entmannt
 • κατ-αθλέω
  niederkämpfen, im Kampfe besiegen. Gew. = sich sehr im Kampfe üben
 • κατα-θλίβω
  nieder-, unterdrücken, zerquetschen
 • κατά-θλιψις
  ἡ, das Unterdrücken, Zerquetschen
 • κατα-θνήσκω
  sterben
 • κατα-θνητός
  sterblich
 • κατα-θοινάω
  verschmausen
 • κατα-θοίνησις
  ἡ, das Verschmausen
 • κατα-θολόω
  ganz schlammig, trübe machen
 • κατα-θορυβέω
  gegen einen anlärmen, lärmend gegen ihn etwas vorbringen; niederlärmen, durch Lärmen zum Schweigen bringen
 • κατα-θραύω
  zerbrechen, zermalmen; κατάϑραυστος, zerbrochen
 • κατ-αθρέω
  von oben herabsehen, von oben betrachten
 • κατα-θρηνέω
  beklagen, beweinen
 • κατα-θροέω
  entgegenschreien
 • κατά-θρυπτος
  verweichlicht, üppig
 • κατα-θρύπτω
  zerreiben, zermalmen; τοὺς ἄρτους εἰς γάλα, einbrocken
 • κατα-θρώσκω
  herabspringen; καταϑρώσκω τὴν αἱμασιάν, darüber wegspringen; τινός, auf einen
 • κατ-α-θῡμέω
  den Mut ganz sinken lassen, ganz mutlos u. verzagt sein
 • κατα-θύμιος
  a) im Sinne, am Herzen liegend; μηδέ τί τοι ϑάνατος καταϑύμιος ἔστω, d. i. denke nicht an den Tod; b) nach dem Sinne, erwünscht
 • κατα-θῡμο-βορέω
  ϑυμοβορέω; φείδεο τῆς ζωῆς, μή μιν καταϑυμοβορήσῃς, das Leben unter herzfressenden Sorgen hinbringen
 • κατα-θύω
  opfern, schlachten; übh. opfern, weihen; νῦν μὲν τοῖς φίλτροις καταϑύσομαι, durch Zaubertränke zur Liebe zwingen, bezaubern
 • κατα-θωπεύω
  schmeicheln
 • κατα-θωρᾱκίζω
  ganz panzern
 • καται-βασία
  ἡ, bes. im plur., niederfahrende Blitze u. andere durch Zauber bewirkte Himmelserscheinungen
 • καται-βάσιος
  niederfahrend (vom Zeus und vom Blitze). Beiname des Apollo, der um Rückkehr ins Vaterland angerufen wird
 • καται-βάτης
  ὁ, der Herabsteigende, Herabfahrende, bes. Beiwort des in Blitz u. Donner niederfahrenden Zeus; auch Hermes, der die Toten in den Hades hinabführt. Beiname des Demetrius. Auch des Acheron, zu dem man hinabsteigt od. hinabfährt
 • καται-βάτις
  ιδος, ἡ, hinabsteigend; τρίβος, hinabführend, abschüssig. Aber Θεσσαλὶς κόρη ψευδὴς σελήνης αἰϑέρος καταιβάτις ist = die den Mond herabzaubernde
 • καται-βατός
  herabsteigend worauf, wodurch man herabsteigen kann, καταιβαταὶ ϑύραι ἀνϑρώποισιν, Eingänge zum Herabsteigen für Menschen
 • κατ-αΐγδην
  mit Heftigkeit darauflosfahrend
 • κατ-αιγιδ-ώδης
  ες, stürmisch
 • κατ-αιγίζω
  herabstürmen, stürmisch darauflosfahren; von einem Berge
 • κατ-αιγίς
  ίδος, ἡ, ein plötzlich von oben herabfahrender Windstoß, ein plötzlich einbrechender Sturm
 • κατ-αιγισμός
  ὁ, ein plötzlich von oben herabfahrender Windstoß, ein plötzlich einbrechender Sturm. So nannte Epicur. die körperlichen Anreizungen zur Wollust
 • κατ-αιδέομαι
  sich vor einem scheuen, Ehrfurcht u. Achtung vor ihm haben; ὅμως κατῃδέσϑη μὴ γενέσϑαι, er schämte sich
 • κατ-αιθαλόω
  ganz zu Ruß, zu Asche brennen; übertr., entflammen; ὑπὸ τῆς ἀσβόλου κατῃϑαλωμένος, mit Ruß geschwärzt
 • κατ-αιθύσσω
  von oben herab schimmern; πλόκαμοι ἅπαν νῶτον καταίϑυσσον, Locken wallten den ganzen Rücken hinab; Κάστωρ καταιϑύσσει μάκαιραν ἑστίαν, überstrahlt den Herd, das Haus
 • κατ-αίθω
  verbrennen; von der Liebe
 • κατ-αικίζω
  durch Mißhandlung u. übh. entstellen, unansehnlich machen; τεύχεα κατῄκισται, die Waffen sind von Rauch entstellt; καταικισάμενος τὸ σῶμα, seinen Leib
 • κατ-αίνεσις
  ἡ, das Versprechen, Zusage, sponsio
 • κατ-αινέω
  zustimmen, Beifall geben, billigen; bewilligen, versprechen, zusagen; ὅτῳ παῖδα κατῄνεσας, wem du die Tochter zugesagt; ταγόν τινι, einen zum Anführer erklären
 • κατ-άϊξ
  ῑκος, ἡ, Sturm
 • κατ-αιονάω
  u. κατ-αιονέω
  begießen
 • κατ-αιόνημα
  τό, das Daraufgegossene, Aufguß
 • κατ-αιόνησις
  ἡ, das Daraufgießen, Begießen
 • κατ-αίρω
  herunterheben, -bringen; gew. intrans., herunterkommen; ἀπ' ὄχϑων καταίρειν, herabspringen; von Schiffen: in den Hafen einlaufen, anlanden; von Vögeln: herabfliegen; ankommen
 • κατ-αισιμόω
  verbrauchen; πῶμα κατῃσίμωκα, d. i. austrinken
 • κατ-αΐσσω
  mit Ungestüm herabstürzen, herabfahren; φρὴν φροντίσι κόσμον ἅπαντα καταΐσσουσα, durchstürmend, durcheilend
 • κατ-αισχρεύομαι
  Schändliches sprechen
 • κατ-αισχυμμός
  ὁ, Beschimpfung
 • κατ-αισχυντήρ
  ῆρος, ὁ, der Beschimpfende, Entehrende
 • κατ-αισχύνω
  beschämen, beschimpfen, entehren; δαῖτα, herabwürdigen, verunzieren; ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε βαϑὺ χρέος, deckte zu meiner Schmach die Schuld auf; λόγους καὶ ὑποσχέσεις, zu Schanden machen; παρϑενίαν, schänden; pass., sich schämen, scheuen, τινά, vor einem
 • κατ-αιτιάομαι
  beschuldigen, anklagen
 • κατ-αιτίᾱσις
  ἡ, Anklage
 • καταῖτυξ
  υγος, ἡ, eine Sturmhaube von Leder
 • κατ-αιχμάζω
  niederkämpfen
 • κατ-αιωρέομαι
  herabhangen
 • κατα-καγχάζω
  laut verlachen
 • κατα-καίω
  verbrennen; κατὰ πῦρ ἐκάη, das Feuer war niedergebrannt
 • κατα-καλέω
  herunter-, herbeirufen; zurückrufen; anrufen
 • κατα-καλλύνω
  verschönern, ausschmücken
 • κατα-κάλυμμα
  τό, Verhüllung, Decke
 • κατα-καλύπτω
  ganz bedecken, verhüllen; sich verbergen, Ggstz ἀναφαίνομαι
 • κατα-κάλυψις
  ἡ, das Bedecken, Sichverbergen
 • κατα-καμαρόω
  überwölben
 • κατα-κάμπτω
  nieder-, umbiegen; übertr., ὅταν πρὸς τὰς αἰσχύνας κατακάμπτωνται, sich zur Scham bewegen lassen
 • κατά-καμψις
  ἡ, das Nieder-, Einbiegen
 • κατα-καπηλεύω
  verhökern, verfälschen
 • κατα-κάρδιος
  gegen das Herz, ins Herz
 • κατα-κάρπιον
  τό, Fruchtgehäuse
 • κατά-καρπος
  mit Früchten versehen, fruchtreich
 • κατα-καρπόω
  Fruchtopfer verbrennen
 • κατα-κάρπωσις
  ἡ, das Verbrennen der Fruchtopfer; die Asche der verbrannten Fruchtopfer
 • κατα-κάρφω
  einschrumpfen lassen, pass. vertrocknen
 • κατά-καυμα
  τό, das Verbrannte; Brandblase
 • κατα-καυματόω
  verbrennen
 • κατα-καύσιμος
  zum Verbrennen geeignet
 • κατά-καυσις
  ἡ, das Verbrennen
 • κατα-καύτης
  ὁ, der Verbrenner
 • κατα-καυχάομαι
  sich gegen einen brüsten, ihn geringschätzig behandeln
 • κατα-καχρύω
  (geröstete Gerste) zerreiben
 • κατα-κεάζω
  u. κατα-κεαίνω
  zerspalten
 • κατά-κειμαι
  daliegen, darniederliegen; ϑάμνῳ ὑπ' ἀμφικόμῳ κατακείμενος, mit der Nebenbdtg »darunter verborgen liegen«. Bes. krank darniederliegen; zu Tische liegen; ἐγὼ μέν μοι δοκῶ κατακεῖσϑαι, mich niederzulegen; müßig daliegen; τὸ κατακείμενον, das niederwärts Liegende, nach der Seeküste zu Gelegene
 • κατα-κείρω
  abscheeren, abschneiden. Gew. übertr., verzehren, aufreiben
 • κατα-κείω
  ich will mich niederlegen
 • κατα-κεκράκτης
  ὁ, der andere niederschreit, sie durch Schreien tot macht
 • κατα-κελευσμός
  ὁ, das Befehlen, Zurufen
 • κατα-κελεύω
  befehlen; zurufen, den Ruderern den Takt angeben
 • κατα-κενόω
  ganz ausleeren
 • κατα-κεντέω
  u. κατα-κεντάννῡμι
  u. κατα-κεντάω
  durchstechen, durchbohren
 • κατα-κέντημα
  τό, das Durchstochene, Loch
 • κατα-κεντίζω
  niederstechen, mit dem Speere erlegen
 • κατα-κεντρόω
  mit Stacheln versehen
 • κατα-κεράννῡμι
  vermischen; Wein
 • κατα-κέρασις
  ἡ, Mischung, Temperatur
 • κατα-κέρασμα
  τό, das Gemischte, die Mischung
 • κατα-κεραστικός
  ή, όν, zum Mischen, Temperieren geschickt
 • κατα-κεραυνόω
  u. κατα-κεραυνο-βολέω
  niederdonnern, mit dem Blitz erschlagen
 • κατα-κερδαίνω
  Gewinn aus etwas ziehen
 • κατα-κερματίζω
  in kleine Teile zerlegen, zerhauen, zerstückeln; öfter von der Rede bei Rhett.; vom Gelde: in kleinere Münzsorten umsetzen
 • κατα-κερματισμός
  ὁ, das Zerlegen in kleine Teile; νομισματικός, des Geldes
 • κατα-κερ-τομέω
  schelten, verspotten
 • κατα-κέφαλα
  kopfunten, umgekehrt
 • κατα-κηλέω
  bezaubern, durch Zaubermittel besänftigen, für sich gewinnen; ϑεραπεύειν, mildern
 • κατα-κήλησις
  ἡ, das Bezaubern
 • κατα-κηλητικός
  ή, όν, bezaubernd
 • κατα-κηλῑδόω
  beflecken
 • κατα-κηπεύω
  den Garten bestellen, pflanzen
 • κατα-κηρόω
  mit Wachs überziehen
 • κατα-κηρύσσω
  durch den Herold verkündigen, ausrufen lassen, befehlen; vor Gericht laden; τὶ εἴς τινα, in einer Versteigerung j-n zuschlagen lassen
 • κατα-κίνησις
  ἡ, die Bewegung
 • κατα-κισσηρίζω
  mit Bimsstein abreiben, glätten
 • κατά-κισσος
  ganz dicht mit Epheu umwunden
 • κατά-κλαδος
  mit Zweigen versehen
 • κατα-κλαίω
  beweinen
 • κατά-κλασις
  ἡ, das Zerbrechen, der Bruch; Medic., Verdrehung; ἠχοῦς, das Zerstreuen des Schalles, Ggstz: ἀνάκλασις
 • κατά-κλασμα
  τό, das Zerbrechen
 • κατά-κλαυσις
  ἡ, das Beweinen
 • κατα-κλάω
  zerbrechen, zerknicken; αὐχένα ἐπὶ γαίης, niederbeugen. Häufig übertr., αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσϑη φίλον ἦτορ, mein Herz wurde gebrochen; οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων, er erschütterte, rührte jeden. Auch = schwächen; brechen; von der Stimme, Ggstzv ἀνακλᾶν, sie tiefer machen; κατακλώμεναι φωναί, gebrochene Stimme
 • κατα-κλείς
  εῖδος, ἡ, 1) eine Art Schloß an den Türen. Später auch an Kleidungsstücken. 2) die Verbindung des Schlüsselbeines mit der Brust. 3) Klausel, in der Metrik. Übh. der Schluß
 • κατά-κλεισις
  ἡ, das Zuschließen
 • κατά-κλειστος
  eingeschlossen, eingesperrt
 • κατα-κλείω
  u. κατα-κληΐζω
  verschließen, einschließen, einsperren; κατακλεισάμενος, der sich einschloß. Zuschließen. Auch πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλῄσϑησαν, wurden durch die Schiffe blokiert. Vom Schließen der Rede; τελευτῶν εἰς ἀπειλήν τινα τοιάνδε κατέκλεισε τὸν λόγον, er schloß mit folgender Drohung; νόμῳ κατακλείειν, eigtl. durch ein Gesetz in gewissen Schranken halten, nötigen
 • κατα-κληρο-δοτέω
  durchs Los verteilen
 • κατα-κληρο-νομέω
  durch Erbschaft bekommen, erben; τινά, zum Erben machen; τινά τι, einen etwas erben lassen, ihm eine Erbschaft geben; durchs Los verteilen
 • κατα-κληρο υχέω
  durchs Los verteilen, bes. erobertes Land unter die neuen Ansiedler; τἡν γῆν εἰς διςχιλίους κλήρους, in 2000 Teile teilen. Durchs Los Land zugeteilt erhalten, in Besitz nehmen
 • κατα-κληρόω
  durchs Los verteilen oder erhalten; sich durchs Los zuteilen lassen, erlangen
 • κατα-κλησία
  ἡ, das Herbeirufen; eine Volksversammlung, zu der man auch die Bürger vom Lande einberief
 • κατά-κλησις
  ἡ, das Einberufen der außer der Stadt auf dem Lande wohnenden Bürger. Θεῶν, Anrufen. Das Zurückberufen
 • κατά-κλητος
  zusammenberufen
 • κατά-κλιμα
  τό, Lagerstätte, worauf man sich hinlegt
 • κατα-κλινής
  ές, hingestreckt liegend, auf dem Bette (von Kranken); abschüssig
 • κατα-κλῑνο-βατής
  ές, um die Betten herumgehend
 • κατα-κλίνω
  niederlegen, -lehnen, -biegen; sich hinlegen lassen; von Kranken, die man zur Heilung in Tempel des Asklepios u. anderer Götter legte, um sie durch magischen Tempelschlaf heilen zu lassen; übh. hinlegen, zum Schlaf; aber κατακλίνει τὸ παιδίον ἐν τῇ βασιλικῇ χώρᾳ ist = auf den Thron setzen; sich niederlegen zu Tische; παρά τινα, neben einem, am Tische; von Kranken; κατακλίνεσϑαι εἰς γόνατα, auf die Kniee fallen. Von der untergehenden Sonne; abwärts gehen, sich senken
 • κατά-κλισις
  ἡ, das Niederlegen, sich Hinlegen, zu Bette; τοῦ γάμου, das Beilager; κατακλίσεις καὶ ὑπαναστάσεις, bei Tische den Älteren einen höheren Platz einräumen
 • κατά-κλιτον
  τό, Lager, Bett, Lehnstuhl
 • κατα-κλυδωνίζω
  überschwemmen
 • κατα-κλύζω
  überfluten, überschwemmen; χρυσίῳ κατακεκλυσμένος, bestochen
 • κατά-κλυσις
  ἡ, das Überschwemmen, die Überschwemmung
 • κατά-κλυσμα
  τό, das Klystier
 • κατα-κλυσμός
  ὁ, die Überschwemmung; bes. von der deukalionischen Flut; übertr., τῶν πραγμάτων, Vernichtung, Vergessen
 • κατά-κλυστρον
  τό, der Ort, wo die Regenwasser zusammenfließen, compluvium
 • κατα-κλῶθες
  αἱ, πείσεται ἅσσα οἱ Αἶσα Κατακλῶϑές τε βαρεῖαι γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, also Schicksalsgöttinnen, die Parzen, die den Lebensfaden des Menschen herunterspinnen
 • κατα-κλώθω
  herunter-, abspinnen
 • κατα-κναίω
  zerschaben, zerkratzen, zerreiben, übertr., ἑαυτόν, sich abquälen
 • κατα-κνάω
  u. κατα-κνήθω
  zerschaben, zerkratzen, zerreiben; vom Käse, κατέκνησας; Pass., Jucken empfinden
 • κατα-κνιδεύω
  wie Brennnesseln brennen, jucken
 • κατα-κνίζω
  zerritzen, zerstückeln. Auf einen sticheln. Pass. κατακέκνισμαι, ich brenne vor Liebe
 • κατα-κνώσσω
  schlafen
 • κατα-κοιμάω
  1) einschläfern, schlafen lassen, zu Bett od. in Schlaf bringen; κατεκοίμησα τοὐμὸν ὄμμα, das Auge ruhen lassen. 2) verschlafen. Pass., sich schlafen legen, einschlafen, schlafen
 • κατα-κοιμητής
  ὁ, der in Schlaf Bringende, der Kammerdiener
 • κατα-κοιμητικός
  ή, όν, einschläfernd, zum Einschlafen gehörig
 • κατα-κοιμίζω
  1) einschläfern, zu Bett u. in Schlaf bringen; übertr., λύχνον, auslöschen; ἐξαπατήσας καὶ κατακοιμίσας τοὺς πολεμίους, die Feinde einschläfern. 2) verschlafen
 • κατα-κοιμιστής
  ὁ, der in Schlaf Bringende, der Kammerdiener, am Hofe der asiatischen Könige
 • κατα-κοινόω
  gemeinschaftlich machen, mitteilen
 • κατα-κοινωνέω
  gemeinschaftlich machen, mitteilen; οἱ ἀποδόμενοι καὶ κατακοινωνήσαντες τὰ τῆς πόλεως, von den Verrätern, die dem Philipp Mitteilungen machten
 • κατα-κοιρανέω
  beherrschen, verwalten
 • κατά-κοιτος
  im Bette ruhend
 • κατα-κολλάω
  verleimen, festleimen, u. übh. verbinden, zusammenfügen
 • κατά-κολλος
  mit Leim vermischt
 • κατα-κολλυβίζω
  in kleines Geld umsetzen
 • κατ-ακολουθέω
  τῷ νόμῳ, gehorchen
 • κατα-κολούω
  die Rede abbrechen
 • κατα-κολπίζω
  in einen Meerbusen einbiegen, einlaufen
 • κατα-κόλπισις
  ἡ, das Einlaufen in einen Meerbusen
 • κατα-κολυμβάω
  untertauchen
 • κατα-κολυμβητής
  ὁ, der Untertaucher
 • κατα-κομάω
  starkes Haar haben
 • κατα-κομιδή
  ἡ, das Herab-, Herunterbringen, z. B. der Früchte ans Meer zur Ausfuhr. Das Herbeischaffen
 • κατα-κομίζω
  herab-, herunterbringen, bes. aus der Mitte des Landes nach der Küste hin; εἰς τὰ τείχη hinzu, also in die Stadt schaffen; bes. von Waren: sie verführen; κέραμον πανταχόϑεν, einführen; ναῦν ἐκεῖσε, das Schiff dorthin bringen, dort anlanden, Ἀϑήναζε, zurückbringen; sich hinschaffen
 • κατά-κομος
  mit lang herabhangendem Haare, dicht behaart; ἡ κατ., eine bestimmte Maske der Bühne
 • κατα-κομπέω
  prahlen
 • κατα-κομψεύομαι
  zierlich wovon reden, auch prahlen
 • κατακονά
  ἡ, von ἀκονάω, eigtl. abschleifen, aufreiben, zu Grunde richten
 • κατ-ακονάω
  schärfen
 • κατα-κονδυλίζω
  mit Fäusten, Ohrfeigen zerschlagen, ohrfeigen
 • <<< list operone >>>