182 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • κατα-βομβέω
  an-, umsummen
 • κατα-βορβορόω
  mit Kot besudeln
 • κατα-βορβόρωσις
  ἡ, Beschmutzung mit Kot
 • κατα-βόρειος
  u. κατά-βοῤῥος
  unter dem Nordwinde, gegen den Nordwind geschützt
 • κατα-βόσκησις
  ἡ, das Abweiden, Verwüsten
 • κατα-βόσκω
  abweiden, vom Hirten, abhüten. Med. von den Herden: abweiden, abfressen; übh. verzehren, aufreiben
 • κατα-βόστρυχος
  lockig
 • κατα-βοστρυχόω
  mit Locken reich versehen, ἡ ϑρὶξ καταβοστρυχουμένη, das sich in Locken ringelnde Haar
 • κατα-βουκολέω
  irreführen, täuschen
 • κατα-βραβεύω
  als Kampfrichter gegen einen entscheiden, übh. verurteilen
 • κατα-βραχύ
  im Kleinen, allmählich
 • κατα-βρέμω
  an-, umrauschen
 • κατα-βρέχω
  stark benetzen; τινὰ κάδοις Χίου, mit Chierwein berauschen; übtr., μέλιτι πόλιν, d. i. mit lieblichem Gesange preisen; καύχημα σιγᾷ καταβρέχειν, d. h. schweigen statt zu prahlen
 • κατα-βρίζω
  einschlafen
 • κατα-βρίθω
  durch eine Last niederdrücken, überwiegen; καταβέβρῑϑα, schwer belastet sein
 • κατα-βροντάω
  an-, niederdonnern, betäuben; häufig übertr. von Rednern
 • κατα-βρόξε-ε
  herunterschlucken, verschlucken
 • κατα-βροχή
  ἡ, das Benetzen, Durchnässen, Einweichen
 • κατα-βροχθίζω
  niederschlucken, verschlingen
 • κατα-βροχθισμός
  ὁ, das Niederschlucken, Verschlingen
 • κατα-βρύκω
  zerbeißen, verschlingen
 • κατα-βρύχω
  u. κατα-βρῡχάομαι
  anbrüllen, vom Löwen
 • κατα-βρύω
  reichlich sprossen, grünen
 • κατά-βρωμα
  τό, das Verzehrte, die Speise
 • κατά-βρωσις
  ἡ, das Verzehren
 • κατα-βυθίζω
  versenken
 • κατα-βυθισμός
  ὁ, das Versenken, Ersäufen
 • κατα-βυρσόω
  ganz mit Leder überziehen; τὸ σῶμα τοῦ Κλεομένους κρεμάσαι καταβυρσώσαντας, in ein Fell eingenäht aufhängen
 • κατα-βύω
  zustopfen
 • κατ-αγγελεύς
  ὁ, der da meldet, verkündigt
 • κατ-αγγελία
  ἡ, Verkündigung, Ankündigung
 • κατ-αγγέλλω
  ankündigen gegen einen; anzeigen; verkündigen
 • κατ-άγγελος
  ὁ, Ankündiger, Bote; eine Pflanze
 • κατ-αγγελτικός
  ή, όν, ankündigend
 • κατ-άγγελτος
  angekündigt, verraten
 • κατ-αγγίζω
  in ein Gefäß tun
 • κατά-γειος
  unterirdisch, unter die Erde gehend
 • κατα-γελάσιμος
  ganz lächerlich
 • κατα-γέλασις
  ἡ, das Spotten
 • κατα-γέλασμα
  τό, der Spott
 • κατα-γελαστής
  ὁ, der Spötter
 • κατα-γελαστικός
  ή, όν, zum Verspotten geneigt, adv. spöttisch
 • κατα-γέλαστος
  verlacht, zu verlachen, lächerlich
 • κατα-γελάω
  verlachen, verspotten; auch absol., sich ins Fäustchen lachen; übh. = lachen
 • κατ-άγελος
  herdenreich
 • κατά-γελως
  ωτος, ὁ, das Verlachen, Verspotten
 • κατα-γεμίζω
  beladen
 • κατα-γέμω
  sehr voll sein von etwas
 • κατα-γεραίρω
  sehr ehren
 • κατα-γεύομαι
  kosten, genau erforschen
 • κατά-γευσις
  ἡ, das Kosten, Schmecken
 • κατα-γε-ωργέω
  bestellen, beackern
 • κατα-γεωτής
  ὁ, der unter die Erde Bringende, Totengräber
 • κατα-γηράσκω
  u. κατα-γηράω
  altern, alt werden
 • κατα-γηρασμός
  ὁ, das Alter
 • κατα-γιγαρτίζω
  eigtl. auskernen, in obszöner Bdtg, stuprare
 • κατα-γίγνομαι
  sich aufhalten, verweilen; εἴς τι, wohin kommen; wie versari, sich mit etwas beschäftigen
 • καταιγιγνώσκω
  1) anmerken, an einem etwas bemerken; καταγνοὺς τοῦ γέροντος τοὺς τρόπους, er merkte dem Alten seine Art ab; bes. von Nachteiligem od. Lächerlichem; οὐ καταγνώσομαί γε σοῦ, ὅπερ τῶν ἄλλων καταγιγνώσκω, ich werde von dir das nicht erleben; übh. genau erkennen. 2) gegen einen etwas urteilen, zu jemandes Nachteil entscheiden, verurteilen, τινός τι, z. B. τῶν διαφυγόντων ϑάνατον, den Entflohenen den Tod zuerkennen; τοῦτον φόνου, diesen wegen Mordes verurteilen; ἐκτίνειν τὸ καταγνωσϑέν, wozu man verurteilt worden; καταγιγνώσκων τοῦ ἀνϑρώπου, verurteilen; πολλήν γ' ἐμοῦ κατέγνωκας δυςτυχίαν, du hältst mich für sehr unglücklich; σκεῦος καταγνωσϑὲν ἀχρηστίαν, für unbrauchbar erklärt. Καταγιγνώσκεσϑαι, verachtet werden
 • κατα-γλισχραίνω
  ganz klebrig machen
 • κατά-γλισχρος
  ganz klebrig
 • κατα-γλυκαίνω
  sehr süß machen, versüßen; τὴν ἀκοήν, das Ohr kitzeln, dem Ohre schmeicheln
 • κατα-γλυφή
  ἡ, Einschnitt, Aushöhlung
 • κατα-γλωττίζω
  züngelnd, mit Berührung der Zunge, wollüstig küssen; τινά, einen niederreden, ihn zum Schweigen bringen. Aber κατεγλωττισμένη λέξις = in ausgesucht seltenen Wörtern
 • κατα-γλώττισμα
  τό, 1) ein wollüstiger Zungenkuß. 2) der Gebrauch seltener, ausgesuchter Wörter
 • κατά-γλωττος
  od. κατάγλωσσος, geschwätzig; voll seltener od. veralteter Wörter u. Ausdrücke
 • κάτ-αγμα
  τό, 1) der Bruch. 2) die zum Spinnen fertig gemachte, gekrempelte Wolle; übh. Wolle
 • κατ-αγματικός
  ή, όν, den Bruch betreffend
 • κατα-γνάμπτω
  beugen
 • κατα-γνάπτω
  u. κατα-γνάφω
  zerkratzen
 • κατ-άγνῡμι
  zerbrechen, zerschlagen, zerschmettern; στάμνου κεφαλὴν κατεαγότος, zerbrochen; οἱ μὲν ὦτα κατάγνυνται, sie haben zerschlagene Ohren; κατεάγην τὴν κεφαλήν, mir wurde der Kopf zerschlagen. Übh. entkräften, schwächen; κατεαγότες ἄνϑρωποι, verweichlicht, entkräftet, geschwächt, fractus
 • κατα-γνῡπόω
  entkräften, schwächen
 • κατ-αγνωμονέω
  unverständig handeln
 • κατά-γνωσις
  ἡ, Verurteilung; ϑανάτου, zum Tode; Mißbilligung, Geringschätzung
 • κατα-γυωστικός
  ή, όν, zu verdammen
 • κατα-γογγύζω
  gegen einen murren
 • κατα-γογγυσμός
  ὁ, das Murren dagegen
 • κατα-γοητεύω
  bezaubern, betrügen, durch Blendwerke u. listige Kunstgriffe imponieren; κρέως καρυκείᾳ καταγοητευϑέντος, verfälscht od. künstlich zubereitet
 • κατά-γομος
  überladen, sehr voll; στρατὸς λαφύρων κατάγομος, mit Beute beladen
 • κατα-γομφόω
  annageln
 • κατ-αγοράζω
  ankaufen
 • κατ-αγορασμός
  ὁ, das Ankaufen
 • κατ-αγόρευσις
  ἡ, Anzeige
 • κατ-αγορευτικός
  ή, όν, bestimmt aussprechend, mit Hindeutung auf einen bestimmten Gegenstand
 • κατ-αγορεύω
  anzeigen, aussprechen gegen einen
 • κατά-γραπτος
  bemalt, bunt
 • κατα-γραφεύς
  ὁ, Beschreiber
 • κατα-γραφή
  das Niederschreiben; bes. Einschreiben, Verzeichnen in Listen, Eintragung in Rechnungsbücher; Soldaten ausheben; αἱ καταγραφαί, die Soldatenlisten; τῆς χώρας, Landanweisung. Die Zeichnung, Beschreibung, bes. mathematischer Figuren; übh. Umriß, Entwurf
 • κατά-γραφος
  bunt; im Profil gemalt
 • κατα-γράφω
  1) aufschreiben, beschreiben. Bes. in Listen einschreiben, eintragen, στρατιώτας, d. i. Soldaten ausheben; κατεγράφησαν, οὓς ἔδει ϑνήσκειν, von den Proscriptionen; ἀγρούς, Land anweisen. Von mathematischen Figuren: beschreiben; einen Umriß entwerfen. Übtr., sich vorstellen. 2) zerkratzen
 • κατα-γρῡπόω
  krümmen, biegen; αὐστηρὸν καὶ κατεγρυπωμένον, ein finsteres u. höhnisches, naserümpfendes Wesen
 • κατα-γυμνάζω
  sehr üben, durch Übung gewöhnen; ἐπὶ γυμνασίαν ἀναλῶσαι, auf gymnastische Spiele verwenden
 • κατα-γυμνόω
  ganz entblößen
 • κατα-γύναιος
  u. κατά-γυνος
  den Weibern sehr ergeben
 • κατ-άγχω
  erwürgen, strangulieren
 • κατ-άγω
  1) herab-, hinunter führen, -leiten, -bringen; ψυχὰς μνηστήρων κατάγων, in die Unterwelt hinab; übh. nach einem Orte hinführen, den man als niedriger gelegen betrachtet; τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἲς ἀνέμοιο, ihn verschlug der Sturm nach Kreta hin; bes. ein Schiff von der hohen See in den Hafen bringen; a) anlanden; von den Schiffen selbst; von den Seefahrern; ναῦν εἰς ϑάλασσαν κατάγειν, vom Stapel lassen; b) feindlich, ein Schiff aufbringen, es zwingen, in einen gewissen Hafen einzulaufen; auch von Seeräubern. Auch auf dem Lande bei einem einkehren. Herabziehen; beim Spinnen den Faden. 2) zurückführen, bes. einen Verbannten in seine Heimat; zurückkehren; wiederherstellen; γένος ἀπό τινος, das Geschlecht von einem ableiten; καταγαγὼν ἐκ τοῦ πολέμου χρυσόν, Geld zurück-, heimbringen; τὸν Δία, durch Beschwörungen vom Himmel herabziehen
 • κατ-αγωγή
  ἡ, 1) das Herabführen, bes. der Schiffe in den Hafen, Anlanden, Einlaufen; der Hafen selbst; das Hinableiten; γένους, Herleiten des Geschlechts. 2) das Zurückführen, z. B. des Götterbildes in den Tempel; des Verbannten in die Heimat, ἡ ἐπὶ τὴν βασιλείαν, das Wiedereinsetzen. 3) allgemein: die Herberge, Station. Aufenthaltsort, Platz; Sitz
 • κατ-αγωγικός
  ή, όν, zurückführend
 • κατ-αγώγιον
  τό, der Ort zum Einkehren, Herberge; καταγώγια; τά, Fest der Artemis in Ephesus
 • κατ-αγωγίς
  ίδος, ἡ, ein Seil zum Herunterziehen; der Teil der Wurfmaschine, der zum Spannen der Sehne dient; ein Frauenkleid
 • κατ-αγωγός
  herunterziehend, herunterzaubernd; vom Hafen, λιμένες καταγωγοὶ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος, wo man landet von Griechenland aus
 • κατ-αγωνίζομαι
  niederkämpfen, überwältigen; übh. gegen einen ankämpfen
 • κατ-αγώνισις
  ἡ, u. κατ-αγωνισμός
  ὁ, das Niederkämpfen, die Überwältigung
 • κατ-αγωνιστής
  ὁ, der Sieger im Kampfe
 • κατα-δαίνῡμι
  bewirten; aufzehren, verspeisen
 • κατα-δαίω
  zerteilen, zerstückeln
 • κατα-δάκνω
  zerbeißen
 • κατα-δακρύω
  1) beweinen. 2) jem. zu Tränen bringen
 • κατα-δακτυλίζω
  mit dem Finger berühren, in obszönem Sinne, von Knabenschändern
 • κατα-δαμάζω
  ganz besiegen, bewältigen
 • κατα-δάμναμαι
  sich unterwerfen, bewältigen
 • κατα-δάνειος
  verschuldet
 • κατα-δαπανάω
  verbrauchen, verzehren, verwenden; großen Aufwand machen
 • κατα-δαπάνη
  ἡ, Aufwand, Verwendung
 • κατα-δαπανητικός
  ή, όν, verwendend
 • κατα-δάπτω
  u. κατα-δαρδάπτω
  zerreißen, zerfleischen
 • κατα-δαρθάνω
  einschlafen, schlafen
 • κατα-δεδίττομαι
  fürchten
 • κατα-δεής
  ές, sehr furchtsam
 • κατα-δεής
  ές (δεῖ), dem etwas fehlt, mangelhaft, bes. dürftig; an Größe, Wert nachstehend, geringer, πολὺ καταδεεστέραν τὴν δόξαν τῆς ἐλπίδος ἔλαβεν, geringer als er erwartet hatte
 • κατα-δείκνῡμι
  zeigen, bekannt machen, dartun; ἰατρικήν, lehren
 • κατα-δειλιάω
  aus Feigheit versehen, vernachlässigen
 • κατα-δειπνέω
  verspeisen
 • κατα-δεκτικός
  ή, όν, aufnehmend
 • κατά-δενδρος
  mit Bäumen bepflanzt
 • κατα-δέομαι
  sehr bitten
 • κατα-δέρκομαι
  herabsehen, herabschauen, οὐδέ ποτ' αὐτοὺς Ἠέλιος καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν, er schaut mit den Strahlen nicht auf sie herab, erblickt sie nicht
 • κατα-δερματόω
  das Fell abziehen, abhäuten
 • κατά-δεσις
  ἡ, das An-, Festbinden, der Verband
 • κατα-δεσμέω
  u. κατα-δεσμεύω
  an-, festbinden
 • κατά-δεσμος
  ὁ, Band, Verband; bes. Zauberband, Zauberknoten, Behexung durch Knüpfung eines Knotens
 • κατά-δετος
  festgebunden
 • κατα-δεύω
  anfeuchten, durchnässen
 • κατα-δέχομαι
  aufnehmen, annehmen, zu sich nehmen; Speise; wieder aufnehmen, die Verbannten; zulassen, gestatten
 • κατα-δέω
  1) anknüpfen, festbinden; zubinden, verschließen, versperren; τοῦ γε ϑεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν, sie verhinderten seine Rückkehr; καταδεδεμένον τοὺς ὀφϑαλμούς, mit verbundenen Augen. 2) binden, ins Gefängnis werfen; dah. auch verurteilen. 3) durch magische Knoten bezaubern, behexen
 • κατα-δέω
  ermangeln; καταδέουσαι μιῆς χιλιάδος ἕνδεκα μυριάδες, 110, 000 weniger ein Tausend, also 109, 000
 • κατα-δηϊόω
  verwüsten
 • κατα-δηλέομαι
  sehr beschädigen, vernichten
 • κατά-δηλος
  sehr deutlich, offenbar; σκαιοσύναν φυλάσσων ἐν ἐμοὶ κατάδηλος ἔσται, es wird sich zeigen, daß er; ἣ τὸν μάγον κατάδηλον ἐποίησε, entdeckte
 • κατα-δημ-αγωγέω
  durch demagogische Künste das Volk verführen, leiten; durch solche Künste besiegt werden
 • κατα-δημ-ηγορέω
  gegen einen zum Volke öffentlich sprechen
 • κατα-δημο-βορέω
  im Volke verzehren
 • κατα-διαίνω
  benetzen
 • κατα-δι-αίρεσις
  ἡ, die Teilung
 • κατα-δι-αιρέω
  verteilen; die Beute unter sich verteilen
 • κατα-διαιτάω
  als Schiedsrichter, διαιτητής, gegen einen erkennen; ἔφη με καταδιαιτήσασϑαι τὴν δίκην αὑτοῦ, zu seinen Gunsten ein schiedsrichterliches Urteil fällen lassen
 • κατα-δι-αλλάσσω
  aussöhnen
 • κατα-δια-χέω
  durch etwas hin gießen, verbreiten
 • κατα-διδάσκω
  durch Unterricht verleiten, falsche Lehre beibringen
 • κατα-διδράσκω
  entlaufen
 • κατα-δίδωμι
  verteilen, austeilen. Von Flüssen: sich ergießen
 • κατα-δικάζω
  einen Richterspruch wider einen fällen, durch den Richterspruch verurteilen; vom Kläger gebraucht: verurteilen lassen (zu seinen Gunsten), den Prozess gewinnen, τινός, gegen j-n. Καταδικαστέον, man muß verurteilen
 • κατα-δικαστής
  ὁ, der wider einen den Prozess Entscheidende, Verurteilende
 • κατα-δικαστικός
  ή, όν, verurteilend
 • κατα-δίκη
  ἡ, Verurteilung, Bestrafung; πρὸς καταδίκας ἐκπεπτωκότες, verbannt; bes. Geldstrafe
 • κατά-δικος
  für schuldig erklärt, verurteilt
 • κατα-διφθερόω
  ganz mit Fellen überziehen
 • κατα-διφρεύω
  vom Wagen herabwerfen
 • κατα-διψάω
  durstig machen
 • κατά-διψος
  sehr durstig
 • κατα-διωκτικός
  ή, όν, verfolgend, vertreibend
 • κατα-διώκω
  verfolgen; bis an ein Ziel
 • κατα-δοκέω
  gegen einen, von einem etwas Falsches, Ungünstiges meinen, glauben, einen beargwöhnen; τοῖσι κατεδόκεον νεοχμὸν ἄν τι ποιέειν, diese, meinten sie, würden Neuerungen anfangen; οὐ γὰρ ἄν κοτε κατέδοξα, ἔνϑα ἦν, ich hätte nicht vermutet; pass., καταδοχϑεὶς φονεὺς εἶναι, man argwöhnte von mir, daß ich der Mörder sei
 • κατ-ᾱδολεσχέω
  einem durch Schwatzen lästig werden
 • κατα-δοξάζω
  gegen einen meinen, eine ungünstige Meinung haben, Argwohn oder Mißtrauen hegen
 • κατα-δορατίζω
  mit dem Speer niederstrecken
 • κατα-δουλεύομαι
  sich unterjochen
 • κατα-δουλόω
  unterjochen, zum Sklaven machen; sich unterjochen; übh. unterwürfig, knechtisch gesinnt machen
 • κατα-δούλωσις
  ἡ, das Unterjochen, zum Sklaven Machen
 • κατά-δουπα
  τά, die Gegenden an den Katarakten des Nils, wo dieser mit Getöse von den Felsen stürzt
 • κατα-δουπέω
  krachend niederstürzen; transit., betäuben
 • κατά-δουπος
  ὁ, das mit Geräusch Herunterstürzen
 • κατα-δοχή
  ἡ, Aufnahme; das Behältnis
 • κατα-δράσσομαι
  ergreifen
 • κατα-δρέπω
  abpflücken
 • κατα-δρομή
  ἡ, 1) das Anrennen gegen einen, der Streifzug; übertr., κατὰ τοῦ Ἐφόρου Τίμαιος πλείστην πεποίηται καταδρομήν, er zieht gegen ihn mit heftigem Tadel los. 2) Zufluchtsort, Schlupfwinkel
 • κατά-δρομος
  1) durchlaufen, durchstreift, μέλαϑρα πυρὶ κατάδρομα, vom Feuer durchwütet. 2) herablaufend; ὁ κατάδ., das von oben herablaufende Seil der Seiltänzer
 • κατα-δροσίζω
  betauen
 • κατά-δρυμμα
  τό, das Zerreißen, Zerfleischen, plur. χειρῶν, mit den Händen
 • κατά-δρυμος
  sehr waldig
 • κατα-δρύπτω
  zerkratzen, zerfleischen; κατὰ δ' ἐδρύπτοντο παρειάς, sie zerfleischten sich die Wangen
 • κατα-δρυφάσσω
  umhägen, einpferchen u. schützen
 • κατα-δυναστεία
  ἡ, Ausübung der Gewalt gegen j-n
 • κατα-δυναστεύω
  seine Gewalt gegen einen brauchen, ihn unterdrücken, bezwingen, in seine Gewalt bekommen
 • κατά-δυσις
  ἡ, das Untertauchen, Untergehen; bes. von den Gestirnen; das Hinabsteigen; Schlupfwinkel
 • κατα-δυς-ωπέω
  anflehen
 • κατα-δύω
  1) trans. Bdtg, untergehen lassen, untertauchen, versenken; ein Schiff leck machen, daß es sinkt; übertr., ἐμὲ δὲ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι καταδύουσι τῷ ἄχει, sie versenken mich in Kummer; ἥλιον κατεδύσαμεν λέσχῃ, wir ließen über unser Geschwätz die Sonne untergehen. 2) intrans. Bdtg, untergehen, untertauchen, versinken; a) von der Sonne; πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα, bis zum Untergang der Sonne; b) sich unter etwas, in etwas hineinbegeben, hineindringen, -schleichen; κατα δῠναι ὅμιλον, sowohl sich in die Schaar hineinschleichen, um sich zu verbergen, als hineindringen, μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν; καταδύσεο μῶλον Ἄρηος, gehe in das Schlachtgetümmel; ἀνδρῶν δυςμενέων κατέδυ πόλιν, er begab sich heimlich hinein; καταδυσόμεϑ' εἰς Ἀΐδαο δόμους, wir werden in die Unterwelt hinabgehen; c) sich verbergen, verstecken, gew. mit dem Nebenbegriffe der Scham; εἰς ἄπορον ὁ σοφιστὴς τόπον καταδέδυκεν, er hat sich zurückgezogen, versteckt; d) sich anziehen, anlegen
 • κατ-ᾴδω
  entgegen-, vorsingen, gleichsam von oben herabsingen; bes. durch Vorsingen besänftigen, bezaubern, heilen; καταείδοντες γόησι τῷ ἀνέμῳ οἱ μάγοι, den Wind besprechen. Mit Gesang erfüllen, durchtönen; κατᾴδων αὐτοῦ τὸ δεῖπνον καὶ καταϑέλγων αὐτόν, das Mahl durch Gesang erheitern; κατᾴδομαι, ich lasse mir vorsingen
 • κατα-δωρο-δοκέω
  1) durch Geschenke bestechen, im pass. sich bestechen lassen. 2) Geschenke annehmen, sich bestechen lassen
 • κατα-έννῡμι
  bekleiden, bedecken; ὄρος καταειμένον ὕλῃ, mit Wald bekleideter, waldbewachsener Berg; ϑριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυον, sie bedeckten den Toten
 • κατ-αζαίνω
  ganz austrocknen, ausdörren, eintrocknen lassen
 • κατα-ζάω (s. ζάω), sein Leben zubringen, verleben
 • κατα-ζεύγνῡμι
  1) anspannen, anschirren; binden, zusammenschnüren, einsperren. Übh. verbinden. 2) abspannen, ausruhen; von einem Heere = sich lagern, ein Lager beziehen. Auch von Ansiedlern: sich niederlassen
 • κατα-ζευγο-τροφέω
  mit Halten von Zugvieh vertun, durchbringen
 • κατά-ζευξις
  ἡ, die Verbindung; das Ausruhen, Lageraufschlagen, Ggstz von ἀνάζευξις
 • κατα-ζοφόω
  ganz verfinstern
 • κατα-ζυγίς
  ίδος, ἡ, Verbindung
 • κατα-ζω-γραφέω
  abmalen
 • κατα-ζωμεύω
  eine Suppe herunteressen, auslöffeln
 • κατα-ζώννῡμι
  sich umgürten
 • κατά-ζωσμα
  τό, der Gürtel
 • <<< list operone >>>