179 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • καλο-εργός
  schön, gut handelnd
 • καλο-ήθεια
  ἡ, guter Charakter
 • καλο-ήθης
  ες, gutgesinnt, gutartig
 • καλο-θέλεια
  ἡ, das Wohlwollen
 • καλο-θελής
  ές, wohlwollend
 • καλ-οιώνιστος
  von guter Vorbedeutung
 • καλο-κἀγαθία
  ἡ, das Wesen, die Tugend des καλὸς καὶ ἀγαϑός, Rechtschaffenheit, Biederkeit
 • καλο-κἀγαθικός
  ή, όν, einem καλὸς καὶ ἀγαϑός geziemend, brav, rechtschaffen
 • καλο-κἀγαθός
  schön u. gut, der Mann, wie er sein soll, gewandt und tüchtig, redlich u. zuverlässig, ein Ehrenmann, bieder u. brav. Die καλοὶ καὶ ἀγαϑοί sind bes. in Athen die optimates, Männer von guter Herkunft, Erziehung u. Lebensart, die Gebildeten, im Ggstz der rohen Volksmasse
 • καλο-καιρία
  ἡ, die schöne Zeit, der Sommer
 • καλο-καιρινός
  ή, όν, in schöner Zeit, sommerlich
 • καλό-καρπος
  mit schöner Frucht
 • καλο-κέραστος
  schön gemischt
 • κᾱλο-κοπέω
  Holz hauen
 • καλο-λογέω
  schön sprechen
 • κᾶλον
  τό, Holz
 • κᾱλο-πέδῑλα
  τά, Holzschuhe
 • καλο-ποιέω
  schön, gut handeln
 • καλο-ποιός
  schön, gut handelnd.
 • κᾱλό-πους
  ποδος, ὁ, Holzfuß, d. i. Schusterleisten
 • καλό-πους
  schönfüßig
 • καλο-πρᾱγία
  ἡ, das Schön-, Guthandeln
 • καλο-πρός-ωπος
  mit schönem Antlitz
 • καλός
  ή, όν, schön; a) von dem in die Augen Fallenden, von der äußeren Gestalt, sowohl von Menschen u. Tieren, als von Sachen; oft verbunden καλός τε μέγας τε, bes. von Männern; καλός δέμας, schön an Gestalt; öfter von einzelnen Teilen des Körpers, von Kleidern, von Waffen, von anderen Geräten, von Gebäuden, Geschenken, Gegenden, wo es oft durch angenehm, reizend, lieblich wiedergegeben werden kann; ἐςορᾶν καλός, schön anzusehen; ἰδέᾳ καλός, schön von Ansehen; von Metallen: echt; τὸ καλόν, Schönheit, Zier, Schmuck; τὰ τοῦ βίου, die Genüsse, Reize, Annehmlichkeiten des Lebens; καλὰ πάσχειν, sich wohl befinden. - Die Liebhaber schnitten den Namen der Geliebten mit dem Zusatz ὁ καλός, ἡ καλή in die Bäume ein od. schrieben ihn auf die Türen u. Fenster; b) schön für einen besondern Zweck, tauglich, brauchbar; οἰωνοί, Glück bedeutende; beim Opfer der gew. Ausdruck τὰ ἱερά έστι καλά, die Opfer sind gut, fallen glücklich aus; τὸ δὲ τέλος καλὸν τῆς ἐξόδου, das Ende werde glücklich sein; ἐν καλῷ, sc. τόπῳ, am rechten, gelegenen, bequemen Orte; χρόνῳ, zur rechten, gelegenen Zeit; im superl., ἥκετον εἰς κάλλιστον, zu sehr gelegener Zeit; νῦν καλὸν κορέσαι στόμα, jetzt ists Zeit; c) von innerer Beschaffenheit, sittlich schön, gut, trefflich; οὐ καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασϑαι, es ist nicht schön, ziemt sich nicht; καλόν τοι, es steht dir wohl an; οὐ μὴν καλὰ χόλον τόνδ' ἔνϑεο ϑυμῷ, es ist nicht schön, daß du solchen Zorn hegst; ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος, schöner Taten; τέϑνηκεν, οὗπερ τοῖς νέοις καλόν, wo es schön, ehrenvoll ist; οὔτ' ἐμοὶ τοῠτ' ἔστιν, οὔτε σοὶ καλόν, es ziemt nicht mir; καλὸν αὐτῷ, es ist ehrenvoll für ihn. Von Menschen, bes. καλὸς κἀγαϑός, der wackere, ehrenwerte Mann, durch Sokrates üblich gewordener Ausdruck. Τὸ καλόν, das sittlich Gute, die Tugend, τὰ καλά, edle, gute, rühmliche Handlungen. Τὰ καλά von den Staatseinrichtungen der Lacedämonier. Adv. καλῶς, schön; καλόν od. καλά, ὑμεῖς οὐκέτι καλὰ μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς, auf unschöne, ungeziemende Weise; καλῶς πράττειν, sich wohl befinden, Glück haben; εἰ καλῶς σφισιν ἔχοι, wenn es ihnen gut, zuträglich sei; καλῶς παράπλου κεῖται, günstig für die Fahrt. Allein: καλῶς, billigend, recht so, gut; πάνυ καλῶς, ganz wohl, schon gut, womit man höflich die Fortsetzung des Gesprächs ablehnt. Comparat. u. superl. καλλίων, κάλλιστος; πάντων κάλλιστα, ganz vortrefflich
 • καλο-στρόφος
  ὁ, Seildreher
 • καλό-ο τροφος
  gut gedreht
 • καλο-σύμ-βολος
  schön ratend
 • καλοΐφαντος
  schön gewebt
 • καλ-όφθαλμος
  mit schönen Augen
 • κᾱλο-φόρος
  ὁ, Holzträger
 • καλπάζω
  traben (vom Pferde)
 • κάλπη
  ἡ, u. καλπασμός
  ὁ, 1) der Trab, Trott des Pferdes, in Olympia ein Wettrennen, wo die Reiter gegen das Ende der Rennbahn absprangen u. das Pferd (man nahm hierzu Stuten) am Zügel haltend nebenher liefen; es heißt auch Πανταίκου ἐνίκησεν ἡ κάλπη, das Rennpferd siegte. 2) = κάλπις, Urne; Totenurne.
 • κάλπις
  ιδος, ἡ, u. κάλπος
  τό, Krug, a) Gefäß zum Wasserschöpfen, Wasserkrug. Salbengefäß; b) Aschenkrug, Urne; Urne zum Losen; ein besonderes Trinkgeschirr καλπίς
 • κάλτιος
  griechischer Ausdruck für die röm. Fußbedeckung
 • καλύβη
  ἡ, Obdach, Hütte, Zelt; Brautgemach
 • καλυβίτης
  ὁ, der in einer Hütte wohnt
 • καλυβο-ποιέομαι
  sich eine Hütte machen
 • καλυκ-άνθεμον
  τό, eine Pflanze
 • καλυκο-στέφανος
  mit Blumenknospen umkränzt
 • καλυκ-ώδης
  ες, wie eine Blumenknospe
 • καλυκ-ῶπις
  ιδος, ἡ, mit einem Blumengesicht, mit rosigem Antlitz
 • καλύκωσις
  ἡ, die Rose
 • κάλυμμα
  τό, die Verhüllung, Decke, Schleier, bes. zur Verhüllung des Kopfes, wie Thetis zur Trauer über ihren Sohn κάλυμμ' ἕλε. Übh. Hülle, z. B. der Schädel, als Decke des Gehirns; von der Hülse der Früchte; Schale der Muschel u. Schnecke; von den Augenlidern; das Grabmal; ein rundes, sackförmiges Fischernetz.
 • κάλυξ
  υκος, ἡ, u. κάλυξις
  ἡ, eigtl. eine Hülle, in der etwas verschlossen liegt, dah. die Blütenknospe, der die Blume umschließende Blumenkelch, bes. die Rosenknospe; φέρει ἀπὸ πάντων ἡ μέλιττα, ὅσα ἐν κάλυκι ἀνϑεῖ Vom Frucht- oder Samenkelche der Hirse. Allgemeiner von der Saat; πόλις φϑίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χϑονός, der Pflanzenkeim; Hephästus, aus Metall gearbeiteter Teil des Frauenschmucks, vielleicht knospenförmige Ohrgehänge od. Ringe.
 • καλυπτήρ
  ῆρος, ὁ, der Verhüllende, der Schleier, die Decke; Deckel; Dachziegel; die Flügelfedern der Raubvögel
 • καλυπτήριον
  τό, Decke, Deckel
 • καλυπτός
  verhüllt, verdeckt; μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελῆς, fielen aus der Umhüllung des Fettes, aus dem umgewickelten Fette
 • καλύπτρα
  ἡ, Hülle, Decke, bes. Kopfbedeckung der Frauen, Schleier; übertr., δνοφεραὶ καλύπτραι, von der Nacht; καλύπτρας τῶν φαρετρέων ποιεῠνται, Deckel
 • καλύπτω
  umhüllen, umgeben, verhüllen, bedecken; τινὰ Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι, töten; πέτρον χεὶρ ἐκάλυψε, umfasste den Stein; ἃς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν ὀφϑαλμούς, verhüllte ihm die Augen; κρατερὸν δέ ἑ πένϑος ὀφϑαλμοὺς ἐκάλυψε, Trauer umhüllte, umdüsterte ihm die Augen; τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν, Dunkel umhüllte ihm die Augen; τὸν δὲ κατ' ὀφϑαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν, vom Tode. Auch τινί τι, über einen etwas decken, τόσσην οἱ ἄσιν καϑύπερϑε καλύψω, so viel Schlamm werde ich über ihn decken; ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας, er stellte den Schild als Schirm vor od. um ihn. Med., sich bedecken; τάφῳ καλύψαι, begraben; übertr., verhehlen, verheimlichen; ἔξω μέ που καλύψατε, d. i. bringt mich hinaus und verberget mich; μὴ κάλυπτε τὰς εὐδαίμονας Ἀϑήνας, erniedrigen, ins Unglück stürzen; σιγῇ, verschweigen
 • καλύφη
  ἡ, die Hülle, Rinde
 • κάλυψις
  ἡ, das Verhüllen, Verbergen
 • καλχαίνω (κάλχη
  eigtl. aussehen wie das stürmische Meer), in bewegter Gemütsstimmung sein, sorgend nachdenken, nachsinnen über etwas; ἀμφὶ τοῖςδε καλχαίνων τέκνοις, sorgend; λέκτρων στερηϑεὶς ὧν ἐκάλχαινεν τυχεῖν, heftig wünschen; für πορφύρεται, mit Purpur gefärbt
 • κάλχη
  ἡ, 1) die Purpurschnecke, der Purpursaft; χάλκη, die Purpurfarbe. 2) die Volute oder Schnecke am Knauf der ionischen Säule. 3) eine Blume
 • καλώδιον
  τό, kleines Tau; öfter von σχοινία unterschieden, leichte Taue
 • καλ-ώνυμος
  mit schönem Namen
 • καλ-ωπός
  mit schönem Gesichte
 • κάλως
  ω, ὁ, ion. u. ep. κάλος, Tau, Schiffs-, Segeltau; ἐν δ' ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ' ἐνέδησεν, »die Taue zum Aufziehen u. Niederlassen der Segel«; κάλως ἐξιέναι, die Segel aufspannen; übh. Strick; παραπλεόντων ἀπὸ κάλω ἐς τὴν Μεσσήνην (ἐκ κάλων ἕλκοντες τὰς ναῦς) = am Lande entlang das Schiff mit der Leine ziehen, statt zu rudern oder zu segeln; sprichwörtlich πάντα κάλων κινεῖν, alle Kräfte anspannen, alle Mittel in Bewegung setzen; πάντας ἔσεισε κάλως, spannte alle Segel auf
 • καμακίας σῖτος
  eine Getreideart
 • καμάκινος
  aus einer Stange gemacht, δόρυ, als zerbrechlich getadelt
 • κάμαξ
  ακος, ἡ, auch ὁ, eine Stange, ein Pfahl, bes. Weinpfahl; übh. Stange, ὁ; Speer. Ruderstange; die Pallisade, der Spitzpfahl
 • καμάρα
  ἡ, Gewölbe, alles mit einer gewölbten Decke Versehene, ein verdeckter Wagen; gewölbtes Zimmer, Schlafgemach oder Himmelbett; eine flache, bedeckte Gondel; die Ohrhöhle
 • καμαρεύω
  über einander wölben, in ein Gewölbe zusammentragen
 • καμαρο-ειδής
  ές, gewölbartig
 • καμαρόω
  wölben
 • καμάρωμα
  τό, das Gewölbte, Gewölbe
 • καμάρωσις
  ἡ, das Wölben, bei den Ärzten eine Art Knochenbruch.
 • καμαρωτός
  gewölbt, bedeckt
 • καμασῆνες
  οἱ, u. καμασῖνες
  οἱ, eine Art Fische
 • καμάσσω (von κάμαξ, in der Bedeutung Lanze), schwingen, schütteln
 • καματηδόν
  mühselig
 • καματηρός
  mühselig, beschwerlich; dem ἀσϑενέστατοι entsprechend: krank, erschöpft; σώματα, siech
 • καματη-φόρος
  Mühsal bringend
 • κάματος
  ὁ, 1) Mühe, Drangsal, Anstrengung; πολυάϊξ, vom Kriege; die auf Anstrengung folgende Erschöpfung, Entkräftung, wie sie sich in den Gliedern, bes. den Knieen äußert; ὄλβος ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται, ohne Anstrengung; Krankheit. 2) das mühsam Erarbeitete, das mit Anstrengung Erworbene; das Werk
 • καματο υργία
  ἡ, mühsame Arbeit
 • καματόω
  ermüden
 • καματ-ώδης
  ες, ermattend, erschöpfend
 • καμήλειος
  vom Kamel
 • καμηλ-έμπορος
  ὁ, der Kaufmann, der seine Waren in Karavanen auf Kamelen fortführt
 • καμηλ-ηλασία
  ἡ, das Reiten auf Kamelen
 • καμηλ-ηλάτης
  ὁ, der Kameltreiber
 • καμηλίζω
  dem Kamele gleichen
 • καμηλίτης
  ὁ, der Wärter oder Reiter des Kameles
 • καμηλο-βάτης
  ὁ, der ein Kamel besteigt, reitet
 • καμηλο-βοσκός
  Kamele fütternd, haltend
 • καμηλο-κόμος
  Kamele wartend
 • καμηλο-πάρδαλις
  εως, ἡ, Giraffe (Kamelpardel)
 • καμηλο-πόδιον
  τό, Kamelfuß, eine Pflanze
 • κάμηλος
  ὁ, u. häufiger ἡ, das Kamel; Ἡ κάμηλος wird wie ἡ ἵππος kollecliv gebraucht, die sämtlichen im Heereszuge befindlichen Kamele
 • καμηλο-τροφέω
  Kamele ernähren, halten
 • καμηλ-ώδης
  ες, einem Kamel ähnlich
 • καμηλωτή
  ἡ, sc. δορά, Kamelhaut, oder ἐσϑής, Kleid von Kamelhaar
 • κάμῑλος
  ὁ, Ankertau. Vielleicht aus Mißverstand der Stelle des N. T., wo es heißt εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος εἰςελϑεῖν, was im wörtlichen Sinne vom Kamel zu nehmen, wie die Araber ganz ähnlich sagen »einen Elephanten durch ein Nadelöhr gehen lassen«, und wie Matth. 23, 24 vom Verschlucken eines Kameles die Rede ist
 • καμῑνεία
  ἡ, Schmelzofenarbeit
 • καμῑνεύς
  ὁ, der Feuerarbeiter
 • καμῑνευτήρ
  ῆρος, ὁ, u. καμῑνευτής
  ὁ, der Feuerarbeiter; αὐλός, Schmelz-, Lötrohr
 • καμῑνεύω
  im Ofen schmelzen, löten u. dgl., im Feuer arbeiten
 • καμῑνιαῖος
  zum Ofen gehörig
 • καμῑνίτης ἄρτος
  im Ofen gebacken
 • καμῑνόθεν
  aus dem Ofen
 • καμῑνο-καύστης
  ὁ, Ofenheizer
 • κάμῑνος
  ὁ, Ofen; zum Schmelzen u. Bearbeiten der Metalle u. Erden, Schmelz-, Brennofen; zum Backen, Backofen; von einem, der heiße Speisen ißt. Flamme, Feuer, Glut
 • καμῑνώ
  οῦς, ἡ, γρηῦς, ein altes Ofenweib, eine Ofenheizerin, die die Gerstendarre heizt, überhaupt ein schmutziges, rußiges Weib, ein geschwätziges Weib, unser »Waschweib«
 • καμῑν-ώδης
  ες, ofenartig
 • κάμμα
  τό (κάπτω), eine Art Kuchen, in Lacedämon mit Lorbeerblättern bereitet
 • κάμμαρος
  ὁ, u. καμμαρίς
  ίδος, ἡ, eine Krebsart (vgl. cammarus, Hummer)
 • καμματίδες
  αἱ, die Lorbeerblätter im Gebäck κάμμα
 • καμμονίη
  ἡ, Ausdauer im Kampf u. der dadurch errungene Sieg
 • κάμμορον
  τό, ein kühlendes Mittel
 • κάμ-μορος
  unglücklich
 • κάμνω
  1) sich müde arbeiten, müde werden, ermüden; οὐδέ τι γυῖα πρὶν κάμνει, πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο, er ermüdet nicht an den Gliedern; ὦμον, ihm ward die Schulter matt; ἐπεὶ κάμε δακρυχέουσα, da sie vom Weinen müde war; οὐδέ τι τόξον δὴν ἔκαμον τανύων, ich mühte mich nicht lange ab, den Bogen zu spannen, ich spannte ihn ohne Anstrengung; ἐπεί κε κάμωσιν ἐλαύνοντες, wenn sie müde geworden sind zu rudern; οὔτοι καμοῦμαί σοι λέγουσα τἀγα-ϑά, ich werde nicht müde werden, dir Gutes zu raten; οὔποτ' ἂν κάμοιμ' ὀρχουμένη, ich werde vom Tanzen nicht müde, ich werde nicht müde zu tanzen; μὴ κάμῃς φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν, laß dich's nicht verdrießen, tue es unverdrossen; ἐγὼ δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων, ich ermatte unter der Last des Schildes; von Pferden. Sich anstrengen, sich's sauer werden lassen; πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων, in der Schlacht den Kürzeren ziehen; δαπάναις, müde werden im Aufwande, die Kosten sparen; στρατοῦ καμόντος, erliegen; νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι, wie auch wir sagen »wenn das Schiff gegen die Wogen arbeitet«; οἱ γὰρ εὐγενεῖς κάμνουσι τοῖς αἰσχροῖσι τῶν τέκνων ὕπερ, strengen sich an, unterziehen sich der Gefahr; δεῖ μηδαμῇ κάμνειν τὸν νομοϑέτην, er darf nicht müde werden. Gew. krank und schwach werden, sein, leiden; νοσήμασι κάμνουσι τρισί, sie leiden an drei Krankheiten; schwach, marode sein, οἱ καμόντες, die Müden. Übertr., ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν, an der Änderung der Rede kranken; ἐν τῷδε κάμνουσιν αἱ πολλαὶ πόλεις, daran kranken die meisten Staaten, das ist ihre Schwäche. Bes. sind οἱ καμόντες od. οἱ κεκμηκότες die Toten, entweder weil sie des Lebens Last und Mühe getragen und nun ausgelitten haben, oder die Ermüdeten, Entkräfteten. 2) trans., mit Mühe u. Anstrengung arbeiten, verfertigen, bes. von künstlichen Metallarbeiten; sich erwerben, durch Anstrengung erlangen; ἱρόν, ὅ ῥ' ἐκάμοντο, sich erbauen
 • κάμορος
  ή, die Erle
 • καμπαλέος
  gekrümmt
 • καμπεσί-γουνος
  die Kniee beugend
 • καμπεσί-γυιος
  die Glieder beugend, παίγνια, Gliederpuppen
 • καμπή
  ἡ, die Krümmung, der Bug; Biegung, Gelenk der Glieder. Bes. die Umbiegung der Rennbahn; καμπὴν ποιεῖσϑαι, umbiegen u. zurücklaufen oder -fahren; übertr., in der Rede; vom Gesange, εἴ τις κάμψειέν τινα καμπήν, künstliche Schnörkel, Rouladen machen; bei den Rhett. von der Abrundung der Perioden, conversio
 • κάμπη
  ἡ, die Spannenraupe, die sich durch Zusammenkrümmen fortschnellt
 • κάμπιμος
  gebogen, krumm
 • κάμπιος
  δρόμος, ein Lauf in Krümmungen u. mannichfachen Wendungen
 • καμπό-βρωτος
  von Raupen abgefressen
 • κάμπος
  τό, ein großes Seetier, Haifisch
 • καμπτήρ
  ῆρος, ὁ, der Umbiegende, die Biegung, Wendung, Winkel; in der Rennbahn die Biegung, der Ort, wo man um das Ziel herumlenken muß; ἁ πύματον καμπτῆρα καταγγέλλουσα κορωνίς, die letzte Wendung, das Ende; τοῦ βίου κ., die Wendung des Lebens, wenn die Kräfte abzunehmen anfangen
 • καμπτικός
  zur Biegung gehörig, biegsam
 • κάμπτω
  1) beugen, krümmen; γόνυ u. γόνατα κάμπτειν, die Kniee beugen, um sich zu setzen u. auszuruhen; γόνατα χεῖράς τε, er bog die Kniee u. die Arme, ließ sie ermattet ruhen; οὐ κάμπτων γόνυ, ungebeugt, das Knie nicht ausruhend; ἄσμενος δὲ τἂν σταϑμοῖς ἐν οἰκείοισι κάμψειεν γόνυ, er möchte gern ausruhen; εὖτε νῦν ἕδρας πρώτων ἐφ' ὑμῶν τῆςδε γῆς ἔκαμψ' ἐγώ, da ich bei euch zuerst mich niedergelassen; im med., καμπτόμενον τὸ σῶμα, sich krümmen; von Linien u. Flächen; γραμμή, gekrümmte u. auch gebrochene Linie. 2) von der Rennbahn entlehnt, um das Ziel herumbiegen, umlenken u. auf der andern Seite zurückfahren; übh. herumfahren, κάμψας τὸ ἀκρωτήριον, nachdem er um das Vorgebirge herumgefahren war. Übertr., ἐνταῦϑα κάμπτειν τὸν ταλαίπωρον βίον, enden den Lebenslauf. 3) übertr., bewegen, rühren, u. stärker, demütigen
 • καμπυλ-αύχην
  ενος, krummhälsig
 • καμπύλη
  ἡ, Krummstab, Hirtenstab
 • καμπυλό-γραμμος
  krummlinig
 • καμπυλο-ειδής
  ές, krumm aussehend
 • καμπυλό-πρυμνος
  mit gekrümmtem Hinterteil
 • καμπυλόῤ-ῥῑν
  ῑνος, u. καμπυλόῤ-ῥῑνος
  krummnasig
 • καμπύλος
  gekrümmt, gebogen; κύκλα, Räder; μέλος, künstlich moduliert
 • καμπυλότης
  ητος, ἡ, die Krümmung
 • καμπύλ-οχος
  mit gekrümmten Rädern
 • καμπυλόω
  krümmen
 • κάμψα
  ἡ, ein Gefäß, Kiste, Kapsel
 • καμψάκης
  ὁ, ein Gefäß, Kiste, Kapsel, bes. zu Öl; auch ein Maß für Flüssigkeiten, 4 sextarii, 96 Unzen enthaltend
 • καμψάνεμα
  τό, Rosmarin
 • καμψι-δί-αυλος
  im Diaulos laufend u. um das Ziel herum in die zweite rückwärts führende Bahn einbiegend; daher χείρ, die Saiten der Either schnell hinauf- u. hinablaufend
 • καμψί-ουρος
  den Schwanz biegend, das Eichhörnchen, σκίουρος
 • καμψί-πους
  ποδος, den Fuß biegend, einknickend, u. so zum Niederstürzen zwingend; so heißt die Erinys, die den Menschen zum Falle bringt, demütigt
 • κάμψις
  ἡ, das Biegen, die Krümmung
 • καμψ-όδυνος
  sich unter Schmerzen krümmend
 • καμψός
  gekrümmt, gebogen
 • κἄν
  1) = καὶ ἄν; in allen Vbdgn wie ἄν, z. B. εἰ γὰρ ἦν τοῦτ' αἴτιον, κἂν ἐγὼ τὰ αὐτὰ ἐπεπόνϑειν, so würde auch mir dasselbe widerfahren sein. Vor εἰ zuweilen elliptisch, ein Verbum zu κἄν zu ergänzen. 2) = καὶ ἐάν, auch im Falle daß, sogar wenn; κἄν - κἄν, sei es daß - oder daß, sive - sive
 • κάν
  = κατά, vor Wörtern, die mit ν anfangen
 • κανάβευμα
  τό, Modell, Entwurf
 • κανάβινος u. κανάβιος
  zum Modell, Entwurf gehörig, zum Modellieren brauchbar; κηρός, Modellierwachs; ἁπλώσας κατὰ γῆς σῶμα τὸ καννάβινον, nur den Umriß einer Menschengestalt, so mager wie ein Skelett
 • κάναβος
  ὁ, das Holz, um welches die bildenden Künstler eine Figur in Ton oder Wachs modellieren, u. das Modell selbst; καϑάπερ οἱ τοὺς κανάβους γράφοντες ἐν τοῖς τοίχοις, ein in Umrissen entworfenes Bild des Menschen. Übertr., ein magerer Mensch, wie ein Skelett, an dem man alle Adern u. Knochen sehen kann
 • κανάζω
  rauschen, Geräusch, Getöse machen, bes. von dem Geräusche, das beim schnellen Austrinken eines Bechers entsteht, glucksen
 • κάναθρον
  τό, der Wagenkorb von Rohrgeflecht, Korbwagen, πολιτικόν, dessen die gemeinen Bürger sich bedienen
 • κάναστρον
  τό, von Rohr geflochtener Korb; irdenes Gefäß, Schüssel
 • καναχέω
  Geräusch machen, schallen, tönen; Ὀρφεὺς μέλος κανάχησεν, ließ ein Lied ertönen
 • καναχή
  ἡ, Geräusch, Getön; vom Klange des Erzes, δεινὴν πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, furchtbar erklang der Helm; vom Gestampfe der Maultiere; καναχὴ ὀδόντων, Zähneknirschen. Von Flöten, καναχαὶ αὐλῶν, Flötengetön; χρυσοῦ καναχή, von goldenen Waffen
 • καναχηδά
  u. καναχηδόν
  mit Geräusch, Getön, Gebrause; Λυδία μίτρα καναχηδὰ πεποικιλμένα, geht auf ein in lydischer Weise mit Instrumenten begleitetes Lied
 • καναχή-πους
  ποδος, klangfüßig; von stampfenden Rossen
 • καναχής
  ές, rauschend, tönend; ἵετε δάκρυ καναχές, mit Schluchzen oder lauter Klage verbundenes Weinen
 • καναχίζω
  vom Krachen der Balken; ἀμφὶ δὲ δῶμα σμερδαλέον κανάχιζε, von den Weinenden; τῶν δ' ὑπὸ σευομένων κανάχιζε πόσ' εὐρεῖα χϑών, es erdröhnte die Erde
 • κάνδαυλος
  ὁ, eine leckere Speise bei den Lydern, von dreifacher Art
 • κανδηλο-σβέστης
  ὁ, der das Licht, candela, auslöscht
 • κανδηλο-σβέστρια
  ἡ, eine Motte
 • κάνδυλος
  ὁ, u. κανδύλη
  eine Art Kuchen, zu denen Mehl, Milch, Käse u. Honig genommen wurde
 • κάνδυς
  υος, ὁ, ein persisches Obergewand mit Ärmeln
 • κανδύταλις
  ιδος, ὁ, u. κανδυτάλη
  ἡ, ein Kleiderschrank, eine Lade zu Kleidern
 • κάνειον
  τό, Deckel eines Gefäßes
 • κάνεον
  τό, eigtl. ein aus Rohr geflochtener Korb zum Brote; die zum Opfer gebrauchten Körbe, in denen die geweihte Gerste, die Kränze u. das Opfermesser lagen; sie wurden auf den Köpfen von Jungfrauen bei heiligen Festprozessionen getragen
 • κάνης
  ητος, ὁ, Decke, Matte aus Rohr od. Schilf, auch Korb; ὁ κάνης δὲ τῆς κοίτης ὑπερέχειν μοι δοκεῖ, wo des Unnötigen mehr da ist als des Notwendigen
 • κανη-φορέω
  den Korb mit den heiligen Geräten in der Prozession tragen, wozu man die schönsten Jungfrauen auswählte
 • κανη-φορία
  ἡ, das Korbtragen
 • κανη-φόρος
  korbtragend, gew. ἡ καν., die Jungfrau, welche in Athen an den Festen der Demeter u. Athene, wie an den Dionysien einen Korb mit heiligen Geräten auf dem Kopfe in Prozession trug. Hierzu erwählt zu werden galt als eine hohe Ehre. Die Künstler stellten oft solche weibliche Gestalten dar, die mit beiden Händen einen Korb auf dem Kopfe hielten; am berühmtesten waren die Kanephoren des Polyklet und des Skopas
 • κανθάρεος od. κανϑάρεως, ὁ
  Beiname einer Rebenart
 • κανθαρίζω
  zittern
 • κανθάριον
  τό, kleines Trinkgefäß
 • κανθαρίς
  ίδος, ἡ, ein Käfer, a) die spanische Fliege; b) ein dem Korne schädlicher Käfer, c) ein Fisch
 • κανθαρίτης
  οἶνος, eine Weinart
 • κανθαρο-ειδής
  ές, dem Käfer κάνϑαρος ähnlich
 • κάνθαρος
  ὁ, 1) eine Käferart, der in Ägypten verehrte Skarabäus. Auf ihn bezog sich das Sprichwort κανϑάρου σκιά, wenn sich einer vor Unbedeutendem fürchtet. 2) eine Art Becher, die von einem Manne Κάνϑαρος benannt sein soll. Von der Ähnlichkeit damit ein Boot. 3) ein Meerfisch. 4) ein Frauenschmuck. 5) ein Zeichen auf der Zunge des von den Ägyptiern verehrten Apis
 • κανθαρ-ώλεθρος
  Käfertod, so hieß eine Gegend in Thracien
 • κανθήλια
  τά, ein Saumsattel zum Bepacken der Lasttiere, auch die großen Packkörbe, die an beiden Seiten des Saumsattels hingen. Übh. große Körbe, um Weintrauben u. dgl. zu tragen
 • κανθήλιος
  ὁ, ein großer Lastesel. Übertr., ein Dummkopf
 • κανθίαι
  αἱ, große Körbe
 • κάνθος
  ὁ, Esel, Packesel
 • κανθός
  ὁ, der Augenwinkel; übh. das Auge; ἐπεὶ γήρᾳ κανϑὸς ἐπεσκέπετο, da das Auge vor Alter dunkel wurde; die eisernen Reifen um das Rad
 • κανθύλη
  ἡ, Geschwulst, Geschwür
 • κανθ-ώδης
  ες, gebogen
 • κάνθων
  ωνος, ὁ, der Esel
 • κανίας
  ὁ, ein aus Rohr geflochtener Korb
 • κανίσκιον
  τό, Körbchen
 • κανισκ-ώδης
  ες, korbartig
 • κάννα
  ἡ, das Rohr; das aus Rohr Geflochtene, sowohl Decke, Matte, als bes. aus Rohrgeflecht gemachtes Gehege, z. B. um die Bildsäulen
 • κανναβίζω
  mit Hanf räuchern u. dadurch zum Schwitzen bringen
 • καννάβινος
  hanfen, aus Hanf gemacht
 • κάνναβις
  auch κάναβις
  u. κάνναβος
  ἡ, Hanf; auch das daraus bereitete Werg; ein hanfenes Klei
 • καννητο-ποιός
  Rohrdecken machend
 • καννωτός
  von Rohr gemacht
 • κανονίας
  ὁ, ein Mensch, wie ein Rohr gewachsen, od. nach der Richtschnur gebaut, lang u. schlank
 • κανονίζω
  nach der Richtschnur, Regel machen, beurteilen. Gramm. = etwas der Regel anpassen, regeln; bes. deklinieren u. konjugieren, ableiten; in den Kanon der heiligen Schriften aufnehmen
 • κανονικός
  nach der Richtschnur, Regel gemacht, regelmäßig; τέχνη, die theoretische Musik, welche die Töne auf der Tonleiter nach den verschiedenen Harmonien abmißt; οἱ κανονικοί, die theoretischen Musiker; ein Teil der Philosophie τὸ κανονικόν, neben τὸ φυσικόν u. τὸ ἠϑικόν, die Logik, die den Kanon des Denkens festsetzt
 • κανόνιον
  τό, mathem. Instrument
 • κανόνισμα
  τό, Lineal. Bei den Gramm. Deklination u. Konjugation
 • κανονισμός
  ὁ, das Bauen nach der Richtschnur, den Regeln; ein Teil des Gebäudes, vielleicht der Fries
 • κανονιστής
  ὁ, der eine Regel aufstellt
 • <<< list operone >>>