167 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • θυεστός
  ὁ, Mörsertrank, aus zerstoßenem Gewürz
 • θυη-δόχος
  Weihrauch empfangend
 • θυήεις
  εσσα, εν, von Opfern: Weihrauch duftend
 • θυηλή
  ἡ, der Teil des Opfers, der verbrannt wird, Räucherwerk; ϑυηλαί neben den Opfertieren; ϑυηλαὶ ἀναίμακτοι, Opfer; übertr., φοινία δὲ χεὶρ στάζει ϑυηλῆς Ἄρεος, vom Blute des Gemordeten
 • θυηλήσασθαι
  opfern
 • θύημα
  τό, Mehl mit Honig u. Wein
 • θυη-πολέω
  sich mit Opfern beschäftigen; περὶ ϑυσίαν ἀναστρέφεσϑαι, opfern; auch pass., ϑυηπολεῖται ἄστυ μάντεων ὕπο, in der Stadt wird geopfert; weissagen
 • θυη-πολία
  ἡ, Opferung, Opferdienst
 • θυη-πολικός
  die Opfer betreffend
 • θυη-πόλιον
  τό, der Opferaltar
 • θυη-πόλος
  ὁ, der sich mit Opfern beschäftigt, Opferpriester und Wahrsager; die Vestalinnen
 • θυη-φάγος
  φλόξ, Weihrauch verzehrend
 • θυῖα
  τά, Fest des Dionysus bei den Eleern
 • θυΐα
  ἡ, u. θυῖα
  ein Baum in Afrika mit wohlriechendem Holze
 • θυιάς
  άδος, ἡ, u. θυῖαι
  αἱ, auch ϑυϊάς geschrieben, die Rasende, Bacchantin; als adj. fem., z. B. ἑορτή, das Bacchusfest
 • θύϊνος
  vom wohlriechenden Holze des ϑύα-Baumes
 • θυΐς
  ΐδος, ἡ, Mörser
 • θυΐσκη
  ἡ, u. θυΐσκος
  ὁ, Räuchergefäß
 • θυΐτης λίϑος
  ein jaspisähnlicher Stein
 • θυίω
  vom prophetischen Wahnsinn
 • θῡλάκη
  ἡ, Hodensack
 • θῡλακίζω
  (einsacken) betteln
 • θῡλάκιον
  τό, Tasche. Auch = Samenkapsel
 • θῡλακίς
  ίδος, ἡ, Samenkapsel; Mohnkopf
 • θῡλακἶσκος
  ὁ, Brotsack
 • θῡλακῖτις
  ιδος, ἡ, μήκων, der Mohn, papaver sativum, nach den Mohnköpfen benannt
 • θῡλακο-ειδής
  ές, u. θῡλακόεις
  εσσα, εν, sackähnlich
 • θῡλακόομαι
  zu einer Samenkapsel werden
 • θύλακος
  ὁ, Sack, Beutel, bes. Brotsack. Von der Ähnlichkeit, die weiten Hosen der Barbaren
 • θῡλακο-τρώξ
  ῶγος, den Sack zernagend
 • θῡλακο-φορέω
  einen Sack od. Schlauch tragen
 • θῡλακο-φόρος
  Sackträger, von Bergleuten
 • θῡλέομαι
  opfern
 • θῡλήματα
  τά, das Geopferte
 • θῦμα
  τό, das Geopferte, zunächst vom Weihrauch dann von Tieren, u. übh. Opfer; ϑῦμα ποιεῖν, hinopfern
 • θῡμ-άγροικος
  bäurisches Sinnes
 • θῡμαίνω
  zürnen
 • θῡμ-αλγής
  ές, herzkränkend. Auch καρδία, Schmerz empfindend
 • θύμαλλος
  ὁ, ein Fisch
 • θῡμάλωψ
  ωπος, ὁ, halbverbrannter Feuerbrand, Glutkohle; Kohlenmeiler
 • θῡμ-ᾱρέω
  Wohlgefallen haben, billigen
 • θῡμ-ᾱρής
  ές, u. θῡμ-άρμενος
  dem Herzen wohlgefallend, lieb u. wert
 • θῡματικὴ μαντεία
  Prophezeihung aus Opfern
 • θύμβρα
  ἡ, u. θυμβραία
  ἡ, u. θυμβρίη
  ein bitteres, gewürziges Kraut, satureia
 • θυμβρ-επί-δειπνος
  der Saturei zur Mahlzeit genießt, d. i. einen armseligen Lebensunterhalt hat
 • θυμβρίτης οἶνος
  mit Thymbra abgezogener Wein
 • θυμβρο-φάγος
  der Thymbra ißt
 • θυμβρ-ώδης
  ες, von der Art der Thymbra
 • θυμ-ελαία
  ἡ, ein Strauch, dessen Beeren, κόκκος Κνίδειος, stark abführen
 • θυμελαΐτης οἶνος
  damit abgezogener Wein
 • θυμέλη
  ἡ, der Ort, wo geopfert wird; Tempel; auch = das Opfer. In dem athenischen Theater der hohe Altar in der Mitte der Orchestra, auf dem der Koryphaeus steht; übh. Theater, Bühne; ein Schaugerüst, das Theater; ὁ ἀπὸ τῆς ϑυμέλης, von einem Komödiendichter. Auch = das Schauspiel; ϑυμέλαι Κυκλώπων die kyklopischen Mauern
 • θυμελικός
  der Thymele, dem Theater eigen, szenisch; οἱ ϑυμελικοί, die Chortänzer, Ggstz σκηνικοί, die eigtl. Schauspieler
 • θῡμ-ηγερέων
  den Mut sammelnd, sich erholend
 • θῡμ-ηδέω
  frohes Sinnes sein
 • θῡμ-ηδής
  ές, herzerfreuend, angenehm
 • θύμ-ηδία
  ἡ, Herzerfreuung
 • θύμημα
  τό, der Gedanke
 • θυμίᾱμα
  τό, das Geräucherte, Räucherwerk
 • θῡμίᾱσις
  ἡ, das Räuchern; das Verdampfen
 • θῡμιατεύω
  beräuchern
 • θῡμιᾱτήρ
  ῆρος, ὁ, u. θῡμιᾱτήριον
  τό, das Räucherfaß
 • θῡμιᾱτικός
  gut zum Räuchern
 • θῡμιᾱτῖτις
  ἡ, eine Pflanze
 • θῡμιάω
  1) räuchern, bes. Rauchwerk, Weihrauch anzünden; ἐϑυμιᾶτο αὐτῷ, es wurde ihm Räucherwerk angezündet; ϑυμιώμεναι μέλισσαι, beräuchert. 2) intrans., rauchen
 • θῡμικός
  mutig; zornig, leidenschaftlich
 • θύμινος
  aus Thymian gemacht
 • θύμιον
  τό, Feigwarze
 • θυμἰτης
  οἶνος, mit Thymian abgezogen; Salz mit Thymian abgerieben; gewöhnliches Gewürz für arme Leute
 • θῡμο-βαρὴς ἀρετά
  mit schwerem, traurigem Herzen
 • θῡμο-βολέω
  Zorn auf j-n werfen
 • θῡμο-βορέω
  das Herz verzehren, am Herzen nagen
 • θῡμο-βόρος
  herznagend
 • θῡμο-δακής
  ές, herzbeißend, -kränkend
 • θῡμο-ειδής
  ές, mutig. zornig, Ggstz ἄϑυμος; unterschieden von ἀκρόχολοι u. ὀργίλοι. Ggstz von εὐπειϑής; Mut
 • θυμόεις
  εσσα, εν, voll Thymian
 • θῡμο-λέων
  οντος, ὁ, löwenmutig, -herzig
 • θῡμό-μαντις
  εως, im Geiste ein Seher, mit prophetischem Geiste
 • θῡμο-μαχέω
  heftig, mutig kämpfen; zürnen
 • θῡμο-μαχία
  ἡ, hitziger Kampf
 • θυμ-οξ-άλμη
  ἡ, Trank aus Thymian, Essig und Salzwasser
 • θῡμο-πληθής
  ἄτα, zornvoll
 • θῡμο-ραϊστής
  ὁ, Leben zerstörend
 • θῡμός
  ὁ, die aufwallende, sich bewegende Lebenskraft; 1) Leben, Lebenskraft, Lebensfülle, deren Sitz in der Brust, στῆϑος, u. bestimmter im Zwerchfell, φρένες ist; ϑυμὸν ἀποπνείων, das Leben aushauchend; τὸν μὲν λίπε ϑυμός, ihn verließ das Leben; ἐξαίνυτο ϑυμόν, er raubte das Leben; μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα ϑυμὸν ἕλωμαι, das süße Leben dir nehme; εἵως φίλον ὤλεσε ϑυμόν, bis er das Leben verlor; ϑυμοῦ δευομένους, des Lebenshauches ermangelnd; μόγις δ' ἐςαγείρετο ϑυμόν, er sammelte die Lebensgeister, kam wieder zu sich; ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, der Geist sammelte sich wieder in das Zwerchfell; βέλος δ' ἔτι ϑυμὸν ἐδάμνα, der Wurf betäubte ihn noch; οὕτω τὸν αὑτοῠ ϑυμὸν ὁρμαίνει πεσών, von Agamemnon, der im Sterben ist; ϑυμὸν ἐκπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο vom lebhaften Atem bei der Anstrengung zu verstehen. Der Lebensmut u. die frische Kraft wird durch Anstrengung geschwächt; dah. τείρετο δ' ἀνδρῶν ϑυμὸς ὑπ' εἰρεσίης, ihre Seele wurde matt. Wie aber der Atem schneller u. hörbarer wird bei heftigen Gemütsbewegungen, πάτασσε δὲ ϑυμὸς ἑκάστου νίκης ἱεμένων (wir sagen: das Herz schlug ihnen), so bedeutet ϑυμός 2) die auch sinnlich wahrnehmbare Begierde, die Äußerung des Begehrungsvermögens u. des Willens, zunächst, a) Verlangen, Trieb, Neigung; nach Speise u. Trank; βαλέειν δέ ἑ ϑυμὸς ἄνωγεν, das Herz trieb ihn zu schießen; ᾡ ϑυμῷ εἴξας ἐμίγη φιλότητι, seiner Neigung nachgebend; κλαῦσαι ὅσον μοι ϑυμὸς ἡδονὴν φέρει, soviel ich will; ϑυμῷ βουλόμενοι, von Herzen wünschend; ἤ σφι ϑυμὸς ἐγένετο ϑεήσασϑαι τὸν πόλεμον, sie bekamen Luft. b) Mut, der sich auch durch lebhaftes Atmen äußert, als besondere Tätigkeit der Lebenskraft erscheint; ϑυμὸν λαμβάνω, Mut fassen; ἵππος δ' ἐν τοῖσι δεινοῖς ϑυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν, verlor den Mut nicht in der Gefahr; ϑυμὸν ἔχε ἀγαϑόν, habe guten Mut. c) Zornmut, Zorn; δάμασον ϑυμὸν μέγαν, bändige, mäßige deinen Zorn; μάλα ϑυμὸν χολώϑη, er wurde zornig im Herzen; ϑυμὸν δσκών, den Grimm verbeißend; ὶν' ἐγὼ γελάσω καὶ τὸν ϑυμὸν κατάϑωμαι, u. meinen Unwillen unterdrücke. d) übh. Empfindung, Gefühl, wo wir gew. Herz sagen; von der Freude, Trauer, Furcht; Unwillen erregen; Mitleid erregen, rühren; Hoffnung; die Neigung gewinnen, besänftigen, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, meinem Herzen; ἐγὼ τὴν ἐκ ϑυμοῦ φίλεον, von Herzen lieben; ἀπὸ ϑυμοῦ εἶναι, vom Herzen fern, nicht geliebt sein; ἐκ ϑυμοῦ πίπτειν, aus dem Herzen fallen, ihm verhaßt werden. 3) Gesinnung, Sinn; ἶσον ϑυμὸν ἔχοντες, gleiche Gesinnung hegend; δόκησε δ' ἄρα σφίσι ϑυμὸς ἃς ἔμεν, so dünkte ihnen ums Herz, zu Mute zu sein. 4) Gedanke, Erwägung; ἕτερός με ϑυμὸς ἔρυκε, ein anderer Entschluß hielt mich zurück; ἐν ϑυμῷ δ' ἐβάλοντο ἔπος, sie überlegten es; οὐδέ γ' ἐς ϑυμὸν φέρω, ich bringe ihn mir nicht in die Gedanken, kann mich seiner nicht erinnern. Nach Homer herrscht die Bdtg des Begehrungsvermögens, Willens vor, gew. mit der Nebenbdtg des heftig Erregten
 • θύμος
  ὁ, auch θύμον
  τό, 1) Thymian, Quendel (auch von ϑύω, entweder seines Wohlgeruchs wegen, od. weil das Reisig davon zuerst beim Verbrennen der Opfer gebraucht wurde). Auch eine aus Thymian mit Honig u. Essig bereitete Speise, ein Zwiebelgewächs, βολβός, ἀγριοκρόμμυον. 2) ein Fleischgewächs, Feigwarze, von der Ähnlichkeit mit den Blütenknöpfchen des Thymian. 3) die Brustdrüse neugeborner Tiere, bei den Kälbern die Kälbermilch
 • θῡμο-σοφέω
  scharfsinnig sein
 • θῡμο-σοφικός
  ή, όν, weise durch eigene Einsicht
 • θῡμό-σοφος
  von Natur, durch sich selbst weise, von Natur geschickt; τὸ ϑυμόσοφον, d. i. Gelehrigkeit des Tieres
 • θῡμο-φθορέω
  das Herz aufreiben, sich abängstigen
 • θῡμο-φθόρος
  das Herz, den Lebensmut, die Lebenskraft aufreibend, herzkränkend; φάρμακα, sinnbetörend, od. tötlich; γράμματα, das Leben raubend, die Zeichen, die für den Überbringer das Todesurteil enthalten
 • θυμο-φόρος
  Thymian tragend
 • θῡμόω
  zornig machen. Gew. pass., zornig werden, zürnen; τινί τινος, auf einen wegen einer Sache; übh. heftig werden. Τὸ ϑυμούμενον, der Zorn
 • θυμ-ώδης
  ες, thymianartig
 • θῡμ-ώδης
  ες, zornig, heftig
 • θύμωμα
  τό, der Zorn
 • θύμωσις
  ἡ, das Zornigwerden
 • θύννα
  ἡ, das Weibchen des Thunfisches
 • θυννάζω
  den Thunfisch mit dem Dreizack stechen
 • θυνναῖον
  τό, Opfer eines Thunfisches
 • θύννειος
  vom Thunfisch, sc. κρέα, Thunfischfleisch
 • θυννευτική
  σαγήνη, zum Thunfischfang
 • θυννεύω
  Thunfische fangen
 • θυννο-θήρας
  ὁ, Thunfischfänger
 • θυννο-κέφαλος
  thunsischköpfig
 • θυννο-λογέω
  von Thunfischen sprechen
 • θύννος
  ὁ (von ϑύω, ϑύνω, wegen seiner schnellen Bewegung), der Thunfisch, ein im mittelländischen Meere häufiger und beliebter Seefisch
 • θυννο-σκοπεῖον
  τό, Ort, wo man dem Thunfische auflauert
 • θυννο-σκοπέω
  (dem Thunfische) auflauern
 • θυννο-σκοπία
  ἡ, das Auflauern beim Thunfischfange
 • θυννο-σκόπος
  dem Thunfische auflauernd, bei dessen Jagd man von Türmen od. dazu erbauten Gerüsten die Züge der Thunfische beobachtete. So Poseidon, Hermes u. Herakles auf einem Vasengemälde
 • θυνν-ώδης
  ες, thunfischartig, dumm (wie ein Stockfisch)
 • θῦνος
  ὁ, heftige Bewegung
 • θύνω
  = ϑύω, einherstürmen, eilen
 • θυο-δόκος
  Rauchwerk, Weihrauch empfangend; δόμοι, οἶκοι, vom Tempel in Delphi
 • θυόεις
  εσσα, εν, duftend
 • θύον
  τό, 1) ein Baum, dessen Holz wegen seines Wohlgeruchs verbrannt wurde, aus Libyen (s. ϑυΐα). Sein Holz wurde zu kostbaren Sachen, bes. beim Bau von Tempeln verwandt. 2) Räucherwerk, Opfergabe, Opferkuchen
 • θύος
  τό, Räucherwerk, das zum Opfern gebraucht wird; das Opfer übh.
 • θυος-κῑνέω
  τίνος ἀγγελίας πειϑοῖ περίπεμπτα ϑυοςκινεῖς, Opfer in Bewegung setzen, opfern
 • θυος-κόος
  ὁ, Opferpriester; οἱ διὰ τῶν ἐπιϑυμιωμένων μαντευόμενοι, ἐμπυροσκόποι, Priester, die Rauchwerk opfern u. daraus prophezeihen
 • θυο-σκόπος
  ὁ, der aus den Opfern wahrsagt
 • θυο-φόρος
  Weihrauch, Opfer darbringend
 • θυόω
  durchräuchern; τεϑυωμένος, wohl durchduftet, wohlriechend
 • θύρα
  ἡ, die Tür; ϑύραι nur in Häusern; sowohl Türen einzelner Zimmer, als des ganzen Hauses; meist plur., wobei vielleicht an Flügeltüren zu denken; φαειναί, von poliertem Holz od. mit Metallverzierungen; παρὰ Πριάμοιο ϑύρῃσιν, bei Priamus' Türen, vor seiner Wohnung; πατρῴων πρὸ ϑυρῶν, vor des Vaters Hause. Αἱ βασιλέως ϑύραι der Hof des Perserkönigs, wie noch heute »die ottomanische Pforte« gesagt wird, παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύραις παιδεύονται, sie werden am Hofe des Königs erzogen; αἱ ἐπὶ τὰς ϑύρας φοιτήσεις, das an den Hof Gehen und seine Aufwartung Machen. Vom Kutschenschlage, τὰς ϑύρας τοῦ ἁρματείου δίφρου. Übh. Zugang, Eingang, zu einer Felsengrotte; ἐπὶ ταῖς ϑύραις τῆς Ἑλλάδος εἶναι, ganz nahe bei Griechenland; ὃς δ' ἂν ἄνευ μανίας Μουσῶν ἐπὶ ποιητικὰς ϑύρας ἀφί. κηται, zu den Musen kommen; ἐκ μυρίκης πεποιημένη ϑύρη eine aus Brettern in länglichem Viereck zusammengefügte Tafel
 • θύραζε
  nach der Tür, zur Tür hinaus; übh. hinaus, ἔκβασις οὔπη φαίνεϑ' ἁλὸς πολιοῖο ϑύραζε, Ausweg aus dem Meere heraus; ἐκ μηροῦ δόρυ ὦσε ϑύραζε, er stieß den Speer aus der Hüfte heraus; aus dem Wasser ans Land; aus den Schiffen; οἱ ϑύραζε, die draußen
 • θύραθεν
  von außen her; außen, οἱ ϑύραϑεν, die Feinde
 • θυραῖος
  zur Tür gehörig, außen an der Tür stehend, draußen befindlich; ϑυραῖος ἔστω πόλεμος, außer Landes; τὸν ϑυραῖον ὄλβον εἰςορῶν στένει, fremdes Glück; μὴ δοκεῖ μ' ἂν ϑυραῖον οἰχνεῖν, hinausgehen; ἡ ϑυραία die Türöffnung, worin keine Tür angebracht ist
 • θυρᾱ-μάχος
  draußen, vor der Tür kämpfend
 • θύρᾱσι
  draußen vor der Tür; außerhalb des Landes
 • θυρ-αυλέω
  außer dem Hause, im Freien, im Felde verweilen, liegen; bes. von Soldaten. Bes. auch vor der Tür der Geliebten die Nacht zubringen
 • θυρ-αυλία
  ἡ, das vor der Tür die Nacht Zubringen, im Freien Bleiben, Sein, bes. im Kriege
 • θυρ-αυλικός
  ή, όν, das vor der Tür Bleiben betreffend
 • θύρ-αυλος
  außer dem Hause, im Freien die Zeit zubringend, bleibend
 • θυρέ-ασπις
  ιδος, ἡ, großer, türförmiger Schild
 • θυρεο-ειδής
  ές, wie ein großer Schild
 • θυρεός
  ὁ, 1) der Türstein, ein großer Stein, der als Tür vor den Ausgang gesetzt wird, um diesen zu verschließen. 2) ein großer, türförmiger Schild; scutum, von ἀσπίς unterschieden durch die Gestalt und Größe; Schild der Römer, der Gallier
 • θυρεο-φορέω
  den großen Schild, scutum, tragen
 • θυρεο-φόρος
  der einen großen Schild trägt, Schildträger
 • θυρεόω
  mit dem Schilde bedecken
 • θυρ-επ-αν-οίκτης
  ὁ, Türöffner, hieß der Philosoph Krates, dem alle Türen offen standen, der überall gern gesehen war
 • θύρετρον
  τό, Tür
 • θύρηθε
  draußen vor der Tür
 • θύρηφι
  adv., draußen, im Ggstz von ἔνδοϑι
 • θυριδωτός
  mit Fenstern versehen
 • θύριον
  τό, kleine Tür
 • θυρίς
  ίδος, ἡ, kleine Türöffnung, bes. Fenster; κἂν ἐκ ϑυρίδος παρακύπτωμεν, aus dem Fenster sehen; μέλιτος, Bienenzellen; kleine Tafel
 • θυρο-ειδής
  ές, tür-, fensterähnlich
 • θυρ-οιγός
  die Tür öffnend, Türhüter
 • θυρο-κοπέω
  an die Tür klopfen, um eingelassen zu werden; bes. an die Tür der Geliebten klopfen
 • θυρο-κοπία
  ἡ, das Klopfen an die Tür
 • θυρο-κοπικός
  ή, όν, an die Tür klopfend, αὐλήσεως εἶδος, was beim Anklopfen an die Tür der Geliebten gesungen wurde
 • θυρο-κόπος
  an die Tür klopfend, bettelnd
 • θυρο-πηγία
  ἡ, das Zusammenfügen, Verfertigen von Türen
 • θυρο-ποιός
  Türen verfertigend
 • θυρο-φύλαξ
  ακος, ὁ, der Türwächter
 • θυρόω
  mit einer Tür versehen, verschließen
 • θυρσάζω
  das Bacchusfest mit dem Thyrsus feiern
 • θυρσ-αχθής
  ές, mit dem Thyrsus belastet, Thyrsus tragend; ϑυρσεγχής, mit dem Thyrsus wie mit einer Lanze bewaffnet
 • θυρσίνη
  ἡ, u. θύρσιον
  τό, Pflanzenname
 • θυρσίων
  ωνος, ὁ, das lat. thursio, ein Fisch
 • θυρσο-ειδής
  ές, thyrsusartig
 • θυρσό-λογχος
  ὁ, Thyrsuslanze, eine mit Epheu u. Weinlaub umwundene Lanze
 • θυρσο-μανής
  ές, mit dem Thyrsus rasend, in bacchischer Begeisterung
 • θυρσο-πλήξ
  ῆγος, vom Thyrsus geschlagen, bacchisch begeistert
 • θύρσος
  ὁ, der Thyrsus, der in einen Fichtenzapfen auslaufende, mit Epheu u. Weinlaub umwundene Stab des Bacchus u. der Bacchanten
 • θυρσο-τινάκτης
  ὁ, Thyrsusschwinger, Bacchus
 • θυρσο-φορέω
  den Thyrsus tragen
 • θυρσο-φορία
  ἡ, das Thyrsustragen
 • θυρσο-φόρος
  den Thyrsus tragend
 • θυρσο-χαρής
  ές, sich des Thyrsus freuend
 • θυρσόω
  zu einem Thyrsus machen
 • θύρωμα
  τό, ein mit Türen versehener Raum, Zimmer. Das als Tür Gebrauchte, die Tür. Von türförmigen Gesetztafeln
 • θυρών
  ῶνος, ὁ, der Vorplatz im Hause an der Tür, atrium
 • θυρ-ωρεία
  ἡ, das Amt des Türhüters
 • θυρ-ωρεῖον
  τό, die Zelle des Türhüters
 • θυρ-ωρέω
  Türhüter sein
 • θυρ-ωρός
  ὁ, Türhüter
 • θῦσαι
  αἱ, die Bacchantinnen
 • θυσανηδόν
  troddelartig
 • θυσανο-ειδής
  ές, troddelartig
 • θυσανόεις
  εσσα, εν, mit Troddeln u. Quasten versehen
 • θύσανος
  ὁ, Troddel, Quaste, eine herabhangende u. beim Gehen sich bewegende Verzierung; ϑύσανοι δὲ κατῃωρεῠντο φαεινοί, vom Schilde; κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ ϑυσάνῳ, vom goldnen Vließe; ϑύσανοι die langen Fänger des Tintenfisches
 • θυσάν-ουρος
  mit zottigem Schwanze
 • θυσαν-ώδης
  ες, troddel-, quastenartig
 • θυσανωτός
  mit Troddeln, Quasten versehen
 • θυσείω
  gern opfern wollen
 • θύσθλα
  τά, die heiligen Geräte zum Bacchusdienst, Thyrsusstäbe, Fackeln. Übh. Opfer
 • θυσία
  ἡ, das Opfern, die Opferhandlung; ϑυσίη δὲ ἡ αὐτὴ πᾶσι κατέστηκε περὶ πάντα τὰ ἱρὰ ὁμοίως, die Opferhandlung wird auf dieselbe Weise verrichtet; das Opfer selbst; ϑυσίαν ποιεῖσϑαι, ein Opfer, Opferfest veranstalten; das Opfertier; alles zur Verrichtung des Opfers Gehörige
 • θυσιάζω
  opfern
 • θυσίασμα
  τό, Opfer, Opfertier
 • θυσιαστήριον
  τό, Opfertisch, Altar
 • θυσιαστής
  ὁ, der Opferer
 • θύσιμος
  ον, zum Opfern tauglich
 • θυσιο-πάρ-εδρος
  dem Opfer beiwohnend
 • θυσιο υργός
  opfernd
 • θύσις
  ἡ, das Brausen, Stürmen
 • θύσκη
  ἡ, Räuchergefäß
 • θυστάς
  άδος, ἡ, zum Opfer gehörig; der Opferruf, -gesang; ϑεοὶ οὐ δέχονται ϑυστάδας λιτάς, das Flehen beim Opfer; αἱ ϑυστάδες die Bacchantinnen u. die Gottbegeisterten
 • θυτεῖον
  τό, der Opferplatz
 • θυτήρ
  ῆρος, ὁ, der Opferer, Opferpriester
 • θυτήριον
  τό, das Opfer; der Opferaltar
 • θυτήριος
  zum Opfer gehörig, das Opfer betreffend
 • <<< list operone >>>