162 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • θαυματο-ποιΐα
  ἡ, das Wundertun; im plur., Gaukeleien
 • θαυματο-ποιικός
  gauklerisch, taschenspielermäßig
 • θαυματο-ποιός
  Wunder tuend, Gaukler, Taschenspieler
 • θαυματο υργέω
  Gaukeleien
 • θαυματο ύργημα
  τό, Wunder, Gaukelei
 • θαυσ-ίκριον
  τό, Schaugerüst
 • θαψία
  ἡ, ein Kraut
 • θάψινος
  gelb gefärbt; übertr., blaß
 • θάψος
  ἡ, Kraut zum Gelbfärben der Wolle und Haare, von der Insel Thapsus benannt
 • θαω
  säugen, ernähren. Med. ϑῆσϑαι, melken; Ἕκτωρ μὲν ϑνητός τε γυναῖκά τε ϑήσατο μαζόν, er sog, trank die Brust; ϑησάμενος, saugend; Ἀπόλλωνα ϑήσατο μήτηρ, die Mutter säugte ihn
 • θεά
  ἡ, die Göttin; αἱ σεμναὶ ϑεαί hießen in Athen die Erinyen; τὰ ϑεά sind immer Demeter u. Persephone, die auch αἱ μεγάλαι ϑεαί heißen
 • θέα
  ἡ, der Anblick, das Ansehen, Schauspiel; ἔλαφος διαπρεπὴς τὴν ϑέαν, ausgezeichnet von Ansehen; ϑέης ἄξιος, sehenswert; ἐπὶ τῇ ϑέᾳ ἀγριοῦσϑαι, bei dem Anblick; bes. vom Schauspiel; dah. αἱ ϑέαι, Festspiele, spectacula; αἱ μεγάλαι ϑέαι, ludi magni. Geistig, Betrachtung. Auch der Schauplatz, Ort zum Anschauen; ϑέαν ἔχειν ἐν ϑεάτρῳ, einen Sitz im Theater haben
 • θε-αγγελεύς
  ὁ, der die Volksfeste ansagt
 • θε-αγωγία
  ἡ, das Zitieren, Bannen der Götter durch die Zauberer
 • θε-αγωγός
  die Götter heranführend, beschwörend
 • θεάζω
  ein Gott sein
 • θέαινα
  ἡ, die Göttin
 • θε-αίτητος
  von Gott erbeten
 • θέᾱμα
  τό, Anblick, Schauspiel; τὰ ἑπτὰ ϑεάματα, die sieben Wunderwerke
 • θεᾱματίζομαι
  zuschauen
 • θεάμων
  ονος, ὁ, Zuschauer
 • θε-ανδρία
  ἡ, Gottmenschlichkeit
 • θε-ανδρικός
  ή, όν, gottmenschlich
 • θέ-ανδρος
  ὁ, Gottmensch
 • θεάομαι
  sehen, schauen, betrachten; bes. ein Schauspiel mit ansehen, dah. οἱ ϑεώμενοι, die Zuschauer; πόλεμον, den Krieg mit ansehen; übertr., geistig betrachten. Τὸ ϑεαϑέν, das Gesehene
 • θε-άρεστος
  Gott wohlgefällig
 • θεάριος
  ὁ, Beiname des Apollo
 • θε-αρχία
  ἡ, die höchste Gottheit
 • θεαρχικός
  die höchste Gottheit betreffend
 • θέᾱσις
  ἡ, die Betrachtung
 • θεαστικός
  von Gott eingegeben
 • θεᾱτής
  ὁ, u. θεᾱτήρ
  ῆρος, ὁ, Zuschauer
 • θεᾱτικός
  das Zuschauen betreffend, δύναμις, Sehkraft
 • θεᾱτός
  ή, όν, gesehen, sehenswert
 • θεάτρια
  ἡ, Zuschauerin
 • θεᾱτρίζω
  1) auf dem Theater sein, darauf spielen. 2) aufs Theater bringen, öffentlich zur Schau stellen, bes. um etwas lächerlich zu machen, od. zur Beschimpfung
 • θεᾱτρικός
  für's Theater passend, theatralisch; bes. pomphaft, hochtrabend, Ggstz ταπεινός
 • θεᾱτρισμός
  ὁ, Schaustellung
 • θεᾱτριστής
  ὁ, Schauspieler
 • θεᾱτρο-βάμων
  ον, das Schauspiel besuchend
 • θεᾱτρο-ειδής
  ές, theaterförmig
 • θεᾱτρο-κοπέω
  dem Theater, den Zuschauern schmeicheln
 • θεᾱτρο-κοπία
  ἡ, das Buhlen um den Beifall der Zuschauer
 • θεᾱτρο-κόπος
  um den Beifall der Zuschauer buhlend
 • θεᾱτρο-κρατία
  ἡ, u. θεᾱτρο-κρασία
  ἡ, Theaterherrschaft (Herrschaft der Zuschauer im Urteil über ein Drama), Ggstz ἀριστοκρατία
 • θεᾱτρο-μανέω
  rasende Liebe zum Theater haben
 • θεᾱτρο-μανής
  ές, rasend für das Theater eingenommen
 • θεᾱτρο-μανία
  ἡ, rasende Liebe zum Theater
 • θέᾱτρον
  τό, 1) Schauplatz, gew. für dramatische Darstellungen, Theater; auch für andere öffentliche Spiele u. für panegyrische Reden; auch = ἀμφιϑέατρον. 2) = ϑεαταί, das Theaterpublikum. Auch das Schauspiel
 • θεᾱτρο-ποιός
  ὁ, der ein Theater macht
 • θεᾱτρο-πώλης
  ὁ, Theaterpächter
 • θεᾱτρο-τορύνη
  ἡ, von einer Hetäre, Rührlöffel des Theaters
 • θεᾱτρ-ώνης
  ὁ,in Athen bekam er das Eintrittsgeld, ϑεωρικόν, u. mußte dafür das Theater im baulichen Zustande erhalten, auch eine Pacht an den Staat zahlen
 • θεη-γενής
  gottgeboren
 • θε-ηγορέω
  von Gott reden
 • θε-ηγορία
  ἡ, das Reden von Gott
 • θε-ηγόρος
  von Gott, göttlich redend
 • θεη-δόκος
  Gott aufnehmend
 • θεη-κολεών
  ῶνος, ὁ, Priesterwohnung
 • θεη-κόλος
  ὁ, Priester
 • θε-ηλασία
  ἡ, göttliches Verhängnis
 • θε-ηλατέομαι
  von Gott geschlagen werden. Über etwas von Gott Geschicktes klagen
 • θε-ήλατος
  von Gott getrieben; von Gott geschickt, verhängt
 • θεημοσύνη
  ἡ, Beobachtung
 • θεη-πόλος
  ὁ, Gott dienend
 • θεία
  ἡ, Vater- oder Mutterschwester, Tante
 • θειάζω
  göttlich machen, vergöttern; göttlich verehren. Begeistern u. in göttlicher Begeisterung prophezeihen
 • θειασμός
  ὁ, Begeisterung, Prophezeihung in der Begeisterung. Bes. Aberglaube
 • θειαστικῶς
  begeistert
 • θεϊκός
  göttlich
 • θειλοπεδεύω
  an der Sonne trocknen (von Trauben
 • θειλό-πεδον
  τό, der den Sonnenstrahlen (εἵλη) ausgesetzte Platz, wo man etwas trocknen kann, Trockenplatz; ἀλωῆς ἕτερον μὲν ϑειλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ τέρσεται ἠελίῳ, wo die Trauben trocknen in der Sonne; auch geflochtene Gestelle zum Trocknen der Trauben
 • θεῖλος
  ὁ, das Trocknen
 • θέϊνος
  göttlich
 • θείνω
  schlagen, hauen, treffen; ϑεινομένου πρὸς οὔδεϊ, gegen den Boden geschmettert; pass. geschlagen, getroffen, getötet werden
 • θειο-γενής
  ές, göttlichen Geschlechts
 • θειο-δάμος
  η, ον, Götter bewältigend, bezwingend
 • θειό-δετος
  von Gott gefesselt
 • θειό-δομος
  Τροίης στέφανος, von Göttern erbaut, die Mauern Trojas
 • θεῖον
  τό, der Schwefel; ἤνεικεν δ' ἄρα πῦρ καὶ ϑήϊον, zur Reinigung des Zimmers, in dem die Freier erschlagen worden; weil man so dem Schwefel Unheil abwehrende Kraft zuschrieb, soll er von ϑεῖος, göttlich, seinen Namen bekommen haben
 • θειο-ποιέω
  göttlich machen, vergöttern
 • θεῖος
  α, ον, göttlich; a) göttliches Geschlechts, Ursprungs, von einer Gottheit abstammend; übh. von einem Gotte kommend, herrührend; ϑείᾳ μοίρᾳ, durch göttliche Fügung; νόσος, von den Göttern verhängt; ἔμαϑε, ὡς ϑεῖον εἴη τὸ πρῆγμα, daß es von den Göttern herrühre. b) unter göttlichem Schutze stehend, wie die Könige u. Sänger u. Herolde; einer Gottheit geweiht, heilig. c) bes. alles über die gewöhnlichen Kräfte des Menschen Hinausgehende: übermenschlich, übernatürlich, göttlich groß, stark, schön, übh. von jedem in seiner Art Vortrefflichen; von verschiedenen Helden; selbst von leblosen Dingen, ϑεῖον ποτόν, ein göttlicher Trank. Bes. τὸ ϑεῖον, das göttliche Wesen, die göttliche Vorsehung, wenn man von der Wirkung, der Macht der Götter spricht, ohne einen bestimmten Gott nennen zu können od. zu wollen; τοῦ ϑείου χάριν, des Gottesdienstes halber; τὰ ϑεῖα, göttliche, heilige, überirdische Dinge, τὰ ϑεῖα ζητεῖν, sich mit der Erforschung des Überirdischen beschäftigen; ϑεῖος das röm. divus. Adv. ϑείως, göttlich; ἵνα ϑειοτέρως δοκιῃ τοῖσι Πέρσῃσι περιεῖναι, mehr durch eine göttliche Bestimmung; durch eine göttliche Fügung, zufällig
 • θεῖος
  ὁ, Oheim, Vater-, u. gew. Mutterbruder
 • θειο-τειχής
  ές, mit göttlichen, von einem Gott erbauten Mauern
 • θειότης
  ητος, ἡ, Göttlichkeit, göttliche Natur, göttliches Wesen; bes. göttliche Schönheit. Vertrauen auf die Götter
 • θειο-φαγής
  ές, was die Götter essen
 • θειό-χροος
  schwefelfarbig
 • θειόω
  schwefeln, mit Schwefel durchräuchern u. reinigen; αὐτὰρ ὁ δῶμα ϑεειοῠται, er reinigt sich das Haus
 • θειόω
  göttlich machen, einem Gotte weihen
 • θει-ώδης
  ες, 1) schwefelartig, -farbig. 2) göttlich
 • θείωσις
  ἡ, das Göttlichmachen
 • θελγεσί-μῡθος
  heißt Apollo, der durch Worte bezaubert
 • θέλγημα
  τό, Besänftigungsmittel
 • θέλγητρον
  τό, Bezauberung, Beschwichtigung, Ergötzung. Auch das Zaubermittel
 • θέλγω
  bezaubern, durch Zaubermittel, bes. Zaubertränke od. Zauberlieder überwältigen, betäuben, einschläfern, beschwichtigen, auch täuschen, blenden, betören, bes. im schlimmen Sinne; von der zaubernden Kirke; von den Zaubergesängen der Sirenen; verlocken, verführen; ἔρῳ δ' ἄρα ϑυμὸν ἔϑελχϑεν, sie wurden vom Liebeszauber umstrickt; vom Hermes, der mit seinem Zauberstabe ἀνδρῶν ὄμματα ϑέλγει, durch süßen Schlaf die Augen der Menschen befängt od. verdunkelt, auch sie in Todesschlaf verstrickt; überlisten, betrügen, verblenden, durch Schmeichelei fangen, durch den Reiz einer Erzählung fesseln. So von der Zauberkraft des Gesanges; ἕπεσϑαι ϑέλγει, verlockt zu folgen
 • θελεμός
  ποταμοὺς δ' οἳ διὰ χώρας ϑελεμὸν πῶμα χέουσιν, freiwillig, von selbst strömend; od. von ϑάλλω, ϑηλέω, nährend, befruchtend
 • θέλεος
  freiwillig
 • θέλημα
  τό, der Wille
 • θεληματαίνω
  wollen
 • θεληματικός
  willig, freiwillig
 • θελήμη
  ἡ, der Wille
 • θελήμων
  ον, freiwillig
 • θέλησις
  ἡ, das Wollen, der Wille
 • θελητής
  ὁ, der Wollende
 • θελητικός
  wollend
 • θελητός
  gewollt, gewünscht
 • θελκτήρ
  ῆρος, ὁ, der beschwichtigt, lindert
 • θελκτήριον
  τό, Zaubermittel, alles, was einen zauberhaften, wunderbaren Reiz hat, zauberhafte Gewalt auf die Gemüter ausübt; vom Zaubergürtel der Aphrodite; π ολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν ϑελκτήρια οἶδας, von Gesängen; καὶ ἐάαν μέγ' ἄγαλμα ϑεῶν ϑελκτήριον εἶναι, was die Götter erfreut, gewinnt; πόνων ϑελκτήρια, Linderungsmittel; von den Totenopfern
 • θελκτήριος
  ον, u. θελκτικός
  bezaubernd, beschwichtigend, anlockend; ὄμματος ϑελκτήριον τόξευμα, der Zauberpfeil des Blickes
 • θελκτύς
  ύος, ἡ, Bezauberung
 • θελκτώ
  οῦς, ἡ, die Bezaubernde
 • θελξί-θεος
  Gott besänftigend
 • θελξι-κάρδιος
  das Herz bezaubernd, besänftigend
 • θελξί-μβροτος
  Menschen bezaubernd
 • θελξι-μελής
  ές, durch Gesang bezaubernd
 • θελξί-νοος
  den Verstand, das Herz bezaubernd, bestrickend; ἔαρ, ergötzend
 • θελξί-πικρος
  κνησμονή, schmerzhaft reizend
 • θέλξις
  ἡ, Bezauberung
 • θέλυμνον
  τό, die Grundstoffe der Dinge
 • θέμα
  τό, das Gesetzte, Aufgestellte, bes. eine aufgestellte Behauptung, der Satz, bes. solche, über die in den Rhetorenschulen Deklamationen gehalten wurden. Das beim Wechsler niedergelegte Geld, Depositum. Der ausgesetzte Preis, bes. der Kampfpreis für die Athleten. Bei den Gramm. die Stammform, von der in der Deklination u. Conjugation die übrigen Formen abgeleitet werden
 • θεματίζω
  einen Satz aufstellen, um darüber zu sprechen, Rhett. Als Stammform annehmen, um die übrigen Formen davon abzuleiten, Gramm. Die Nativität stellen
 • θεματικός
  zum Thema gehörig, einen aufgestellten Satz betreffend, Rhett. Das, worauf ein Preis gesetzt ist, ἀγῶνες ϑεματικοί, im Ggstz der στεφανῖται. Ῥῆμα, Stammwort, auf welches die abgeleiteten Formen zurückgeführt werden können, Gramm. Auch adv., ϑεματικώτερον, dem Thema entsprechender
 • θεμάτιον
  τό, dim. zu ϑέμα, bes. Konstellation der Sterne
 • θεματισμός
  ὁ, das Aufstellen eines Thema, einer Grundform, Gramm. Auch das einmal als festgesetzt Angenommene. Die Stellung
 • θεματο-ποιέω
  ein Thema, eine Stammform bilden
 • θέμεθλον
  τό, die Grundlage, der innerste, tiefste Grund; κατ' ὀφϑαλμοῖο ϑέμεϑλα, die innerste Tiefe des Auges, die Augenhöhle; κατὰ στομάχοιο ϑέμεϑλα, die Kehle; ἐν Ἄμμωνος ϑεμέϑλοις, wo dessen Tempel gegründet ist
 • θεμείλιον
  τό, u. θέμειλον
  τό, die Grundlage; ϑεμείλιά τε προβάλοντο, sie legten den Grund
 • θεμειλιακός
  zum Grunde gehörig
 • θεμέλιος
  ὁ, die Grundsteine, der Grund; τὸ δὴ λεγόμενον ἐκ ϑεμελίων ἐσφαλμένους, von Grund aus
 • θεμελι-οῦχος
  die Grundlage haltend, Poseidon
 • θεμελιόω
  den Grund legen, gründen
 • θεμελίωσις
  ἡ, Grundlegung, Gründung
 • θεμελιωτής
  ὁ, der Gründer
 • θεμερ-ῶπις
  ιδος, ehrwürdiges Angesichts, ernst
 • θεμίζω
  richten, zügeln; ϑεμισσαμένους ὀργάς, die ihre Sinnesart nach Recht u. Gesetz Lenkenden
 • θεμί-πλεκτος
  vom Rechte geflochten, rechtlich erwarben
 • θέμις
  ἡ, das Eingesetzte, die Satzung, das Gesetz, insoweit es auf altem heiligem Brauche beruht; in der Vrbdg ϑέμις ἐστί, es ist nach altem Brauche Recht, erlaubt, billig; ἥ ϑέμις ἐστί, was od. wie es Rechtens, wie es Sitte u. Brauch ist; ξείνια ἅ τε ξείνοις ϑέμις ἐστί, die den Gästen ein Recht sind, ihnen nach heiligem Brauche gebühren. Im plur., sowohl δικασπόλοι, οἵ τε ϑέμιστας πρὸς Διὸς εἰρύαται, welche die Gesetze aufrecht erhalten durch ihr Rechtsprechen, als die richterliche Gewalt, ᾡ ἔδωκε Κρόνου παῖς σκῆπτρόν τ' ἠδὲ ϑέμιστας; δίκῃ δ' ἴϑυνε ϑέμιστας, mit Gerechtigkeit verwalte das Recht; οὐδὲ ϑεμίστων λήϑεται, u. vergißt nicht der Gerechtigkeit; δίκαι καὶ ϑέμιστες, Recht u. Gesetz. Auch streitige Rechtsfälle, Rechtshändel, eigtl. wo Sitte u. Herkommen streitig geworden u. die Könige entscheiden müssen; οὔτ' ἀγοραὶ οὔτε ϑέμιστες, entweder Ordnung, regelnde Sitten, od. richterliche Entscheidungen nach altem Brauch; ὃς οὔ τινα οἶδε ϑέμιστα, der kein Recht kennt, ein ἀϑέμιστος. Anders λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας, sie zahlen reichliche Gebühren, die der König einzufordern das Recht hatte. Λιὸς ϑέμιστες, die Satzungen des Zeus, seine als Gesetz geltenden Aussprüche, vom Orakel in Dodona; dah. das Orakel. Übh. das Recht, das Gesetz; auch Strafe
 • θεμί-σκοπος
  auf das Recht sehend, gerechte Aufsicht übend
 • θεμις-κρέων
  οντος, der gesetzlich, gerecht herrschende
 • θεμιστεία
  ἡ, die Weissagung, Orakel
 • θεμιστεῖος
  gesetzlich, gerecht
 • θεμιστεύω
  Gesetz u. Recht verwalten, Recht sprechen; übh. obherrschen, obwalten; ὄργια Κυβέλης ϑεμιστεύων, auf gesetzliche Weise feiern. Ratschläge, Orakel geben
 • θεμίστιος
  Recht und Gesetz schützend, Zeus
 • θεμιστό-νοος
  Recht u. Gesetz kennend
 • θεμιστο-πόλος
  Gesetz u. Recht verwaltend
 • θεμιστός
  u. θεμιτός
  u. θεμιτ-ώδης
  ες, eigtl. nach altem Brauch erlaubt, gesetzmäßig, durch Gesetz u. Sitte gestattet
 • θεμιστοσύνη
  ἡ, Gesetz u. Recht
 • θεμίστωρ
  ορος, ὁ, gerecht, verständig
 • θεμόω
  zum Gesetz (ϑέμις) machen u. dadurch nötigen, übh. zwingen
 • -θεν
  Suffixum, an Nomina gehängt, die Bewegung von einem Orte her, weg bezeichnend, οἴκοϑεν, οὐρανόϑεν, vom Hause, vom Himmel her; seltener von Personen, Διόϑεν, ϑεόϑεν, von Zeus, von den Göttern. Bei den Dichtern tritt auch noch ἐκ u. ἀπό dazu, z. B. ἐξ οὐρανόϑεν. In einigen Wörtern steht dafür auch ϑε, ἔντοσϑε, ὄπισϑε, πάροιϑε
 • θέναρ
  αρος, τό, die flache Hand, mit der man schlägt; eigtl. die hohle Hand zwischen den Fingern u. der Handwurzel; auch Fußsohle. Übertr., βωμοῖο ϑέναρ, die Vertiefung in der obern Altarfläche, in welche die Opfer gelegt wurden; auch ἁλός, der Meeresboden
 • θεο-βάστακτος
  von Gott getragen
 • θεο-βλάβεια
  ἡ, Zustand eines ϑεοβλαβής, Geistesverwirrtheit
 • θεο-βλαβέω
  1) gegen die Götter freveln. 2) ein ϑεοβλαβής sein, geistesverwirrt sein
 • θεο-βλαβής
  ές, von Gott geschädigt, zur Strafe von Gott mit Wahnsinn od. Geistesverblendung geschlagen, übh. unsinnig
 • θεό-βλαστος
  von Gott entsprossen
 • θεο-βούλητος
  von Gott gewollt, bestimmt
 • θεο-βρότιον
  τό, Kraut
 • θεό-βρυτος
  durch Gott hervorquellend
 • θεο-γαμία
  ἡ, Götterhochzeit
 • θεογάμια
  τά, Vermählungsfeier der Persephone in Sicilien
 • θεο-γενεσία
  ἡ, göttliche Geburt, Wiedergeburt durch die Taufe
 • θεο-γενής
  ές, gottgeboren
 • θεο-γένητος
  getauft
 • θεο-γεννής
  ές, göttliches Geschlechtes, Niobe
 • θεο-γεννήτρια
  ἡ, u. θεογεννήτωρ
  ἡ, Gottgebärerin
 • θεό-γληνον
  πρόςωπον, mit göttlichen Augen
 • θεό-γλωσσοι
  γυναῖκες, göttlich redend (von Dichterinnen)
 • θεο-γνωσία
  ἡ, Gotterkenntnis
 • θεό-γνωστος
  Gott bekannt
 • θεο-γονία
  ἡ, Göttergeburt u. Abstammung
 • θεο-γονικός
  ή, όν, gottgebärend
 • θεό-γονος
  von Gott geboren, von den Göttern abstammend
 • θεό-γραπτος
  = ϑεό-γραφος, von Gott geschrieben
 • θεο-δαίσια
  τά, hießen die Dionysien in Kreta
 • θεο-δέγμων
  ον, Gott aufnehmend; πηγή, d. i. göttlich
 • θεό-δεκτος
  von Gott angenommen
 • θεο-δέκτωρ
  Gott aufnehmend
 • θεο-δερκής
  ές, Gott erblickend
 • θεο-δίδακτος
  von Gott gelehrt
 • θεο-δῑνής
  ές, von Gott herumgedreht, geschwungen
 • θεο-δῑφής
  ές, Gott suchend
 • θεό-δμητος
  u. θεο-δόμητος
  von Gott gebaut, gegründet; βωμός, für die Götter erbaut
 • θεο-δοσία
  ἡ, Spende an die Gottheit
 • θεο-δόσιος
  u. θεό-δοτος
  von Gott gegeben
 • θεο-δοχία
  ἡ, das Aufnehmen Gottes
 • θεο-δρομέω
  auf Gottes Wegen gehen
 • θεο-δρόμος
  gottgefällig wandelnd
 • θεό-δροσος
  von Gott betaut
 • θεο-δώρητος
  von Gott geschenkt
 • θεο-είδεια
  ἡ, Gottähnlichkeit
 • θεο-ειδής
  ές, u. θεο-είκελος
  gottähnlich, göttlich; von gottähnlicher Gestalt, bes. von jugendlich kräftigen Heldengestalten, Alexander, Telemach; auch von Priamus, dem ehrwürdigen Greise; von der Nymphe Urania; ψυχή, im geistigen Sinne
 • θεο-επής
  von Gott gesagt
 • θεο-εχθία
  das Gottverhaßtsein
 • θεόθεν
  von den Göttern her
 • θεο-θρέμμων
  u. θεό-θρεπτος
  gottgenährt
 • θεό-θυτος
  Gott geopfert
 • θε-οίνια
  τά, Fest des Weingottes in Athen
 • θεοίνιον
  τό, Tempel des Dionysus
 • θέ-οινος
  ὁ, Weingott
 • <<< list operone >>>