152 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • εὐρυ-ρέεθρος
  u. εὐρυ-ρέων
  οντος, breitfließend
 • εὐρύς
  εῖα, ύ, weit, geräumig, von Ländern, wie Τροία, Λυκία; κλέος, weit verbreitetes Gerücht; εὐρὺ ἀνάσσων, weithin herrschend; εὐρείας φάρ υγγος, vom Kyklopen
 • εὐρυ-σακής
  ές, breitschildig, mit großem Schilde
 • εὐρυ-σθενής ές
  weit u. breit kräftig, gewaltig, sehr mächtig, Poseidon, Apollon, Telamon
 • εὐρύ-σορον
  σῆμα, mit breitem Grabe
 • εὐρύ-στερνος
  u. εὐρυ-στήθης
  ες, mit breiter Brust, stark; γαῖα, die breite Erde
 • εὐρυ-στομία
  ἡ, die Breitmündigkeit, d. i. breite Aussprache mit vollem Munde
 • εὐρύ-στομος
  mit breitem Munde, weiter Öffnung
 • εὐρυ-τενής
  ές, sich weithin dehnend, weit erstreckend
 • εὐρύτης
  ητος, ἡ, die Breite, Geräumigkeit, breite Aussprache
 • εὐρύ-τῑμος
  weit u. breit verehrt
 • εὔ-ρυτος
  gut, reichlich fließend
 • εὐρύ-τρητος
  weit gebohrt, mit weiten Löchern
 • εὐρύ-τρυπος
  weit gebohrt
 • εὐρυ-φαής
  weit leuchtend, glänzend
 • εὐρυ-φαρέτρης
  ὁ, mit weitem, geräumigem Köcher
 • εὐρυ-φυής
  ές, breit wachsend, die Gerste
 • εὐρύ-φωνος
  mit breiter, voller Aussprache
 • εὐρυ-χαδής
  ές, breit klaffend, mit weiter, geräumiger Öffnung
 • εὐρυ-χαίτης
  Διόνυσος, mit buschigem, langgelocktem Haare
 • εὐρυ-χανής
  ές, mit weitgeöffnetem Munde
 • εὐρύ-χορος
  von χορός, weitchörig, mit weiten Plätzen für große Chöre
 • εὐρυ-χωρής
  ές, weit, viel umfassend, geräumig
 • εὐρυ-χωρία
  ἡ, u. εὐρυ-χώριον
  τό, die Geräumigkeit, weiter Platz; ἐν εύρυχωρίῃ ναυμαχέειν, in offener See, im Ggstze zu einer Meerenge; εὐρυχωρίαν ποιεῖτε, gebet Raum. Übertr., πολλὴ εὐρυχωρία τῆς ἀποδείξεως, ein weites Feld der Beweisführung
 • εὐρύ-χωρος
  von weitem Raum od. Umfang, geräumig
 • εὐ-ρώγης
  ες, schönbeerig (vom Weinstock)
 • εὐρώεις
  εσσα, εν, schimmelig, moderig (von der Unterwelt); εὐρώεντα κέλευϑα, wobei zugleich an das Finstere, Dumpfige zu denken ist; vom Tartarus
 • εὐρως
  ῶτος, ὁ, Schimmel, Moder, übh. was durch langes Unbenutztliegen an dumpfen, feuchten Orten auf organischen u. unorganischen Körpern entsteht; ὑπ' εὐρῶτος ϑερμαινόμενον ὀστοῠν Fäulnis, Knochenfraß
 • εὐ-ρωστέω
  wohl bei Kräften sein, gesund sein
 • εὐ-ρωστία
  ἡ, die Stärke, Kraft, Gesundheit
 • εὔ-ρωστος
  wohl bei Kräften, gesund u. stark
 • εὐρωτιάω
  schimmelig, moderig sein oder werden, vermodern; von den Toten. Übertr., βίος εὐρωτιῶν ein Leben in Schmutz
 • ἐΰς
  ἐΰ, gut, wacker, edel. a) ἐῆος, gut, edel; περίσχεο παιδὸς ἐῆος, des guten Sohnes. b) ἐᾱων, die guten Dinge, Güter; ϑεοὶ δωτῆρες ἐάων, die Geber des Guten; von den Göttern
 • εὔ-σαλος
  mit einer guten Rede
 • εὐ-σαρκέω
  wohlbeleibt sein
 • εὐ-σαρκία
  ἡ, Fleischigkeit, Wohlbeleibtheit; von Früchten
 • εὔ-σαρκος
  sehr fleischig, wohlbeleibt, im Ggstze zum mageren
 • εὐ-σαρκόω
  wohlbeleibt, fleischig machen
 • εὐ-σέβεια
  ἡ, die Denk- u. Handlungsweise des εὐσεβής, bes. Frömmigkeit, Gottesfurcht; πρὸς εὐσέβειαν λέγει, Frommes rät sie; εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς ϑανόντος οἴσει, sie wird den Ruhm der Frömmigkeit, der erfüllten Kindespflicht davontragen
 • εὐ-σεβέω
  ein εὐσεβής sein, fromm u. gottesfürchtig sein u. handeln, die Pflichten gegen Gott, die Eltern u. ältere oder übh. ehrwürdige Personen erfüllen; ϑεούς, fromm verehren; τὰ πρὸς ϑεούς, gegen die Götter fromm sein; pass., κἀμοὶ ἵνα καὶ τοῠτο εὐσεβηϑῇ, daß von mir meiner Pflicht Genüge geleistet werde
 • εὐ-σέβημα
  τό, fromme Tat, Verehrung
 • εὐ-σεβής
  ές, wer seine Pflichten gegen Gott, die Eltern, Vorgesetzten u. übh. ehrwürdige Personen erfüllt, der pflichtmäßig handelt, fromm, gottesfürchtig; τό γ' εὐσεβὲς μόνοις παρ' ὑμῖν εἷρον, Frömmigkeit. Adv. εὐσεβέως; τοῖς ἐν γένει γὰρ τἀγγενῆ ὁρᾶν εὐσ. ἔχει, es ist fromme Pflicht für sie; ὥστε μηδενὶ ὑμῶν εὐσεβῶς ἔχει ἀποψηφίσασϑαι αὐτοῦ, so daß keiner von euch fromm seine Pflicht tut, wenn er ihn losspricht
 • εὐ-σεβό-φρων
  ον, fromm gesinnt
 • εὔ-σειστος
  leicht zu erschüttern, bes. den Erderschütterungen ausgesetzt
 • εὐ-σέλαος
  sehr leuchtend
 • εὐ-σέληνος
  mondhell
 • εὔ-σελμος
  wohl mit Ruderbänken versehen; übh. wohlberudert
 • εὔ-σεπτος
  u. εὔ-σεμνος
  η, ον, sehr ehrwürdig
 • εὐ-σήκωτος
  von gutem, vollem Gewichte
 • εὐ-σήμαντος
  leicht zu bezeichnen, zu bemerken
 • εὐ-σημεία
  ἡ, gutes Zeichen, Anzeichen
 • εὔ-σημος
  1) mit gutem Zeichen, guter Vorbedeutung. 2) leicht erkennbar, deutlich; καπνῷ δ' ἁλοῦσα νῠν ἔτ' εὔσημος πόλις, aus dem Rauche erkennt man, daß die Stadt eingenommen
 • εὔ-σηπτος
  leicht faulend
 • εὐ-σηψία
  ἡ, das leichte, schnelle Faulen
 • εὐ-σθένεια
  ἡ, Kraft, Stärke
 • εὐ-σθενέω
  stark, kräftig sein. Übh. sich wohl befinden
 • εὐ-σθενής
  ές, stark, kräftig, frisch u. gesund
 • εὐ-σίδηρος
  wohl mit Eisen versehen
 • εὐ-σίπυος
  mit vollem Brotkorbe
 • εὐ-σῑτέω
  gut, mit gutem Appetit essen
 • εὔ-σῑτος
  gut, mit Appetit essend. Mit gutem Getreide
 • εὔ-σκαλμος
  mit guten Ruderpflöcken, übh. wohlberudert
 • εὐ-σκάνδιξ
  ικος, πρηών, kerbelreich
 • εὔ-σκαρθμος
  gut, leicht hüpfend, springend
 • εὔ-σκαφος
  leicht zu graben
 • εὖ-σκέδαστος
  leicht zu zerstreuen
 • εὖ-σκελής
  ές, mit guten, starken Beinen
 • εὐ-σκέπαστος
  gut bedeckt, gut beschützt
 • εὖ-σκεπής
  ές, gut bedeckt, gut beschützt; von Orten, die gegen den Wind geschützt sind
 • εὔ-σκεπτος
  leicht zu betrachten; σκέψις, die leicht anzustellende Untersuchung
 • εὐ-σκευέω
  wohl gerüstet sein
 • εὔ-σκευος
  wohl gerüstet, Ggstz ἄσκευος
 • εὐ-σκίαστος
  κοίτη, gut beschattet
 • εὔ-σκιος
  mit gutem Schatten, schattenreich
 • εὐ-σκόπελος
  klippenreich
 • εὔ-σκοπος
  1) gut sehend, spähend; gut zielend, gut treffend, Herakles, Pan; τόξα πρόσωϑεν εὔσκοπα, aus der Ferne gut treffend. 2) was gut zu sehen ist, weit sichtbar; σκοποὺς ἀεὶ ἀναβιβάζων ἐπὶ τὰ πρόσϑεν εὐσκοπώτατα, von wo man weit sehen konnte, eine weite Aussicht gewährend; εὔσκοπα βάλλειν, adverbial, sicher treffend schießen; übtr., εὐσκόπως ἔχειν τῶν ἀποκρίσεων, treffend antworten
 • εὐ-σκωμμοσύνη
  ἡ, Fertigkeit, Leichtigkeit im Spotten
 • εὐ-σκώμμων
  ον, gut, leicht spottend, witzig
 • εὔ-σμηκτος
  wohl abgeputzt
 • εὔ-σμηνος
  μέλισσα, die gern im Schwarm ist
 • εὐ-σμῆριγξ
  ιγγος, dicht behaart
 • εὐ-σμῑλευτος
  u. εὐ-σμῑλωτος
  wohl mit dem Meißel gearbeitet
 • εὔ-σοια
  ἡ, Wohlbehaltenheit
 • εὔ-σοος
  wohlbehalten
 • εὐ-σπάθητος
  wohlgewebt
 • εὖ-σπειρὴς δράκων
  der schöngewundene Drache, ein Schmuck
 • εὔ-σπειρος
  schön gewunden, sich schön schlängelnd
 • εὖ-σπλαγχνία
  ἡ, 1) Herzhaftigkeit, Mut. 2) Mitleid
 • εὐ-σπλαγχνίζομαι
  vom Mitleid bewegt werden
 • εὔ-σπλαγχνος
  eigtl. mit guten, gefunden Eingeweiden. Übertr., mitleidig
 • εὔ-σπορος
  mit gutem Samen, samenreich; γύαι, gute Saatfelder; gut besäet, samenreich, Ägypten
 • εὐ-στάθεια
  ἡ, Festigkeit, Beständigkeit, Standhaftigkeit; bei den Epikuräern das dauernde Gutbefinden des Körpers
 • εὐ-σταθέω
  fest und ruhig sein; bes. im epikuräischen Sinne, gesund am Leibe u. ruhig im Gemüte sein
 • εὐ-σταθής
  ές, festgestellt, festgegründet; ἀστέρες ἀπλανεῖς καὶ εὐσταϑεῖς, von den Fixsternen. Dah. beständig. Bei den Epikuräern, wohlbehalten, gesund am Leibe und heiter, ruhig im Gemüte. Adv., διαλέγεσϑαι εὐσταϑῶς, sich ruhig unterreden
 • εὐ-σταθμία
  ἡ, richtiges Gewicht
 • εὐ-στάθμως
  nach der σταϑμή wohl abgemessen
 • εὐ-σταλής
  ές, wohl ausgerüstet, zunächst von Schiffen, von der Flotte, von Soldaten; bes. von leichtgerüsteten; εὐσταλέστερος ὁπλισμός, leichte Rüstung; übertr., gefällig, anständig; τὸ σχῆμα εὐσταλὴς καὶ κόσμιος τὸ βάδισμα καὶ σωφρονικὸς τὴν ἀναβολήν, auf einfachen Schmuck u. anständige Haltung zu beziehen. Adv., ohne Umstände, leicht; anständig
 • εὐ-σταλία
  ἡ, Leichtigkeit, Gewandtheit; leichte Rüstung
 • εὐ-στάφυλος
  traubenreich
 • εὔ-σταχυς
  υος, mit schönen Ähren, ährenreich
 • εὐ-στεγής
  ές, gut bedeckt, gut bedacht
 • εὐ-στείρη
  ναῦς, mit gutem Kiel
 • εὔ-στερνος
  mit guter, starker Brust
 • εὐ-στέφανος
  u. ἐϋ-στεφής
  ές, mit schönem Kopfschmucke, στεφάνη, schönbekränzt; Artemis, Aphrodite, Demeter, von einer Nereide, der Urania; von einer Sterblichen, der Mykene. Von Städten: mit Mauern wohl umkränzt, gut befestigt
 • εὔ-στηθος
  mit guter Brust
 • εὐ-στήρικτος
  wohl befestigt
 • εὐ-στιβής
  ές, oft, stark betreten
 • εὔ-στικτος
  schön gefleckt
 • εὔ-στιπτος
  gut gewalkt
 • εὔ-στολος
  wohl gerüstet
 • εὐ-στομαχία
  ἡ, die Tauglichkeit für den Magen, Verdaulichkeit
 • εὐ-στόμαχος
  gut für den Magen, magenstärkend. Adv., mit gutem Magen, guter Verdauung
 • εὐ-στομέω
  schönes Mundes sein, schön singen (von der Nachtigall). Übertr., = εὐφημέω, Worte von guter Vorbedeutung sprechen
 • εὐ-στομία
  ἡ, guter Mund, das gute Sprechen, der Wohllaut. Von Vögeln. Von Speisen: der Wohlgeschmack
 • εὔ-στομος
  1) mit schönem, gutem Munde, ἵππος εὔστομος χαλινῷ, ein gutmäulig Pferd, das nicht hart-, noch weichmäulig ist; κύνες, mit gutem Gebiß, Ggstz ἄστομος; mit großer Öffnung (von Bechern); von einem Hafen. 2) schön redend, beredt (von der Flasche); vom Papagei. Bes. Worte von guter Vorbedeutung sprechend, dah. εὔστομ' ἔχε = εὐφήμει, sage nichts von übler Vorbedeutung, schweige; τά γε παρ' ἐμοῦ ἔστω πρὸς ϑεοὺς εὔστομα, mit Ehrfurcht gegen die Götter gesprochen. 3) dem Munde angenehm, wohlschmeckend. Adv. wohlsprechend, wohllautend
 • εὔ-στοος πόλις
  mit schönen Hallen
 • εὐ-στόρθυγξ
  υγγος, von einem guten Stamm gemacht; Priapus
 • εὐ-στοχέω
  das Ziel glücklich treffen; πάσης περιστάσεως, sich in alle Umstände leicht zu schicken, sie zu benutzen wissen; erraten
 • εὐ-στόχημα
  τό, das glücklich Getroffene
 • εὐ-στοχία
  ἡ, das glückliche Treffen des Ziels, Geschicklichkeit im Treffen; bes. Geschicklichkeit im Erraten, im Wahrnehmen des rechten Augenblicks; treffender Witz, Spott
 • εὔ-στοχος
  glücklich im Treffen, das Ziel gut treffend; λίνα, ἄρκυς, sicher fangend; ἄγρη, glückliche Jagd. Übertr., glücklich erratend, das Wahre treffend, scharfsinnig; ἐπελϑεῖν εὔστοχος, ἀναχωρῆσαι καίριος, den rechten Zeitpunkt treffend; ἣν δὴ διάϑεσιν καὶ ϑεοῦ - εὐστόχως πάντες προςαγορεύομεν, das Richtige treffend, richtig; εἰπεῖν πρός τι, d. i. treffend
 • εὕστρα
  ἡ, 1) der Ort, wo die geschlachteten Schweine abgesengt werden. 2) die geröstete Gerste, aus der ἄλφιτα gemacht wurden
 • εὐ-στραβής
  ές, sich leicht krümmend, werfend (vom Holze)
 • εὐ-στραφής
  ές, übertr., gewandt
 • εὔ-στρεπτος
  wohlgedreht, βοεῖς, Riemen; πόδες, gewandt
 • εὐ-στρεφής
  ές, wohlgedreht; ὅπλον, Tau; ἔντερον οἰός, Darmsaite
 • εὐ-στρόγγυλος
  wohl gerundet
 • εὐ-στροφάλιγξ
  ιγγος, schön gekräuselt
 • εὐ-στροφία
  ἡ, Biegsamkeit, Lenksamkeit, Gewandtheit; τὸ μετ' εὐστροφίας ὀξὺ πρὸς τὰς ἀπαντήσεις, Gewandtheit im schnellen Antworten
 • εὔ-στροφος
  leicht zu lenken, zu wenden, lenksam
 • εὔ-στρωτος
  wohl gebreitet, mit Polstern bedeckt
 • εὔ-στυλος
  mit schönen Säulen; wo die Säulen in guter Ordnung, in gehörigen Zwischenräumen aufgestellt sind
 • εὐ-σύγ-γνωστος
  leicht einzusehen
 • εὖ-σύγ-κρυπτος
  leicht zu verbergen
 • εὐ-σῡκο-φάντητος
  leicht der Chikane ausgesetzt
 • εὐ-σῡλητος
  leicht zu plündern, zu berauben
 • εὐ-σύλ-ληπτος
  leicht zu fassen, zu begreifen; leicht empfangend
 • εὐ-συλ-λόγιστος
  leicht zu schließen, zu erraten
 • εὐ-σύμ-βατος
  leicht zusammengehend, passend
 • εὐ-συμ-βίβαστος
  leicht zusammenzubringen, zu vereinigen
 • εὐ-σύμ-βλητος
  leicht zu erraten, zu verstehen
 • εὐ-σύμ-βολος
  1) leicht zu erraten. 2) von guter Vorbedeutung. 3) gut zum Verkehr, zum Umgange passend; von Freunden: umgänglich
 • εὐ-συμ-περί-φορος
  der sich gern im Umgange nach einem anderen richtet, umgänglich u. verträglich
 • εὐ-συμ-περί-φυτος
  leicht zusammenwachsend
 • εὐ-συμ-πλήρωτος
  leicht zu erfüllen, zu erreichen
 • εὐ-σύμ-φορος
  sehr nützlich
 • εὐ-σύμ-φυτος
  leicht zusammenwachsend
 • εὐ-συν-άγωγος
  leicht zusammenzubringen, τόπος εὐσ. τοῖς τε ἀπὸ ϑαλάττης πεμπομένοις καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας, wohin Alles leicht geschafft werden kann, Stapelort
 • εὐ-συν-άλλακτος
  umgänglich
 • εὐ-συν-αλλαξία
  ἡ, Umgänglichkeit
 • εὐ-συν-άρμοστος
  leicht zusammenzufügen, zu passen
 • εὐ-συν-άρπαστος
  leicht zu ergreifen
 • εὐ-συν-ειδησία
  ἡ, das gute Gewissen
 • εὐ-συν-είδητος
  der ein gutes Gewissen hat
 • εὐ-συν-εσία
  ἡ, gute Einsicht, Scharfsinn
 • εὐ-σύν-ετος
  1) gut einsehend, leicht begreifend. 2) leicht verständlich
 • εὐ-συν-ήγορος
  wohl verteidigend
 • εὐ-συν-θεσία
  ἡ, gute Zusammensetzung. Bei Phil. Gewissenhaftigkeit im Halten eines Vertrages
 • εὐ-συν-θετέω
  gewissenhaft die Verträge halten, übh. redlich handeln
 • εὐ-σύν-θετος
  gut zusammengesetzt
 • εὐ-σύν-οπτος
  leicht zu übersehen; deutlich
 • εὐ-συν-ουσίαστος
  leicht umgänglich
 • εὐ-σύν-τακτος
  wohl zusammengeordnet
 • εὐ-συν-ταξία
  ἡ, eine gute Konstruktion
 • εὐ-σύν-τριπτος
  leicht zu zerbrechen, κλίμακες εὐσ. γίγνονται, sie brechen leicht
 • εὐ-σύριγξ
  μέλαϑρον, mit guter Syrinx
 • εὔ-σφαιρος
  wohl gerundet
 • εὔ-σφυκτος
  mit gutem Pulsschlage
 • εὐ-σφυξία
  ἡ, der gute, leichte Puls
 • εὔ-σφυρος
  mit schönen Knöcheln (schönen Füßen), Amphitrite u. sonst von schönen Frauen
 • εὔ-σχετος
  gut zu halten, zu behalten
 • εὐ-σχημάτιστος
  gut gestaltet
 • εὐ-σχημονέω
  den Anstand beobachten
 • εὐ-σχημόνημα
  τό, das Benehmen
 • εὐ-σχημοσύνη
  ἡ, die gute Haltung, äußerer Anstand
 • εὐ-σχήμων
  ον, von guter Gestalt, guter Haltung, gutem Äußern, anständig
 • εὔ-σχιστος
  u. εὐ-σχιδής
  ές, wohl gespalten, leicht zu spalten
 • εὐ-σχολέω
  Muße haben zu etwas, πείρας, zum Versuche
 • εὐ-σχολία
  ἡ, die Muße
 • εὔ-σχολος
  müßig, ruhig
 • εὐ-σωματέω
  wohlbeleibt sein, stark sein; von Bäumen
 • εὐ-σωματία
  ἡ, Wohlbeleibtheit
 • εὐ-σώματος
  u. εὐ-σωματ-ώδης
  ες, u. εὔ-σωμος
  wohlbeleibt
 • εὔ-σωτρος
  gut beschient, mit guten Rädern
 • εὐτακής
  ές, leicht schmelzend, leicht weich werdend
 • εὐ-τακτέω
  gute Ordnung, Mannszucht halten, bes. von Soldaten
 • εὐ-τάκτημα
  τό, was in guter Ordnung, unter Beobachtung der Zucht geschieht
 • εὔ-τακτος
  wohl geordnet, bes. vom Heere; die Ordnung beobachtend, ordentlich, gehorsam; geziemend; gehorsam
 • εὐ-ταμίευτος
  gut verwaltet, gut eingeteilt und sparsam verwandt; leicht zu haben, leicht
 • εὐ-ταξία
  ἡ, die gute Anordnung; guter Zustand; die gute Ordnung, Mannszucht, bes. im Heere. Das Beobachten der guten Ordnung, des rechten Maßes in allen Dingen, z. B. in der Diät; bes. in sittlicher Beziehung. Bei den Stoikern die Fertigkeit, alles am rechten Ort u. zur rechten Zeit zu sagen u. zu tun
 • εὐ-ταπείνωτος
  leicht zu demütigen
 • εὐ-τάρακτος
  leicht zu beunruhigen, zu erschrecken
 • εὔ-ταρσος
  mit schönem Flügel; ἰξύς, Zikade; von der Fußsohle: mit zierlichem Fuß; ähnl. ἀστράγαλοι, zu einem schönen Fuße gehörig
 • εὖτε
  1) von der Zeit: als, da, a) c. indic., εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέϑων ὑπερέσχεϑε γαίης, συμφερόμεσϑα μάχῃ, als die Sonne aufging, da begannen wir den Kampf. b) c. conj. mit ἄν, εὖτ' ἄν = ὅταν, im Falle daß, sobald als, so oft als, in Beziehung auf Gegenwart u. Zukunft. c) c. optat., wenn, so oft als, in Beziehung auf die Vergangenheit. 2) causal, weil. 3) Adv. der Vergleichung, = ἠΰτε, gleich wie
 • εὐ-τείχεος
  u. εὐ-τειχής
  ές, u. εὐ-τείχητος
  u. εὐ-τείχιστος
  u. εὔ-τειχος
  mit guten Mauern versehen, stark ummauert, wohl befestigt
 • εὐ-τέκμαρτος
  leicht zu erraten
 • εὐ-τεκνέω
  glücklich, reich od. fruchtbar an Kindern sein
 • εὐ-τεκνία
  ἡ, Glück mit Kindern, Fruchtbarkeit an Kindern; ἀροτὴρ εὐτεκνίης, schöner Kinder
 • εὔ-τεκνος
  glücklich mit Kindern, fruchtbar an Kindern; εὐτεκνωτάτη heißt Hekuba, εὐτεκνώτατος Priamus; χρησμοί, Kinder verheißend; von Tieren: fruchtbar; γυνή, geeignet, Kinder zu zeugen
 • εὐ-τέλεια
  ἡ, 1) Wohlfeilheit. 2) der geringe Wert, Geringfügigkeit, = εὐτελῶς, schlecht. Im guten Sinne: Einfachheit; Frugalität, Sparsamkeit
 • <<< list operone >>>